SIA “Ķeguma Stars”

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA “Ķeguma Stars”"

Transkripts

1 SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015

2 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par uzņēmumu 5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance 7 Gada pārskata pielikums 9 Revidenta pārbaudes ziņojums 21 Ķegumā, gadā 2

3 Darbības veids Vadības ziņojums Uzņēmuma statūtos minēti vairāk kā 70 komercdarbības veidi, galvenie no tiem, pēc NACE klasifikatora: 1. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37), 2. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36), 3. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (38.32), 4. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (35), 5. uzkopšanas darbības (81.2), 6. specializētie būvdarbi (43). Uzņēmuma īss darbības apraksts SIA Ķeguma Stars ir pastāvīga saimnieciska vienība ar juridiskās personas tiesībām, kura darbojas saskaņā ar statūtiem un veic uzņēmējdarbību, vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem - likumiem, Ministru kabineta noteikumiem. Uzņēmums gada 09. novembrī reģistrējies uzņēmumu reģistrā, gada 04. martā ir reģistrēts komercreģistrā Nr ar nosaukumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ķeguma Stars. Pārskata gads un turpmākā attīstība Pārskata gadu uzņēmums beidzis ar euro zaudējumu.. 1. SIA Ķeguma Stars turpinās attīstīt un pilnveidot namu apsaimniekošanas procesu Ķeguma novadā, iesaistot namu apsaimniekošanas procesā dzīvojamo māju kopīpašniekus un pašvaldību. 2. Jautājumi un problēmas, kuras ir saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, siltumapgādes tarifu jautājumu un namu apsaimniekošanas izmaksu apmēra noteikšanu joprojām ir aktuāli. 3. Uzņēmums ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanu 1) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ogres ielā 6, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Līgums Nr. DMS/ /11/09/001 Līgums noslēgts ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, 2) Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Projekts Nr. PSC/ /12/04/002 līgums noslēgts ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, pabeigts 2013.gadā. 3) Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada,rembates pagasta, Rembates ciemā Nr.3DP/ /11/APIA/CFLA/036/037 līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūrupabeigts 2013.gadā. 4) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā,projekta Nr.3DP/ /12/IPIA/VARAM/013.Līgums noslēgts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 5) Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Projekts Nr. PSC/ /12/04/002 II kārta, līgums noslēgts ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, uzsākts 2014.gadā. 6) 4. Turpināsim informēt iedzīvotājus un uzņēmējus par apsaimniekošanas, siltumapgādes u.c. ar ēku apsaimniekošanu sastītajiem jautājumiem individuāli, kā arī caur vietējo avīzi Ķeguma novada ziņas. Ķegumā, gadā 3

4 Priekšlikumi par zaudējumu segšanu Nepieciešamība pēc tarifu pārskatīšanas ir aktuāla, jo tie neatbilst dotā brīža izmaksām. Tarifi nav mainīti - ūdensapgādes pakalpojumiem Ķeguma pilsētā un Rembates pagastā no 2008 gada maija, Tomes pagastā no gada oktobra, kanalizācijas pakalpojumiem Ķeguma pilsētā un Rembates pagastā no gada maija, savākšanas tarifs Ķeguma pilsētas Staru masīvā no gada novembra. Apsaimniekošnas tarifu maiņa daudzdzīvokļu mājām nav notikusi no gada. 1. Sakārtot uzņēmuma iekšējo politiku un optimizēt izdevumus, atbilstoši šodienas situācijai. 2. Iespēju robežās jāsamazina zudumi siltumtrasēs un ūdens apgādes tīklos. 3. Piesaistīt privātmāju mājsaimniecības ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pieslēgumiem. Notikumi pēc gada pārskata beigām un darbības turpināšanas pieņēmums Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos. Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Finanšu pārskatu sagatavo, pieņemot, ka uzņēmums turpinās savu darbību. Prokūrists Edgars Kozlovs 2015.gada 6.jūlijā Ķegumā, gadā 4

5 Ziņas par uzņēmumu Uzņēmuma nosaukums SIA ĶEGUMA STARS Uzņēmuma juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sabiedrības kapitāla daļu īpašnieks Ķeguma novada dome Reģistra Nr., vieta, datums , Rīga, gada 09. novembrī uzņēmumu reģistrā, gada 04. martā - komercreģistrā PVN reģistrācijas Nr., datums LV , Rīgā, gada 21.oktobrī Adrese (juridiskā un pasta) Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads Valdes loceklis Vladimirs Soboļevs, personas kods Pārskata gads no līdz Galvenais grāmatvedis Aija Troščenko Revidenti SIA Auditorfirma Padoms Komercsabiedrības licence Nr.68 Zvērināta revidente Vaira Šķibele LZRA sertifikāts Nr.24 Ķegumā, gadā 5

6 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) Rādītājs Piezī mes Nr gads gads (EUR) (EUR) Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2. (708975) (753561) Bruto peļņa vai zaudējumi (190461) (236561) Pārdošanas izmaksas 3. 0 Administrācijas izmaksas 4. (56643) (63373) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6. (49936) (317) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7. (12516) (4406) Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (16110) (69047) Pārējie nodokļi 8. (962) (517) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 9. (17072) (69564) Pielikums no 9. līdz 21.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Prokūrists Edgars Kozlovs 2015.gada 6.jūlijā Ķegumā, gadā 6

7 Bilance gada 31.decembrī Ilgtermiņa ieguldījumi I. Nemateriālie ieguldījumi AKTĪVS Piezīmes Nr gads gads EUR EUR 1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības II. Pamatlīdzekļi Nemateriālie ieguldījumi kopā Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 1. (A) Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.(B) V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Pamatlīdzekļi kopā Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 1. (B) Apgrozāmie līdzekļi I. Krājumi Ilgtermiņa debitori Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Avansa maksājumi par precēm II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi Krājumi kopā Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi III. Debitori Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi 8. IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi Debitori kopā V. Nauda Naudas līdzekļi kopā Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma Pielikums no 9. līdz 21.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Ķegumā, gadā 7

8 Bilance gada 31.decembrī PASĪVS Piezīmes Nr gads gads EUR EUR Pašu kapitāls 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Rezerves a) pārējās rezerves b) rezerves pašu akcijām un daļām Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 12. (743764) (674198) b) pārskata gada nesadalītā peļņa 12. (17072) (69564) Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi 1. Uzkrājumi Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa parādi kopā Īstermiņa kreditori 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm Saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Nākamo periodu ieņēmumi Norēķini ar uzkrātajām saistībām Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma Pielikums no 9. līdz 21.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa Prokūrists Edgars Kozlovs 2015.gada 6.jūlijā Ķegumā, gadā 8

9 Pārskata sagatavošanas pamats Finanšu pārskata pielikums 1. Gada pārskata sastādīšanas vispārīgie principi Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 585., 584. un citiem Latvijas republikas normatīvajiem aktiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz patiesu finanšu pārskata informāciju. Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 1) pieņemot, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk; 2) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā, 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; (1) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; (2) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; (3) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; (4) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; (5) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Pārskata periods - no līdz Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Uzskaite sabiedrība tiek veikta Euro. Visi darījumi valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas aprēķinā. 1 EUR = LVL un ievērojot likuma "Euro ieviešanas kārtības likums".6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. Grāmatvedības aplēses Grāmatvedības aplēses pieņēmumi, ko veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Tas attiecas uz uzkrājumiem, debitoru parādiem, aktīvu lietderīgās kalpošanas laika noteikšanu, uzkrājumu, izmaksu noteikšanu, tiesas prāvu izmaksu aplēsēm un citiem finanšu pārskatu sagatavošanai nepieciešamiem pieņēmumiem. Uzņēmumā tiek izmantotas aplēses šādos posteņos: pamatlīdzekļu nolietojums atbilstoši vadības apstiprinātām nolietojuma normām Ķegumā, gadā 9

10 uzkrājumi aktīviem tiek veidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem uzkrājumi - uzkrājumi tiek veidoti darbinieku atvaļinājumu izmaksām, aprēķinos izmantojot katra darbinieka vidējo izpeļņu un neizmantotās atvaļinājuma dienas. uzkrātās saistības tiek veidots uzkrājums paredzamajām gada pārskata revīzijas izmaksām, komunālo pakalpojumu rēķiniem, sakaru pakalpojumu rēķiniem. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu patreiz pieejamo informāciju. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs gadā nav notikušas. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas: kurus paredzēts realizēt vai patērēt uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros; kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma; tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas. Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa. Īstermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas: par kurām paredzēts norēķināties uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros; par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma. Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa. Pamatlīdzekļi Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Krājumu novērtēšana Krājumi tiek uzrādīti atbilstoši tirgus cenai. Krājumi vērtēti, izmantojot fifo metodi. Ienākumu un izmaksu atspoguļošanas principi Ieņēmumus uzrāda tad, kad preces vai pakalpojums ir piegādāts klientam, neatkarīgi no datuma, kad ir saņemts maksājums. Izdevumi tiek uzrādīti periodā, uz kuru tie attiecas, neatkarīgi no datuma, kad tiek veikts maksājums. Finanšu izmaksas Izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek atzītas periodā, kurā tās radušās, un atspoguļotas peļņas un zaudējumu aprēķinā. Uzkrājumi Saistības, kas attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas un kuru apjoms vai saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms. Tiek veidoti uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un sociālajiem maksājumiem, kā arī šaubīgajiem debitoriem. Uzņēmumu ienākuma nodoklis Ķegumā, gadā 10

11 Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. Spēkā esošā likumdošana nosaka sekojošas nodokļu likmes gadā - 15%. 2. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (1) Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir ieņēmumi no ūdens apgādes un kanalizācijas, siltumenerģijas ražošanas un citu pakalpojumu piegādes un realizācijas Ķeguma novada teritorijā. Darbības veidi Ieņēmumi no ūdens piegādes Ieņēmumi no notekūdeņu attīrīšanas Dažādi maksas pakalpojumi Ieņēmumi no siltuma piegādes iedzīvotājiem Ieņēmumi no siltuma piegādes uzņēmumiem Ieņēmumi no elektroenerģijas nodrošināšanas Ieņēmumi no atkritumu izvešanas Neapliekamie un neapliekamie darījumi (apsaimniekošana) Kopā: (2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Neto apgrozījuma ražošanas izmaksas uzrādītas iegādes vai ražošanas pašizmaksā. Izmaksu veids Materiālu izmaksas Elektroenerģija Nolietojums Personāla izmaksas Siltumenerģijas iepirkšana Pakalpojumi nozarēm Atkritumu izvešana Transporta izmaksas Citas ražošanas izmaksas Kopā: (3) Administrācijas izmaksas Izmaksu veids Nolietojums Administrācijas darba alga Citas administrācijas izmaksas Naudas apgrozījuma blakus izmaksas Sakaru un interneta pakalpojumi Autotransporta uzturēšanas izmaksas Kancelejas un biroja tehnikas izmaksas Komunālo pakalpojumu izmaksas birojam Ķegumā, gadā 11

12 Juridiskie un revīzijas pakalpojumi Kopā: (4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumu veids Eiropas struktūrfondu finansējums ilgtermiņa ieguldījumu iegādei Dažādi ieņēmumi Uzkrājumu samazinājums Iekasētās soda naudas Kopā: (5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Izmaksu veids Citas izmaksas (uzkrājumu izveidošanas) 0 0 Zaudējumi no pamatlīdzekļa pārdošanas 0 0 Citas izmaksas (bēru pabalsts) 0 0 Citas izmaksas Kopā: (6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas Izmaksu veids Aizņēmumu procenti un citas tamlīdzīgas izmaksas Kopā: (7) Nekustamā īpašuma nodoklis Postenis Nekustamā īpašuma nodoklis Kopā: (8) Pārskata gada zaudējumi Pārskata gads Pārskata gada peļņa (zaudējumi) (17072) (69564) Ķegumā, gadā 12

13 3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem (9) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes. Ilgtermiņa ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustības pārskats Sākotnējā vērtība Nolietojums Atlikusī vērtība Ilgtermiņa ieguldījumu veids Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas) pārskata perioda sākumā iegāde un izgatavošana (+) pārskata perioda beigās pārskata perioda sākumā aprēķināts pārskata periodā (+,-) pārskata perioda beigās pārskata perioda sākumā pārskata perioda beigās Zeme X X X Ēkas un būves Tehnoloģiskās iekārtas Kopā citi pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtie celtniecības objekti Pamatllīdzekļi kopā Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi kopā Informācija par uzņēmumam piederošo zemi, ēkām un būvēm. Pamatlīdzekļa nosaukums Atlikusī vērtība uz Kadastrālā vērtība (EUR) Uz Kadastra Nr. Zeme Celtnieku iela 3b, Ķegums, Platība 4320 m Ūdenstornis, Celtnieku ielā 3b, Ķegums Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, Celtnieku iela 3b, Ķegums Ķegumā, gadā 13

14 Ķeguma attīrīšanas iekārtas, Ogresgala pag., Ogres novads Zeme Ķeguma attīrīšanas iekārtas, Ogresgala pag.,ogres novads 1615 ha Katlu māja /darbnīcas Celtnieku iela 1a, Ķegums katlu māja celta 1964, piebūvegarāža celta 1970.gadā Attīrīšanas ierīces Rembates centrs(sūkņu stacija) (garāža 002;katlu māja 001) Zemes gabals Melnalkšņi ha Artēziskā aka, Tome, Ķeguma novads Sūkņu māja Melnalkšņi Tome, Ķeguma novads Komunikāciju tīkli pamatlīdzekļu uzskaitē ir ņemti kā dažādi atsevišķi posmi, kam ir dažādas vērtības, vairāki kadastra numuri, jo tīkli atrodas gan uz pašvaldības, gan privātajām zemēm, kas tiek uzskaitīti analītiski. (10) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtie celtniecības objekti (11) Projekta nosaukums Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Projekts Nr. PSC/ /12/04/002 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu,ii kārta Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Skolas/ Liepu/ Staru masīvs, Projekts Nr PSC/ /12/04/002 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Kopā: Uzskaitīti paveiktie darbi projektu ietvaros. (12) Krājumi Krājumi Autotransporta degviela Materiāli Kopā: (13) Avansa maksājumi par precēm Avansa maksājumi par precēm Kopā: Ķegumā, gadā 14

15 (14) Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai(dalībnieku sap.prot nr.11no ) Kopā: (15) Pircēju un pasūtītāju parādi Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi (fiziskas personas) Pircēju un pasūtītāju parādi (juridiskas personas) Tiesas spriedumos debitoriem piespriestās tiesvedības izmaksas Iedzīvotāju īstermiņa parādi par siltināšanu un jumta remontiem Uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem (168023) (140304) Kopā: Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem pārskata gadā ir mainījušies sekojoši: Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada sākumu Palielinājums pārskata gadā - Samazinājums pārskata gadā Uzkrājumi šaubīgiem parādiem uz pārskata gada beigām (16) Citi debitori PVN pārmaksa Daudzdzīvokļu dzīvojāmās ēkas Dzintaru 1, Ķegumā jumta remonts Daudzdzīvokļu dzīvojāmās ēkas Ogres ielā 6, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daudzdzīvokļu dzīvojāmās ēkas Smilšu ielā 4, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daudzdzīvokļu dzīvojāmās ēkas Liepu 1, Rembatē jumta remonts Citi debitori 4971 Kopā: Ķegumā, gadā 15

16 (17) Nākamo periodu izmaksas Preses abonēšana 0 31 Apdrošināšanas maksājumi Sakaru izdevumi Reklāma katalogā 0 0 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodevas 0 31 (18) Naudas līdzekļi Kopā: Naudas līdzekļu konts EUR EUR kase Ķegums SEB Banka, AS krājkonts, pamatlīgums OG SEB banka, AS Ogres 6, Līg. DMS/ /11/09/ SEB banka. Rembates ūdenstīkli EUR SEB banka norēķinu konts SEB Banka, AS garantijas konts EUR DNB banka norēķinu konts Valsts kase, 3DP/ /12/IPIA/VARAM/013 Ķegums (19) Pašu kapitāls Kopā: Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no daļām ar nominālvērtību EUR 1,00 un ir veidojies 100% no Ķeguma novada domes ieguldījuma. Pamatka pitāls Pārējās rezerves Rezerves pašu akcijām vai daļām Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā Atlikums ( ) ( ) Peļņa pārnesta uz iepriekšējo periodu peļņu ( ) Ķeguma novada domes ieguldījumi pamatkapitālā Pamatkapitāla palielināšana (2134) 0 Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (69 564) (69 564) Atlikums ( ) (69 564) Pamatkapitāla palielināšana Ķeguma novada domes mantiskais ieguldījums Ķeguma novada domes naudas ieguldījums Peļņa pārnesta uz iepriekšējo periodu peļņu (69 564) 0 Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (17072) (17072) Atlikums ( ) (17072) Ķegumā, gadā 16

17 (20) Rezerves Rezerves EUR apmērā veidojušās no Ķeguma domes ieguldījumiem uzņēmumā iepriekšējos pārskata periodos. (21) Uzkrājumi Uzkrājuma veids Perioda beigās Pārskata perioda sākumā Uzkrājums atvaļinājumiem, sociālajam nodoklim Kopā: Ilgtermiņa kreditori Piezīme Nr. 14 Līguma Nr. OG06882, Kredīts Nr (lielais) OG07175, Kredīts Nr (Smilšu 4) OG11030, Kredīts Nr (Ogres 6) OG14022, Kredīts Nr OG14064,Kredīts Nr OG 14023, kredīts Nr Līguma termiņš (līguma pagarinājuma termiņš ) Aizņēmumi no kredītiestādēm Atlikums uz Sadalījums - Ilgtermiņa saistības Sadalījums - Īstermiņa saistības (līguma pagarinājuma termiņš ) % 1.85 % + 3 mēn. RIGIBOR 0.80 % + 3 mēn. RIGIBOR 1.5 % + 6 mēn. RIGIBOR , , Nr.AL % Kopā : x Līguma saistību izpildes nodrošinājums Līguma Nr. OG06882 ( ) Ķeguma novada domes, vien. reģ. Nr , galvojums par Līguma saistību izpildi, saskaņā ar Galvojuma līgumu Nr. OG06882/G-1, kurā pušu parakstu īstumu ir apliecinājis zvērināts notārs. Noslēgta Vienošanās par grozījumiem 2013.gada 15.aprīlī. Līguma Nr. OG07175 ( ) 2007.gada 12.jūlijā starp SEB banku un Aizņēmēju noslēgts Komercķīlas līgumu Nr. OG7175/KK-1 uz Aizņēmēja prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām Ķegumā, gadā 17

18 Līguma Nr. OG11030 ( ) Komercķīla uz Aizņēmēja prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām saskaņā ar 2011.gada 05. jūlijā starp SEB banku un Aizņēmēju noslēgto Komercķīlas līgumu Nr. OG11030/KK-1. Līguma Nr. AK ( ) Aizņēmējs atbild ar visiem saviem aktīviem un ienākumiem. Ķeguma novada dome garantē par saistību izpildi ar budžeta līdzekļiem Aizdevējam SIA Vides investīciju fonds. Piezīme Nr. 15 Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kuras termiņš iekļaušanai ieņēmumos iestājas vēlāk par gadu, bet ne vēlāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kuras termiņš iekļaušanai ieņēmumos iestājas vēlāk nekā piecos gados pēc pārskata gada beigām Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kuras termiņš iekļaušanai ieņēmumos iestājas vēlāk nekā piecos gados pēc pārskata gada beigām Kopā: Piezīme Nr. 16 Saņemtie avansi Saņemtie pircēju avansi Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā, Projekts Nr. 3DP/ /11/APIA/CFLA/036/037 ar Eiropas reģionālā fonda līdzfinansējums Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā, Projekta Nr. 3.DP/ /12/IPIA/VARAM/013 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējums Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Projekts Nr. PSC/ /12/04/002 ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu,ii kārta Kopā: Piezīme Nr. 17 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi piegādātājiem Ieturētā garantijas nauda Kopā: Ķegumā, gadā 18

19 Piezīme Nr. 18 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Nodokļa veids Ieturējumi no darba algas Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas nodoklis Dabas resursu nodoklis Kopā: Piezīme Nr. 19 Nākamo periodu ieņēmumi ES Pozīcija Nākamo periodu ieņēmumi - īstermiņa daļa Kopā: Piezīme Nr. 21 Uzkrātās saistības Uzkrātajās saistībās uzrādītas par saņemtajiem rēķiniem gadā, kas iekļaujami izdevumos pārskata periodā - gada pārskata revīzijas izdevumi, komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu rēķinu summas. Norēķini par uzkrātām saistībām Kopā: Nodarbinātās personas Uzņēmumā nodarbināto personu skaits Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā Personāla izmaksas Personāla izmaksas Aprēķinātā bruto alga Darba devēja VSAOI Kompensācija par darbinieku personīgās vieglās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām Kopā: Revīzijas izmaksas Atlīdzība par gada pārskata revīziju Ķegumā, gadā 19

20 5. Informācija par atlīdzību valdes locekļiem Saņemtā atlīdzība Viens valdes loceklis Aprēķinātā bruto alga, t.sk. kompensācijas Darba devēja VSAOI Kopā: Ziņas par ārpusbilances saistībām, ieķīlātiem aktīviem Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas, kuras nav skaidrotas gada finanšu pārskata pielikumā. 7. Notikumi pēc bilances datuma Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas. 8. Darbības turpināšanas iespējas Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk. Finanšu pārskatu sagatavo, pieņemot, ka uzņēmums turpinās savu darbību. Prokūrists Edgars Kozlovs 2015.gada 6.jūlijā Ķegumā, gadā 20

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Praktiskais darbs

Praktiskais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk