EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald"

Transkripts

1 L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 5.2., un pantu, ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2009 (2009. gada 25. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ( 1 ), ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā ( 2 ), tā kā: (1) Lai Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) varētu pildīt savus uzdevumus, tai nepieciešama visaptveroša un ticama valdības finanšu statistika (VFS), tostarp monetārās un ekonomikas analīzes veikšanai, valsts finanšu ilgtspējas monitorēšanai un prognožu sagatavošanai. (2) Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2013/23 ( 3 ) 8. pantu Eiropas Centrālās bankas Valde ir tiesīga veikt tehniskus grozījumus Pamatnostādnes ECB/2013/23 pielikumos, ja šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē pārskatu sniegšanas pienākumus. (3) Izmaiņas pārskatu sniegšanas prasībās, kas noteiktas Pamatnostādnē ECB/2013/23, ir vajadzīgas, lai panāktu datu avotu lielāku saskaņotību visās euro zonas dalībvalstīs un visos datu kopumos. Saskaņotība nodrošinās rūpīgāku analīzi un sekmēs gada un ceturkšņa statistikas salīdzināšanu ar to pašu mainīgo lielumu prognozēm. (4) Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2013/23, IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI. 1. pants Grozījumi Lēmuma ECB/2013/23 I un II pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikuma tekstu. 2. pants Stāšanās spēkā 1. Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. 2. Eurosistēmas centrālās bankas atbilst šīs pamatnostādnes prasībām no gada 1. septembra. ( 1 ) OV L 145, , 1. lpp. ( 2 ) OV L 174, , 1. lpp. ( 3 ) Pamatnostādne ECB/2013/23 (2013. gada 25. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (OV L 2, , 12. lpp.).

2 L 153/ pants Adresāti Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām. Frankfurtē pie Mainas, gada 24. aprīlī ECB Valdes vārdā ECB prezidents Mario DRAGHI

3 L 153/163 PIELIKUMS I PIELIKUMS DATU PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS Ieņēmumu, izdevumu un deficīta/pārpalikuma statistika 1.A tabula Deficīts ( ) vai pārpalikums (+) 1 = = Centrālā valdība 2 Pavalsts valdība 3 Vietējā valdība 4 Sociālās nodrošināšanas fondi 5 Kopējie ieņēmumi 6 = Kopējie kārtējie ieņēmumi 7 = Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi 8 Ražošanas un importa nodokļi 9 Produktu nodokļi 10 t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 11 Citi ražošanas nodokļi 12 Neto sociālās iemaksas 13 t. sk. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas 14 t. sk. mājsaimniecību faktiskās sociālās iemaksas 15 Pārdošana 16 Citi kārtējie ieņēmumi 17 t. sk. saņemamie procenti 18 Kopējie kapitāla ieņēmumi 19 t. sk. kapitāla nodokļi 20 Kopējie izdevumi 21 = Kopējie kārtējie izdevumi 22 = Starppatēriņš 23 Darba ņēmēju atalgojums 24 t. sk. darba alga 25 Maksājamie procenti 26 Maksājamās subsīdijas 27 Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā 28 Sociālie pārvedumi natūrā tirgū iegādāta produkcija 29 Citi kārtējie izdevumi 30

4 L 153/ Kopējie kapitāla izdevumi 31 = Bruto pamatkapitāla veidošana 32 Pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes un krājumu pārmaiņas 33 Maksājamie kapitāla pārvedumi 34 Ārpusbilances posteņi: Kapitāla pārvedumi, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz ticams, ka tos iekasēs 35 1.B tabula Eiropas Savienības (ES) budžeta un Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieņēmumi no dalībvalsts 1 = Ražošanas un importa nodokļi 2 Pašreizējā starptautiskā sadarbība 3 Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi 4 t. sk. uz PVN balstītie trešie pašu resursi 5 t. sk. uz NKI balstītie ceturtie pašu resursi 6 Kapitāla pārvedumi 7 ES budžeta izdevumi dalībvalstī 8 = Subsīdijas 9 Kārtējie pārvedumi valdībai 10 Kārtējie pārvedumi nevaldības vienībām 11 Kapitāla pārvedumi valdībai 12 Kapitāla pārvedumi nevaldības vienībām 13 Pašu resursu iekasēšanas izmaksas 14 Dalībvalsts bilance attiecībā pret ES budžetu un EAF (neto saņēmējs +, neto maksātājs ) 15 = C tabula Galapatēriņa izdevumi 1 = = [1.A.23] + [1.A.24] + [1.A.29] [1.A.16] Individuālā patēriņa izdevumi 2 Kolektīvā patēriņa izdevumi 3 Pamatkapitāla patēriņš 4 Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas 5 Neto pamatdarbības pārpalikums 6

5 L 153/165 Ārpusbilances posteņi: Galapatēriņa izdevumi iepriekšējā gada cenās 7 Bruto pamatkapitāla veidošana iepriekšējā gada cenās 8 Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās 9 IKP iepriekšējā gada cenās 10 Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko sabiedrības maksā valdībai un pārējai pasaulei Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (MABO) maksā valdībai un pārējai pasaulei Deficīta-parāda korekcijas statistika 2.A tabula Korekcijas starp finanšu un nefinanšu kontiem 1 = [1.A.1] 2 Neto finanšu darījumi (konsolidēti) 2 = 3 17 Finanšu aktīvi (konsolidēti) 3 = Monetārais zelts un speciālās aizņēmuma tiesības (SDR) 4 Valūta un noguldījumi 5 Parāda vērtspapīri 6 Īstermiņa aizdevumi 7 Ilgtermiņa aizdevumi 8 Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas 9 Privatizācija (neto) 10 Pašu kapitāla iepludināšana (neto) 11 Citi 12 Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas 13 Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas 14 Citas debitoru saistības 15 t. sk. nodokļi un sociālās iemaksas 16 Saistības (konsolidētas) 17 = Monetārais zelts un SDR 18 Valūta un noguldījumi 19 Īstermiņa parāda vērtspapīri 20 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri 21 Īstermiņa aizdevumi 22 Ilgtermiņa aizdevumi 23

6 L 153/ Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas 24 Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas 25 Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas 26 Citas kreditoru saistības 27 Vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamība 28 = = = 1 [1.A.1] t. sk. ilgtermiņa 29 Nacionālajā valūtā 30 Euro zonas dalībvalstu valūtās 31 Citās valūtās 32 Citas valdības parāda plūsmas 33 = Pārvērtēšanas ietekme 34 = Parāda ārvalsts valūtā pieaugums un samazinājums 35 Citi pārvērtēšanas rezultāti (pārmaiņas salīdzinājumā ar nominālvērtību) 36 = Citas apjoma pārmaiņas 37 Valdības parāda pārmaiņas 38 = = 1 [1.A.1] = [3.A.1] [T] [3.A.1] [T-1] Ārpusbilances posteņi: Neto aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka 39 Nav. 2.B tabula Valdības parāda statistika 3.A tabula Valdības parāds (konsolidēts) 1 = = = = = Valūta un noguldījumi 2 Īstermiņa parāda vērtspapīri 3 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri 4 Īstermiņa aizdevumi 5 Ilgtermiņa aizdevumi 6

7 L 153/167 Dalībvalsts rezidentu turētais 7 = Centrālā banka 8 Citas monetārās finanšu iestādes 9 Citas finanšu iestādes 10 Citi rezidenti 11 Dalībvalsts nerezidentu turētais 12 Nacionālajā valūtā 13 Euro zonas dalībvalstu valūtās 14 Citās valūtās 15 Īstermiņa parāds 16 Ilgtermiņa parāds 17 t. sk. ar mainīgu procentu likmi 18 Ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam 19 Ar atlikušo termiņu 1 5 gadi 20 t. sk. ar mainīgu procentu likmi 21 Ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem 22 t. sk. ar mainīgu procentu likmi 23 Ārpusbilances posteņi: Parāda vidējais atlikušais termiņš 24 Valdības parāds bezkupona obligācijas 25 Valdības parāds aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka 26 3.B tabula Valdības parāds (nekonsolidēts apakšsektoros) 1 = Konsolidējošie elementi 2 = = Valūta un noguldījumi 3 Īstermiņa vērtspapīri 4 Ilgtermiņa vērtspapīri 5 Aizdevumi 6 Centrālās valdības emitēts (konsolidēts) 7 pavalsts valdības turēts 8 vietējās valdības turēts 9 sociālās nodrošināšanas fondu turēts 10 Pavalsts valdības emitēts (konsolidēts) 11 centrālās valdības turēts 12 vietējās valdības turēts 13 sociālās nodrošināšanas fondu turēts 14

8 L 153/ Vietējās valdības emitēts (konsolidēts) 15 centrālās valdības turēts 16 pavalsts valdības turēts 17 sociālās nodrošināšanas fondu turēts 18 Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts (konsolidēts) 19 centrālās valdības turēts 20 pavalsts valdības turēts 21 vietējās valdības turēts 22 II PIELIKUMS METODOLOĢISKĀS DEFINĪCIJAS 1. Sektoru un apakšsektoru definīcijas EKS 2010 sektori un apakšsektori Kopējā ekonomika S.1 Nefinanšu sabiedrības S.11 Finanšu sabiedrības S.12 Centrālā banka S.121 Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku S.122 Naudas tirgus fondi S.123 Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus S.124 Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus S.125 Finanšu palīgsabiedrības S.126 Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji S.127 Apdrošināšanas sabiedrības S.128 Pensiju fondi S.129 Monetārās finanšu iestādes S S S.123 Vispārējā valdība S.13 Centrālā valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu) S.1311 Pavalsts valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu) S.1312 Vietējā valdība (izņemot sociālo nodrošināšanu) S.1313 Sociālās nodrošināšanas fondi S.1314 Mājsaimniecības S.14

9 L 153/169 Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas S.15 Pārējā pasaule S.2 Dalībvalstis un Eiropas Savienības (ES) iestādes un struktūras S.21 ES dalībvalstis S.211 ES iestādes un struktūras S.212 Eiropas Centrālā banka (ECB) S.2121 Eiropas iestādes un struktūras, izņemot ECB S.2122 Trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav ES rezidenti S Kategoriju noteikšana ( 1 ) ( 2 ) 1.A tabula 1. Deficīts ( ) vai pārpalikums (+) [1.A.1] atbilst S.13 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmumiem ( ) (B.9), atbilst kopējiem ieņēmumiem [1.A.6], atskaitot kopējos izdevumus [1.A.21], un atbilst centrālās valdības deficītam ( ) vai pārpalikumam (+) [1.A.2], pieskaitot pavalsts valdības deficītu ( ) vai pārpalikumu (+) [1.A.3], pieskaitot vietējās valdības deficītu ( ) vai pārpalikumu (+) [1.A.4] un pieskaitot sociālās nodrošināšanas fondu deficītu ( ) vai pārpalikumu (+) [1.A.5]. 2. Centrālās valdības deficīts ( ) vai pārpalikums (+) [1.A.2] atbilst S.1311 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmumiem ( ) (B.9). 3. Pavalsts valdības deficīts ( ) vai pārpalikums (+) [1.A.3] atbilst S.1312 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmumiem ( ) (B.9). 4. Vietējās valdības deficīts ( ) vai pārpalikums (+) [1.A.4] atbilst S.1313 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmumiem ( ) (B.9). 5. Sociālās nodrošināšanas fondu deficīts ( ) vai pārpalikums (+) [1.A.5] atbilst S.1314 neto aizdevumiem (+) / neto aizņēmumiem ( ) (B.9). 6. Kopējie ieņēmumi [1.A.6] atbilst kopējiem kārtējiem ieņēmumiem [1.A.7], pieskaitot kopējos kapitāla ieņēmumus [1.A.19]. 7. Kopējie kārtējie ieņēmumi [1.A.7] atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem [1.A.8], pieskaitot ražošanas un importa nodokļus [1.A.9], pieskaitot neto sociālās iemaksas [1.A.13], pieskaitot pārdošanu [1.A.16] un pieskaitot citus kārtējos ieņēmumus [1.A.17]. 8. Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi [1.A.8] atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem. 9. Ražošanas un importa nodokļi [1.A.9] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem. 10. Produktu nodokļi [1.A.10] atbilst produktu nodokļiem (D.21), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem. 11. Produktu nodokļi, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) [1.A.11], atbilst pievienotās vērtības tipa nodokļiem (D.211), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem. 12. Citi ražošanas nodokļi [1.A.12] atbilst citiem ražošanas nodokļiem (D.29), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem. 13. Neto sociālās iemaksas [1.A.13] atbilst neto sociālajām iemaksām (D.61), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem. 14. Neto sociālās iemaksas, t. sk. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas [1.A.14], atbilst darba devēju faktiskajām sociālajām iemaksām (D.611), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem. 15. Neto sociālās iemaksas, t. sk. mājsaimniecību faktiskās sociālās iemaksas [1.A.15], atbilst mājsaimniecību faktiskajām sociālajām iemaksām (D.613), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem. ( 1 ) [x.y] attiecas uz x tabulas y kategoriju. ( 2 ) Ja nav norādīts citādi, termins kategorijas attiecas uz vispārējās valdības sektoru.

10 L 153/ Pārdošana [1.A.16] atbilst tirgus izlaidei (P.11), pieskaitot izlaidi pašu galapatēriņam (P.12) un pieskaitot maksājumus par ārpustirgus izlaidi (P.131), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem. 17. Citi kārtējie ieņēmumi [1.A.17] atbilst īpašuma ienākumam (D.4), pieskaitot citus kārtējos pārvedumus (D.7), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem, izņemot S.13 procentu resursus (D.41), kuri ir arī S.13 izlietojumi, un pieskaitot ieņēmumus no citām ražošanas subsīdijām (D.39), kas ir S.13 izlietojumi. 18. Citi kārtējie ieņēmumi, t. sk. saņemamie procenti [1.A.18], atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un visu sektoru, izņemot S.13, izlietojumiem. 19. Kopējie kapitāla ieņēmumi [1.A.19] atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā visu sektoru, izņemot S.13, maksājamie kapitāla pārvedumi. 20. Kopējie kapitāla ieņēmumi, t. sk. kapitāla nodokļi [1.A.20], atbilst kapitāla nodokļiem (D.91), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām. 21. Kopējie izdevumi [1.A.21] atbilst kopējiem kārtējiem izdevumiem [1.A.22], pieskaitot kopējos kapitāla izdevumus [1.A.31]. 22. Kopējie kārtējie izdevumi [1.A.22] atbilst starppatēriņam [1.A.23], pieskaitot darba ņēmēju atalgojumu [1.A.24], pieskaitot maksājamos procentus [1.A.26], pieskaitot maksājamās subsīdijas [1.A.27], pieskaitot sociālos pabalstus, kas nav sociālie pārvedumi natūrā [1.A.28], pieskaitot sociālos pārvedumi natūrā tirgū iegādāto produkciju [1.A.29] un pieskaitot citus kārtējos izdevumus [1.A.30]. 23. Starppatēriņš [1.A.23] atbilst starppatēriņam (P.2), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem. 24. Darba ņēmēju atalgojums [1.A.24] atbilst darba ņēmēju atalgojumam (D.1), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem. 25. Darba ņēmēju atalgojums, t. sk. darba alga [1.A.25], atbilst darba algai (D.11), kas uzrādīta kā daļa no S.13 izlietojumiem. 26. Maksājamie procenti [1.A.26] atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem. 27. Maksājamās subsīdijas [1.A.27] atbilst subsīdijām ar mīnusa zīmi ( D.3), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem. 28. Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā [1.A.28], atbilst sociāliem pabalstiem, kas nav sociālie pārvedumi natūrā (D.62) un kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem. 29. Sociālie pārvedumi natūrā tirgū iegādāta produkcija [1.A.29] atbilst sociāliem pārvedumiem natūrā tirgū iegādātai produkcijai (D.632), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem. 30. Citi kārtējie izdevumi [1.A.30] atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), pieskaitot citus ražošanas nodokļus (D.29), pieskaitot īpašuma ienākumu (D.4), izņemot procentus (D.41), pieskaitot citus kārtējos pārvedumus (D.7) un pieskaitot korekciju saistībā ar pensiju tiesību pārmaiņām (D.8), kas uzrādīta kā daļa no S.13 izlietojumiem. 31. Kopējie kapitāla izdevumi [1.A.31] atbilst bruto pamatkapitāla veidošanai [1.A.32], pieskaitot pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes un krājumu pārmaiņas [1.A.33] un pieskaitot maksājamos kapitāla pārvedumus [1.A.34]. 32. Bruto pamatkapitāla veidošana [1.A.32] atbilst bruto pamatkapitāla veidošanai (P.51g), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām. 33. Pārējās nefinanšu aktīvu neto iegādes un krājumu pārmaiņas [1.A.33] atbilst krājumu pārmaiņām (P.52), pieskaitot vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumus (P.53), pieskaitot neražoto aktīvu iegādes mīnus atsavinājumus (NP), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām. 34. Maksājamie kapitāla pārvedumi [1.A.34] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām, un uzrādīti kā visu sektoru, izņemot S.13, saņemamie kapitāla pārvedumi. 35. Kapitāla pārvedumi, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz ticams, ka tos iekasēs [1.A.35], atbilst kapitāla pārvedumiem, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz ticams, ka tos iekasēs (D.995), kuri uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām.

11 L 153/171 1.B tabula 1. Eiropas Savienības (ES) budžeta un Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieņēmumi no dalībvalsts [1.B.1] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), ko saņem ES budžetā [1.B.2], pieskaitot pašreizējo starptautisko sadarbību (D.74), ko valdība maksā ES budžetā un EAF [1.B.3], pieskaitot dažādus kārtējos pārvedumus (D.75) un ES pašu resursus (D.76), ko valdība maksā ES budžetā [1.B.4], un pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko valdība maksā ES budžetā [1.B.7]. 2. Ražošanas un importa nodokļi [1.B.2] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem. 3. Pašreizējā starptautiskā sadarbība [1.B.3] atbilst pašreizējai starptautiskajai sadarbībai (D.74), kas uzrādīta kā daļa no ES budžeta un EAF resursiem un S.13 izlietojumiem. 4. Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi [1.B.4] atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), pieskaitot uz PVN un NKI balstītos pašu resursus (D.76), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem un S.13 izlietojumiem. 5. Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi, t. sk. uz PVN balstītie trešie pašu resursi [1.B.5], atbilst uz PVN balstītiem trešajiem pašu resursiem (D.761), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem un S.13 izlietojumiem. 6. Dažādi kārtējie pārvedumi un ES pašu resursi, t. sk. uz NKI balstītie ceturtie pašu resursi [1.B.6], atbilst uz NKI balstītiem ceturtajiem pašu resursiem (D.762), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta resursiem un S.13 izlietojumiem. 7. Kapitāla pārvedumi [1.B.7] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā ES budžetā saņemamie kapitāla pārvedumi. 8. ES budžeta izdevumi dalībvalstī [1.B.8] atbilst subsīdijām (D.3), ko maksā no ES budžeta [1.B.9], pieskaitot citus kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā valdībai [1.B.10], pieskaitot citus kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā nevaldības vienībām [1.B.11], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā valdībai [1.B.12], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā nevaldības vienībām [1.B.13], un pieskaitot pašu resursu iekasēšanas izmaksas [1.B.14]. 9. Subsīdijas [1.B.9] atbilst subsīdijām (D.3), kas uzrādītas kā daļa no ES budžeta izlietojumiem. 10. Kārtējie pārvedumi valdībai [1.B.10] atbilst pašreizējai starptautiskajai sadarbībai (D.74) un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un ES budžeta izlietojumiem. 11. Kārtējie pārvedumi nevaldības vienībām [1.B.11] atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no ES budžeta izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem. 12. Kapitāla pārvedumi valdībai [1.B.12] atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā no ES budžeta maksājamiem kapitāla pārvedumiem. 13. Kapitāla pārvedumi nevaldības vienībām [1.B.13] atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā ES budžetā maksājamie kapitāla pārvedumi. 14. Pašu resursu iekasēšanas izmaksas [1.B.14] ir tā daļa no ārpustirgus izlaides (P.13), kas uzrādīta kā daļa no S.13 resursiem un ir pašu resursu iekasēšanas izmaksas, ko maksā no ES budžeta. 15. Dalībvalsts bilance attiecībā pret ES budžetu un EAF (neto saņēmējs +, neto maksātājs ) [1.B.15] atbilst ES budžeta izdevumiem dalībvalstī [1.B.8], atskaitot ES budžeta un EAF ieņēmumus no dalībvalsts [1.B.1]. 1.C tabula 1. Galapatēriņa izdevumi [1.C.1] atbilst galapatēriņa izdevumiem (P.3), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem. 2. Individuālā patēriņa izdevumi [1.C.2] atbilst individuālā patēriņa izdevumiem (P.31), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem. 3. Kolektīvā patēriņa izdevumi [1.C.3] atbilst kolektīvā patēriņa izdevumiem (P.32), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

12 L 153/ Pamatkapitāla patēriņš [1.C.4] atbilst pamatkapitāla patēriņam (P.51c), kas uzrādīts kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām. 5. Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas [1.C.5], atbilst citu ražošanas nodokļu (D.29) maksājumiem, kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, un atskaitot ieņēmumus no citām ražošanas subsīdijām (D.39), kas uzrādītas kā daļa no S.13 izlietojumiem. 6. Neto pamatdarbības pārpalikums [1.C.6] atbilst S.13 neto pamatdarbības pārpalikumam (B.2n). 7. Galapatēriņa izdevumi iepriekšējā gada cenās [1.C.7] atbilst galapatēriņa izdevumu (P.3) ķēdētam apjomam, kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem iepriekšējā gada cenās. 8. Bruto pamatkapitāla veidošana iepriekšējā gada cenās [1.C.8] atbilst bruto pamatkapitāla veidošanas (P.51g) ķēdētam apjomam, kas uzrādīts kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām iepriekšēja gada cenās. 9. Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās [1.C.9] atbilst iekšzemes kopproduktam (B.1*g) tirgus cenās. 10. IKP iepriekšējā gada cenās [1.C.10] atbilst iekšzemes kopprodukta (B.1*g) ķēdētam apjomam iepriekšējā gada cenās. 11. Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko sabiedrības maksā valdībai un pārējai pasaulei [1.A.11], atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 un S.2 resursiem un S.11 un S.12 izlietojumiem. 12. Ienākuma, mantas u. tml. kārtējie nodokļi, ko mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (MABO) maksā valdībai un pārējai pasaulei [1.A.12], atbilst ienākuma, mantas u. tml. kārtējiem nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 un S.2 resursiem un S.14 un S.15 izlietojumiem. 2.A tabula 1. Korekcijas starp finanšu un nefinanšu kontiem [2.A.1] atbilst deficītam ( ) vai pārpalikumam (+) [1.A.1], atskaitot neto finanšu darījumus ar aktīviem un saistībām [2.A.2]. 2. Neto finanšu darījumi (konsolidēti) ar aktīviem un saistībām [2.A.2] atbilst finanšu aktīvu neto iegādes darījumiem [2.A.3], atskaitot neto uzņemto saistību darījumus [2.A.17]. 3. Darījumi ar finanšu aktīviem (konsolidēti) [2.A.3] atbilst konsolidētiem darījumiem ar monetāro zeltu un speciālajām aizņēmuma tiesībām (SDR) (F.1) [2.A.4], pieskaitot valūtu un noguldījumus (F.2) [2.A.5], pieskaitot darījumus ar parāda vērtspapīriem (F.3) [2.A.6], pieskaitot darījumus ar īstermiņa aizdevumiem (F.41) [2.A.7], pieskaitot darījumus ar ilgtermiņa aizdevumiem (F.42) [2.A.8], pieskaitot darījumus ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5) [2.A.9], pieskaitot darījumus ar apdrošināšanas, pensijas un standarta garantiju shēmām (F.6) [2.A.13], pieskaitot darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām (F.7) [2.A.14] un pieskaitot darījumus ar citām debitoru saistībām [2.A.15], kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 4. Darījumi ar monetāro zeltu un SDR [2.A.4] atbilst monetārā zelta un SDR neto iegādei (F.1), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 5. Darījumi ar valūtu un noguldījumiem [2.A.5] atbilst valūtas un noguldījumu neto iegādei (F.2), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 6. Darījumi ar parāda vērtspapīriem [2.A.6] atbilst parāda vērtspapīru neto iegādei (F.3), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 7. Darījumi ar īstermiņa aizdevumiem [2.A.7] atbilst īstermiņa aizdevumiem (F.41), ko izsniegusi valdība, izņemot atmaksas valdībai, kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 8. Darījumi ar ilgtermiņa aizdevumiem [2.A.8] atbilst ilgtermiņa aizdevumiem (F.42), ko izsniegusi valdība, izņemot atmaksas valdībai, kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām.

13 L 153/ Darījumi ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām [2.A.9] atbilst pašu kapitāla un ieguldījumu fondu apliecību vai daļu neto iegādei (F.5), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 10. Privatizācija (neto) [2.A.10] atbilst darījumiem ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 saistību un neto vērtības pārmaiņām un ko S.13 veic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā (EKS punkts); šādus darījumus S.13 var veikt tieši ar parādnieka vienību, vai ar citu kreditora vienību. 11. Pašu kapitāla iepludināšana (neto) [2.A.11] atbilst darījumiem ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 saistību un neto vērtības pārmaiņām un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 veic tieši ar parādnieka vienību. 12. Citi [2.A.12] atbilst darījumiem ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 neveic tieši ar parādnieka vienību, bet veic ar citu kreditora vienību. 13. Darījumi ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām [2.A.13] atbilst apdrošināšanas, pensijas un standarta garantiju shēmu neto iegādei (F.6), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 14. Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām [2.A.14] atbilst atvasinātu finanšu instrumentu un darba ņēmēju akciju iegādes iespēju neto iegādei (F.7), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 15. Darījumi ar citām debitoru saistībām [2.A.15] atbilst citu debitoru saistību neto iegādei (F.8), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 16. Darījumi ar citām debitoru saistībām, t. sk. nodokļiem un sociālajām iemaksām [2.A.16], atbilst tai daļai no citām debitoru saistībām (F.8 aktīvi), kas attiecas uz nodokļiem un sociālajām iemaksām, kuras uzrādītas D.2, D.5, D.61 un D.91, atskaitot faktiski iekasētos nodokļus un sociālās iemaksas, kas uzrādītas kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un neto vērtības pārmaiņām. 17. Darījumi ar saistībām (konsolidētām) [2.A.17] atbilst konsolidētiem darījumiem ar monetāro zeltu un SDR (F.1) [2.A.18], pieskaitot darījumus ar valūtu un noguldījumiem (F.2) [2.A.19], pieskaitot darījumus ar īstermiņa parāda vērtspapīriem (F.31) [2.A.20], pieskaitot darījumus ar ilgtermiņa parāda vērtspapīriem (F.32) [2.A.21], pieskaitot darījumus ar īstermiņa aizdevumiem (F.41) [2.A.22], pieskaitot darījumus ar ilgtermiņa aizdevumiem (F.42) [2.A.23], pieskaitot darījumus ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām (F.5) [2.A.24], pieskaitot darījumus ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām (F.6) [2.A.25], pieskaitot darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām (F.7) [2.A.26] un pieskaitot darījumus ar citām kreditoru saistībām [2.A.27], kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 18. Darījumi ar monetāro zeltu un SDR [2.A.18] atbilst neto uzņemtajām monetārā zelta un SDR saistībām (F.1), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 19. Darījumi ar valūtu un noguldījumiem [2.A.19] atbilst neto uzņemtajām valūtas un noguldījumu saistībām (F.2), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 20. Darījumi īstermiņa parāda vērtspapīriem [2.A.20] atbilst neto uzņemtajām īstermiņa parāda vērtspapīru saistībām (F.31), kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk un kuras uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

14 L 153/ Darījumi ar ilgtermiņa parāda vērtspapīriem [2.A.21] atbilst neto uzņemtajām ilgtermiņa parāda vērtspapīru saistībām (F.32), kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads un kuras uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 22. Darījumi ar īstermiņa aizdevumiem [2.A.22] atbilst valdības aizņemtajiem īstermiņa aizdevumiem (F.41), atskaitot esošo īstermiņa aizdevumu atmaksas, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 23. Darījumi ar ilgtermiņa aizdevumiem [2.A.23] atbilst valdības aizņemtajiem ilgtermiņa aizdevumiem (F.42), atskaitot esošo ilgtermiņa aizdevumu atmaksas, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 24. Darījumi ar pašu kapitālu un ieguldījumu fondu apliecībām vai daļām [2.A.24] atbilst neto uzņemtajām pašu kapitāla un ieguldījumu fondu apliecību vai daļu saistībām (F.5), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 25. Darījumi ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām [2.A.25] atbilst neto uzņemtajām apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmu saistībām (F.6), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 26. Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un darba ņēmēju akciju iegādes iespējām [2.A.26] atbilst neto uzņemtajām atvasināto finanšu instrumentu un darba ņēmēju akciju iegādes iespēju saistībām (F.7), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 27. Darījumi ar citām kreditoru saistībām [2.A.27] atbilst neto uzņemtajām citām kreditoru saistībām (F.8), kas uzrādītas kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām. 28. Vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamība [2.A.28] atbilst neto uzņemtajām valūtas un noguldījumu saistībām (F.2) [2.A.19], pieskaitot parāda vērtspapīrus (F.3) [2.A.20 un 2.A.21] un pieskaitot aizdevumus (F.4) [2.A.22 un 2.A.23], kas nav S.13 aktīvi. Tā atbilst arī konsolidētiem darījumiem ar valdības parāda instrumentiem. 29. Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem [2.A.29] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti, kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads. 30. Darījumi ar parāda instrumentiem nacionālajā valūtā [2.A.30] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī. 31. Darījumi ar parāda instrumentiem euro zonas dalībvalsts valūtā [2.A.31] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti ECU, pieskaitot parāda instrumentus euro pirms euro ieviešanas dalībvalstī un pieskaitot parāda instrumentus euro zonas dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī, pirms tā kļuva par euro zonas dalībvalsti. 32. Darījumi ar parāda instrumentiem citās valūtās [2.A.32] atbilst neto uzņemtajām saistībām tajos pašos parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības [2.A.28] parāda instrumenti, kas nav iekļautas [2.A.30] vai [2.A.31]. 33. Citas valdības parāda plūsmas [2.A.33] atbilst pārvērtēšanas ietekmei [2.A.34], pieskaitot citas apjoma pārmaiņas [2.A.37]. 34. Pārvērtēšanas ietekme [2.A.34] atbilst parāda ārvalsts valūtā pieaugumam un samazinājumam [2.A.35], pieskaitot citus pārvērtēšanas rezultātus (pārmaiņas salīdzinājumā ar nominālvērtību) [2.A.36]. 35. Parāda ārvalsts valūtā pieaugums un samazinājums [2.A.35] atbilst valdības parāda [3.A.1], kas valūtas kursu pārmaiņu dēļ maina vērtību pēc konvertācijas nacionālajā valūtā, nominālajiem turēšanas guvumiem un zaudējumiem (K.7).

15 L 153/ Citi pārvērtēšanas rezultāti (pārmaiņas salīdzinājumā ar nominālvērtību) [2.A.36] atbilst valdības parāda pārmaiņām [2.A.38], atskaitot vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamību [2.A.28], atskaitot parāda ārvalsts valūtā pieaugumu un samazinājumu [2.A.35] un atskaitot citas apjoma pārmaiņas [2.A.37]. 37. Citas apjoma pārmaiņas [2.A.37] atbilst citām apjoma pārmaiņām (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 un K.6) tajos pašos parāda instrumentos kā vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamības parāda instrumenti. 38. Valdības parāda pārmaiņas [2.A.38] atbilst valdības parādam [3.A.1] t gadā, atskaitot valdības parādu [3.A.1] t 1 gadā. 39. Neto aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka [2.A.39], atbilst darījumiem ar aizdevumiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un neto vērtības pārmaiņām un S.121 aktīvu pārmaiņām. 2.B tabula Nav. 3.A tabula 1. Valdības parāds (konsolidēts) [3.A.1] atbilst parādam, kas definēts Regulā (EK) Nr. 479/2009. Tas atbilst arī S.13 konsolidēto saistību valūtas un noguldījumu (AF.2) [3.A.2] daļai, pieskaitot īstermiņa parāda vērtspapīrus (AF.31) [3.A.3], pieskaitot ilgtermiņa parāda vērtspapīrus (AF.32) [3.A.4], pieskaitot īstermiņa aizdevumus (AF.41) [3.A.5] un pieskaitot ilgtermiņa aizdevumus (AF.42) [3.A.6]. 2. Parāds valūta un noguldījumi [3.A.2] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai valūtas un noguldījumu (AF.2) instrumentā. 3. Parāds īstermiņa parāda vērtspapīri [3.A.3] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai parāda vērtspapīru, kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk (AF.31), instrumentā. 4. Parāds ilgtermiņa parāda vērtspapīri [3.A.4] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai parāda vērtspapīru, kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads (AF.32), instrumentā. 5. Parāds īstermiņa aizdevumi [3.A.5] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai aizdevumu, kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk (AF.41), instrumentā. 6. Parāds ilgtermiņa aizdevumi [3.A.6] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai aizdevumu, kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads (AF.42), instrumentā. 7. Dalībvalstu rezidentu turētais parāds [3.A.7] atbilst centrālās bankas turētajam parādam [3.A.8], pieskaitot citu monetāro finanšu iestāžu turēto parādu [3.A.9], pieskaitot citu finanšu iestāžu turēto parādu [3.A.10] un pieskaitot dalībvalsts citu rezidentu turēto parādu [3.A.11]. 8. Centrālās bankas turēts parāds [3.A.8] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.121 aktīvs. 9. Citu monetāro finanšu iestāžu turētais parāds [3.A.9] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.122 vai S.123 aktīvs. 10. Citu finanšu iestāžu turētais parāds [3.A.10] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 vai S.129 aktīvs. 11. Citu rezidentu turētais parāds [3.A.11] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.11, S.14 vai S.15 aktīvs. 12. Dalībvalsts nerezidentu turētais parāds [3.A.12] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas ir S.2 aktīvs.

16 L 153/ Parāds nacionālajā valūtā [3.A.13] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī. 14. Parāds euro zonas dalībvalsts valūtā [3.A.14] pirms dalībvalsts kļūšanas par euro zonas dalībvalsti atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai kādas euro zonas dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī (izņemot nacionālajā valūtā [3.A.13]), pieskaitot parādu ECU vai euro. 15. Parāds citās valūtās [3.A.15] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kas nav iekļauta [3.A.13] vai [3.A.14]. 16. Īstermiņa parāds [3.A.16] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam. 17. Ilgtermiņa parāds [3.A.17] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu. 18. Ilgtermiņa parāds, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3.A.18], atbilst attiecīgai ilgtermiņa parāda [3.A.17] daļai, kuras procentu likme ir mainīga. 19. Parāds ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam [3.A.19] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir līdz 1 gadam. 20. Parāds ar atlikušo termiņu 1 5 gadi [3.A.20] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir 1 5 gadi. 21. Parāds ar atlikušo termiņu 1 5 gadi, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3.A.21], atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir 1 5 gadi [3.A.20], un kuras procentu likme ir mainīga. 22. Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem [3.A.22] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par 5 gadiem. 23. Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3.A.23], atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par 5 gadiem [3.A.22], un kuras procentu likme ir mainīga. 24. Parāda vidējais atlikušais termiņš [3.A.24] atbilst vidējam atlikušajam termiņam, svērtam pēc atlikušajām summām, izteiktam gados. 25. Valdības parāds bezkupona obligācijas [3.A.25] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai bezkupona obligāciju veidā, t. i., obligācijām bez kuponu maksājumiem, kuru procentu atlīdzības pamatā ir atšķirība dzēšanas un emisijas cenā. 26. Valdības parāds aizdevumi, ko izsniegusi centrālā banka [3.A.26] atbilst attiecīgai valdības parāda [3.A.1] daļai aizdevumu (AF.4) instrumentā, kas ir S.121 aktīvs. 3.B tabula 1. Valdības parāds (nekonsolidēts apakšsektoros) [3.B.1] atbilst konsolidētām S.13 saistībām, izņemot a) S.1311 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1311 aktīvi, b) S.1312 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1312 aktīvi, c) S.1313 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1313 aktīvi, un d) S.1314 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 2. Konsolidējošie elementi [3.B.2] atbilst S.13 saistībām, kas vienlaicīgi ir S.13 aktīvi, izņemot a) S.1311 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1311 aktīvi, b) S.1312 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1312 aktīvi, c) S.1313 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1313 aktīvi, un d) S.1314 saistības, kas vienlaicīgi ir S.1314 aktīvi, valūtas un noguldījumu [3.B.3] daļā, pieskaitot īstermiņa vērtspapīrus [3.B.4], pieskaitot ilgtermiņa vērtspapīrus [3.B.5] un pieskaitot aizdevumus [3.B.6].

17 L 153/ Konsolidējošie elementi valūta un noguldījumi [3.B.3] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai valūtas un noguldījumu (F.2) instrumentā. 4. Konsolidējošie elementi īstermiņa vērtspapīri [3.B.4] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai parāda vērtspapīru, kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk (F.31), instrumentā. 5. Konsolidējošie elementi ilgtermiņa vērtspapīri [3.B.5] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai parāda vērtspapīru, kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads (F.32), instrumentā. 6. Konsolidējošie elementi aizdevumi [3.B.6] atbilst attiecīgai konsolidējošo elementu [3.B.2] daļai aizdevumu (F.4) instrumentā. 7. Centrālās valdības emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.7] atbilst S.1311 saistībām, kas nav S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 8. Centrālās valdības emitēts un pavalsts valdības turēts parāds [3.B.8] atbilst S.1311 saistībām, kas ir S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 9. Centrālās valdības emitēts un vietējās valdības turēts parāds [3.B.9] atbilst S.1311 saistībām, kas ir S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 10. Centrālās valdības emitēts un sociālās nodrošināšanas fondu turēts parāds [3.B.10] atbilst S.1311 saistībām, kas ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 11. Pavalsts valdības emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.11] atbilst S.1312 saistībām, kas nav S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 12. Pavalsts valdības emitēts un centrālās valdības turēts parāds [3.B.12] atbilst S.1312 saistībām, kas ir S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 13. Pavalsts valdības emitēts un vietējās valdības turēts parāds [3.B.13] atbilst S.1312 saistībām, kas ir S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 14. Pavalsts valdības emitēts un sociālās nodrošināšanas fondu turēts parāds [3.B.14] atbilst S.1312 saistībām, kas ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 15. Vietējās valdības emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.15] atbilst S.1313 saistībām, kas nav S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 16. Vietējās valdības emitēts un centrālās valdības turēts parāds [3.B.16] atbilst S.1313 saistībām, kas ir S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 17. Vietējās valdības emitēts un pavalsts valdības turēts parāds [3.B.17] atbilst S.1313 saistībām, kas ir S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 18. Vietējās valdības emitēts un sociālās nodrošināšanas fondu turēts parāds [3.B.18] atbilst S.1313 saistībām, kas ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 19. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts parāds (konsolidēts) [3.B.19] atbilst S.1314 saistībām, kas nav S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 20. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts un centrālās valdības turēts parāds [3.B.20] atbilst S.1314 saistībām, kas ir S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].

18 L 153/ Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts un pavalsts valdības turēts parāds [3.B.21] atbilst S.1314 saistībām, kas ir S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1]. 22. Sociālās nodrošināšanas fondu emitēts un vietējās valdības turēts parāds [3.B.22] atbilst S.1314 saistībām, kas ir S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā valdības parāds [3.A.1].

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk