VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS"

Transkripts

1 VSIA Latvijas Vēstnesis

2 SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu revidentu ziņojums 19 2

3 Informācija par Sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Darbības veids pēc NACE klasifikācijas VSIA Latvijas Vēstnesis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Komercreģistrā Rīga gada 3. februāris Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības Interneta portālu darbība Grāmatu izdošana Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi Adrese Bruņinieku iela 41, Rīga LV-1011 Latvija Dalībnieku pilni vārdi un adreses LR Tieslietu ministrija ( 100%) Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 Latvija Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu Pārskata gads Revidenta vārds un adrese Daina Ābele valdes priekšsēdētāja Aivars Maldups valdes loceklis Matīss Markus valdes loceklis līdz Velta Stulpāne galvenā grāmatvede gada 1. janvāris decembris SIA Potapoviča un Andersone Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 99 Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente: Kristīne Potapoviča sertifikāts Nr. 99 3

4 Vadības ziņojums Darbības veids VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumam (turpmāk OPTIL) īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu. Sabiedrība: ir oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis izdevējs. Oficiālais izdevums Latvijas Vēstnesis ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā izdevumā publicē elektroniski tīmekļa vietnē nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē Ministru kabinets nosaka tiesību aktu sistematizācijas minimālās prasības un kārtību; uztur Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmu ; izdod specializēto žurnālu Jurista Vārds un uztur portālu (ietver žurnāla e- versiju un papildu oriģinālsaturu); uztur LV portālu ( ar mērķi sniegt sistematizētu un objektīvu par publiskā sektora aktivitātēm un normatīvo aktu skaidrojumus, veidojot vienotu, centralizētu valsts informācijas vietni ar interaktīvām iespējām. Portāla saturs pieejams bez maksas; izdod juridiska rakstura literatūru, kas aptver visplašāko tematiku valsts tiesību, krimināltiesību, administratīvo tiesību, starptautisko un Eiropas tiesību, kā arī tiesu prakses jautājumus, un kuras izdošanu nenodrošina privātais sektors. Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības pamatkapitāls ir (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci) euro. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit piecās) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. Visas kapitāla daļas pieder Latvijas valstij. Sabiedrības darbība pārskata gadā Ņemot vērā Sabiedrībai noteiktās pamatfunkcijas, Sabiedrības darbība, galvenokārt, ir vērsta uz Satversmes 90. pantā noteikto tiesību nodrošināšanu. Līdz ar to Sabiedrības politika, kas vērsta uz pamatfunkciju īstenošanu, ir pretēja komercdarbības galvenajam principam (mērķim) - maksimālās peļņas gūšana gadā Sabiedrība darbojās atbilstoši savai attīstības stratēģijai gadam. Darbības mērķi un aktivitātes gadā bija panākt, lai 1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju ( ) izmanto LV pakalpojumus. Sabiedrības sniegtos informatīvos e-pakalpojumus gadā izmantojuši vidēji Latvijas interneta lietotāju mēnesī, t.i. par 26,8% vairāk nekā gadā. Lai sasniegtu mērķi, Sabiedrība gadā veica šādas aktivitātes: lai ieinteresētu pašvaldības par saistošo noteikumu un citu pašvaldību tiesību aktu oficiālās publikācijas vietu izvēlēties valsts oficiālo izdevumu Latvijas Vēstnesis ( vestnesis.lv ), Sabiedrība organizēja 2 izbraukumu tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem (Cēsīs un Talsos kopumā uzrunātas 15 pašvaldības), lai iepazīstinātu ar pašvaldību saistošo noteikumu oficiālās publikācijas un sistematizācijas iespējām. Vēl divas vestnesis.lv un likumi.lv prezentācijas notika 11. martā Valsts administrācijas skolā un 1. aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojā, kur pulcējās Latvijas pašvaldību pārstāvji. Šādu iespēju izvēlēties pašvaldību oficiālo publikāciju vietu šobrīd paredz likums Par pašvaldībām. Valsts oficiālo izdevumu Latvijas Vēstnesis ar gadu par savu tiesību aktu oficiālās publikācijas vietu ir izvēlējusies Talsu novada pašvaldība; 15. novembrī LU bibliotēkā notika žurnāla Jurista Vārds lasītāju, citu interesentu un redakcijas tikšanās tematiskajā pasākumā Personas dati komercbanku rokās: nepieciešamība un pārmērības, identificējot politiski nozīmīgas personas ; reaģējot uz Latvijas mediju satura veidošanas un patēriņa tendencēm, kā arī pētnieciskās žurnālistikas organizācijas RE:Baltica veikto pētījumu "Viltus ziņas, 14. decembrī LVportāls organizēja diskusiju "Medija saturs, atbildība tā veidošanā un ietekme sabiedrībā ; 6. decembrī noslēdzās ikgadējais jurisprudences studentu zinātnisko darbu konkurss, un noslēguma pasākumā tika apbalvoti uzvarētāji. Konkursā piedalījās 32 studenti no Latvijas augstskolām. Lai nodrošinātu Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmas kvalitatīvu darbību un ilgtspēju, 4

5 regulāri tiek veikta sistēmas funkcionalitātes un satura pilnveidošana. 2.ceturksnī publiskota oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis ( jaunā versija ar pilnveidotu meklētāju un mobilajām ierīcēm pielāgotu vidi un navigācijas iespējām, kā arī padarot lietotājiem ērti atrodamas un lietojamas oficiālo paziņojumu publikācijas. Uzlabota vortāla likumi.lv funkcionalitāte, pilnveidojot tiesību aktu pases, iekļaujot tajās saites uz trīs veidu sarakstiem (pēc dokumentu veida, datuma un tēmas), tulkojumiem un norādēm uz vēsturisko oficiālo publikāciju avotiem. Pilnveidotas arī personalizācijas iespējas. Kopumā gadā oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicēti un sistematizēti dokumenti un oficiālie paziņojumi. Ar mērķi noskaidrot tīmekļa vietņu vestnesis.lv un likumi.lv lietotāju apmierinātību dažādās kategorijās veiktas divas lietotāju aptaujas. Aptauju rezultāti parādīja, ka lietotāju apmierinātība ar sniegto pakalpojumu ir augsta (attiecīgi 3,4 un 3,5 punkti skalā 1-4). Aptauju rezultāti pieejami Sabiedrības mājaslapā ( gadā Sabiedrības grāmatu apgādā izdoti 6 jauni izdevumi: Latvijas valsts Satversmes ievads 9 valodās; M.Onževa "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī»; Civillikums izdevums; Krimināllikums - visu redakciju apkopojums; Autoru kolektīvs: Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā: parlaments, parlamentārā kontrole un Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā: Saeima izmeklēšanas komisiju gala ziņojumi, viedokļi, liecības. Saskaņā ar OPTIL pārejas noteikumu 3.punktu gadā tika plānota Sabiedrības reorganizācija, pārveidojot to par valsts aģentūru un paredzot finansējumu valsts noteikto funkciju realizācijai no gada. Ņemot vērā tieslietu nozares neatliekamās prioritātes, Tieslietu ministrija, nosūtot pieteikumus jaunajām politikas iniciatīvām vidējam termiņam, finansējumu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkciju nodrošināšanai pieprasīja ar 19. kārtas numuru, savukārt atbilstoši Ministru kabineta gada 31. maija protokola Nr punktam Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram tika noteikts vērtēt līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtā jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu saraksta. Līdz ar to gadā 16. augustā Ministru kabinets (MK) lēma atlikt VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru līdz turpmākam MK lēmumam (prot.nr.40, 43.paragr.). Zinātniskās pētniecības un sabiedrības attīstības pasākumi Sabiedrības attīstības pasākumi vērsti uz Sabiedrības sniegto e-vides pakalpojumu funkcionalitātes un satura attīstību. Sabiedrībā izveidota produktu un pakalpojumu Attīstības daļa, kas sagatavo vidēja termiņa (3 gadu) e-vides plānu, kurš balstīts IT tehnoloģiju inovācijās, sabalansējot lietotājiem nepieciešamos uzlabojumus ar Sabiedrības funkcionālajām un finansiālajām iespējām. Lai nodrošinātu efektīvu izvirzīto mērķu sasniegšanu, Sabiedrībā ir ieviesta projektu komandu (task force) pieeja iekšējo attīstības projektu realizācijai. Šādā veidā 2016.un gadā tiek realizēts iekšējais attīstības projekts Atjaunināts LVportāls. Sabiedrības pakļautība riskiem Sabiedrības valde jau ir vērsusi Tieslietu ministrijas vadības uzmanību uz faktu, ka pēdējo piecu gadu laikā ik gadus samazinājušies Sabiedrības ieņēmumi no maksas par oficiālo paziņojumu publikācijām, kas saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu un maksas par oficiālo paziņojumu publicēšanu pazemināšanu vidēji par 40 procentiem, stājoties spēkā Ministru kabineta gada 2. februāra noteikumiem Nr. 65 Oficiālo publikāciju noteikumi. Mēneša vidējais ieņēmumu apjoms no maksas oficiālajiem paziņojumiem samazinājās no148 tūkst. euro gada sākumā līdz 128 tūkst. euro gada beigās. Oficiālo paziņojumu ieņēmumu kritumu galvenokārt izraisīja divu oficiālo paziņojumu grupu maksas paziņojumu skaita samazināšanās izsoļu paziņojumu skaita - par 11,5 % un Komercreģistra ierakstu publikāciju - par 3%, kā arī viena paziņojuma vidējā teksta apjoma samazinājums oficiālo paziņojumu grupā Izsoles (atkarībā no teksta apjoma paziņojuma cena svārstās no 28 līdz 299 ). Šīs oficiālo paziņojumu grupas ģenerē 69,5 % no Sabiedrības ieņēmumiem, un jebkuras skaita vai apjoma izmaiņas šajās grupās būtiski ietekmē Sabiedrības ieņēmumus. Ņemot vērā ieņēmumu krituma dinamiku, Sabiedrības ieņēmumi gadā tiek prognozēti euro, kas ir par 10,35% mazāk nekā gadā, bet izmaksas gadā plānotas euro apmērā, kas ir par 2,3% vairāk nekā gadā gadu Sabiedrība prognozē beigt ar zaudējumiem euro apmērā, kurus segs no rezervēm gadā Sabiedrība plāno veikt ārējo funkciju auditu ar mērķi rast rezerves funkciju izpildes efektivitātes kāpināšanai. 5

6 Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs Sabiedrībai nav savu filiāļu vai pārstāvniecību ārzemēs. Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. Valdes ieteiktā peļņas sadale gadu Sabiedrība beigusi ar zaudējumiem euro apmērā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības rezultātā Sabiedrības izveidotās rezerves 1,6 miljoni euro apmērā, zaudējumi sedzami no rezervēm. Nākotnes perspektīva gadā un turpmākajos gados vadība paredz oficiālo paziņojumu skaita samazināšanos, kā rezultātā Sabiedrības ieņēmumi nesegs Sabiedrības izmaksas. Nākamo 3 gadu laikā Sabiedrības izmaksas, kas netiek finansētas ar kārtējiem ieņēmumiem, ir plānots segt no Sabiedrības rezervēm. Saeima ir pieņēmusi grozījumus OPTIL pārejas noteikumos, paredzot, ka līdz valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets, nosakot valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanas termiņu, pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta šā likuma 13. panta otrajā daļā, 14. panta otrajā daļā un 15. panta trešajā daļā noteikto uzdevumu izpildei. Daina Ābele Aivars Maldups Valdes priekšsēdētāja Valdes loceklis Rīgā, gada. 6

7 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu Pielikums Neto apgrozījums Gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās ražošanas izmaiņas Pārējie saimnieciskie ieņēmumi Materiālu izmaksas -izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (19 492) (17 305) -pārējās ārējās izmaksas 2 ( ) ( ) ( ) ( ) Personāla izmaksas -algas un autoratlīdzības ( ) ( ) -pārējās sociālās apdrošināšanas izmaksas ( ) ( ) ( ) ( ) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums 6 ( ) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 3 (80 149) (87 022) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. (15 557) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 4 (1 633) (15 110) Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (17 190) Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām 4 (268) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (17 458) Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Daina Ābele Valdes priekšsēdētāja Aivars Maldups Valdes loceklis Velta Stulpāne Galvenā grāmatvede gada. 7

8 Bilance gada 31. decembrī (1) Pielikums Aktīvs Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā: Pamatlīdzekļi: Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļi kopā: Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi: Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Krājumi kopā: Debitori: Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori: Nauda: Apgrozāmie līdzekļi kopā: Aktīvu kopsumma Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 8

9 Bilance gada 31. decembrī (2) Pielikums Pasīvs Pašu kapitāls: Pamatkapitāls Rezerves: pārējās rezerves Nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi): pārskata gada peļņa/ (zaudējumi) (17 458) Pašu kapitāls kopā: Uzkrājumi: Citi uzkrājumi Uzkrājumi kopā: Kreditori: Ilgtermiņa kreditori: Atliktā nodokļa saistības Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā: Īstermiņa kreditori: No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: Pasīvu kopsumma Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Daina Ābele Valdes priekšsēdētāja Aivars Maldups Valdes loceklis Velta Stulpāne Galvenā grāmatvede gada. 9

10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu Pamatkapitāls Pārējās rezerves Pārskata gada Kopā peļņa/(zaudējumi) gada 31. decembrī Iepriekšējā gada peļņas pārnešana (10 494) - Dividendes - - (94 444) (94 444) Pārskata gada peļņa gada 31. decembrī Pamatkapitāla denominācija euro (1) Iepriekšējā gada peļņas pārnešana (8 272) - Dividendes - - ( ) ( ) Pārskata gada zaudējumi - - (17 458) ( ) gada 31. decembrī ( ) Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 10

11 Naudas plūsmas pārskats par gadu Pielikums Pamatdarbības naudas plūsma Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem ( ) ( ) Pārējie pamatdarbības ieņēmumi Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem ( ) (31 601) Pamatdarbības neto naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (56 482) (92 824) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (52 598) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu (74 448) (94 444) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (74 448) (94 444) Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums (61 855) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 11

12 Pielikums Grāmatvedības politika a) Vispārīgie principi Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu veidiem). Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. pantu Sabiedrība klasificējama kā maza sabiedrība, Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 9. panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā, vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu. b) Informācija par Sabiedrību Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā. c) Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības kopsumma, atskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa. Publicējot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktos oficiālos paziņojumus, maksu par to publicēšanu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar likuma Pievienotās vērtības nodokļa likums 3. pantā 8. daļas nosacījumiem, kas nosaka, ka arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Par to, ka ārējos normatīvajos aktos noteiktos paziņojumu publicēšana ir valsts pārvaldes funkcija, ir saņemts Tieslietu ministrijas skaidrojums gada 23. oktobra vēstulē Nr.1-7.1/4300, kā arī Finanšu ministrijas 2006.gada 28.decembra vēstule Nr /6353 par likuma Par pievienotās vērtības nodokli 2.panta divdesmit otrās daļas piemērošanu. d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti saskaņā ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Europas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas un publicēšanas procedūru. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos debitoru vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu. Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļa vērtību līdz aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: % gadā Datori, datoru programmprodukti, datu uzkrāšanas iekārtas, darba rīki Elektroniskā aparatūra 25 Oficiālo paziņojumu apstrādes un publikāciju sistēma 20 Elektriskā un sadzīves tehnika, kancelejas telpu iekārtas 20 Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. f) Krājumi Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. g) Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Vadoties no pircēju un pasūtītāju parādu noilguma dienās, papildus speciālajiem uzkrājumiem ir izveidoti vispārējie uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem. 12

13 Pielikums (turpinājums) Grāmatvedības politika (turpinājums) h) Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. i) Atliktais nodoklis Sabiedrība ir izvēlējusies atzīt savā bilancē atlikto nodokli saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. j) Uzkrājumi Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai šo saistību rašanās datums. Iepriekšējos pārskata periodos uzkrājumu sastāvā bija iekļauti uzkrājumi darbinieku atvaļinājuma izmaksām. Sākot ar gadu, saistības par uzkrāto atvaļinājumu izmaksām iekļautas bilances postenī Uzkrātās saistības. Salīdzinošie rādītāji ir atbilstoši reklasificēti. k) Nauda un naudas ekvivalenti Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. l) Aplēšu izmantošana Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. m) Notikumi pēc bilances datuma Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. n) Iespējamās saistības un aktīvi Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir pietiekami pamatota. 13

14 Pielikums (turpinājums) (1) Neto apgrozījums Ienākumi no sludinājumiem Ienākumi no noslēgtajiem līgumiem Ienākumi žurnāla un citas produkcijas realizācijas Pārējie ieņēmumi (2) Pārējās ārējās izmaksas Žurnāla un citu izdevumu drukāšanas izmaksas Telpu noma, komunālie maksājumi Reklāmas izdevumi Informatīvo sistēmu, interneta un citu programmatūru abonēšanas izdevumi Laikraksta ekspedīcijas izdevumi Izdevumi remontam Citi izdevumi (3) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi Apdrošināšanas, maksājumi Komandējuma izdevumi Sakaru izdevumi Profesionālie pakalpojumi Gada pārskata revīzijas izdevumi Apmācības izdevumi Biroja preču iegādes izdevumi Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Reprezentācijas pasākumu izdevumi un ziedojumi Pārējie izdevumi (4) Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais nodoklis par pārskata gadu Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis Atliktais nodoklis 268 (3 764) Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas: Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (15 557) Teorētiski aprēķinātais nodoklis (2 334) Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu (214) Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi - - Nodokļu atlaide ziedojumiem - (2 550) Iepriekšējo periodu korekcijas Nodokļu izdevumi

15 Pielikums (turpinājums) (5) Atliktais nodoklis Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā Atliktā nodokļa saistību palielinājums pārskata gadā (skat. 4. pielikumu) 268 (3 764) Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība Uzkrājumu lēnas aprites un novecojošiem krājumiem pagaidu atšķirība (10 218) (9 571) Uzkrājumu izmaksām - (1 885) Uzkrājumu atvaļinājumiem un prēmijām pagaidu atšķirība (1 249) (8 713) Atliktā nodokļa saistības (6) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Nemateriālie Pārējie Kopā ieguldījumi pamatlīdzekļi Sākotnējā vērtība Iegādāts Norakstīts - (47 532) (47 532) Nolietojums Aprēķināts par periodu Par norakstīto - (47 532) (47 532) Atlikusī bilances vērtība Atlikusī bilances vērtība (7) Krājumi Izejvielas un materiāli Gatavā produkcija Uzkrājums gatavās produkcijas vērtības samazinājumam (68 122) (63 804) (8) Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (15 563) (18 868)

16 Pielikums (turpinājums) (9) Citi debitori Uzņēmumu ienākumu nodokļa pārmaksa (skat. 16. pielikumu) Pārējie debitori (10) Nākamo periodu izmaksas Datorprogrammas un sistēmas uzturēšanas izdevumi Laikrakstu un citas periodikas abonēšanas izdevumi Veselības apdrošināšanas izdevumi Citi izdevumi (11) Naudas līdzekļi kasē un bankā Naudas līdzekļi bankā Naudas līdzekļi kasē Naudas līdzekļi AS Krājbanka Uzkrājums naudas līdzekļiem AS Krājbanka ( ) ( ) (12) Pamatkapitāls Sabiedrības pamatkapitāls gada 31. decembrī bija Ls , kas sastāvēja no parastajām daļām, ar katras daļas nominālvērtību euro1.42 (Ls 1) gada 13. janvārī veikta pārreģistrācija gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir , kas sastāv no parastajām daļām ar katras daļas nominālvērtību 1. Starpība 1 apmērā, kas radusies reģistrētā pamatkapitāla konvertācijā uz euro pēc oficiāli noteiktā konvertācijas kursa , ieskaitīta Sabiedrības rezervēs. (13) Uzkrājumi Uzkrājumi prēmijām un autoratlīdzībai Uzkrājumi paredzamajiem izdevumiem Kopā gada 31. decembrī Palielinājums Samazinājums (22 907) (12 564) (35 471) gada 31. decembrī (14) No pircējiem saņemtie avansi No pircējiem saņemtie maksājumi par sludinājumiem, par kuriem nav saņemts sludinājuma teksts un kuri nav publicēti. (15) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi par precēm Parādi par pakalpojumiem

17 Pielikums (turpinājums) (16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas PVN UIN VSAOI IIN UDRVN Kopā Parāds (Pārmaksa) (23 366) (23 366) Aprēķināts par gadu Aprēķinātas par iepriekšējo taksācijas periodu Novirzīts uz citiem nodokļiem (18 478) Samaksāts gadā (13 787) (14 325) ( ) ( ) (297) ( ) Parāds (Pārmaksa) (17 580) (17 580) Nodokļu pārmaksas iekļautas postenī Citi debitori (17) Pārējie parādi kreditoriem Algas Deponenti (18) Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi par abonēto žurnālu Jurista Vārds (19) Uzkrātās saistības Saistības par pakalpojumiem, kas saņemti pārskata periodā Uzkrātās saistības par darbinieku atvaļinājumiem (20) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: (21) Vadības atalgojums Valdes locekļu: darba samaksa sociālās apdrošināšanas iemaksas

18 Pielikums (turpinājums) (22) Nomas un īres līgumi, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā Sabiedrībai ir noslēgti telpu nomas līgumi ar G.Kornetu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 41, SIA Namatēvs par telpu nomu Čaka ielā 59 un G.Jēkabsonu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 36. Telpu nomas līgumi pārtraucami bez būtiskām papildus saistībām. (23) Valdes ieteiktā zaudējumu segšana Sabiedrības valde iesaka gada zaudējumus segt no pārējām rezervēm. (24) Notikumi pēc pārskata gada beigām Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli uz gada. 31. decembri. Daina Ābele Valdes priekšsēdētāja Aivars Maldups Valdes loceklis Velta Stulpāne Galvenā grāmatvede Rīgā, gada.. 18

Informācijas par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem sniegšanas veidne

Informācijas par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem sniegšanas veidne Pielikums Ministru kabineta. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 Informācija, kas sniedzama pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem. gadā VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) atbilstoši

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 6 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 7 Bilance 8 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 9 No vispārējiem ziedojumiem

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk