Parskats_1Q_2017

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Parskats_1Q_2017"

Transkripts

1 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA

2 SATURS Informācija par Sabiedrību...2 Vadības ziņojums...3 Darbības vides raksturojums...3 Segmentu darbības rezultāti...4 Notikumi pēc pārskata perioda beigām...4 Paziņojums par Valdes atbildību...4 Finanšu pārskati...5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 Apvienotais pārējo ienākumu pārskats...5 Bilance...6 Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā...7 Naudas plūsmas pārskats...7 Finanšu pārskata pielikumi...8 1

3 Informācija par Sabiedrību Akciju sabiedrība Conexus Baltic Grid (turpmāk Sabiedrība) ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu. Sabiedrība klientiem piedāvā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem tarifiem. Sabiedrība ir dibināta gada 22. decembrī, reorganizācijas rezultātā no akciju sabiedrību Latvijas Gāze nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. Uzņēmums AS Conexus Baltic Grid Reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums un vieta Rīga, gada 2. janvāris Adrese Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV 1001, Latvija Lielākie akcionāri PAS Gazprom (34.1 %) Marguerite Gas I S.à r.l. (29.06 %) Uniper Ruhrgas international GmbH (18.31 %) ITERA Latvija SIA (16.05 %) Finanšu pārskatu periods gada 4. janvāris gada 31. marts Padome (pilnvaru termiņš no gada 22. decembra) Kirils Selezņovs padomes priekšsēdētājs, Juris Savickis padomes priekšsēdētāja vietnieks, Olivers Gīze padomes priekšsēdētāja vietnieks, Jorgs Tumats padomes loceklis, Gijoms Rivrons padomes loceklis, Nikolass Merigo Kuks padomes loceklis, Hanss Pēters Florens padomes loceklis, Nikolajs Dubiks padomes loceklis, Vitālijs Hatjkovs padomes loceklis, Jeļena Mihailova padomes locekle, Oļegs Ivanovs padomes loceklis Valde (pilnvaru termiņš no gada 22. decembra) Aigars Kalvītis valdes priekšsēdētājs, Sebastians Grēblinghofs valdes priekšsēdētāja vietnieks, Deniss Jemeļjanovs valdes priekšsēdētāja vietnieks, Zane Kotāne valdes locekle, Gints Freibergs valdes loceklis 2

4 Akcijas un akcionāri Sabiedrība ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir vārda akcijas. Kopējais akciju skaits ir Kopējais akcionāru skaits pārsniedz 4.8 tūkstošus. 97% no kopējā akciju skaita pieder četriem lielākajiem akcionāriem. Gazprom PAS: 34,10% Marguerite Gas I S.a r.l. (29.06 %) Uniper Ruhrgas international GmbH (18.31 %) Itera Latvia SIA (16,05%) Vadības ziņojums Darbības vides raksturojums gada 5. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk-sprk) Sabiedrībai izsniedza licences par tiesībām un pienākumiem veikt komercdarbību dabasgāzes pārvadē Latvijas Republikā un dabasgāzes uzglabāšanai Inčukalna dabasgāzes krātuvē gada pirmais ceturksnis dabasgāzes tirgū iezīmējās ar dinamisku virzību pretī jaunajiem tirgus noteikumiem un formām. Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, bija nepieciešams noteikt jaunus pārvades sistēmas pakalpojumu un uzglabāšanas pakalpojumu tarifus gada 28. novembrī SPRK apstiprināja dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, saskaņā ar kuru gada 5. janvārī Sabiedrība iesniedza Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu gada 16. martā SPRK apstiprināja dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku gada 16. martā SPRK noteica koeficientu pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem uz enerģijas vienībām, kas stājās spēkā gada 3. aprīlī. Sabiedrība ir iesniegusi SPRK apstiprināšanai pārvades sistēmas un krātuves lietošanas noteikumu projektus. Galvenie darbības rādītāji Galvenie darbības rādītāji Galvenie finanšu rādītāji Pārvadītā dabasgāze, milj. m Aktīvā dabasgāze Inčukalna PGK, milj. m Maģistrālo gāzes vadu garums, km Darbinieku skaits, vidējais 328 tūkst. EUR Neto apgrozījums EBITDA EBITDA, % 77% Neto peļņa Neto rentabilitāte, % 33% EBITDA peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentiem, nolietojuma un amortizācijas Pārskata periodā Sabiedrība nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijā no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, gūstot ieņēmumus no pamatdarbības 3

5 Segmentu darbības rezultāti Pārvades segmenta ienākumi pirmajā ceturksnī bija milj. EUR. un EBITDA sasniedza milj. EUR, kas nodrošina 60% no Sabiedrības kopējās EBITDA. Gāzes pārvades peļņa sasniedza milj. EUR. Uzglabāšanas segments pirmajā ceturksnī darbojās ar milj. EUR ienākumiem, kas nodrošināja EBITDA milj. EUR apmērā un milj. EUR peļņu. Visi Sabiedrības ienākumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, kuru atļautie ienākumi tiek noteikti balstoties uz segmenta darbības izmaksu un nepieciešamās kapitāla atdeves apjomiem. Notikumi pēc pārskata perioda beigām Līdz gada 3. aprīlim dabasgāzes apgāde Latvijā bija pilnībā regulēts pakalpojums. Pēc pārskata perioda beigām, t.i., gada 3. aprīlī, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, Latvijā tiks atvērts dabasgāzes tirgus visiem komersantiem. sagatavoti atbilstoši Eiropas savienībā apstiprinātajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sabiedrības nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu no gada 4. janvāra līdz 31. martam tika apstiprināti Sabiedrības Valdē gada 11. jūlijā. Pārskatus 2017.gada 11. jūlijā apstiprināja AS Conexus Baltic Grid Valde un tos Valdes vārdā paraksta: Paziņojums par Valdes atbildību par periodu no gada 4. janvāra līdz 31. martam ir Aigars Kalvītis Valdes priekšsēdētājs Zane Kotāne Valdes locekle 4

6 Finanšu pārskati Peļņas vai zaudējumu aprēķins Ieņēmumi no pamatdarbības Pārējie ieņēmumi Materiālu izmaksas 3 (808) Personāla izmaksas 4 (1 781) Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (632) Bruto peļņa Finanšu ieņēmumi, izdevumi neto (51) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis (783) Pārskata perioda peļņa

7 Bilance AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Avansa maksājumi par krājumiem 11 Debitori Nauda un tās ekvivalenti Apgrozāmie līdzekļi kopā AKTĪVU KOPSUMMA PASĪVS Pašu kapitāls Akciju kapitāls Rezerves Nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa saistības Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām Aizņēmumi no kredītiestādēm Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem Ilgtermiņa saistības kopā Īstermiņa saistības Aizņēmumi no kredītiestādēm Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 326 Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi Īstermiņa saistības kopā PASĪVU KOPSUMMA

8 Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā Akciju kapitāls Rezerves Nesadalītā peļņa Kopā gada 4. janvāris Sākuma atlikums Pārskata gada peļņa Kopā citi apvienotie ienākumi gada 31. martā Naudas plūsmas pārskats Naudas plūsma no saimnieciskās darbības Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas: - pamatlīdzekļu nolietojums nemateriālo aktīvu amortizācija zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 2 Samaksātie kredīta procenti 51 Izmaiņas saimnieciskās darbības aktīvos un saistībās: - debitoros (5 297) - avansa maksājumos par krājumiem (11) - krājumos kreditoros Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības Naudas plūsma no ieguldījumu darbības Pamatlīdzekļu iegāde (522) Nemateriālo aktīvu iegāde (5) Līdzdalība starpvalstu pārrobežu projektā (1 713) Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības Naudas plūsma no finanšu darbības Samaksātie kredīta procenti (51) Neto naudas plūsma no finanšu darbības (51) Neto naudas plūsma Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās

9 Finanšu pārskata pielikumi Segmentu informācija Sabiedrībai ir divi darbības segmenti: gāzes pārvade (dabasgāzes transportēšana pa augsta spiediena vadiem, lai piegādātu to sadales sistēmai vai citas valsts pārvades sistēmai), un gāzes uzglabāšana (dabasgāzes uzglabāšana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē). Pēc aktīvu vērtības gāzes pārvade ir lielākais no diviem darbības segmentiem, tajā esošo nodarbināto personu skaits ir 53 % no visā Sabiedrībā nodarbinātajiem Gāzes pārvade Gāzes glabāšana KOPĀ E UR 000 E UR 000 Neto apgrozījums Segmentu peļņa pirms nodokļiem Segmentu aktīvi Nolietojums un amortizācija Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde EBITDA Segmentu informācijas salīdzināšana Segmentu aktīvi Nauda Aktīvi kopā

10 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 1. Ieņēmumi Ieņēmumi no pamatdarbības Ieņēmumi no pārvades Ieņēmumi no uzglabāšanas Pārējie ieņēmumi Pārējie ieņēmumi Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 67 Citi ieņēmumi Materiālu izmaksas Materiālu izmaksas Tehnoloģiskais patēriņš 378 Materiālu izmaksas 216 Sistēmas uzturēšanas pakalpojumi 108 Transporta un mehānismu uzturēšana 66 IT infrastruktūras uzturēšana Personāla izmaksas Personāla izmaksas Darba alga 1375 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 313 Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana 90 Pārējās personāla izmaksas Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Telpu un teritorijas uzturēšanas un citu pakalpojumu izmaksas 303 Nodokļi un nodevas 178 Biroja un citas administratīvās Izmaksas

11 Bilance 6. Nemateriālie aktīvi Nemateriālie aktīvi Sākotnējā vērtība Iegādāti 5 Perioda beigās Amortizācija Sākotnējā vērtība Amortizācija pārskata gadā 171 Perioda beigās Atlikusī vērtība perioda beigās Pamatlīdzekļi Zeme, Ēkas, būves Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas KOPĀ Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība Sākuma atlikums Iegādāts Pārklasificēts (184) (62) Norakstīts - (6) - - (6) Nolietojums Sākuma atlikums Aprēķināts Norakstīts - (4) - - (4) Atlikusī bilances vērtība Atlikusī bilances vērtība

12 8. Krājumi Krājumi Dabasgāze Materiāli un rezerves daļas Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem (86) Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa daļa Īstermiņa daļa Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas Sākuma atlikums Ietverts pārskata gada ieņēmumos (67) Pārnests uz nākamajiem periodiem Pārējās saistības Pārējās saistības Uzkrātās izmaksas 978 Uzņēmuma ienākuma nodoklis 783 Nekustamā īpašuma nodoklis 725 Pievienotās vērtības nodoklis 672 Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 464 Darbinieku atalgojums 267 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 154 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 88 Pārējās īstermiņa saistības 58 Dabas resursu nodoklis

13 11. Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi Saskaņā ar Regulatora gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 97 (prot. Nr.16, p.4) Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektam Klaipedas Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā tika veikts maksājums AB Amber Grid. 12. Saistīto personu darījumi Neviens atsevišķs komersants nekontrolē Sabiedrību. Sabiedrībai ir bijuši darījumi ar šādiem komersantiem, kam pieder vai piederēja vairāk nekā 20% akciju, kas varētu nodrošināt būtisku ietekmi Sabiedrībā. Ieņēmumi vai zaudējumi Ieņēmumi no preču un pakalpojumu sniegšanas saistītām personām PAS Gazprom 26 AS Latvijas Gāze Izdevumi par preču un pakalpojumu iegādi no saistītām personām AS Latvijas Gāze Prasības un saistības pret saistītām personām Saistīto personu parādi PAS Gazprom 26 AS Latvijas Gāze Parādi pret saistītajām personām AS Latvijas Gāze

14 13. Sadalīšanas bilance divos atsevišķos uzņēmumos Sabiedrībai tika nodoti aktīvi un saistības, kas saistītas ar dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas darbību. AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Pārējie apgrozāmie līdzekļi 18 Nauda un tās ekvivalenti Apgrozāmie līdzekļi kopā AKTĪVU KOPSUMMA PASĪVS Pašu kapitāls: Akciju kapitāls Rezerves Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa saistības Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām Aizņēmumi no kredītiestādēm Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem Ilgtermiņa saistības kopā Īstermiņa saistības Aizņēmumi no kredītiestādēm Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi 267 Īstermiņa saistības kopā PASĪVU KOPSUMMA

15 14. Grāmatvedības uzskaites politika Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālais ieguldījums ir identificējams ilgtermiņa ne naudas aktīvs, kuram nav fiziskas formas un kuru izmanto preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai vai saimnieciskām vajadzībām. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā atzīst tikai par samaksu iegūtās tiesības. Izdevumus par nemateriālo ieguldījumu, kura sākotnējā vērtība ir mazāka par Sabiedrības noteikto pamatlīdzekļu vērtības kritēriju, noraksta peļņas vai zaudējuma aprēķinā pārskata periodā. Amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, norakstot nemateriālā Ieguldījuma vērtību tam noteiktajā lietošanas laikā. Nemateriālo ieguldījumu klasifikāciju un lietošanas laikus nosaka ar Sabiedrības valdes lēmumu. Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi ir kustama vai nekustama materiāla lieta, kuru tur, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā, piemēram, pārvaldes vajadzībām, citu pamatlīdzekļu uzturēšanai, darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai vai citām saimnieciskām vajadzībām. Lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu un to paredzēts izmantot ilgāk par vienu gadu, un ir sagaidāms, ka no tā izmantošanas tiks saņemti saimnieciskie labumi. Pamatlīdzeklis nav iegādāts un netiek turēts pārdošanai. Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita arī īpašumā esošo zemi un bufergāzi gāzes krātuvē. Pamatlīdzekļus uzskaita to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājuma norakstīšanu. Ēkas, dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas tehnoloģiskās iekārtas uzskaita to patiesajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājuma norakstīšanu. Turpmākās pamatlīdzekļa lietošanas laikā radušās izmaksas iekļauj aktīva vērtībā tikai, ja no tām ir sagaidāmi nākotnes ekonomiskie labumi un izmaksas var ticami novērtēt. Bilancē pamatlīdzekļus uzrāda neto vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazinājuma. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes. Nolietojumu nerēķina zemei, bufergāzei gāzes krātuvē, mākslas priekšmetiem, avansa maksājumiem par ilgtermiņa aktīviem un nepabeigtajai celtniecībai. Pamatlīdzekļu klasifikācija un lietošanas laikus apstiprina ar Sabiedrības valdes lēmumu. Aktīvu pārvērtēšanu veic regulāri, lai nodrošinātu, ka uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no aktīvu patiesajām vērtībām. Pārvērtēšanu veic ne retāk kā reizi piecos gados. Pārvērtēšanai pakļautas pamatlīdzekļu grupas ir ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības pieaugumu uzrāda pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. Savukārt vērtības samazinājumu noraksta no pamatlīdzeklim iepriekšējos periodos izveidotās pārvērtēšanas rezerves, ja tāda ir, bet pārsniegumu iekļauj pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Nepabeigtās celtniecības sastāvā uzskaita pamatlīdzekļu izveidošanas projektu izmaksas. Krājumus, kas iegādāti un izsniegti konkrētu projektu vajadzībām, uzskaita nepabeigtās celtniecības sastāvā. Krājumi Bilancē krājumus norāda zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Dabasgāzes un materiālu un rezerves daļu krājumus novērtē vidējās svērtās cenās. Krājumu izmaksas atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata periodā, kad tie izlietoti. Debitori Debitoru parādu atlikumu uzskaita atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un saskaņo, veicot savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Debitoru parādus vērtē, ievērojot piesardzības principu. Debitoru parādus saskaņo, noformējot un apstiprinot savstarpējo norēķinu salīdzināšanās aktus. Debitoru parādu inventarizāciju veic ne retāk kā vienreiz gadā. Debitoru parādus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no debitoru uzskaites vērtības atskaitot nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotos speciālos uzkrājumus. Uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem atbilstoši piesardzības principam veido 100 procentu apmērā visos gadījumos, ja, pēc vadības novērtējuma šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Uzkrājumu izveidošanas izmaksas iekļauj pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 14

16 Nauda un tās ekvivalenti Naudas līdzekļus veido nauda norēķinu kontos bankās, un īstermiņa depozīti ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām, kas viegli pārvēršami naudā un nav pakļauti būtiskam vērtību izmaiņu riskam. Pašu kapitāls Pašu kapitāla sastāvā uzskaita akciju kapitālu, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, pēc nodarbinātības pabalstu pārvērtēšanas rezervi, citas statūtos noteiktās rezerves un nesadalīto peļņu. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidojas no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas. Pārējās rezerves veido atbilstoši Sabiedrības akcionāru lēmumā noteiktajam. Kreditori Kreditoru sastāvā atspoguļo norēķinus par aizņēmumiem un saistībām, par saņemtajiem avansiem, norēķinus par drošības naudām, norēķinus ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, norēķinus par darba samaksu, norēķinus par nodokļiem. Kreditoru parādus saskaņo, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus. Uzkrājumi Sagatavojot finanšu pārskatus, pēc vadības aplēses ņem vērā visus paredzamos riskus un iespējamos zaudējumus, kas radušies pārskata periodā vai iepriekšējos periodos pat, ja tie atklāti laika posmā starp bilances slēgšanas dienu un bilances sagatavošanas dienu. Uzkrājumus veido saskaņā ar uzkrāšanas principu atbilstoši izdevumu rašanās laikam, ievērojot piesardzības principu saskaņā ar paredzamajiem izdevumu rašanās riskiem. Pēc nodarbinātības pabalstu darbiniekiem sagaidāmās izmaksas uzkrāj darba attiecību periodā un aprēķina no darbinieku, kuriem ir radušās, vai nākotnē radīsies tiesības saņemt šos maksājumus, esošā algas līmeņa un darbinieku skaita, ņemot vērā aktuāra pieņēmumus. Saistības pēcnodarbinātības pabalstiem reizi gadā aprēķina saskaņā ar kvalificēta aktuāra metodiku. Izmaiņas grāmato peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pašu kapitālā. Uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par darba attiecību pārtraukšanas pabalstiem uzrāda pašreizējā vērtībā pārskata perioda pēdējā dienā. Uzkrājumus aprēķina par katru pārskata periodu. Aprēķinos izmanto gan aktuāra noteiktus, gan publiski pieejamus pieņēmumus par mainīgiem demogrāfiskiem un finanšu pārskatiem. Pabalstu saistības tiek aprēķinātas, ņemot vērā esošo algas līmeni un darbinieku skaitu, kuriem ir, vai nākotnē radīsies tiesības saņemt šos maksājumus, kā arī aktuāra pieņēmumus. Uzkrātās saistības un uzkrātie ieņēmumi Bilancē uzkrātās saistības atzīst, ja finanšu pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināmas norēķinu summas par pārskata periodā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, kuru apjoms vai maksāšanas datums ir zināmi, bet rēķins vēl nav izrakstīts vai nav saņemts. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm, darbu izpildes aktiem. Uzkrātās saistības darbinieku neizmantoto atvaļinājumu izmaksām nosaka, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojuma summu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, pieskaitot attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Aizņēmumi un procentu izmaksas Aizņēmumus sākotnēji atzīst saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākos periodos aizņēmumus norāda amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Nodokļi Uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas par pārskata gadu aprēķina un iekļauj finanšu pārskatā saskaņā ar likumu Par uzņēmumu ienākumu nodokli. Atlikto nodokli aprēķina saskaņā ar saistību metodi visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinā izmanto nodokļa likmi, kas sagaidāma periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Citus nodokļus aprēķina un uzskaita saskaņā ar nodokļu normatīvajiem aktiem, un bilancē uzrāda kā saistības pārskata perioda beigās par valsts budžetā maksājamām summām. Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumus sākotnēji uzskaita saņemto līdzekļu apjomā un iekļauj attiecīgo pārskata periodu ieņēmumos atbilstoši ilgtermiņa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām vai to daļām, vai pakāpeniski nosacījumu izpildes laikā. Ieņēmumi Ieņēmumus atzīst pēc uzkrāšanas principa. Ieņēmumus atzīst periodā, kad ir sniegti glabāšanas, pārvades vai citi pakalpojumi, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Ieņēmumus atzīst ievērojot piesardzības principu. 15

17 Ieņēmumus no pārvades jaudas tirdzniecības atzīst par katru pārskata mēnesi, atbilstoši pārvades tarifiem un proporcionāli attiecīgā pārvades jaudas produkta periodam. Ieņēmumus no balansēšanas pakalpojumu sniegšanas atzīst par katru pārskata mēnesi, kad sistēmas lietotājam veidojas nebalans, kas radījis dabasgāzes iztrūkumu pārvades sistēmā. Ieņēmumus no uzglabāšanas jaudu tirdzniecības atzīst par katru pārskata mēnesi atbilstoši uzglabāšanas tarifam un proporcionāli atlikušajiem mēnešiem. Procentu ieņēmumus uzkrāj saskaņā ar laika proporcijas principu, izmantojot efektīvo procentu likmi. Procentu ieņēmumi uzkrāšana tiek pārtraukta, ja to saņemšana ir apšaubāma. Līgumsodus un nokavējuma naudas, ievērojot piesardzības principu, atzīst ieņēmumos tikai naudas saņemšanas dienā. Ieņēmumus no finansiālā atbalsta, kuri bilancē uzskaitīti nākamo periodu ieņēmumos sistemātiski atzīst ieņēmumos peļņas un zaudējumu aprēķinā par finansiālā atbalsta izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā. Būtiskās aplēses un novērtējumi Amortizācija un nolietojums - nosaka atbilstoši Sabiedrības valdes apstiprinātiem nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietošanas laikiem. Krājumi gada pārskatam - novērtē zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības, veidojot uzkrājumus lēnas aprites, bojātiem vai pilnīgi vai daļēji novecojušiem krājumu aplēstajam vērtības samazinājumam. Ikmēneša aplēse par dabasgāzes krājumu atlikumu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un pārvades sistēmas gāzesvados. Ikmēneša aplēse par dabasgāzes zudumiem - novērtē atbilstoši Sabiedrības dabasgāzes zudumu aprēķināšanas metodikām. Aplēse par dabasgāzes zudumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves kolektoru slānī - novērtē vienu reizi gadā dabasgāzes iesūknēšanas sezonas pēdējā mēnesī saskaņā ar apstiprināto zudumu kolektoru slānī aprēķināšanas metodiku. Debitoru parādi - būtiskākajiem debitoriem vērtē katra atsevišķā debitoru parāda atgūstamo vērtību. Uzkrājumi saistībām pret darbiniekiem novērtē ņemot vērā informāciju par darbinieku skaitu, atalgojumu, periodu, aktuāra pieņēmumiem un citiem faktoriem. 16

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

2016_Latvijas_Gaze_Reorganizacijas_prospekts

2016_Latvijas_Gaze_Reorganizacijas_prospekts Akciju sabiedrības LATVIJAS GĀZE reorganizācijas prospekts Rīgā 2016.gada 1.jūlijs. Ievads Akciju sabiedrības Latvijas Gāze reorganizācijas prospekts (turpmāk Prospekts) sagatavots atbilstoši Komerclikuma

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47

AS SADALES TĪKLS GADA AS SADALES PĀRSKATS TĪKLS GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47 2017 2018 AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS 2018. gada pārskats 1 no 47 SATURS Galvenie darbības rādītāji 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskati * Peļņas vai

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2013_6M_LV

2013_6M_LV Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 213. gada 3. jūnijā 213. gada 3. augusts Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk