Patstāvīgais darbs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Patstāvīgais darbs"

Transkripts

1 Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene

2 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba uzdevumu krājums 62 stundām IP Grāmatvedība. Līga Stahovska, Bebrenes Profesionālās vidusskolas skolotāja. Metodiskā izstrādne 62 stundām, 22 lpp.latviešu valodā. Izmantojot literatūru, sastādīti un nodarbībās aprobēti patstāvīgo darbu uzdevumi. Izstrādne aptver visas mācību plānā paredzētās tēmas. Metodiskajā izstrādnē iekļautie uzdevumi sastādīti atbilstoši profesijas standartam un mācību plānam. Veicot patstāvīgos darbus audzēkņiem nepieciešama tēmas izpratne, zināšanu un prasmju pielietošana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus. Darbs izstrādāts izmantojot LR likumdošanas aktus, normatīvos dokumentus, Latvijā izdotās mācību grāmatas un metodiskos materiālus par grāmatvedību un nodokļiem. Darbs orientēts uz profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apgūst IP Grāmatvedība. Darbu var izmantot arī mācību priekšmetu Nodokļi un nodevas un Vadības grāmatvedība, Komercdarbība, Datorgrāmatvedība skolotāji. Metodiskais materiāls sagatavots ESF projekta Izglītības programmu praktiskās apmācības uzlabošana Bebrenes Profesionālajā vidusskolā līguma Nr. 2006/0214/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0034/0110 atbalstu (ES finansējums 75 %). 2

3 Patstāvīgais darbs Nr. 1 Tēma Latvijas Republikas normatīvie akti par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju uzņēmumos. Darba mērķis 1. Attīstīt prasmi iegūt, apstrādāt un analizēt informāciju. 2. Nostiprināt zināšanas par likumiem, kas reglamentē grāmatvedības organizēšanu un kārtošanu uzņēmumā. Darba uzdevums 1. Iepazīties ar LR likumu Par grāmatvedību 2. Iepazīties ar LR MK noteikumiem Nr. 985 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 3. Iepazīties ar likumu Par uzņēmumu gada pārskatiem Darba ilgums 6 stundas Darba gaitas apraksts 1. Konspektēt svarīgāko no darba uzdevumā minētajiem likumiem un MK noteikumiem. 2. Sastādīt krustvārdu mīklu par tēmu Uzņēmuma grāmatvedību reglamentējošā likumdošana un normatīvie akti Informācijas avoti: 1. LR likums Par grāmatvedību 2. LR likums Par uzņēmumu gada pārskatiem 3. MK noteikumi Nr.985 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 4. Finanšu grāmatvedība A.Soopa, I. Mārāne, E. Martemjanova, V. Mežaraupe, M. Grandāne. 5. Finanšu grāmatvedība R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska. 6. Grāmatvedības pamati R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska 3

4 Patstāvīgais darbs Nr. 2 Tēma Grāmatvedības datu lietotāji. Darba mērķis Prast sagrupēt grāmatvedības datu lietotājus atbilstoši lietotāju grupām. Darba uzdevums 1. Sagrupēt grāmatvedības datu lietotājus atbilstoši lietotāju grupām. 2. Noteikt kurai grāmatvedības datu lietotāju grupai pieder katrs no minētajiem SIA Selva grāmatvedības datu lietotājiem. Darba ilgums 2 stundas Darba gaitas apraksts 1. A (datu lietotāji) izpilddirektors uzņēmuma akcionārs potenciālais akcionārs uzņēmumam piederošā veikala pārdevējs LMT, kas sniedz savus pakalpojumus Hansabanka, kas izsniegusi uzņēmumam kredītu statistikas rajona nodaļa uzņēmuma akciju turētājs muitas pārvalde uzņēmuma produkcijas pircējs izejvielu piegādātājs B (lietotāju grupas) uzņēmuma līdzīpašnieki uzņēmuma vadība uzņēmuma darbinieki darījuma partneri Valsts ieņēmumu dienests Komercreģistrs finansu analītiķi 2. Grāmatvedības datu lietotājs SIA Selva grāmatvedis SIA Beta, kas iegādājās SIA Selva produkciju SIA Selva līdzīpašnieks SIA Selva direktors SIA Selva sagādes daļas vadītājs A/S VGK, kas piegādā materiālus uzņēmuma Selva Grāmatvedības datu lietotāju grupa 3. Kuri no minētajiem grāmatvedības datu lietotājiem nav ārējie? 4

5 1) uzņēmuma vadītājs; 2) kredītiestāde; 3) mārketinga nodaļas vadītājs; 4) grāmatvedis; 5) uzņēmuma debitori; 6) akciju īpašnieki; 7) Komercreģistrs 5

6 Patstāvīgais darbs Nr. 3 Tēma Saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu klasifikācija, bilances veidošana. Darba mērķis 1. Apgūt saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu klasifikāciju. 2. Prast atrast dotos saimnieciskos līdzekļus un to veidošanās avotus kontu plānā un bilancē. Darba uzdevums 1. Sameklēt dotos saimnieciskos līdzekļus un veidošanās avotus attiecīgajos kontu plāna kontos. 2. Veikt saimniecisko līdzekļu un to avotu klasifikāciju, ierakstot tos attiecīgajos bilances posteņos. Darba ilgums 4 stundas Darba gaitas apraksts 1. Uzzīmēt tabulu: Konta numurs Rādītāji Summa Ls Saimnieciskie līdzekli Ilgterm. ieguldījumi Apgroz. līdzekļi Saimniecisko līdzekļu avoti Pašu Uzkrājumi Kreditori kapitāls 3. Aprēķināt pamatkapitāla vērtību. 4. Ierakstīt tabulā dotā uzdevuma rādītājus. 5. No tabulas datiem aizpildīt bilances veidlapu. Dati uzdevuma izpildei: Pamatlīdzekļi Zeme Vieglā automašīna Pārskata gada nesadalītā peļņa Norēķini par darba samaksu 980 Tirdzniecības inventārs Tehnoloģiskās iekārtas Norēķini par uzņēmuma ienākuma nodokli 400 Nākamo periodu izdevumi 600 Kurināmais Norēķini ar pircējiem 820 Parādi piegādātājiem 920 Pamatlīdzekļu nolietojums Akreditīvi 180 6

7 Patenti, licences 720 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem 400 Norēķinu konti bankās Statūtos paredzētās rezerves Uzkrājumi nodokļiem 750 Kase 200 Pamatkapitāls... 7

8 Patstāvīgais darbs Nr. 4 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Grāmatvedības pamati un mērītāju lietošana. Iemācīties aprēķināt uzņēmuma peļņu pēc saimnieciskajiem darījumiem. 3. Nosaukt, kādas saimnieciskās operācijas ir notikušas uzņēmumā! 4. Kādi mērītāji jāizmanto, lai šīs operācijas atspoguļotu uzskaitē? 5. Kādi skaitļi naudas izteiksmē raksturo katru saimniecisko operāciju? 6. Aprēķināt uzņēmuma peļņu! 2 stundas Darba gaitas apraksts 1.uzdevums Uzņēmums ražošanas vajadzībām iegādājās: 400 kg cukura pa 0,78 Ls/kg. 800 litri piena pa 0,35 Ls/l. 60 kg ogas pa 0,90 Ls/kg. Saražoja 500 litru jogurta. Ražošanai izlietoja 400 litru piena, 40 kg cukura, 50 kg ogu. Realizēja 100 litru jogurta pa 0,80 Ls/l un 200 litri pa 0,90 Ls/kg. 2. uzdevums SIA Kubs iegādājās šādas izejvielas: 3 m 3 dēļu par kopējo summu 190 Ls, 6 litrus krāsas par kopējo summu 80 Ls, 1 kg naglu par 2,50 Ls. Tika nopirkts arī darbgalds par 200 Ls. Izmantojot daļu izejvielu, tika izgatavoti 20 soli un no 15 no tiem tika pārdoti par 15 Ls katrs. Tika konstatēts šāds izejvielu atlikums: dēļi 1 m3, krāsa 4,5litri. Aprēķināt: a) izlietoto izejvielu vērtību; b) atlikušo izejvielu vērtību; c) ieņēmumus no produkcijas realizācijas; d) saražoto un nerealizēto solu vērtību 8

9 Patstāvīgais darbs Nr. 5 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Grāmatvedības konti, to uzbūve. Nostiprināt zināšanas par kontu būtību, to klasificēšanu. Veikt saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu klasifikāciju. 6 stundas Darba gaitas apraksts Izpildīt uzdevumu: A/s ABC saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu sastāvs uz 200_.gada 10.oktobri: Nr.p.k. Saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu Summa nosaukums 1. Dzīvojamās ēkas Kravas automobiļi Tehnoloģiskā iekārta un mašīnas Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Licence Bērnu dārza ēka Parāds par ienākuma nodokli Datorprogrammas Būves Peļņa (iepriekšējā gada nesadalītā) Nopirktā uzņēmuma saistības pret kreditoriem Ilggadīgie stādījumi Dažādi pamatlīdzekļi Darba rīki un sīkais inventārs Gatavā produkcija pārdošanai Pamatkapitāls Saņemtie avansi no pasūtītājiem Traktori Kase Īstermiņa aizņēmumi no bankas Izgudrojumu patenti Noliktavas ēkas Bibliotēkas ēka No pircējiem un pasūtītājiem saņemtie vekseļi Uzkrājumi Dažādi instrumenti un ierīces Parādi par PVN Sēkla (dažādas kultūras)

10 29. Aizdevumi sabiedrības darbiniekiem Soc. apdr.iestāžu parādi par pārmaksātām summām Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem Norēķinu konts bankā Pārējās rezerves Traktoru un automobiļu rezerves daļas Ilgtermiņa ieguldījumi radnieciskā uzņēmuma atpūtas kompleksa celtniecībā 36. Lopbarība (pašražotā) Linsēklas pārstrādei Pircēju un pasūtītāju parādi Akreditīvi ārzemēs A/s Dzirnavnieks akcijas Likumā un statūtos noteiktās rezerves Ilgtermiņa ieguldījumi ražošanas kopuzņēmumā Ilgtermiņa aizņēmumi no bankām Darba zirgi Preces Piegādātājiem iemaksātais avanss par materiāliem Rezerves kapitāls Slaucamās govis Produktīvo lopu jaunlopi Parādi personālam par darba algu Izsniegtie vekseļi piegādātājiem par saņemtām precēm Cukurs Meitas uzņēmuma parādi par ražošanas apgrozāmiem 400 līdzekļiem 54. Spēkbarība (pirktā) Parādi saistītajiem uzņēmumiem Norēķinu čeki Parādi sociālās apdrošināšanas iestādēm Dažādi pamatmateriāli Neiemaksātās summas sabiedrības kapitālā Parāds par neizmaksātajām dividendēm Dažādas prasības Valūtas konts bankā Dažādas saistības Akciju emisijas uzcenojums Akreditīvi Izsniegtie vekseļi A/s Laipa Komercbankas Unibanka akcijas Dažādi palīgmateriāli Nepabeigtās ražošanas izmaksas Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Naudas aizdevums savas sabiedrības dalībniekiem

11 Patstāvīgais darbs Nr. 6 11

12 Tēma Pamatlīdzekļu uzskaites organizācija. Darba mērķis Iemācīties raksturot pamatlīdzekļu sastāvu, nolietojuma aprēķina kārtību un uzskaites pamatprasības. Darba uzdevums Darba ilgums 1. Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem; 2. Izveidot kontu korespondenci; 3. Aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu pēc dažādām metodēm. 6 stundas Darba gaitas apraksts 1. uzdevums: 1) Kuri objekti tiek uzskatīti par pamatlīdzekļiem? 2) Kā novērtē iegādātos un pašražotos pamatlīdzekļus? 3) Kas netiek uzskatīts par pamatlīdzekli? 4) Pamatlīdzekļu uzskaites reģistri? 5) Paskaidrojiet, kas ir pamatlīdzekļu pārvērtēšana un kad to veic? Kādas pārvērtēšanas metodes pastāv? 6) Kas ir pamatlīdzekļu nolietojums? Vai visiem pamatlīdzekļiem to rēķina? 7) Kādas nolietojuma aprēķināšanas metodes Jūs varat nosaukt? Raksturojiet metožu būtību. 8) Kā tiek rēķināts pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām? 9) Raksturojiet dažādu kategoriju pamatlīdzekļu sastāvu? 10)Kuriem pamatlīdzekļiem nolietojuma aprēķins nodokļiem jākārto katram pamatlīdzeklim atsevišķi? 11)Vai nolietojums nodokļiem jārēķina gadījumā, ja finansu uzskaitē visa pamatlīdzekļu uzskaites vērtība jau norakstīta izmaksās? 12)Kādu informāciju par pamatlīdzekļiem atspoguļo Finansu pārskata pielikumā? 2. uzdevums: Izveidojiet kontu korespondenci par pamatlīdzekļu pieņemšanu nodošanu, norakstīšanu, nolietojuma aprēķināšanu. 3. uzdevums: Uzrakstiet piemērus katrai pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodei un izrēķiniet tos! 12

13 Informācijas avoti 7. LR likums Par grāmatvedību 8. LR FM 1994.g. 30.maija norādījumi Nr.02-5/357 Norādījumi par pamatlīdzekļu un to nolietojuma (amortizācijas) uzskaiti. 9. LR likums Par uzņēmumu gada pārskatiem 10. MK noteikumi Nr.985 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 11. Finanšu grāmatvedība A.Soopa, I. Mārāne, E. Martemjanova, V. Mežaraupe, M. Grandāne. 12. Finanšu grāmatvedība R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska. 13. Grāmatvedības pamati R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska 14. LR likums Par uzņēmuma ienākuma nodokli. Patstāvīgais darbs Nr. 7 13

14 Tēma Krājumu uzskaites organizācija. Darba mērķis Iemācīties raksturot krājumu sastāvu un uzskaites pamatprasības. Darba uzdevums Darba ilgums 1. Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem! 2. Izveidot kontu korespondenci par krājumu kustību! 6 stundas Darba gaitas apraksts 1. Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem: 1) Kādus uzskaites objektus uzskaita krājumu sastāvā? 2) Kādi ir krājumu uzskaites uzdevumi un pamatprasības? 3) Kas kopīgs un atšķirīgs uzskaitei pēc nepārtrauktās un periodiskās metodes? Kura metode dod precīzākus uzskaites rezultātus? 4) Kā grāmatvedībā jānovērtē krājumi? Kādas novērtējuma metodes Jūs varat nosaukt? Raksturojiet tās! 5) Kā uzskaita pirktos un pašražotos krājumus? 6) Kāda ir nepabeigto preču, pasūtījumu un avansa maksājumu uzskaites kārtība? 7) Kā jāorganizē vērtspapīru uzskaite grāmatvedībā? 8) Vai no vērtspapīriem apgrozāmo līdzekļu sastāvā iespējams iegūt ienākumus dividenžu veidā? 9) Pēc kādiem principiem novērtē vērtspapīrus? 10)Kāpēc mājdzīvniekus neuzskaita pamatlīdzekļu sastāvā? 11)Vai mājdzīvniekiem rēķina nolietojumu? 12)Kā jāorganizē mājdzīvnieku uzskaite? 13)Kādi grāmatojumi jāveic, uzskaitot saimnieciskās operācijas, saistītas ar mājdzīvniekiem (iegādi, pārdošanu u.c.)? 14)Kāda ir mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu uzskaites kārtība? 2. Uzrakstiet 8 kontējumus par krājumu kustību pēc periodiskās inventarizācijas metodes un 8 kontējumus pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes. Patstāvīgais darbs Nr. 8 14

15 Tēma Debitoru parādu un nākamo periodu izdevumu uzskaite. Darba mērķis Iemācīties raksturot debitoru parādu un nākamo periodu izdevumu būtību un uzskaites pamatprasības. Darba uzdevums Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem. Darba ilgums 4 stundas Darba gaitas apraksts 1. Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem: Kad veidojas debitoru parādi? Kuros kontos uzskaita debitoru parādus, raksturojiet tos! Uzrakstiet 2310, 2380 un 2390 kontu korespondenci. Kā grāmatvedībā uzskaita šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu summas? Kādas atlaides Jūs varat nosaukt, raksturojiet tās! Kā uzskaita pircēju pretenzijas? Definējiet jēdzienu nākamo periodu izdevumi. Nosauciet nākamo periodu izdevumu piemērus! Kādi dokumenti nepieciešami nākamo periodu izdevumu uzskaitē? Kā grāmato saimnieciskās operācijas ar 2410 un 2420 kontiem? 2. Izpildiet uzdevumu: Debitoru parāds ir 300,-Ls. Uzņēmums uzskata, ka saņems 250,- Ls, bet faktiski saņēma 280,- Ls o izveidot grāmatojumus; o atvērt T veida kontus un ierakstīt tajos summas. Patstāvīgais darbs Nr. 9 15

16 Tēma Naudas līdzekļu uzskaites pamatprasības. Darba mērķis Papildināt zināšanas par kases un norēķinu konta operāciju būtību un uzskaites pamatprasībām. Darba uzdevums Darba ilgums 1. Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem. 2. Uzrakstīt kontu korespondenci par naudas līdzekļu kustību. 6 stundas Darba gaitas apraksts 1. uzdevums: 1) Definējiet jēdzienu nauda. 2) Nosauciet naudas līdzekļu funkcijas. 3) No kādām sadaļām sastāv Naudas plūsmas pārskats? 4) Kuriem uzņēmumiem un organizācijām jākārto kases operāciju uzskaite? 5) Kas atbild par naudas līdzekļu uzskaiti, saglabāšanu, kontroli? 6) Kas uzņēmumā veic naudas līdzekļu uzskaiti? 7) Kādi likumdošanas akti reglamentē kases operāciju uzskaiti? 8) Nosauciet kases operāciju uzskaites dokumentus un reģistrus. 9) Kādi ir ieņēmumu un izdevumu orderu obligātie rekvizīti un vai tie atšķiras? 10)Kases grāmatas kārtošanas pamatprasības. 11)Cik kases var būt izveidotas uzņēmumā/ 12)Vai EKA žurnāls aizvieto kases grāmatu? 13)Kuros gadījumos jāizraksta stingrās uzskaites kvīts, un kuros VID nereģistrētā kvīts? 14)Cik norēķinu kontus drīkst atvērt uzņēmums? 15)Kas ir nauda ceļā? 16)Kādas bezskaidrās naudas līdzekļu formas Jūs varat nosaukt? Raksturojiet tās! 2. uzdevums Uzrakstiet kontu korespondenci par naudas līdzekļu kustību (20 kontējumus)! Patstāvīgais darbs Nr

17 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Darba un darba algas uzskaite. Papildināt zināšanas par darba laika, darba algas, atvaļinājuma naudas un slimības naudas uzskaiti un aprēķināšanu. 1. Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem! 6 stundas Darba gaitas apraksts Izmantojot literatūru, atbildēt uz jautājumiem: 1) Kas ir darba koplīgums, tā saturs un forma? 2) Kas ir darba sludinājums? 3) Darba intervija, jautājumi, kas nav pieļaujami darba intervijā? 4) Nodarbināšanas aizliegumi un ierobežojumi! 5) Darba līgums, tā forma, darba tiesisko attiecību ilgums. 6) Darba samaksa, minimālā darba alga, darba samaksas organizācija, darba samaksa personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. 7) Piemaksa par papildu darbu, nakts darbu, virsstundu darbu, darbu atpūtas laikā vai svētku dienā. 8) Vidējās izpeļņas aprēķināšana. 9) Darbinieka pienākumi 10)Darbinieka tiesības. 11)Darba laiks, tā ilgums, darba laika uzskaite. 12)Cik liela ir minimālā alga Latvijā? 13)Cik lielai vajadzētu būt minimālajai algai Latvijā? Atbildi pamatojiet! 14)Kuru profesiju pārstāvjus visbiežāk pieprasa darba devēji? 15)Kā darba alga ir atkarīga no darbības veidiem? 16)Kā, tavuprāt, mainīsies darbaspēka pieprasījums pēc 10 gadiem? Patstāvīgais darbs Nr

18 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Nodokļu aprēķināšana. 1. Papildināt zināšanas par nodokļu aprēķināšanu; 2. Izprast nodokļu aprēķināšanas kārtību. Aprēķināt: 1) Kādu sociālā nodokļa summu maksā Kārļa vecāki? 2) Kādu sociālā nodokļa summu maksā Kārļa vecāku darba devēji? 3) Kādu ienākuma nodokli maksā māte un tēvs katrs? 4) Kādu nodokļu kopsummu maksā Kārļa vecāki? 5) Kāds būs vecāku rīcībā esošais ienākums? 6) Kur nonāk šie nodokļi? 7) Kāda ir Kārļa vecāku bruto un neto alga? 8) Kādi nodokļi jāmaksā vectēvam? 2 stundas Darba gaitas apraksts 1) Iepazīties ar informāciju par nodokļiem; 2) Veikt darba uzdevumā prasītos aprēķinus; Kārļa (skolēna) vecāki saņem algu māte 240,- Ls un tēvs 260,- Ls un prēmiju katrs pa 60,- Ls. Vectēvs saņem pensiju 160,- Ls. Kārļa vecāki, gatavojoties skolai iztērēja 90,- Ls. Aprēķiniet, cik būtu jāmaksā, ja pirkumā netiktu iekļauts PVN. Patstāvīgais darbs Nr

19 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Gada pārskata sastādīšana 1) Nostiprināt teorētiskās zināšanas par gada pārskata sastādīšanu; 2) Apgūt praktiskās iemaņas gada pārskatam nepieciešamo aprēķinu veikšanā; 3) Apgūt praktiskās iemaņas gada pārskata veidlapu aizpildīšanā; 1. Veikt uzdevumā doto saimniecisko operāciju grāmatojumus; 2. Aizpildīt Hronoloģisko reģistru ; 3. Aizpildīt veidlapu Sintētisko kontu apgrozījuma pārskats ; 4. Aizpildīt veidlapu Peļņas vai zaudējumu aprēķins ; 5. Aizpildīt veidlapu Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija ; 6. Aizpildīt veidlapu Naudas plūsmas pārskats ; 7. Aizpildīt veidlapu Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ; 8. Sastādīt bilanci un aizpildīt veidlapu Bilance 12 stundas Dati uzdevuma izpildei SIA Lapiņa reģistrēts LR UR gada 12.augustā, Nr. LV , PVN maksātājs. Juridiskā adrese: Jaunā iela 117, Daugavpils, LV Uzņēmuma darbības veids transporta un citu pakalpojumu sniegšana. Nr.p.k. Saturs Summa D K 1. No norēķinu konta bankā apmaksāts 1652,00 rēķins par novembrī no firmas LCC saņemtajiem dažādiem pakalpojumiem 2. Izrakstīts rēķins pasūtītajam par transporta pakalpojumiem decembrī; rēķinā PVN 18% 1250,00 225,00 3. Pieņemts samaksai A/s LMT rēķins par sakaru pakalpojumiem novembrī; rēķinā PVN 18% 65,80 11,84 4. No norēķinu konta bankā pārskaitīts 77,64 A/s LMT _.gada 13.decembrī ar aktu 11500,00 19

20 pieņemts ekspluatācijā būvju komplekss _.gada 20.decembrī pārdota uz nomaksu automašīna VW Vento, kura iegādāta 2005.gada 27.janvārī (p/z rēķins Nr.789) par 3600 Ls (bez PVN); noteiktais lietošanas laiks automašīnai 5 gadi; pārdošanas cena, t.sk. PVN 18%. Aprēķināt automašīnas nolietojumu finanšu un nodokļu vajadzībām līdz automašīnas pārdošanai! Pamatlīdzekļu uzskaites kartes numurs Inventarizācijas rezultātā konstatētais materiālu atlikums noliktavā 930,00 8. No norēķinu konta samaksāta darba alga par novembri 9. No norēķinu konta banka ieturējusi samaksu par konta apkalpošanu 10. Aprēķināts uzņēmuma ienākuma nodoklis 1770,00? 6330,00 12,00 945,00 20

21 Konta Nr. SIA Lapiņa Konta nosaukums Atlikumi uz _ 1210 Zeme, ēkas, būves 1220 Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas Ēku, būvju nolietojums 1292 Iekārtu un mašīnu nolietojums Pārējo pl un inventāra nolietojums Materiāli un izejvielas Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 2350 Norēķini ar citiem debitoriem Nākamo periodu izdevumi Kase Norēķinu konts bankā Pamatkapitāls Rezerves kapitāls Pārskata gada nesadalītā peļņa 3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Ilgtermiņa aizņēmums no kredītiestādes 5310 Norēķini ar piegādātājiem Norēķini par darba algām Uzņēmuma ienākuma nodoklis 5721 Norēķini par PVN 640 Papildgrāmatojumi pirms slēguma Gada slēguma grāmatojumi (konts 8610) Slēguma bilance _ Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts 21

22 5724 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Obligātie sociālie maksājumi, ko 2320 maksā darba devējs Obligātie sociālie maksājumi, ko maksā darba ņēmējs

23 6110 Ieņēmumi no pakalpojumiem Ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas 7110 Materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi 7170 Pakalpojumi no ārienes Pirkto materiālu krājumu un vērtības izmaiņas 7210 Strādnieku algas Pārvaldes personāla algas Obligātās sociālās iemaksas: a) strādniekiem b) pārvaldes personālam 7420 Pamatlīdzekļu nolietojums (ražošanas objektiem) 7450 Pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana 7550 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi Komandējuma izdevumi Sakaru izdevumi Biroja izdevumi Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Samaksātās soda naudas Uzņēmuma ienākuma nodoklis 8840 Nekustamā īpašuma nodoklis Kopā: 23

24 2

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Praktiskais darbs

Praktiskais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Ropažu novada pašvaldības NOLIKUMS Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti APSTIPRINĀTS Ropažu novada domes sēde 2014.gada 22.oktobris protokols Nr.20 15& 1.

Ropažu novada pašvaldības NOLIKUMS Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti APSTIPRINĀTS Ropažu novada domes sēde 2014.gada 22.oktobris protokols Nr.20 15& 1. Ropažu novada pašvaldības NOLIKUMS Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti APSTIPRINĀTS Ropažu novada domes sēde 2014.gada 22.oktobris protokols Nr.20 15& 1. Vispārīgā daļa 1.1. Nolikums par apgrozāmo līdzekļu

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Kursa darba titullapas paraugs

Kursa darba titullapas paraugs ALBERTA KOLEDŽA Uzņēmējdarbība EVITA NAKTIŅA Kursa darbs studiju kursā Finanšu vadība Finanšu pārskata analīzes būtība pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā Specializācija: Grāmatvedība un nodokļi Kursa darba

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī Biedrības ECR Baltic Gada pārskats 01.01.2015. 31.12.2015. Rīgā, 2016. gada 22. februārī Saturs Vispārīga informācija par biedrību... 3 Bilance (aktīvs)... 4 Bilance (pasīvs)... 5 Ieņēmumu un izdevumu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk