ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz"

Transkripts

1 ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018

2 SATURS Vadības ziņojums... 3 Ziņas par sabiedrību... 6 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 7 Bilance... 8 Finanšu pārskata pielikums I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem III. Informācija par atklātajām iepriekšējo pārskata periodu kļūdām un labojumiem IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu VI. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt VII Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem VIII Skaidrojums par bilances posteņiem IX Cita informācija Revidentu ziņojums

3 Darbības veids Vadības ziņojums Sabiedrības pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana Ādažu novada iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām sabiedrisko pakalpojumu un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Sabiedrības pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā galvenos minot likuma Par pašvaldībām 15.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un, Dzīvokļa īpašuma likumus.. Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmu reģistrā 2004.gada 18.februārī, reģistrācijas Nr Juridiskā adrese - Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV Sabiedrībai nav izveidotas citas struktūrvienības. kuras tiek klasificētas kā filiāles vai pārstāvniecības. Sabiedrības darbība pārskata periodā Sabiedrības organizatoriskā struktūra ir izstrādāta atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, nodrošinot sekmīgu visu sniedzamo pakalpojumu procesu tehnoloģisko, ekonomisko, sociālo uzdevumu izpildi. Uz gada 31.decembri darba attiecībās ar Sabiedrību ir 40 darbinieki, no kuriem 7 jeb 18 % ir administratīvie darbinieki, 4 jeb 10% ir tehniskais personāls, 21 jeb 52% ir sētnieki/ apkopēji, kā arī 8 speciālisti jeb 20% gadā Sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja EUR, kas ir par 3.15% vairāk kā iepriekšējā gadā. Neto ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumam 27 %, siltumapgādē - 0.8% un atkritumu apsaimniekošanā %. Neto izdevumi sastādīja EUR, kas, salīdzinājumā ar 2016.gadu, ir palielinājušies par 3.5 %. Izdevumi palielinājušies sakarā ar atalgojuma, tai skaitā algu un to saistīto nodokļu pieaugumu 9.9 % apmērā gadā Sabiedrība strādājusi ar EUR peļņu. Izvērtējot parādu piedziņas rezultātus un klientu maksājumu disciplīnu, uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti 65% apmērā no šaubīgo debitoru parādiem, kas 2017.gada beigās ir EUR. Parādniekiem aprēķinātās, bet neiekasētās soda naudas 2017.gada 31.decembrī sastāda EUR, no parādniekiem iekasētas soda naudas pārskata periodā EUR. Sabiedrība nodokļu nomaksu ir veikusi noteiktajos termiņos. Darba algas Sabiedrības darbiniekiem tiek izmaksātas saskaņā ar darba līgumiem, nomaksājot valstī noteiktos nodokļus, līgumos noteiktajos termiņos. Iedzīvotāju nenokārtotās saistības par sabiedriskajiem pakalpojumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, ir samazinājušies no EUR uz EUR (ieskaitot šaubīgos debitorus). Tas izskaidrojams bezcerīgo debitoru parāda norakstīšanu un iztiesāto parādu atgūšanu. Organizāciju parādi sastāda EUR (par decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem EUR, kavētie maksājumi 978 EUR un šaubīgie debitori EUR). Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu atgūšanas process un piedziņa, atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam gadā tiesā iesniegtas 16 prasības, iztiesātas 15 lietas. Bezcerīgie parādi norakstīti EUR (t.sk EUR 3

4 pamatparāds, EUR neiekasētais līgumsods un EUR dzīvokļu īpašnieku mājas uzkrājums un mērķa maksājums) apmērā, jo īpašumam mainījušies īpašnieki.. Paredzamas nodokļu vai cita rakstura pretenzijas pret Sabiedrību nav ierosinātas. Pakalpojumu saņēmēji (klienti) 2017.gada beigās ir 1701 mājsaimniecības (dzīvokļu īpašumi), 82 individuālo māju īpašnieki (3 ciemati), 4 uzņēmumi, 1 namīpašnieks, 4 dzīvojamo māju pārvaldnieki, 1 nekustamā īpašuma attīstītājs un Ādažu novada dome. Saskaņā ar noslēgtajiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem, Sabiedrība kā pilnvarotais pārvaldnieks dzīvokļu īpašnieku uzdevumā iekasē līdzekļus ēku remontiem un citiem īpašuma atjaunošanas, uzlabošanas un uzturēšanas darbiem. Šie līdzekļi tiek iekļauti uzņēmuma ieņēmumos pēc veikto darbu realizācijas. Saskaņā ar noslēgtajiem pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem, 5 (piecu) gadu laikā apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju skaits no 8 ir palielinājies līdz gadā šajās dzīvojamās mājās un pie tām pieguļošām teritorijām ir veikti virkne darbu. Sabiedrība gadā iesaistījās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā gadā 8 (astoņām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tai skaitā: Ādažu centrā Pirmā 23, Pirmā 25, Pirmā 29, Pirmā 33, Pirmā 43 un Pasta 4, kā arī Garkalnes dzīvojamai mājai Ozoli, un Jūras iela 8, Carnikava, sadarbojoties ar Valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM tika uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai jeb atjaunošanai gada 11. septembrī tika parakstīts Granta Līgums ar AS Attīstības finanšu institūciju ALTUM par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā ielā 23, Ādažos. Rudenī tika uzsākta energoefektivitātes pasākuma īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā ielā 23, Ādažos. Dzīvojamās mājas Krastupes iela 10 bēniņos ir veikti dabīgās ventilācijas un kanalizācijas izvadu pārbūves darbi. Kadaga 9; Kadaga 10 ; Gaujas 25/4 veikta koplietošanas logu nomaiņa. Kadaga 9 ir pārbūvētas starpsienas un veiktas ārdurvju nomaiņas. Lai uzlabotu siltumenerģijas piegādes kvalitāti, efektivitāti un operativitāti, tiek turpināta telemetrijas pakalpojuma ieviešana, ar siltumenerģijas pārvadi un sadali saistīto mehānismu atjaunošana un novecojošo iekārtu nomaiņa. Kopš 2016.gada Sabiedrība nodrošina Ādažu novada domes saimniecībā esošo katlumāju tehnisko apkalpošanu un tajās izmantotās dabas gāzes piegādi. Sabiedrības darbība vērtējama pozitīvi un tā sekmīgi turpinās darbu 2018.gadā gadā tiks turpināti siltumapgādes sistēmas uzlabošanas darbi. Turpināsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un energoefektivitātes paaugstināšanai paredzētie darbi. Turpināsim attīstīt virzienu biroju un ražošanas telpu uzkopšanas jomā. Darbus plānots veikt budžetā plānoto resursu ietvaros. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem Sagatavojot finanšu pārskatu, uzņēmuma vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka uzņēmums veiksmīgi un efektīvi turpinās savu darbību un attīstību 2018.gadā. 4

5 Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos. Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī Sabiedrībai nav zināms, ka tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un, ka pret Sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība Lai izpildītu uzņēmuma nospraustos mērķus, Sabiedrībai ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija gadu periodam. Stratēģijas aktualizēšana notiek atbilstoši tirgus situācijai. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi Lai nodrošinātu klientu kvalitatīvu un operatīvu apkalpošanu uzņēmumā izveidots Klientu apkalpošanas centrs. Aktīvi tiek uzturēta interneta mājas lapa un Facebook profils Ādažu Namsaimnieks. Lai pilnveidotu klientu pieteikumu izpildes kvalitāti, Sabiedrība izstrādāja un ieviesa pieteikumu un darbu uzskaites sistēmu DARIS. Programma dod iespēju Sabiedrības vadībai izsekot katra uzdevuma izpildei. Vienlaicīgi darbiniekiem ir operatīvi iespējams saņemt informāciju jauniem/ neatliekamiem klientu pieteikumiem un nodrošināt to izpildi gadā sabiedrība velta lielu uzmanību tieši klientu optimālai un laipnai apkalpošanai. Lai nodrošinātu vienotu attieksmi un izturēšanos, tiek ievēroti klientu apkalpošanas standarti. Standarti paredz virkni prasību, kas ir jāievēro apmeklējot klientu un veicot darbus klienta teritorijā. Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums Sabiedrības vienīgais dibinātājs un akciju īpašnieks ir Ādažu novada dome. Finanšu instrumentu izmantošana Pārskata periodā Sabiedrības vadība nav sniegusi galvojumus, kas ietekmētu sabiedrības finansiālo stāvokli. /Juris Krūze/ Valdes loceklis 2018.g. 5. martā 5

6 Ziņas par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģ. Nr. un datums , Nodokļa maksātāja numurs Juridiskā adrese Pasta adrese Pamatdarbības veids Sabiedrības valde Gada pārskatu sagatavoja LV Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads NACE Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata Valdes loceklis Juris Krūze Galvenā grāmatvede Valija Vaišļa Pārskata periods Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība Zvērināts revidents EUR AUDITORFIRMA PADOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LZRA Komercsabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibele (sertifikāts Nr.24) 6

7 Nr. p.k. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, kas noslēdzās (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) Rādītāja nosaukums Piezīmes Nr gads gads Neto apgrozījums (1) b) no citiem pamatdarbības veidiem Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas (2) ( ) ( ) 3. Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas (3) ( ) ( ) 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (4) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (5) (13 031) (26 085) 7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. (3 577) - 9. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. (6) Pielikums no 10. līdz 22. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa Valdes loceklis Juris Krūze Galvenā grāmatvede Valija Vaišļa gada 5 martā 7

8 Ilgtermiņa ieguldījumi Aktīvs I. Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. Bilance uz Piezīmes Nr (7) - - Nemateriālie ieguldījumi kopā - - II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) Nekustamie īpašumi: a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Apgrozāmie līdzekļi I. Krājumi Pamatlīdzekļi kopā (8) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. (9) Avansa maksājumi par (krājumiem) pakalpojumiem II. Debitori (10) Krājumi kopā Pircēju un pasūtītāju parādi. (11) Radniecīgo sabiedrību parādi. (12) Citi debitori (13) Nākamo periodu izmaksas. (14) Debitori kopā III. Nauda (15) Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma Pielikums no 10. līdz 22. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa 8

9 Pašu kapitāls Pasīvs Bilance uz Piezīmes Nr Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). (16) Rezerves: f) pārējās rezerves. (17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (18) Īstermiņa kreditori Pašu kapitāls kopā No pircējiem saņemtie avansi. (20) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. (21) Parādi radniecīgajām sabiedrībām (22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (23) Pārējie kreditori. (24) Nākamo periodu ieņēmumi. (25) - - Uzkrātās saistības (26) Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma Pielikums no 10. līdz 22. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa Valdes loceklis Juris Krūze Galvenā grāmatvede Valija Vaišļa gada 5. martā 9

10 Finanšu pārskata pielikums I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk Finanšu pārskata sagatavošanas pamats Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta pieņemto Noteikumu Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas: 1) ir derīga finanšu pārskata lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus; 2) ir ticama, jo pārskats: a. pareizi uzrāda uzņēmuma darbības rezultātus un finansiālo stāvokli; b. uzrāda ne tikai notikumu un darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību; 3) nav subjektīva; 4) ir piesardzīga; 5) visos būtiskajos aspektos ir pilnīga. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus: a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, b) ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība; c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 6) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu; 8) pārskata gada sākumā bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 10

11 9) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR). Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu (amortizāciju). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes lietderīgās izmantošanas laikā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Krājumi Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids Likmes intervāls Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 20% Pamatlīdzekļi Ēkas un būves 5% Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi 20-35% Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 20-35% Pārējie pamatlīdzekļi 14-35% Krājumi uzskaitīti pēc faktiskās tirgus cenas. Krājumu atlikumi ir degvielas atlikumi transportlīdzekļu bākās. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Parādnieks (persona) tiek atzīts par šaubīgu debitoru 100% apmērā, ja tā jebkuras neizpildītas, kaut uz dažādiem pamatiem esošas, saistības termiņš ir vecāks par vienu gadu. Uz dažādiem pamatiem esošu saistību dzēšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1844.panta nosacījumiem. Šaubīgo debitoru parādu summai tiek veidots uzkrājums 65% apmērā. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti katra darbinieka atalgojumu mēnesī dalot ar darba dienu skaitu mēnesī un reizinot ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības". Uzkrātās saistības Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem 11

12 Ieņēmumu atzīšana Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi: - Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad uzņēmums ir nodevis pircējam ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru. - Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti atbilstoši darījumu izpildes pakāpei. - Procentu ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši to gūšanas periodam. Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības- pakalpojumu pārdošanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. Izdevumu atzīšanas principi Ņemti vērā visi ar pārskata gadu saistītie izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā.. Uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Būtiskie pieņēmumi un spriedumi Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību. Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem Debitoru atgūstamā vērtība Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem 65% apmērā. Saistītās puses Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole. Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli. II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atkāpusies no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem. 12

13 III. Informācija par atklātajām iepriekšējo pārskata periodu kļūdām un labojumiem Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atklājusi iepriekšējo periodu kļūdas IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā. Politikas maiņa šādu iemeslu dēļ nav notikusi. V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu Politikas maiņa šādu iemeslu dēļ nav notikusi. VI. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt. Pārskata periodā nav veikta aplēšu maiņa. 13

14 (1) Neto apgrozījums VII Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: Darbības veids Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana Komunālo pakalpojumu piegāde t.sk Siltumapgāde t.sk gāze pašvaldības objektos Atkritumu apsaimniekošana Teritorijas kopšana Tehnikas pakalpojumi Remonti koplietošanas telpās Skaitītāju maiņa iedzīvotājiem Liftu tehniskā apkalpošana Elektroenerģija koplietošanas telpās Ūdens un kanalizācija Kopīpašuma apdrošināšana Telpu uzkopšanas pakalpojumi Citi pakalpojumi Kopā (2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā. Izmaksu veids Materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumi t.sk Siltumenerģija Gāze Degviela Elektroenerģija Inventārs Darba apģērbi un apavi Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Tehnikas remonti, apdrošināšana Siltuma pārvade un siltumtrašu remonti Ūdens un kanalizācija Kopīpašuma apdrošināšana Remonti kopīpašumos Skaitītāju maiņa Liftu tehniskā apkalpošana Telpu uzkopšanas izdevumi Darbnīcas remonts un uzturēšana Teritorijas labiekārtošana Gada pārskata audits Neizskaitāmais PVN

15 Strādnieku darba algas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums Citas ražošanas izmaksas Kopā (3) Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas izmaksas kuras radušās pārskata periodā uzņēmuma vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā. Izmaksu veids Sakaru pakalpojumi un biroja uzturēšanas izmaksas Darba algas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas vērtības samazinājums Citas administrācijas izmaksas Kopā (4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Izmaksu veids Saņemtie līgumsodi un likumiskie nokavējuma procenti Atgūtie tiesāšanās izdevumi Uzkrājuma šaubīgiem debitoriem samazinājums Citi ieņēmumi Kopā (5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi Izmaksu veids Bezcerīgo parādu norakstīšana Samaksātās soda naudas Parādu piedziņas izmaksas Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi Reprezentācijas izdevumi Citi izdevumi Kopā (6) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pārskata gada peļņa

16 VIII Skaidrojums par bilances posteņiem Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi. (7) Nemateriālie ieguldījumi Datorprogrammas WinNams licence modulim Namsaimnieks Citi nemateriālie ieguldījumi Sākotnējā vērtība Nolietojums Aprēķināts Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz (8) Pamatlīdzekļi Sākotnējā vērtība Pamatlīdzekļu kustības pārskats Zemes gabali Ēkas un būves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana Kopā Iegādāts Likvidēts Pārklasificēts Nolietojums Aprēķināts Izslēgts Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz

17 (9) Krājumu atlikumi Apgrozāmie līdzekļi Degviela transportlīdzekļu degvielas bākās Bilances vērtība (10) Avansa maksājumi par (krājumiem) pakalpojumiem Avansa maksājumi Bilances vērtība (11) Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (74 371) (80 283) Bilances vērtība Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada sākumu Palielinājums pārskata gadā - - Samazinājums pārskata gadā (5 912) (11 869) Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada beigām (12) Radniecīgo sabiedrību parādi Parādi par sniegtiem pakalpojumiem Bilances vērtība (13) Citi debitori UIN pārmaksa Parāds par mērķa maksājumiem Avansa norēķinu personas - 14 Bilances vērtība (14) Nākamo periodu izdevumi Transportlīdzekļu apdrošināšana Industriālo balonu noma - 66 Preses abonēšana Civiltiesiskā apdrošināšana Bilances vērtība

18 (15) Nauda Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi Bilances vērtība (16) Pamatkapitāls Pašu kapitāls Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no viena Kapitāldaļu turētāja Ādažu novada domes ieguldījumiem. Īpašnieki Procenti no pamatkapitāla Daļu skaits Daļas vērtība EUR Summa EUR Ādažu novada dome Pamatkapit āls Rezerves Pārskata gada nesadalītā peļņa Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā EUR EUR EUR EUR EUR gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu - - (11 235) nesadalīto peļņu gada peļņa pārcelta uz rezervēm (11 235) - Pārskata gada nesadalītā peļņa Pamatkapitāla palielinājuma gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu - - (46 333) nesadalīto peļņu gada peļņa pārcelta uz rezervēm (31 503) - Pārskaitītas dividendes Ādažu novada domei (14 830) (14 830) Pārskata gada nesadalītā peļņa (17) Rezerves Pārējās rezerves Bilances vērtība

19 (18) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pārskata gada nesadalītā peļņa (19) No pircējiem saņemtie avansi Īstermiņa kreditoru parādi Iedzīvotāju apmaksāti komunālie pakalpojumi Juridisko personu apmaksāti komunālie pakalpojumi Dzīvokļu īpašnieku līdzekļi māju remontiem Bilances vērtība (20) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Bilances vērtība (21) Parādi radniecīgajām sabiedrībām Ādažu novada dome Bilances vērtība (22) Nodokļi Nodokļa veids Atlikums uz Aprēķināts 2017.gadā Atmaksāta pārmaksa 2017.gadā Samaksāts 2017.gadā Atlikums uz Uzņēmuma ienākumu nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Sociālās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis Uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva Kopā Nodokļu aktīvi Nodokļu saistības Kopā (23) Pārējie kreditori Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas. Darba alga Ieturējumi no darba algas -izpildraksti Avansa norēķinu personas Bilances vērtība

20 (24) Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības atvaļinājumiem Gada pārskata revīzijas izmaksas Bilances vērtība IX Cita informācija (1) Darījumi ar saistītām pusēm Pārskata gada laikā sabiedrībai ir bijuši saistīto pušu darījumi. Šie darījumi atbilda parastajiem tirgus nosacījumiem. A. Pirktas preces un pakalpojumi Darījuma apraksts Kreditoru parāda atlikums uz pārskata gada sākumu Parāda palielinājums 2017.gadā Parāda atmaksa 2017.gadā Kreditoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām Ādažu novada dome SIA Ādažu ūdens kopā B. Pārdotas preces un sniegti pakalpojumi Darījuma apraksts Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada sākumu Parāda palielinājums 2017.gadā Parāda atmaksa 2017.gadā Debitoru parāda atlikums uz pārskata gada beigām Ādažu novada dome SIA Ādažu slimnīca (935) kopā Ziņas par ārpusbilances saistībām, ieķīlātiem aktīviem Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas par kurām nebūtu skaidrots gada finanšu pārskata pielikumā. (2) Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par iespējamām saistībām. (3) Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā SIA Pilna servisa līzings par vieglās automašīnas TOYOTA AVENSIS nomu no 2017.gada 26.jūlija uz 3 gadiem par EUR mēnesī bez PVN; SIA Swedbank Līzings par kravas furgona PEUGEOT PARTNER nomu no 2016.gada 31.maija uz 5 gadiem par EUR mēnesī bez PVN (4) Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti Sabiedrības aktīvi nav ieķīlātu vai citādi apgrūtināti. (5) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits Vidējais nodarbināto personu skaits gadā

21 (6) Notikumi pēc bilances datuma Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos. (7) Darbības turpināšanas iespējas Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Finanšu pārskatu sagatavo, pieņemot, ka uzņēmums turpinās savu darbību. Valdes loceklis Juris Krūze Galvenā grāmatvede Valija Vaišļa gada 5. martā 21

22 Revidentu ziņojums 22

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Attollo brokers VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN 40003633935 2018.GADA PĀRSKATS Par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. Rīgā, 2019. SATURS Lp. I. Vadības ziņojums 3-4 II. Finanšu pārskats,

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk