APSTIPRINĀTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS"

Transkripts

1 Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un līguma termiņš 1.1. Pasūtītājs Rundāles pils muzejs, Reģ. Nr , adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV Iepirkuma priekšmets Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde Iepirkuma paredzamā līgumcena līdz LVL 6300,00 bez PVN Līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas dienas līdz gada 20. jūnijam. 2. Iepirkuma metode Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteiktajā kārtībā. 3. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 3.1. Piedāvājums jāiesniedz Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā līdz gada 18. martam plkst slēgtā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā) ar norādi Piedāvājums iepirkumam Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde, identifikācijas Nr. RPM 2013/4, uz aploksnes norādot arī pretendenta rekvizītus. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents Sakarā ar atsevišķu metāla izstrādājumu specifisko tehnisko uzbūvi, kā arī izgatavošanas un uzstādīšanas īpatnībām precīza piedāvājuma sagatavošanai nepieciešama vietas apskate, ierašanās laiku saskaņojot ar pasūtītāju Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju Mehānikas nodaļas vadītājs Arvis Druviņš, tel , e-pasts: 3.4. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu ir jānoformē rakstveidā un jānosūta elektroniski, pa faksu vai pastu Ja jautājumi iesniegti savlaicīgi, pasūtītājs uz tiem atbildēs 2 (divu) darba dienu laikā, taču ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu grozīt nevar Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiks pieņemti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērtā veidā. 4. Piedāvājuma noformēšana un prasības pretendentiem 4.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums sastāv no 4.3. apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem un finanšu piedāvājuma (saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu) Prasības pretendentiem: pretendents ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi; pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) liektu metāla konstrukciju izgatavošanā un uzstādīšanā Iesniedzamo dokumentu saraksts: pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums); pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

2 pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi; pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2010, 2011, 2012) veikto darbu saraksts, kas apliecina tā atbilstību punktā izvirzītajai prasībai, norādot pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju, izgatavoto konstrukciju (ja iespējams, pievieno arī fotoattēlus), pasūtījuma izpildes laiku (gadu). Nepieciešamības gadījumā pasūtītājam ir tiesības sazināties ar sarakstā norādīto (-ajiem) pasūtītāju (-iem) atsauksmju iegūšanai; ja pasūtījuma izpildē tiks piesaistīts apakšuzņēmējs, pretendentam ir jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona; ja pretendents tam noteiktās kvalifikācijas prasības izpilda, balstoties uz apakšuzņēmēja pieredzi, kvalifikāciju un iespējām, tam ir jānodrošina pierādījumi, ka līguma izpildē tā rīcībā būs attiecīgā apakšuzņēmēja resursi, iesniedzot šī uzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē, norādot arī pretendenta rīcībā nododamos resursus Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt cauršūtam, ar norādītu lapu vai lapaspušu skaitu. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) minētajām prasībām. 5. Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu Finanšu piedāvājuma forma. 6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana Iepirkuma komisija: 6.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām; 6.2. par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs pasūtītāja izvirzītajām prasībām un kurš piedāvās viszemāko cenu; 6.3. pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieprasīs pretendentam, kurš atzīts par uzvarētāju, Publisko iepirkumu likuma 8. 1 panta 5. 2 daļā minēto izziņu; 6.4. nepieciešamības gadījumā veiks citas darbības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents piedāvājumā sniedzis nepatiesu informāciju Ar iepirkumā izraudzīto pretendentu līgums tiks slēgts atbilstoši nolikuma 4. pielikumā pievienotā līguma projekta nosacījumiem. Slēdzot iepirkuma līgumu, tā nosacījumi tiks precizēti atbilstoši pretendenta piedāvājumam. Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā uz vienas lapas. 2. Tehniskā specifikācija uz divām lapām. 3. Finanšu piedāvājuma forma uz divām lapām. 4. Līguma projekts uz četrām lapām. 5. Puķu poda skice uz vienas lapas. 6. Puķu poda aptuvens paraugs uz vienas lapas. 7. Esošās rožu arkādes fotoattēli uz četrām lapām. 8. Anotāciju plāksnīšu fotoattēls uz vienas lapas. Komisijas priekšsēdētāja 2 J. Druviņa

3 1. pielikums iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde nolikumam Pieteikums dalībai iepirkumā Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde Pretendents:, (nosaukums) vienotais reģistrācijas Nr., (reģ. Nr.) tā personā (vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) ar šī pieteikuma iesniegšanu 1. piesakās piedalīties iepirkumā Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde ; 2. apņemas ievērot iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības; 3. piekrīt līguma projektam; 4. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi; 5. apliecina, ka pretendentam ir nepieciešamie resursi līguma izpildei; 6. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. Pretendenta juridiskā adrese: Pretendenta faktiskā adrese: Bankas rekvizīti: Kontaktpersona: Vārds, uzvārds Adrese Tālruņa Nr. Faksa Nr. e-pasta adrese (vadītāja vai pilnvarotās personas amats) (paraksts un tā atšifrējums) Datums 3

4 2. pielikums iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde nolikumam Tehniskā specifikācija 1. Metāla konstrukcija Vīteņrožu arkāde Tehniskās prasības 1. arku veido no saliekamiem vertikāliem rāmjiem un arkas veida lokiem 2. vertikālie rāmji pieskrūvēti pie zemē iedzītiem balstiem no leņķa dzelzs 3. kopējais arku skaits vidējās 7 arkas veido pusloku 5. arkas rāmis izgatavots no 25x25mm leņķa dzelzs 6. šķēršļi izgatavoti no 8mm apaļdzelzs 7. balsti rāmjiem izgatavoti no 50x50mm leņķa dzelzs 8. kāju garums 120cm (100cm iedzīti zemē, 20cm virs zemes) 9. augstums līdz arkas viduspunktam 260cm 10. arkas vertikālo rāmju augstums 190cm 11. arkas rāmju platums 50cm 12. arkas platums 190cm 13. horizontālo šķēršļu skaits sānu rāmjiem 3 gab. 14. horizontālo šķēršļu skaits arkveida rāmim 4 gab. 15. konstrukcija nogruntēta, nokrāsota. Krāsas tonis Zaļā aizsargkrāsa Izpildes termiņš Metāla konstrukcija Puķu pods Tehniskās prasības 1. puķu pods sastāv no diviem stāviem, katram stāvam izliektas margas 2. vidū centrālais balsts ar platformu atsevišķi uzliekamam puķu podam 3. no centrālā balsta atsaites uz margām konstrukcijas stiprībai 4. visas nesošās un noslēdzošās konstrukcijas un margu stūri izgatavoti no metāla caurules 5. margas izgatavotas no plakandzelzs 6. konstrukcija nogruntēta 7. centrālajā balsta augšdaļā izgatavots noņemams āķis konstrukcijas pārvietošanai ar ceļamkrānu. Piegādes brīdī konstrukcija pilnībā samontēta 8. Puķu poda izmēri: 8.1. pirmā stāva diametrs platākajā vietā 300cm 8.2. otrā stāva diametrs 140cm 8.3. platforma atsevišķam puķu podam 60cm diametrā 8.4. kopējais puķu poda augstums 120cm 8.5. pirmā stāva augstums (pamatne, margas un noslēdzošā mala) 40cm 8.6. otrā stāva pamatnes augstums 30cm (no pirmā stāva grīdas) 8.7. otrā stāva augstums (pamatne, margas un noslēdzošā mala) 40cm 8.8. centrālais balsta augstums 110cm 9. Metāla sagatavju izmēri: 9.1. pamatnes, atsaites, nesošās un noslēdzošās konstrukcijas izgatavotas no 40x40mm biezsienu metāla caurules 9.2. margas izgatavotas no 30x3mm plakandzelzs 9.3. centrālais balsts no 100x100mm biezsienu caurules 9.4. platforma atsevišķam puķu podam no 10mm loksnes Izpildes termiņš

5 3. Stādu šķirņu anotāciju plāksnītes Tehniskās prasības 1. Mazā plāksnīte (200 gab.): 1.2. izgatavota no 0,5mm skārda ar piekniedētu kāju 1.3. plāksnes izmērs: 90mm x 50mm, nolocījums 5mm 1.4. kāja no metāla stieples 4mm diametrā, garums 300mm, piekniedēta ar 2 kniedēm 1.5. nogruntēta, nokrāsota zaļā krāsā 2. Lielā plāksnīte (200 gab.): 2.1. izgatavota no 0,5mm skārda, ar piekniedētu kāju 2.2. plāksnes izmērs:135mm x 95mm, nolocījums 10mm 2.3. kāja no plakandzelzs 10x3mm, garums 300mm, piekniedēta ar 2 kniedēm, spics gals 2.4. nogruntēta, nokrāsota zaļā krāsā Izpildes termiņš

6 3. pielikums iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde nolikumam Finanšu piedāvājuma forma 1. Metāla konstrukcija Vīteņrožu arkāde Nr.p.k. Nepieciešamo materiālu un veicamā darba nosaukums Mērvienība Daudzums Summa bez PVN 1. 25x25mm leņķa dzelzs m 2. 8mm apaļdzelzs m 3. 50x50mm leņķa dzelzs m 4. Konstrukciju izgatavošana gab. 5. Konstrukciju gruntēšana gab. 6. Konstrukciju uzstādīšana gab. 7. Konstrukciju krāsošana gab. Kopā: PVN: Kopā ar PVN: 2. Metāla konstrukcija Puķu pods Nr.p.k. Nepieciešamo materiālu un veicamā darba nosaukums Mērvienība Daudzums Summa bez PVN 1. 40x40mm metāla biezsienu caurule m 2. 30x3mm plaandzelzs m x100m metāla biezsienu caurule m 4. 10mm loksne m² 5. Konstrukcijas izgatavošana gab. 6. Konstrukcijas gruntēšana gab. Kopā: PVN: Kopā ar PVN: 6

7 3. Stādu šķirņu anotāciju plāksnītes (200 gab. lielās un 200 gab. mazās) Nr.p.k. Nepieciešamo materiālu un veicamā darba nosaukums Mērvienība Daudzums Summa bez PVN 1. Skārds 0,5mm m² 2. Plakandzelzs 10x3mm m 3. Metāla stieple 4mm m 4. Plāksnīšu izgatavošana gab Plāksnīšu gruntēšana gab Plāksnīšu krāsošana gab 400 Kopā: PVN: Kopā ar PVN: Nr.p.k. Nosaukums Summa 1. Metāla konstrukcija Vīteņrožu arkāde *1. tabulas kopsumma LVL bez PVN 2. Metāla konstrukcija Puķu pods *2. tabulas kopsumma LVL bez PVN 3. Stādu šķirņu anotāciju plāksnītes (200 gab. lielās un 200 gab. mazās) *3. tabulas kopsumma LVL bez PVN Kopējā līgumcena bez PVN PVN: Kopā ar PVN: Piedāvājuma cenā iekļaujami visi nodokļi, nodevas (izņemot PVN), kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, piemēram, transporta izmaksas, palīgmateriāli u.tml. Finanšu piedāvājuma formu var izvērst un/vai papildināt ar citām pēc pretendenta ieskatiem nepieciešamām ailēm. Amats (paraksts un tā atšifrējums) Z.v. Datums 7

8 4. pielikums iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde nolikumam LĪGUMS Nr. RPM 2013/4 Rundāles novada Rundāles pagastā gada. Rundāles pils muzejs tā direktora Imanta Lancmaņa personā, kurš darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses un personā, kur_ darbojas uz pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, tekstā abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī attiecīgi Puses un Puse, pamatojoties uz iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde rezultātiem, kā arī Izpildītāja gada. iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums : 1. Līguma priekšmets 1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs izgatavo un piegādā metāla izstrādājumus, turpmāk tekstā Prece, atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai, kura pievienota šī Līguma 1. pielikumā, un Izpildītāja finanšu piedāvājumam, kura kopija pievienota šī Līguma 2. pielikumā. Dokumenta oriģināls Rundāles pils muzeja lietvedībā reģistrēts gada. ar Nr. un tiek glabāts lietā Publisko iepirkumu dokumenti Preces piegādes adrese: Rundāles pils muzejs, Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV Līguma darbības termiņš 2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz gada 20. jūnijam. 3. Darbu izpildes termiņi 3.1. Izpildītājs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt metāla konstrukciju Vīteņrožu arkāde līdz gada 10. maijam Izpildītājs apņemas izgatavot un piegādāt stādu anotāciju plāksnītes (90mm x 50mm) 200 gab. līdz gada 31. maijam Izpildītājs apņemas izgatavot un piegādāt metāla konstrukciju Puķu pods līdz gada 1. jūnijam Izpildītājs apņemas izgatavot un piegādāt stādu anotāciju plāksnītes (135mm x 95mm) 200 gab. līdz gada 20. jūnijam. 4. Līguma summa un norēķinu kārtība 4.1. Visus norēķinus Pasūtītājs veic ar 100% pēcapmaksu Par Preces piegādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam LVL (bez PVN) Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 8

9 4.4. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts darba pieņemšanas nodošanas akts Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu rēķinā norādīto summu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums Samaksa tiek veikta pa daļām atbilstoši darba pieņemšanas nodošanas aktā norādītājam darbu apjomam. 5. Pasūtījuma izpildes kārtība 5.1. Par Preces piegādes laiku Izpildītājs informē Pasūtītāju, un Pasūtītājs nodrošina Preces saņemšanu un izkraušanu Saņemot Preci, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pārbauda Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai un šī Līguma nosacījumiem un apstiprina to ar savu parakstu uz darba pieņemšanas nodošanas akta Ja Precei saņemšanas brīdī tiek konstatēti atklāti defekti, trūkumi vai citas neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības šādu Preci nepieņemt. Puses vienojas par termiņu, kādā Izpildītājam konstatētie defekti vai trūkumi ir jānovērš vai jāapmaina Prece pret jaunu Ja Pasūtītājs pēc Preces saņemšanas konstatē slēptus trūkumus, kurus tas saņemšanas brīdī nav varējis konstatēt, tiek sagatavots akts, kuru paraksta abas Puses, un Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam savstarpēji saskaņotā termiņā trūkumus novērst, apmainīt Preci pret jaunu vai arī atmaksāt Pasūtītājam attiecīgu naudas summu Preces nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju brīdī, kad tiek parakstīts darba pieņemšanas nodošanas akts. 6. Pušu atbildība 6.1. Izpildītājs nodrošina Preces kvalitāti un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem Veicot darbus Rundāles pils muzeja teritorijā, Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par darba aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu un to pārkāpumiem darbu izpildes vietā un šai sakarā apņemas nekādas pretenzijas pret Pasūtītāju neizvirzīt Izpildītājs apņemas ievērot noteikumus par transporta kustību Rundāles pils muzeja teritorijā, kas pievienoti šī Līguma 3. pielikumā Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Ja Izpildītājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu Ja Pasūtītājs nepamatoti neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam šajā gadījumā ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 7. Nepārvarama vara 7.1. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, blokāde, streiks, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai 9

10 aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurš ir vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir tiesīgas atkāpties no šī Līguma izpildes, neatlīdzinot otrai Pusei radītos iespējamos zaudējumus Nepārvaramas varas apstākļi ir jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas. 8. Garantija un pretenzijas 8.1. Izpildītājs garantē Preču kvalitāti un nodrošina tām šādus garantijas termiņus: vīteņrožu arkādei 6 (seši) mēneši; puķu podam 12 (divpadsmit) mēneši; anotāciju plāksnītēm 6 (seši) mēneši Garantijas laiku nosaka, skaitot no darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Ja Pasūtītājs garantijas termiņa laikā konstatē Preces defektus, kas radušies izmantoto materiālu dēļ vai nekvalitatīvi veikta metināšanas darba dēļ, tiek sagatavots akts, kuru paraksta abas Puses, un Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā konstatētos trūkumus novērst Preces defektus garantijas termiņa laikā Izpildītājs novērš bez maksas Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstības Līgumā noteiktajā termiņā vai citā Pušu rakstiski saskaņotā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs garantijas remontu vai nomaiņu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus Garantija nav spēkā, ja Preces defekti radušies nepareizas ekspluatācijas, kā arī ļaunprātīgas vai neuzmanīgas rīcības rezultātā Ja Pusēm ir domstarpības par Preces kvalitāti, tiek veikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Gadījumā, ja tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti, Pušu pārstāvju klātbūtne pie ekspertīzes ir obligāta Visus izdevumus, kas saistīti ar neatkarīgo ekspertīzi, Izpildītājam nelabvēlīga slēdziena gadījumā sedz Izpildītājs, bet pretējā gadījumā Pasūtītājs Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas risks pāriet no Izpildītāja uz pasūtītāju brīdī, kad abas Puses paraksta darba nodošanas-pieņemšanas aktu. 9. Nobeiguma noteikumi 9.1. Pircēja kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi ir Mehānikas nodaļas vadītājs Arvis Druviņš, tel.: , fakss: , e-pasts: 9.2. Pārdevēja kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi ir, tālrunis fakss, e-pasta adrese Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses apņemas risināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 10

11 9.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Līgumā var izdarīt grozījumus vai papildinājumus, Pusēm rakstiski vienojoties un vienošanos pievienojot Līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības. Līguma laušana pirms termiņa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas jau radušās saskaņā ar šo Līgumu Šis Līgums sastāv no līguma teksta uz 3 (trīs) lapām un pielikumiem uz ( ) lapām Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 10. Pušu rekvizīti un paraksti Rundāles pils muzejs Reģ. Nr Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921 Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV13TREL Nosaukums Reģ. Nr. Adrese: Banka: Kods: Konta Nr.: I. Lancmanis V. Uzvārds 11

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk