AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem"

Transkripts

1 AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

2 SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu pārskats 6 Finanšu stāvokļa pārskats 7 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 8 Naudas plūsmas pārskats 9 Pielikumi

3 VADĪBA Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati Andris Banders - padomes loceklis Inese Kanneniece - padomes locekle Aleksandrs Sirmais - padomes loceklis Verners Skrastiņš - padomes loceklis Diāna Zvīne - padomes locekle Ilvars Sirmais - valdes loceklis Guntars Zvīnis - valdes loceklis 3

4 2015.gada laikā AS Moda Kapitāls filiāļu struktūra izmaiņas nav notikušas. VADĪBAS ZIŅOJUMS Darbības veids AS Moda Kapitāls pamatdarbība nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniegšana, t.sk. īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamā lietas ķīlām, autotransporta ķīlām, nekustamā īpašuma ķīlām un patēriņā krītu izsniegšana. Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis Ņemot vērā esošo tirgus situāciju, uzņēmuma prioritāte nav jaunu filiāļu atvēršana, bet gan esošo filiāļu darbības uzlabošana un rentabilitātes palielināšana. Atsevišķās pilsētās tiek izskatīta iespēja filiāles telpu maiņai, lai varētu uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un palielinātu klientu apkalpošanas zonas. Regulāri tiek turpināts darbs darbinieku kvalifikācijas uzlabošanai, kā arī pilnveidota uzņēmuma klientu apkalpošanas sistēma. Notiek filiāļu telpu labiekārtošana un modernizācija. Uzņēmums aktīvi darbojas pārdošanā esošo preču sortimenta palielināšanā, saviem klientiem piedāvājot dažāda veida mazlietotus elektrotehnikas priekšmetus gada gada laikā netika novērots būtisks aktivitātes pieaugums un pieprasījums pēc AS Moda Kapitāls sniegtajiem kreditēšanas pakalpojumiem Izvērtējot 2015.gada statistikas rezultātus var secināt, ka daļai no kreditēšanas pakalpojumu veidiem ir bijis pieaugums, bet daļai apgrozījuma kritums. Vienlaicīgi turpina palielināties klientu interese par tirdzniecībā esošajām precēm. Palielinās pastāvīgo klientu loks, kuri regulāri izmanto uzņēmuma pakalpojumus gan noformējot aizdevumus, gan iegādājoties tirdzniecībā esošās preces. Arī 2015.gada otrajā pusē ir būtiski pieaudzis izsniegto aizdevumu apmērs aizdevumiem pret kustamas lietas ķīlām, bet vienlaicīgi ir samazinājies aizdevumu apmērs aizdevumiem pret nekustamo īpašumu Uzņēmums prognozē, ka turpmāk būtiskāku īpatsvaru uzņēmuma kredītportfelī aizņems patēriņa kredīti, kas klientiem tiek izsniegti bez ķīlu nodrošinājuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nelielā daļā no uzņēmuma filiālēm ir vērojama tālāka attīstība gan kredītportfeļa, gan ienākumu pieaugumā. Tāpat kā iepriekšējos gados liela vērība tiek pievērsta klientu maksājumu disciplīnai un individuālam darbam ar klientiem, lai sadarbojoties risinātu maksājumu kavējumu problēmu. Turpinājās darbs pie kvalitatīvāku aizdevuma pakalpojumu piedāvājumiem klientiem. Sabiedrības filiāles Patlaban darbojas divdesmit septiņas Lombarda filiāles: Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī (divas filiāles), Jelgavā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Talsos, Valmierā, Ventspilī, Tukumā, Preiļos, Ludzā un Valkā. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība Prognozējam, ka 2016.gadā apgrozījums būs aptuveni tādā pašā līmenī kā 2015.gadā. Ņemot vērā, ka 2014.gadā un 2015.gadā uzņēmums veica lielu uzkrājumus problemātiskajiem aizdevumiem, uzskatām, ka 2016.gada finanšu rādītāji būs ievērojam labāki par 2015.gada finanšu rādītājiem gada decembra mēnesī tika atvērts interneta veikals kas ir devis uzņēmumam papildus ienākumus un pēc mārketinga aktivitāšu veikšanas, prognozējam, ka intenrta veikala apgrozījums būtiski varētu pieaugt. Svarīgi notikumi kopš pārskata gada beigām No pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma aizpildīšanai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2015.gada 31.decembri. Peļņas izietošana Uzņēmuma valde iesaka gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas. Guntars Zvīnis Valdes loceklis Rīgā, gada 29. februāris 4

5 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Vadība ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Finanšu pārskati patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, darbības rezultātus un naudas plūsmu par pārskata gadu. Valde apstiprina, ka finanšu pārskata no 6. līdz 26. lappusei sagatavošanā pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Grāmatvedības politika salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav mainījusies. Valde apstiprina, ka finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi. Guntars Zvīnis Valdes loceklis Rīgā, gada 29. februāris 5

6 APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS Pielikums Neto apgrozījums (1) Finanšu ieņēmumi (1) Pārdoto preču izmaksas (2) ( ) ( ) Finanšu izmaksas (3) ( ) ( ) Bruto peļņa Pārdošanas izmaksas (4) ( ) ( ) Administrācijas izmaksas (5) ( ) ( ) Pārējie ieņēmumi (6) Pārējās izmaksas (7) ( ) ( ) Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa ( ) ( ) Uzņēmumu ienākuma nodoklis (9) Neto peļņa vai zaudējumi ( ) ( ) Citi ienākumi / (zaudējumi) - - Kopējie ienākumi ( ) ( ) Pielikumi no 10. līdz 26. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Guntars Zvīnis Valdes loceklis Rīgā, gada 29. februāris 6

7 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS AKTĪVS Pielikums Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi (10) Pamatlīdzekļi (10) Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi (11) Aizdevumi un pircēju parādi (12) Pārējie apgrozāmie līdzekļi (13) Uzņēmuma ienākuma nodoklis (9) Nauda un naudas ekvivalenti (14) Apgrozāmie līdzekļi kopā: Aktīvi kopā: PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS Pašu kapitāls Akciju kapitāls (16) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (10) Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) ( ) ( ) Pašu kapitāls kopā: Saistības Ilgtermiņa saistības Aizņēmumi (17) Atliktā nodokļa saistības (9) Ilgtermiņa saistības kopā: Īstermiņa saistības Aizņēmumi (17) Parādi piegādātājiem un citi kreditori (18) Īstermiņa saistības kopā: Saistības kopā: Pašu kapitāls un saistības kopā: Pielikumi no 10. līdz 26. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Guntars Zvīnis Valdes loceklis Rīgā, gada 29. februāris 7

8 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Akciju Ilgtermiņa Nesadalītā Kopā kapitāls ieguldījumu peļņa/ pārvērtēšanas (uzkrātie rezerves zaudējumi) Aprēķinātas dividendes Pārskata perioda zaudējumi - - ( ) ( ) Citi ienākumi / (zaudējumi) Kopā ienākumi vai zaudējumi - - ( ) ( ) ( ) Aprēķinātas dividendes Pārskata perioda zaudējumi - - ( ) ( ) Citi ienākumi / (zaudējumi) Kopā ienākumi vai zaudējumi - - ( ) ( ) ( )

9 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Pielikums Naudas plūsma no pamatdarbības Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa ( ) ( ) Korekcijas: nolietojumam un amortizācijai (10) zaudējumi / (peļņai) no pamatlīdzekļu izslēgšanas izmaiņas uzkrājumos procentu maksājumi Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos Krājumos ( ) ( ) Debitoros Saistībās (27 663) (23 660) Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis - (3 781) Naudas plūsma no saimnieciskās darbības Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (10) (9 419) ( ) Neto naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem (9 419) ( ) Naudas plūsma no finanšu darbības Ieņēmumi no obligāciju emisijas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Saņemtie aizdevumi, neto (17) Atmaksātie aizņēmumi, neto (17) - ( ) Samaksātās dividendes - - Procentu izdevumi ( ) ( ) Samaksāts par finanšu līzinga līgumiem (38 308) (15 021) Neto naudas plūsma no finanšu darbības ( ) ( ) Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) ( ) ( ) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (14) Pielikumi no 10. līdz 26. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 9

10 PIELIKUMI FINANŠU PĀRSKATIEM I. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA AS "Moda Kapitāls" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās un nekustamās mantas ķīlu. AS "Moda Kapitāls" ir akciju sabiedrība, kas dibināta un darbojas Latvijā. Tās juridiskā adrese ir Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV Sabiedrības tekošais finanšu gads ir no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. Šo finanšu pārskatu ir apstiprinājusi Sabiedrības valde gada 29. februārī un valdes vārdā to ir parakstījis Valdes loceklis Guntis Zvīnis. Sabiedrības auditors ir SIA Taxlink audit. II. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA (1) Sagatavošanas bāze Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar SFPS noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem katram atsevišķam aktīva, saistību, ieņēmumu un izmaksu veidam. Informācija par novērtēšanas kritērijiem ir sniegta turpmākajos pielikumos. Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot Sabiedrības izvēlēto uzskaites politiku. Būtiski pieņēmumi un spriedumi aprakstīti (18) sadaļā grāmatvedības politikai. a) Standarti, grozījumi un interpretācijas, kuri ir ieviesti pārskata gadā un kuriem nav ietekmes uz Sabiedrības finanšu pārskatu SGS Nr. 27 Atsevišķie finanšu pārskati (grozījumi); SGS Nr. 28 Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos (grozījumi); SGS Nr. 32 Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana (grozījumi) Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējs ieskaits; SGS Nr. 36 Aktīvu vērtības samazināšanās (grozījumi) Nefinanšu aktīvu atgūstamās vērtības atspoguļošana; SGS Nr. 39 Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana (grozījumi) - Atvasināto instrumentu pārjaunošana un riska ierobežošanas uzskaites turpināšana; SFPS Nr. 11 Kopīgas vienošanās ; SFPS Nr. 12 Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos ; SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 12 un SGS Nr Ieguldījumu sabiedrības (grozījumi). b) Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā vai kurus nav apstiprinājusi ES un kas nav piemēroti pirms spēkā stāšanās datuma. Sabiedrība nav piemērojuši šādus SFPS un SFPIK interpretācijas, kas izdotas finanšu pārskatu apstiprināšanas dienai, bet vēl nav stājušās spēkā: Grozījumi SGS Nr. 1 Finanšu pārskatu sniegšana : Informācijas atklāšana (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). SGS Nr. 16 Pamatlīdzekļi un SGS Nr. 38 Nemateriālie aktīvi (grozījumi): Nolietojuma un amortizācijas aprēķināšanas metožu precizējums. Grozījumi spēkā attiecībā uz attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi SGS Nr. 16 Pamatlīdzekļi un SGS Nr. 41 Lauksaimniecība : Ražojoši augi (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi SGS Nr.19 Darbinieku pabalsti (spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. februārī vai vēlāk). SFPS Nr. 9 Finanšu instrumenti (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 12 un SGS Nr. 27 Ieguldījumu sabiedrības: Izņēmuma piemērojums attiecībā uz konsolidāciju (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi SFPS Nr. 10 un SGS Nr. 28 Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp investoru un tā asociēto vai kopīgi kontrolēto uzņēmumu (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi SFPS Nr. 11 Kopīgas vienošanās : Līdzdalības kopīgās darbībās iegādes uzskaite (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). SFPS Nr. 14 Regulēto atlikto saistību un aktīvu uzskaite (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). SFPS Nr. 15 Ieņēmumi no līgumiem, kas noslēgti ar klientiem (spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Sabiedrība šobrīd izvērtē iepriekš minēto standartu izmaiņu ietekmi uz finanšu stāvokli un darbības rezultātiem. Sabiedrīiba plāno ieviest iepriekš minētos standartus un interpretācijas to spēkā stāšanās datumā, ja tie pieņemti ES. 10

11 (3) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana (a) Darījumos izmantotā un uzskaites valūta Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība Eiro (). (b) Darījumi un atlikumi Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. Uz gada beigām visvairāk izmantoto valūtu kursi bija šādi: USD 1,0887 1,2141 (4) Segmentu informācija Darbības segments ir uzņēmuma sastāvdaļa, kas tiek noteikta pēc sekojošiem kritērijiem: (i) ir iesaistīts tādās biznesa aktivitātēs, kas ļauj gūt ienākumus un ciest zaudējumus; (ii) tāds, kura darbības rezultātus regulāri pārbauda lēmumu pieņemoša institūcija Sabiedrībā, kura ir atbildīga par resursu sadali un darbības segmenta sniegumu novērtēšanu un (iii) tāds, kuram ir pieejama konfidenciāla finansiāla informācija. Darbības segmenta informācija tiek ziņota atbilstoši iekšējām atskaitēm, ko iesniedz lēmumus pieņemošajai Sabiedrības institūcijai, kas ir Valde. (5) Ieņēmumu atzīšana Ieņēmumi tiek atzīti apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt un ir pamats uzskatīt, ka Sabiedrība gūs ar tiem saistītos ekonomiskos labumus. Ieņēmumi tiek novērtēti saņemtās atlīdzības patiesajā vērtībā, atskaitot ar pārdošanu saistītās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Sabiedrība izvērtē savus ieņēmumu gūšanas darījumus atbilstoši noteiktiem kritērijiem, lai noteiktu, vai tas darbojas kā galvenā sabiedrība vai pārstāvniecība. Sabiedrība uzskata, ka visos ieņēmumu gūšanas darījumos tā darbojas kā galvenā sabiedrība. Pirms ieņēmumu atzīšanas jābūt izpildītiem šādiem atzīšanas nosacījumiem: Preču pārdošana Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, ja Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus ar īpašuma tiesībām uz precēm saistītus riskus un atlīdzības, parasti preču piegādes brīdī. Starpniecības ieņēmumi Sabiedrība gūst ieņēmumus no ieķīlāto preču starpniecības pakalpojumu sniegšanas. Starpniecības pakalpojumi ietilpst Sabiedrības pamatdarbībā, līdz ar to šie ieņēmumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā neto apgrozījums. Ieņēmumi no šiem pakalpojumiem tiek gūti, kad Sabiedrība realizē klientam attiecīgo ieķīlāto preci. Procentu ieņēmumi un izmaksas Visiem finanšu instrumentiem, kas uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā un finanšu aktīviem, par kuriem tiek aprēķināti procenti, un kas klasificēti kā pieejami pārdošanai, procentu ieņēmumus vai izmaksas uzskaita, izmantojot efektīvo procentu likmi, proti, likmi, kas faktiski diskontē aplēstos nākotnes naudas ieņēmumus visā finanšu instrumenta lietderīgās izmantošanas laikā vai - atkarībā no apstākļiem - īsākā laika periodā līdz attiecīgā finanšu aktīva vai saistību bilances vērtībai. Pārējie ieņēmumi Ieņēmumus no soda naudām, kas iekasētas no klientiem, atzīst saņemšanas brīdī. Soda naudas veido galvenokārt klientiem piemērotie sodi par maksājumu kavēšanu. (6) Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no licencēm un patentiem. Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju. Amortizāciju aprēķina sākot no brīža, kad aktīvi ir pieejami lietošanai. Nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, lai norakstītu to iegādes vērtību līdz to aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādus periodus: Gados Licences un patenti

12 (7) Pamatlīdzekļi Ēkas un būves ir uzrādītas patiesajā vērtībā, pamatojoties uz periodisku neatkarīgu vērtētāju vērtējumu, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pārvērtēšanas brīdī uzkrātais nolietojums tiek izslēgts pret aktīva sākotnējo vērtību, neto summa tiek iekļauta pārvērtētajā vērtībā. Zeme ir uzrādīta patiesajā vērtībā, pamatojoties uz periodisku neatkarīgu vērtētāju vērtējumu. Pārējie pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iegādes vērtībā ir iekļauti izdevumi, kas tieši saistīti ar pamatlīdzekļa iegādi. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva finanšu stāvokļa pārskata vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Pārējās pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves, bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma (atskaitot atlikto nodokli), pārsniegumu iekļaujot apvienotā ienākuma pārskatā. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādu periodus: Gados Ēkas Datoru aprīkojums 3-5 Pārējās iekārtas un aprīkojums 4-10 Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā. (8) Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās Lai noteiktu vērtības samazināšanos, aktīvi tiek grupēti zemākajā iespējamajā līmenī, kam var atsevišķi noteikt naudas plūsmas (naudu ienesošās vienības). Atkarībā no šī dalījuma, aktīvu vērtības samazināšanās var tikt veikta individuāla aktīva vai aktīvu grupas līmenī. Nemateriālā vērtība, ja tāda ir izveidojusies, tiek pieskaitīta naudu ienesošai vienībai vai vienībām, kuras gūs ekonomisko labumu no uzņēmējdarbības apvienošanas darījuma, kura rezultātā izveidojās nemateriālā vērtība. Naudu ienesošo vienību, pie kurām ir pieskaitīta nemateriālā vērtība, vērtības samazināšanas pārbaude tiek veikta katru gadu. Pārējo individuālo aktīvu un naudu ienesošo vienību vērtības samazināšanas pārbaude tiek veikta pārskata gada beigās, ja ir novērojamas aktīvu vērtības samazināšanās pazīmes. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti apmērā, kas ir starpība starp aktīva bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Aktīva atgūstamā vērtība ir aktīva patiesā vērtība mīnus pārdošanas izmaksas vai tā lietošanas vērtība, atkarībā no tā, kura no tām ir lielāka. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas līdz to tagadnes vērtībai, izmantojot diskonta likmi, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtējumu naudas vērtībai laikā un aktīvam raksturīgos riskus. Aplēstās nākotnes naudas plūsmas balstās uz Koncerna aktuālo budžetu. Iepriekš atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek reversēti, ja individuālā aktīva (izņemot nemateriālo vērtību) vai naudu ienesošās vienības atgūstamā vērtība pārsniedz atbilstošo bilances vērtību. Naudu ienesošās vienības vērtības samazinājuma atgūšana tiek attiecināta uz šo vienību veidojošajiem aktīviem proporcionāli šo aktīvu bilances vērtībām. Vērtības samazinājuma atgūšana tika atzīta tādā apmērā, lai katra konkrētā ieguldījuma īpašuma vērtība nepārsniegtu zemāko no šādām vērtībām: (a) tā atgūstamo vērtību (ja nosakāma) un (b) šī īpašuma aprēķināto bilances vērtību, kāda tā būtu, ja vērtības samazinājums iepriekš nebūtu atzīts. (9) Noma ar izpirkumu (finanšu līzings) Gadījumos, kad aktīvi, kas saņemti nomā ar izpirkumu (finanšu līzingā), saistībā ar kuriem Uzņēmumam pāriet visi riski un atlīdzība, kas raksturīga īpašumtiesībām, tiek uzskatīti par Uzņēmuma aktīviem. Finanšu līzinga aktīvs tiek uzrādīts nomas uzsākšanas datumā, zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Līzinga procentu maksājumi tiek iekļauti apvienotā ienākumu pārskatā pēc metodes, lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz līzinga saistību atlikumu. (10) Krājumi Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas un neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot vidējo svērto metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai. 12

13 (11) Finanšu instrumenti Finanšu aktīvi un saistības tiek atzīti, kad Sabiedrība uzņemas no finanšu instrumenta izrietošās līgumiskās saistības. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad tiesības uz naudas plūsmām no attiecīgā finanšu aktīva posteņa ir beigušās vai Sabiedrība ir nodevusi savas tiesības saņemt naudas plūsmas no finanšu aktīva vai būtībā nodevusi visus riskus un guvumus, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu. Finanšu saistības tiek izslēgtas no bilances, kad no šīm saistībām izrietošais pienākums ir izpildīts vai atcelts, vai beidzies tā izpildes termiņš. Finanšu aktīvi un saistības sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā. Finanšu aktīviem un saistībām, kas nav klasificēti kā finanšu aktīvi vai saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, papildus ņem vērā arī tieši attiecināmās darījuma izmaksas. Sabiedrība tās finanšu aktīvus, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus, klasificē pozīcijā Aizdevumi un citi debitori. Klasifikācija ir atkarīga no mērķa, ar kādu attiecīgais finanšu aktīvs ir iegādāts. Vadība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to iegādes brīdī. Sabiedrības finanšu saistības veido aizņēmumi, parādi piegādātājiem un citiem kreditoriem un no atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošas saistības (ja tādas veidojas). Aizdevumi un citi debitori Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kuriem ir fiksēti (ieskaitot darījuma izmaksas) vai nosakāmi maksājumi un kuri netiek kotēti aktīvā tirgū. Šie finanšu aktīvi tiek iekļauti īstermiņa aktīvos, izņemot tos finanšu aktīvus, kuru beigu termiņš ir vēlāk nekā 12 mēneši kopš bilances datuma. Tie tiek klasificēti kā ilgtermiņa aktīvi. Aizdevumi un citi debitori pēc sākotnējās atzīšanas tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Sabiedrība nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Nopietnas parādnieka finansiālās problēmas, iespēja, ka parādnieks varētu bankrotēt vai tikt iesaistīts finanšu reorganizācijā, maksājumu kavēšana vai termiņu neievērošana tiek uzskatīti par faktoriem, kas liecina par aizdevuma vai parāda vērtības samazināšanos. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances vērtību un atgūstamo vērtību. Izmaiņas vērtības samazinājuma uzkrājumam tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Aizdevumu un parādu uzskaites vērtība tiek samazināta, izmantojot uzkrājumu kontu. Zaudējumi no uzkrājumu veidošanas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Ja aizdevumu vai parādu nav iespējams atgūt, to noraksta, izmantojot uzkrājumu kontu. Ja vēlāk parāds tiek atgūts, ieņēmumi no parāda atgūšanas tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Aizņēmumi Aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu (atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas) un aizņēmuma dzēšanas vērtību tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, ja vien Sabiedrībai nav tiesības atlikt maksājumu vai nokārtot saistības vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma. (12) Nauda un naudas ekvivalenti Naudas plūsmas pārskata mērķiem, nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem. (13) Pamatkapitāls un dividendes Pamata akcijas tiek klasificētas kā pašu kapitāls. Sabiedrības akcionāriem izmaksājamās dividendes tiek atspoguļotas kā saistības Sabiedrības finanšu pārskata periodā, kurā Sabiedrības akcionāri apstiprina dividendes. (14) Darbinieku materiālie labumi Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, ieskaitot atalgojumu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un prēmijas tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa. Sabiedrība veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai un valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru Sabiedrībai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi un tai nerodas papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus maksājumus, ja valsts pensiju apdrošināšanas sistēma vai valsts fondēto pensiju shēma nevar nokārtot savas saistības pret darbiniekiem. Valsts Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek atzītas kā izmaksas, izmantojot uzkrājumu principu un ir iekļautas darbinieku izmaksās. 13

14 (15) Uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Spēkā esošā likumdošana nosaka 15 procentu nodokļa likmi. Atliktais ienākuma nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Tomēr, ja atliktais nodoklis rodas no sākotnējās aktīvu vai saistību atzīšanas, kas radās darījuma rezultātā, kas nav uzņēmējdarbības apvienošana, un kas darījuma brīdī neietekmē peļņu vai zaudējumus ne finanšu pārskatos, ne nodokļu mērķiem, atliktais nodoklis netiek atzīts. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme (un likumdošana), kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies, pamatojoties uz gada beigās noteiktajām nodokļu likmēm. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrājumiem lēnas apgrozības precēm, no uzkrātajām izmaksām atvaļinājumiem un prēmijām. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams finanšu stāvokļa pārskata aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad ir ticams, ka Sabiedrībai būs pietiekams ar nodokli apliekams ienākums, pret kuru varēs segt pagaidu atšķirības. (16) Patiesās vērtības noteikšana Finanšu aktīvu un saistību, kas bilancē nav atspoguļoti patiesajās vērtībās, patiesās vērtības ir atspoguļotas pielikumos. Debitoru un kreditoru parādu bilances vērtība, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam, būtiski neatšķiras no to patiesās vērtības. Ja vien nav pieejama informācija par darījumu cenām tirgū, finanšu instrumentu patiesā vērtība informācijas atklāšanas mērķiem tiek aplēsta, diskontējot līgumos atrunātās nākotnes naudas plūsmas, izmantojot pašreizējās tirgus procentu likmes, kādas Koncernam pieejamas līdzīgiem finanšu instrumentiem. (17) Saistītās puses Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības lielākie akcionāri, Valdes un Padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Par saistītām pusēm tiek uzskatītas arī sabiedrības, kas atrodas galīgā kontrolējošā dalībnieka kontrolē vai būtiskā ietekmē. (18) Būtiski pieņēmumi un spriedumi Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot Sabiedrības izvēlēto uzskaites politiku. Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības, un pielikumos sniegto informāciju finanšu pārskatu datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras vairāk var ietekmēt pieņēmumi, ir pamatlīdzekļu pārvērtēšana, pārvērtēšanas regularitātes noteikšana, vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodu, kā arī debitoru un krājumu atgūstamo vērtību, kā aprakstīts attiecīgajos pielikumos. a) Zemes un ēku pārvērtēšana Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu patieso vērtību balstoties uz neatkarīgu, sertificētu vērtētāju novērtējumiem, kuri tiek veikti saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtēšanas standartiem un balstoties uz salīdzināmo darījumu metodi, kā arī ieņēmumu diskontēšanas un celtniecības izmaksu metodēm. Vadība uzskata, ka zemes un ēku pārvērtēšana ir jāveic vismaz reizi 5 gados vai biežāk, ja ir konstatētas vērtības samazinājuma pazīmes. Pēc vadības aplēsēm pārskata gadā netika konstatēti faktori, kas norādītu uz iespējamām būtiskām izmaiņām šo aktīvu vērtībās, kā rezultātā netika veiktas pamatlīdzekļu patiesās vērtības noteikšanas procedūras. Iepriekšējais zemes un ēku novērtējums bija veikts sagatavojot gada finanšu pārskatus. Zemes un ēku kopējā uzskaites vērtība pārskata gada beigās ir ( ). b) Debitoru atgūstamā vērtība Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība tiek izvērtēta katram klientam atsevišķi. Gadījumā, ja nav iespējama individuāla pieeja katram klientam lielā klientu skaita dēļ, tikai būtiski debitori tiek izvērtēti atsevišķi. Debitori, kuri netiek izvērtēti atsevišķi, tiek sagrupēti grupās ar līdzīgām kredīta riska pazīmēm un tiek novērtēti kopīgi, ņemot vērā pagātnes zaudējumu pieredzi. Pagātnes zaudējumu pieredze tiek koriģēta, balstoties uz pašreiz esošiem datiem, lai atspoguļotu pašreiz esošo nosacījumu, kas nepastāvēja pagātnes zaudējumu pieredzes veidošanas periodā, ietekmi un novērstu pagātnes nosacījumu, kas pašreiz nepastāv, ietekmi. Informācija par debitoru apjomu un struktūru ir norādīta 12. pielikumā. 14

15 III. CITI PIELIKUMI (1) Informācija par segmentiem un neto apgrozījums (a) Darbības un atskaites segments Sabiedrības pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās un nekustamās mantas ķīlu, un ieķīlāto mantu realizācija. Tā kā Sabiedrības pārējie darbības veidi, ieskaitot citu preču tirdzniecību, nav būtiski, Sabiedrībai ir tikai viens uzrādāms darbības segments. Darbības segmenta informācija tiek ziņota atbilstoši iekšējām atskaitēm, ko iesniedz lēmumus pieņemošai Sabiedrības institūcijai, kas ir Valde. (b) Ģeogrāfiskie tirgi Patlaban darbojas divdesmit septiņas Lombarda filiāles: Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī (divas filiāles), Jelgavā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Talsos, Valmierā, Ventspilī, Tukumā, Preiļos, Ludzā un Valkā. (c) Neto apgrozījuma veidi Ieņēmumi no ieķīlāto mantu realizācijas Citu preču realizācijas ieņēmumi (d) Finanšu ieņēmumi Procentu ieņēmumi par aizdevumiem Ieņēmumi no līgumsodiem, soda naudām Aprēķinātie, bet nesaņemtie procenti (2) Pārdoto preču izmaksas Pārdoto ķīlu vērtība Prece, kas iegādāta realizācijas nolūkos (3) Finanšu izmaksas Procenti par aizņēmumiem un obligācijām (4) Pārdošanas izmaksas Personāla izmaksas Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis Licences izdevumi Reklāmas izmaksas Mazvērtīgā inventāra un pamatlīdzekļu norakstīšana Citas izmaksas

16 (5) Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas Transporta izmaksas Sakaru izdevumi Profesionālie pakalpojumi Biroja izmaksas Līzinga procenti Bankas pakalpojumi Reprezentācijas izdevumi Ziedojumi Komandējumu izdevumi Citi administrācijas izdevumi (6) Pārējie ieņēmumi Peļņa par noslēgto cesijas līgumu Peļņa no valūtas kursu svārstībām 9 - Neto peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas Citi ieņēmumi (7) Pārējās izmaksas Uzkrājumi krājumiem (nekustamais īpašums kredītu ķīla lombarda rīcībā, skatīt 11. pielikumu) Uzkrājumi krājumiem (preces) Uzkrājumi izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem (skatīt 12. pielikumu) Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Zaudējumi no ieguldījuma īpašumu realizācijas Nekustamā īpašum anodoklis Zaudējumi no valūtas pirkšanas-pārdošanas - 32 Citas izmaksas (8) Izmaksu sadalījums pēc būtības Pārdoto preču iegādes izmaksas Personāla izmaksas Samaksātie procenti par kredītiem, aizņēmumiem Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Transporta izmaksas Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis Citas izmaksas

17 (9) Uzņēmumu ienākuma nodoklis a) Uzņēmuma ienākuma nodokļa sastāvdaļas Atliktā nodokļa izmaiņas (11 740) (30 897) Uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar nodokļa deklarāciju - - (11 740) (30 897) b) Finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar ienākuma nodokļa izmaksām Faktiski aprēķinātās uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas, saskaņā ar nodokļu deklarāciju un atlikto nodokļa izmaiņām, atšķiras no teorētiski aprēķināmā nodokļa par sekojošo: Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem ( ) ( ) Teorētiski aprēķinātais nodoklis pēc 15% nodokļa likmes (17 039) (24 283) Nodokļa efekts par: Izdevumiem, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu (6 274) Nodokļu atvieglojumi par reinvestēto peļņu - - Nodokļu atlaidēm ziedojumiem - (340) Kopējās uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas (11 740) (30 897) c) Atliktā nodokļa kustība un sastāvdaļas Atliktā nodokļa saistības (aktīvs) pārskata gada sākumā Peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītas atliktā nodokļa izmaiņas (11 740) (30 897) Atliktā nodokļa saistības (aktīvs) pārskata gada beigās Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību finanšu stāvokļa pārskata vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem (nodokļa efekts 15% no pagaidu atšķirībām): Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma pagaidu atšķirība Pārvērtēšanas rezerves pagaidu atšķirība Bruto atliktā nodokļa saistības Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirība (2 120) (3 831) Nodokļu zaudējumi (687) Uzrkājumu pagaidu atšķirība (40 020) (22 116) Bruto atliktā nodokļa aktīvs (42 827) (35 522) Neto atliktā nodokļa saistības /(aktīvs) Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tas ir juridiski tiesīgs veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju. Ieskaitītās atliktā nodokļa summas ir šādas: Atliktā nodokļa aktīvu un saistību kustība pārskata gada laikā, neņemot vērā nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām, kas attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju: Pamatlīdzekļu paātrinātais nolietojums Uzkrāto atvaļinājumu izmaksas Snodo Uzkrājumi/ Nodokļu zaudējumi Kopā (3 574) (3 519) Iekļauts peļņas vai zaudējumu pārskatā (2 467) (257) (28 173) (30 897) (3 831) (31 692) Iekļauts peļņas vai zaudējumu pārskatā (4 435) (9 015) (11 740) (2 120) (40 707)

18 (10) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Nemateriālie Pamatlīdzekļi ieguldījumi - Zemes un ēkas Ieguldījumi Pārējie pamat- Avansa Kopā licences nomātājos līdzekļi maksājumi un pamatlīdzekļi pamatlīdzekļos izveidošanas izmaksas Sākotnējā vērtība / pārvērtēts Uzkrātais nolietojums (14 969) (29 589) (6 321) ( ) - ( ) Bilances vērtība gads Sākotnējā bilances vērtība Iegādāts Norakstīts un atsavināts (2 087) - (2 087) Pārgrupēts (429) - Aprēķināts nolietojums (3 902) (11 385) (6 913) (95 238) - ( ) Beigu bilances vērtība Sākotnējā vērtība / pārvērtēts Uzkrātais nolietojums (18 871) (41 424) (13 234) ( ) - ( ) Bilances vērtība gads Sākotnējā bilances vērtība Iegādāts Norakstīts un atsavināts - (18 267) - (14 111) (997) (33 368) Pārgrupēts (7 911) - Aprēķināts nolietojums (4 366) (11 717) (952) (90 167) - ( ) Beigu bilances vērtība Sākotnējā vērtība / pārvērtēts Uzkrātais nolietojums (23 237) (53 141) ( ) ( ) - ( ) Bilances vērtība gada 31. decembrī Sabiedrībai bija nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību 0, kuru iegādes vērtība bija 84 tūskt.. 18

19 Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi (turpinājums) a) Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un patiesās vērtības noteikšanai izmantotās metodes Sabiedrības nekustamo īpašumu pārvērtēšana pirmo reizi notika gada 31. decembrī. Pārvērtēšanas rezultātā radās ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve apmērā, no kuras 15% tika attiecināti uz atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistībām gadā tika labota sākotnēji aprēķinātā pārvērtēšanas rezerve, samazinot to par līdz gada jūnijā Sabiedrības vadības pieaicinātais sertificētais nekustamā īpašuma vērtētājs M.Vilnītis noteica visu kā Zemes un ēkas klasificēto nekustamo īpašumu tirgus vērtību. Pārvērtēšanas rezultātā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve tika palielināta par , no kuras 15% jeb tika attiecināti uz atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistībām. Novērtēšanai tika izmantotas divas vērtēšanas metodes: 1) Atbilstoši tirgus metodei (ar 50% efektu uz noteikto patieso vērtību) tika izmantoti nesenie tirgus darījumi, kas veikti ar līdzīgiem aktīviem. Pārdošanas cenas salīdzināmiem īpašumiem tiek koriģētas pēc to galvenajiem kritērijiem, piemēram, nekustamā īpašuma lieluma, atrašanās vietas, ēku tehniskajiem nosacījumiem. Nozīmīgākais vērtēšanas rādītājs (input) ir cena par kvadrātmetru. 2) Atbilstoši ienākumu metodei (ar 50% efektu uz noteikto patieso vērtību) paredzamā naudas plūsma tika aprēķināta, pamatojoties uz īres ienākumiem, vērtējot līdzīgus īpašumus. Prognozētie nomas ienākumi, atskaitot uzturēšanas izmaksas un nepieciešamos ieguldījumus ir diskontēti, lai sasniegtu patreizējo patieso vērtību. Nozīmīgākie rādītāji šai novērtēšanai, ir nomas maksa par kvadrātmetru, diskonta likme, ko veido naudas laika vērtība un riska prēmija, reversija vai iziešanas multiplikators (exit multiple). Novērtēšanas metode Nenovērojamie rādītāji (3. līmeņa) Izmantotais diapazons min.-maks. vidējais svērtais Ienākumu metode diskonta likme 10% 10% reversija 9% 9% Kopējais pamatlīdzekļu pārvērtēšanas apjoms gada 31. decembrī bija ( ). Pārvērtēšanas apjoms, atskaitot attiecināmā atliktā nodokļa efektu, iekļauts pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve nevar būt attiecināta uz citu pašu kapitāla posteni, izņemot pie pamatlīdzekļu izslēgšanas, un izmaksāta dalībniekiem. b) Citas piezīmes Visi Sabiedrības pamatlīdzekļi - nekustamie īpašumi ir ieķīlāti saskaņā ar Hipotēkas un Komercķīlas līgumu nosacījumiem kā saistību nodrošinājums kredītiem par labu aizdevējbankai (sk. 17. pielikumu) (11) Krājumi Nekustamais īpašums pārņemtās kredītu ķīlas lombarda rīcībā Avansa maksājumi (nekustamais īpašums pārņemtās kredītu ķīlas lombarda rīcībā) Uzkrājumi krājumiem (nekustamais īpašums pārņemtās kredītu ķīlas lombarda rīcībā) (36 000) (26 000) Prece, kas iegādāta realizācijas nolūkos Avansa maksājumi par precēm Uzkrājumi precēm (18 146) - Citas kredītu ķīlas lombarda rīcībā Pēc aizdevumu līgumu noteikto nosacījumu neievērošanas, Sabiedrība ir tiesīga pārņemt īpašuma tiesības ieķīlātiem aktīviem. Minētie aktīvi ir turēti un arī pieejami pārdošanai. Kustība uzkrājumiem krājumu uzskaites vērtības samazinājumam: Uzkrājumi gada sākumā Izveidoti uzkrājumi Uzkrājumi gada beigās

20 (12) Aizdevumi un pircēju parādi Pret ķīlu izsniegtie īstermiņa aizdevumi Uzkrājumi predt ķīlu izsniegto aizdevumu uzskaites vērtības samazinājumaam ( ) (84 069) Bez ķīlas izsniegtie īstermiņa aizdevumi Uzkrājumi bez ķīlas izsniegto īstermiņa aizdevumu uzskaites vērtības samazinājumam (51 026) (25 000) Uzkrātie procentu maksājumi Tiesai nodotie klientu parādi: Pret ķīlu izsniegtie īstermiņa aizdevumi Bez ķīlas izsniegtie īstermiņa aizdevumi Sabiedrība tiesai nodoto klientu parādu postenī ir uzskaitījusi tikai izsniegto aizdevumu pamatsummas. Iespējamos papildus procentu un līgumsoda ienākumus, kuri varētu rasties pozitīva tiesas sprieduma rezultātā, Sabiedrība uzskaita aktīva ārpusbilances kontos. Kustība uzkrājumiem debitoru uzskaites vērtības samazinājumam: Individuālie uzkrājumi Portfeļa uzkrājumi Kopā Uzkrājumi 2014.gada sākumā Izveidoti/(samazināti) uzkrājumi 2014.gadā Uzkrājumi 2015.gada sākumā Izveidoti/(samazināti) uzkrājumi 2015.gadā Uzkrājumi gada beigās Izsniegto īstermiņa aizdevumu procentu likmes: % gadā % gadā Aizdevumi pret rokas ķīlu līdz Aizdevumi pret rokas ķīlu virs Aizdevumi pret autotransportu, kas paliek klientu rīcībā Aizdevumi pret nekustamo īpašumu Sabiedrības izsniegto īstermiņa aizdevumu kvalitātes analīze: Pret ķīlu izsniegtie īstermiņa aizdevumi Bez ķīlas izsniegtie īstermiņa aizdevumi Kopā Izniegtie aizdevumi, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums Izniegtie aizdevumi, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums līdz 30 dienām no 31 līdz 59 dienām no 60 līdz 89 dienām vairāk kā 90 dienas Izsniegtie aizdevumi, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums Izsniegtie aizdevumi, bruto Uzkrājumi vērtības samazinājumam ( ) (51 026) ( ) Izsniegtie aizdevumi, neto * Izsniegto aizdevumu summas neietver uzkrāto procentu maksājumus apmērā. 20

21 (13) Pārējie apgrozāmie līdzekļi Finanšu aktīvi Pārējie debitori, neto vērtībā Norēķini par pakalpojumiem Pārmaksātie nodokļi Nefinanšu aktīvi Nākamo periodu izmaksas Kustība uzkrājumiem pārējo debitoru uzskaites vērtības samazinājumam: Uzkrājumi gada sākumā Izveidoti uzkrājumi Uzkrājumi gada beigās (14) Nauda un naudas ekvivalenti Naudas līdzekļi bankās Naudas līdzekļi kasē (15) Finanšu instrumenti pēc kategoriijām Visi Sabiedrības finanšu aktīvi uz pārskata gada beigām apmērā ( ) klasificējami zem kategorijas "aizdevumi un debitoru parādi". Visas Sabiedrības finanšu saistības uz pārskata gada beigām apmērā ( ) klasificējamas zem kategorijas "citas finanšu saistības", jo Sabiedrībai nav saistības ar uzskaiti patiesā vērtībā caur peļņas vai zaudējumiem. (16) Pamatkapitāls gada 31. decembrī akciju kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no akcijām, kuru nominālvērtība ir ( ) un kopējā vērtība ir (17) Aizņēmumi Ilgtermiņa daļa Piezīme Aizņēmumi pret obligācijām b) Aizņēmumi no kredītiestādēm c) - - Citi aizņēmumi d) - - Saistības saskaņā ar finanšu līzinga līgumiem e) Īstermiņa daļa Aizņēmumi pret obligācijām b) Aizņēmumi no kredītiestādēm c) Citi aizņēmumi d) Saistības saskaņā ar finanšu līzinga līgumiem e) Aizņēmumi kopā: a) Aizņēmumu patiesā vērtība Ņemot vērā, ka aizņēmumiem no kredītiestādes un finanšu līzinga līgumiem tiek piemērota mainīgā procentu likme, to patiesā vērtība būtiski neatšķiras no uzskaites vērtības. Pēc vadības novērtējuma arī citiem aizņēmumiem uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no patiesās vērtības. Pārskata un iepriekšējā gadā ar Sabiedrības obligācijām nav notikuši darījumi par kuriem būtu pieejama publiska informācija, lai novērtētu to tirgus vērtību. 21

22 Aizņēmumi (turpinājums) b) Nekonvertējamas obligācijas gada 11. novembrī Sabiedrība veica obligāciju refinansēšanu ar jaunu obligāciju emisiju. Kopējais emitēto vērtpapīru skaits 3 310, nominālvērtība , kupona likme 12%. Vērtpapīru dzēšanas termiņš gada 15. novembris. Obligācijas ir iekļautas AS ''NASDAQ OMX'' biržas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā obligāciju skaits obligāciju skaits Pārskata gada sākumā Pārskata gādā emitētas obligācijas Pārskata gada beigās c) Aizņēmumi no kredītiestādēm Sabiedrība izmantoja ABLV bankas piešķirto kredītlīniju ar maksimālo limitu , ar atmaksas termiņu līdz februārim un procentu likmi 5% + 6 mēn. IBOR. Sabiedrība arī saņēmusi aizņēmumu apmērā ar atmaksas termiņu līdz gada martam un procenti likmi 6.5% + 6 mēn. IBOR. Aizņēmumi tika nodrošināti ar hipotēku uz Sabiedrības nekustamajiem īpašumiem ar kopējo uzskaites vērtību ( ) Pārskata gada sākumā Pārskata gadā saņemtie aizņēmumi Pārskata gadā atmaksātie aizdevumi (95 827) ( ) Pārskata gada beigās d) Citi aizņēmumi Pārskata un iepriekšējos gados Sabiedrība ir saņēmusi aizņēmumus no saistītām un nesaistītām pusēm (sk. arī 19. pielikumu). Aizņēmumu procentu likmes intervāls ir no 6% līdz 10% gadā Pārskata gada sākumā Pārskata gadā saņemtie aizņēmumi Pārskata gadā atmaksātie aizdevumi (65 000) ( ) Pārskata gada beigās e) Saistības saskaņā ar finanšu līzinga līgumiem Sabiedrība ir iegādājusies pamatlīdzekļus finanšu nomā. Procentu maksājumi pēc likmes 2,5% + 3 M IBOR gadā maksājami reizi mēnesī. Saskaņā ar noslēgtiem līgumiem minimālo finanšu nomas maksājumu vērtība sastāda: Maksājama 1 gadu laikā Maksājama 2-5 gadu laikā Kopējās finanšu nomas bruto saistības Nākotnes finanšu izmaksas (1 734) (4 137) Finanšu nomas saistību tagadnes vērtība

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekta_grozijumi 2011_2.docx

Microsoft Word - Prospekta_grozijumi 2011_2.docx 2011. gada 26.oktobrī AS Moda Kapitāls obligāciju prospekta grozījumi Ar šo tiek grozīts 2010.gada 5.novembrī AS Moda Kapitāls valdes apstiprināts obligāciju Prospekts. AS Moda Kapitāls valdes locekļi:

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk