VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v"

Transkripts

1 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr , tās valdes priekšsēdētāja JURA KOZULIŅA un valdes locekļa AINĀRA LABZOVA personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā Pasūtītājs un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību D.D.Stars, vienotais reģistrācijas numurs , tās valdes locekļa VOLDEMĀRA VAIVODA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BūvMax, vienotais reģistrācijas numurs , tās valdes locekles SVETLANAS LACARES personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ošukalns celtniecība, vienotais reģistrācijas numurs , tās valdes priekšsēdētāja JĀŅA DZEŅA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LC būve, vienotais reģistrācijas numurs , tās valdes priekšsēdētāja DAIŅA DZĒRVĪŠA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību HEKTORS, vienotais reģistrācijas numurs , tās valdes priekšsēdētāja BROŅISLAVA IVANOVSKA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā kopā Izpildītāji, katrs atsevišķi Izpildītājs, no otras puses, Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā - Puses, katrs atsevišķi Puse, ievērojot Pasūtītāja organizētā publiskā iepirkuma Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) rezultātus, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, noslēdz šāda satura vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās: VIENOŠANĀS MĒRĶIS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka izvēlēsies Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgti līgumi par remontdarbu veikšanu, turpmāk Līgums. Vienošanās tāpat ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem tiks slēgti Līgumi, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz Līguma priekšmetu, cenu, kvalitātes jautājumiem. 1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem veikt kvalitatīvus remonta darbus (turpmāk tekstā Darbi) Pasūtītāja īpašumā esošajos objektos (turpmāk tekstā Objekts) pēc Pasūtītāja pasūtījuma, Pasūtītāja noteiktajā laikā, vietā un apjomā saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) noteiktajiem izcenojumiem galvenajiem darbu veidiem, Pasūtītāja pasūtījumu (darba uzdevumu) (paraugs Pielikumā Nr.3), Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu (paraugs Pielikumā Nr.4), un Pušu noslēgto Līgumu (projekts Pielikumā Nr.5), kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumus Darbi, kas nav norādīti Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā, var tikt veikti, Pusēm atsevišķi vienojoties par Darbu izmaksām. 1

2 2. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS 2.1. Vienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas brīdi, un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz Vienošanās 5.1.punktā norādītās summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 3. IZPILDĪTĀJU IZVĒLES KĀRTĪBA LĪGUMA SLĒGŠANAI 3.1. Pasūtītājs, informē Izpildītāju par Objektā veicamajiem darbiem, nosūtot Pasūtījumu (darba uzdevumu) (paraugs Pielikumā Nr.3), uz kā pamata Izpildītājs Pasūtītāja Pasūtījumā (darba uzdevumā) norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un iesniedz Pasūtītājam Piedāvājumu (paraugs Pielikumā Nr.4), norādot plānoto Darbu izpildes termiņu, izmaksas un avansa saņemšanas nepieciešamību, pamatojoties uz Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) Pasūtījums (darba uzdevums) tiek nosūtīts elektroniskā formā. Pasūtījums (darba uzdevums) elektroniski tiek sūtīts uz Vienošanās norādīto Izpildītāja kontaktpersonas e- pasta adresi. Elektroniski nosūtītais dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona pēc Pasūtījuma (darba uzdevuma) elektroniskas saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski (uz Vienošanās 10.4.punktā norādīto e-pasta adresi) apstiprina Pasūtītājam tā saņemšanas faktu Pasūtījumā (darba uzdevumā) Pasūtītājs norāda Darbu apjomu, objektu, kurā veicami Darbi, vēlāko iespējamo Darbu izpildes termiņu, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu un e-pasta adresi, uz kuru ir jānosūta piedāvājums. Pasūtījumā (darba uzdevumā) var norādīt arī citu informāciju (piemēram, precizētu specifikāciju), ja tas nepieciešams Izpildītājs iesniedz Piedāvājumu (Pielikums Nr.4), ievērojot Pasūtītāja Pasūtījumā (darba uzdevumā) noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu un kārtību Piedāvājums tiek iesniegts elektroniski. Piedāvājums elektroniski tiek sūtīts uz Vienošanās norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas norādīto e-pasta adresi. Elektroniski nosūtītais dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas Pasūtītājs pēc piedāvājuma elektroniskas saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski (uz Vienošanās 10.3.punktā norādīto e-pasta adresi) apstiprina Izpildītājam tā saņemšanas faktu Piedāvājumā Izpildītājam ir jāsniedz informācija par visām Pasūtītāja Pasūtījumā norādītajām pozīcijām Piedāvājums elektroniskā vai rakstveida formā ir jāiesniedz Pasūtītājam līdz Pasūtījumā (darba uzdevumā) norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumus, kas ir iesniegti vēlāk, Pasūtītājs neizskata Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam detalizēti izskaidrot Izpildītāja piedāvājumā norādīto Darbu izmaksu veidošanos. Izpildītājam ir pienākums detalizēti izskaidrot Izpildītāja piedāvājumā norādīto Darbu izmaksu veidošanos 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski (uz Vienošanās 10.4.punktā norādīto e-pasta adresi) apstiprina Pasūtītājam pieprasījuma saņemšanas faktu Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Izpildītāja piedāvājumu, ja Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja iesniegto detalizēto skaidrojumu par Darbu izmaksu veidošanos, konstatē, ka Izpildītāja piedāvājums ir nepamatoti lēts Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. 2

3 3.13. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījumā (darba uzdevumā) norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot piedāvājuma atbilstību Pasūtījumā (darba uzdevumā) un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts konkrētais Līgums (Pielikums Nr.5) Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts Līgums, izvēli informē par piedāvājuma vērtēšanas rezultātiem visus Izpildītājus, kas ir iesnieguši piedāvājumus. Ar uzvarējušo Izpildītāju tiek slēgts Līgums Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā veikt Darbus no visām Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr1) norādītajām pozīcijām, kā arī veikt Darbus līdz Vienošanās 5.1.punktā norādītās summas sasniegšanai Ja Izpildītājs neiesniedz savu piedāvājumu uz vairāk kā 3 (trīs) Pasūtījumiem (darba uzdevumiem), Pasūtītājs ir tiesīgs vairs nesūtīt konkrētajam Izpildītājam turpmākus Pasūtījumus (darba uzdevumus) Gadījumā, ja Darbi ir neatliekami un ir saistīti ar avārijas seku likvidēšanu, Izpildītājam ir jāsastāda Piedāvājums pēc iespējas īsākā laika periodā, bet ne ilgāk kā piecu stundu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir informējis Izpildītāju. 4. ATBILSTOŠO IZPILDĪTĀJU IZVĒLES KRITĒRIJS 4.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Vienošanās 3.13.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs no visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu. Ja nākamais lētākais atbilstošais piedāvājums nav dārgāks par 5 % no piedāvājuma ar viszemāko piedāvāto cenu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar katru no diviem Izpildītājiem, attiecīgi pēc saviem ieskatiem sadalot paredzēto Darbu apjomu un ievērojot nosacījumu, ka Izpildītājam ar piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu tiek sadalīts Darbu apjoms, kas nav mazāks par 50% no visu Darbu apjoma. 5. LĪGUMA SUMMA, IZMAKSU NOTEIKŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 5.1. Vienošanās ietvaros tiek slēgti Līgumi, kuru kopējā summa ir līdz un nepārsniedz EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN) Samaksa par kvalitatīvi veiktiem Darbiem atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem tiek veikta saskaņā ar Līguma (Pielikums Nr.5) noteikumiem. 6. PUŠU SAISTĪBAS 6.1. Izpildītāja saistības: veic Darbus saskaņā ar Vienošanās, Līguma, kas noslēgts starp Izpildītāju un Pasūtītāju nosacījumiem un Izpildītāja Piedāvājumu; uzņemties atbildību par Darbu atbilstību Līguma punktā noteiktajam un garantēt Darbu un Darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti; informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Vienošanās vai Līguma izpildi pilnībā vai daļēji vienas darba dienas laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža Pasūtītāja saistības: nodrošina Līguma noslēgšanas organizēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā; samaksā par kvalitatīvi un atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. 3

4 7. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠNA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA 7.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot, ja Vienošanās noteikts savādāk. Jebkura vienošanās tiek noformēta rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādas no tās daļām) bez Izpildītāja piekrišanas, šādos gadījumos: zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādas no tās daļām; Izpildītājs pienācīgi nepilda ar Vienošanos uzņemtās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma turpina to darīt; ja atkārtoti Darbu laikā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai neatbilstība tāmei; ja Pasūtītājs vismaz vienu reizi vienpusēji izbeidzis būvdarbu līgumu pirms termiņa sakarā ar saistību neizpildi no Izpildītāja puses vai trīs reizes neiesniedz laikā Pasūtītājam Vienošanās 3.5.punktā minēto Piedāvājumu; ja Izpildītājs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju Vienošanās 7.2.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāma par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Vienošanās izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Vienošanās izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties. 8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet ja vienošanos panākt nav iespējams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 9. NEPĀRVARAMA VARA 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas un, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Nepārvarama vara ietver sevī dabas stihijas (piemēram, plūdi, vētras postījumi, zemestrīce), kā arī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības karadarbība, vispārējie streiki, masu nekārtības un citi ārkārtēja rakstura notikumi 9.2. Puse, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, trīs darba dienu laikā par to informē otru Pusi, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms. 10. CITI NOTEIKUMI Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, e- pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi Nosūtot pa pastu paziņojumus, brīdinājumus vai citu korespondenci uz Pušu juridiskajām adresēm (ierakstītā vēstulē), tiks uzskatīts, ka Puses tos ir saņēmušas 7 (septītajā) dienā no nodošanas pastā dienas. 4

5 10.3. Izpildītāju kontaktpersonas šīs Vienošanās izpildes laikā: SIA D.D.Stars Voldemārs Vaivods SIA BūvMax SIA Ošukalns cektniecība SIA LC būve SIA HEKTORS Svetlana Lacare Jānis Dzenis Dainis Dzērvītis Broņislavs Ivanovskis Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par Vienošanās izpildi ir: valdes loceklis Ainārs Labzovs, tālrunis , e-pasta adrese: Vienošanās sastādīta uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā 6 (sešos) oriģināleksemplāros, no kuriem pa vienam eksemplāram glabājas pie katra Izpildītāja un pie Pasūtītāja. Visiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks Pie Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (Vienošanās 10.5.punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā punktā norādīto pielikumu lapu skaits): Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr.2: 1) Izpildītāja SIA D.D.Stars tehniskais un finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām; 2) Izpildītāja SIA BūvMax tehniskais un finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām; 3) Izpildītāja SIA Ošukalns celtniecība tehniskais un finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām; 4) Izpildītāja SIA LC būve tehniskais un finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām; 5) Izpildītāja SIA Hektors tehniskais un finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām Pielikums Nr.3 Pasūtījuma (darba uzdevuma) forma uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr.4 Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr.5 Līguma projekts uz 8 (astoņām) lapām. 11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI PASŪTĪTĀJS: Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde Jur. adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils Faktiskā adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr Konts LV17UNLA AS SEB BANKA Valdes priekšsēdētājs (J.Kozuliņš) Valdes loceklis (A.Labzovs) IZPILDĪTĀJI: SIA D.D.Stars Jur. adrese Kazarmu iela 3A, Jēkabpils Faktiskā adrese Kazarmu iela 3A, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr Konts LV13UNLA AS SEB BANKA Valdes loceklis (V.Vaivods) 5 SIA BūvMax Jur. adrese Ausekļa iela 4, Jēkabpils Faktiskā adrese Ausekļa iela 4, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr

6 Konts LV13HABA AS SWEDBANK Valdes locekle (S.Lacare) SIA Ošukalns celtniecība Jur. adrese Bebru iela 104A, Jēkabpils Faktiskā adrese Brīvības iela 2M, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr Konts LV61UNLA AS SEB BANKA Valdes priekšsēdētājs (J.Dzenis) SIA LC būve Jur. adrese Zvanītāju iela 72, Jēkabpils Faktiskā adrese Zvanītāju iela 72, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr Konts LV23UNLA AS SEB BANKA Valdes priekšsēdētājs (D.Dzērvītis) SIA HEKTORS Jur. adrese Brīvības iela 3B, Jēkabpils Faktiskā adrese Brīvības iela 3B, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr Konts LV97UNLA AS SEB BANKA Valdes priekšsēdētājs (B.Ivanovskis) 6

7 Pielikums Nr.1 pie VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /remontdarbu veikšana/ Nr. p.k. Darba nosaukums 1. Visu veida jumtu segumu remonts un nomaiņa 2. Visu veidu jumtu konstrukciju remonts un nomaiņa 3. Visu veidu būvkonstrukciju demontāža un nojaukšana 4. Visu veidu betonēšanas, mūrēšanas, apmešanas un apdares remontdarbi 5. Visu veidu elektroinstalācijas remonta un elektroinstalācijas nomaiņas darbi 6. Visu veidu ūdensvada remonts un ūdensvada nomaiņa 7. Visu veidu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu remontdarbi 8. Visu veidu kanalizācijas remonts un kanalizācijas nomaiņa 9. Visu veidu logu un durvju remonts un nomaiņa 10. Visu veidu kosmētiskā remonta veikšana 11. Visu veidu fasādes remonta darbi Piezīmes: Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā norādītie darbi u.c. darbi pēc vajadzības 7

8 2014.gada. PASŪTĪJUMS (darba uzdevums) Nr. Pielikums Nr.3 pie VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu Izpildītājam Lūdzu iesniegt piedāvājumu līguma par remontdarbu veikšanu noslēgšanai saskaņā ar publiskā iepirkuma Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) rezultātā noslēgto 2014.gada. vispārīgo vienošanos Nr.. Pasūtītāja pieprasījums: 1. Objekta nosaukums: ; 2. Objekta adrese: ; 3. Remontdarbu nosaukums: ; 4. Īss apraksts: ; 5. Daudzums (apjoms): ; 6. Nosacījumi: konstruktīvie risinājumu, materiālu kvalitātes prasības u.c. prasības; 7. Remontdarbu vēlākais iespējamais izpildes termiņš: ; (gads, mēnesis, datums) 8. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: ; (gads, mēnesis, datums, precīzs laiks) 9. E-pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai: ; 10. Cita informācija: (ja nepieciešams). Pielikumā: tehniskā dokumentācija. 8

9 Pielikums Nr.4 pie VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu PIEDĀVĀJUMS 2014.gada. piedāvājums līguma par remontdarbu veikšanu noslēgšanai saskaņā (Izpildītāja nosaukums) ar publiskā iepirkuma Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) rezultātā noslēgto 2014.gada. vispārīgo vienošanos Nr. : 1. Pasūtījums Nr. 2. Objekta nosaukums 3. Objekta adrese 4. Darbu nosaukums 5. Piedāvātā cena bez PVN (cipariem un vārdiem) 6. Piedāvātais remontdarbu izpildes termiņš (gads, mēnesis, datums) 7. Nepieciešams avanss %, bet ne vairāk par 50% no piedāvātās cenas (ar PVN). (cipariem un vārdiem) 8. Cita informācija: (ja nepieciešams). Pielikumā: Lokālā tāme Nr. atbilstoši MK noteikumiem Nr Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Būvizmaksu noteikšanas kārtība prasībām. 9

10 PROJEKTS LĪGUMS par remontdarbu veikšanu Izpildītāja līguma Nr. Pielikums Nr.5 pie VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu Jēkabpilī 2014.gada. Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs , tās valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā Pasūtītājs un, vienotais reģistrācijas numurs, tās personā, kurš (a) rīkojas uz pamata, no otras puses, turpmāk tekstā Izpildītājs, Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā - Puses, katrs atsevišķi Puse, saskaņā ar publiskā iepirkuma Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) rezultātā noslēgto 2014.gada. vispārīgo vienošanos Nr., no brīvas gribas, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt, turpmāk Darbi,, turpmāk Objekts, saskaņā ar Lokālo tāmi Nr. (Līguma 1.pielikums), atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un citiem Līguma noteikumiem Darbu izpildes termiņš ir Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā. 2. GARANTIJAS LAIKS 2.1. Darbu un Darbu izpildē izmantoto materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas saskaņā ar Līguma 3.1.punktu. 3. DARBU PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS KĀRTĪBA 3.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad abas Puses paraksta Darbu pieņemšanasnodošanas aktu, turpmāk Akts. Pēc atbilstoši Līguma noteikumiem pilnā apjomā izpildītiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros sagatavotu Aktu. Aktā tiek norādīti Izpildītāja nodoto un Pasūtītāja pieņemto Darbu nosaukumi, apjoms un atzīme par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem. Akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu Ja Pasūtītājs, pieņemot Darbus, konstatē, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus un neparaksta Aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, turpmāk Trūkumu akts, kurā norāda Darbiem konstatētos trūkumus, to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Trūkumu 10

11 aktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja Līguma saistību izpildes termiņa kavējumu Pasūtītāja sastādīts un iesniegts Trūkumu akts ir saistošs Izpildītājam tā saņemšanas dienā Pēc Trūkumu aktā norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Darbu nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.punktu Ja Izpildītājs atsakās novērst Trūkumu aktā norādītos trūkumus vai šo trūkumu novēršana nav iespējama, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vispār atteikties no Darbu pieņemšanas, neveikt par tiem samaksu, kā arī Izpildītājam pieprasīt avansa (Līguma punkts) atmaksu, zaudējumu atlīdzību, līgumsodu. 4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 4.1. Par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību EUR ( ), turpmāk Atlīdzība, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk - PVN. Pievienotais vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši katrreizējā maksājuma summai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās procentu likmes apmērā Atlīdzības summā ir iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildi, izņemot PVN Ja Izpildītājs Darbus neveic atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs no Atlīdzības ieturēt līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī zaudējumus, kas radīti Pasūtītājam Atlīdzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam šādā kārtībā: avansu % ( procentu) apmērā no kopējās Atlīdzības summas jeb EUR ( ) - 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, un pēc Līguma 11.1.punktā noteiktā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma, ja nepieciešams, saņemšanas dienas; atlikušo Atlīdzības summas daļu EUR ( ) apmērā (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes pilnā apmērā, kas apliecināts ar Pušu abpusēji parakstītu Aktu, un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas Atlīdzības samaksu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja Līguma 13.punktā norādīto bankas kontu Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja Līguma 13.punktā norādīto bankas kontu. 5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi Izpildītājs apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītājs apņemas: nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; Darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus materiālus, tehniku, darbarīkus, transportu un citus Darbu izpildē nepieciešamos resursus; uzņemties pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personu rīcību kā par savu; 11

12 veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu veikšanu, lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību; neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja šajā punktā minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus; veikt Darbus, neradot traucējumus ikdienas darbā Objekta telpās; ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi; savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, un kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi (Līguma 6.4.punkts) sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu radītajām sekām vai kā tās samazināt; Trūkumu akta sastādīšanas gadījumā vai garantijas laikā (Līguma 2.punkts) ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem Darbu trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu trūkumus, izņemot gadījumus, ja Darbu trūkumi ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja darbību, kas nav atkarīgas no Izpildītāja, rezultātā; garantijas laikā (Līguma 2.punkts): novērst Darba trūkumus trīs darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas; ja garantijas remonts Darbos izmantotajiem materiāliem veikts vairāk kā divas reizes viena gada laikā vai garantijas remontu nav iespējams nodrošināt Līgumā noteiktajā kārtībā, trīs darba dienu laikā aizstāt bojātos vai nekvalitatīvos Darbos izmantotos materiālus ar līdzvērtīgiem, kvalitatīviem materiāliem; par garantijas laikā veiktajiem remontiem sastādīt un iesniegt Pasūtītājam aktu, ko paraksta abas Puses, ja garantijas remonts veikts kvalitatīvi un Darbu trūkumi ir novērsti; 5.4. Izpildītājs atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar Pasūtītāju un no tā izrietošajām sekām, kā arī par Darbu norises gaitu un ar to saistīto darbību likumīgu izpildi Izpildītājs Darba laikā uz sava rēķina nodrošina būvdarbu elektroapgādi, ūdeni un kanalizāciju, būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību Objektā Izpildītājs saskaņo un veic visu nepieciešamo atļauju (ar SIA Lattelecom, AS Latvenergo u.c.), kas nepieciešamas, lai veiktu Darbu izpildi, iegūšanu un spēkā esamību visā Līguma izpildes darbības laikā. 6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 6.1. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti un Darbu trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja sastādītajā tāmē (Līguma 1.pielikums) pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību (neapmaksā) par tāmē neiekļautajām Darbu izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām. Šajā punktā minētās izmaksas sedz Izpildītājs Par Līguma izpildes kontroli atbildīgā Pasūtītāja kontaktpersona ir, tālruņa numurs:, faksa numurs:, e-pasts:. 12

13 6.5. Līguma 6.4.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus Izpildītājam Darbu izpildē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi. 7. PUŠU ATBILDĪBA 7.1. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu: ,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Atlīdzības summas par katru nokavēto kalendāro dienu, ja Izpildītājs ir pārkāpis Līgumā noteiktos termiņus, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības summas; % (viens procents) apmērā no Atlīdzības summas par katru kalendāro dienu no aktā, kurā tiek konstatēta ar šo Līgumu noteikto saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, norādītā pārkāpuma izdarīšanas dienas līdz aktā norādītā pārkāpuma novēršanas dienai (neieskaitot), ja Izpildītājs ir pārkāpis Līguma noteikumu, kurš nav terminēts, un Pasūtītājs ir norādījis, ka pārkāpums ir jānovērš, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības summas; EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 centi) apmērā par katru Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, kad Pasūtītājs ir sastādījis Līguma punktā noteikto aktu, kurā norādītais Līguma pārkāpums nav novēršams, un aktā nav norādījis pārkāpuma novēršanas nepieciešamību. Šajā gadījumā Līguma apakšpunktā norādītais līgumsods netiek piemērots Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no nesamaksātā Izpildītāja rēķina summas, ja Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam Līgumā noteiktajos termiņos Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā. 8. LĪGUMA TERMIŅŠ 8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa saskaņā ar Līguma noteikumiem Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm atsevišķi vienojoties Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja piekrišanas, ja: Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem un ir sastādīts vairāk kā viens Trūkumu akts; Pasūtītājam nav pietiekamu finanšu līdzekļu Līguma izpildei; Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta Izpildītāja likvidācija; ja Izpildītājs neiesniedz Līguma 11.1.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, ņemot vērā Līguma 11.1.punktā noteikto izņēmuma gadījumu. 13

14 8.4. Līgums 8.3.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Līgumu izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktiem Darbiem un nokavējums pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses veic savstarpējos norēķinus, t.sk. līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī samaksātā Avansa (Līguma punkts), kas nav izmantots Darbu samaksas segšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem, atmaksu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. 9. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus) Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta rakstveidā trīs dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu. 10. STRĪDU IZŠĶIRŠANA Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Rakstiskas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, tiek izskatītas 10 darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas dienas. 11. LĪGUMA IZPILDES NODROŠIĀJUMS Gadījumā, ja avansa maksājums pārsniedz EUR (septiņi tūkstoši euro un 00 centi) Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu avansa maksājuma apmērā. Ja avansa maksājums ir mazāks par EUR (septiņi tūkstoši euro un 00 centi), tad Līguma izpildes nodrošinājums Izpildītājam nav jāiesniedz Ja Izpildītājs Līguma 11.1.punktā minētajā gadījumā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas brīža neiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu avansa maksājuma apmērā, tad Pasūtītājam ir tiesības lauzt noslēgto Līgumu un noslēgt Līgumu ar Izpildītāju, kuram ir nākamā zemākā piedāvātā cena Līguma nodrošinājumu iesniedz kā bankas galvojumu, kas sagatavots atbilstoši Līguma nodrošinājuma formai (Līguma 2.pielikums) Līguma nodrošinājums ir spēkā vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pēc Līguma darbības termiņa beigām. 14

15 11.5. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. 12. CITI NOTEIKUMI Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības veikt darbības vienpusēji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu Puses apliecina, ka tām ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo Līgumu uzņemtās saistības Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju Pusēm ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildes kontroli atbildīgā personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei Ar šo Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem Līgums ar tā pielikumiem sagatavots latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz ( ) numurētām lapām, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. 13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde Jur. adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils Faktiskā adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils Vienotais reģ. Nr Konts LV17UNLA AS SEB BANKA Valdes priekšsēdētājs ( ) Valdes loceklis ( ) IZPILDĪTĀJS Jur. adrese Faktiskā adrese Vienotais reģ. Nr. Konts Banka ( ) 15

16 Pielikums Nr.1 pie 2014.gada. LĪGUMA par remontdarbu veikšanu Izpildītāja līguma Nr. Lokālā tāme Nr. 16

17 Līguma izpildes nodrošinājums LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA Pielikums Nr.2 pie 2014.gada. LĪGUMA par remontdarbu veikšanu Izpildītāja līguma Nr. Līguma <Līguma nosaukums> (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka <Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk Izpildītājs) nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma <Līguma nosa (Nr.<līguma numurs>; turpmāk Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpild saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam je pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garanti datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 1. Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī piep iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu par personas parakstu apliecina banka. Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie n par pieprasījumu garantijām Nr.458 ( The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties, ICC P No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies sa piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Re normatīvajiem tiesību aktiem. <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārd <PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> <BANKAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 1 15 dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma. 17

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk