Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word gada_parsk.lv.doc"

Transkripts

1 NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS UN GADA 31. DECEMBRĪ

2 SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6 Peļņas un zaudējumu aprēķini 7 Bilances 8 Ārpusbilances posteņi 9 Ziņojumi par izmaiņām kapitālā un rezervēs 10 Naudas plūsmas pārskati 11 Finansu pārskatu pielikumi

3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 2000.finansu gads akciju sabiedrības Trasta komercbanka vēsturē ieies kā nopietna darba un stabilizācijas gads. Banka ir apstādinājusi aktīvu samazināšanos, finansu gads noslēgts ar peļņu, ir nostiprināta kapitāla bāze, un pašlaik droši var apgalvot, ka Banka pilnībā ir pārvarējusi visas grūtības, ko radīja gada Krievijas finansu krīze. Banka, lai arī ne bez grūtībām, spēja saglabāt stabilitāti un profesionālismu Latvijas banku sistēmā, konsekventi turpināja attīstīt pakalpojumu spektru un kvalitāti, tādā veidā apmierinot katra Bankas klienta vēlmi. Kā jau tika minēts, Banka aizvadīto gadu ir noslēgusi ar peļņu Ls. Šāds rezultāts tika panākts galvenokārt pateicoties veiksmīgai vairāku Krievijas un Ukrainas valstu obligāciju restrukturizācijai un pārdošanai, kā arī vairāku uzraugāmu kredītu sekmīgai dzēšanai. Banka tāpat uzlaboja savu akciju portfeli, pārdodot atsevišķas mazlikvīdas akcijas. Uz 2000.gada beigām Bankas aktīvi ir kvalitatīvi, ar augstu likviditāti un Banka ir gatava atjaunot savas pozīcijas vietējā kredītu tirgū. Trasta Komercbanka ir saglabājusi spēcīgu darbinieku komandu, ir pievienojušies jauni speciālisti, tādēļ Banka saglabā mērķi būt vienai no profesionālākajām bankas komandām Latvijā. Banka turpina arī līdzšinējo stratēģiju, lai ar konkurētspējīgām cenām piedāvātu klientiem augstas kvalitātes servisu. Banka ir sākusi vairāku jaunu pakalpojumu izstrādi. Kvalitatīvs, profesionāls un draudzīgs serviss ir tie stūrakmeņi uz kuriem Banka plāno būvēt savu attīstību arī turpmāk. Bankas vadības vārdā mēs pateicamies visiem klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un akcionāriem par atbalstu un uzticību. Alfrēds Čepānis Padomes priekšsēdētājs Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs 3

4 ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Akciju sabiedrības Trasta komercbanka vadība ir atbildīga par šo gada pārskatu, kas sagatavots, pamatojoties uz bankas grāmatvedības uzskaites pirmatnējiem ierakstiem par katru pārskata periodu. Bankas grāmatvedības uzskaites pirmatnējie ieraksti patiesi atspoguļo Bankas finansiālo stāvokli, kas ir izveidojies uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas par šo periodu. Ar šo Bankas vadība apliecina, ka grāmatvedības uzskaitē tika konsekventi pielietoti prasībām atbilstošie principi, ka finansu pārskati par laika periodu no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim, kas ir ietverti šajā Gada pārskatā no 1. līdz 35. lapai, tika sagatavoti, pamatojoties uz saprātīgiem spriedumiem un aprēķiniem. Vadība apliecina to, ka tika pielietoti Starptautiskie grāmatvedības standarti un, ka finansu pārskati tika sagatavoti pamatojoties uz Bankas darbības turpināšanās principa. Bankas vadība ir atbildīga par grāmatvedības uzskaites ierakstu pareizību, par apzinīgu darbību Bankas aktīvu saglabāšanā, kā arī krāpšanas un citu pārkāpumu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Bankas darbību atbilstoši LR Kredītiestāžu likumam un citai LR pastāvošai likumdošanai, kā arī Latvijas Bankas normatīviem. Bankas Vadības vārdā: Alfrēds Čepānis Padomes priekšsēdētājs Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs 4

5 PADOMES UN VALDES SASTĀVS Padomes sastāvs Alfrēds Čepānis Vilnis Vītoliņš Astamurs Gubazs Boriss Grigs Bohuslav Sekerka Padomes priekšsēdētājs Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Pārskata gada laikā no padomes locekļu pienākumu pildīšanas ir atbrīvoti Jānis Cimzietis un Radims Kiezlers un ievēlēts Boriss Grigs. Valdes sastāvs Gundars Grieze Māris Fogelis Igors Buimisters Sergejs Tarasenoks Aldis Reims Svetlana Krasovska Uģis Krūmiņš Valdes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes locekle Valdes loceklis Pārskata gada laikā no valdes locekļa pienākumu pildīšanas ir atbrīvots Boriss Grigs un ievēlēti Igors Buimisters un Sergejs Tarasenoks. Alfrēds Čepānis Padomes priekšsēdētājs Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs 5

6 NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS A/s "TRASTA KOMERCBANKA" AKCIONĀRIEM Mēs esam auditējuši pievienotos A/s "Trasta Komercbanka" ("Banka") gada 31. decembra bilanci, kā arī gada peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par izmaiņām akcionāru kapitālā. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mūsu pienākums ir izteikt par šiem finansu pārskatiem neatkarīgu atzinumu, kuru pamato veiktais audits. Bankas gada 31.decembra finansu pārskatus auditēja cits auditors, kurš savā gada 31. marta auditoru ziņojumā sniedza par tiem atzinumu bez piezīmēm. Mēs veicām auditu saskaņā ar starptautiskajiem audita standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic audits tā, lai iegūtu noteiktu pārliecību par to, vai finansu ziņojumos nav būtisku kļūdu. Audits ietver ar testiem pamatotu pārbaudi, pārliecināšanos par summām un to pietiekamu izklāstu finansu ziņojumos. Audits ietver arī uzņēmumā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības veikto novērtējumu vērtējumu, kā ari vispārēju finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs ticam, ka mūsu veiktais audits ir devis pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam. Mūsuprāt, augstāk minētie finansu pārskati patiesi un visos būtiskajos aspektos atspoguļo Bankas finansu stāvokli gada 31. decembrī un tās gada darbību rezultātus un naudas plūsmu un izmaiņas akcionāru kapitālā, saskaņā ar Starptautiskajiem Grāmatvedības Standartiem. Egons Liepiņš Zvērināts revidents, Latvija Ernst & Young SIA Rīga, Latvija 2001.gada 13.marts 6

7 PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINI Tūkstošos latu Pielikums mēneši 12 mēneši Procentu ieņēmumi Procentu izdevumi 4 (143) (422) Tīrie procentu ieņēmumi Dividenžu ieņēmumi no akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu 7 7 Komisijas naudas ieņēmumi Komisijas naudas izdevumi 6 (60) (103) Zaudējumi no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu 7 (298) (41) Citi parastie ieņēmumi Tīrie pamatdarbības ieņēmumi Administratīvie izdevumi 9 (868) (1 026) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un norakstīšana 18 (139) (150) Citi parastie izdevumi 10 (22) (30) Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem 11 (20) (1 080) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi) 210 (124) Parastās darbības peļņa/ (zaudējumi) 31 (1 569) Ārkārtas ieņēmumi Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas Nodokļi 12 (1) (15) PĀRSKATA GADA PEĻŅA PEĻŅA UZ VIENU AKCIJU (LVL) Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 35. lapai ir parakstījuši: Alfrēds Čepānis Padomes priekšsēdētājs Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs 7

8 BILANCES Tūkstošos latu Pielikums AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas banku Prasības pret citām kredītiestādēm Prasības uz pieprasījumu Citas prasības - 1 Kredīti Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Valsts obligācijas u.c. parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Kopā aktīvi Aktīvi pārvaldīšanā KOPĀ AKTĪVI UN AKTĪVI PĀRVALDĪŠANĀ SAISTĪBAS Saistības pret kredītiestādēm Saistības uz pieprasījumu Termiņsaistības Noguldījumi Pieprasījuma noguldījumi Termiņnoguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Pakārtotās saistības Kopā saistības KAPITĀLS UN REZERVES Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Iepriekšējo gadu zaudējumi (985) (1 716) Pārskata gada peļņa KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES Pasīvi pārvaldīšanā KOPĀ SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN REZERVES UN PASĪVI PĀRVALDĪŠANĀ Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 35. lapai ir parakstījuši: Alfrēds Čepānis Padomes priekšsēdētājs Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs 8

9 ĀRPUSBILANCES POSTEŅI ĀRPUSBILANCES PRASĪBAS Prasības pret klientiem t.sk. Ārvalstu valūtas darījumu prasības KOPĀ ĀRPUSBILANCES PRASĪBAS ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS Saistības pret klientiem t.sk. Ārvalstu valūtas darījumu saistības t.sk. Neizmantotie kredītu limiti t.sk. Akreditīvi - 87 KOPĀ ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 35. lapai ir parakstījuši: Alfrēds Čepānis Padomes priekšsēdētājs Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs 9

10 ZIŅOJUMI PAR IZMAIŅĀM KAPITĀLĀ UN REZERVĒS Apmaksātais pamatkapitāls uz 1. janvāri Jaunais akciju laidiens Privātpersonas, rezidenti Akciju kapitāls uz 31. decembri Akciju emisijas uzcenojums uz 1. janvāri Akciju emisijas uzcenojums uz 31. decembri Citas rezerves uz 1.janvāri Citas rezerves uz 31. decembri Iepriekšējo gadu zaudējumi uz 1. janvāri (985) (1 716) Iepriekšējo gadu zaudējumi uz 31. decembri (985) (1 716) Pārskata gada peļņa KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 10

11 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI Tūkstošos latu Pielikums Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā: Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana Uzkrājumu nedrošiem parādiem (samazinājums)/pieaugums 11 (714) 824 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi 7 (44) 46 Īstermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 7 - (14) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi (210) 124 Nākamo periodu ieņēmumu un uzkrāto izdevumu pieaugums/(samazinājums) (115) Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ieņēmumu (pieaugums)/samazinājums 20 (15) 142 Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums) (2 229) Pārējo saistību samazinājums 24 (73) (327) Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pirms (653) izmaiņām aktīvos un pasīvos, veicot pamatdarbību Īstermiņa ieguldījumu akcijās un citos vērtspapīros ar ar nefiksēto ienākumu samazinājums Prasību pret kredītiestādēm samazinājums Kredītu samazinājums Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums)/pieaugums 22 (117) 72 Noguldījumu pieaugums/(samazinājums) (11 839) Nodokļi 12 (1) - Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) (5 414) pamatdarbības rezultātā Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā Pamatlīdzekļu pirkšana 18 (4) (7) Pamatlīdzekļu pārdošana Nemateriālo ieguldījumu pirkšana 18 (7) - Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pirkšana 17 - (109) Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana Līdzdalības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana - 85 Obligāciju un citu parāda vērtspapīru ar fiksētu ienākumu pirkšana 16 (929) - Obligāciju un citu parāda vērtspapīru ar fiksētu ienākumu pārdošana Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (814) investīciju darbības rezultātā Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā Akciju emisija un pakārtotā kapitāla piesaistīšana Naudas un tās ekvivalentu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā Naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) (2 858) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi 7 44 (46) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikumi ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 11

12 1 DARBĪBAS PĀRSKATS Trasta komercbanka ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība un darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci. Bankai ir viena filiāle Rīgā, kas sniedz pilnu pakalpojumu klāstu. Bankas pamatdarbība ir universālu bankas pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām. 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (1) Vispārīgie principi Bankas darbību regulē LR Kredītiestāžu likums un citi Latvijas Bankas noteikumi, tai skaitā par kapitāla pietiekamību, likviditāti un ārvalstu valūtas atklāto pozīciju. Banka veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu Par grāmatvedību un Latvijas Bankas norādījumiem, izmantojot sākotnējo izmaksu uzskaites metodi. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Bankas grāmatvedības uzskaites datiem, kur tie nepieciešamības gadījumos ir izmainīti, sastādot pārskatu atbilstoši Norādījumiem par kredītiestāžu gada pārskatiem un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un gada 31. decembrī slēgtās bilances atspoguļo reālo situāciju uz attiecīgo datumu. (2) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Aktīvi, pasīvi un ārpusbilances posteņi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi ir iekļauti pārskata perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. Pielietotie ārvalstu valūtas kursi nozīmīgākajām valūtām ir sekojoši: LVL 1 = USD EUR GBP UAH RUB (3) Ienākumu un izdevumu uzskaite Ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti peļņas un zaudējumu aprēķinos neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. Uzkrātie ieņēmumi tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā tikai tad, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu. (4) Ieguldījumi parāda vērtspapīros ar fiksēto ienākumu Ieguldījumi fiksētā ienākuma vērtspapīros tiek uzrādīti pēc iegādes vērtības, kura ir samazināta par speciālo uzkrājumu nedrošiem parādiem summu. Uzkrātās diskontu vai prēmiju summas ir iekļautas peļņas un zaudējumu aprēķinos, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. 12

13 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (5) Ieguldījumi akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksēto ienākumu Ieguldījumi, kuru akcijas nekotējas tirgū, galvenokārt, sastāv no vērtspapīriem, kurus emitējuši privātuzņēmumi, un to atkārtota pārdošana var būt ierobežota vai tie var kļūt nelikvīdi citā kārtībā. Parasti šīs akcijas nerada īstermiņa ienākumus, bet tiek turētas ar mērķi gūt peļņu ilgākā laika posmā. Līdzdalība saistīto un pārējo uzņēmumu kapitālā, kuru akcijas nekotējas tirgū, tiek novērtēta pamatojoties uz dažādiem faktoriem, ieskaitot iepriekšējo periodu naudas plūsmas no pamatdarbības, līdzīgu uzņēmumu kotētās akcijas (diskontētas nelikviditātes dēļ), kā arī ņemot vērā citus faktorus. Novērtējot šos ieguldījumus, vadība ņem vērā arī šo vērtspapīru pieprasījumu tirgū pēdējā laikā. Jebkuras pārvērtēšanās rezultāti tiek iekļauti pārskata gada peļņas un zaudējumu aprēķinos. Ieguldījumi biržās kotētās akcijās tiek uzrādīti gada pārskatos pēc zemākās no iegādes un tirgus cenas. (6) Kredīti Gada pārskatā kredīti, ja tiem ir izveidoti speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem, tiek uzrādīti, atskaitot šo uzkrājumu vērtību. Uzkrātie procentu ieņēmumi ir iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. Speciālo uzkrājumu apjoms tiek aprēķināts ņemot vērā katra kredīta novērtēšanu atbilstoši to reālai vērtībai, kuru nosaka šādi faktori: aizņēmēja finansiālais stāvoklis un maksātspēja, kredīta nodrošinājuma pietiekamība, kredītlīgumā noteikto nosacījumu ievērošana un citus faktorus. Kredīti tiek klasificēti sekojošās piecās kategorijās: Kategorija Uzkrājumi procentos Standarta kredīti 0% Uzraugāmie kredīti ne mazāk par 10% Zemstandarta kredīti ne mazāk par 30% Šaubīgie kredīti ne mazāk par 60% Zaudētie kredīti ne mazāk par 100% Ja kredīts tiek novērtēts kā zaudēts un atzīts par neatgūstāmu, tas tiek norakstīts no bilances. (7) Pamatlīdzekļi un to vērtības nolietojums un norakstīšana Pamatlīdzekļi gada pārskatā ir uzrādīti pēc atlikušās vērtības, t.i., no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts un norakstīts izdevumos katru mēnesi pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas likmes: Ēkas 5% gadā Mēbeles un aprīkojums 10% gadā Datori un iekārtas 20% gadā Transporta līdzekļi 20% gadā Pārējie pamatlīdzekļi 50% gadā Nomāto telpu kapitālās izmaksas nomas perioda laikā Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas tiek uzrādīti atbilstošā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinos. 13

14 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (8) Ārpusbilances finansu instrumenti Darījumi ar ārpusbilances finansu instrumentiem ir novērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā un pārvērtēšanas rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi ir iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinos. Šo darījumu pamatsummas nav iekļautas bilancē. (9) Nodokļi Ienākuma nodokļa izdevumi šajos finansu pārskatos ir aprēķināti, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošās nodokļu likumdošanas un Starptautiskā grāmatvedības standarta Nr.12. (10) Patiesā vērtība Finansu instrumentu patiesā vērtība tiek noteikta izmantojot pieejamo tirgus informāciju un citus pieņēmumus, kas ir aprakstīti 31. pielikumā. Patiesās vērtības noteikšana ietver neskaidrības un pieņēmumus attiecībā uz procentu likmēm, kredītu riskiem, priekšapmaksām un uz citiem faktoriem, jo īpaši uz tirgus ierobežojumiem atsevišķiem finansu instrumentiem. (11) Nauda un tās ekvivalenti Par naudu un tās ekvivalentiem uzskatāmi skaidras naudas atlikumi kasē, prasības un saistības uz pieprasījumu, kā arī prasības un saistības pret centrālajām bankām un kredītiestādēm ar atlikušo atmaksas termiņu līdz 3 mēnešiem, kā arī īstermiņa ieguldījumi ar atlikušo dzēšanas termiņu līdz 3 mēnešiem. (12) Peļņa uz vienu akciju Aprēķinot peļņu uz vienu akciju, tika ņemts vērā, ka esošais vidēji svērtais parasto akciju skaits un gadā bija attiecīgi un akcijas. 14

15 12 mēneši 12 mēneši 3 PROCENTU IEŅĒMUMI Procenti no prasībām pret kredītiestādēm Procenti no klientiem izsniegtajiem kredītiem Procenti no obligācijām un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu Pārējie procentu ieņēmumi Procentu ieņēmumu analīze par 2000.gadu Ieguldījumu vidējais Procentu Ieguldījumu apjoms uz mēneša ienākums ienesīgums beigām (gada %) Procenti no prasībām pret kredītiestādēm Procenti no klientiem izsniegtajiem kredītiem Procenti no obligācijām un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu Pārējie procentu ieņēmumi Procentu ieņēmumu analīze par 1999.gadu Ieguldījumu vidējais Procentu Ieguldījumu apjoms uz mēneša ienākums ienesīgums beigām (gada %) Procenti no prasībām pret kredītiestādēm Procenti no klientiem izsniegtajiem kredītiem Procenti no obligācijām un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu Pārējie procentu ieņēmumi

16 12 mēneši 12 mēneši 4 PROCENTU IZDEVUMI Procenti par saistībām pret kredītiestādēm (10) (77) Procenti par klientu noguldījumiem (33) (277) Procenti par pakārtotām saistībām (67) (50) Pārējie procentu izdevumi (33) (18) (143) (422) Procentu izdevumu analīze par 2000.gadu Piesaistīto līdzekļu vidējais Izmaksātie Maksa par apjoms uz mēneša procenti resursiem beigām (gada %) Procenti par saistībām pret kredītiestādēm 285 (10) 3.51 Procenti par klientu noguldījumiem (33) 1.24 Procenti par pakārtotām saistībām 820 (67) 8.17 Pārējie procentu izdevumi - (33) (143) 3.80 Procentu izdevumu analīze par 1999.gadu Piesaistīto līdzekļu vidējais Izmaksātie Maksa par apjoms uz mēneša procenti resursiem beigām (gada %) Procenti kredītiestādēm par noguldījumiem (77) 5.52 Procenti par noguldījumiem (277) 5.12 Procenti par pakārtotām saistībām 675 (50) 7.41 Pārējie procentu izdevumi - (18) (422)

17 12 mēneši 12 mēneši 5 KOMISIJAS NAUDAS IEŅĒMUMI Skaidrā nauda Akreditīvi 1 7 Pārskaitījumi Ceļojumu čeki un kredītkartes Vērtspapīri 7 31 Uzticības (trasta) operācijas 28 - Citi komisijas naudas ieņēmumi KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI Nostro konti (24) (51) Skaidras naudas operācijas (6) (11) Vērtspapīri (17) (29) Citi komisijas naudas izdevumi (13) (12) (60) (103) 7 ZAUDĒJUMI NO DARĪJUMIEM AR VĒRTSPAPĪRIEM UN ĀRVALSTU VALŪTU Peļņa no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu Zaudējumi no valūtas nākotnes darījumu pārvērtēšanas (4) (11) Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 44 (46) Zaudējumi no tirdzniecības ar vērtspapīriem (377) (91) Apgrozāmo vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts - 14 (298) (41) 8 CITI PARASTIE IEŅĒMUMI Saņemtās soda naudas - 62 Citi parastie ieņēmumi

18 12 mēneši 12 mēneši 9 ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI Personāla izmaksas (489) (409) atalgojums padomei un valdei (79) (49) pārējais atalgojums un izmaksas (308) (271) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (102) (89) Profesionālie pakalpojumi (25) (39) Sakaru izdevumi (112) (114) Telpu un inventāra uzturēšanas izmaksas (144) (147) Krājumi (3) (3) Komandējumi (5) (1) Reklāma un mārketings (4) (7) Apsardze (26) (26) Apdrošināšana (54) (243) Soda naudas (1) (31) Pārējie administratīvie izdevumi (5) (6) (868) (1 026) Pārskata periodā no gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Bankā vidēji strādāja 65 darbinieki (1999: 86). Sadalījums pa personāla kategorijām Vadītāji un amatpersonas Pārējās profesijas CITI PARASTIE IZDEVUMI Biedru naudas (5) (5) Sociālie un kultūras pasākumi (1) (2) Citi izdevumi (16) (23) (22) (30) 18

19 12 mēneši 12 mēneši 11 IZDEVUMI UZKRĀJUMIEM NEDROŠIEM PARĀDIEM Izdevumi speciāliem uzkrājumiem pārējiem aktīviem un prasībām pret nebankām (20) (1 080) (20) (1 080) Speciālo un vispārējo uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pārskata gada laikā bija šādas: Speciālie un vispārējie uzkrājumi uz 1. janvāri Papilduzkrājumu veidošana Norakstītie kredīti (17) - Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi (759) (256) Ārvalstu valūtas pārvērtēšana Speciālie un vispārējie uzkrājumi uz 31. decembri Lielākā daļa no uzkrājumu samazināšanas ieņēmumiem attiecas uz ieguldījumiem, kas iepriekšējā pārskata gadā tika novērtēti kā nedroši, bet pārskata gadā pārdoti. 12 NODOKĻI Īpašuma nodoklis (1) - Uzņēmuma ienākuma nodokļa piemaksa par gadu - (15) (1) (15) Atlikto nodokļu aprēķins Pagaidu Nodokļu Pagaidu Nodokļu atšķirība efekts atšķirība efekts Atlikto nodokļu aktīvi Uzkrātie ar nodokli apliekamie zaudējumi Zaudējumi no vērtspapīru pārdošanas Aktīvu pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi (210) (53) Atlikto nodokļu aktīvi Atlikto nodokļu saistības Atšķirības amortizācijas likmēs Atlikto nodokļu saistības Atlikto nodokļu aktīvi, tīrā vērtība Uzkrājumi atlikto nodokļu aktīviem (109) (173) Atlikto nodokļu aktīvi uz 1. janvāri - - Izmaiņas atliktajos nodokļos - - Atlikto nodokļu aktīvi uz 31. decembri - - Atliktie nodokļi tiek aprēķināti, balstoties uz pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtību pēc grāmatvedības uzskaites un saskaņā ar nodokļu aprēķināšanas principiem pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes 25%. Galvenās pagaidu atšķirības rodas no uzkrātiem ar nodokli apliekamiem zaudējumiem, dažādām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm, kā arī vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāta. 19

20 13 KASE UN PRASĪBAS PRET LATVIJAS BANKU Skaidrā nauda kasē Korespondējošā konta atlikums Latvijas Bankā PRASĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM Pret citām LR reģistrētajām kredītiestādēm Pret OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Kredītiestāžu saraksts, pret kurām Bankai ir vislielākās prasības Hansabanka/Latvija Bank Austria Kreditanstalt (Russia) LLC/ Krievija Bankers Trust Company NY/ASV KREDĪTI Banka ir nodibinājusi korespondējošās attiecības ar 41 bankām. Kredīti privātuzņēmumiem Privātajām finansu institūcijām Kredīti privātpersonām Kredīti personālam Speciālie uzkrājumi nedrošiem un šaubīgiem parādiem (20) (83)

21 15 KREDĪTI (turpinājums) Kredītu un avansu klientiem sadalījums pēc līgumu sākotnējiem termiņiem: Līdz 1 gadam No 1 gada un vairāk Kredītu sadalījums pa nozarēm: Apstrādājošā rūpniecība Tirdzniecība Transports, noliktavu saimniecība un sakari Finansu starpniecība Patēriņa kredīti Pārējie pakalpojumi OBLIGĀCIJAS UN CITI PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU Valsts obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu Latvijas valsts parādzīmes Ukrainas valsts parādzīmes denominētas USD Krievijas valsts parādzīmes denominētas RUB - 46 Krievijas valsts parādzīmes denominētas USD Speciālie uzkrājumi Ukrainas valsts parādzīmēm denominētām USD (364) (615) Speciālie uzkrājumi Krievijas valsts parādzīmēm - (395) denominētām RUB - (44) denominētām USD - (351) Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu tiek iegādāti investīciju nolūkos. Šo vērtspapīru nominālvērtība ir tūkst. LVL. Atlikušā diskonta un prēmijas summa, kura nav uzkrāta peļņas un zaudējumu aprēķinā uz gada beigām ir attiecīgi 142 un 4 tūkst. LVL. Lielākā daļa no uzkrājumu samazināšanas ieņēmumiem attiecas uz ieguldījumiem, kas iepriekšējā pārskata gadā tika novērtēti kā nedrošie, bet pārskata gadā pārdoti. 21

22 17 AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU Ilgtermiņa ieguldījumi akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu biržās kotētās akcijās biržās nekotētās akcijās Īstermiņa ieguldījumi akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu - 26 biržās kotētās akcijās Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā (289) (497) Īstermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā - (2) Ilgtermiņa ieguldījumu bilances vērtība Īstermiņa ieguldījumu bilances vērtība - 24 Bankas ilgtermiņa ieguldījumus veido: Uzņēmuma nosaukums Darbības veids Uzņēmuma vērtība 2000 Ieguldījumi un līdzdalības daļa Sākotnēja vērt. % Bilances vērtība 1999 Ieguldījumi un līdzdalības daļa Sākotnēja vērt. % Bilances vērtība Juvelierizstrādājumu rūpnīca AS Juvelieru Izstrādājumi Grindeks AS Zāļu ražošana Rīgas Fondu Birža Fondu birža Rebir AS Elektropreču ražošana Lauma AS Vieglā rūpniecība Banku Komunikāciju SWIFT Centrs pakalpojumi AS Druva Pārtikas produkti AS Leta Informācijas pakalpojumi Pārējie ieguldījumi pamatkapitālā

23 Tūkstošos latu 18 PAMATLĪDZEKĻI UN NEMATERIĀLIE AKTĪVI (1) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu kustība gadā Zeme un Transporta Iekārtas un Nomāto telpu Nemateriālie ēkas līdzekļi aprīkojums izmaksas aktīvi Kopā Sākotnējā vērtība gada 31. decembrī Iegādātie pamatlīdzekļi Izslēgtie pamatlīdzekļi - - (14) - - (14) gada 31. decembrī Uzkrātais nolietojums gada 31. decembrī Nolietojums pārskata periodā Izslēgtie pamatlīdzekļi - - (13) - - (13) gada 31. decembrī Atlikusī vērtība uz gada 31. decembri (2) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu kustība gadā Zeme un Transporta Iekārtas un Nomāto telpu Nemateriālie ēkas līdzekļi aprīkojums izmaksas aktīvi Kopā Sākotnējā vērtība 1998.gada 31.decembrī Iegādātie pamatlīdzekļi Izslēgtie pamatlīdzekļi - (147) (20) - - (167) gada 31. decembrī Uzkrātais nolietojums gada 31. decembrī Nolietojums pārskata periodā Izslēgtie pamatlīdzekļi - (62) (15) - - (77) gada 31. decembrī Atlikusī vērtība uz gada 31. decembri

24 19 PĀRĒJIE AKTĪVI Ieņēmumi no aktīvu pārdošanas Ceļojumu čeki 7 8 Prasības pret finansu institūcijām Prasība pret Krievijas budžetu - 5 Nauda ceļā 1 21 Pārējie aktīvi Speciālie uzkrājumi prasībai pret Krievijas budžetu - (5) NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN UZKRĀTIE IEŅĒMUMI Uzkrātie saņemamie procenti Nākamo periodu izdevumi Pārējie uzkrātie ieņēmumi AKTĪVI UN PASĪVI PĀRVALDĪŠANĀ Aktīvi, kurus Banka pārvalda savā vārdā klientu uzdevumā, tiek atspoguļoti gada pārskatos, ja Banka ir ieguvusi šo aktīvu valdījuma tiesību juridisko apstiprinājumu. Aktīvi gada pārskatā tiek atspoguļoti iegādes vērtībā. Par aktīvu pārvaldīšanu Banka saņem atlīdzību komisijas maksas veidā. Šādu aktīvu un pasīvu summas tiek atspoguļotas gada pārskatos, uzrādot tās atbilstošajos aktīvu un pasīvu posteņos. Aktīvi pārvaldīšanā Prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Ieguldījumi pārējo valstu parādzīmēs Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Pasīvi pārvaldīšanā Privātpersonas 8 50 Privātās finansu institūcijas Privātuzņēmumi Kredītiestādes Banka neuzņemas nekādus kredīta, procentu vai citus riskus attiecībā uz aktīviem pārvaldīšanā, kā arī pasīviem. 24

25 22 SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM Pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm NOGULDĪJUMI Pašvaldības 2 2 Valsts uzņēmumi 5 7 Privātās finansu institūcijas Privātuzņēmumi Privātpersonas Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas Nauda ceļā Klientu noguldījumu sadalījums pēc līgumu sākotnējiem termiņiem: Uz pieprasījuma Līdz 3 mēnešiem No 3 līdz 6 mēnešiem No 6 līdz 12 mēnešiem No 1 gada un vairāk

26 24 PĀRĒJĀS SAISTĪBAS Nenoskaidrotās summas Pārējās saistības NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI UN UZKRĀTIE IZDEVUMI Uzkrātie maksājamie procenti 9 10 Pārējie uzkrātie izdevumi PAKĀRTOTĀS SAISTĪBAS / Bankas piesaistītās nekonvertējamās pakārtotās saistības uz pārskata gada beigām ir LVL (1999: LVL) apmērā, kas ir noguldītas ar dzēšanas termiņu un gadā. Pakārtoto saistību saraksts Nosaukums Summa un Noslēgšanas Atmaksas Procentu valūta datums datums likme (%) Edgars Pīgoznis USD Ligita Šmeile USD Ligita Šmeile USD Ligita Šmeile USD Veicot kapitāla pietiekamības koeficienta aprēķinus, augstāk minētās pakārtotās saistības ir iekļautas papildus kapitālā (sk. 35. pielikumu). 26

27 27 APMAKSĀTAIS PAMATKAPITĀLS Banka ir reģistrējusi statūtkapitālu LVL apmērā, kas sastāv no akcijām ar nominālvērtību 50 LVL. Apmaksātais statūtkapitāls uz gada 31. decembri bija LVL, kurš sastāvēja no parastām akcijām ar nominālvērtību 50 LVL katra. (1999. gadā statūtkapitāls bija LVL, kas sastāvēja no parastām akcijām.) Pēc skaita ir 51 akcionāri, no tiem: 13 juridiskās personas un 38 fiziskās personas. Akcionāru un savstarpēji saistīto akcionāru grupu, kuras tieši vai netieši kontrolē 10 un vairāk procentu pamatkapitāla, saraksts: Akcionārs Akciju daļa Valsts % LVL 000 I.Vītoliņa Latvija V.Vītoliņš Latvija A.Vītoliņš Latvija Gadā, kas noslēdzās gada 31. decembrī, akcionāru kapitāla daļu izmaiņas bija sekojošas (LVL 000): Lanciano -230 V.Vītoliņš -878 A.Osis -166 Ģ.Rungainis -100 A.Čapkevičs -33 Powerplus LLC +298 Rikam S.A.H C.E.Treherne +277 I.Buimisters +278 S.Tarasenoks Peļņa uz vienu akciju: Latos Tīrā peļņa Vidēji svērtais emitēto akciju skaits Peļņa uz vienu akciju

28 28 JURIDISKĀS SAISTĪBAS gada 31. decembrī Banka nebija iesaistīta tiesvedības procesos, kam būtu būtiska ietekme uz finansu pārskatiem. 29 NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI Skaidrā nauda kasē un korespondējošais konts Latvijas Bankā Prasības uz pieprasījumu pret citām kredītiestādēm Īstermiņa investīcijas ar dzēšanas termiņu līdz 3 mēnešiem - - Saistības uz pieprasījumu pret citām kredītiestādēm (571) (537) DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM Par saistītām ar kredītiestādi personām tiek uzskatīti kredītiestādes akcionāri, kuriem Bankā pieder būtiska līdzdalība, kā arī šo akcionāru tuvi ģimenes locekļi, Bankas meitas uzņēmumi, kredītiestādes padomes, valdes locekļi un citi kredītiestādes darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt Bankas darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un kuri atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki, bērni un uzņēmumi, kuros minētajām personām pieder būtiska līdzdalība. Saistītām personām banka sniedz standarta pakalpojumus - tas ir norēķinu veikšana, vērtspapīru pirkšana un pārdošana, vērtspapīru pārvaldīšana klientu uzdevumā, brokeru pakalpojumu sniegšana utt. Šie darījumi tiek veikti ar standarta nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad nosacījumi tiek izmainīti tirgus konjuktūras dēļ. Zemāk ir norādīts darījumu apjoms ar saistītām personām: Kredīti un investīcijas pamatkapitālā Saistīto personu noguldījumi FINANSU INSTRUMENTU PATIESĀ VĒRTĪBA Tirgus vērtība monetāriem aktīviem un saistībām aptuveni sakrīt ar to nominālo vērtību uz un gada 31. decembri. Informācija par galvenajiem komponentiem ir atspoguļota finansu pārskata atsevišķos pielikumos. 28

29 Tūkstošos latu 32 AKTĪVU UN SAISTĪBU, BEZ AKTĪVIEM UN PASĪVIEM PĀRVALDĪŠANĀ, TERMIŅSTRUKTŪRAS ANALĪZE (pēc atlikušajiem atmaksas termiņiem) Līdz 1 No 1 līdz 3 No 3 līdz 6 No 6 mēn. No 1 gada 5 gadi mēnesim mēnešiem mēnešiem līdz 1 gadam līdz 5 gadiem un vairāk Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas banku Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā SAISTĪBAS Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Pakārtotās saistības Kopā saistības ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija 2000.gada 31.decembrī (741) (14) (48) Neto pozīcija 1999.gada 31.decembrī (2 010)

30 Tūkstošos latu 33 AKTĪVU UN SAISTĪBU, BEZ AKTĪVIEM UN PASĪVIEM PĀRVALDĪŠANĀ, SADALĪJUMS PĒC VALŪTĀM LVL USD EUR Pārējās Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas banku Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā SAISTĪBAS Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Pakārtotās saistības Kopā saistības ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcijas 2000.gada 31.decembrī: Garo pozīciju summa Kopējā tīrā pozīcija % no pašu kapitāla Neto pozīcijas 1999.gada 31.decembrī: Garo pozīciju summa Kopējā tīrā pozīcija % no pašu kapitāla

31 Tūkstošos latu 34 AKTĪVU, SAISTĪBU UN ĀRPUSBILANCES, BEZ AKTĪVIEM UN PASĪVIEM PĀRVALDĪŠANĀ, POSTEŅU ĢEOGRĀFISKĀ KONCENTRĀCIJA Latvija ASV Krievija Citi Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas banku Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā SAISTĪBAS Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Pakārtotās saistības Kopā saistības ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija 2000.gada 31.decembrī (1 225) 311 (684) Neto pozīcija 1999.gada 31.decembrī (342) (501)

32 35 KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS Saskaņā ar Latvijas Bankas normatīvajiem noteikumiem (1) Aprēķinu kopsavilkums Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls Iepriekšējo gadu zaudējumi (985) (1 716) Nemateriālie aktīvi (27) (28) Kārtējā darbības gada auditētā peļņa Kopā Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi Pakārtotās saistības, t.sk. ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem (ar korekcijas pakāpi 100%) no 4 līdz 5 gadiem (ar korekcijas pakāpi 80%) no 3 līdz 4 gadiem (ar korekcijas pakāpi 60%) Kopā Kopā pašu kapitāla vērtība Aktīvu riska svērtās vērtības aprēķina kopsavilkums Aktīvi ar nosacīto 20% riska pakāpi Aktīvi ar nosacīto 50% riska pakāpi Aktīvi ar nosacīto 100% riska pakāpi Kopā aktīvi Ārpusbilances riska posteņu svērtās vērtības aprēķina kopsavilkums Ārpusbilances posteņi, kuru kredītrisks atkarīgs no to pamatvērtības: Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 50% korekcijas pakāpi Kopā ārpusbilances saistības Kopā aktīvu un ārpusbilances saistību svērtā vērtība Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība ¹ Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība ² Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu Kapitāla pietiekamības rādītājs ³ 104% 41% ¹ Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasību aprēķina kā 10% no bankas portfeļa riska svērto aktīva un ārpusbilances posteņu kopsummas. ² Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība tiek aprēķināta kā 10% no Bankas ārvalstu valūtas kopējās tīrās pozīcijas un zelta tīrās pozīcijas kopsummas, kura tiek samazināta par 2% no pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsummas. ³ Kapitāla pietiekamības rādītājs tiek aprēķināts kā pašu kapitāla vērtības procentuālā attiecība pret bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasības un ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības kopsummu, kura tiek reizināta ar koeficientu

33 35 KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS (turpinājums) (2) Aktīvu un ārpusbilances posteņu grupējums atbilstoši nosacītajai riska pakāpei Aktīvi ar nosacīto 0% riska pakāpi (I grupa) Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku Prasības pret Latvijas Republikas valdību Prasības, kas nodrošinātas ar šajā kredītiestādē uz noteiktu laiku izvietotu termiņnoguldījumu 4 2 I grupas aktīvu kopsumma Aktīvi ar nosacīto 20% riska pakāpi (II grupa) Prasības pret A zonas valstu kredītiestādēm Prasības uz pieprasījumu pret LR kredītiestādēm II grupas aktīvu kopsumma II grupas aktīvu svērtā vērtība Aktīvi ar nosacīto 50% riska pakāpi (III grupa) Prasības pret B zonas valstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām šo valstu nacionālajā valūtā - 2 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi, ja tos nevar attiecināt uz konkrētu darījuma partneri Kredīti, kuri pilnībā nodrošināti ar zemesgrāmatā reģistrētu nekustāmā īpašuma hipotēku - 1 III grupas aktīvu kopsumma III grupas aktīvu svērtā vērtība Aktīvi ar nosacīto 100% riska pakāpi (IV grupa) Prasības pret B zonas valstu centrālajām valdībām Prasības pret B zonas valstu kredītiestādēm Prasības pret aizņēmējiem, kuri nav kredītiestādes, centrālās valdības, centrālās bankas, vietējās valdības (pašvaldības), Eiropas kopienas, starptautiskās attīstības bankas, izņemot prasības ar zemāku riska pakāpi, ņemot vērā to nodrošinājumu Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi V grupas aktīvu svērtā vērtība Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 50% korekcijas pakāpi (II grupa) Neatsaucami rezerves akreditīvi, kuriem nepiemīt kredīta aizstājēja raksturs, t.sk. ar darījuma partnera saistībām noteikto 100% riska pakāpi Līgumi par aizdevuma izsniegšanu, kredītlīnijas atvēršanu u.tml. līgumi, kurus kredītiestāde nevar vienpusēji lauzt, t.sk. ar darījuma partnera saistībām noteikto 0% riska pakāpi % riska pakāpi II grupas ārpusbilances posteņu kopsumma II grupas svērtā vērtība

34 35 KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS (turpinājums) Saskaņā ar Starptautiskajiem kapitāla pietiekamības novērtēšanas vienotajiem standartiem (Basle Capital Accord) (1) Aprēķinu kopsavilkums Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls Iepriekšējo gadu zaudējumi (985) (1 716) Kārtējā darbības gada peļņa Kopā Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi Subordinētais kapitāls Kopā Kopā pašu kapitāla vērtība Aktīvu svērtās vērtības aprēķina kopsavilkums Aktīvi ar nosacīto 20% riska pakāpi Aktīvi ar nosacīto 50% riska pakāpi - 1 Aktīvi ar nosacīto 100% riska pakāpi Kopā aktīvi Ārpusbilances posteņu svērtās vērtības aprēķina kopsavilkums Ārpusbilances posteņi, kuru kredītrisks atkarīgs no to pamatvērtības: Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 50% korekcijas pakāpi Kopā ārpusbilances saistības Aktīvu un ārpusbilances saistību svērtā vērtība Kapitāla pietiekamības rādītājs 117% 52% Saskaņā ar Bāzeles konvencijas rekomendācijām kredītiestādes pašu kapitāla attiecība pret svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu nedrīkst būt mazāka par 8%. 34

35 35 KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS (turpinājums) (2) Aktīvu un ārpusbilances posteņu grupējums atbilstoši nosacītajai riska pakāpei Aktīvi ar nosacīto 0% riska pakāpi (I grupa) Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku Prasības pret valstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām šo valstu nacionālajā valūtā Prasības, kurām par ķīlu kalpo naudas līdzekļi vai OECD valstu centrālo valdību vērtspapīri vai kuras garantēja OECD valstu centrālas valdības 4 2 I grupas aktīvu kopsumma Aktīvi ar nosacīto 20% riska pakāpi (II grupa) Prasības pret OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm un kredīti, kurus garantēja minēto valstu bankas Prasības pret kredītiestādēm, kas ir reģistrētas valstīs ārpus OECD ar termiņu līdz 1 gadam un kredīti, kurus garantēja minēto valstu bankas II grupas aktīvu kopsumma II grupas aktīvu svērtā vērtība Aktīvi ar nosacīto 50% riska pakāpi (III grupa) Kredīti, kas pilnībā nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku, kuru lieto vai lietos kredīta ņēmējs, vai kas tiek iznomāts - 1 III grupas aktīvu kopsumma - 1 III grupas aktīvu svērtā vērtība - 1 Aktīvi ar nosacīto 100% riska pakāpi (V grupa) Prasības pret privātuzņēmumiem Prasības pret B zonas valstu centrālajām valdībām Pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu un līdzdalība uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā Pārējie aktīvi V grupas aktīvu svērtā vērtība Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 50% korekcijas pakāpi (II grupa) Neatsaucami rezerves akreditīvi, kuriem nepiemīt kredīta aizstājēja raksturs, t.sk. ar darījuma partnera saistībām noteikto 100% riska pakāpi Līgumi par aizdevuma izsniegšanu, kredītlīnijas atvēršanu u.tml. līgumi, kurus kredītiestāde nevar vienpusēji lauzt, t.sk. ar darījuma partnera saistībām noteikto 0% riska pakāpi % riska pakāpi II grupas ārpusbilances posteņu kopsumma II grupas svērtā vērtība * * * * * 35

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk