Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga"

Transkripts

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga

2 Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par un gadu 6 4. Bilance 2017.gada un 2016.gada 31.decembrī 7 5. Finanšu pārskata pielikums 9 6. Revidenta ziņojums 20 2

3 Informācija par Sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistrācijas numurs,vieta un datums Reģistrācija Komercreģistrā Juridiskā un biroja adrese Sabiedrības pamatdarbība Sabiedrības dalībnieki Valde Grāmatvedības apkalpošana Pārskata periods Revidenti , Rīga, gada 6. decembrī gada 30. decembrī Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 Sporta, atpūtas un kultūras darbība, Sporta objektu darbība (NACE 93.11) LR Izglītības un zinātnes ministrija kapitāla daļu turētāja ( daļas) Ieva Zunda, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS" Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 Reģ. Nr gada 1.janvāris gada 31.decembris SIA "Revīzija un vadības konsultācijas" Dārzaugļu iela 1-107, Rīga, LV-1012 Licence Nr.79 3

4 Vadības ziņojums Par Sabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks (turpmāk Sabiedrība) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR. Īpašums ieguldīts Sabiedrības pamatkapitālā. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa. Sabiedrības atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa iela 8 un 11, Rīga. Tās īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā un nekustamais īpašums sporta centra ēka ar viesnīcas un administratīvajām telpām, kuru kopējā platība ir 4302,5 m², rehabilitācijas centra ēka - 823,8 m² un vairākas saimniecības ēkas. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales volejbola laukumi. Darbības veidu raksturojums un analīze Sabiedrība darbojas sporta objektu nozarē papildus piedāvājot viesnīcas pakalpojumus, nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārvaldīšanas pakalpojumus. Statūtos noteiktais darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem treniņu, rekreācijas, atpūtas iespējas. Sabiedrības misija ir veicināt Latvijas labāko sportistu konkurētspēju pasaulē, nodrošinot specializētu augstas klases sportistu, jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām prasībām atbilstošu bāzi. Kopš gada Sabiedrība apsaimnieko Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centru Pāvu ielā 14b un 14c, Rīgā. Izglītības un zinātnes ministrija, no programmas Sports valsts budžeta apakšprogramma Sporta būves, valsts īpašuma uzturēšanas izdevumu segšanai gadā piešķīra dotāciju EUR apmērā, savukārt Sabiedrības darbības nodrošināšanai dotācijas summa bija EUR gadā Sabiedrība ir turpinājusi sniegt līdzšinējos pakalpojumus - sporta zāles, spēka/trenažieru zāles, tenisa un pludmales volejbola laukumu, viesnīcas, konferenču zāles pakalpojumus; biroju, noliktavas telpu un zemes nomu; teritorijas un ēku apsaimniekošanas, autostāvvietas, piestātnes un citus pakalpojumus. Kopumā pārskata gadā sniegto pakalpojumu neto apgrozījums bija EUR, kas salīdzinājumā ar gadu ir palielinājies par 9,6 %. Šo pieaugumu ir devis gan iepriekšējos gados veiktās investīcijas, gan arī gadā veiktie infrastruktūras atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas darbi un ieguldījumi pakalpojumu uzlabošanā. Gada ietvarā vairākkārt bija iespēja veikt viesnīcas telpu atjaunošanas darbus tika izremontētas un labiekārtotas deviņas istabas. Paveiktais ir sniedzis pozitīvu rezultātu, par ko liecina viesnīcas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums. Augstu vērtējot mūsu klientu, sportistu ieteikumus, sporta un spēka/ trenažieru zāles ir papildinātas ar dažāda veida inventāru, tai skaitā nodrošināti dažādi uzlabojumi āra sporta laukumos. Pārskata gadā klientiem tika piedāvāti dažādu pakalpojumu kopumi, kombinējot sporta zāles, spēka/ trenažieru zāles, tenisa, viesnīcas, konferenču zāles un citus, tai skaitā arī nomnieku sniegtos pakalpojumus. To novērtēja sporta organizācijas - dažādu sporta veidu nacionālās izlases, sporta klubu komandas, kā arī individuālie klienti. 4

5 Esam lepni, ka šajā pārskata periodā mūsu pakalpojumus ir izmantojušas Latvijas bobsleja izlase, Latvijas volejbola un basketbola jauniešu un junioru izlases, kā arī dažādu sporta veidu komandas volejbolā, basketbolā, telpu futbolā, tenisā, burāšanā, paukošanā, sinhronajā peldēšanā u.c. Patīkami, ka jau tradicionāli ik gadu Ķīšezerā noris dažādas burāšanas sacensības, kas arī šogad pulcēja gan pašmāju, gan citu valstu sportistus uz Latvijas jaunatnes čempionātu burāšanā. Teritorijas labiekārtošanas darbi ir novērtēti un raisījusi lielāku interesi par zemes izmantošanu Ķīšezera krasta joslā ūdens sporta veidu un aktīvās atpūtas darbības nodrošināšanai. Ievērojot izsoles procedūru, gadā ir izdevies noslēgt vairākus zemes nomas līgumus, kas attiecīgi ir devis ienākumu pieaugumu arī šajā pozīcijā. Lielākais zemes nomnieks ir biedrība "Burāšanas klubs 360", kas nomā plašu teritoriju burāšanas sporta attīstības nodrošināšanai. Pārskata gadā ir pagarināti zemes un rehabilitācijas centra ēkas nomas līgumi ar biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja" un telpu nomas līgums ar SIA "Latvijas Olimpiskā vienība". Sadarbība ar abām minētajām organizācijām tiks turpināta vismaz līdz gada 30. jūnijam, kam ir stratēģiski būtiska nozīme Sabiedrības darbībā, kas bez minētā, papildina arī sportisko vidi un sekmē sportistu virzību uz augstiem sasniegumiem sporta centrā "Mežaparks" gada nogalē biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja noslēdza kapitāla daļu dāvinājuma līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, nodrošinot valsti kā 100% kapitāla daļu turētāju. Jau trešo gadu pēc kārtas Sabiedrībai ir izdevies strādāt bez zaudējumiem, pārskata gadā gūstot peļņu EUR apmērā. Sabiedrība šajā pārskata gadā izpildīja nepieciešamos priekšnosacījumus Nacionālās sporta bāzes statusa saglabāšanai, kas nodrošina nodokļu atlaides un ļauj pretendēt uz valsts dotāciju. Sabiedrības turpmākā attīstība gadā Sabiedrība plāno veikt sporta centra energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Lai nodrošinātu minēto pasākumu veikšanu pārskata gadā ir izpildīti vairāki priekšnosacījumi Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistei gadā tiks turpināta sadarbība ar sporta organizācijām, pievēršot uzmanību gan pakalpojumu kvalitātei, gan saistošo pakalpojumu nodrošināšanai. Tiek plānots darbs pie sporta infrastruktūras uzlabošanas, autostāvvietu labiekārtošanas, viesnīcas un citu telpu atjaunošanas. Pakalpojumu klāstā tiks ieviesti kompleksie pakalpojumi, atbilstoši sporta organizāciju pieprasījumam. Sabiedrība turpinās popularizēt uzņēmumu un sniegto pakalpojumu klāstu, nodrošinot to ērtu lietošanu esošajiem klientiem un veicinot to pieejamību jauniem klientiem. Notikumi pēc pārskata gada beigām Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. Valdes loceklis Ieva Zunda 2018.gada 5.martā 5

6 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par un gadu Piezīmes Neto apgrozījums b) no citiem pamatdarbības veidiem Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 3 ( ) ( ) Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas 4 ( ) (97 497) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (63 582) (43 116) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 7-95 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pielikums no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda Gada pārskatu sagatavoja Ilze Zāmuela-Zvejniece, pilnvarotā persona SIA ''GRĀMATVEDĪBA & AUDITS'' 2018.gada 5.martā 6

7 Bilance 2017.gada un 2016.gada 31.decembrī AKTĪVS Piezīmes Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncensijas, patentes, licences, programmas Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvi kopā Pielikums no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 7

8 PASĪVS Piezīmes Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ( ) ( ) b)pārskata gada nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvi kopā Pielikums no lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. Valdes loceklis Ieva Zunda Gada pārskatu sagatavoja Ilze Zāmuela-Zvejniece, pilnvarotā persona SIA ''GRĀMATVEDĪBA & AUDITS'' 2018.gada 5.martā 8

9 Finanšu pārskata pielikums 1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums Informācija par Sabiedrību Adrese: Roberta Feldmaņa iela 8 un 11, Rīgā. Darbības veids: sporta centra darbība ar viesnīcas pakalpojumiem, nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. NACE kods: Sporta, atpūtas un kultūras darbība, Sporta objektu darbība. Pārskata sagatavošanas pamats Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam. Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijām. Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz sākotnējām iegādes izmaksām. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā. c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu pārskata sagatavošanas dienu; - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. h) Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Sabiedrība atbilst mazas sabiedrības statusam. Saistītās personas Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un Sabiedrības, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Darījumi ar saistītām pusēm resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. 9

10 Nauda un tās ekvivalenti Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā euro (EUR). Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām. Aplēses un spriedumi Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadība izdara spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas un nākamajos periodos. Svarīgākie aplēšu neprecizitātes iemesli ir: (i) Vērtības samazināšanās Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst brīdī, kad aktīva vai tā naudu pelnošās vienības uzskaites summa pārsniedz to atgūstamo summu. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. (ii) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli gaidāmajai aktīva izmantošanai (tā gaidāmajai kapacitātei vai efektivitāti), balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes plāniem. Saskaņā ar vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks ir šāds: Nemateriālie ieguldījumi: Licences Citi nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi: Ēkas un Iekārtas un mašīnas Citi pamatlīdzekļi 3 gadi 3 gadi 110 gadi 5 gadi 3-4 gadi (iii) Pamatlīdzekļu novērtēšana Sabiedrība pamatlīdzekļus, novērtē atbilstoši izmaksu metodei: no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu, un vērtības samazināšanās zaudējumus. Zemes gabaliem nolietojumu neaprēķina. Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir zemāka par to novērtējumu bilancē un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, tie ir novērtēti atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. (iv) Krājumu neto realizācijas vērtības noteikšana Krājumi ir novērtēti zemākajā no pašizmaksas un neto pārdošanas vērtības. Vadībai ir jāsagatavo krājumu vērtības aplēses gadījumos, kad tiek konstatēts, ka krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību. Ja krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina līdz to neto pārdošanas vērtībai, t.i., aplēstajai pārdošanas cenai, atskaitot aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas. (v) Debitoru un debitoru parādu novērtējums Finanšu aktīvu uzraudzības procesam un vērtības samazināšanās noteikšanai ir raksturīgi vairāki būtiski riski un neskaidrības. Šie riski un neskaidrības ietver risku, ka Sabiedrības novērtējums attiecībā uz klienta spēju pildīt visas savas līgumsaistības mainīsies atbilstoši izmaiņām attiecīgā klienta kredītreitingā, un risku, ka ekonomiskā situācija pasliktināsies vairāk nekā paredzēts vai arī tā ietekmēs klientu. 10

11 Debitori un debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem un debitoru pārādiem. Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem un pircēju un pasūtītāju parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra parāda atgūstamību. (vi) Uzkrājumu veidošana Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad pagātnes notikums ir izraisījis pašreizēju pienākumu vai zaudējumus un to summu ir iespējams ticami aplēst. Zaudējumu iespējamība tiek novērtēta, vadībai izdarot apsvērumus. Zaudējumu apmēra noteikšanai vadībai ir nepieciešams izvēlēties piemērotu aprēķinu modeli un specifiskus pieņēmumus, kas saistīti ar šo risku. Ieņēmumu atzīšana Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču pārdošanas Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc īpašumtiesību risku un labumu nodošanas pircējam. Ieņēmumi netiek atzīti, ja saskaņā ar darījuma noteikumiem Sabiedrība patur nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un preces var tikt atgrieztas. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti. Nomas ienākumi Ienākumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. Valdības dotācijas Valsts dotācijas sākotnēji atzīstamas bilancē kā atlikts ienākums postenī Nākamo periodu ieņēmumi Dotācijas, kas kompensē Sabiedrībai radušās izmaksas, tiek atzītas kā ienākumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā izmaksu rašanās periodā. Dotācijas, kas kompensē Sabiedrības pamatlīdzekļu iegādi, tiek atzītas kā ienākumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā pakāpeniski par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaite Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no [nemateriālo ieguldījumu vai] pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo [nemateriālo ieguldījumu un] aktīvu lietderīgās izmantošanas periodā. Nolietojumu metode tiek pārskatīta ne retāk kā katra pārskata gada beigās. 11

12 Krājumi Krājumi uzskaitīti, izmantojot FIFO metodi. Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes. Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķina ievērojot likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Notikumi pēc bilances datuma Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski. 12

13 Finanšu pārskata pielikums 2. Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem Viesnīcas pakalpojumi Telpu noma Sporta zāles, trenažieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma Zemes noma Pārējie pakalpojumi(dzērienu, preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma) Kopā Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Personāla izmaksas Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes Apdrošināšanas izmaksas Pārējās ražošanas izmaksas (saimnieciskie līdzekļi) Siltumenerģijas izmaksas Elektrības izmaksas Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums Ēku un inženierbūvju nolietojums Atkritumu izvešana Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi Veļas mazgāšanas izmaksas Ugunsdrošības izmaksas Sakaru izdevumi Kopā

14 4. Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 358 (161) Bezcerīgo un šaubīgo parādu norakstīšanas izdevumi Bankas pakalpojumi Reprezentācijas izdevumi Ēku un inženierbūvju nolietojums Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana Juristu pakalpojumi Transporta izmaksas Sakaru izmaksas Biroja uzturēšanas izdevumi Pārējās administrācijas izmaksas Reklāmas izdevumi Komunālie pakalpojumi Grāmatvedības pakalpojumi Profesionālie pakalpojumi (Revidenta izdevumi) Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas Remontu izdevumi Kopā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai un komunālo pakalpojumu segšanai Ieņēmumi no saņemtā finansējuma rekonstrukcijai Ieņēmumi no šaubīgo debitoru atgūšanas Citi ieņēmumi Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Kopā Sabiedrībai sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2017.gadā saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas EUR apmērā. 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Izslēgto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas izdevumi Ēkas nolietojuma daļa saskaņā ar saņemto finansējumu Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo pakalpojumus izdevumi Nesaimnieciskie izdevumi * Samaksātās soda naudas * Kopā * veikta pārklasifikācija no posteņa Administrācijas izmaksas uz posteni Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Soda naudas par laikā nesamaksātiem rēķiniem - 95 Kopā

15 Finanšu pārskata pielikums 8. Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Izslēgts (234) (234) Nolietojums Aprēķināts Pārklasificēts no cita posteņa * Izslēgts (234) (234) Atlikusī vērtība * veikta nolietojuma pārklasifikācija no Pārējo pamatlīdzekļu nolietojuma uz Nemateriālo ieguldījumu nolietojumu. 9. Pamatlīdzekļi Zemesgabal i Ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Pārklasifikācija no citiem posteņiem * Izslēgts - - (10 651) (10 651) Nolietojums Aprēķināts Pārklasificēts uz citu posteni ** - - (81) (81) Izslēgts - - (10 020) (10 020) Atlikusī vērtība * veikta pārklasifikācija no posteņa Nākamo periodu izmaksas uz posteni Ēkas un inženierbūves. ** veikta nolietojuma pārklasifikācija no Pārējo pamatlīdzekļu nolietojuma uz Nemateriālo ieguldījumu nolietojumu. 15

16 10. Krājumi Izejvielas, materiāli (degviela) Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni Avansa maksājumi par precēm Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (19 113) (32 234) Kopā Pārskata gadā nav izveidoti papildus uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem, izslēgti no uzskaites EUR 9971 apmērā, atgūti parādi, kuriem iepriekšējos periodos tika izveidoti uzkrājumi EUR 3150 apmērā. 12. Citi debitori Norēķini ar norēķinu karti Avansa maksājumi par pakalpojumiem Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa Norēķini ar darba algu 11 - Norēķini ar personālu 1 1 Kopā Nākamo periodu izmaksas Apdrošināšanas izdevumi Preses abonēšanas izdevumi 40 - Biedru naudas Sakaru, programmu uzturēšanas un publiskā izpildījuma izdevumi Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi Kopā Uzkrātie ieņēmumi Pakalpojumi, kas sniegti pārskata gadā Kopā Nauda Nauda norēķinu kontos: Tai skaitā: AS Swedbank Valsts kase Nauda kasē Maiņas nauda un naudas atlikums EKA Kopā

17 16. Pamatkapitāls Sabiedrības pamatkapitāls gada 31. decembrī ir EUR , ko veido divu dalībnieku ieguldījumi, kas sastāv no daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1. Sabiedrības dalībnieki 2016.gada 31.decembrī: 1) LR Izglītības un zinātnes ministrija, daļas, EUR ) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", 142 daļas, EUR gada 13.novembrī noslēgts Kapitāla daļu dāvinājuma līgums kā rezultātā LR Izlītības un zinātnes ministrija kļūst par 100% kapitāla daļu īpašnieku. Sabiedrības pamatkapitāls gada 31. decembrī ir EUR , kas sastāv no daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1. Sabiedrības dalībnieki 2017.gada 31.decembrī: LR Izglītības un zinātnes ministrija, daļas, EUR Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa daļa Īstermiņa daļa Kopā Ilgtermiņa daļa Īstermiņa daļa Kopā Nākamo periodu ieņēmumi Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinansējums Sporta centra rekonstrukcijai - ilgtermiņa daļa Izglītības un zinātnes ministrijas mērķfinansējums Sporta centra rekonstrukcijai - īstermiņa daļa Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (BJSBC) - īstermiņa daļa Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums rekonstrukcijai (neizlietotais)- īstermiņa daļa Par telpu nomu - īstermiņa daļa Kopā Nākamo periodu ieņēmumi atspoguļo pirms bilances datuma saņemtās priekšapmaksas par telpu nomu nākamajam periodam gadā Sabiedrība ir saņēmusi finansējumu no Izglītības ministrijas EUR apmērā ēku rekonstrukcijai. Visi darbi veikti 2014.gadā. Saņemtais finansējums tiks pārnests uz peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumiem pakāpeniski ražotnes atlikušajā derīgās lietošanas laikā 110 gados. Pārskata gadā uz ieņēmumiem attiecināti EUR (2016.gadā EUR 3 612). 18. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem Kopā Pārējie īstermiņa kreditori Saņemtās drošības naudas Norēķini ar avansa norēķinu personām - 20 Norēķini par darba alga Kopā

18 20. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Aprēķināts Samaksāts / atmaksāts Pārcelts uz /no citiem nodokļiem Soda naudas/ korekcijas Valsts sociālās apdrošināšanas (42 031) (16) obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (24 879) Riska nodeva 6 70 (70) Pievienotās vērtības nodoklis (14 418) 16 - (4 697) Kopā (81 398) tai skaitā: Nodokļu pārmaksa - (4 697) Nodokļu parāds Uzkrātās saistības Zvērināta revidenta pakalpojumu izmaksas par gada pārskata revīziju Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata gadu Par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem Kopā Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits Vidējais nodarbināto skaits Personāla izmaksas atlīdzība par darbu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas riska nodeva uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uzkrātajām saistībām neizmantotajiem atvaļinājumiem Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa atlīdzība par darbu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas riska nodeva uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uzkrātajām saistībām neizmantotajiem atvaļinājumiem Administrācijas darba samaksa atlīdzība par darbu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas riska nodeva uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 287 (119) - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uzkrātajām saistībām neizmantotajiem atvaļinājumiem 71 (42) Personāla izmaksas kopā

19 24. Darbības turpināšanas pieņēmums Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība izvērtējusi Sabiedrības spēju turpināt darbību vismaz 12 mēnešu periodu pēc bilances datuma. 25. Ziņas par nomas līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā Sabiedrība ir noslēgusi 10 ilgtermiņa zemes un telpu nomas līgumus, no kuriem svarīgākie ir sekojošie līgumi: Līdzējs Līguma priekšmets Līguma termiņš Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" Telpas un zeme SIA "Latvijas Olimpiskā Telpas Burāšanas klubs 360 Zeme Biedrība "Latvijas Volejbola federācija" Telpas SIA IK Imbiss Telpas Ieteikums peļņas sadalei Valde iesaka pārskata gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 27. Finanšu riska vadība Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības. Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir likviditātes risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai. Procentu likmju risks Sabiedrība nav pakļauta procentu likmju riskam, jo tā saimnieciskās darbības nodrošināšanai netiek izmantoti aizņēmumi. Kredītrisks Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. Likviditātes risks Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu. Valdes loceklis Ieva Zunda Gada pārskatu sagatavoja Ilze Zāmuela-Zvejniece, pilnvarotā persona SIA ''GRĀMATVEDĪBA & AUDITS'' 2018.gada 5.martā 19

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 6 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 7 Bilance 8 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 9 No vispārējiem ziedojumiem

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Bilance 7 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 8 Detalizēta informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk