RB IDS 2016 LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RB IDS 2016 LV"

Transkripts

1 Informācijas atklāšanas paziņojums par gadu Rīgā 2017.gada 31.martā

2 Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un procedūras 5 Pārvaldības pasākumi 5 Riska pārvaldības plūsma Bankas vadības struktūrai 6 Kredītrisks 7 Tirgus risks 13 Likviditātes risks 14 Operacionālais risks 14 Valsts risks 15 Pārējie riski 15 Kapitāla pārvaldība 16 Kapitāla prasības 17 Kapitāla rezerves noteikšana 18 Sviras rādītājs 18 Neapgrūtinātie aktīvi 19 Atalgojuma Politika 20 2

3 Ievads Šajā informācijas atklāšanas paziņojumā tiek sniegta informācija par (tālāk tekstā Banka) galvenajiem finanšu rādītājiem, risku pārvaldību, kapitāla prasībām, riska darījumiem, kapitāla rezervi, sviras rādītāju, neapgrūtinātiem aktīviem un atalgojuma politiku saskaņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr.575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012. Informācija par Banku Bankas galvenie darbības virzieni ir individuālo bankas pakalpojumu sniegšana (Private Banking), ieskaitot noguldījumu pieņemšanu, klientu kontu apkalpošanu, vietējās un starptautiskās norēķinu operācijas, ārvalstu valūtu maiņu un operācijas ar vērtspapīriem, trasta un brokeru pakalpojumus, dokumentāras operācijas, kreditēšanu. Galvenie finanšu pārskata rādītāji Tabulā ir sniegti galvenie Bankas finanšu darbības rādītāji. AKTĪVI / EUR '000 DEC 31, 2016 DEC 31, 2015 Prasības pret Latvijas Banku 34,775 43,786 Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2, Prasības pret finanšu institūcijām 82,577 98,136 Kredīti 166,412 58,712 Pārdošanai pieejami finanšu instrumenti 45,401 35,074 Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 60,978 Pamatlīdzekļi 5,680 5,723 Nemateriālie aktīvi Citi aktīvi 2,832 1,728 KOPĀ AKTĪVI 340, ,848 SAISTĪBAS / EUR '000 DEC 31, 2016 DEC 31, 2015 Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2, Saistības pret finanšu institūcijām Klientu norēķinu konti un noguldījumi 274, ,882 Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības Atliktā nodokļa saistības Citu nodokļu saistības Pārējās saistības KOPĀ SAISTĪBAS 278, ,894 3

4 KAPITĀLS UN REZERVES / EUR '000 DEC 31, 2016 DEC 31, 2015 Pamatkapitāls 27,809 27,809 Akciju emisijas uzcenojums 21,717 21,717 Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 1,370 1,370 Pārdošanai pieejamu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve Pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu, pārklasificētu uz līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem, pārvērtēšanas rezerve 845 (606) - (9,872) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata perioda nesadalītā peļņa 7,157 4,716 KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES 61,934 45,954 FINANŠU RĀDĪTĀJI DEC 31, 2016 DEC 31, 2015 Aktīvu atdeve (ROA) 2.1% 1.5% Kapitāla atdeve (ROE) 11.6% 10.3% Kapitāla pietiekamības rādītājs 28.53% 19.70% 4

5 Risku pārvaldības mērķi Bankas risku vadības sistēma ir izstrādāta, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas noteiktās efektīvas banku uzraudzības prasības. Banka identificēja būtiskus riskus, kas saistīti ar Bankas darbību, un ir izstrādājusi un apstiprinājusi atbilstošas politikas šo risku pārvaldīšanai, tai skaitā mērīšanai, novērtēšanai, kontrolei, to mazināšanas pasākumiem un risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Banka visvairāk ir pakļauta šādiem riskiem, kas saistīti ar finanšu instrumentiem: kredītrisks tirgus riski likviditātes risks operacionālais risks valsts risks pārējie riski. Banka atzinusi par būtiskiem arī citus, ar finanšu instrumentiem nesaistītos riskus, kuriem ir izstrādātas atbilstošas pārvaldīšanas politikas un kuri ņemti vērā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa ietvaros. Riska vadības politikas un procedūras Bankas Padome uzrauga risku pārvaldību Bankā un nepārtraukti novērtē risku vadības efektivitāti. Padome apstiprina risku pārvaldīšanas politikas. Bankas Valde nodrošina risku pārvaldīšanu Bankā atbilstoši Padomes noteiktajām risku pārvaldīšanas politikām. Valde ir atbildīga par riska mazināšanas pasākumu ieviešanu un uzraudzību un par to, lai Banka darbotos saskaņā ar noteiktajiem riska parametriem. Risku daļa nodrošina risku pārvaldības procesu Bankā, izstrādā attiecīgus reglamentējušos dokumentus un ikdienas veic ar risku pārvaldīšanu saistītas funkcijas. Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas komiteja izskata Bankas risku vadību reglamentējušus dokumentus, izskata lēmumu projektus par risku pārvaldīšanu un mazināšanu, koleģiāli apspriež ar risku vadību saistītus jautājumus Bankas struktūrvienību vadītāju un atbildīgo darbinieku līmenī un pieņem lēmumus par risku uzņemšanos savas kompetences un pilnvaru robežās. Banka vismaz reizi gadā pārskata risku vadības procesu regulējošas politikas un procedūras, lai atspoguļotu izmaiņas tirgus nosacījumos, normatīvajos noteikumos, piedāvātajos produktos un pakalpojumos un lai piemērotu labāko praksi. Pārvaldības pasākumi Bankā Padomes sastāvā ir pieci locekļi. Papildus Padomes locekļa amatam, divi no tiem ieņem vienu amatu, viens ieņem trīs amatus, viens ieņem četrus amatus un viens ieņem sešus amatus. Informācija par Bankas Padomes locekļu faktiskajām zināšanām, prasmēm un kompetenci ir izklāstīta Bankas mājas lapas sadaļā Padome. Bankas Valdes sastāvā ir trīs locekļi. Viens no tiem ieņem divus amatus citos uzņēmumos papildus Valdes locekļa amatam. Pārējie divi Valdes locekļi neieņem citus amatus. Informācija par Bankas Valdes locekļu faktiskajām zināšanām, prasmēm un kompetenci ir izklāstīta Bankas mājas lapas sadaļā Valde. Bankas Padome ir apstiprinājusi Atsevišķu Bankas amatpersonu ievēlēšanas un Bankas pārvaldes institūciju sastāva daudzveidības nodrošināšanas politiku. Šī politika cita starpā nosaka kārtību, kādā Bankā ievēl un pieņem darbā Padomes un Valdes locekļus un nodrošina Padomes un Valdes sastāva daudzveidību. Politikas prasību izpildi Bankā kopumā uzrauga Padomes priekšsēdētājs. 5

6 Padome pilnā sastāvā veic Padomes un Valdes locekļa amata kandidātu atlasi un to apstiprināšanu vai ieteikšanu apstiprināšanai akcionāru sapulcē. Amata kandidātu atlases gaitā tiek vērtētas Padomes un Valdes kolektīvās zināšanas, prasmes, pieredze un dažādība. Sākotnējais Padomes un Valdes locekļu piemērotības novērtējums Bankā tiek veikts pirms attiecīgā persona uzsāk pildīt amata pienākumus. Padome pilnā sastāvā periodiski (ne retāk kā reizi gadā) veic padomes un Valdes locekļu individuālo un kolektīvo zināšanu, prasmju un pieredzes izvērtēšanu. Padome pilnā sastāvā ir izstrādājusi un apstiprinājusi kritērijus daudzveidības politikas nodrošināšanai attiecībā uz padomes un Valdes sastāvu, pieņemot, ka padomes un Valdes locekļiem jābūt pietiekami dažādiem tādā ziņā kā vecums, dzimums, ģeogrāfiskā izcelsme, izglītība un profesionālā kvalifikācija. Šīs prasības tiek ievērotas gan Valdes, gan Padomes sastāvā. Banka neveido Izvirzīšanas komiteju, ņemot vērā Bankas padomes locekļu skaitu, darbības apjomus, veidus, sarežģītību un specifiku. Izvirzīšanas komitejas pienākumus Bankā veic Padome pilnā sastāvā. Banka neveido atsevišķu Riska pārvaldības komiteju. Riska pārvaldības plūsma Bankas vadības struktūrai Bankas risku vadības mērķis ir nodrošināt līdzsvaru starp riskiem un peļņu, kā arī minimizēt risku potenciālo negatīvo ietekmi uz finansiālo stāvokli un reputāciju. Risks tiek definēts kā iespējamā negatīvā ietekme uz Bankas vērtību, kas varētu rasties kādu iekšējo vai ārējo notikumu rezultātā. Bankas risku vadības sistēma ir integrēta vispārējā iekšējās kontroles sistēmā un atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo dokumentu prasībām un vispārējiem risku vadības labākās prakses ieteikumiem. Risku vadības pamatā ir Bankas darbībai piemītošo risku identificēšana un pārvaldīšana, iekļaujot mērīšanu, novērtēšanu, limitu noteikšanu, kontroli un risku pārskatu sniegšanu. Bankas īpašnieks un vadība ir ieinteresēta augstā ieguldītā kapitāla atdevē un stabilā Bankas attīstībā, balstoties uz profesionālu risku vadību. Bankas Padome ir atbildīga par Bankas darbībai piemītošo risku pārvaldības politiku izskatīšanu un apstiprināšanu. Bankas Valde ir atbildīga par Padomes noteikto risku vadības politiku ievērošanu un risku vadības procesu Bankā. Ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātos Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumus, Banka ir izstrādājusi tās darbībai piemītošo risku identificēšanas un pārvaldības procedūras, metodes risku identificēšanai, novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī Banka ir izveidojusi neatkarīgu risku kontroles struktūrvienību. Riska kontroles struktūrvienība ir atbildīga par risku pārvaldības procesu attīstību un metožu noteikšanu risku identificēšanai, risku darījumu apjomu analīzei un ziņošanai par būtiskākiem riskiem, t.i., kredītrisku, tirgus risku, likviditātes risku un operacionālo risku. Risku direktors ir galvenokārt atbildīgs par visaptverošas risku kontroles funkciju vadīšanu. Risku direktora pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu. 6

7 Kredītrisks Kredītrisks ir risks, ka Bankai radīsies finanšu zaudējumi no tā, ka aizņēmējs vai darījuma partneris nespēs pildīt savas saistības pret Banku. Banka pielieto vienotu pieeju kredītriska pārvaldīšanai attiecībā uz finanšu stāvokļa pārskatā un ārpusbilancē atspoguļotajiem prasību posteņiem, kā arī ņem vērā kredītriska koncentrāciju. Pārskata periodā Bankas galvenie kredītriska avoti bija prasības pret darījumu partneriem, Bankas kredītportfelī iekļautie kredīti un Bankas portfelī iekļautie parāda vērtspapīri. Banka ierobežo pakļautību kredītriskam no prasībām pret darījumu partneriem ar limitu sistēmas palīdzību. Banka izmanto iekšējo darījumu partneru kredītspējas novērtēšanas metodi, kas ņem vērā šādus lielumus: kapitāla pietiekamība, aktīvu kvalitāte, īpašnieku struktūra, pelnītspēja, likviditāte un starptautisko aģentūru piešķirtie reitingi. Darījumu partneru limiti tiek noteikti atkarībā no novērtējuma rezultātā darījuma partnerim piešķirtās kvalitātes grupas, darījumu veidiem un termiņiem. Darījumu partneru novērtējums tiek veikts regulāri, pamatojoties uz aktuāliem finanšu datiem, kā arī pēc tādas informācijas saņemšanas, kas var būtiski ietekmēt darījumu partnera kredītspēju. Bankā ir ieviesta darījumu partneru limitu kontroles sistēma. Limitu ievērošanu uzrauga un izvērtē Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas komiteja reizi mēnesī vai biežāk pēc nepieciešamības. Banka ierobežo pakļautību kredītriskam no kredītportfeļa, pirms kredīta izsniegšanas veicot kredīta novērtēšanu un pēc izsniegšanas veicot tā uzraudzību. Pirms kredītu iesniegšanas Banka pārbauda potenciālā kredītņēmēja maksātspēju un veic kredītprojekta izvērtēšanu. Pēc kredīta izsniegšanas Banka veic regulāru kredītu portfeļu analīzi, kā viens no analīzes kritērijiem - tiek izvērtēts kredīta līgumā paredzēto kredīta maksājumu kavējums dienās Kredītrisks attiecībā uz savstarpēji saistītu darījumu partneru grupām un darījumu partneriem, kuri ir saistīti ar Banku, atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām. Banka pārvalda parāda vērtspapīru portfeli saskaņā ar apstiprinātām iekšējām stratēģijām, kas paredz tajā skaitā arī kredītriska ierobežojošus parametrus minimālais pieļaujamais viena emitenta un vidējais portfeļa kredītriska reitings, maksimāli pieļaujamais vienas emisijas un vidējais portfeļa atlikušais termiņš, koncentrācijas ierobežojumi. Uzkrājumi tiek atzīti, ja Bankai ir juridiskas vai prakses radītas saistības, kas radušās pagātnes notikuma ietekmē, un ir gaidāms, ka, lai nokārtotu šīs saistības, būs nepieciešama ekonomisku labumu aizplūšana. Ja laika aspekta ietekme ir būtiska, uzkrājumu apjoms tiek noteikts, diskontējot paredzamo nākotnes naudas plūsmu ar pirms nodokļa likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un, ja nepieciešams, riskus, kas piemīt attiecīgajām saistībām. Kredīti sadalījumā pa klientu grupām EUR 000 DEC 31, 2016 Privātām nefinanšu sabiedrībām 164,933 Mājsaimniecībām 1,479 KREDĪTI KOPĀ 166,412 Uzkrājumi nedrošiem parādiem - KREDĪTI TĪRA VĒRTĪBA 166,412 7

8 Kredītu ģeogrāfiskā segmentācija EUR 000 DEC 31, 2016 Latvijas rezidentiem 239 Eiropas savienības valstu rezidentiem 151,135 Citu valstu rezidentiem 15,038 KREDĪTI KOPĀ 166,412 Uzkrājumi nedrošiem parādiem - KREDĪTI TĪRA VĒRTĪBA 166,412 Kredītu sadalījums pa veidiem EUR 000 DEC 31, 2016 Komerckredīti 119,908 Norēķinu kontu overdrafti 23,989 Hipotekārie kredīti 479 Kredītkaršu kredīti 9 Reverse repo kredīti 12,349 Pārējie kredīti 9,678 KREDĪTI KOPĀ 166,412 Uzkrājumi nedrošiem parādiem - KREDĪTI TĪRA VĒRTĪBA 166,412 Maksimālais kredītrisks EUR 000 NETO EKSPOZĪCIJA BRUTO EKSPOZĪCIJA Prasības pret Latvijas Banku 34,775 34,775 Prasības pret finanšu institūcijām 82,577 82,577 Kredīti 30, ,412 Pārdošanai pieejami finanšu instrumenti 45,401 45,401 Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - - Citi debitori 2,613 2,613 KOPĀ FINANŠU AKTĪVI 195, ,778 SAISTĪBAS PRET KLIENTIEM

9 Maksimālā kredītriska koncentrācija Maksimālais kredītriska lielums vienam darījumu partnerim vai savstarpēji saistītu darījumu partneru grupai 2016.gada 31.decembrī bija 23% (2015: 11%), bet vienai valstij 43% (2015: 29%) no kopējām kredītriskam pakļautajām prasībām gada 31. decembrī Bankai bija 2 aizņēmēji, kuru kredītsaistības kopējā apmērā EUR 102,761 tūkstoši bija nodrošināti 100% apmērā ar termiņnoguldījumu. Tā rezultātā šiem kredītiem bija piemērota nulles riska pakāpe. Kredītriskam pakļauto finanšu aktīvu kvalitāte Nākamajā tabulā ir uzrādīta kredītriskam pakļauto finanšu aktīvu kvalitāte (prasības pret finanšu iestādēm un Bankas prasības, kas izriet no pārdošanai pieejamo aktīvu portfeļa parāda vērtspapīriem) dalījumā pa finanšu aktīvu veidiem 2016.gada 31.decembrī, balstoties uz Bankas iekšējo novērtēšanas metodiku un starptautisko reitinga aģentūru kredītreitingiem. NAV KAVĒTI VAI ZAUDĒJUŠI VĒRTĪBU EUR 000 GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 KAVĒTI, BET NAV ZAUDĒJUŠI VĒRTĪBU ZAUDĒJUŠI VĒRTĪBU KOPĀ Prasības pret Latvijas Banku: A1 Baa3 34, ,775 Prasības pret centrālajām valdībām: A1 Baa3 5,331 4, ,623 Ba1 B1-4, ,084 Prasības pret finanšu institūcijām: A1 Baa3 17 2, ,936 Ba1 B1-35, ,935 B2 CCC - - 8, ,949 Bez reitinga - 37, ,926 Prasības pret nefinanšu institūcijām: A1 Baa , ,045 Ba1 B , ,480 KOPĀ BRUTO 40,123 84,967 32,540 5, ,753 UZKRĀJUMI KOPĀ NETO 40,123 84,967 32,540 5, ,753 Saskaņā ar Bankas iekšējo metodiku kredītriskam pakļautie finanšu aktīvi tika sadalīti šādās 5 kredītu kvalitātes grupās. Sadalījums pa aktīvu kvalitātes grupām ir aktuāls gan prasībām pret finanšu iestādēm, gan Bankas prasībām, kas izriet no pārdošanai pieejamo aktīvu portfeļa parāda vērtspapīriem: 9

10 Grupa 1 Šīs grupas aktīvi ir prasības pret augstākā kvalitātes līmeņa finanšu iestādēm, ar drošu kredītreitingu (Baa3 un augstāku) un stiprām tirgus pozīcijām attīstītās valstīs vai pasaules mērogā. Pirmās grupas finanšu iestādes ir savas valsts vai globālās finanšu sistēmas veidojušās institūcijas, ar stabiliem pelnītspējas rādītājiem, augsto likviditāti un kapitāla pietiekamību, kā arī valdības atbalsta iespējām. Parasti tās ir pasaules mēroga institūcijas ar kapitālu virs pieciem miljardiem eiro. Grupa 2 Šīs grupas aktīvi ir prasības pret augstā kvalitātes līmeņa finanšu iestādēm, kas ieņem stipras pozīcijas savā valstī, ar pietiekami augsto kredītreitingu (B1 un augstāk). Otrās grupas finanšu iestādes parāda spēju nepieciešamības gadījumā piesaistīt papildus finansējumu un kapitālu no akcionāru vai valdības puses, strādā ar labiem rezultātiem un ar labu reputāciju. Parasti tās ir liela mēroga finanšu institūcijas ar kapitālu virs viena miljarda eiro. Grupa 3 Šīs grupas aktīvi ir prasības pret vidēja kvalitātes līmeņa finanšu iestādēm. Šīs iestādes parasti strādā nišas segmentos, var būt ar vai bez kredītreitinga, bet ar labiem darbības rezultātiem, pietiekamu kapitālu, bez likviditātes problēmām un problemātiskiem aktīviem. Parasti tās ir vidēja mēroga finanšu institūcijas ar kapitālu virs simts miljoniem eiro. Grupa 4 Šīs grupas aktīvi ir prasības pret finanšu iestādēm, kuru kredītspējas kvalitāte ir zemāka par vidējo. Tās ir institūcijas, kas strādāja ar zaudējumiem, kuru aktīvu kvalitāte, likviditāte vai kapitāla pietiekamība ir zemāka par vidējo tirgū. Šajā grupā arī tiek iekļautas nelielas institūcijas, kuru tirgus pozīcijas nav nozīmīgas. Banka ar šīs grupas iestādēm strādā piesardzīgi un ierobežo riska darījumu apjomus. Grupa 5 Piektajai grupai atbilstošais novērtējums nozīmē, ka finanšu iestāde pakļauta būtiskam riskam un sadarbība ar šo institūciju ir pārāk riskanta. Šīs grupas iestādes strādā ar būtiskiem zaudējumiem, to aktīvu kvalitāte ir slikta un to likviditāte vai kapitāla pietiekamība ir bīstamā līmenī. Banka nepieļauj riska operācijas ar šīs grupas iestādēm, nosakot tām nulles limitu. 10

11 Riska darījumu sadalījums pa kategorijām un nodrošinājuma apmēriem KATEGORIJA / EUR 000 EKSPOZĪCIJA NODROŠINĀ- JUMA VĒRTĪBA T.SK. FINANŠU NODROŠINĀ- JUMS EKSPOZĪCIJU VIDĒJAIS APMĒRS PĀRSKATA PERIODĀ Centrālās valdības vai centrālās bankas 48, ,390 Iestādes 87, ,464 Komercsabiedrības 196, , , ,163 Citi posteņi 10,083 5,429-9,544 KOPĀ 342, , , ,560 Riska darījumu sadalījums pa kategorijām un nozīmīgākajiem ģeogrāfiskajiem reģioniem VALSTS / EUR 000 CENTRĀLĀS VALDĪBAS VAI BANKAS IESTĀDES KOMERC- SABIEDRĪBAS CITI POST- EŅI KOPĀ Krievija - 38,733 9,521 1,120 49,374 Kipra , ,538 Itālija ,031-13,031 Amerikas savienotās valstis , ,956 Gruzija - 12, ,110 Čehija - 7, ,267 Latvija ,847 7,131 Bahamu salas - - 6,219-6,219 Brazīlija - - 5,085-5,085 Meksika - - 4,656-4,656 Pārējās valstis 7, ,132 1,535 19,550 KOPĀ 7,295 58, ,063 9, ,917 11

12 Aktīvu sadalījums pa kategorijām un atlikušo dzēšanas termiņu KATEGORIJA / EUR 000 UZ PIEPRA- SĪJUMU LĪDZ 1 MĒN- ESIM NO 1 LĪDZ 3 MĒNE- ŠIEM NO 3 LĪDZ 6 MĒNE- ŠIEM NO 6 LĪDZ 12 MĒNE- ŠIEM NO 1 LĪDZ 5 GADIEM VAIRĀK KĀ 5 GADI KOPĀ Prasības pret Latvijas Banku Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Prasības pret finanšu institūcijām 34, ,775-2, ,674 41,233 41, ,577 Kredīti 13 36,338 8,588 78,525 25,940 12,586 4, ,412 Pārdošanai pieejami finanšu instrumenti Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi , , ,250 6,250 Citi aktīvi 1, ,832 KOPĀ 77,850 80,367 8,608 78,533 71,506 12,609 11, ,921 12

13 Tirgus risks Tirgus risks ir risks, ka izmaiņas tirgus cenās, piemēram, ārvalstu valūtu maiņas kursos, procentu likmēs, kredītriska izcenojumos un kapitāla vērtspapīru cenās, ietekmēs Bankas ienākumus vai tās portfeļu vērtību. Tirgus riska vadības mērķis ir vadīt un kontrolēt šo risku, nodrošinot pieņemamu šī riska līmeni, optimizējot riska atdevi. Tirgus risku vadības process sastāv no: Bankas tirgus riskam pakļauto pozīciju aprēķināšanas tirgus risku faktoru identificēšanas tirgus riska faktoru modelēšanas normālajos tirgus apstākļos un pēc stresa scenāriju pieņēmumiem iespējamu zaudējumu aprēķināšanas Ar mērķi ierobežot tirgus risku ietekmi, Banka nosaka limitus tirgus riskam pakļautām pozīcijām. Lai samazinātu atklātas pozīcijas līdz pieņemto limitu līmeņiem, Banka pielieto riska ierobežošanas (hedging) operācijas ar atvasinātiem finanšu instrumentiem. Vērtspapīru portfeļa stratēģijas paredz tirgus risku ierobežojumus maksimāli pieļaujamais vienas emisijas un vidējais portfeļa ilgums (duration), cenu riska ierobežojošie limiti (stop-loss limits). Pārskata periodā Banka bija pakļauta ārvalstu valūtas riskam, procentu likmju riskam un vērtspapīru cenu riskam. Ārvalstu valūtas risks Ārvalstu valūtas risks rodas, kad faktiskie vai paredzamie aktīvi ārvalstu valūtā nesakrīt ar faktiskām vai paredzamām saistībām tajā pašā valūtā, kā rezultātā veidojas atklātās pozīcijas, kas valūtu kursu svārstību rezultātā var radīt Bankai peļņu vai zaudējumus. Ārvalstu valūtu risku Banka novērtē, pielietojot riskam pakļautās vērtības (Value-at-Risk) metodoloģiju, to papildinot ar novērtējumiem pēc vēsturiskiem un hipotētiskiem stresa scenārijiem, kas atspoguļo potenciālus zaudējumus no būtiskiem negatīviem notikumiem. Pārskata periodā Bankas pakļautība ārvalstu valūtas riskam nebija būtiska, jo Banka ir noteikusi un ievēro konservatīvus iekšējos limitus atklātām valūtu pozīcijām līdz 1.5% no Bankas pašu kapitāla brīvi konvertējamām valūtām un līdz 0.75% citām valūtām. Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas komiteja uzrauga atklātās valūtas pozīcijas limitu ievērošanu. Vērtspapīru cenu risks Vērtspapīru cenu risks tiek ierobežots ar Bankas izstrādāto un apstiprināto vērtspapīru cenu riska pārvaldīšanas metodoloģiju, kas paredz gan risku novērtēšanu normālajos tirgus apstākļos, pielietojot riskam pakļautas vērtības (Value-at-Risk) metodoloģiju, gan arī risku novērtēšanu pēc tirgus stresa scenārijiem. Vērtspapīru cenu risks bija ierobežots ar augstāk minētiem ierobežojumiem un limitiem saskaņā ar apstiprināto vērtspapīru portfeļu stratēģiju. Procentu likmju risks Procentu likmju risks rodas, kad Bankai pastāv nelīdzsvarotas pozīcijas, kuru vērtību, vai no šīm pozīcijām ģenerētos neto procentu ienākumus var negatīvi ietekmēt tirgus procentu likmju izmaiņas. Procentu likmju risks Bankā tiek novērtēts pēc līdzīga algoritma kā ārvalstu valūtu risks, pielietojot dažādu valūtu un termiņu procentu likmju modelēšanu ar parametriskām metodēm, kas tiek papildināta ar stresa scenāriju ietekmes novērtējumu. 13

14 Likviditātes risks Likviditātes risks rodas, kad Bankai ir nepieciešams piesaistīt papildus līdzekļus vai pārdot kādus aktīvus, lai savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošināt saistību izpildi. Šādas situācijas ir iespējamas, kad Bankai pastāv nesaskaņotība pēc termiņiem starp aktīviem un pasīviem, kā arī līgumos paredzēto iespēju par pirmstermiņa noguldījumu izņemšanu izmantošanas rezultātā. Kontrolējot likviditātes riska stāvokli, Banka ņem vērā: aktīvu un pasīvu saskaņotību pēc atlikušajiem termiņiem likvīdo aktīvu pietiekamību un pieejamos finansējuma avotus iespējamai līdzekļu noplūdei ilgtermiņa ieguldījumu finansējuma avotu stabilitāti Banka veic regulārus likviditātes stresa testus, piemērojot dažādus scenārijus: gan parastus, gan ārkārtējus tirgus apstākļus. Bankas darbības profils paredz klientu īstermiņa līdzekļu vai līdzekļu uz pieprasījumu lielu īpatsvaru kopējos pasīvos, kas, kopā ar augsto līdzekļu koncentrāciju, padara likviditātes risku par nozīmīgu. Banka pieturas pie konservatīvas aktīvu izvietošanas stratēģijas, lai nodrošinātu aktīvu un pasīvu saskaņotību pēc termiņiem un minimizētu likviditātes riska ietekmi. Piemērojot konservatīvus pieņēmumus par resursu bāzes stabilitāti un resursu bāzes koncentrāciju, Banka uztur lielas likvīdo līdzekļu rezerves. Banka ir noteikusi likviditātes uzturēšanas principus, saskaņā ar kuriem Banka nosaka nepieciešamo vislikvīdāko aktīvu un likvīdo līdzekļu attiecību pret pieprasījuma un termiņnoguldījumu apjomu. Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas komiteja uzrauga šo principu ievērošanu. Vislikvīdākie aktīvi iekļauj atlikumus nostro kontos, starpbanku noguldījumus uz nakti un starpbanku noguldījumus ar pirmstermiņa laušanas iespēju līdz divām darbadienām, kā arī vērtspapīrus, kurus var pārdot divu darbadienu laikā vai piesaistīt finansējumu pret šo vērtspapīru ķīlu. Likvīdie līdzekļi papildus minētajiem aktīvu veidiem ietver starpbanku noguldījumus ar atlikušo termiņu vai pirmstermiņa laušanas iespēju līdz vienai nedēļai, kā arī likvīdie vērtspapīri. Operacionālais risks Operacionālais risks rodas Bankai no prasībām neatbilstošas, neveiksmīgas vai nepilnīgas iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ, ieskaitot informācijas tehnoloģiju un juridisko risku, bet neieskaitot reputācijas risku un stratēģijas un biznesa risku. Operacionālais risks tiek pārvaldīts gan centralizēti kā sistemātisks un mērķtiecīgs riska līmeņa novērtēšanas, kontroles un mazināšanas komplekss, gan struktūrvienību līmenī, ieviešot vispārpieņemtos operacionālā riska pārvaldīšanas un iekšējās kontroles standartus: atbilstošas pienākumu sadales prasības salīdzināšanās un darījumu uzraudzības prasības atbilstība likumdošanas un citām juridiskajām prasībām kontroles un procedūru dokumentācija prasības periodiski novērtēt operacionālo risku un risku ierobežošanai paredzēto kontroļu un procedūru atbilstību mācības un profesionālā attīstība ētikas un biznesa standarti riska mazināšana, ieskaitot apdrošināšanu, kad tā ir efektīva 14

15 Centralizēto operacionālā riska pārvaldīšanu nodrošina Risku daļa, izstrādājot un pielietojot šādu kvalitatīvo un kvantitatīvo risku novērtēšanas metožu kombināciju: ekspertu metode un pašnovērtēšana; operacionālā riska kvantitatīvo rādītāju (indikatoru) dinamiskā analīze; riska notikumu datu bāzes izmantošana; Iekšējā Audita pārbaužu ziņojumi; citu iekšējās kontroles sistēmas testēšanu rezultāti, piemēram, procesu tehnoloģisko lapu analīze un izvērtēšana; stresa testi un scenāriju analīze Valsts risks Valsts risks ir varbūtība Bankai ciest zaudējumus gadījumā, ja kādas valsts valdība ievieš ierobežojumus, kuri rada šķēršļus šīs valsts rezidentiem izpildīt savas saistības pret Banku politisko, ekonomisko vai citu apstākļu dēļ. Lai efektīvi pārvaldītu un mazinātu Bankas valsts risku, Banka nosaka valsts riska limitus. Valsts riska limitu Banka nosaka tikai tām valstīm, kuru valstu rezidenti vai valdība ir Bankas darījumu partneri. Nosakot valsts riska limitu, Banka izmanto vadošo starptautisko reitingu aģentūru (Moody s, Standart&Poor s, Fitch) valstīm piešķirtos kredītreitingus. Valsts riska, kas ir saistīts ar nozīmīgajām koncentrācijām Bankas aktīvu izvietošanā ārvalstīs, pārvaldīšanai un mazināšanai, Banka nosaka valsts riska koncentrācijas limitu Bankas aktīvu izvietojumam ārvalstīs. Pārējie riski Šādi riski tiek iekļauti "Citi riski" kategorijā: reputācijas risks stratēģijas risks biznesa risks atbilstības risks Šo risku kopumu raksturo kopējā pazīme risku iestāšanas gadījumā Banka zaudēs daļu no saviem klientiem, mērķa tirgiem vai pakalpojumiem. Rezultātā samazināsies Bankas ieņēmumi, un galvenais izaicinājums ir pielāgot izdevumu struktūru jaunai situācijai un atrast alternatīvas tirgus nišas. Stratēģijas un biznesa risku Banka pārvaldīšanas elementi ir: Tirgus situācijas regulāra izpēte Likumdošanas izmaiņu izpēte Konkurentu izpēte Bankas darbības plānošana vidējam termiņam Bankas darbības koncepcijas izstrāde ilgam termiņam Regulāra izstrādāto darbības plānu aktualizēšana atbilstoši tirgus situācijai Šo pasākumu kopums palīdz savlaicīgi identificēt izmaiņas biznesa vidē un pielāgot Bankas darbības profilu jaunajiem apstākļiem. 15

16 Kapitāla pārvaldība Bankas stratēģiskais mērķis kapitāla pārvaldībā ir uzturēt tādu kapitāla lielumu, kas veicinātu Bankas darbības stratēģisko mērķu sasniegšanu, tai skaitā: nodrošinātu atbilstību normatīvo aktu prasībām būtu pietiekams un optimāls Bankas biznesa nodrošināšanai un attīstībai kā biznesa apjoma, tā arī biznesa struktūras ziņā nodrošinātu, ka Bankas kapitāls, kas saskaņā ar tās iekšējiem aprēķiniem ir pietiekams pašreizējai un plānotajai darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai, apmēra, elementu un to īpatsvara ziņā Banka pārvalda tās kapitālu, ievērojot gan likumā noteikto, gan ekonomisko kapitālu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija reglamentē kā likumā noteiktā kapitāla minimālās prasības, tā arī kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu, kura pamatā ir iekšējais kapitāls. Regulējošajās prasībās noteiktais kapitāls Prasības likumā noteiktajam kapitālam nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos iekļautās tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija) un 2006.gada 14.jūnija Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību. Banka kredītriska kapitāla prasību aprēķina, piemērojot standartizēto pieeju. Saskaņā ar to, riska svērtie aktīvi tiek vērtēti, ņemot vērā riska pakāpju hierarhiju, kas sastādīta saskaņā ar katra aktīva un darījuma puses būtību un ņemot vērā jebkurus nodrošinājumus un garantijas. Līdzīga uzskaite ar dažām korekcijām, lai atspoguļotu potenciālo zaudējumu iestāšanos varbūtību, tiek veikta attiecībā uz ārpusbilances posteņiem. Operacionālā riska kapitāla prasību Banka aprēķina, pielietojot pamatrādītāja pieeju. Iekšējais kapitāls Banka pārvalda savu iekšējo kapitālu, pamatojoties uz dažādu potenciālo stresa scenāriju novērtēšanas rezultātiem. Iekšējā kapitāla pārvaldīšanas mērķis ir nodrošināt kapitāla pietiekamību atbilstoši normatīvajām prasībām un Bankas iekšējam mērķa līmenim arī pēc būtiskiem nelabvēlīgiem notikumiem. Banka iekšējā kapitāla pietiekamības aprēķināšanai pašu kapitāla elementus nosaka saskaņā ar regulējošām prasībām. Iekšējā kapitāla prasība tiek aprēķināta šādā secībā: tiek aprēķināta atsevišķo risku kapitāla prasība normālajos apstākļos un kapitāla rezerve saskaņā ar Finanšu un kapitāla komisijas Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumiem vai kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvajiem noteikumiem; tiek aprēķināta atsevišķo risku kapitāla prasība stresa apstākļos, piemērojot Bankas noteiktos stresa scenārijus; tiek aprēķināti potenciālie zaudējumi, kas var rasties Bankai kombinētā stresa scenārija rezultātā, t.i., dažādu risku vienlaicīga stresa iestāšanās, kas ir raksturīga tirgus lejupslīdes fāzei divu gadu laika periodā; tiek aprēķināta korekcija, kas atspoguļo faktu, ka atsevišķu risku stresa scenāriji nevar iestāties vienlaicīgi, jo tie ir neatkarīgi un nesaistīti notikumi; tiek aprēķināta iekšējā kapitāla prasība, summējot kapitāla prasības normālajos apstākļos vai stresa apstākļos lielāko vērtību un atskaitot iepriekš minēto korekciju. 16

17 Kapitāla prasības Sekojošā tabula sniedz vispārējo pārskatu par minimālā kapitāla prasībām katra riska segšanai. KATEGORIJA / EUR '000 EKSPOZĪCIJA RISKA SVĒRTA EKSPOZĪCIJA KAPITĀLA PRASĪBAS Kredītrisks: 342, ,917 14,074 Centrālās valdības vai bankas 48,482 7, Iestādes 87,052 58,982 4,719 Komercsabiedrības 196, ,062 8,005 Citi posteņi 10,083 9, Tirgus risks: Ārvalstu valūtas risks Vērtspapīru cenu risks Operacionālais risks 14,977 14,977 1,198 KOPĀ 357, ,078 15,287 PAŠU KAPITĀLS / EUR '000 SUMMA Pirmā līmeņa kapitāls: 54,126 Pirmā līmeņa pamata kapitāls: 54,126 Kapitāla instrumenti, piemērotas kā pamata kapitāls: 49,526 Apmaksātājs pamatkapitāls 27,809 Akciju emisiju uzcenojums 21,717 Pārskata perioda nesadalītā peļņa / (zaudējumi) 5,134 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi) 1,370 Nemateriālie aktīvi (570) Papildus vērtības korekcija (548) Kapitāla korekcija (786) Otrā līmeņa kapitāls: 383 Kapitāla instrumenti un pakārtotās saistības 383 KOPĒJAIS KAPITĀLS 54,509 17

18 KAPITĀLA RĀDĪTĀJI / EUR 000 / % DEC 31, 2016 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 28.33% Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums / (iztrūkums) 45,527 Pirmā līmeņa kapitāls 28.33% Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums / (iztrūkums) 42,661 Kopējais kapitāls 28.53% Kopēja kapitāla pārpalikums / (iztrūkums) 39,223 Kapitāla rezerves noteikšana Kapitāla rezerves noteikšanai Banka analizē un izvērtē iespējamos Bankas attīstības scenārijus nākamajiem trim gadiem atkarībā no dažādiem makroekonomiskās situācijas attīstības scenārijiem, notikumiem vai izmaiņām tirgus nosacījumos, kā arī novērtē šādu scenāriju, notikumu vai izmaiņu tirgus nosacījumos ietekmi uz Bankas kopējo finanšu stāvokli, Bankas rīcībā esošā kapitāla apmēru, kapitāla prasībām un kapitāla pietiekamību. Veicot rezerves apmēra noteikšanu, Banka ņem vērā stresa testu, kas bija veikti atsevišķiem riskiem, pieņēmumus un rezultātus. Sviras rādītājs Sviras rādītājs ir uzraudzības rīks, kas ļauj Bankai novērtēt pārmērīgu aizņemto līdzekļu risku. Šīs rādītājs ir izteikts procentos kā pirmā līmeņa kapitāla attiecība pret riska nesvērto riska darījumu kopsummu (t.sk. ārpusbilances darījumi) un tas nodrošina papildus aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar modeļu un novērtēšanas kļūdām kapitāla prasību aprēķinā. Priekšlikumā par ES Regulas Nr. 575/2013 labojumiem ir paredzēts noteikt kredītiestādēm saistošu sviras rādītāju 3% apmērā. Sviras rādītājs ir viens no Bankas stratēģiskajiem rādītājiem, tas tiek kontrolēts regulāri pret mērķa līmeni. Tabula sniedz vispārējo pārskatu par sviras rādītāju: SVIRAS RĀDĪTĀJS / EUR 000 / % DEC 31, 2016 Pilnā apmērā pirmā līmeņa kapitāls 54,674 Pilnā apmērā pirmā līmeņa kapitāla korekcija (1,357) Pārejas apmēra pirmā līmeņa kapitāls 54,126 Pārejas apmēra pirmā līmeņa kapitāla korekcija (1,905) Citi aktīvi 337,677 Citi ārpusbilances posteņi 647 Atvasinātie Instrumenti: tirgus vērtība 3,711 PILNA APMĒRĀ SVIRAS RĀDĪTĀJS 16.05% PĀREJAS APMĒRĀ SVIRAS RĀDĪTĀJS 15.91% 18

19 Neapgrūtinātie aktīvi Informācija par apgrūtinātajiem un neapgrūtinātajiem aktīviem ir sagatavota atbilstoši Regulas 575/2013, Regulas 2015/79 prasībām un FKTK gada 25. februāra noteikumiem Nr.24 Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīviem noteikumi. Apgrūtinātie un neapgrūtinātie aktīvi: AKTĪVI / EUR 000 UZSKAITES VĒRTĪBA NEAPGRŪTINĀTO AKTĪVU PATIESA VĒRTĪBA NEAPGRŪTINĀTO AKTĪVU Kopā aktīvi 340,921 X t.sk. parāda vērtspapīri 45,401 45,401 t.sk. citi aktīvi 295,519 X SAŅEMTAIS NODROŠINĀJUMS / EUR 000 SAŅEMTA NODROŠINĀJUMA PATIESĀ VĒRTĪBA VAI PIEEJAMI APGRŪTINĀJUMAM PAŠU IZSNIEGTI PARĀDA VĒRTSPAPĪRI Kopā saņemtais nodrošinājums 121,409 t.sk. parāda vērtspapīri 45,40 t.sk. citi saņemtie nodrošinājumi 76,008 19

20 Atalgojuma Politika Bankas personāla un atalgojuma politika nosaka personāla vadības pamatprincipus, personāla plānošanas un vadības uzdevumus, personāla atbilstības, profesionālās izaugsmes un motivācijas sistēmas, tajā skaitā atalgojuma politikas pamatnosacījumus. Lēmumu pieņemšana Bankas personāla un atalgojuma politiku apstiprina Bankas padome. Valde ir atbildīga par padomes apstiprinātās Personāla un atalgojuma politikas īstenošanu Bankā. Šī politika ir saistoša visiem bankas darbiniekiem. Bankā nav izveidota atalgojuma komiteja. Lēmumu par atalgojuma mainīgas daļas piešķiršanu pieņem Bankas Padome. Svarīgākās atalgojuma sistēmas iezīmes Nosakot personāla atalgojumu, tiek ņemti vērā Bankas attīstības stratēģiskie plāni un darbības rādītāju izpilde. Bankas personāla un atalgojuma politika paredz personāla atalgojuma nemainīgo un mainīgo daļu. Bankas personāla atalgojuma sistēma pamatā tiek veidota, balstoties uz konkurētspējīgas ikmēneša darba algas likmes noteikšanu katram darbiniekam atbilstoši amatam nepieciešamajam izglītības līmenim, praktiskajām iemaņām, atbildības līmenim un ieguldījumam attiecīgās struktūrvienības uzdevumu izpildē. Darba alga ar katru darbinieku tiek atrunāta darba līgumā. Atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai un darbības rezultātu novērtēšanai Banka izmanto gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos rādītājus. Darbinieku mainīgā atalgojuma daļa ir atkarīga no individuālā darba snieguma, sasniegtajiem rezultātiem un mērķu izpildes gada griezumā, ņemot vērā attiecīgās darbības jomas specifiku un nosacījumus, kā arī vērtējot ilgtermiņa attīstības rezultātus, ar darbības rezultātiem saistītos esošos un potenciālos riskus, iekšējās kontroles sistēmās esošos elementus risku mazināšanai, bankas stratēģijas izpildes pakāpi un efektivitātes pamatrādītājus. Bankas atalgojuma sistēma paredz atalgojuma mainīgo daļu tikai monetārā formā. Banka nodrošina, ka nemainīgā daļa kopējā atalgojumā ir pietiekami liela, lai noteiktu elastīgu atalgojuma politiku attiecībā uz atalgojuma mainīgo daļu, ieskaitot iespēju neizmaksāt atalgojuma mainīgo daļu. Bankas Personāla un atalgojuma politikā nav paredzēta iespēja darbiniekiem iegūt tiesības uz akcijām, izvēles līgumiem vai atalgojuma mainīgās daļas lielumiem, pamatojoties uz darbības rezultātu kritērijiem. Atalgojuma mainīgās daļas atlikšanas politika Gadījumā, ja darbinieka aprēķinātās par kalendāro gadu prēmijas apjoms pārsniedz 35% no kopējiem darbinieka gada ienākumiem, ieskaitot atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, tad 40% aprēķinātās par atskaites gadu prēmijas izmaksa tiek atlikta uz termiņu no 3 līdz 5 gadiem. Atlikšanas termiņu nosaka ar Valdes lēmumu (bankas darbiniekiem) vai ar Padomes lēmumu (Valdes locekļiem), ņemot vērā atskaites perioda darījumu, kas ietekmēja prēmijas apmēru, noslēgšanas termiņus. Gadījumā, ja darbinieka aprēķinātās par kalendāro gadu prēmijas apjoms pārsniedz 60% no kopējiem darbinieka gada ienākumiem, ieskaitot atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, tad 60% aprēķinātās par atskaites gadu prēmijas izmaksa tiek atlikta uz termiņu no 3 līdz 5 gadiem. Atlikšanas termiņu nosaka ar Valdes lēmumu (bankas darbiniekiem) vai ar Padomes lēmumu (Valdes locekļiem), ņemot vērā atskaites perioda darījumu, kas ietekmēja prēmijas apmēru, noslēgšanas termiņus. Galvenie parametri un loģiskais pamatojums jebkādai atalgojuma mainīgās daļas shēmai Bankas atalgojuma sistēma tiek organizēta ievērojot principu, ka darbinieka atalgojums nav atkarīgs no īstermiņa mērķu sasniegšanas, kā arī no attiecīgā amata iespējām nest Bankai peļņu, lai neveicinātu tādu risku uzņemšanos, kurus Banka nevar pildīt. Atalgojuma mainīgā daļa tiek noteikta individuāli pēc visas Bankas, attiecīgās struktūrvienības un katra darbinieka darbības rezultātu novērtēšanas. 20

21 Informācija par darbinieku atalgojumu gadā EUR PADOME VALDE IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMI PRIVĀTPERSO NU VAI MAZO UN VIDĒJO KOMERC- SABIEDRĪBU APKALPOŠANA AKTĪVU PĀRVAL- DĪŠANA* KORPORA- TĪVĀ ATBALSTA FUNKCIJA IEKŠĒJĀS KONTROLES FUNKCIJA Darbinieku skaits gada beigās Kopējais atalgojums 414, , , ,424 58,772 1,094, ,078 tajā skaitā: mainīgā atalgojuma daļa - - 8,882 75,880 8, ,349 39,961 *Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, detalizētāka informācija netiek publiskota. Riska profilu ietekmējošo amatu atalgojuma sadalījums un atalgojuma struktūras elementi Gadā EUR PADOME VALDE IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMI ** PRIVĀTPERSO NU VAI MAZO UN VIDĒJO KOMERC- SABIEDRĪBU APKALPOŠANA AKTĪVU PĀRVAL- DĪŠANA KORPORA- TĪVĀ ATBALSTA FUNKCIJA ** IEKŠĒJĀS KONTROLES FUNKCIJA Iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās tajā skaitā riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās Atalgojuma nemainīgā daļa Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa - 381,294 52,462 25,290-7, ,611 tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti - 381,294 52,462 25,290-7, , tajā skaitā citi instrumenti Atalgojuma mainīgā daļa Kopējā atalgojuma mainīgā daļa , ,053 tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti , , tajā skaitā citi instrumenti **Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, detalizētāka informācija netiek publiskota gadā nav bijis neviena augsti atalgota darbinieka, kura atalgojums pārskata gadā bija vienāds ar vai lielāks par 1 miljonu eiro. 21

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums AS Citadele banka Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums (3.pīlārs) par 2018. gadu IEVADS Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulas Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, iestāde vismaz reizi

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018.gadu 2019.gada 19.jūlijā 1 SATURS Informācija par pārvaldības pasākumiem... 5 Risku pārvaldīšana... 7 Risku pārvaldīšanas struktūra... 7 Ziņošanas kārtība...

Sīkāk

Illustrative Financial Statements 1997

Illustrative Financial Statements 1997 RISKU PĀRVALDĪBAS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS ZIŅOJUMS (3.pīlārs) 218. GADA 2. CETURKSNIS LUMINOR GRUPA LATVIJĀ 1 IEVADS Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības (3. pīlāra) pārskats ir sagatavots saskaņā

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Microsoft Word - Informacijas atklas Parskats_LV_DRAFT_1.doc

Microsoft Word - Informacijas atklas Parskats_LV_DRAFT_1.doc Informācijas atklāšanas paziņojums par 2015.gadu 2016.gada 31.martā 1 PIEMĒROŠANAS JOMA Informācijas atklāšanas pārskats tiek sniegts konsolidācijas grupas līmenī. AS NORVIK BANKA (turpmāk tekstā banka)

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x 1 VADĪBAS VĒSTULE Finanšu rādītāji 2016. gada 1. ceturksnī AS Citadele banka koncerns 2016. gada 1. ceturksnī strādāja ar 7.67 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir līdzīgs rezultāts kā 2015. gada attiecīgajā

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Citadele publiskie ceturkšņa pārskati

Citadele publiskie ceturkšņa pārskati 2018. gada 4. ceturkšņa Publiskais pārskats Pārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats 2018. gada I. ceturksnis Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk