Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx"

Transkripts

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ Gada pārskats par periodu no Rīga, gads

2 Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Bilance Pielikums Revidenta ziņojums

3 INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums: Sabiedrības juridiskā forma: Pamatdarbības veids: FN-SERVISS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, NACE 7490 Reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā: Sabiedrības juridiskā adrese: Gada pārskata periods: Valde: Brīvības gatve 204B, Rīga, LV mēneši no: 2016.gada 01.oktobris līdz: 2017.gada 30.septembris Valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls Valdes loceklis Gunita Cīrule Valdes loceklis Uvis Petrovs Valdes loceklis Natālija Sokolova Valdes loceklis Maruta Gaile Radniecīgās Sabiedrības: Grāmatvedis: Revidents: SIA"FN-Serviss grupa", 57% - dalībnieks SIA Geflor - 100% ieguldījums SIA FN-Solutions - 80% ieguldījums SIA "Dati IG" Reģ valdes locekle Iveta Rudava SIA "Biznesa un audita centrs" Reģ Zvērinātu revidentu komercsabiedrība licence 136 Biķernieku iela 63-15, Rīga, LV-1039 Sanita Dambe LR zvērināts revidents sertifikāts 160 3

4 Vadības ziņojums. Sabiedrības darbības apraksts SIA FN Serviss pamatdarbības veids ir ugunsdrošības, darba aizsardzības, drošības sistēmu, vides aizsardzības preču realizācija un pakalpojumu sniegšana, apmācību realizācija minēto sfēru jomā. Sabiedrības pakalpojumu un preču realizācijas pamata tirgus ir Latvija. Sabiedrības filiāles un pārstāvniecība ārvalstīs Sabiedrībai šobrīd ir struktūrvienība Valmierā. Sabiedrība plāno paplašināt savu darbību vai atvērt jaunas struktūrvienības Latvijas reģionos, atkarībā no tirgus situācijas. Sabiedrības darbība pārskata gadā Sabiedrības pārskata perioda vidējais mēneša neto apgrozījums sastāda , kas pret iepriekšējā finanšu gada vidējo mēneša apgrozījumu ir ar +42% pieaugumu, dalījumā pa darbības veidiem - preču tirdzniecības apjomi + 74%, pakalpojumu realizācijas apjomi +15%. Pārskata periodu Sabiedrība noslēdza ar peļņu pēc nodokļu nomaksas, neto peļņas rentabilitāti sasniedzot +8.7% līmenī (iepriekšējā finanšu gadā +7.5%). Finanšu neatkarības koeficients tiek saglabāts labā līmenī un liecina par uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilitāti. Sabiedrībā pašu kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu sastāda 63%. Tīro apgrozāmo līdzekļu īpatsvars pār īstermiņa saistībām liecina par uzņēmuma spēju savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties par savām īstermiņa saistībām un liecina par finanšu resursu pietiekamību uzņēmuma attīstībai. Uz uzņēmuma tīrais apgrozības kapitāls sastāda un kopējā likviditāte sasniedz koeficientu 2.1. Sabiedrības pelnītspējas rādītājs EBITDA pārskata gadā sasniegts apjomā jeb +10.9% (iepriekšējā finanšu gadā +9.2%), pašu kapitāla rentabilitāte ROE +39.7% (iepriekšējā finanšu gadā +23.4%). Sabiedrības darbības rādītāji ir stabili. Esošā stabilitāte ļauj turpināt iesāktās un plānotās aktivitātes Sabiedrības tālākai attīstībai, piedāvājot Latvijas tirgum jaunus produktus un pakalpojumus, un, nodrošinot klientiem augstas kvalitātes apkalpošanas servisu. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība SIA FN-SERVISS svarīgākās prioritātes nākamajā finanšu gadā, atbilstoši uzņēmuma Attīstības plānam: Pakalpojumu un preču realizācijas apjoma palielināšana; Pakalpojumu realizācijas procesu efektivitātes un klienta apkalpošanas servisa funkcionalitātes paaugstināšana; Pakalpojumu un preču sortimenta paplašināšana, kvalitātes paaugstināšana un inovāciju ieviešana nozarē; Sabiedrības informēšana par drošības jautājumiem, profesionālo zināšanu uzlabošana; Uzņēmuma zīmola un tēla nostiprināšana. Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1302 daļām, vienas daļas nominālvērtība 284 eiro. Visas parakstītās pamatkapitāla daļas ir apmaksātas. Pasākumi pētniecībā un attīstībā Jaunu IT tehnoloģiju ieviešana tirdzniecības procesu vadīšanai un attīstīšanai; Dalība pētniecības projektos par sabiedrības informētību un izglītību drošības jomā. Priekšlikumi par pārskata peļņas sadali Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņas daļu sadalīt dividendēs un daļēji atstāt Sabiedrības attīstībai. Valdes priekšsēdētājs (Pilnvarots parakstīt- valdes sēdes protokols ) Edgars Rozentāls 2018.gada 10.janvāris 4

5 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU NO Rādītāja nosaukums numurs Neto apgrozījums: a) no lauksaimnieciskās darbības b) no citiem pamatdarbības veidiem Pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: b) no citām personām Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: a) radniecīgajām sabiedrībām b) citām personām Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pielikums no 8. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls 2018.gada 10.janvāris Grāmatvede Iveta Rudava SIA "Dati IG" 5

6 BILANCE UZ numurs AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi: Attīstības izmaksas. 0 0 Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Citi nemateriālie ieguldījumi. 0 0 Nemateriālā vērtība. 0 0 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem. 0 0 Nemateriālie ieguldījumi kopā: Pamatlīdzekļi: Nekustamie īpašumi: 0 0 a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 0 0 b) ieguldījumu īpašumi Dzīvnieki un augi: 0 0 a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi 0 0 b) bioloģiskie aktīvi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Ilgtermiņa ieguldījumi publiskajos partnera pamatlīdzekļos. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. 0 0 Pamatlīdzekļi kopā: Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori Pašu akcijas un daļas. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. Atliktā nodokļa aktīvi. 0 0 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi: Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā: Debitori: Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā: Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā: AKTĪVS Pielikums no 8. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 6

7 BILANCE UZ numurs PASĪVS Pašu kapitāls: Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pašu kapitāls kopā: Kreditori Ilgtermiņa kreditori: Citi aizņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā: Īstermiņa kreditori: Citi aizņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā: Kreditori kopā PASĪVS Pielikums no 8. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 0 0 Valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls 2018.gada 10.janvāris Grāmatvede Iveta Rudava SIA "Dati IG" 7

8 GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA Gada pārskata sagatavošanas likumiskais pamats Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", ievērojot MK noteikumu 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas (izdevumu veidiem). Saskaņā ar LR "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", kas ir stājies spēkā ar ir mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums. Kā arī izmainīti Peļņas vai zaudējumu aprēķina un Bilances atsevišķi posteņi. Finanšu pārskatā salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu klasificēti pēc pārskata perioda principiem un ir salīdzināmi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem: 1) Pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 2) Izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību ievērojot šādus nosacījumus: a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība; c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 4) Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus vai izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas laika; 5) Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem pa pārskata periodiem; 6) Bilances posteņos norādītie sākuma atlikumi atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās. Ja šīs posteņu summas nesakrīt, tas tiek skaidrots sadaļā posteņu pārklasifikācija; 7) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 8) Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. 10) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 8

9 Radniecīgās sabiedrības Koncerna meitas sabiedrības vai koncerna mātes sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrību meitas sabiedrības ir uzskatāmas par radniecīgām sabiedrībām. Asociētās sabiedrības Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas atrodas Uzņēmuma būtiskā ietekmē, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk par 50 procentu no balsstiesībām šajā sabiedrībā. Saistītās puses Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti radniecīgās sabiedrības, sabiedrības dalībnieki, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kuros minētajām personām/sabiedrībām ir kontrole vai būtiska ietekme. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas (sniegto pakalpojumu) vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: * ieņēmumi no īres to rašanās brīdī; * ieņēmumi no soda un kavējuma naudām saņemšanas brīdī; * dividendes brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām; * procentu ieņēmumi - pamatojoties uz procentuālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu * preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesību raksturīgiem risku un atlīdzību nodošanu pircējam, pēc preču nosūtīšanas; * pakalpojumu sniegšana - pēc pakalpojuma sniegšanas datuma. Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to iegādes vērtībā. Nemateriālo aktīvu amortizācija tiek sākta ar brīdi, kad tas kļuvis pieejams izmantošanai. Amortizācija tiek aprēķināta visā šo aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi pēc sekojošas likmes: Rādītājs gadi Nemateriālie ieguldījumi 5 Pamatlīdzekļi Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. ( ja veic pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, tad jāuzrāda kādas pamatlīdzekļu grupas ir pārvērtētas un kā tiek iegrāmatots pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums un pārvērtēšanas rezerves norakstīšana). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: Rādītājs gadi Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 2-4 Pārējās pamatlīdzekļi un inventārs 2-5 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes, īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda. Noma bez izpirkuma tiesībām (operatīvais līzings) Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. 9

10 Krājumi Izejvielu un materiālu un pirkto preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Gatavā produkcijas atlikumi ir novērtēti ražošanas pašizmaksā, bet produkcijas veidiem, kuru ražošanas pašizmaksa pārsniedz neto pārdošanas vērtību neto pārdošanas vērtībā, starpību uzrādot pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Krājumu atlikumu vērtības aprēķināšanai izmantota vidējās svērtās vērtības metode. Novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts pārskata perioda izmaksās. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Šaubīgo debitoru parādu apjomu nosaka, veicot katra debitora parāda termiņanalīzi un izmantojot citu atbilstošu informāciju par parāda atgūstamību. Identificētie bezcerīgie debitoru parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos, vai, ja tiem iepriekš bija veidots uzkrājums, tad samazinot uzkrājumus. Vērtības mērs un ārvalstu valūtu pārvērtēšana Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem. Visi pārskata gada darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Prasību, saistību un naudas līdzekļu atlikumi, kas uzrādīti ārvalstu valūtā pārskata perioda beigās pārrēķina euro pēc sekojošiem ECB kursiem: Ārvalstu valūta USD 1,1221 1, GBP 0, ,86138 Nauda un tās ekvivalenti Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Uzkrātie ieņēmumi Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Uzkrātās saistības Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Uzkrājumi Uzkrājumi ir iespējamas saistības, kas attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu notikumiem un finanšu pārskatu sastādīšanas laikā pastāv liela varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami novērtēt. Uzkrājumi tiek aplēsti pēc izdevumu patreizējās vērtības, kas pēc novērtējuma būs nepieciešami saistību nokārtošanai. Parādi piegādātājiem Parādus piegādātājiem veido saistības par tekošajiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 10

11 Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un Notikumi pēc bilances datuma Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā. Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 11

12 Gada pārskats par periodu SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅIEM Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem Rādītāja nosaukums 1 Neto apgrozījums b) no citiem pamatdarbības veidiem * preču tirdzniecība * pakalpojumu sniegšana Rādītāja nosaukums 2 Pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Materiālu izmaksas Ar preču iegādi saistītās izmaksas Citas iegādes un apakšuzņēmēju izmaksas Personāla izmaksas Rādītāja nosaukums 3 Pārdošanas izmaksas Servisa pakalpojumu attīstības izmaksas Reklāmas un reprezentācijas izmaksas Transporta izmaksas Telpu noma un komunālie pakalpojumi Pamatlīdzekļu nolietojums Citas izmaksas Personāla izmaksas Rādītāja nosaukums 4 Administrācijas izmaksas Biroja izmaksas Profesionālie pakalpojumi Gada pārskata audita izmaksas Citas izmaksas Personāla izmaksas Rādītāja nosaukums 5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ieņēmumi no valūtu kursa svārstībām Ieņēmumi no prasījumu noilguma iestāšanās Peļņa no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas Ieņēmumi no bezcerīgu debitoru prasījumiem Saņemtās soda naudas Uzkrājumu izmaiņas lēnas aprites krājumiem

13 Gada pārskats par periodu Rādītāja nosaukums 6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Uzkrājumu izmaiņas lēnas aprites krājumiem Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām 0 90 Izdevumi šaubīgo debitoru parādu uzkrājumiem un bezcerīgu debitoru norakstīšanas izdevumi Rādītāja nosaukums 7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi b) no citām personām Rādītāja nosaukums 8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Kredītiestādēm Soda naudas Rādītāja nosaukums 9 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju

14 SKAIDROJUMI BILANCES POSTEŅIEM AKTĪVI Piezīme 10 Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats Rādītājs Sākotnējā vērtība Nolietojums (vērtības norakstīšana) Atlikusī vērtība uz iegāde un pārtvērtē- pārvieto- uz uz aprēķināts korektū- izslēgts uz uz uz izgatavo- šana šana un pārskata ras (pār- sakarā ar šana izņemšana gadā vietošana) izņemšanu no darbības no darbības Nemateriālie ieguldījumi (kopā) tajā skaitā: Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tmldz.tiesības Pamatlīdzekļi (kopā) tajā skaitā: Ilgtermiņa Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā) tajā skaitā: Garantijas nauda par telpu nomu Līdzdalība radniecīgās sabiedrības kapitālā Operatīvās nomas ilgtermiņa avansa daļa Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

15 Uz finanšu gada beigām Sabiedrībai bija ieguldījumi sekojošās radniecīgās sabiedrībās: Sabiedrības nosaukums Piederošo daļu skaits Iegādes vērtība Ieguldīju ma bilances vērtība % SIA Geflor SIA FN-Solutions Kopā: * * Peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas Ilgtermiņa ieguldījumu objekts Bilances vērtība izslēgšanas brīdī Atsavināšanas ieņēmumi Atsavināš anas izdevumi Bruto ieņēmumi vai izdevumi Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināša nas Hidrauliskais pacēlājs A/m Renault Kangoo A/m Renault Scenic Kopā: Finanšu nomas ietvaros ir iegādāta automašīns. Skat Bilances piez.18 15

16 KRĀJUMI 11 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Preces pārdošanai uzskaites vērtībā Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem DEBITORI 12 Pircēju un pasūtītāju parādu bilances vērtība Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Pircēju un pasūtītāju parādu sadalījums pa valūtām Valūta Valūta Kopā * * Citi debitori UIN pārmaksa Avansa maksājumi par pakalpojumiem Garantijas depozīts Ieturētas veikto darbu garantijas laika nodrošinājums Pārējie debitori Nākamo periodu izmaksas Apdrošināšana Servisa pakalpojuma attīstības izmaksas Citas nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Piegādātāju Bonus NAUDA 16 Nauda Kasē Bankā Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām Valūta Valūta Kopā * *

17 SKAIDROJUMI BILANCES POSTEŅIEM. PASĪVI. PAMATKAPITĀLS 17 Pamatkapitāls, Apstiprināto daļu skaits, gab Vienas daļas vērtība, KREDITORI Visas kapitāla daļas ir pilnībā apmaksātas. 18 Citi aizņēmumi Ilgtermiņa b) samaksas termiņs ne ātrāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos SEB Līzings Procentu likme Atmaksas termiņš ,90% Īstermiņa SEB Līzings Norādīt nodrošinājuma veidu un formu. Nodrošinājums - finanšu līzinga priekšmets: a/m Renault Master III Citi aizņēmumi sadalījumā pa valūtām valūta valūta kopā * * No pircējiem saņemtie avansi No pircējiem saņemtie avansi No pircējiem saņemtie avansi. valūta valūta kopā * * Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

18 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem valūta valūta sadalījumā pa valūtām kopā * * Parādi radniecīgajām sabiedrībām Īstermiņa Parāds par preci Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva Uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis Kopā t.sk Aprēķināts Samaksāts Korekcijas (pārmaksa)* samaksai * (Pārmaksa) atspoguļota postenī "Citi debitori" 23 Pārējie kreditori Neizmaksātā darba alga Citi kreditori Uzkrātās saistības Uzkrātās neizmantotās atvaļinājuma dienas Aprēķinātās prēmijas darbiniekiem par finanšu pārskata periodu Uzkrātās izmaksas pārskata perioda izdevumiem Nodarbināto personu vidējais skaits sabiedrībā Rādītājs Vidējais strādājošo skaits t.sk., valde 5 2 pārējie Personāla izmaksas t.sk., valde VSAOI valdei pārējie VSAOI pārējiem

19 26 Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības Bilancē neiekļauto finanšu saistību nav. 27 Galvojumi un garantijas Sabiedrībai nav izsniegti galvojumi un garantijas. 28 Saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski Sabiedrības darbībā gada 29. jūlijā Sabiedrība ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA FN-Serviss grupa par telpām, kur atrodas Sabiedrības administrācija, veikals un preču noliktava. Telpu nomas līgums ir noslēgts uz 5 gadiem, kas pagarinās līdz 2019.gada 28.jūlijam 29 Informācija par operatīvo nomu p.k. Nomas sniedzējs Nomas priekšmets Termiņš. 1 SIA Ideal Service A/m Audi A4 5 gadi 30 Notikumi pēc bilances datuma Rīgā, 2018.gada 10.janvāris 2018.gada 22.janvārī tiek reorganizēta meitas sabiedrība SIAGeflor, pievienojot SIA FN-Serviss gada 24.novembrī tiek dibināta meitas sabiedrība OU FN-Serviss (Igaunija). Valdes priekšsēdētājs (Pilnvarots parakstīt- valdes sēdes protokols ) Edgars Rozentāls Grāmatvede Iveta Rudava SIA "Dati IG" 19

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī Biedrības ECR Baltic Gada pārskats 01.01.2015. 31.12.2015. Rīgā, 2016. gada 22. februārī Saturs Vispārīga informācija par biedrību... 3 Bilance (aktīvs)... 4 Bilance (pasīvs)... 5 Ieņēmumu un izdevumu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Attollo brokers VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN 40003633935 2018.GADA PĀRSKATS Par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. Rīgā, 2019. SATURS Lp. I. Vadības ziņojums 3-4 II. Finanšu pārskats,

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk