AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red"

Transkripts

1 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana 4777 juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 6820 sava vai nomāta īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Mērvienība: Ls Gada pārskats par periodu kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām VID teritoriālā iestāde : Latgales priekšpilsētas nodaļa Rīga, 2013.

2 SATURS Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu gada pārskats: Informācija par sabiedrību 6 Bilance aktīvs 7 pasīvs 8 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Gada pārskata pielikumi: 1. Grāmatvedības politika un pielietotās metodes Paskaidrojumi bilances posteņiem Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem Vispārīgā informācija Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nodoklim 27 Neatkarīgu revidentu ziņojums 28 2

3 Vadības ziņojums Informācija par sabiedrību AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca juridiskā adrese ir Terēzes iela 1, Rīga, LV Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru Sabiedrības pamatkapitāls ir 4'742'980 LVL, kas sadalās 4'742'980 akcijās ar akcijas nominālvērtību LVL 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Vladimirs Cadovičs, pārējie valdes locekļi: Aleksandrs Struļevičs un Aleksandrs Ančevskis. Sabiedrības revidents ir zvērināta revidente Sandra Dzerele (sertifikāts nr.82). Sabiedrības lielākie akcionāri ir: Marija Ančevska akcijas Igors Istomins akcijas Vladimirs Cadovičs akcijas SIA "MALEKS S" akcijas Citi personas ar akcijām mazāk par 5% no kopējā skaita akcijas Sabiedrībai nav operatīvo un finanšu līzingu, kā arī bankas kredīta, aizdevumu un aizņēmumu. Sabiedrības bilances aktīvi nav apgrūtināti. Sabiedrības darbība pārskata gadā AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca darbības veids ir dārgmetālu apstrāde, juvelierizstrādājumu ražošana un remonts. Saimniecības darbības struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis: darbnīca: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012, tālr AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca mātes un meitas sabiedrību nav. Sabiedrībai ārvalstīs nav reģistrētas pārstāvniecības un filiāles. Sabiedrība pabeidza finanšu gadu ar sekojošiem rezultātiem: Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem ir peļņa : LVL Atliktais UIN Nekustamā īpašuma nodoklis: (5676) LVL (3704) LVL Neto rezultāts: LVL Pamatdarbības rentabilitātes koeficients (bruto peļņa/pašizmaksas) par gadu - 57%, par gadu - 130%. Neto apgrozījums par periodu sastāda LVL un ir palielinājies par 57,6 %, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu gadā Sabiedrība aktīvi strādāja pie juvelierizstrādājumu sortimenta paplašināšanas un tika noslēgti jauni līgumi par juvelierizstrādājumu jaunu modeļu izgatavošanu. Tika izstrādāti un izpildīti vairāki korporatīvo pasūtījumu projekti. Sabiedrība aktīvi sadarbojās ar esošajiem klientiem, rīkojot produktu virzīšanas pasākumus AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" preču popularizēšanai. 3

4 2013.gadā Sabiedrība realizēja zīmola popularizēšanas, produkcijas reklāmēšanas un jaunu klientu piesaistes pasākumus, izmantojot interneta un mediju iespējas. Tika modernizēta biroja tehnika un programmatūra, un tika ieviesta jauna noliktavas uzskaites programma. Sabiedrības attīstības pasākumi Ņemot vērā pasaules finanšu krīzi, Sabiedrība plāno realizēt jaunas biznesa idejas, veicot vietējā un ārējā tirgus izpēti produkcijas realizācijas palielināšanai gadā tiek plānots aktivizēt korporatīvo pasūtījumu meklēšanas darbu un paplašināt pakalpojumu klāstu darbnīcā. Tiek plānots atjaunot jau esošo mājas lapu Internetā un popularizēt Sabiedrības produkciju un pakalpojumus, izmantojot sociālos tīklus un Interneta resursus. Sabiedrība plāno attīstīt sadarbību ar partneriem no Eiropas Savienības un citām valstīm jaunu juvelierizstrādājumu modeļu izgatavošanā. Tiek plānots izstrādāt un realizēt jaunu mārketinga plānu, lai virzītu un popularizētu uzņēmuma produkciju. Tiek plānots turpināt veikt klientu maksātspējas un produkcijas realizācijas analīzi, un, balstoties uz tās rezultātiem, atsevišķos gadījumos koriģēt apmaksas nosacījumus. Jauna preču noieta tirgus apgūšanai nepieciešami ievērojami ieguldījumi, kurus Sabiedrība bez papildus līdzekļu piesaistīšanas pašreiz nav spējīga veikt. Sabiedrības Valdes un Padomes pūles atrast investorus ar savu tirgus nišu pagaidām nav devušas rezultātus. Apstākļi un notikumi pēc bilances slēgšanas No pārskata gada pēdējās dienas līdz šodienai nav notikuši nekādi starpgadījumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata novērtējumu. Saistītie uzņēmumi Sabiedrībai ir saistītais uzņēmums SIA "Grabes pansija" vien.reģ.nr , Terēzes iela 1, Rīga. Vladimiram Cadovičam pieder SIA"Grabes pansija" 100 % pamatkapitāla daļas. Priekšlikumi par peļņas izlietošanu Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis gada 27.martā Gada pārskats apstiprināts ar akcionāru sapulces Protokolu Nr.. 4

5 Paziņojums par sabiedrības vadības atbildību Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi un objektīvi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī darbības rezultātus uz Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot šo pārskatu par periodu , tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, un ir pieņemti pamatoti un piesardzīgi lēmumi. Sabiedrības vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskats sastādīts saskaņā ar darbības turpināšanas principu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanu un citas negodīgas rīcības novēršanu. Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis gada 27.martā 5

6 Informācija par sabiedrību Sabiedrības pilns nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akciju sabiedrība Vienotais reģistrācijas Nr., vieta un datums g. Sabiedrības Juridiskā adrese Pasta adrese Terēzes 1, Rīga, LV-1012 Terēzes 1, Rīga, LV-1012 Bankas nosaukums un AS "SEB banka" Sabiedrības bankas konti LV62UNLA LVL LV29UNLA USD LV64UNLA EUR Dalībnieki un to daļas īpatsvars % 2013.g g. Vladimirs Cadovičs 11,21% 11,21% Igors Istomins 24,46% 24,46% Marija Ančevska 32,47% 32,47% "MALEKS S" SIA 5,67% 4,91% Pārējie 26,19% 26,95% AS padomes locekļu sastāvs: AS valdes locekļu sastāvs: Valdes priekšsēdētājs Vidis Zaķis Igors Istomins Jeļena Vasuļa Svetlana Tolkačova Tatjana Rezņigska Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis Pārskata gads Iepriekšējais pārskata gads no līdz Vidējais nodarbināto skaits 2013.gadā 19 Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem Atbildīgā Revidenta vārds un adrese, uzvārds Ārpus bilances aktīvus/saistības veido šaubīgajiem debitoriem izveidotie uzkrājumi Kopējā ārpus bilances aktīvu/uzkrājumu summa sastāda LVL 4400 apmērā (2012.gadā LVL 622). SIA Sandra Dzerele un Partneris Zvērinātu revidentu komercsabiedrība Licence Nr.38 Ģertrūdes iela 7, Rīga LV1010 Latvija Sandra Dzerele zvērināta revidente (LZRA sertif.nr.82) Akcionāru sapulces protokols Nr1/2014 no

7 BILANCE AKTĪVS Pielikumi 2013.gads 2012.gads 2013.gads 2012.gads LVL LVL EUR EUR I. ilgtermiņa ieguldījumi I Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, licence un līdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā I Pamatlīdzekļi: Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļi kopā II Ieguldījuma īpašumi Ieguldījuma īpašumi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi III Krājumi: Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā IV Debitoru parādi: Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā Nauda (kopā) Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma

8 BILANCE Pielikumi PASĪVS 2013.gads 2012.gads 2013.gads 2012.gads LVL LVL EUR EUR I Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves * Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ( ) ( ) ( ) ( ) * b) pārskata gada nesadalītā peļņa * Nesadalītā peļņa/zaudējumi kopā ( ) ( ) ( ) ( ) Pašu kapitāls kopā II Uzkrājumi Uzkrājumi kopā III Kreditori 1 Ilgtermiņa parādi Atliktā nodokļa saistības summas Ilgtermiņa parādi kopā Īstermiņa parādi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Īstermiņa parādi kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma * Pielikums Nr.19 Pielikums no 12. Līdz 27.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis gada 27. martā 8

9 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par un 2012.gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) Rādītāja nosaukums Pielikumi 2013.gads 2012.gads 2013.gads 2012.gads LVL LVL EUR EUR 1. Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 21 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas 22 ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Administrācijas izmaksas 23 ( ) (90 213) ( ) ( ) 6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās uzņ.saimnieciskās darbības izmaksas 25 (8 294) (3 714) (11 801) (5 285) Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem * 10. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 26 (5 676) (8 083) (8 076) (11 501) * 11. Pārējie nodokļi 27 (3 704) (3 704) (5 270) (5 270) 12.Pārskata gada peļņa/zaudējumi Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu 0,006 0,015 0,007 0,015 Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no 14. darbības sākuma -0,775-0,780-0,775-0,780 * Pielikums Nr.19 Pielikums no 12. Līdz 27.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis gada 27. martā 9

10 Pašu kapitāla kustības pārskats par un gadu Izmaiņu veidi Pamatkapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi Kopā Ls Ls Ls Ls Atlikums uz pirms būtiskas kļūdas labojuma ( ) Būtiskas kļūdas labojuma ietekme (skatīt pielikumu Nr.19) - (5 444) Koriģēts atlikums uz ( ) Pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (skatīt pielikumu Nr.12 - (5 208) - (5 208) Koriģēta Pārskata perioda peļņa / zaudējumi (skatīt pielikumu Nr.19) Koriģēts Atlikums uz ( ) Pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (skatīt pielikumu Nr.12) - (5 208) - (5 208) Pārskata perioda peļņa / zaudējumi Atlikums uz ( ) Izmaiņu veidi Pamatkapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu Nesadalītā peļņa vai Kopā EUR EUR EUR EUR Atlikums uz pirms būtiskas kļūdas labojuma ( ) Būtiskas kļūdas labojuma ietekme (skatīt pielikumu Nr.19) - (7 746) Koriģēts atlikums uz ( ) Pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (skatīt pielikumu Nr.12 - (7 410) - (7 410) Koriģēta Pārskata perioda peļņa / zaudējumi (skatīt pielikumu Nr.19) Koriģēts Atlikums uz ( ) Pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (skatīt pielikumu Nr.12) - (7 410) - (7 410) Pārskata perioda peļņa / zaudējumi Atlikums uz ( ) Pielikums no 12. Līdz 27.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis gada 27. martā 10

11 2013. un 2012.GADA NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes) I. Pamatdarbības naudas plūsma Pielikumi 2013.gads 2012.gads 2013.gads 2012.gads LVL LVL EUR EUR Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem ( ) ( ) ( ) ( ) Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-) 23 (3 704) (3 704) (5 270) (5 270) Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem (3 547) (5 047) Pamatdarbības neto naudas plūsma (3 547) (5 047) II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-) 2 (36 250) (272) (51 579) (387) Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (36 250) (272) (51 579) (387) V. Pārskata gada neto naudas plūsma (3 819) (5 434) VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā VII. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās Pielikums no 12. Līdz 27.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs Aleksandrs Struļevičs Aleksandrs Ančevskis gada 27. martā 11

12 1. Grāmatvedības politika Gada pārskata pielikumi Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - latos (LVL), saīsināti - Ls. un EUR saskaņā ar Rīgas Fondu biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" punkta prasībām. Vispārīgie principi Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", Ministru kabineta noteikumu Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un Ministru Kabineta noteikumu Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību" prasībām. Kā labākā prakse piemēroti Latvijas grāmatvedības standarti. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas: 1. Ir atbilstoša finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus; 2. Ir ticama tā, ka pārskati: * pareizi atklāj sabiedrības rezultātus un finansiālo stāvokli- atklāj ne tikai darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību, ir neitrāli, t.i. nav subjektīvi, ir piesardzīgi; * ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos. Grāmatvedības politikas maiņa Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir mainīta grāmatvedības politika komunālo pakalpojumu uzskaitei telpas iznomātājiem. Ja jaunas ārējo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības piemērošana vai brīvprātīga grāmatvedības politikas maiņa ietekmē pārskata periodu vai jebkuru iepriekšējo periodu tiek piemērotas 4. LGS prasības. Kļūdu labojumi Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas sabiedrība labo ar atpakaļejošu spēku pirmajos finanšu pārskatos, kas apstiprināti publicēšanai pēc kļūdu atklāšanas: 1) labojot salīdzināmos rādītājus par tiem periodiem, kuros kļūda radusies; vai 2) ja kļūda radusies pirms senākā finanšu pārskatā uzrādītā perioda, labojot senākā uzrādītā perioda sākuma aktīvu, saistību un pašu kapitāla atlikumus (skatīt pielikumu bilancei). Pielietotie grāmatvedības principi Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa; - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā,vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; d) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; f) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Pārskata periods Darījumi ārvalstu valūtās Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie radītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - latos (LVL). Visi monetārie aktīvu un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās pēdējo divu gadu laikā bija sekojoši: EUR 0, , USD 0,515 0,531 12

13 Nauda un naudas ekvivalenti Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas: * kurus paredzēts realizēt vai patērēt sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros; *kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma; * tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas. Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa. Īstermiņa saistības ir uzrādītas saistību summas: * par kurām paredzēts norēķināties sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros; * par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma. Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums Nemateriālais aktīvs jāatzīst par aktīvu, ja ir ticams, ka sabiedrība ieplūdīs nākotnes saimnieciskie labumi, kas attiecināmi uz šo aktīvu; aktīva izmaksas var ticami novērtēt. Tikai pat atlīdzību iegūtas parādītas nemateriālo ieguldījumu postenī "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības". Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Nemateriālie ieguldījumi: Licences 20 % Nemateriālais aktīvs ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku tiek sistemātiski nolietots aplēstajā lietderīgās izmantošanas laikā. Nemateriālais aktīvs ar neierobežoto lietderīgās izmantošanas laiku ir katru gadu pārbaudīts uz vērtības samazināšanos. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā iekļautas datoru programmas un licences, uzņēmējdarbības licences, preču zīmes, patenti un sertifikāti un avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem. Nemateriālie ieguldījumi atspoguļoti to atlikušā vērtībā, datoru programmas lietotas ar licencēm un īpašuma tiesībām. Pamatlīdzekļi: Par pamatlīdzekļiem tiek uzskaitīti fiziski objekti, kuru derīgais lietošanas laiks ilgāks par 12 kalendāra mēnešiem un iegādes vērtība 100,- Ls un vairāk. Pie pamatlīdzekļiem netiek pieskaitīti darba instrumenti, ražošanas iekārtu palīgierīces un obligātais darba apģērbs, apavi u.c. priekšmeti, neatkarīgi no derīgās lietošanas laika un iegādes vērtības. Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes: * Ēkas un būves 5 % * Tehnoloģiskās iekārtas 20 % * Transporta līdzekļi 20 % * Mēbeles 20 % * Citi pamatlīdzekļi 20 % * Mobilie telefoni 35 % * Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 35 % * Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts. Pamatlīdzekļu tekoša remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Pamatlīdzekļus pēc to sākotnējās atzīšanas uzskaita pielietojot pārvērtēšanas metodi pārvērtētajā summā, kas ir vienāda ar tā patieso vērtību pārvērtēšanas datumā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Pārvērtēšanas datumā uzkrāto nolietojumu palielina vai samazina proporcionāli pamatlīdzekļa iegādes vērtības izmaiņām tā, lai pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc pārvērtēšanas būtu vienāda ar tā pārvērtēto vērtību. Ja pamatlīdzekļa bilances vērtību pārvērtēšanas dēļ palielina, šādas pārvērtēšanas dēļ radušos vērtības pieaugumu iegrāmato pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, kuru samazina, atzīstot samazinājumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā pakāpeniski pārvērtētā pamatlīdzekļa lietošanas laikā, katrā pārskata periodā norakstot summu, kas vienāda ar starpību starp nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz pamatlīdzekļa pārvērtēto vērtību, un nolietojumu, kas aprēķināts pamatojoties uz pamatlīdzekļu iegādes vērtību. Pārvērtēšanas rezervi uz ieņēmumiem pārnes pēc lineārās metodes 20 gadu laikā. Ieguldījuma īpašumiem pārvērtēšanas rezervē ietverto vērtības pieaugumu samazina tikai, kad nekustamais īpašums tiek izslēgts no bilances (likvidēts vai atsavināts). Ieguldījuma īpašumi Ieguldījuma īpašumi ir ēkas, ko sabiedrība tur, lai iegūtu nomas maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu Sabiedrības vajadzībām. Ieguldījuma īpašumi sākotnēji tiek novērtēti to izmaksu vērtībā, iekļaujot tajā attiecīgā darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu, ja tāds būtu. Nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi. Pārvērtēts pamatlīdzeklis, kas pārklasificēts par ieguldījuma īpašumu, turpmāk tiek uzskaitīts tā pārvērtētajā bilances vērtībā. 13

14 Noma Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti, veikto remontu un uzlabojumu izmaksas atspoguļotas kontā "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un pakāpeniski tiek norakstītas izmaksās nomas termiņa laikā. Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpaštiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. Krājumu novērtēšana Saņemtās un izsniegtās preces uzskaita ar datorprogrammas "Rikar" palīdzību. Vairumtirdzniecībā pielieto preču kustības nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Atskaites gada laikā noliktavas uzskaites programmā tiek atspoguļota katra krājumu kustība-pārdošana, iekšējā pārvietošana, preču atgriešana piegādātājiem, pircēju atgrieztās preces. Gada inventarizācijas mērķis ir pārbaudīt krājumu kustības uzskaites veikšanas pareizību. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts, vai tiem tiek izveidoti uzkrājumi. Neizlietoto materiālo vērtību un preču atlikumi uz atskaites perioda beigām novērtējami atbilstoši iegādes vērtībai, pieskaitot papildus izdevumu (muitas nodevas, transporta izdevumi, piegādātāju pakalpojumi u.c.) daļu, kas attiecas uz novērtējamajiem atlikumiem. Iegādātā inventāra vērtība norakstāma: a) par objektiem, kuru vērtība nepārsniedz 100,- Ls pie to nodošanas lietošanā; Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā. Debitoru parādi Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām. Veikta debitoru parādu salīdzināšana un norakstīti bezcerīgie parādi kā arī tika izveidots uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem, balstoties uz atsevišķu klientu finansiāla stāvokļa un saimnieciskās darbības novērtējumu. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto (iegādes) vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Nepieciešamais uzkrājumu apmērs tiek noteikts, individuāli izvērtējot katru debitoru un veicot debitoru parādu salīdzināšanu. Bezcerīgo debitoru parādi un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu. Starpības, kas konstatētas salīdzinot grāmatvedības reģistru datus, noregulējamas atskaites gada pārskatā. Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. Ieņēmumu un izmaksu atzīšana 1. Ieņēmumus no preču pārdošanas jāatzīst tad, kad darījums atbilst šādiem nosacījumiem: a) sabiedrība ir nodevis pircējam nozīmīgus ar īpašuma tiesībām uz precēm saistītos raksturīgos riskus un atlīdzības; b) sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītās pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm; c) var ticami novērtēt ieņēmumu summu; d) ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus; e) var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu. Preču pārdošanu atspoguļo, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu. 2. Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi: a) var ticami novērtēt ieņēmumu summu; b) ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus; c) var ticami novērtēt, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā; d) 3. Ieņēmumus, var ticami novērtēt kas rodas, esošās ja citas darījuma personas izmaksas lieto sabiedrības un izmaksas, aktīvus kas būs un nepieciešamas tādēļ saņem procentus, darījuma autoratlīdzības pabeigšanai. vai dividendes, 3. Ieņēmumi no īres - to rašanās brīdī; Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos. Visi nozīmīgākie izmaksu posteņi tiek uzskaitīti pēc uzkrājumu principa. Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas starp divām neatkarīgām personām. Ja pēc vadības domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un pasīvu patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. Parādi kreditoriem Kreditoru parādu atlikumi bilancē paradīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem. Šie parādi ir sadalīti attiecīgi īstermiņa vai ilgtermiņa parādos (saistības). Īstermiņa saistības - saistības, kas radušās parastās darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma. Ilgtermiņa saistības - saistības, par kurām sabiedrībai būs jāsāk maksāt ne ātrāk kā gadu pēc pārskata gada beigām. Kredīta vai līzinga saistības tiek sadalītas attiecīgi īstermiņa un ilgtermiņa daļā. 14

15 Uzkrājumi Uzkrājumi paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem, gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzami vai zināmi un nepārsniedz nepieciešamās summas. Konkrēto uzkrājumu lielums tiek aprēķināts atbilstoši sabiedrībā pieņemtai metodikai. Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrājumu summa tiek noteikta, rēķinot katram darbiniekam atsevišķi cik neizmantotā atvaļinājuma dienu attiecas tieši uz šo pārskata periodu, piemērojot darba likumā noteikto atvaļinājuma ilgumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas normu - uz atskaites gada beigām. Aizdevumi un aizņēmumi Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka atbilstoši aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai darījuma brīdī. No kredītiestādēm saņemto aizdevumu atlikumu summas atskaites gada beigās salīdzināmas ar attiecīgās kredītiestādes apstiprinājumu. Aizdevuma, kas saņemts ārzemju valūtā, atlikuma summas tiek novērtētas pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursam atskaites gada pēdējā dienā. Uzkrātās saistības Visi rēķini, kuri saņemti vai izrakstīti datumā pēc pārskata gada, par izmaksām, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā ir precīzi zināms, tiek atzītas par uzkrātām saistībām. Uzkrātas saistības atspoguļo bilancē atsevišķā rindā. Nodokļi Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļu aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību uz nākošajiem taksācijas periodiem un no uzkrātajām izmaksām, kas atskaitāmas nodokļu nolūkiem nākamajos taksācijas periodos. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. Veikta saistību par nodokļiem salīdzināšana ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem. Aplēšu izmantošana Sagatavojot finanšu pārskatus, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķas finanšu pārskatos atspoguļotās summas un skaidrojumus. Tādējādi faktiskie rezultāti varētu atšķirties no šīm aplēsēm. Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatus, sabiedrības vadība novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm, (piemērām: atliktā uzņēmuma ienākumu nodokļa saistības, atvaļinājumu rezerves un tml.) Iespējamās saistības un aktīvi Šajos finanšu pārskatos iespējamās saistības netiek atzītas, bet tiek atspoguļotas finanšu pārskata pielikumā. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajos finanšu pārskatos netiek atzīti. Iespējamie aktīvi tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumā tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota. Notikumi pēc pārskata gada beigām Finanšu pārskatu sagatavošanā tiek ņemti vērā tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. Saistītās puses Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrībai, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Posteņu pārklasifikācija 2013.gadā nav veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar 2012.gada pārskatu. 15

16 Gada pārskata pielikumi 2. Paskaidrojumi bilances posteņiem 1. Nemateriālie ieguldījumi Licences Kopā Kopā LVL EUR Sākotnējā vērtība Iegādāts Nolietojums Aprēķināts Atlikusī vērtība Atlikusī vērtība Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi Sākotnējā vērtība Ieguldījumu Pārējie Iekārtās Ilgtermiņa īpašums - pamat - un ieguldījumi Kopā Kopā Ēkas, būves līdzekļi mašīnas nomātajos pamatlīdzekļos LVL EUR Iegādāts Norakstīts Nolietojums Aprēķināts Norakstīts Atlikusī vērtība Atlikusī vērtība Saimnieciskajā darībā tiek izmantoti arī 76 pamatlīdzekļi ar nulles bilances vērtību. Šo pamatlīdzekļu iegādes izmaksas bija LVL Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi Bilancē ir atspoguļoti atlikušajā vērtībā. Visi iegādātie aktīvi 2013.gadā, ir apmaksāti. Atlikumi uz g. pārbaudīti inventarizācijā 2013.g. 31.decembrī. Ēkas, būves un automašīnas ir apdrošinātas. Saskaņā ar vadības aplēsēm un informāciju par nekustamā īpašuma tirgu, ieguldījuma īpašuma patiesā vērtība varētu būt diapazonā no LVL līdz LVL ). Sabiedrībai nav ierobežojuma īpašumu pārdot. 16

17 Pielikumi bilancei (turpinājums) 2014.gada 25.martā nekustamais īpašums Terēzes iela 1, Rīga (kad.apz ) tika pārvērtēts, balstoties uz AS BDO 2014.gada veiktajiem novērtējumiem, kuri tika veikti izmantojot izmaksu un ieņēmumu vērtēšanas pieeju kā vērtēšanas bāzi. Pārvērtēšanas brīdī kopējā nekustamo īpašuma tirgus vērtība sastādīja Ls ,12 (EUR ). Pārvērtēšanas rezultātā nekustāmā īpašuma vērtība būtiski neatšķirās no bilancē uzradītās vērtības uz , tāpēc šajā pārskatā nav veiktas nekādas pārvērtēšanas korekcijas (skatīt pielikumu Nr.12). Nekustamo īpašumu kopējā kadastrālā vērtība bilances datumā ir LVL ,17, tajā skaitā : - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 52'458 Ls; - ieguldījuma īpašums - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 127'226 Ls; - pamatlidzekļi - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 79'708 Ls;- pamatlidzekļi - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība - 7'682 Ls;- pamatlidzekļi - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība -5'591 Ls;- pamatlidzekļi gads gads gads gads 3. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli LVL LVL EUR EUR zelts sudrabs dārgakmeņi, pusdārgakmeņi mazvērtīgie materiāli un inventārs degviela (a/m) instrumenti materiāli tekošajam remontam Kopā Nepabeigtie ražojumi Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi Kopā Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Kopā Avansa maksājumi par precēm SIA NESTE par degvielu Eirovest SIA Kopā Pircēju un pasūtītāju parādi Visi parādi saņemami gada laikā Norēķini par juvelierizstrādājumiem Zelts nodots uz attīrīšanu Norēķini par nomu Uzkrājumi šaub.debitoriem (4 400) (622) (6 261) (885) Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā ārpus bilances uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem uz palielinājums samazinājums, apmaksāti (248) uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem uz

18 Pielikumi bilancei (turpinājums) gads gads gads gads 8. Citi debitori LVL LVL EUR EUR Norēķini par kredītkartēm Drošības nauda VENDEN Kopā Nākamo periodu izmaksas Autotransporta apdrošināšana Lietišķās informācijas dienests (LR likumi) Avīzes, žurnāli Tehnisko projektu maksājumi (RJR rekonstrukcija) Nauda Kopā Nauda kasē Nauda norēķinu kontos Kopā Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu AS dibināta gadā 10. decembrī ar pamatkapitālu Ls 4'742'980, kas sastāv no 4'742'980 daļām, vienas daļas nominālvērtība sastāda Ls 1,- Visas akcijas ir parastas akcijas ar balsstiesībām. No sabiedrības akciju kopskaita 4'493'700 akcijas ir uzrādītāja akcijas dematerializētā formā. No sabiedrības akciju kopskaita 249'280 ir vārda akcijas dematerializētā formā. 12. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Sabiedrība veica ēku pārvērtēšanu 2003.gadā, kredītu garantijām. Nekustamais īpašums tika novērtēts pēc tirgus vērtības. Novērtējumu veica neatkarīgs vērtētājs SIA BDO Invest Rīga. Nekustamo īpašumu tirgus vērtība tika noteikta, izmantojot ieņēmumu metodi. Novērtēšanas rezultātā tika konstatēts aktīvu vērtības pieaugums LVL apmērā, kas iekļauts pašu kapitāla postenī Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve, no kura atskaitīta atliktā nodokļa ietekme LVL apmērā. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezervi uz ieņēmumiem pārnes pēc lineārās metodes 20 gadu laikā. Ieguldījuma īpašumiem pārvērtēšanas rezervē ietverto vērtības pieaugumu samazina tikai, kad nekustamais īpašums tiek izslēgts no bilances (likvidēts vai atsavināts). ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVJU KUSTĪBA Kopā LVL Tajā skaitā Ieguldījuma Pamatlīdzekļiemīpašums Pēc bilances uz Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana UIN attiecināts uz pārvertēšanas pieauguma daļu pārskata gada nolietojuma (6 127) (6 127) Pēc bilances uz Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana UIN attiecināts uz (6 127) (6 127) * skatīt pielikumu Nr.19 * skatīt pielikumu Nr.19 pārvertēšanas pieauguma daļu pārskata gada nolietojuma Pēc bilances uz

19 Pielikumi bilancei (turpinājums) Kopā EUR Pamatlīdzekļiem Ieguldījuma īpašums Pēc bilances uz Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana UIN attiecināts uz pārvertēšanas pieauguma daļu pārskata gada nolietojuma (8 718) (8 718) Pēc bilances uz Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana UIN attiecināts uz pārvertēšanas pieauguma daļu pārskata gada nolietojuma (8 718) (8 718) Pēc bilances uz gads gads gads gads 13. Uzkrājumi LVL LVL EUR EUR Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem: Atliktā nodokļa saistības palielināts pārskata gadā 0 - samazināts pārskata gadā - - Kopā Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis aprēķināts no sekojošām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: Pamatlīdzekļu pagaidu atšķirības finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķiniem Uzkrājumi atvaļinājumu izmaksām Uzkrātie nodokļu zaudējumi Kopā pagaidu atšķirības Atliktā nodokļa saistības aprēķina, pielietojot sagaidāmo nodokļu likmi l5%. Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības Tajā skaitā gads gads gads gads LVL LVL EUR EUR (5 405) (5 405) (7 691) (7 691) (21 131) (52 165) (30 067) (74 224) Uzkrājumi perioda sākumā Palielinājums/samazinājums Uzkrājumi perioda beigās Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa) Šmitiņš un partneri SIA BERENDSEN Tekstila Serviss SIA par paklāju maiņu Global Blue Latvija SIA Cadoviča Žaneta Latvijas proves birojs VSIA Rastri poligrāfija SIA LMT SIA Rīgas ūdens NASDAQ OMX RIGA AS CENTRUMIX OU Kopā

20 Pielikumi bilancei (turpinājums) gads gads gads gads 16. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi LVL LVL EUR EUR Iedzīvotāju ienākuma nodoklis VSAOI Uzņēmējdarbības riska nodeva (5) 4 (7) 6 DRN Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis PVN Kopā Pārējie kreditori (īstermiņa) Darba alga Norēķini ar darbiniekiem (av.norēķini) Uzkrātās saistības Kopā Nākamā gada saistības Latvenergo AS Latvijas gāze AS Par sakaru pakalpojumiem (Lattelecom) Par sakaru pakalpojumiem (Latvijas Mobilais telefons) Par gada pārskatu pārbaudi (Sandra Dzerele un part.sia) Kļūdu labojums Kopā gadā sabiedrība ir atklājusi kļūdu, kas radusies 2003.gadā līdz 2012.gadam, kad kļūdaini tika aprēķināts pārvērtrēšanas rezerves nolietojums, piemērojot nevis lineāro, bet degresīvo nolietojuma metodi un netika atzīta atliktā UIN ietekme pārvērtēšanas rezerves nolietojumā gadā sabiedrība atklāja, ka 2012.gadā nebija atzītas atliktā nodokļa saistības un izmaksas. Kļūdas korekciju rezultātā tika veiktas retrospektīvas izmaiņas, koriģējot Atliktā nodokļa saistības un izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un Pārvērtēšanas rezerves atlikumi bilancē un ieņēmumi no pārvērtēšanas rezerves amortizācijas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Kļūdas labojumi ietekmēja 2012.gada neto peļņu un nesadalītās peļņas atlikumus pirms 2012.gada gada finanšu pārskatos ir veikts šo kļūdu labojums ar atpakaļejošu spēku. Iepriekšējo periodu kļūdu labojuma ietekme: Bilancē Aktīvs / saistības Peļņas palielinājums un pārvērtēšanas rezerves samazinājums Atliktā nodokļa saistību palielinājums un peļņas samazinājums Atliktā UIN ietekme no rezerves attiecinātās daļas uz ieņēmumiem Neto ietekme Koriģēts Retrospektīvās korekcijas ietekme uz pirms gadu periodiem pirms 2012.gada neto ietekmi korekcijām LVL LVL LVL LVL LVL ( ) ( ) (7 164) (7 164) - (7 164) - (919) (919) - (919) - ( ) (7 369) (1 925) ( ) Nesadalītā peļņa Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa Neto kļūdas labojuma ietekme nesadalītajā peļņā 2012.gada 31.decembrī Pārvērtēšanas rezerves samazinājums un peļņas palielinājums ( ) ( ) (7 369) - (7 369) ( ) (7 369) (1 925) ( ) (5 444) (5 239)

21 Pielikumi bilancei (turpinājums) Bilancē Aktīvs / saistības Peļņas palielinājums un pārvērtēšanas rezerves samazinājums Atliktā nodokļa saistību palielinājums un peļņas samazinājums Atliktā UIN ietekme no rezerves attiecinātās daļas uz ieņēmumiem Neto ietekme Nesadalītā peļņa Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada nesadalītā peļņa Neto kļūdas labojuma ietekme nesadalītajā peļņā 2012.gada 31.decembrī Pārvērtēšanas rezerves samazinājums un peļņas palielinājums Koriģēts Retrospektīvās korekcijas ietekme uz pirms 2012 periodiem neto korekcijām pirms 2012.gada ietekmi EUR EUR EUR EUR EUR ( ) ( ) (10 193) (10 193) - (10 193) - (1 308) (1 308) - (1 308) - ( ) (10 485) (2 739) ( ) ( ) ( ) (10 485) - (10 485) ( ) (10 485) (2 739) ( ) (7 746) (7 454)

22 Gada pārskata pielikumi 3. Paskaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem 20. Neto apgrozījums gads gads gads gads LVL LVL EUR EUR Juvelierizstrādājumu pārdošana Piešķirtas atlaides (2 966) - (4 220) - Darbnīca (juvelierizstrādājumu remonts) Speciālie pasūtījumi(lb) Investīcijas zelta pārdošana Juvelierizstrādājumu pārdošana ES Kopā Latvijā Ls. Lietuvā Ls gads gads gads gads 21. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas LVL LVL EUR EUR Pārdoto juvelierizstrādājumu iepirkšanas un izgatavošanas izdevumi Pakalpojumi par juvelierizstrādājumu izgatavošanu Investīcijas zelta pašizmaksa Juvelierizstrādājumu apzīmogošana LPB* Mazvērtīgais inventārs un instrumenti Nepabeigto ražojumu un pasūtīj.krājumu un vērtības izmaiņas (1 637) (2 329) Kopā * Latvijas proves birojs VSIA gads gads gads gads 22. Pārdošanas izmaksas LVL LVL EUR EUR Strādnieku algas Strādnieku VSA obligātās iemaksas Reklāma Komunālie pakalpojumi (ūdens,el.eneģ., gāze) Telpu un zemes nomas maksa PL nolietojums Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana (mazvērtīg.inventārs) Citas pārdošanas izmaksas Kopā gads gads gads gads 23. Administrācijas izmaksas LVL LVL EUR EUR Sakaru izdevumi Banku pakalpojumi AS"NASDAQ par akcijām un citi Kantora izdevumi PL nolietojums (adminitsratīvā ēka) Komandējumu izmaksas Administrācijas algas Administrācijas VSA obligātās iemaksas Uzkrājumi atvaļinājumiem Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Apsardzes pakalpojumi Gada pārskats un revīzijas (audīts) Autotransporta apdrošināšanas izmaksas Autotransporta izdevumi administrācijai (degviela, remonts) Reprezentācijas izdevumi Citas administrācijas izmaksas (jurists) Kopā

23 Pielikumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam(turpinājums) 24. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi gads gads gads gads LVL LVL EUR EUR Siltumenerģijas ražošana Telpu iznoma Ilgtermiņa ieguldījumu pārvertēšanas rezerves * Trešo personu ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem Trešo personu izmaksas no komunālajiem pakalpojumiem (34 755) (39 923) (49 452) (56 805) Citi ieņēmumi (grāmatv. konti 819) Telpu iznomās ieņēmumi Ienākumi iznomāto telpu nolietojums (4 093) (5 904) Kopā Valūtas pirkšanas vai pārdošanas neto rezultāts Ienākumi - 2 Izdevumi (398) (300) 3 Valūtas svārstības neto rezultāts (398) (298) Ienākumi Izdevumi (124) - (20) gads gads gads gads 25. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas LVL LVL EUR EUR Valūtas pārdošanas vai pirkšanas neto rezultāts Valūtas svārstības neto rezultāts Šaubīgo debitoru uzkrāj.izveidošana (Ļekon SIA) Nokavējuma nauda UVTN HONDA parāds (829) Pārējie saimniec.darbības izdevumi Kopā Atliktā nodokļa izmaiņas Uzņēmuma ienākuma nodoklis gads gads gads gads LVL LVL EUR EUR Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis Atliktais nodoklis Pārskata gada faktiskais uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas rastos, 4 ja Atliktā UIN ietekme no rezerves attiecinātās daļas uz ieņēmumiem (pielik.bilancei Nr.19) Atliktā nodokļa palielinājums

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Praktiskais darbs

Praktiskais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī Biedrības ECR Baltic Gada pārskats 01.01.2015. 31.12.2015. Rīgā, 2016. gada 22. februārī Saturs Vispārīga informācija par biedrību... 3 Bilance (aktīvs)... 4 Bilance (pasīvs)... 5 Ieņēmumu un izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 6 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 7 Bilance 8 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 9 No vispārējiem ziedojumiem

Sīkāk