AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A"

Transkripts

1 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

2 SATURS Informācija par koncerna mātes sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Konsolidēts apvienoto ienākumu pārskats 6 Konsolidēts finanšu stāvokļa pārskats 7 Konsolidēts naudas plūsmas pārskats 9 Konsolidēts pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums 11 Paziņojums par vadības atbildību 21 2

3 INFORMĀCIJA PAR KONCERNA MĀTES SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, vieta un datums Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā, vieta un datums Juridiskā adrese Institūcija, kuras pārziņā atrodas sabiedrība AS Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca (AS RER ) Akciju sabiedrība Nr , Rīga, 1991.gada 29. novembris Nr , Rīga, 2004.gada 29. septembris Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Latvijas Republika Akcionāru kopsapulce Koncerna mātes sabiedrības Padome: Padomes priekšsēdētāja vārds, uzvārds Andrey Petrov no Oleg Domskiy līdz Padomes priekšsēdētāja vietnieka vārds, Andrey Petrov līdz uzvārds Kirills Nužins no Padomes locekļu vārdi, uzvārdi Andrey Isaev līdz Ekaterina Chamkina līdz Sergey Goncharov līdz Andrey Sarkisov no Natalia Sarkisova no Ivgeny Sokolsky no Koncerna mātes sabiedrības Valde: Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds Nikolajs Erohovs no Valdes locekļu vārdi, uzvārdi Olga Pētersone no Aleksandrs Popadins no Nikolajs Čudinovs no Iļja Šestakovs no Aleksandrs Suvorkins līdz Maxim Savenkov līdz Sabiedrības revīzijas komiteja Pārskata periods Revīzijas komitejas pienākumus izpilda sabiedrības Padome atbilstoši 2015.gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces protokolam Nr gada 1. janvāris gada 31. decembris Revidents SIA Rīgas audits, licence Nr. 103 Skolas iela , Rīga, LV-1010, Latvija Atbildīgais zvērinātais revidents J. Mežiels Zvērināta revidenta sertifikāts Nr.127 Radniecīgā sabiedrība AS Latvo, reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, Latvijas Republika Pamatkapitāls Ieguldījuma daļa 98.7 % 3

4 Koncerna darbība gadā VADĪBAS ZIŅOJUMS Koncerna pamatdarbības veids ir elektrisko mašīnu un aparātu ražošana (NACE kods 2711). Galvenie produkcijas veidi ir: Elektroiekārta elektrovilcieniem; Elektroiekārta pasažieru vagoniem; Elektroiekārta metropolitena vilcieniem; Lējumi. Koncerna neto apgrozījums gadā sastādīja gadu Koncerns beidza ar peļņu pirms nodokļu nomaksas un zaudējumiem pēc nodokļu nomaksas. Ņēmot vērā negatīvo Krievijas rubļa kursa (RUB/) krišanas ietekmi uz Koncerna darbības rezultātiem 2014.gadā, visa 2015.gada I.ceturkšņa laikā Koncerna vadība nodrošināja realizācijas līgumu pārslēgšanu ar Krievijas tirgus pircējiem uz līguma valūtu eiro. Līdz ar to, sākot ar 2015.gadu Koncernā vairs nav RUB/ valūtu kursa riska, kas iepriekš bija visnozīmīgākais finanšu risks. Vienlaicīgi, Krievijas tirgū saglabājas rubļa devalvācijas tendence, kas negatīvi ietekme Koncerna konkurētspēju sakarā ar cenu noteikšanu eiro valūtā, ka rezultātā Koncerna realizācijas apjomu Krievijas tirgum īpatsvars samazinās. Ar mērķi nodrošināt Koncerna finanšu stabilitāti AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca Valde apstiprināja pasākumu plānu visa veida izdevumu optimizācijai 2015.gada laikā. Pasākumu plāns paredzēja visa veida izdevumu, t.sk. strādājošo skaita, samazināšanu. Kompensāciju izmaksa atbrīvotiem darbiniekiem 2015.gada I.ceturksnī atstāja negatīvu ietekmi uz Koncerna mātes uzņēmuma finanšu rezultātu, bet visa 2015.gada griezumā šī negatīva ietekme samazinājās līdz ar pašizmaksas izdevumu attiecīgu ekonomiju. Koncerna ekonomiskie rādītāji gadā Autonomijas koeficients (pašu līdzekļi / visi līdzekļi) sastādīja 0.56, tas ir salīdzinot ar gadu ir pieaudzis par 7.7%. Aizņēmumu un pašu līdzekļu attiecības koeficients (aizņēmumu līdzekļi / pašu līdzekļi) sastādīja 0.78, kas salīdzinot ar gadu uzlabojās par 14.29%. Kopējās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības) ir 1.1. Citi rādītāji Vidējais koncernā strādājošo skaits gadā sastādīja 552 cilvēku, vidējā darba alga gadā bija 674 mēnesī. Koncernam, veicot savu saimniecisko darbību, jāievēro vides aizsardzības prasības. Šo prasību ievērošanai koncerns regulāri veic attiecīgos pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks. Ar koncerna darbību saistītie riska faktori Finanšu riski aprakstīti gada pārskata pielikuma lappusēs. Svarīgi notikumi 2015.gadā 2015.gada I.pusgadā AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca pabeidza 5 projektu realizāciju, kurus apstiprinājusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, pēc aktivitātes Uzņēmējdarbība un inovācijas, subaktivitāte Kompetences centri gada septembrī AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca ir pabeigusi projektu Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā atbalsta programmas Augstas pievienotās vērtības investīcijas ietvaros. Kopējais veiktais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda ap 2,17 milj. eiro. Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums - 0,98 milj. eiro. 4

5 2015.gada oktobrī AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca ir pabeigusi projektu Jaunu elektromašīnbūves produktu ieviešana ražošanā atbalsta programmas Augstas pievienotās vērtības investīcijas ietvaros. Kopējais veiktais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda 1,44 milj. eiro. Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums ir 0,41 milj. eiro. Turpmākā koncerna attīstība 2016.gadā Koncerns plāno nodrošināt ražošanas un realizācijas apjomu ieverojāmu pieaugumu, kā arī turpināt pārprofilēšanu uz elektrovilcienu, metrovilcienu, automobiļu tehnikas ar asinhronās piedziņas dzinējiem ražošanu. Notikumi pēc bilances datuma Laika posmā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi svarīgi vai ārkārtas notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata datus un Koncerna finansiālo stāvokli. Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs Valdes locekļi: Olga Pētersone Aleksandrs Popadins Nikolajs Čudinovs Iļja Šestakovs gada 08. aprīlī 5

6 KONSOLIDĒTS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR GADU Nr. p/k Rādītāji Piezīme Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas 2 ( ) ( ) izmaksas 3 Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas 3 (365087) (846117) 5 Administrācijas izmaksas 4 ( ) ( ) 6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 Pārējās saimnieciskās darbības 6 (977377) ( ) izmaksas 8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 9 Pārējie procentu maksājumi un 7 (442889) (433823) tamlīdzīgas izmaksas 10 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 11 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 12 Uzņēmumu ienākuma nodoklis (98904) 13 Atliktais uzņēmumu ienākuma (32545) (59882) nodoklis 14 Pārējie nodokļi 8 (132005) (136772) 15 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (163374) Peļņa uz akciju (0.03)

7 KONSOLIDĒTS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS GADA 31. DECEMBRIS A K T Ī V S Piezīme 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I. Nemateriālie ieguldījumi Attīstības izmaksas Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības 3. Citi nemateriālie ieguldījumi I. kopā II. Pamatlīdzekļi 9 1. Zemes gabali, ēkas, būves Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatļīdzekļu izveidošana Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem II. kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1. Pašu akcijas un daļas Citi ilgtermiņa debitori III. kopā I. IEDAĻAS KOPSUMMA APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I. Krājumi 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi Gat. ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm I. kopā II. Debitori 1. Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas II. kopā III. Nauda II. IEDAĻAS KOPSUMMA B I L A N C E

8 KONSOLIDĒTS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS (TURPINĀJUMS) GADA 31. DECEMBRIS P A S Ī V S Piezīme PAŠU KAPITĀLS 1. Akciju kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 3. Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa b) pārskata gada nesadalītā peļņa (163374) IEDAĻAS KOPSUMMA UZKRĀJUMI 1. Citi uzkrājumi IEDAĻAS KOPSUMMA KREDITORI I. Ilgtermiņa kreditori 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Atliktā nodokļa saistības I. kopā II. Īstermiņa kreditori 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un soc. apdrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori II. kopā IEDAĻAS KOPSUMMA B I L A N C E

9 KONSOLIDĒTS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR GADU (sagatavots ar netiešo metodi) I. Pamatdarbības naudas plūsma Rādītāji Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem KOREKCIJAS Pamatlīdzekļu nolietojums Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (561749) (215834) Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām (786266) Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve (327589) (123048) 2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām KOREKCIJAS Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums ( ) Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem (163246) maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums Uzkrājumu pieaugums vai samazinājums (214575) (6260) Izdevumi nodokļu maksājumiem (132005) (136772) 3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (232804) (94487) 5 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem I PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Rādītāji Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) 2 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 3 Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA ( ) ( ) III. Finansēšanas darbības naudas plūsma Rādītāji Saņemtie aizņēmumi Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai ( ) ( ) III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA (73683) IV. Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums Rādītāji I Pamatdarbības neto naudas plūsma II Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) III Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (73683) Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts (59676) Pārskata perioda neto naudas plūsma (35430) Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

10 KONSOLIDĒTS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR GADU, Izmaiņu veids Akciju kapitāls Ilgt. iegul. pārvērtēš. rezerve Citas rezerves Nesadalītā peļņa 1. Atlikums uz g Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas (123048) (123048) rezerves samazinājums 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves palielinājums - atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme Pamatkapitāla akciju denominācija no latiem uz euro (132634) Pārskata perioda ienākumi vai zaudējumi saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu 6. Atlikums uz g Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas (327589) (327589) rezerves samazinājums 8. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves palielinājums - atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves palielinājums - pārvērtēšana 10. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana pārvērtēšanas ietekme (945163) (945163) 11. Pārskata perioda ienākumi vai zaudējumi (163374) (163374) saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu 12. Atlikums uz g Kopā Finanšu pārskata pielikumi no 11. līdz 20. lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 10

11 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA gada decembrī AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" ieguva 98.7% daļas AS Latvo, reģ. Nr , kapitalizējot AS Latvo parādsaistības pret AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca. Konsolidētie finanšu pārskati iekļauj Akciju sabiedrības Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (turpmāk- AS RER ) un tās meitas sabiedrības AS Latvo finanšu pārskatus (Koncerns). Koncerna pamatdarbība ir elektrisko mašīnu un aparātu ražošana. Finanšu pārskata sagatavošanas principi GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA Konsolidēts finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). SFPS piemērošanas rezultātā nekādas būtiskas izmaiņas Koncerna grāmatvedības principos netika veiktas. Konsolidētā finanšu pārskata, koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskata un konsolidācijā iesaistītā meitas sabiedrības finanšu pārskata bilances datumi ir vienādi. Finanšu pārskata sagatavošanā koncerna meitas sabiedrība izmanto grāmatvedības metodes un citus novērtēšanas noteikumus, kurus lieto koncerna mātes sabiedrība. Visi savstarpējie darījumi un atlikumi Koncerna ietvaros tika izslēgti konsolidācijas gaitā. AS RER daļa meitas sabiedrības pašu kapitālā un AS RER ieguldījums meitas sabiedrības kapitālā tiek savstarpēji izslēgti. Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušos negatīvo starpību iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Daļa, kas pieder mazākumakcionāriem meitas sabiedrībā AS Latvo, netiek atspoguļota atsevišķi, tā kā šie mazākumakcionāri ir koncerna mātes sabiedrības akcionāri. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: - Pieņemts, ka sabiedrība darbosies turpmāk; - Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; - Pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; - Ņemtas vērā visi zaudējumi, kas radušies pārskata periodā, vai iepriekšējos periodos; - Aprēķinātas un ņemtas vērā visas nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; - Ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums Neto apgrozījums ir pārskata periodā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un riski uz precēm un atlīdzību var pamatoti novērtēt. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad tie tiek sniegti. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: - ienēmumi no īres to rašanas brīdī; - ieņēmumi no soda un kavējuma naudām saņemšanas brīdī; - dividendes brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. 11

12 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Grāmatvedības politika (turpinājums) Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi bilancē atspoguļoti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes. Zemei nolietojums netiek aprēķināts. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma aprēķinam izmanto šādas vadības noteiktas gada likmes (procentos): Nemateriālie ieguldījumi: - Attīstības izmaksas 33.3% - 20% - Licences 20% - Datorprogrammas 50% Pamatlīdzekļi: - Ēkas, būves % - Iekārtas un mašīnas 2 20 % - Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs % Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušas. Remonta (atjaunošanas) un modernizācijas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās lietošanas laikā. Nepabeigtā celtniecība un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Nepabeigtā celtniecība atspoguļo celtniecības objektu izveidošanas izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā g., g., Nepabeigtie celtniecības objekti Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Kopā Finanšu līzings Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem, līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. Krājumi Izejvielu un materiālu atlikumi novērtēti pēc iegādes pašizmaksas lietojot FIFO metodi. Mazvērtīgais inventārs tiek iegrāmatots pēc iegādes pašizmaksas un izdevumos tiek norakstīts 100% pēc nodošanas ekspluatācijā. Gatavās produkcijas atlikumi un nepabeigtie ražojumi novērtēti pēc ražošanas pašizmaksas. Lēni apritošiem krājumiem uzkrājumi tiek veidoti individuāli katram krājumu veidam. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstības rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 12

13 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Grāmatvedības politika (turpinājums) g., g., 1 USD RUB Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. Pārējie vērtspapīri Īstermiņa investīcijas vērtspapīros, kuri netiek kotēti biržā, bilancē uzrāda iegādes vērtībā. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais objekts ir likvidēts vai pārdots. Uzkrājumi Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai pastāv saistības kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no sabiedrības un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt. Uzkrājumi neizmantotājiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot vidējo uzņēmuma darbinieku darba izpeļņu ar vidējo uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Uzkrājumi garantijas remontiem. Garantijas laiks sabiedrības pamatprodukcijai ir 2-3 gadi gadā garantijas remontu izdevumi nav būtiski, uzkrājumi garantijas remontiem netiek veikti. Saņemtā atbalsta uzskaite Saņemtais atbalsts, kas attiecināms uz Sabiedrības saistībām iegādāties, uzbūvēt vai citādi iegādāties ilgtermiņa aktīvus tiek uzskaitīts bilancē kā nākamo periodu ieņēmumi un tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā sistemātiskā veidā atbilstoši attiecīgo ilgtermiņa aktīvu noteiktajam lietderīgās izmantošanas laikam. Atliktais nodoklis Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības galvenokārt radušās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, no uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem. Risku vadība Risku pārvaldība Koncernā ir neatņemama vadības procesa sastāvdaļa. Risku pārvaldību Koncernā koordinē mātes Sabiedrības Padome un Valde. Savā darbībā Koncerna sabiedrības ievēro šādus risku pārvaldības pamatprincipus: - Sabiedrība neuzņemas lielus un nepārvaldāmus riskus neatkarīgi no tā, cik liela ir ar tiem saistīto aktīvu atdeve; - Sabiedrībā lietotās risku pārvaldības metodes ir piesardzīgas, sabiedrības darbības veidiem un specifikai atbilstošas, un tās nodrošina efektīvu kopējā riska samazināšanu; - risku pārvaldības pamatā ir ikviena sabiedrības darbinieka izpratne par viņa pārziņā esošajiem darījumiem un ar tiem saistītajiem riskiem; - Sabiedrība pastāvīgi veic saimnieciskās darbības procesu iekšējo kontroli, kas novirzīta risku novēršanai attiecībā uz finanšu un operatīvās informācijas ticamību un konsekvenci, aktīvu krāpšanas iespējamību un to aizsardzību, darbību un informācijas sistēmu efektivitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, procedūrām un līgumiem. 13

14 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Grāmatvedības politika (turpinājums) Nozīmīgākie riski, kuriem Koncerns ir pakļauts, veicot uzņēmējdarbību, ir finanšu riski: Valūtas risks Ārvalstu valūtas riskam pakļautājos Koncerna finanšu aktīvos un saistībās ietilpst nauda, pircēju un pasutītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi gadā ievērojama daļa koncerna ieņēmumu bija eiro un ASV dolāros, lielākā daļa izmaksu bija eiro, visi saņemtie aizņēmumi bija eiro. Procentu likmju risks Koncerns pakļauts procentu likmju riskam saistībā ar tās īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem, finanšu līzinga darījumiem. Koncerna aizņēmumu un finanšu līzinga darījumu vidējā procentu likme gadā bija 3,77 %, gadā 3.58 %. Likviditātes risks Koncerns kontrolē savu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot Latvijas kredītiestādes piešķirto kredītlīniju. Kredītrisks Koncerns ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tas pircēju un pasūtītāju parādiem. Koncernam ir nozīmīga kredītriska koncentrācija attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. KONSOLIDĒTĀ APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATA PAR 2015.GADU PIELIKUMS Piezīme Nr. 1 - Neto apgrozījums Valsts Latvija Krievija Ukraina Baltkrievija Slovākija Azerbaidžāna Polija Kazahstāna Vācija Uzbekistāna Citas Kopā Piezīme Nr. 2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Personāla darba alga Sociālās apdrošināšanas iemaksas Materiālu izmaksas Energoresursi Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums, nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi Komandējumu izmaksas Remonta izdevumi un samaksa par darbiem no ārienes Produkcijas kvalitātes kontroles izmaksas Brāķa zaudējumi Dabas aizsardzības izmaksas Citas izmaksas Kopa

15 Konsolidētā apvienoto ienākumu pārskata par gadu pielikums (turpinājums) Piezīme Nr. 3 Pārdošanas izmaksas Iesaiņojamais materiāls un tara Preču transporta izmaksas Darba alga Sociālās apdrošināšanas iemaksas Citas pārdošanas izmaksas Kopā Piezīme Nr. 4 Administrācijas izmaksas Sakaru izmaksas Juristu pakalpojumi Gada pārskata un revīziju izdevumi Naudas apgrozījuma un blakus izdevumi Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām Reprezentācijas izmaksas Administrātīva personāla darba alga Sociālās apdrošināšanas iemaksas Energoresursi Pamatlīdzekļu nolietojums Komandējumi Apsardzes pakalpojumi Inspekcijas audita pakalpojumi Konsultācijas pakalpojumi Eiropas fonda projektiem Citas administrācijas izmaksas Kopā Piezīme Nr. 5 - Parējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās realizācijas rezultātā gūtā peļņa (noma un citi) Pamatlīdzekļu realizācija Ar sociālās sfēras uzturēšanu saistītie ieņēmumi Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazīnājums Nepieprasītu kreditoru parādu norakstīšana Peļņa no valūtas kursu svārstībām Iepriekš izveidoto uzkrājumu samazinājums Uzkrājumu kārtējiem atvaļinājumiem samazīnājums Nākamo periodu ieņēmumu ieskaitīšana Citi ieņēmumi Kopā

16 Konsolidētā apvienoto ienākumu pārskata par gadu pielikums (turpinājums) Piezīme Nr. 6 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Samaksāta soda nauda un līgumsodi Ar sociālās sfēras uzturēšanu saistītās izmaksas Ar sabiedrības saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām Pamatlīdzekļu likvidācija Bezcerīgo parādu norakstīšana 1109 Citas izmaksas Kopā Piezīme Nr. 7 Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Par saņemtajiem aizņēmumiem Par kredītlīnijas izmantošanu Citas Kopā Piezīme Nr. 8 Pārējie nodokļi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Kopā Piezīme Nr. 9 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustības pārskats, Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Attīstības izmaksas Licences un citas tiesības Citi Zeme, ēkas būves* Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi Pamatllīdzekļu izveidošana Avansa maksājumi par pamatl. Sākotnējā vērtība Atlikums Iegāde (izveidošana) Pārvērtēšana (34488) Pārvērtēšana izslēgts uzkrātais nolietojums ( ) Izslēgts (571974) (256899) (4550) ( ) ( ) Vērtības norakstījumi (274749) Atlikums Nolietojums Atlikums Aprēķināts Pārvērtēšana izslēgts uzkrātais nolietojums ( ) Izslēgts (7376) (238840) (4550) Atlikums Atlikusī vērtība Uz Uz

17 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) * gadā ēku (būvju) kadastrālā vērtība sastādīja , zemesgabalu kadastrālā vērtība sastādīja Piezīme Nr. 10 Citi ilgtermiņa debitori Radniecīgās sabiedrības ilgtermiņa aizdevums (līdz g.) Kopā Piezīme Nr. 11 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Uzkrājumi lēni apritošiem krājumiem (36970) (37353) Kopā Piezīme Nr. 12 Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (10494) (21160) Kopā Piezīme Nr. 13 Citi debitori Iepriekš samaksātie nodokļi Pārmaksātie nodokļi Parādi par īres maksu Preces pārstrādē Citi Kopā Piezīme Nr. 14 Nākamo periodu izmaksas Apdrošināšana Maksa par konstruktoru dokumentācijas lietošanu 9464 Sertifikācija Citas izmaksas Kopā Piezīme Nr. 15 Nauda Norēķinu konti bankās

18 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Piezīme Nr. 16 Mātes sabiedrības akciju kapitāls (pamatkapitāls) Kopējais AS RER akciju skaits gabali ar nominālo vērtību Pamatkapitāls ir , kas sastāv no parastajām akcijām ar balsstiesībām. Akcionāru sastāvs pēc Latvijas Centrālā Depozitārija datiem: Rādītāji Rezidenti, t. sk fiziskās personas juridiskās personas Nerezidenti, t. sk Krievija Kanāda Britu Virdžīnu salas Belize Lietuva Igaunija Kopā Piezīme Nr. 17 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 2015.gadā mātes Sabiedrība veica nekustamā īpašuma pārvērtēšanu. Nekustamais īpašums tika novērtēts pēc tirgus vērtības. Novērtējumu veica neatkarīgs vērtētājs SIA Colliers International Advisor. Nekustamo īpašumu tirgus vērtība tika noteikta, izmantojot ienākumu pieeju un salīdzināmo darījumu pieeju. Pārvērtēšana veikta visai pamatlīdzekļu grupai Zemes gabali, ēkas, būves. Novērtēšanas rezultātā tika konstatēts aktīvu vērtības pieaugums apmērā, kas iekļauts pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, no kura atskaitīta atliktā nodokļa ietekme Piezīme Nr. 18 Citi uzkrājumi Uzkrājumi kārtējiem atvaļinājumiem Citi uzkrājumi Kopā Piezīme Nr. 19 Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Latvijas kredītiestādes, aizņēmuma līgums, t.sk ilgtermiņa parāds īstermiņa parāds Latvijas kredītiestādes, kredītlīnijas līgums, t.sk īstermiņa parāds Uz mātes sabiedrības visi aktīvi bija ieķīlāti saņemto aizņēmumu nodrošināšanai. Piezīme Nr. 20 Citi aizņēmumi Citi aizņēmumi, t.sk ilgtermiņa parāds

19 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Piezīme Nr. 21 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Ilgtermiņa parāds, t.sk Ārvalstu piegādātāji Īstermiņa parāds, t.sk Vietējie piegādātāji Ārvalstu piegādātāji Piezīme Nr. 22 Ilgtermiņa un īstermiņa pārējie kreditori Ilgtermiņa parāds, t.sk Citi kreditori Norēķini par parādiem citiem uzņēmumiem Īstermiņa parāds, t.sk Darba algas parāds Alimenti Arodbiedrības biedru nauda Citi Piezīme Nr. 23 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Atbalsts par projektu īstenošanu kompetences centra ietvaros Atbalsts par projektu īstenošanu ERAF programmas Augstas pievienotās vērtības investīcijas ietvaros Kopā Piezīme Nr. 24 Atliktais uzņēmumu ienakuma nodoklis Konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā atspoguļotais atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis Rādītāji Saistības Ilgtermiņa ieguldījumu pārvertēšānas ietekme Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirību ietekme Kopā saistības Aktīvi Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirību ietekme (25020) (58860) Uzkrājumu šaubīgiem parādiem pagaidu atšķirība (1574) (3174) Uzkrājumu materiālu vērtības samazinājumam un citu (5545) (6940) uzkrājumu pagaidu atšķirība Kopā aktīvi (32139) (68974) Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības bilancē Konsolidētajā apvienoto ienākumu pārskatā atspoguļotais atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis Rādītāji Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas pārskata gadā

20 Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) Piezīme Nr. 25 No pircējiem saņemtie avansi Vietējie pircēji Ārvalstu pircēji Kopā Piezīme Nr. 26 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Rādītāji Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi Pievienotās vērtības nodoklis Dabas resursu nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (būvēm) Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Parāds uz Pārmaksa uz Aprēķināts nodoklis Aprēķināta soda nauda Novirzīts uz citiem nodokļiem Atmaksāts no budžeta Samaksāts nodoklis Samaksāta soda nauda Dzēsts no citiem nodokļiem Parāds uz Pārmaksa uz Uz g. koncernam nav aktuālo nodokļu parādu. Piezīme Nr. 27 Informācija par atlīdzību zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (summas uzrādītas ar PVN) Atlīdzība par gada pārskata pārbaudi Atlīdzība par konsolidētā gada pārskata pārbaudi Kopā Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs Valdes locekļi: Olga Pētersone Aleksandrs Popadins Nikolajs Čudinovs Iļja Šestakovs gada 08. aprīlī 20

21 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" koncerna vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2015.gada 31.decembrī un tā 12 mēnešu darbības rezultātiem. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz Eiropas Savienībā apstiprinātājiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi atbilstošas grāmatvedības metodes, ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus, ir vadījusies pie darbības turpināšanas principa. Koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Koncerna aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs Valdes locekļi: Olga Pētersone Aleksandrs Popadins Nikolajs Čudinovs Iļja Šestakovs gada 08. aprīlī 21

22

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Akciju Sabiedrība “Grindeks”

Akciju Sabiedrība “Grindeks” Akciju sabiedrība Grindeks Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati par periodiem, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī un 2015. gada 31. decembrī, sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats 2018. gada 1. janvāris 31. marts (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk