(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)"

Transkripts

1 SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR GADU

2 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2013.gada 31.decembri 7-8 Pārskats par naudas plūsmu 9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Gada pārskata pielikums Revidentu ziņojums 22

3 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS Ziņas par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Cēsu klīnika SIA Reģistra Nr., vieta un datums Adrese (juridiskā un pasta) Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis Ingūna Liepa ( ) Atbrīvots: Guntars Kniksts ( ) Aivija Zerne ( ) Valdes locekļi Iecelta: Olga Rudzīte ( ) Atbrīvots: Voldemārs Vaivods ( ) Cēsu novada pašvaldība Dalībnieki, daļu īpatsvars % un adreses 100% Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pārskata gads 01/01/ /12/2013 Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība LVL Raiņa iela 13-2, Madona, Madonas novads Zvērināts revidents LV-4801 A.Kursīte sert. Nr. 14 3

4 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS Vadības ziņojums Darbības veids Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cēsu klīnika (turpmāk tekstā Sabiedrība) galvenie darbības veidi ir iedzīvotāju veselības aizsardzība, slimnīcu darbība, ambulatora darbība un medicīniskās mājas aprūpe. Sabiedrības 100% kapitāla daļas turētājs ir Cēsu novada pašvaldība. Sabiedrības struktūrvienības izvietotas Cēsīs, Slimnīcas ielā 9 un Palasta ielā 15 un Limbažos, Jaunā ielā 1. Sabiedrības darbība pārskata gadā Sabiedrība ir lokālā daudzprofilu neatliekamās medicīniskas palīdzības iestāde, kas nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību vairāk kā Cēsu plānošanas reģiona iedzīvotājiem, kā arī citu Vidzemes un Pierīgas reģionu iedzīvotājiem gadā Sabiedrības valdes sastāvā ir notikušas izmaiņas. No septembra mēneša valdes priekšsēdētāja pienākumus veic Ingūna Liepa. Valdes locekļu pienākumus turpina pildīt Aivija Zerne, valdi atstājis Voldemārs Vaivods un iecelta Olga Rudzīte. Sabiedrības neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļā gadā vērsušies pacienti, no tiem hospitalizēti 5428 pacienti, observēti 1403 pacienti. Stacionāra ārstēti 5448 pacienti, veiktas 5109 operācijas, t.sk 3239 diennakts un dienas stacionārā, pieņemtas 429 dzemdības, tai skaitā trīs dvīņu pāri gadā Sabiedrībā stacionārā ārstēto pacientu skaits un sniegtais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedza plānoto pa 12% pēc finansējuma apjoma kas noteikts līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Gada sākumā Veselības ministrija (VM) prezentēja slimnīcu attīstības plānu laika posmā līdz 2018.gadam. Šajā dokumentā tika analizēti slimnīcu efektivitātes rādītāji. Rezultātā Cēsu klīnika ieguva atzinīgu novērtējumu, kā viena no visefektīvāk pārvaldītām slimnīcām. Minētais dokuments paredz saglabāt Sabiedrībai neatliekamās palīdzības slimnīcas statusu vismaz līdz 2018.gadam. Sabiedrība turpināja attīstīt ambulatorus pakalpojumus, t. sk. dienas stacionārā. Papildus Pirmsoperāciju un ķirurģijas un garīgās veselības centra dienas stacionāriem, 2013.gadā ir izveidots Internās medicīnas dienas stacionārs. Kopā dienas stacionārā ārstēti 2794 pacienti, veiktas 2158 operācijas. Pateicoties dienas stacionāra pakalpojumu klāsta paplašināšanai, salīdzinot ar pērno gadu, izdevās samazināt hospitalizāciju skaitu par 205 gadījumiem (3,6%). Sekundāro ambulatoro veselības aprūpi nodrošina 27 specialitāšu ārsti gadā veiktas sekundāro ambulatoro speciālistu konsultācijas, veikti diagnostiskie izmeklējumi, rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 1180 persona, veiktas fizikālās medicīnas procedūras, kā arī nodrošināta medicīniskās mājas aprūpe 614 pacientiem. Palielināt ambulatoro pacientu plūsmu un pakalpojumu apjomu izdevās pateicoties 2013.gadā pabeigtā projekta ietvaros diagnostikas un radioloģijas nodaļas un operāciju bloka modernizācijai. Valsts apmaksātiem ambulatoriem pakalpojumiem jau no gada sākuma tika noteikts ierobežojums, atbilstoši līgumam ar NVD nosacījumiem, uz atsevišķiem pakalpojumiem gaidīšanas laiks rindā sastādīja līdz 60 dienām. Lai mazinātu rindu un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, pacientiem tika dota saņemt ambulatorus pakalpojumu par maksu, ja tie atsākas gaidīt rindā uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Neskatoties uz rūpīgu ambulatoro pakalpojumu plānošanu, gads tika noslēgts ar pārstrādi LVL, kas izskaidrojams ar NMP un uzņemšanas nodaļa sniegto ambulatoro palīdzību, t. sk. observācijas vienībā. Gada otrajā pusē NVD piešķīra papildus finansējumu sekundāro ambulatoro ( ,- LVL) un stacionāro (12945,- LVL) pakalpojumu sniegšanai, un vienreizējus maksājumus infrastruktūras uzturēšanai LVL. 4

5 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits 2013.gadā ir 269 strādājošie, no tiem 59 ir ārsti, 97 pacientu aprūpes personāls, 35 pacientu aprūpes atbalsta personāls, bet 78 pārējais personāls gadā klīnikā tika veikta pašvaldības revīzija, kā rezultātā tika konstatēti vairāki trūkumi grāmatvedības un finanšu organizēšanas dokumentos, personāla lietvedībā un darba laika uzskaitē. Tika veikts darbs pie uzskaitīto trūkumu novēršanas. Ir notikusi vairāku administrācijas darbinieku un valdes nomaiņa. Būtiski manījusies Klīnikas struktūra, izveidotas divas jaunas nodaļas, atbilstoši likumdošanai sakārtota darba laika uzskaite, izstrādāts jauns darba samaksas nolikums. Gada finanšu rezultāts ir - peļņa Ls 28365,-. Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 2014.gadā plānots: - izstrādāt klīnikas ēku siltināšanas projektu, kā arī veikt remonta darbus vairākās stacionāra nodaļās - bērnu slimību nodaļā, dzemdību zālē, ventilācijas rekonstrukcijas darbus sterilizācijas nodaļā, kas saistīti ar ugunsdrošības sistēmas uzlabošanu klīnikā. Kopumā 2014.gadā šim mērķim plānots iztērēt 166 tūkst. euro ( 117 tūkst. Ls); - tehnoloģisko iekārtu iegādei un remontam plānots izlietot 85 tūkst. euro (60 tūkst Ls); - nodrošināt izmaksu efektīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; - attīstīt mājas aprūpes pakalpojumus un izvērtēt iespējas attīstīt maksas ambulatoros pakalpojumus, piesaistot jaunus ārstus. Tiek izstrādāts jauns maksas pakalpojumu cenrādis, kur pakalpojumu cena tiek pamatota uz pašizmaksas aprēķinu. Izmaksu optimizācijas nolūkā, tiek plānots slēgt filiāli Limbažos un pārcelt daļu pakalpojumu no Palasta ielas 15 uz Slimnīcas ielu 9. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem ar kuriem sabiedrība saskaras Tālākās Sabiedrības attīstības perspektīvas ir pakļautas izmaiņām valsts ekonomiskajā un finanšu sfērā, kā arī iespējamiem grozījumiem Veselības ministrijas stratēģiskajā attīstības plānā, nosakot katras slimnīcas statusu un darbības prioritātes. VM un normatīvie akti joprojām nosaka, ka slimnīcām ir pienākums sniegt neatliekamo palīdzību visiem pacientiem neatkarīgi no plānotā un piešķirtā finansējuma apmēra. Nepietiekošais valsts finansējums veselības aprūpes budžetā 2014.gadā, kā arī neskaidrā VM ilgtermiņa stratēģija, mainīgā valsts veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas politika, personāla atalgojuma pieaugums pie samazinātā sabiedrības finansējuma ir nopietns riska faktors sabiedrības turpmākajā saimnieciskajā un finansiālajā darbībā. Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu Pārskata gada peļņu pagaidām atstāt nesadalītu. Valdes pr-tājs: Ingūna Liepa Valdes locekļi: Aivija Zerne Olga Rudzīte gada 03.martā 5

6 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) PIEZĪMES Nr. RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS NUMURS Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 ( ) ( ) 3 Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas 3 (74 787) (80 587) 5 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 5 (43 604) (48 238) 7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (32691) (41256) 9 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 8 (15644) (29 050) 12 Pārējie nodokļi 9 (632) (834) 13 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Valdes pr-tājs: Ingūna Liepa Valdes locekļi: Aivija Zerne Olga Rudzīte Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 6

7 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS Bilance 2013.gada 31.decembrī Aktīvs Piezīmes numurs Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Pētniecības un uzņēmuma attīstības ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma

8 SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA ( )GADA PĀRSKATS Bilance 2013.gada 31.decembrī Pasīvs Piezīmes numurs Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa; b) pārskata gada nesadalītā peļņa; Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi Citi uzkrājumi Uzkrājumi kopā Kreditori Ilgtermiņa parādi Aizņēmumi no kredītiestādēm Nākamo periodu ieņēmumi Pārējie kreditori Atliktā nodokļa saistības Ilgtermiņa parādi kopā Īstermiņa parādi Aizņēmumi no kredītiestādēm Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nākamo periodu ieņēmumi Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Īstermiņa parādi kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma Valdes pr-tājs: Ingūna Liepa Valdes locekļi: Aivija Zerne Olga Rudzīte Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

9 Naudas plūsmas pārskats ( sagatavots, izmantojot netiešo metodi)(lvl) 1. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA 1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem Korekcijas pamatlīdzekļu nolietojums (+) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi(+) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) (pieaugums (+) vai zaudējums (-)) Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība pārējo procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi(-) (9) (25) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas(+) Nekustamā īpašuma nodoklis (632) (834) Korekcijas kopā Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistība atlikumu izmaiņu etekmes korekcijām Korekcijas a. debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) b. krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) (5 176) (6 608) c. Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu ( ) (424678) atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-) Korekcijas kopā ( ) ( ) Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi procentu maksājumiem (32 651) (41 256) PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Saņemtie procenti 9 25 IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA ( ) ( ) 3.FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu 0 0 Saņemtie ziedojumi Saņemtie aizņēmumi Izdevumi aizdevuma atmaksāšanai ( ) (85 707) FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA ( ) ĀRVALSTU VALŪTU KURSU SVĀRSTĪBU REZULTĀTS PĀRSKATA GADA NETO NAUDAS PLŪSMA ( ) NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS Valdes pr-tājs: Ingūna Liepa Valdes locekļi: Aivija Zerne Olga Rudzīte Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 9

10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Pamatkapitāls Nesadalītā peļņa Kopā Atlikums 2011.gada 31.decembri Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi Atlikums 2012.gada 31.decembri Ieguldījums pamatkapitālā Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi Atlikums 2013.gada 31.decembri Valdes pr-tājs: Ingūna Liepa Valdes locekļi: Aivija Zerne Olga Rudzīte Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 10

11 Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2013.gada 31.decembri pielikums Uzskaites un novērtēšanas metodes vispārīgie principi Pārskata sagatavošanas pamats Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam Par grāmatvedību, Gada pārskatu likumam, kā arī ievērojot 2011.gada 21.jūnijā LR MK pieņemto Noteikumu Nr.481 Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību un Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu un Latvijas grāmatvedības standartu pamatnostādnes. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzņēmumā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas. Pārskata periods Pārskata periods ir no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Pielietotie grāmatvedības principi Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk; 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība; c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 6) katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādīti apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniegts pielikumā; 8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē uzņēmuma līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā latos (LVL). Lats ir brīvi konvertējams gandrīz attiecībā pret visām valūtām un ir atzīts par konvertējamu naudas vienību atbilstoši Starptautiskā valūtas fonda vadlīnijām. Visi darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc Latvijas bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas dienā. 11

12 Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas: Ēkas 1-5% Tehnoloģiskās iekārtas % Pārējie pamatlīdzekļi, transporta līdzekļi 20-40% Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 35% Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Krājumu novērtēšana Krājumi novērtēti izmantojot metodi "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO). Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā. Mazvērtīgais un ātri nolietojamais inventārs tiek norakstīts izmaksās iegādes gadā 50% apmērā. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Uzņēmuma vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma, ņemot vērā katra debitora varbūtējo maksātspēju. Nodokļi Pārskata perioda uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finansu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Nauda un naudas ekvivalenti Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. Finansu aktīvu un saistību patiesā vērtība Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā līdzeklis var tikt realizēts vai saistība nokārtota normālos tirgus apstākļos. Ja pēc vadības domām finansu aktīvu un saistību patiesās vērtības būtiski atšķiras no to uzskaites vērtības, patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finansu pārskatu pielikumos. 12

13 Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem Piezīme Nr.1 Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: Darbības veidi Stacionāra ieņēmumi Ambulatorie ieņēmumi Maksas pakalpojumiem Medicīniskais transports Ieņēmumi no obligātajām veselības pārbaudēm Kopā Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem: Tirgus Latvijā ES Piezīme Nr. 2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā. Materiālu izmaksas Pārējās ārējās izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Personāla izmaksas Kopā Piezīme Nr. 3 Administrācijas izmaksas Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas Nemateriālo ieguldījumu amortizācija Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums Darba samaksa Citas administrācijas izmaksas Kopā Piezīme Nr.4 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no transporta pakalpojumiem Ieņēmumi no telpu nomas Ieņēmumi no bahilu tirdzniecības Ieņēmumi no ES projekta Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā Ieņēmumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas Pārējie ieņēmumi Kopā

14 Piezīme Nr.5 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības izdevumi Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi Dzīvokļu saimniecības izmaksas Citi izdevumi Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība Izdevumi uzkrājumu veidošanai Kopā Piezīme Nr.6 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas ieņēmumi Saņemtās soda naudas un līgumsodi 9 17 Valūtas kursa svārstības 0 8 Kopā 9 25 Piezīme Nr.7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Bankas procenti Samaksātās soda naudas un līgumsodi Valūtas kursa svārstības 14 0 Kopā Piezīme Nr.8 Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis Kopā Piezīme Nr.9 Pārējie nodokļi Nekustamā īpašuma nodoklis zemei

15 Paskaidrojumi par bilances posteņiem Piezīme Nr.1 Nemateriālie ieguldījumi Uzņēmuma nemateriālajos ieguldījumos iekļautas pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas un licences, datorprogrammu iegādes izmaksas gadā iegādāta : datorprogramma " KURMIS -ēdnīca", lai nodrošinātu likumdošanā noteikto kaloriju uzskaiti pa porcijām un Radioloģijas attēla apskates programma -5 licences. Nemateriālā ieguldījuma veidspētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas Nemateriālā ieguldījuma veidskoncesijas, patenti, licences, datorprogrammas Nemateriālie ieguldījumi kopā Sākotnējā vērtība uz Iegādāts Izslēgts uz Nolietojums uz Aprēķinātais nolietojums Izslēgts uz Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz Piezīme Nr.2 Pamatlīdzekļi Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu, ieguldījums pamatkapitālā novērtēts tirgus vērtībā atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Ēkas un būves 1-5 % Tehnoloģiskās iekārtas % Transporta līdzekļi % Citi pamatlīdzekļi % Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 35 % Pamatkapitālā ieguldītajiem pamatlīdzekļiem nolietojums aprēķināts saskaņā ar rīkojumu. Projekta Stacionāra infrastruktūras uzlabošana SIA Cēsu klīnika operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai ietvaros iegādātiem pamatlīdzekļiem LVL ,- apmērā, nolietojums aprēķināts saskaņā ar līgumu 20%. Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums netiek aprēķināts ēkai Palasta ielā 15, jo tā atrodas Cēsu kultūrvēsturiskajā centrā. 15

16 Pamatlīdzekļu kustības pārskats Zemes gabali Ēkas un būves Tehnoloģiskās iekārtas Pārējie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu izveidošana Kopā Sākotnējā vērtība uz Iegādāts Izslēgts 0 0 (4 165) (7 704) 0 (11 869) Pārklasificēts ( ) Nolietojums uz x X Izslēgts 0 0 (4 165) (6 137) x (10 302) Aprēķinātais nolietojums x x x x Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz Kadastrālās vērtības: Nosaukums Vērtība (LVL) Zeme Slimnīcas ielā m Zeme Palasta ielā 1106 m Poliklīnikas ēka Stacionārs, Slimnīcas ielā Morgs, Slimnīcas ielā Diagnostikas korpuss Saldētava, ventilācijas bloks 6408 Saimniecības ēka 7470 Saskaņā ar 2011.gada 8.septembrī ar AS SEB banka noslēgto Kredīta līgums Nr.CE11067 pamatlīdzekļiem ir apgrūtinājums: Komercķīla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem un Hipotēkas līgums uz nekustāmo īpašumu Slimnīcas ielā 9 un Palasta ielā 15, Cēsīs. Apgrozāmie līdzekļi Piezīme Nr.3 Krājumu atlikumi Pārtikas produkti Medikamenti, medicīnas materiāli Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi Degviela (atlikums bākās) Ātri nolietojamais un mazvērtīgais inventārs Kopā Krājumu atlikumi tiek uzskaitīti pēc metodes "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO). Ātri nolietojamais un mazvērtīgais inventārs iegādes gadā tiek norakstīts izmaksās 50% apmērā. 16

17 Piezīme Nr.4 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem Norēķini ar fiziskām personām Prasības pret šaubīgiem debitoriem Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem (2 504) 0 Bilances vērtība Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem ir debitoru parādi par veselības aprūpes pakalpojumiem Nacionālajam veselības dienestam, apdrošināšanas sabiedrībām, fiziskām personām un pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumu neapmaksātie rēķini gadā saskaņā ar rīkojumu Nr.28 no izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem. Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem 2504,- apmērā, kā tas noteikts likuma Gada pārskatu likuma 37.pantā.1.d gada augustā klīnikā ir uzstādīti trīs pos termināla aparāti, kas dod iespējas pacientiem par pakalpojumu norēķināties bezskaidrā naudā ar bankas karti. Piezīme Nr. 5 Nākamo periodu izdevumi Apdrošināšanas maksājumi par transporta OCTA AAS Balta Apdrošināšanas maksājumi par darbinieku civiltiesisko apdrošināšanu 12 4 AAS Ergo Latvija Apdrošināšanas maksājumi par 1.,2.gr.med.ierīču OCTA AAS If&C 68 0 Nekustāmā īpašuma apdrošināšana Grāmatvedības datorprogrammu gada abonēšana Preses izdevumu abonēšana 2013.gadam Garantijas maksa SIA Venden par ūdens pudelēm Publikācijas Latvijas tālrunis EKA apkopes līgumi 20 0 Kalendāri 2014.gadam Kopā Piezīme Nr.6 Naudas līdzekļi valūtā un LVL pēc LB kursa uz Norēķinu konts SEB bankā Norēķinu konts Swedbankā Kase Kopā Pašu kapitāls Piezīme Nr.7 Pamatkapitāls Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no akcionāru (Dalībnieku ) ieguldījumiem. Procenti no pamatkapitāla Daļu skaits Summa LVL Cēsu novada pašvaldība 100% Pamatkapitāls apmaksāts pilnā apmērā, izdarot ieguldījumu naudā un mantiskā ieguldījuma veidā gadā pamatkapitāls palielināts par ,- LVL ar mantisko ieguldījumu dzīvokli Birzes ielā 3-47 Cēsīs. 17

18 Piezīme Nr.8 Nesadalītā peļņa LVL Uz gada peļņa Uz Piezīme Nr.9 Citi uzkrājumi Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek rēķināti gada kopējo aprēķināto atalgojuma summu samazinot par atvaļinājuma naudu un dalot ar 12 mēnešiem. 40% no šīs summas veido atvaļinājuma uzkrājumu, jo darbinieki par pirmo pusgadu atvaļinājumu izmantojuši. Tāpat aprēķina šiem uzkrājumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzkrājumi paredzamajām saistībām ir paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrājumi paredzamajām saistībām Kopā Ilgtermiņa kreditoru parādi Piezīme Nr.10 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 2011.gada 8.septembrī ar AS SEB banka noslēgts Kredīta līgums Nr.CE Aizdevuma summa LVL ,-. Mērķis : Diagnostikas korpusa daļas rekonstrukcija, ietverot diagnostikas nodaļas un operāciju bloka rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi. Termiņš 2021.gada 8.septembris. Nodrošinājumi: gada 8.septembra Komercķīlas līgums Nr.CE11067/KK-1. Komercķīla uz ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastavdaļas. Prasījuma tiesības uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas prasījuma maksimālā summa LVL , gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-1. Ieķīlāts nekustāmais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsis, nodalījuma nt gada 8.septembra Hipotēkas līgums Nr.CE11067/H-2. Ieķīlāts nekustāmais īpašums Palasta ielā 15, Cēsis, nodalījuma nt Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm Kopā

19 Īstermiņa parādi Piezīme Nr.11 Nākamo periodu ieņēmumi Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas. Ilgtermiņa saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu Īstermiņa saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu Kopā Ņemot vērā LR MK 2004.gada 15.jūnija noteikumu nr.537. Kārtības, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība) ziedojumi un dāvinājumi naudā un natūrā nosacījumus par to, ka šie finansējumi uzrādāmi Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā. Saņemtais ERAF finansējums projektam Stacionārā infrastruktūras uzlabošana SIA Cēsu klīnika operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai. Projektā aktivitāšu īstenošanas ilgums 17. mēneši no 2010.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.aprīlim. ERAF līdzfinansējums 85%. Projekts ir īstenots. Nākamo periodu ieņēmumi samazināti par ,- LVL saskaņā ar CFLA vēstuli Nr /3342 par neatbilstoši veiktiem izdevumiem. Līdz ar to samazinās arī ikgadējās īstermiņa saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu par 14978,- LVL gadā. Piezīme Nr.12 Pārējie kreditori CFLA par līgumu Nr.3DP/ /10IPIA/VEC/012 atmaksājamā summa 2015.gadā Kopā gada 19.jūnijā CFLA ir pieņēmusi lēmumu Par līguma Nr.3DP/ /10IPIA/VEC/012 neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu LVL 64905,13 apmērā. Lai atmaksātu saistības par ES un valsts piešķirto finansējumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem ,- LVL, sastādīts apmaksas grafiks un 2015.gadam. Piezīme Nr.13 Atliktā nodokļa saistības Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finansu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Atliktā nodokļa saistības Kopā Piezīme Nr.14 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Kopā

20 Piezīme Nr.15 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi PVN Iedzīvotāju ienākuma nodoklis VSAOI Riska nodeva Kopā Ar 2013.gada 19.oktobri Cēsu klīnika ir reģistrējusies kā PVN nodokļa maksātāja. Piezīme Nr.16 Pārējie kreditori Darba alga un ieturējumi CFLA par līgumu Nr.3DP/ /10IPIA/VEC/012 atmaksājamā summa 2014.gadā Kopā Vispārīga informācija Nodokļi Nodokļa veids Atlikums uz Aprēķināts 2013.gadā Samaksāts 2013.gadā PVN Sociālās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Riska nodeva Kopā Sabiedrībā nodarbināto personu skaits Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā Atlikums uz Informācija par atlīdzībām valdes locekļiem Darba alga un nodokļi Kopā Cita informācija Informācija par sekojošiem izdevumiem : Gada pārskata pārbaude Informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šo vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šiem riskiem un ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu sabiedrības finansiālo stāvokli Bilancē neiekļautas vienošanās nepastāv. 20

21 Ziņas par ārpusbilances saistībām, ieķīlātiem aktīviem Ārpusbilances saistību un ieķīlāto aktīvu nav Ziņas par nomas vai īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā, īpaši minot šajos līgumos paredzētās saistības Tādu nav Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finansu rādītājus nav notikuši Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanas principu 2014.gada 03.martā Valdes pr-tājs: Ingūna Liepa Valdes locekļi: Aivija Zerne Olga Rudzīte 21

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Praktiskais darbs

Praktiskais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk