EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV

2 EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN DARBĪBAS JOMA 1. pants EMF juridiskais statuss EMF ir juridiskas personas statuss. Visās dalībvalstīs tam ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķirta juridiskām personām. Tas jo īpaši var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesā. 2. pants Dalība 1. EMF dalībnieces ir dalībvalstis, kuru valūta ir euro. 2. Dalībvalsts, kuras valūta nav euro, kļūst par EMF dalībnieci no dienas, kad saskaņā ar LESD 140. panta 2. punktu stājas spēkā Padomes lēmums, ar ko atceļ attiecīgās dalībvalsts izņēmuma statusu attiecībā uz euro ieviešanu. Tā kļūst par EMF dalībnieci ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, ko piemēro esošajām EMF dalībniecēm. 3. EMF dalībnieces var izmantot visas ar šo regulu tām piešķirtās tiesības, tostarp balsstiesības, ja tās ir parakstījušās sniegt ieguldījumu reģistrētajā kapitālā. 4. Jauna EMF dalībniece saņem EMF akcijas apmaiņā pret tās ieguldījumu kapitālā, kas aprēķināts saskaņā ar 14. pantā noteikto iemaksu atslēgu. 3. pants Mērķis un uzdevumi 1. EMF palīdz aizsargāt eurozonas finanšu stabilitāti, kā arī Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē iesaistīto dalībvalstu finanšu stabilitāti. 2. Lai sasniegtu savu mērķi, EMF rīkojas šādi: a) mobilizē finansējumu un nodrošina stabilitātes atbalstu, īstenojot stingrus politikas noteikumus, atbilstīgi izvēlētajam finanšu palīdzības instrumentam savu dalībnieču labā, kuras saskaras ar smagām finanšu problēmām vai kuras tādas apdraud, ja ir nepieciešams aizsargāt visas eurozonas vai tās dalībnieču finanšu stabilitāti; b) piešķir kredītlīnijas vai sniedz garantijas par labu Vienotajai noregulējuma valdei (VNV), kas izveidota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 806/2014, attiecībā uz visiem tai piešķirtajiem uzdevumiem. II DAĻA LV 1 LV

3 ORGANIZĀCIJA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 4. pants Struktūra un balsošanas noteikumi 1. EMF ir valde un direktoru padome, kā arī rīkotājdirektors un pārējais personāls, ja to uzskata par nepieciešamu. Valdes locekļi, direktori un to attiecīgie vietnieki veic savus pienākumus, nesaņemot atalgojumu no EMF. 2. Valdes un direktoru padomes lēmumus pieņem vienprātīgi, ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, kvalificētu balsu vairākumu vai vienkāršu balsu vairākumu, kā precizēts šajā regulā. Attiecībā uz visiem lēmumiem ir vajadzīgs divu trešdaļu EMF dalībnieču kvorums, kurā balsstiesības pārstāv vismaz divas trešdaļas balsstiesīgo. 3. Klātesošu vai pārstāvētu locekļu atturēšanās neliedz pieņemt lēmumu, kuram vajadzīga vienprātība. 4. Lai pieņemtu lēmumu ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, ir nepieciešams 85 % nodoto balsu. 5. Lai pieņemtu lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, ir nepieciešams 80 % nodoto balsu. 6. Lai pieņemtu lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ir nepieciešams nodoto balsu vairākums. 7. Katras EMF dalībnieces balsstiesības, ko izmanto tā pārstāvis valdē vai direktoru padomē, ir līdzvērtīgas akciju skaitam, kas tai piešķirtas EMF reģistrētajā kapitālā. 8. Ja kāda EMF dalībniece nav samaksājusi daļu no atbilstošās summas saistībā ar tās pienākumiem attiecībā uz samaksāto kapitālu vai kapitāla pieprasījumiem saskaņā ar šo statūtu 8., 9. un 10. pantu vai attiecībā uz finansiālās palīdzības atlīdzināšanu saskaņā ar šo statūtu 16. vai 17 pantu, šādas EMF dalībnieces balsstiesības aptur tik ilgi, kamēr šī daļa nav samaksāta. Balsošanas robežvērtības attiecīgi pārrēķina. 5. pants Valde 1. Katra EMF dalībniece ieceļ valdes locekli un tā vietnieku. Šādu iecelšanu amatā var jebkurā brīdī atsaukt. Valdes loceklis ir tās EMF dalībnieces valdības loceklis, kas atbild par finanšu jautājumiem. Valdes locekļa vietniekam ir visas pilnvaras rīkoties valdes locekļa vārdā valdes locekļa prombūtnē. 2. Valdes priekšsēdētājs ( priekšsēdētājs ) ir Eurogrupas priekšsēdētājs, kā minēts LES un LESD pievienotajā Protokolā Nr. 14 par Eurogrupu. Valde ievēl priekšsēdētāja vietnieku no tās locekļu vidus uz divu gadu termiņu. Priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt atkārtoti. Ja ievēlētais vietnieks vairs neatbilst 1. punktā noteiktajai prasībai, nekavējoties tiek organizētas jaunas vēlēšanas. 3. Komisijas loceklis un Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājs piedalās valdes sanāksmēs kā locekļi bez balsstiesībām. 4. To dalībvalstu pārstāvji, kuru valūta nav euro un kuras uz ad hoc pamata kopā ar EMF piedalās stabilitātes atbalsta sniegšanā dalībvalstij, kuras valūta ir euro, arī uzaicina piedalīties LV 2 LV

4 valdes sanāksmēs kā novērotājus, ja tajās ir plānots apspriest minēto stabilitātes atbalstu un tā uzraudzību. 5. Citas personas, tostarp dalībvalstu pārstāvjus, kuru valūta nav euro, iestādes vai organizācijas valde var uzaicināt apmeklēt sanāksmes uz ad hoc pamata kā novērotājas nolūkos, kas nav minēti 4. punktā. 6. Valde vienprātīgi pieņem šādus šajos statūtos paredzētos lēmumus: a) palielina vai samazina minimālās aizdošanas spējas saskaņā ar 8. panta 6. punktu, b) veic kapitāla pieprasījumus saskaņā ar 9. panta 1. punktu, c) palielina reģistrēto kapitālu saskaņā ar 10. panta 1. punktu, d) ņem vērā iespējamu atslēgas atjauninājumu ECB kapitāla parakstīšanai un veicamās izmaiņas EMF reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzētajā iemaksu atslēgā saskaņā ar 11. panta 4. punktu, e) apstiprina izmaiņas, kas jāveic kapitāla sadalē starp EMF dalībniecēm, un šādas sadales aprēķinu, kas jāveic, ja kāda dalībvalsts kļūst par jaunu EMF dalībnieci, saskaņā ar 11. panta 3. punktu, f) apstiprina vai pārskata noteikumus un nosacījumus kredītlīniju vai garantiju piešķiršanai VNV labā un nolemj palielināt VNV atbalstam sniedzamo maksimālo robežvērtību saskaņā ar 22. panta 5. punktu, g) pieņem finanšu noteikumus par kredītlīniju piešķiršanu vai garantiju maksimālās robežvērtības noteikšanu, kas paredzētas VNV atbalstam, saskaņā ar 22. panta 5. punktu un 23. panta 1. punktu. 7. Valde ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu pieņem šādus šajos statūtos noteiktos lēmumus: a) nodrošina stabilitātes atbalstu EMF dalībniecēm, tostarp politikas noteikumus, kā paredzēts 13. panta 3. punktā minētajā saprašanās memorandā, un nosaka instrumentu izvēli un finanšu noteikumus saskaņā ar 14. līdz 18. pantu, b) lūdz Komisijai sadarbībā ar ECB vienoties par ekonomikas politikas nosacījumiem, kas pievienoti katrai finansiālajai palīdzībai, saskaņā ar 13. panta 3. punktu, c) maina cenu politiku un cenu noteikšanas vadlīnijas attiecībā uz finansiālo palīdzību saskaņā ar 20. pantu. 8. Valde ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem šādus šajos statūtos noteiktos lēmumus: a) izklāsta precīzus tehniskos noteikumus, kad dalībvalsts kļūst par EMF dalībnieci, b) ievēl savu priekšsēdētāja vietnieku saskaņā ar šā panta 2. punktu, c) nosaka to darbību sarakstu, kas nav saderīgas ar direktora vai direktora vietnieka pienākumiem, saskaņā ar 6. panta 8. punktu, d) pieņem kandidātu sarakstu rīkotājdirektora amatam un pieprasa Tiesai to atsaukt no amata saskaņā ar 7. pantu, e) izklāsta EMF reglamentu, LV 3 LV

5 f) veido citus fondus saskaņā ar 27. pantu, g) nolemj par darbībām, kas jāpieņem, lai atgūtu parādu no EMF dalībnieces, saskaņā ar 28. panta 2. un 3. punktu, h) apstiprina EMF finanšu gada pārskatus un gada ziņojumu saskaņā ar attiecīgi 31. un 32. pantu, i) apstiprina ārējos revidentus saskaņā ar 34. pantu, j) ieceļ revidentu padomes locekļus saskaņā ar 35. panta 1. punktu, k) nolemj par EMF darba valodu saskaņā ar 47. pantu. 9. Priekšsēdētājs sasauc un vada valdes sanāksmes. Ja priekšsēdētājs nespēj piedalīties sanāksmēs, tās vada priekšsēdētāja vietnieks. 6. pants Direktoru padome 1. Katrs valdes loceklis ieceļ vienu direktoru un vienu direktora vietnieku no to cilvēku vidus, kam ir augsta kompetence ekonomikas un finanšu jautājumos. Šādu iecelšanu amatā var jebkurā brīdī atsaukt. Direktoru vietniekiem ir visas pilnvaras rīkoties attiecīgā direktora vārdā direktora prombūtnē. Katrs direktors un direktora vietnieks vajadzības gadījumā velta laiku un uzmanību EMF darbībām. Esot minētajā amatā EMF un sešus mēnešus pēc šāda mandāta beigām direktors vai direktora vietnieks nedrīkst iesaistīties valdes noteiktajās darbībās saskaņā ar 8. punktu. 2. Komisija var iecelt vienu locekli bez balsstiesībām. ECB var iecelt vienu novērotāju. 3. Katras dalībvalsts pārstāvi, kuras valūta nav euro un kura uz ad hoc pamata kopā ar EMF piedalās finanšu stabilitātes atbalsta sniegšanā un palīdzības siegšanā dalībvalstij, kuras valūta ir euro, arī uzaicina piedalīties direktoru padomes sanāksmēs kā novērotāju, ja tajās ir plānots apspriest minēto finansiālo palīdzību un tās uzraudzību. 4. Citas personas, tostarp to dalībvalstu pārstāvjus, kuru valūta nav euro, iestādes vai organizācijas valde var uzaicināt piedalīties sanāksmēs kā novērotājas uz ad hoc pamata nolūkos, kas nav minēti šā panta 3. punktā. 5. Direktoru padome pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, ja vien šajos statūtos nav noteikts citādi. 6. Neskarot 5. pantā noteiktās valdes pilnvaras, direktoru padome nodrošina, ka EMF tiek vadīts saskaņā ar šo regulu un EMF reglamentu. 7. Visas vakances direktoru padomē nekavējoties aizpilda saskaņā ar 1. punktu. 8. Valde nosaka, kuras darbības nav saderīgas ar direktora vai direktora vietnieka pienākumiem. 7. pants Rīkotājdirektors 1. Rīkotājdirektoru ieceļ Padome, balstoties uz nopelniem, no tādu kandidātu vidus, kuriem ir kādas EMF dalībnieces valstspiederība, atbilstoša starptautiska pieredze un augsta līmeņa prasmes, zināšanas un kompetence ekonomikas un finanšu jautājumos. LV 4 LV

6 Valde sagatavo kandidātu sarakstu rīkotājdirektora amatam. Tā cenšas ievērot dzimumu līdzsvara principu. Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ieceļ rīkotājdirektoru. Padome pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu. Balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru valūta ir euro. Rīkotājdirektora amats ir pilnas slodzes darbs. Turklāt viņš vai viņa var ieņemt Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) izpilddirektora amatu. Rīkotājdirektoram nav citu amatu valsts, Savienības vai starptautiskā līmenī, un viņš/viņa nedrīkst būt valdes loceklis vai direktors vai to vietnieks. 2. Rīkotājdirektora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Viņu var vienu reizi iecelt amatā atkārtoti. Rīkotājdirektors paliek amatā līdz brīdim, kad tiek iecelts viņa/viņas pēctecis. Ja rīkotājdirektors vairs neizpilda nosacījumus, kas nepieciešami viņa/viņas pienākumu veikšanai, vai ir izdarījis smagu pārkāpumu, Tiesa pēc valdes pieprasījuma un pēc paziņošanas Eiropas Parlamentam var pieņemt lēmumu viņu no amata atcelt. 3. Rīkotājdirektors vada direktoru padomes sanāksmes un piedalās valdes sanāksmēs. 4. Rīkotājdirektors ir EMF personāla priekšnieks un ir atbildīgs par personāla organizēšanu, iecelšanu un atlaišanu saskaņā ar šo statūtu 39. pantu. 5. Rīkotājdirektors ir EMF juridiskais pārstāvis. Neskarot šo statūtu 13. panta 4. punktu, 14. panta 3. punktu, 15. panta 3. punktu, 16. panta 3. punktu, 17. panta 3. punktu, 18. panta 4. punktu un 23. panta 2. punktu, EMF darījumos ar trešām personām likumīgi pārstāv: a) rīkotājdirektors vai viņa/viņas prombūtnes laikā jebkuri divi rīkotājpadomes locekļi, rīkojoties kopīgi, un b) jebkura persona, kas rīkojas tai rīkotājdirektora deleģēto konkrēto pilnvaru ietvaros. 6. Rīkotājdirektors direktoru padomes vadībā vada EMF pašreizējo darbību, un tam palīdz rīkotājpadome. Rīkotājpadomes sastāvā ir rīkotājdirektors, kas to vada, un EMF personāla citi locekļi, ko rīkotājdirektors norīko laiku pa laikam. KAPITĀLS UN AIZDOŠANAS SPĒJAS 8. pants Sākotnējais reģistrētais kapitāls un aizdošanas spējas 1. EMF sākotnējais reģistrētais kapitāls ir EUR ,7 miljoni. To sadala septiņos miljonos četrdesmit septiņos tūkstošos deviņi simti astoņdesmit septiņās akcijās ar katras nominālo vērtību EUR , kas pieejamas parakstīšanai ar ESM kapitāla pārvedumu saskaņā ar I tabulā noteikto sākotnējo iemaksu atslēgu, kura aprēķināta saskaņā ar šo statūtu 11. pantu. Parakstīšanās uz sākotnējo reģistrēto kapitālu ir izklāstītas II tabulā. LV 5 LV

7 2. EMF sākotnējais reģistrētais kapitāls ir sadalīts samaksātajā kapitālā un pieprasāmajā kapitālā. Samaksātā kapitāla sākotnējā kopējā nominālvērtība ir EUR ,4 miljoni. Reģistrētā kapitāla sākotnēji parakstītās akcijas emitē nominālvērtībā. Pārējās akcijas emitē nominālvērtībā. 3. Reģistrētā kapitāla akcijas nekādā veidā nav apgrūtinātas vai ieķīlātas, un tās nav nododamas, izņemot nodošanu šo statūtu 11. panta 5. punktā paredzētās iemaksu atslēgas korekciju ieviešanas nolūkā tādā apmērā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu akciju sadalījumu atbilstību koriģētajai formulai. 4. Katras EMF dalībnieces saistības visos apstākļos aprobežojas ar tās reģistrētā kapitāla daļu par emisijas cenu. Neviena EMF dalībniece savas dalības iemesla dēļ neatbild par EMF saistībām. EMF dalībnieču pienākumi ieguldīt reģistrētajā kapitālā saskaņā ar šo regulu netiek ietekmēti, ja jebkura no šādām EMF dalībniecēm iegūst tiesības uz EMF finansiālo palīdzību vai tādu saņem. 5. Savienības budžets nav atbildīgs par EMF izdevumiem vai zaudējumiem. 6. EMF sākotnējās aizdošanas spējas ir ne mazāk kā EUR miljoni. Visu EMF finanšu saistību summa nepārsniedz minimālās aizdošanas spējas jebkurā laikā. Valde var nolemt palielināt aizdošanas spējas. Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos valde var arī uz laiku samazināt aizdošanas spējas, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu EMF spēju izpildīt savas funkcijas. 9. pants Kapitāla pieprasījumi 1. Valde var pieprasīt reģistrēto neapmaksāto kapitālu jebkurā laikā un noteikt konkrētu termiņu, kurā EMF dalībniecēm jāveic minētā iemaksa. 2. Direktoru padome var pieprasīt reģistrēto neapmaksāto kapitālu, pieņemot lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, lai atjaunotu apmaksātā kapitāla līmeni, ja tā summa tiek samazināta, absorbējot zaudējumus zem līmeņa, kas noteikts šo statūtu 8. panta 2. punktā, kurā valde var izdarīt grozījumus, ievērojot šo statūtu 10. pantā noteikto procedūru, un noteikt konkrētu termiņu, kurā EMF dalībniecēm jāveic minētā iemaksa. 3. Rīkotājdirektors nepieciešamības gadījumā laikus pieprasa reģistrēto neapmaksāto kapitālu, lai novērstu to, ka EMF neizpilda kādu no plānotajām vai citām maksājumu saistībām pret EMF kreditoriem. Rīkotājdirektors informē Direktoru padomi un valdi par visiem šādiem pieprasījumiem. Ja tiek konstatēts potenciāls iztrūkums EMF līdzekļos, rīkotājdirektors veic šādu kapitāla pieprasījumu vai pieprasījumus pēc iespējas drīzāk nolūkā nodrošināt, ka EMF ir pietiekami līdzekļi, lai tas pilnībā noteiktajā termiņā varētu veikt tā kreditoriem pienākošos maksājumus. EMF dalībnieces neatsaucami un bez nosacījumiem piekrīt pēc pieprasījuma veikt kapitāla iemaksu, ko tām pieprasījis rīkotājdirektors, saskaņā ar šo punktu, un šāds maksājuma pieprasījums ir jāizpilda septiņu dienu laikā no tā saņemšanas. 4. EMF dalībnieces izpilda visus kapitāla pieprasījumus laikus. 5. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātus noteikumus un nosacījumus, kurus piemēro kapitāla prasībām saskaņā ar šo pantu. LV 6 LV

8 10. pants Kapitāla palielinājumi 1. Valde var nolemt palielināt EMF reģistrēto kapitālu, kā noteikts 11. pantā. Jaunās akcijas piešķir EMF dalībniecēm saskaņā ar 11. pantā paredzēto iemaksu atslēgu. 2. Kādai dalībvalstij kļūstot par jaunu EMF dalībnieci, EMF reģistrētais kapitāls tiek automātiski palielināts atbilstīgi šo statūtu 11. pantā noteiktajai koriģētajai iemaksu atslēgai, tajā laikā noteiktās attiecīgās summas reizinot ar koeficientu, kas ir attiecība starp jaunās EMF dalībnieces svērumu un esošo EMF dalībnieču svērumu. 11. pants Iemaksu atslēga 1. EMF reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzētā iemaksu atslēga saskaņā ar 2. un 3. punktu, ko veic EMF dalībnieces, kas ir dalībvalstis, kuru valūta ir euro, balstās uz parakstīšanas atslēgu, kādu EMF dalībnieču valstu centrālās bankas noteikušas ECB kapitālam saskaņā ar 29. pantu Protokolā Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem ( ECBS statūti ), kas pievienots LES un LESD. 2. EMF reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzētā sākotnējo iemaksu atslēga ir izklāstīta šiem statūtiem pievienotajā I tabulā. 3. EMF reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzēto iemaksu atslēgu koriģē, ja: a) kāda dalībvalsts kļūst par jaunu EMF dalībnieci un EMF reģistrētais kapitāls automātiski palielinās, vai b) beidzas saskaņā ar 44. pantu noteiktā divpadsmit gadu pagaidu korekcija, kas piemērojama EMF dalībniecei. 4. Valde var nolemt ņemt vērā iespējamos atjauninājumus iemaksu atslēgā, saskaņā ar kuru parakstās uz 1. punktā minēto ECB kapitālu, ja iemaksu atslēgu koriģē saskaņā ar 3. punktu. 5. Ja EMF reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzētā iemaksu atslēga ir koriģēta, EMF dalībnieces savā starpā pārved reģistrēto kapitālu tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai nodrošinātu, ka reģistrētā kapitāla sadale atbilst koriģētajai atslēgai. 6. Direktoru padome veic visus pārējos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šā panta noteikumu piemērošanu. IV DAĻA EMF STABILITĀTES ATBALSTA OPERĀCIJAS I sadaļa EMF stabilitātes operāciju pamatā esošie principi 12. pants Principi LV 7 LV

9 1. Ja ir nepieciešams aizsargāt eurozonas vai tās dalībvalstu finanšu stabilitāti, EMF, izmantojot 14. līdz 19. pantā paredzētos instrumentus, var nodrošināt stabilitātes atbalstu EMF dalībniecei, ievērojot stingrus politikas noteikumus, kas piemēroti izvēlētajam finansiālās palīdzības instrumentam. Šādi politikas noteikumi var būt gan makroekonomikas korekciju programma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1 Regulu (ES) Nr. 472/2013, gan iepriekš noteiktu atbilstības nosacījumu nepārtraukta ievērošana. 2. EMF, Padome, Komisija un dalībvalstis pilnībā ievēro LESD 152. pantu un ņem vērā valsts tiesisko regulējumu un praksi un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu. Tādējādi šīs regulas piemērošana neietekmē tiesības apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus un tiesības uz kolektīvu rīcību saskaņā ar valsts tiesību aktiem. II sadaļa Finanšu stabilitātes atbalsts EMF dalībniecēm 13. pants Procedūra finanšu stabilitātes atbalsta piešķiršanai EMF dalībniecēm 1. EMF dalībniece var valdes priekšsēdētājam iesniegt lūgumu par stabilitātes atbalstu. Šādā pieprasījumā norāda plānoto finanšu palīdzības instrumentu vai instrumentus. Pēc šāda lūguma saņemšanas valdes priekšsēdētājs pieprasa Komisijai saziņā ar ECB veikt šādus uzdevumus: a) novērtēt, vai pastāv risks eurozonas finanšu stabilitātei kopumā vai kādai tās dalībvalstij, izņemot, ja ECB jau ir iesniegusi analīzi saskaņā ar šo statūtu 18. panta 2. punktu, b) novērtēt, vai valsts parāds ir ilgtspējīgs, c) novērtēt attiecīgās EMF dalībnieces faktiskās vai iespējamās finansiālās vajadzības. 2. Pamatojoties uz EMF dalībnieces lūgumu un 1. punktā minēto novērtējumu, valde var nolemt principā piešķirt stabilitātes atbalstu attiecīgajai EMF dalībniecei finansiālās palīdzības programmas veidā. 3. Ja saskaņā ar 2. punktu ir pieņemts lēmums, valde pieprasa Komisijai saziņā ar ECB un sadarbībā ar EMF vienoties ar attiecīgo EMF dalībnieci par saprašanās memorandu, kurā sīki izklāsta šādai finansiālās palīdzības programmai pievienotos politikas nosacījumus. Saprašanās memoranda saturs atspoguļo to, cik nopietnas ir risināmās nepilnības, un izvēlēto finansiālās palīdzības instrumentu. Paralēli rīkotājdirektors sagatavo priekšlikumu finansiālā atbalsta programmas nolīgumam, kurā arī ietver finanšu noteikumus un nosacījumus un izvēlētos instrumentus, kas jāpieņem valdei. Saprašanās memorands pilnīgi atbilst LESD noteiktajiem ekonomikas politikas koordinācijas pasākumiem, jo īpaši jebkuram Savienības tiesību aktam, tostarp atzinumam, brīdinājumam, ieteikumam vai lēmumam, kas adresēts attiecīgajai EMF dalībniecei, un makroekonomikas 1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. maijs) par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu stabilitātes grūtības (OV L 140., , 1. lpp.). LV 8 LV

10 korekciju programmai, kas Padomei jāapstiprina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 472/ panta 2. punktu. Pirms tā sagatavo sociālās ietekmes novērtējumu. 4. Komisija un EMF paraksta saprašanās memorandu, ja ir iepriekš izpildīta 3. punktā noteiktā prasība un pēc valdes apstiprinājuma. 5. Saprašanās memorandu publisko. 6. Direktoru padome apstiprina finansiālās palīdzības programmas nolīgumu, kurā ir sīki izklāstīti piešķiramā stabilitātes atbalsta finansiālie aspekti un, ja piemērojams, palīdzības pirmā maksājuma izmaksa. 7. EMF izveido atbilstošu brīdinājuma sistēmu, lai nodrošinātu, ka tā laikus saņem visas atmaksājamās summas no attiecīgās EMF dalībnieces saskaņā ar stabilitātes atbalstu. 8. Komisija saziņā ar ECB uzrauga atbilstību politikas noteikumiem, kas pievienoti finansiālās palīdzības programmai. 14. pants EMF finansiālā palīdzība piesardzības pasākumu veidā 1. Valde var nolemt piešķirt finansiālo palīdzību piesardzības pasākumu veidā kā piesardzības kredītlīniju ar nosacījumiem vai kredītlīniju ar pastiprinātiem nosacījumiem saskaņā ar šo statūtu 12. panta 1. punktu. 2. EMF finansiālās palīdzības piesardzības pasākumu veidā politikas noteikumus sīki izklāsta saprašanās memorandā saskaņā ar 13. panta 3. punktu. 3. EMF finansiālās palīdzības piesardzības pasākumu veidā finanšu noteikumus un nosacījumus precizē finansiālās palīdzības piesardzības pasākumu veidā programmas nolīgumā, kas jāparaksta rīkotājdirektoram. 4. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par kārtību, kādā īsteno EMF finansiālo palīdzību piesardzības pasākumu veidā. 5. Direktoru padome ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, balstoties uz rīkotājdirektora priekšlikumu, un pēc tam, kad tā ir saņēmusi uzraudzības ziņojumu no Komisijas saskaņā ar 13. panta 8. punktu, nolemj, vai attiecīgā kredītlīnija būtu jāsaglabā. 6. Pēc tam, kad attiecīgā EMF dalībniece ir pirmo reizi izmantojusi līdzekļus ar aizdevuma vai pirkuma primārajos tirgos starpniecību, direktoru padome ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, balstoties uz rīkotājdirektora priekšlikumu un pēc Komisijas veikta novērtējuma, saziņā ar ECB nolemj, vai attiecīgā kredītlīnija joprojām ir atbilstīga vai arī ir nepieciešams cits finansiālās palīdzības veids. 15. pants Finansiālā palīdzība EMF dalībnieces kredītiestāžu rekapitalizācijai 1. Valde var nolemt piešķirt finansiālo palīdzību, sniedzot aizdevumus kādai EMF dalībniecei konkrētam mērķim, proti, rekapitalizēt minētās EMF dalībnieces kredītiestādes. LV 9 LV

11 2. Politikas noteikumus, kas pievienoti finansiālajai palīdzībai EMF dalībnieces kredītiestāžu rekapitalizācijas nolūkos, izklāsta saprašanās memorandā saskaņā ar 13. panta 3. punktu. 3. Neskarot LESD 107. un 108. pantu, finansiālās palīdzības EMF dalībnieces kredītiestāžu rekapitalizācijai finanšu noteikumus un nosacījumus sīki izklāsta finansiālās palīdzības programmas nolīgumā, kas jāparaksta rīkotājdirektoram. 4. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par kārtību, kādā īsteno finansiālo palīdzību EMF dalībnieces kredītiestāžu rekapitalizācijai. 5. Attiecīgā gadījumā direktoru padome ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, balstoties uz rīkotājdirektora priekšlikumu, un pēc tam, kad tā ir saņēmusi uzraudzības ziņojumu no Komisijas saskaņā ar 13. panta 8. punktu, nolemj par finansiālās palīdzības turpmākiem maksājumiem pēc pirmā maksājuma izmaksas. 16. pants EMF aizdevumi 1. Valde var nolemt piešķirt finansiālo palīdzību aizdevuma veidā EMF dalībniecei saskaņā ar 12. panta 1. punktu. 2. EMF aizdevumiem pievienotos politikas noteikumus ietver makroekeonomikas korekciju programmā, kas izklāstīta saprašanās memorandā, saskaņā ar 13. panta 3. punktu. 3. Katra EMF aizdevuma finanšu noteikumus un nosacījumus precizē finansiālās palīdzības programmas nolīgumā, kas jāparaksta rīkotājdirektoram. 4. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par kārtību, kādā īsteno EMF aizdevumus. 5. Direktoru padome ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, balstoties uz rīkotājdirektora priekšlikumu, un pēc tam, kad tā ir saņēmusi uzraudzības ziņojumu no Komisijas saskaņā ar 13. panta 8. punktu, nolemj par finansiālās palīdzības turpmākiem maksājumiem pēc pirmā maksājuma izmaksas. 17. pants Primāro tirgu atbalsta instruments 1. Valde var nolemt par EMF dalībnieces obligāciju iegādi primārajā tirgū saskaņā ar 12. panta 1. punktu un nolūkā palielināt finansiālās palīdzības izmaksu efektivitāti. 2. Primāro tirgu atbalsta instrumentam pievienotos politikas noteikumus sīki izklāsta saprašanās memorandā saskaņā ar 13. panta 3. punktu. 3. Finanšu noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek veikta obligāciju iegāde, precizē finansiālās palīdzības programmas nolīgumā, kas jāparaksta rīkotājdirektoram. 4. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par procedūru, kādā īsteno primāro tirgu atbalsta instrumentu. LV 10 LV

12 5. Direktoru padome ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, balstoties uz rīkotājdirektora priekšlikumu, un pēc tam, kad tā ir saņēmusi uzraudzības ziņojumu no Komisijas saskaņā ar 13. panta 8. punktu, nolemj par finansiālās palīdzības izmaksu saņēmējai dalībvalstij, veicot operācijas primārajā tirgū. 18. pants Sekundāro tirgu atbalsta instruments 1. Valde var nolemt veikt operācijas sekundārajā tirgū attiecībā uz EMF dalībnieces obligācijām saskaņā ar 12. panta 1. punktu. 2. Lēmumus par intervenci sekundārajā tirgū, lai mazinātu nevēlamo savstarpējo ietekmi, pieņem, balstoties uz ECB analīzi, kurā atzīts, ka pastāv ārkārtēji finanšu tirgu apstākļi un riski finanšu stabilitātei. 3. Sekundāro tirgu atbalsta instrumentam pievienotos politikas noteikumus sīki izklāsta saprašanās memorandā saskaņā ar 13. panta 3. punktu. 4. Finanšu noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem jāveic operācijas sekundārajos tirgos, precizē finansiālās palīdzības programmas nolīgumā, kas jāparaksta rīkotājdirektoram. 5. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par procedūru, kādā īsteno sekundāro tirgu atbalsta instrumentu. 6. Direktoru padome ar pastiprinātu kvalificētu balsu vairākumu, balstoties uz rīkotājdirektora priekšlikumu, nolemj sākt operācijas sekundārajā tirgū. 19. pants Kredītiestāžu tiešas rekapitalizācijas instruments 1. Neskarot LESD 107. un 108. pantu, Regulas (ES) Nr. 806/ panta 4. punkta d) apakšpunktu un 27. panta 9. punktu un Direktīvas 2014/59/ES 56., 57. un 58. pantu, EMF valde var nolemt piešķirt finansiālo palīdzību, lai pēc EMF dalībnieces pieprasījuma tieši rekapitalizētu kredītiestādes. Šādu palīdzību sniedz konkrētos gadījumos, kuros EMF dalībniece saskaras ar saasinātām grūtībām savā finanšu sektorā, kuras nevar novērst, būtiski neapdraudot tās fiskālo stabilitāti, jo pastāv liels kaitīgas ietekmes risks valstij no finanšu sektora, vai citas alternatīvas apdraudētu EMF dalībnieces nepārtrauktu piekļuvi tirgum. 2. Attiecīgā kredītiestāde ir sistēmiski nozīmīga vai rada nopietnu apdraudējumu eurozonas finanšu stabilitātei kopumā vai pieprasītājas EMF dalībnieces finanšu stabilitātei. 3. EMF dalībniece, kuras teritorijā atrodas attiecīgā 2. punktā minētā kredītiestāde, veic attiecīga apjoma un kvalitātes iemaksu kapitālā kopā ar EMF. 4. Valde pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par procedūru, ar kuru īsteno kredītiestāžu tiešas rekapitalizācijas instrumentu. 5. Direktoru padome apstiprina šādu rekapitalizāciju. Attiecīgā gadījumā šādu apstiprinājumu veic atkarībā no tā, vai ir izpildīti saņēmējai iestādei paredzētie īpaši noteikumi. 6. Finanšu saistības, ko rada saskaņā ar 1. punktu pieņemtie lēmumi, nepārsniedz kopā EUR miljonus. LV 11 LV

13 III sadaļa EMF cenu noteikšanas politika un aizņēmumu operācijas 20. pants Cenu noteikšanas politika 1. Piešķirot stabilitātes atbalstu, sniedzot kredītlīnijas vai garantijas, EMF mērķis ir pilnībā segt finansēšanas un darbības izmaksas, un tā iekļauj attiecīgu rezervi. 2. Attiecībā uz visiem instrumentiem cenu noteikšanu sīki izklāsta cenu noteikšanas ceļvedī, ko pieņem valde. 3. Valde var pārskatīt cenu noteikšanas politiku. 21. pants Aizņēmumu operācijas 1. EMF var iegūt līdzekļus, emitējot finanšu instrumentus vai noslēdzot (finanšu vai cita veida) līgumus vai vienošanās ar tās dalībniekiem, finanšu iestādēm vai citām trešām personām. 2. Aizņēmumu operāciju kārtību nosaka rīkotājdirektors saskaņā ar precizētām vadlīnijām, kuras jāpieņem valdei. 3. EMF izmanto piemērotus riska pārvaldības instrumentus, kurus regulāri pārskata direktoru padome. V DAĻA ATBALSTS VNV 22. pants Kredītlīnija vai garantijas VNV 1. Finanšu atbalstu VNV kopīgi sniedz EMF un iesaistītās dalībvalstis Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, kuru valūta nav euro, ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, izmantojot kredītlīnijas vai maksimālās robežvērtības, vai abas garantijām, kas sniegtas par VNV saistībām. VNV sniegtās atbalsta summas saskaņā ar 1. punktu sedz EMF un šā panta 1. punktā minētās iesaistītās dalībvalstis proporcionāli atslēgai, par ko jāpaziņo VNV, pieprasot atbalstu. Lai noteiktu minēto atslēgu, VNV aprēķina ārkārtas ex post iemaksas, kas būtu jāpalielina, lai atmaksātu atbalsta kopsummu, un tā apkopo rezultātus attiecīgi visu EMF dalībnieču teritorijas līmenī un katras tādas iesaistītās dalībvalsts teritorijas līmenī Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, kuras valūta nav euro. VNV veic šo aprēķinu, balstoties uz tai pieejamo jaunāko informāciju Regulas (ES) Nr. 806/ panta nolūkos. Šāda aprēķina nolūkos VNV nepiemēro 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu nolīgumā par iemaksu pārskaitīšanu uz fondu un to kopīgošanu. LV 12 LV

14 2. Nenokārtoto saistību apvienotā summa, kas rodas no saskaņā ar 1. punktu pieņemtajiem lēmumiem, sākotnēji nepārsniedz EUR miljonus. 3. Līdzekļus, kas sniegti VNV, VNV var atgūt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/ pantu. 4. Saskaņojot savu rīcību ar iesaistītajām dalībvalstīm, kas minētas 1. punktā, valde: a) pieņem attiecīgā atbalsta finanšu noteikumus un nosacījumus; b) var nolemt palielināt 2. punktā minēto maksimālo robežvērtību. 5. Ja dalībvalsts, kuras valūta nav euro, kļūst par iesaistīto dalībvalsti Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, minētā dalībvalsts vienojas ar EMF un pārējām iesaistītajām dalībvalstīm Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, kuru valūta nav euro, vajadzības gadījumā apstiprināt vai pārskatīt 4. punktā minētos noteikumus un nosacījumus. Ja dalībvalsts, kuras valūta nav euro, kļūst par iesaistīto dalībvalsti Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, 3. punktā minētā sākotnējā maksimālā robežvērtība tiek palielināta tikpat proporcionāli kā palielinājums mērķa līmenī, kas notiek saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/ pantu, kad dalībvalsts, kuras valūta nav euro, kļūst par iesaistīto dalībvalsti Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē. 6. Šā panta 4. punkta a) apakšpunktā minētos finanšu noteikumus un nosacījumus turpmāk sīki izklāsta vienā vai vairākos finansiālās palīdzības programmas nolīgumos, kas jānoslēdz, no vienas puses, starp VNV un, no otras puses, EMF un iesaistītajām dalībvalstīm, kas minētas 1. punktā. 7. Lēmumus par kredītlīnijas izmantošanu vai garantiju sniegšanu VNV saistībām pieņem vēlākais 12 stundas pēc pieprasījuma saņemšanas no VNV. 8. Ja VNV pieprasījums attiecas uz noregulējuma shēmu, VNV pēc apspriešanās ar Komisiju var pieprasīt atbalstu pirms šādas noregulējuma shēmas pieņemšanas. Šādā gadījumā lēmumi par kredītlīnijas izmantošanu vai garantiju sniegšanu VNV saistībām stājas spēkā tajā pašā laikā, kad spēkā stājas attiecīgā noregulējuma shēma. 23. pants EMF piemērojamie noteikumi 1. Valde pieņem EMF atbalsta finanšu noteikumus un nosacījumus. 2. Rīkotājdirektors: a) paraksta nolīgumu pēc direktoru padomes apstiprinājuma, b) izmanto pilnvaras nolemt par kredītlīnijas izmantošanu vai garantiju sniegšanu par VNV saistībām. 3. Direktoru padome pieņem sīki izstrādātas vadlīnijas par kārtību, kādā īsteno EMF kredītlīnijas vai garantijas VNV. 24. pants Noteikumi, kurus piemēro iesaistītajām dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē. LV 13 LV

15 Pirms dalībvalsts,kuras valūta nav euro, kļūst par iesaistīto dalībvalsti Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, minētā dalībvalsts sniedz kredītlīnijas vai garantijas VNV atbalstam saskaņā ar šo statūtu 22. pantu, ja ECB ir pieņēmusi lēmumu, ar ko izveido ciešu sadarbību starp ECB un attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi saskaņā ar Regulas(ES) Nr. 1024/ panta 2. punktu. Minētās dalībvalstis ievieš procedūras, lai šīs kredītlīnijas un garantijas varētu aktivizēt saskaņā ar šo statūtu 22. pantu. VI DAĻA FINANŠU PĀRVALDĪBA 25. pants Investīciju politika 1. Rīkotājdirektors īsteno piesardzīgu ieguldījumu politiku attiecībā uz EMF, lai nodrošinātu tā visaugstāko kredītspēju saskaņā ar vadlīnijām, kas jāpieņem un regulāri jāpārskata direktoru padomei. EMF ir tiesīgs izmantot daļu no tā ieguldījumu portfeļa ienesīguma, lai segtu tā darbības un administratīvās izmaksas. 2. EMF operācijas atbilst stabilas finanšu un riska pārvaldības principiem. 26. pants Dividenžu politika 1. Direktoru padome ar vienkāršu balsu vairākumu var nolemt, vai sadalīt dividendes EMF dalībniecēm, ja samaksātā kapitāla summa un rezerves fonds pārsniedz līmeni, kas nepieciešams EMF, lai uzturētu savas aizdošanas spējas, un ja ieņēmumi no ieguldījumiem nav nepieciešami, lai novērstu līdzekļu trūkumu, kad jāveic maksājumi kreditoriem. Dividendes sadala pro rata iemaksām samaksātajā kapitālā, ņemot vērā iespējamo paātrinājumu, kas minēts 44. panta 3. punktā. 2. Neskarot šo statūtu 8. panta 6. punktu un 9. panta 1. punktu un ja EMF nav piešķīris finansiālo palīdzību kādai no tā dalībniecēm, ieņēmumus no EMF ieguldījumiem samaksātajā kapitālā atdod EMF dalībniecēm saskaņā ar to attiecīgajiem ieguldījumiem samaksātajā kapitālā pēc tam, kad ir veikti atskaitījumi darbības izmaksām. 3. Rīkotājdirektors īsteno dividenžu politiku attiecībā uz EMF saskaņā ar vadlīnijām, kas jāpieņem direktoru padomei. 27. pants Rezerve un citi fondi 1. Valde izveido rezerves fondu un vajadzības gadījumā citus fondus. 2. Neskarot šo statūtu 26. pantu, neto ienākumus, ko radījušas EMF operācijas, un ieņēmumus no finanšu sankcijām, kas saņemti no EMF dalībniecēm saskaņā ar daudzpusēju uzraudzības procedūru, pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru un makroekonomikas korekciju LV 14 LV

16 procedūru, kas izveidota saskaņā ar LESD 121. panta 6. punktu un 126. pantu, atliek rezerves fondā. 3. Rezerves fonda līdzekļus iegulda saskaņā ar vadlīnijām, kas jāpieņem direktoru padomei. 4. Direktoru padome pieņem šādus noteikumus, kas var būt nepieciešami citu fondu izveidei, pārvaldībai un izmantošanai. 28. pants Zaudējumu segšana 1. Zaudējumus, kas rodas EMF operāciju gaitā, sedz: a) pirmkārt, no rezerves fonda, b) otrkārt, no samaksātā kapitāla, un c) visbeidzot, no reģistrētā nenomaksātā kapitāla atbilstošas summas, ko pieprasa saskaņā ar 9. panta 3. punktu. 2. Ja EMF dalībniece nespēj veikt pieprasīto maksājumu pēc kapitāla pieprasījuma, kas veikts saskaņā ar 9. panta 2. vai 3. punktu, visām EMF dalībniecēm pieprasa iemaksāt pārskatītu palielinātu kapitāla summu nolūkā nodrošināt, ka EMF saņem nepieciešamo samaksātā kapitāla kopsummu. Pēc tam, kad valde ir informējusi Komisiju, tā nolemj par atbilstošu turpmāku rīcību, lai nodrošinātu, ka attiecīgā EMF dalībniece nokārto savu parādu pret EMF saprātīgā laikposmā. Valdei ir tiesības pieprasīt nesamaksāto procentu maksājumu par kavēto summu. 3. Ja EMF dalībniece nokārto savu parādu pret EMF, kā minēts 2. punktā, pāri palikušo kapitālu atgriež pārējām EMF dalībniecēm saskaņā ar valdes pieņemtajiem noteikumiem. VII DAĻA FINANŠU NOTEIKUMI 29. pants Budžets 1. EMF ir neatkarīgs pašfinansēts budžets, kas nav daļa no Savienības budžeta. 2. EMF finanšu gads sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. 30. pants Budžeta izveide 1. Rīkotājdirektors sagatavo administratīvo budžetu katram finanšu gadam un iesniedz to direktoru padomei ne vēlāk kā iepriekšējā finanšu gada 15. novembrī. Direktoru padome apstiprina administratīvo budžetu ne vēlāk kā iepriekšējā finanšu gada 15. decembrī. 2. Gada budžetu, ko apstiprinājusi direktoru padome, iesniedz valdei tās nākamajā gada sanāksmē. LV 15 LV

17 31. pants Gada pārskati 1. Direktoru padome glabā EMF gada pārskatus un sagatavo tā gada pārskatus, kā arī ceturkšņa kopsavilkuma pārskatu un peļņas un zaudējumu pārskatu, abi ir izteikti euro, saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem un šādām papildu grāmatvedības konvencijām, kā to pieprasījusi direktoru padome un apstiprinājusi revidentu padome. EMF savā iekšējā grāmatvedībā glabā atsevišķus kontus tā darbībām, kuras veic saskaņā ar šo statūtu 19. pantu, saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem un šādām papildu grāmatvedības konvencijām, kuras pieņemtas saskaņā ar šā panta 1. punktu. 3. ESM kontus revidē saskaņā ar vispārpieņemtiem revīzijas standartiem vismaz reizi gadā atbilstīgi šo statūtu 34. pantam. 4. Valde apstiprina EMF gada pārskatus. 5. Rīkotājdirektors EMF dalībniecēm nosūta tā ceturkšņa kopsavilkuma pārskatu par tā finansiālo stāvokli un peļņas un zaudējumu pārskatu, kurā atainoti EMF darbību rezultāti. 32. pants Finanšu pārskati un gada ziņojums 1. Direktoru padome sagatavo finanšu pārskatus attiecībā uz katru konkrēto finanšu gadu ne vēlāk kā nākamā gada 31. martā kā bilanci, peļnas un zaudējumu pārskatu un skaidrojumus. Skaidrojumos ietver kopsavilkumu par attiecīgās bilances un peļņas un zaudējumu pārskata posteņiem attiecībā uz darbībām, kuras veiktas saskaņā ar iestāžu tiešas rekapitalizācijas instrumentu, kas iegūti no 31. panta 2. punktā minētajiem kontiem. 2. Rīkotājdirektors sagatavo gada ziņojumu attiecībā uz katru finanšu gadu un iesniedz to valdei apstiprināšanai tās gada sanāksmē. Gada ziņojumā ietver šādu informāciju: a) EMF politikas un darbību apraksts, b) finanšu pārskati par attiecīgo finanšu gadu, c) ārējo revidentu ziņojums attiecībā uz to finanšu pārskatu revīziju saskaņā ar 34. pantu, un d) revidentu padomes ziņojums attiecībā uz finanšu pārskatiem saskaņā ar 35. pantu. 5. Tiklīdz valde ir apstiprinājusi gada ziņojumu, to publicē EMF tīmekļa vietnē. 33. pants Iekšējā revīzija Iekšējās revīzijas funkciju izveido saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. 34. pants Ārējā revīzija LV 16 LV

18 1. EMF kontus regulāri revidē neatkarīgi ārējie revidenti, kurus apstiprinajusi valde uz trīs gadu termiņu, tos izvēloties no revīzijas uzņēmumiem, kam ir laba starptautiskā reputācija, kas ir apstiprināti un uz ko attiecas publiskā pārraudzība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK 2. Revīzijas uzņēmumam ik pēc sešiem gadiem ir obligāti jārotē. 2. Neatkarīgie ārējie revidenti ir atbildīgi par gada finanšu pārskatu apstiprināšanu un ir pilnvaroti pārbaudīt visus EMF grāmatvedības dokumentus un pārskatus un iegūt pilnīgu informāciju par tā darījumiem. 35. pants Revidentu padome 1. Revidentu padomi veido pieci locekļi, kurus valde iecēlusi uz neatjaunojamu trīs gadu termiņu, un tās sastāvs ir šāds: a) divi locekļi, kuru kandidatūru ierosinājis priekšsēdētājs; b) divi locekļi, kurus norīkojušas divu EMF dalībnieču augstākās revīzijas iestādes, viens no grupas, ko veido puse no EMF dalībniecēm, kas noapaļota līdz tuvākajam veselam skaitlim, un tur lielāko skaitu EMF akciju, un otrs no grupas, ko veido pārējās EMF dalībnieces, saskaņā ar rotācijas sistēmu alfabētiskā kārtībā pēc EFM dalībnieču nosaukuma katrā grupā angļu valodā, kā izklāstīts šo statūtu I tabulā; c) viens loceklis, ko norīkojusi Eiropas Revīzijas palāta. Lai būtu tiesības tikt ieceltam revidentu padomē, kandidātiem ir jābut zināšanām revīzijas un finanšu jautājumos un profesionālām zinašanām, prasmēm un revīzijas pieredzei, kas ir nepieciešama, lai pareizi veiktu padomes uzdevumus. Revidentu padome ievēl priekšsēdētāju un priekšēdētāja vietnieku no tās locekļu vidus katru uz atjaunojamu viena gada termiņu. Revidentu padome izveido reglamentu, ar ko pārvalda tās darbu. 2. Revidentu padomes locekļi ir neatkarīgi savu pienākumu izpildē. Viņi nedz prasa, nedz saņem norādījumus no EMF struktūrvienībām, EMF dalībniecēm vai jebkādām citām publiskām vai privātām struktūrām. Revidentu padomes locekļi saskaņā ar starptautiskajiem standartiem gādā, lai tiktu novērsti visi interešu konflikti, un atturas no jebkādas rīcības, kas neatbilst to pienākumiem viņu amatā iecelšanas brīdī, esot amatā un arī pēc pilnvaru termiņa beigām. 3. Revidentu padome sagatavo neatkarīgas revīzijas. Tā pārbauda EMF kontus un darbības pārskatu un bilances pareizību. Tā saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem revidē EMF pareizību, atbilstību, sniegumu un riska pārvaldību. Tā uzrauga un pārskata EMF iekšējās un ārējās revīzijas procesus un to rezultātus. Revidentu padomei ir pilnīga piekļuve visiem EMF dokumentiem un informācijai, tostarp datiem, kas attiecas uz iekšējiem un ārējiem revīzijas procesiem, kuri ir nepieciešami tās uzdevumu veikšanai. 2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2016. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EK un Padomes Direktīvu 83/449/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, , 87. lpp.). LV 17 LV

19 4. Revidentu padome var jekurā laikā paziņot direktoru padomei par saviem konstatējumiem. Tā katru gadu sagatavo ziņojumu, kas jāiesniedz valdei, par tās revīzijas konstatējumiem attiecībā uz darbības pārskatiem un bilanci, kā arī tās secinājumus un ieteikumus. 5. Valde gada ziņojumu dara pieejamu valstu parlamentiem, EMF dalībnieču augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī Eiropas Revīzijas palātai ne vēlāk kā 30 dienas no datuma, kurā tas saņemts no revidentu padomes. Tā vienlaikus nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. 6. Revidentu padome pēc valdes vai rīkotājdirektora pieprasījuma var nolemt sagatavot papildu ziņojumus. 7. Revidentu padomes locekļi un tās norīkotie eksperti ievēro stingru konfidencialitāti un neatklāj visu publiski nepieejamo informāciju, kas iegūta savu uzdevumu veikšanā, tostarp pēc pilnvaru termiņa vai amata pienākumu izbeigšanas. VIII DAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 36. pants Atrašanās vieta 1. EMF mītne un galvenais birojs ir Luksemburgā. 2. EMF var izveidot sadarbības birojus, izpildot direktoru padomes lēmumu saskaņā ar šo statūtu 6. panta 5. punktu. 37. pants Mītnes nolīgums Vienošanās par izmitināšanu un aprīkojumu, ko EMF sniegs Luksemburgas Lielhercogiste, ir izklāstīta mītnes nolīgumā starp EMF un Luksemburgu. Līdz dienai, kad spēkā stājas minētais mītnes nolīgums, EMF piemēro galvenās mītnes nolīgumu, kas noslēgts starp ESM un Luksemburgas Lielhercogisti gada 8. oktobrī. 38. pants Privilēģijas un imunitāte 1. Uz EMF un tā personālu attiecas Protokols Nr. 7 par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti, kas pievienots LES un LESD. 2. EMF nepiemēro nevienu prasību par atļaujas vai licences saņemšanu, ko pieprasa kredītiestādei, ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam vai citai licencētai vai regulētai sabiedrībai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un tās dalībvalsts tiesību aktiem. 39. pants EMF personāls 1. Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 1.a panta 2) punktu uz EMF personālu attiecas Civildienesta noteikumi, Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un LV 18 LV

20 piemērošanas noteikumi, kurus kopīgi pieņēmušas Savienības iestādes, lai īstenotu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, izņemot personālu, kas šīs regulas spēkā stāšanās dienā ir nodarbināti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ESM. Šādus līgumus, tostarp ar trešo valstu valstspiederīgajiem, turpina reglamentēt līgumsaistības, kas piemērojamas šīs regulas spēkā stāšanās laikā. Saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību iestāde, kurai ir tiesības noslēgt līgumus, kā minēts šā panta 5. punktā, piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku par pagaidu darbinieku vai līgumdarbinieku jebkurai personai, kura šīs regulas spēkā stāšanās dienā ir pieņemta darbā un ir noslēgusi līgumu ar ESM uz nenoteiktu laiku. Darba piedāvājums pamatojas uz uzdevumiem, kas darbiniekam jāveic kā pagaidu darbiniekam vai līgumdarbiniekam. Līgumi, kas ar ESM noslēgti uz noteiktu laiku, beidzas to noteiktajā termiņā un netiek atjaunoti saskaņā ar līgumsaistībām, kas piemērojamas šīs regulas spēkā stāšanās laikā. 2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, rīkotājdirektora amats ir pielīdzināts Tiesas priekšsēdētāja amatam attiecībā uz atalgojumu un pensionēšanās vecumu, kā noteikts Padomes Regulā (ES) Nr. 300/ Rīkotājpadomes locekļu amati ir pielīdzināti Specializētas tiesas locekļa amatam, kā definēts Regulā (ES) Nr. 300/2016. Attiecībā uz aspektiem, kas nav ietverti Regulā (ES) Nr. 300/2016, piemēro Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. 3. EMF personāls sastāv no ierēdņiem, pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem. Rīkotājpadome reizi gadā tiek informēta par līgumiem, ko uz nenoteiktu laiku slēdz rīkotājdirektors. 4. Direktoru padome pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantā paredzētajiem noteikumiem. 5. Attiecībā uz EMF personālu rīkotājdirektors īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iestādei, kura ir kompetenta iecelt amatā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, un iestādei, kura ir tiesīga noslēgt līgumus saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. 40. pants Dienesta noslēpums un informācijas apmaiņa 1. Valdes vai direktoru padomes locekļi vai bijušie locekļi un visas citas personas, kas strādā vai ir strādājušas EMF vai saistībā ar to, neatklāj informāciju, kas ir dienesta noslēpums saskaņā ar LESD 339. pantu un uz ko attiecas citi piemērojamie Savienības tiesību noteikumi, pat pēc tam, kad ir izbeigti to pienākumi. Tiem jo īpaši ir pieprasīts neatklāt informāciju, uz kuru attiecas pienākums par dienesta noslēpumu un kas iegūta, veicot profesionālās darbības, jebkurai personai vai iestādei, izņemot gadījumus, kad šīs personas to dara, pildot savas šajā regulā paredzētās funkcijas. 2. Direktoru padome pieņem rīcības kodeksu, kas ir saistošs rīkotājdirektoram un visiem direktoriem, direktoru vietniekiem un EMF personāla locekļiem, un izklāsta viņu pienākumus 3 Padomes Regula (ES) 2016/300 (2016. gada 29. februāris), ar ko nosaka atalgojumu augstas pakāpes amatpersonām ES iestādēs (OV L 58, , 1. lpp.). LV 19 LV

21 tādos jautājumos kā konfidencialitāte, publiskie paziņojumi un saziņa ar plašsaziņas līdzekļiem, personīgie ieguldījumi un finanšu un ekonomisko interešu atklāšana. 3. Direktoru padome pieņem nepieciešamos pasākumus attiecībā uz drošu rīkošanos ar konfidenciālu informāciju, tās apstrādi, atklāšanu un izplatīšanu. 4. Rīkotājdirektors nodrošina, ka, pirms tiek izpausta jebkāda informācija, tā nesatur konfidenciālu informāciju, jo īpaši, novērtējot sekas, kādas sabiedrībā varētu radīt šādas informācijas atklāšana attiecībā uz eurozonas finanšu sistēmas stabilitāti, EMF dalībnieces vai Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē iesaistītās dalībvalsts finanšu stabilitāti, uz starptautiskajām, finanšu, monetārajām vai ekonomikas politikas attiecībām, kā arī fizisku un juridisku personu komerciālām interesēm, tiesas procesiem, pārbaužu nolūku, izmeklēšanām un revīzijām. Procedūra, ar ko pārbauda sekas, ko radītu informācijas atklāšana, ietver jebkura tāda dokumenta satura un precīzas informācijas atklāšanas konkrētu novērtējumu, kas attiecas uz finansiālās stabilitātes atbalsta sniegšanu, kas minēts šo statūtu 16. pantā, vai kredītlīniju piešķiršanu vai garantiju sniegšanu, atbalstot VNV, kā minēts šo statūtu 22. līdz 24. pantā. 5. Ievērojot atbilstīgus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu noteikto konfidencialitāti saskaņā ar šā panta 3. punktu, direktoru padome neattur EMF, tā dalībnieces, Padomi, Komisiju un ECB, tostarp to attiecīgos darbiniekus un ekspertus, no dalīšanās ar informāciju, tostarp konfidenciālu informāciju, savā starpā un ar centrālajām bankām, valstu kompetentajām iestādēm Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, noguldījumu garantiju sistēmām, ieguldītāju kompensācijas sistēmām, VNV, valstu noregulējuma iestādēm, iestādēm, kas ir atbildīgas par parasto maksātnespējas procedūru, un ar iesaistītajām dalībvalstīm Regulas (ES) Nr. 1024/ panta nozīmē, kuru valūta nav euro, vai to kompetentajām iestādēm, kuras veic funkcijas, kas ir līdzvērtīgas funkcijām, kuras minētas šajā punktā, lai veiktu EMF uzdevumus. Rīkotājdirektors apmaiņai ar šādu informāciju piemēro nepieciešamos pasākumus, kas noteikti šā panta 3. punktā. 8. Šo pantu piemēro, neskarot EMF noteiktās prasības par pārskatatbildību pret Eiropas Parlamentu saskaņā ar 5. pantu un EMF dalībnieču valstu parlamentiem saskaņā ar šīs regulas 6. panta 3. punktu. 9. Šā panta 1. punktā minētās dienesta noslēpuma prasības piemēro arī novērotājiem saskaņā ar 5. panta 3., 4. un 5. punktu vai dalībniekiem, kuri apmeklē valdes sanāksmes saskaņā ar 22. pantu. 41. pants Sadarbība 1. EMF var izveidot un uzturēt uz sadarbību vērstas attiecības ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām saskaņā ar to attiecīgajiem mērķiem un ar dalībvalstu iestādēm, trešo valstu iestādēm, kuras sniedz finansiālo palīdzību EMF dalībniecei uz ad hoc pamata, un starptautiskajām organizācijām vai vienībām, kam ir konkrēti uzdevumi attiecīgajās jomās. 2. Šā panta 1. punktā izklāstītajos nolūkos EMF var noslēgt darba nolīgumus, jo īpaši ar Komisiju un Eiropas Centrālo banku. Minētie darba nolīgumi ir tehniski un/vai operacionāli, un to mērķis jo īpaši ir sekmēt sadarbību un informācijas apmaiņu starp to pusēm saskaņā ar šo statūtu 40. panta 5. punktu. Darba nolīgumiem nav juridiski saistošu seku. IX DAĻA LV 20 LV

22 PĀREJAS PASĀKUMI 42. pants Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta pārvaldība EMF var pārvaldīt EFSI, balstoties uz pārvaldības nolīgumu, kas noslēgts ar EFSI, tostarp attiecībā uz atalgojumu. Ja EMF ir noslēdzis jebkādu tāda paša veida nolīgumu, šādam nolīgumam piemēro šīs regulas 2. pantu. 43. pants Sākotnējā kapitāla maksājums jaunajām EMF dalībniecēm 1. Neskarot 8. panta 4. punktu un šā panta 3. punktu, jaunās EMF dalībnieces var izmantot tām ar šo regulu piešķirtās tiesības, tostarp balsstiesības, ja tās ir parakstījušās uz sākotnējo ieguldījumu reģistrētajā kapitālā. 2. Parakstoties uz savu sākotnējo ieguldījumu, jaunās EMF dalībnieces samaksātā kapitāla maksājums tiek veikts piecās vienādās daļās ik gadu 20 % apmērā no kopsummas. Atlikušos četrus maksājumus nomaksā attiecīgi pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā gadadienā pēc pirmās iemaksas maksājuma dienas. 3. Piecu gadu periodā, veicot kapitāla iemaksas pa daļām, jaunās EMF dalībnieces laikus paātrina samaksātā kapitāla maksājumu pirms emisijas dienas, lai saglabātu vismaz 15 % attiecību starp samaksāto kapitālu un EMF emisiju nenomaksāto summu un garantētu EMF aizdošanas spējas EUR miljonu apmērā. 4. Jauna EMF dalībniece var pieņemt lēmumu par sava samaksātā kapitāla daļas paātrinātu apmaksāšanu. 44. pants Iemaksu atslēgas pagaidu korekcija 1. Sākotnējo iemaksu atslēgā ietverto pagaidu korekciju piemēro divpadsmit gadus pēc dienas, kad attiecīgā EMF dalībniece ir ieviesusi euro. 2. Ja jaunās EMF dalībnieces iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju tirgus cenās euro gadā, kas ir pirms gada, kurā tā pievienojusies EMF, ir mazāks par 75 % no Savienības vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju tirgus cenās, tad tās EMF reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzēto iemaksu atslēgai, kas noteikta saskaņā ar 8. pantu, veic pagaidu korekciju, un tā ir vienāda ar šādu summu: a) 25 % no attiecīgās EMF dalībnieces valsts centrālās bankas procentuālās daļas ECB kapitālā, kas noteikta saskaņā ar ECBS statūtu 29. pantu, un b) 75 % no minētās EMF dalībnieces procentuālās daļas eurozonas nacionālajā kopienākumā tirgus cenās euro gadā, pirms tā pievienojās EMF. LV 21 LV

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Jautājumi un atbildes par noregulējumu

Jautājumi un atbildes par noregulējumu JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR NOREGULĒJUMU I. NOREGULĒJUMA SISTĒMA 1. Kāda ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) loma? VNV ir banku savienībā esošu nozīmīgu banku un citu pārrobežu grupu noregulējuma iestāde.

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Padomes 1968

Padomes 1968 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts 2004. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes 2004. gada 22. marta

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk