LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va"

Transkripts

1 LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr , kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols un valdes locekļi Andrejs Milzarājs un Madara Melnmate-Savicka, kurus saskaņā ar 2015.gada 6.augusta pilnvaru Nr.102, pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols, no vienas puses, un SIA PRO DEV, vienotais reģistrācijas Nr , kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Juris Spīķis, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma Ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā sastāvā esošās ēkas telpu grupas 005 vienkāršota atjaunošana, ID Nr. VNĪ/2015/2/2-1/M-66, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 1.1. Pasūtītājs VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģ. Nr , juridiskā adrese Vaļņu iela 28, Rīga, LV Uzņēmējs SIA PRO DEV Puse/Puses Pasūtītājs vai Uzņēmējs vai abi kopā Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums Objekts nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra Nr ) sastāvā ietilpstošās ēkas ar kadastra apzīmējumu , pirmā stāva telpu Nr.5 un telpas no Nr.7 līdz Nr.19, un sestā stāva telpas no Nr.112 līdz Nr Apliecinājuma karte 2015.gada 16.novembrī Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēta apliecinājuma karte Ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā ar kadastra apzīmējumu , telpu grupas 001 vienkāršotai atjaunošanai (2.pielikums) Būvdarbi Objekta vienkāršota atjaunošana, pielāgojot telpas Pasūtītāja vajadzībām Līgumcena Līgumā norādītā kopējā summa (bez PVN) atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (3.pielikums), kuru Pasūtītājs maksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un Apliecinājuma kartei faktiski veiktiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) Objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu piedāvājumā vai Uzņēmēja iepirkuma procedūrā iesniegtajās Būvdarbu tāmēs, bet ir izsecināmi no Apliecinājuma kartes, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Būvdarbu dokumentācijā, bet ir nepieciešami Būvdarbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei PVN pievienotās vērtības nodoklis.

2 1.10. Garantijas laika ieturējums Pasūtītāja veikts ieturējums 5 % (piecu procentu) apmērā no jebkura Uzņēmējam pienākošās maksājuma par Būvdarbu vai jebkuras to daļas izpildi, un kuru Pasūtītājs var izmantot Līgumā paredzētājā kārtībā Pasūtītāja finanšu rezerve Pasūtītāja finanšu rezerve (bez PVN), kas tiek noteikta 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas un Līgumā noteiktā kārtībā un gadījumos var tikt izmantota papildus un neparedzēto Būvdarbu apmaksai Būvdarbu izmaiņu akts akts, kuru Puses sagatavot un paraksta, konstatējot nepieciešamību Līguma izpildē veikt Būvdarbu apjoma izmaiņas un/vai papildu un neparedzētos Būvdarbus Līguma 5.sadaļā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izmaiņu akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (9.pielikums) Objekta nodošanas un pieņemšanas akts - akts, kas apliecina Objekta (tā daļas), nodošanu Uzņēmējam Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei. Objekta pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (5.pielikums) Būvdarbu izpildes akts akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kurā pa posmiem tiek dokumentēti veiktie Būvdarbi un fiksēta to nodošana un pieņemšana. Būvdarbu izpildes akta paraugs (forma 2) pievienots Līguma pielikumā (6.pielikums) Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (7.pielikums) Izpilddokumentācija izpildshēmas, izpildrasējumi, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju akti, atbilstības sertifikāti un Objekta būvniecībā pielietoto materialu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīto iekārtu, materiālu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli, apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas u.tml Defektu akts akts par Būvdarbu defektiem, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām Būvdarbos, kurus Pasūtītājs konstatējis pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Būvdarbu garantijas laikā. Defektu akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (10.pielikums) Garantijas laiks Līgumā paredzētais laika periods, kurā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja norādītajos termiņos novērst Pasūtītāja konstatētos Uzņēmēja izpildīto Būvdarbu defektus un/ vai nepilnības un nodot šos Būvdarbus Pasūtītājam ar attiecīgu abu Pušu parakstītu aktu Garantijas darbi Pasūtītāja konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu, bojājumu, neprecizitāšu un citu nepilnību, novēršanas darbi Garantijas laikā Bankas garantija/apdrošinātāja galvojums kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama apņemšanās pēc Pasūtītāja, kā Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma saņēmēja, pirmā pieprasījuma maksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepārsniedz Bankas garantijā/apdrošinātājā galvojumā noteikto summu, ja Uzņēmējs neizpilda savas saistības, kas noteiktas šajā Līgumā un par kurām izdota Bankas garantija/apdrošinātāja galvojums. Garantijas laika saistību izpildes Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma forma pievienota Līguma pielikumā (12.pielikums) Visu Līguma saistību izpildes akts akts, kuru Puses paraksta pēc Būvdarbu Garantijas laika beigām un visu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes. Visu Līguma saistību izpildes akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (8.pielikums). 2

3 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas par atlīdzību veikt Būvdarbus Objektā un nodot tos Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Apliecinājuma karti, Rīgas pilsētas būvvaldes un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam, par Līgumā un tā pielikumos noteikto Būvdarbu atbilstošu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi, tiek noteikta Līgumcena ,43 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 43 centi) Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu un citu normatīvo aktu izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos Būvdarbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Apliecinājuma karti un situāciju Objektā, kļūdījies Būvdarbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Būvdarbu apjomu, kas nepieciešami Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Būvdarbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu Apliecinājuma kartē paredzētos Būvdarbus, sedz Uzņēmējs Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Uzņēmēja, kā attiecīgās nozares profesionāļa Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību: Par pilnībā izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas; No Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pirms tās izmaksas Uzņēmējam Pasūtītājs ietur Būvdarbu Garantijas laika ieturējumu 5% (piecus procentus) Uzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objekta nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Uzņēmējs rēķinu nav iesniedzis Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu Ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 9.4.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika Bankas garantiju/apdrošinātāja galvojumu, tad Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Līguma 9.4.punkta prasībām atbilstošas Garantijas laika Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 3

4 3.11. Ja Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 9.4.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika Bankas garantiju/apdrošinātāja galvojumu, tad Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Garantijas laika beigām, Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, Visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 4. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ 4.1. Uzņēmējs15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās: iesniedz Būvvaldē visus Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, saņem atzīmi Apliecinājuma kartē par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniedz Pasūtītājam Apliecinājuma karti, kurā Būvvalde ir izdarījusi atzīmi par Būvdarbu nosacījumu izpildi; iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas projektu Pēc Līguma 4.1. un 9.1. punktā minēto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam parakstīšanai Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir iesniedzis Uzņēmējam Uzņēmējam ir jāuzsāk Būvdarbi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses parakstījušas Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu par Objekta nodošanu Uzņēmējam Būvdarbu veikšanai Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Būvdarbus Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Būvdarbu pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts Līguma 4.4.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Būvdarbu izpildi, šādos gadījumos: ja nepieciešams veikt papildu un/ vai neparedzētos Būvdarbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, izņemot gadījumus, kad šajā punktā minētos Būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Būvdarbu izpildes grafikā paredzētajiem Būvdarbiem; ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Būvdarbus, un šāds akts kavē Būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība; ja Pasūtītāja rīcības dēļ tiek kavēta vai apgrūtināta Uzņēmēja Līgumā noteikto pienākumu izpilde un šāda Pasūtītāja rīcība nav saistīta ar Līgumā noteikto Uzņēmēja saistību neizpildi; ja nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Apliecinājuma kartē un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Būvdarbu izpilde; ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Būvdarbu izpildei, un bez atbildes/saskaņojuma saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto saistību izpilde. 5. BŪVDARBU IZMAIŅAS UN PASŪTĪTĀJA FINANŠU REZERVES IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA 5.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos un/vai var tikt veikti papildu un neparedzētie Būvdarbi, šajā sadaļā noteiktajā kārtībā. 4

5 5.2. Būvdarbu apjomu izmaiņas, kas nepārsniedz 20 % (divdesmit procentu) no sākotnējā Būvdarbu apjoma, vai papildu un neparedzētie Būvdarbi var tikt veikti tikai gadījumā, ja Pušu pilnvarotās personas ir konstatējušas nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Būvdarbu apjomos vai veikt papildu un/vai neparedzētos Būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu par izmaiņām Būvdarbos un/vai par papildu un neparedzēto Būvdarbu nepieciešamību, to apjomu un rašanās iemesliem. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, Pasūtītājs, būvuzraugs un, ja nepieciešams, autoruzraugs Puses vienojas, ka papildu un neparedzēto Būvdarbu cenas tiks noteiktas, atbilstoši Finanšu piedāvājumā, un Līguma pielikumā pievienotajās tāmēs iekļauto analogo Būvdarbu vienību cenām, vai ja Finanšu piedāvājumā un/vai tāmēs analogu Būvdarbu nav, vadoties no attiecīgu/līdzīgu Būvdarbu vienību cenām jaunākajā ebik katalogā Izmaiņas Būvdarbu apjomos vai papildu un/vai neparedzētie Būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā nepieciešamība: mainīt Būvdarbu apjomus, Būvdarbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus; veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību; veikt papildu un neparedzētos Būvdarbus vai mainīt Būvdarbu apjomus, ja tie neatbilst un/vai punktā noteiktajiem kritērijiem, bet šādas izmaiņas nepieciešams veikt sakarā ar Būvdarbu izpildes laikā veiktām izmaiņām Apliecinājuma kartē, un bez šo šādu izmaiņu veikšanas Būvdarbos, nav iespējams realizēt Būvdarbus pilnā apmērā Uzņēmējs, pamatojoties uz Pušu, būvuzrauga un, ja nepieciešams, autoruzrauga parakstītajā Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto, sagatavo tāmi par Būvdarbu apjomu izmaiņām un/vai papildus un neparedzēto Būvdarbu izmaksām un iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai Līgumcenas ietvaros, Līguma 5.6. un 5.7.punktā noteiktajā kārtībā saskaņoti un parakstīti Līguma 5.6. un 5.7.punktos minētie dokumenti ir pamats Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto Būvdarbu veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma Līguma izpildes laikā Pusēm vienojoties, Tehniskajā specifikācijā un /vai Apliecinājuma kartē paredzētie materiāli un/vai iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, aizstāšana ir pamatota sakarā ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām tiek noteiktas nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām, kuras nomaina. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā un/vai Apliecinājuma kartē norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par 5

6 nomaināmajām. Par šādam izmaiņām Puses sagatavo un paraksta Būvdarbu izmaiņu aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un tā pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām nomaināmajām Ja izmaiņas Būvdarbu apjomos un/vai papildu un/vai neparedzēto Būvdarbu izmaksas nav iespējams veikt Līgumcenas ietvaros, šo Būvdarbu izmaksu segšanai var tikt izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve, kas tiek noteikta 10 % apmērā no Līgumcenas, un ir 7774,94 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 94 centi) Ja izmaiņas Būvdarbu apjomos un/vai papildu un/vai neparedzēto Būvdarbu izmaksas paredzēts segt no Pasūtītāja finanšu rezerves, pēc Būvdarbu apjomu izmaiņu un/vai papildus un neparedzēto Būvdarbu izmaksu tāmes saskaņošanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma, par nepieciešamo Būvdarbu apjoma un/vai papildu un/vai neparedzēto Būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā punktā minēto Būvdarbu izpildi arī pēc tāmes saskaņošanas Pasūtītāja finanšu rezerve var tikt izmantota Būvdarbu apjomu izmaiņu un/vai papildu un/vai neparedzēto Būvdarbu veikšanai tikai gadījumā, ja Līgumā noteiktajā kārtībā Puses ir noslēgušas rakstisku vienošanos, par izmaiņām Būvdarbu apjomos un/vai papildu un/vai neparedzēto Būvdarbu veikšanu. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja finanšu rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja finanšu rezervi vai tās daļu. 6. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 6.1. Uzņēmēja pienākumi: ar pienācīgu rūpību pārbaudīt Pasūtītāja prasības un kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Apliecinājuma kartei un pabeigt Būvdarbus Līguma 4.4. punktā norādītajā termiņā; pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu veikšanas projektu, rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu organizācijas jautājumus un veikt Objekta un Būvdarbu veikšanas vietas tehnisko apsekošanu, pārliecinoties par Būvdarbu veikšanai izvēlēto metožu piemērotību; nodrošināt, ka Objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā; parakstīt Objekta pieņemšanas nodošanas aktu Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā; no Objekta pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu un nodrošināt Objekta apsardzi; nodrošināt Objektā nepieciešamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinājumus un Objekta nožogošanu; pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esoša līguma par būvgružu un atkritumu savākšanu/izvešanu kopiju, uzrādot oriģinālu, kas ir noslēgts starp Uzņēmēju un atkritumu apsaimniekotāju; veikt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes 6

7 prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Būvdarbu pabeigšanai; Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām, (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.); atbildēt par Būvdarbu dokumentācijas, t.sk. būvdarbu žurnāla un izpilddokumentācijas, glabāšanu un atrašanos Objektā. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt un nepieciešamības gadījumā izsniegt minēto Būvdarbu dokumentāciju Pasūtītāja pārstāvim/kontaktpersonai, būvuzraugam, autoruzraugam (ja tāds tiks piesaistīts), būvinspektoram u.c. personām, kam ir tiesības minētos dokumentus pieprasīt, to pienākumu pildīšanai; nodrošināt Pasūtītājam un būvuzraugam, Būvvaldes u.c. atbildīgo dienestu pārstāvjiem brīvu pieeju Objektam un vietām, kur notiek Būvdarbi. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt būvuzraugu ar instrumentiem, pārbaudes ierīcēm, kas pieejamas Objektā, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai; pēc attiecīga Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus un novērst Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga norādītos trūkumus; nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā; informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sagatavošanas; par saviem līdzekļiem apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, sniega izvešanas, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus. Pasūtītājam ir tiesības minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam; Būvdarbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju; Būvdarbu veikšanas laikā, operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas teritorijas, kā arī no pieguļošās teritorijas, atkritumus un būvgružus, ja tādi ir radušies, kā arī sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju; ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Ja to prasa Pasūtītājs, tad vadīt un protokolēt minētās sanāksmes.. Protokolā fiksētie Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši; pēc Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga (ja tāds tiks pieaicināts) pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētās sanāksmēs; Būvdarbu izpildes laikā netraucēt Objekta funkcionālo darbību, ja Objektu (vai tā daļu) Būvdarbu izpildes laikā lieto Pasūtītājs vai trešās personas. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju un/vai Objekta lietotājus; ja Būvdarbu izpildei tiek piesaistīti apakšuzņēmēji un Pasūtītājs no Uzņēmēja ir pieņēmis apakšuzņēmējam nodotos Būvdarbus vai to daļu, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs no Uzņēmēja ir pieņēmis apakšuzņēmējam nodotos Būvdarbus un veicis to apmaksu, iesniegt Pasūtītājam parakstīta akta kopiju, ar kuru Uzņēmējs no apakšuzņēmēja ir pieņēmis Būvdarbus vai to daļu, un 7

8 maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina aktā norādītās maksas par pieņemtajiem Būvdarbiem samaksu apakšuzņēmējam, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus; (trīs) darba dienas pirms būvizstrādājumu iestrādes būves konstruktīvajos elementos, uzrādīt Pasūtītāja kontaktpersonai un būvuzraugam šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, vai to kopijas, uzrādot oriģinālus; informēt Pasūtītāju un būvuzraugu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ; pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām un iesniegt lietošanas instrukcijas valsts valodā, kā arī iesniegt valsts valodā grīdu, sienu u.tml. kopšanas instrukciju; iesniegt Pasūtītājam veikto darbu izpilddokumentāciju 3 (trīs) oriģināleksemplāros, kā arī aktuālu Objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī visā Garantijas laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt Pasūtītāja norādīta Pasūtītāja personāla un Objekta lietotāja personāla instruktāžu un apmācību attiecībā uz Uzņēmēja uzstādīto iekārtu un sistēmu darbību un lietošanu, kā arī nepareizas instruktāžas un/vai apmācības gadījumā atbildēt par uzstādīto iekārtu un/vai sistēmu bojājumiem un/vai darbības traucējumiem un par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un/vai darbības traucējumus Līgumā noteiktā kārtībā pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt Objekta atbrīvošanu no būvgružiem, atkritumiem, izvest Uzņēmējam piederošo inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju; Visā Līguma darbības laikā uzturēt spēkā Līguma 9.sadaļā noteiktās apdrošināšanas polises, atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām; Saņemot Pasūtītāja rakstveida pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām, novērst pretenzijā norādītos trūkumus, defektus un/vai neatbilstības pretenzijā norādītajā termiņā; Ievērot Pasūtītāja prasības par Būvdarbu izpildi un/vai Līgumā noteikto saistību izpildi; Līguma izpildē ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības Uzņēmēja tiesības: pieprasīt no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam; saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Pasūtītāja nepienācīgu līgumsaistību izpildi Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs saistībā ar Būvdarbu veikšanu, organizēt Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā, pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās, lai saņemtu atzinumus par Būvdarbu atbilstību Apliecinājuma kartes un normatīvo aktu prasībām; 6.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā, kā arī iepazinies ar visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildi atbilstoši Līgumam, tajā skaitā arī ar Objekta izvietojumu dabā un tā stāvokli, kā arī Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmējam nav un tas neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā. 8

9 7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 7.1. Pasūtītāja pienākumi: pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām un veikt to apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību; Pēc Uzņēmēja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, sniegt pieprasītos tehniskos risinājumus un citas ziņas, kuras nepieciešamas Uzņēmēja pienākumu izpildei, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam; 7.2. Pasūtītāja tiesības: nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi; iesniegt rakstisku pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām; jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu veikšanu Objektā; dot Uzņēmējam norādījumus attiecībā uz Būvdarbu veikšanas kārtību. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi; saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Uzņēmēja nepienācīgu līgumsaistību izpildi; noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu vai to daļas ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un ekspertīzes slēdzienu iesniegt Uzņēmējam izskatīšanai. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti defekti un/ vai trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, šādos gadījumos ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. 8. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 8.1. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā: Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā organizē un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kad: ir izpildīti visi Būvdarbi, kas nepieciešami Apliecinājuma kartē norādīto būvdarbu realizācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; ir saņemti un sagatavoti visi spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, tajā skaitā pozitīvi spēkā esošos normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto institūciju atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem un/vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām; Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu un Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kurus Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta, pēc visu sekojošo priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses: ir pilnībā izpildīti visi Būvdarbi; Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; Pasūtītājam ir iesniegta visa Būvdarbu Izpilddokumentācija, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, Objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli, nodošanas un pieņemšanas akti u.c. dokumentāciju; 9

10 Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem; ir novērsti visi Būvdarbu (to kvalitētes) defekti, neatbilstības un nepilnības Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto materiālu garantijas saistībām Gadījumā, ja Būvdarbu (jebkuras to daļas) pieņemšanas laikā Pusēm rodas domstarpības par izpildīto Būvdarbu kvalitāti, Pasūtītāja viedoklis par Būvdarbu kvalitāti, ir noteicošais. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir tiesības pieaicināt Pasūtītāja akceptētu, no Pusēm neatkarīgu ekspertu, kas sniegs neatkarīgu eksperta slēdzienu par Būvdarbu (to daļas) kvalitāti, par kuru Pusēm bija domstarpības. Pieaicinātā eksperta izmaksas sedz Uzņēmējs Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības un nenovērš Pasūtītāja norādītos Būvdarbu, Būvdarbu kvalitātes defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, neatbilstību un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam Pusēm parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Objekts tiek nodots Pasūtītājam Pēc Garantijas laika beigām un Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, Puses paraksta Visu Līguma saistību izpildes aktu. 9. APDROŠINĀŠANA UN BANKAS GARANTIJA/APDROŠINĀTĀJA GALVOJUMS 9.1. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Būvdarbu uzsākšanas, Uzņēmēja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanas polišu esamību: Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR (pieci simti euro un 00 centi) un Līguma izpildē piesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā (pieci simti euro un 00 centi) Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai Valsts akciju sabiedrībai Valsts nekustamie īpašumi un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai tas ir likvidēts Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Uzņēmējs nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 10

11 9.4. Uzņēmējs ir tiesīgs Līgumā noteikto Garantijas laika ieturējumu Līgumā noteiktajā kārtībā aizstāt ar Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Garantijas laika Bankas garantiju/apdrošinātāja galvojumu, Garantijas laika ieturējuma apmērā. Bankas garantijai/apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Bankas garantijai/apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā visā Garantijas laikā (ja Līguma ietvaros tiek noteikti dažādi Garantijas laiki, līdz garākajam Garantijas laikam) un vēl 60 (sešdesmit dienas) pēc Garantijas laika beigām. Ja Garantijas laiks tiek pagarināts Līgumā noteiktos gadījumos vai Būvdarbu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes termiņš pārsniedz Garantijas laika Bankas garantijas /Apdrošinātāja galvojuma spēkā esamības termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma termiņu, izpildi un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. Bankas garantijai/apdrošinātāja galvojumam pēc satura jāatbilst Līguma 12.pielikumā pievienotajai formai Pirms Līgumā noteikto Bankas garantiju/apdrošinātāja galvojumu parakstīšanas, attiecīgā Bankas garantija/apdrošinātāja galvojums Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju, un tām pēc satura jāatbilst Līguma pielikumā pievienotajām formām. Jebkādi grozījumi Bankas garantijās/apdrošinātāja galvojumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju Pēc Uzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Uzņēmējam Līgumā noteiktās Bankas garantijas/apdrošinātāja galvojumus, kuriem ir beidzies to spēkā esamības termiņš. 10. BŪVDARBU GARANTIJA Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. Uzņēmēja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs) Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņu, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš Līguma 10.2.punktā norādītajā termiņā Defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski 11

12 sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts Ja Uzņēmējs un 10.4.punktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, trūkumus vai neatbilstības, tad Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, kādu tiek kavēts defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņš Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši šī Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus. 11. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes laikā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Apliecinājuma kartes, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic Objektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Līguma 4.4.punktā minētā Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu Uzņēmējs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Apliecinājuma kartei un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Būvdarbus, kā arī par bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas tiek atklāti Garantijas laikā Visā Līguma izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi Uzņēmējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.1.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmējs līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.2.punktā noteikto Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.3.punktā noteikto Būvdarbu uzsākšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.4. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens 12

13 procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu uzliktā naudas soda apmērā Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Būvdarbi neatbilst Apliecinājuma kartei un šīs Būvdarbu izmaiņas nav saskaņotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu Ja Līguma 13.3.punktā noteiktie Uzņēmēja pārstāvji neierodas uz Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga organizēto sapulci vai nepilda Līguma 6.18.punktā noteiktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu Ja Uzņēmējs neiesniedz kādu no Līguma 9. sadaļā minētajām apdrošināšanas polisēm, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti simts euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī šajā laikā Uzņēmējs nedrīkst veikt Būvdarbus Objektā un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai Ja Uzņēmējs nepilda Līguma punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu Ja Uzņēmējs nepilda Līguma punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu Ja Uzņēmējs nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, kas nav norādīti no 11.9.līdz punktos, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā no Līgumcenas par katru Uzņēmēja saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu Ja līdz Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu defektu vai trūkumu dēļ nav iespējams izmantot Būvdarbu rezultātā radīto objektu, tad Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam visu par Būvdarbiem saņemto samaksu, par saviem līdzekļiem demontē Būvdarbu rezultātā radīto objektu, sakārto un atgriež sākotnējā izskatā Objektu Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 12.3.punktā noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas varētu rasties Pasūtītājam, lai nodrošinātu Apliecinājuma kartē paredzēto Būvdarbu pilnīgu izpildi (t.sk. izmaksas par iepirkumu procedūru organizēšanu un Uzņēmēja veikto Būvdarbu garantijas nodrošināšanu) Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam. 13

14 Par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Būvdarbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un/vai trešajām personām. 12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja: Uzņēmējs vairāk kā par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līguma 4.1. vai 4.3. punktā noteikto termiņu; Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Uzņēmējs neuzsāk defektu un/ vai neatbilstību novēršanu; Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 9.sadaļā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam; Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām; Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; Uzņēmējs Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā nav izpildījis un Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Pasūtītājam Būvdarbus; Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Līguma 12.3.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un/vai izdevumus Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus un šāds kavējums pārsniedz 45 (četrdesmit piecas) dienas, un Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības; Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ kādā no Līguma 12.3.punktā noteiktajiem gadījumiem, lai saglabātu un pasargātu Objektu un izpildītos Būvdarbus no trešo personu, laikapstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes, pēc Pasūtītāja norādījumiem tiek veikta Objekta konservācija par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot Līgumā noteiktajā kārtībā ieturēto Garantijas laika ieturējumu un/vai Līguma saistību izpildes Bankas garantiju/apdrošinātāja galvojumu. Ja Līgums tiek izbeigts citos Līgumā paredzētajos gadījumos, Puses 14

15 vienojas par kārtību, kādā tiek veikti konservācijas darbi un segti ar tiem saistītie izdevumi Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Uzņēmējs nodod visu tā rīcībā esošo un ar Līguma izpildi un Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (t.sk. Apliecinājuma karti) Pasūtītājam. 13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN BŪVDARBU KONTROLE Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē kontaktpersonas un pilnvarotās personas No Pasūtītāja puses tiek nozīmētas: Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Brakmanis, tālr e-pasts: Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Apliecinājuma karti, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, nodrošināt izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Būvdarbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņus vai Būvdarbu apjomus; Pasūtītāja pilnvarotā persona: Eduards Upenieks tālr , e-pasts: Pasūtītāja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, pretenzijas, pieņemt Būvdarbus, izpilddokumentāciju u.c. dokumentus, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņus No Uzņēmēja puses tiek nozīmēta: Uzņēmēja pilnvarotā persona/kontaktpersona: Jānis Zvīnis, tālr , fakss: , Uzņēmēja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un Objektu, viņai ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot Būvdarbus, izpilddokumentāciju, Apliecinājuma karti u.c. dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņus Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmēts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs Uzņēmēja veiktos Būvdarbus un informēs Pasūtītāju par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura Būvdarbu apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Apliecinājuma kartei, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas netraucējot Uzņēmēja darbu. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmētais būvuzraugs var dot norādījumus Uzņēmējam, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt jebkuru Būvdarbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas un/vai Pasūtītāja pilnvarotās personas, ir tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas Pasūtītāja vārdā 15

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk