AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā"

Transkripts

1 AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā

2 Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri... 5 Bankas vadība... 6 Bankas organizatoriskā struktūra... 7 Bankas darbības stratēģija un mērķi... 8 Risku vadība... 9 Bankas darbības rādītāji... 9 Peļņas un zaudējumu aprēķins... 1 Bilances pārskats Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats Likviditātes rādītāja aprēķins Pielikums. Vērtspapīru portfelis Pielikums. Centrālo valdību parāda vērtspapīri

3 Bankas (Koncerna) vadības ziņojums 216. gada pirmajā pusgadā AS Baltic International Bank (turpmāk saukta Banka) parādījusi labus finansiālos rezultātus. Bankas peļņa (dati par Koncernu norādīti iekavās) pietuvojusies 2.94 miljoniem euro (3.27 miljoniem euro). Pašu kapitāla rentabilitāte veidoja 17.4%. Kopējais kapitāla rādītājs (total capital ratio) 18.42% (18.15%) apmērā ir sasniedzis 12 gadu maksimuma atzīmi. Bankas likviditātes rādītājs 85.68% apmērā saglabājies stabili augstā līmenī. Pamatdarbības ienākumi palielinājušies līdz miljoniem euro (15.59 miljoniem euro), pieaugot par 55.4% (54.5%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn. Pamatdarbības ienākumu pozitīvo dinamiku sekmējuši galvenokārt tirdzniecības darījumi, no kuriem gūtais ienākums palielinājies par 4.52 miljoniem euro (4.53 miljoniem euro). Nozīmīgu pozitīvo efektu uz ienākumiem radīja Visa Europe Ltd akciju pārdošanas rezultātā gūtie vienreizējie ienākumi 1,94 miljonu euro apmērā. Komisijas naudas ienākumi sarukuši par 2.3%, galvenokārt e-komercijas darījumu apkalpošanas slēgšanas dēļ (minētie darījumi nav īsti raksturīgi Bankas darbībai). Ienākumi no brokerdarījumiem pieauguši par 33.3% (33.3%), un ienākumi no kontu apkalpošanas pieauguši par 19% (19%). Pamatdarbības izdevumi pieauguši līdz 7.84 miljoniem euro (7.86 miljoniem euro), par 2.7% (19.7%) pārsniedzot pērnā gada līmeni. Pamatdarbības izdevumu kāpumu pamatā veicināja: (1) vienreizējo izdevumu uzkrāšana; šie vienreizējie izdevumi radušies, saņemot konsultatīvos pakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā; (2) darbinieku skaita pieaugums, kā arī ar personāla vadības politiku saistītās izmaksas, kuras kopumā palielinājušās par 14.1% (14.1%) līdz 3.98 miljoniem euro (3.98 miljoniem euro). Bankas darbības finansiālais rezultāts ceturkšņu griezumā uzrāda pozitīvu dinamiku gada pirmajā ceturksnī Bankas peļņa sasniedza 1.17 miljonus euro (1.15 miljonus euro), bet otrajā ceturksnī 1.77 miljonus euro (2.12 miljonus euro). Nolūkā samazināt potenciālos zaudējumus (pirmkārt, no pārstrukturētiem kredītiem un atgūšanas procesā esošajiem kredītiem), Banka ir izveidojusi speciālus uzkrājumus 4.53 miljonu euro (4.2 miljonu euro) apmērā. Tostarp, tas ir ietekmējis kredītportfeļa apjoma samazinājumu par 2.63 miljoniem euro (2.39 miljoniem euro) līdz miljoniem euro (66.1 miljoniem euro) gada pirmajos 6 mēnešos ir uzlabojusies kredītportfeļa kvalitāte (kredītkvalitāte). Par to liecina kavēto riska darījumu (kredīti, kuru atmaksas termiņš ir kavēts vairāk par 9 dienām) samazinājums par 5.19 miljoniem euro (5.19 miljoniem euro). Tā kā klienti aktīvāk izmantojuši brokerpakalpojumus, tas veicinājis arī pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) darījumu apjoma pieaugumu par 4.7 miljoniem euro (4.7 miljoniem euro) gada 3. jūnijā Bankas aktīvi veidoja miljonus euro ( miljonus euro). Klientu aktīvu pārvaldīšanā portfelis sasniedzis miljonus euro (11.67 miljonus euro). Brokerapkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība veidoja miljonus euro (98.58 miljonus euro). Aktīvu struktūrā joprojām dominē ieguldījumi pārdošanai pieejamos finanšu aktīvos: miljoni euro ( miljoni euro) jeb 39.8% (39.8%) no kopējiem aktīviem. Augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja miljonus euro ( miljonus euro) jeb 64.4% (64.4%) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja miljonus euro (65.52 miljonus euro) jeb 18.22% (18.22%) no kopējiem aktīviem gada pirmajā pusgadā likviditātes rādītāji saglabājās stabili augstā līmenī gada 3. jūnijā likviditātes rādītājs bija 85.68%, kas būtiski pārsniedz minimālo iekšējo normatīvu 6% apmērā. Likvīdo aktīvu struktūrā dominēja obligācijas, kuru īpatsvars bija 58.6%. Prasības pret kredītiestādēm veidoja 23.4% no likvīdiem aktīviem, prasības pret Latvijas Banku veidoja 17.4%, un kase veidoja.6%. Likviditātes 3

4 seguma rādītājs (liquidity coverage ratio) pārsniedzis 6% atzīmi, sasniedzot % (636.39%). Laika periodam no līdz normatīvs ir noteikts 7% apmērā. Tīrā stabila finansējuma rādītājs (net stable funding ratio - NSFR), kas nodrošina termiņstruktūras ilgtermiņa sabalansētību, sasniedzis % (223.25%) un pārsniedzis regulējošo normatīvu (NSFR ir noteiktas 1% apmērā un stāsies spēkā 218. gadā). pētījumu centru SKDS šā gada jūnijā uzsāka īstenot ikmēneša sabiedriskā noskaņojuma pētījumu Baltic International Bank Latvijas barometrs, kas pēta un analizē aktuālos tautsaimniecības un sociālos procesus Latvijā gada 3. jūnijā Bankas pašu kapitāls veidoja miljonus euro (32.54 miljonus euro) gada otrajā ceturksnī tika veikta Bankas akciju izlaide, kā rezultātā pamatkapitāls palielinājās par 1 miljonu euro. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) veidoja 13.81% (13.5%). Savukārt kopējais kapitāla rādītājs (total capital ratio) sasniedzis 18.42% (18.15%) gada pirmajos 6 mēnešos sviras rādītājs (leverage ratio) 1 ir uzrādījis pozitīvu dinamiku, palielinoties par 1.59 (1.56) procentpunktiem līdz 6.34% (6.25%). Bankas darbības stratēģija ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību un paredz klientiem iespēju investēt videi draudzīgos projektos. 215.gadā ikgadējā Ilgtspējas indeksā Banka ieguva bronzas godalgu. Pateicoties gada laikā īstenotajām sociāli atbildīgajām aktivitātēm un dažādiem sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, 216.gada Ilgtspējas indeksā Bankas veikums tika novērtēts ar augsto sudraba godalgu. 216.gada maija sākumā dienas gaismu ieraudzīja Bankas atbalstītā jaunā un modernā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) aplikācija, kas ļauj gūt papildu informāciju un iespaidus LNMM apmeklējuma laikā. Banka ir gandarīta, ka Bankas atbalstītā LNMM mobilā aplikācija pašlaik ir viena no mūsdienīgākajām muzeju mobilajām aplikācijām visā Eiropā. Apzinoties to, ka iedzīvotāju viedokļa un noskaņojuma izpēte ir neatņemama katras valsts stratēģiskās plānošanas sastāvdaļa, Banka sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas 1 Šis rādītājs ir sviras rādītāja vidējā vērtība par 3 datumiem (3. aprīlis, 31. maijs un 3. jūnijs). Aprēķinā tiek izmantoti pirmā līmeņa pamata kapitāla skaitļi. 4

5 Konsolidācijas grupas sastāvs Nr. p.k. Komercsabiedrības nosaukums un reģistrācijas numurs Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese Komercsabiedrības veids 1 Daļa pamatkapitālā (%) Balsstiesību daļa komercsabiedrībā (%) Pamatojums iekļaušanai grupā 2 1 AS "Baltic International Bank", LV, Kalēju iela 43, Rīga BNK 1 1 MT 2 SIA "BIB real Estate", LV, Kalēju iela 41, Rīga CFI 1 1 MTM 3 SIA "Gaujas īpašumi", LV, Kalēju iela 41, Rīga CFI 1 1 MMS 4 SIA "Global Investments", LV, Merkeļa iela 6-11, Rīga CFI 1 1 MMS 1 BNK - banka; CFI - cita finanšu iestāde, PLS - palīgsabiedrība. 2 MT - mātes sabiedrība; MTM - mātes sabiedrības meitas sabiedrība; MMS - meitas sabiedrības meitas sabiedrība. Bankas akcionāri Вankas parakstītais (reģistrētais) pamatkapitāls ir EUR ,2, no kura apmaksātais pamatkapitāls ir EUR ,1, kas sadalās parastās akcijās ar vienādām balsstiesībām. Visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcēs, tiesības saņemt izsludinātās dividendes un tiesības saņemt ienākuma vai mantas atlikušo daļu (pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas). Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 7,1. Bankas kopējais akcionāru skaits ir 93, no tiem 28 ir juridiskas personas un 65 ir fiziskas personas. Akcionāri, kuri kontrolē 1 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla, ir: Valērijs Belokoņs 69,89811% Vilorijs Belokoņs 3,92%. 5

6 Bankas vadība PADOME ( ) Vārds un uzvārds Valērijs Belokoņs Vlada Belokoņa Andris Ozoliņš Hanss-Frīdrihs fon Plocs Amats Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētāja vietniece Padomes loceklis Padomes loceklis VALDE ( ) Vārds un uzvārds Ilona Guļčaka Natalja Tkačenko Alons Nodelmans Inese Lazdovska Mārtiņš Neibergs Bogdans Andruščenko Amats Valdes priekšsēdētāja Valdes priekšsēdētājas vietniece Valdes loceklis Valdes locekle Valdes loceklis Valdes loceklis Pārskata periodā notikušās šādas izmaiņas padomes sastāvā: 216. gada 2. ceturksnī padomes locekļa amatā ievēlēts Hanss-Frīdrihs fon Plocs ( ). Pārskata periodā notikušās šādas izmaiņas valdes sastāvā: 216. gada 2. ceturksnī no Baltic International Bank valdes sastāva izstājies Dinārs Kolpakovs ( ). 6

7 Bankas organizatoriskā struktūra Akcionāru pilnsapulce Padome Valde Valdes priekšsēdētājs Iekšējā audita dienests Padomes birojs Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes priekšsēdētājas vietnieks Valdes loceklis Valdes birojs Stratēģiskās plānošanas Personāla vadības un administratīvā Klientu administrēšanas nodaļa Klientu apkalpošanas vadītājs Finanšu direktors IT un biznesa nodrošinājuma direktors Informācijas tehnoloģiju Risku kontroles, atskaišu un analīzes Kreditēšanas un dokumentāro operāciju Alternatīvo investīciju Darbības atbilstības direktors Darbības atbilstības kontroles Klientu uzraudzības Juridiskā Mārketinga un komunikācijas Aktīvu individuālās pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumu Privātkapitāla pārvaldīšanas grupas Korporatīvās apkalpošanas grupas Biznesa tehnoloģiju nodaļa Maksājumu karšu nodaļa Norēķinu un korespondentkontu Finanšu institūciju Drošības dienests Informācijas Pārstāvniecība Kijevā Klientu apkalpošanas analītiskā nodaļa Operacionālās apkalpošanas vadītājs Saimniecības Uzskaites un kases operāciju Pārstāvniecība Londonā Klientu apkalpošanas administrators Pārstāvniecība Maskavā Resursu 7

8 Bankas darbības stratēģija un mērķi Kopš dibināšanas pirmsākumiem Baltic International Bank stratēģija ir bijusi nemainīga nodrošināt turīgiem klientiem un viņu ģimenēm augstākā līmeņa individuālo apkalpošanu labākajās Rietumeiropas privātbanku tradīcijās. Tomēr, ņemot vērā globālās pārmaiņas un tajā pat laikā paliekot uzticīgiem savam darbības fokusam, Baltic International Bank ir izstrādājusi jaunu darbības stratēģiju. Saskaņā ar to Bankas vīzija ir - būt ilgtspējīgai bankai Latvijā, kas nodrošina turīgu klientu privātajām un biznesa interesēm pielāgotu un atbildīgu kapitāla pārvaldīšanu un izcilu augstākā līmeņa individuālo apkalpošanu. Ar ilgtspējīgu Bankas attīstību mēs saprotam: 1. Nodrošināt rentablu biznesu akcionāriem ilgtermiņā. 2. Ieguldīt ilgtspējīgos aktīvos un pārvaldīt aktīvus atbildīgi. 3. Nodrošināt Bankas korporatīvo pārvaldību saskaņā ar Biržā nekotētu uzņēmumu korporatīvās pārvaldības vadlīnijām un principiem Baltijas valstīs ar mērķi uzturēt uzņēmuma akcionāru, padomes, vadības un citu ieinteresēto pušu procesu un metožu mijiedarbības sistēmu, kas rada pievienoto vērtību, sekmē labu reputāciju un nodrošina darbības caurspīdīgumu, ilgtermiņa nepārtrauktību un panākumus. Aktīvi līdzdarboties nozares asociācijā. 4. Nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, kas motivē darbiniekam ar Banku veidot ilgtermiņa attiecības, strādāt efektīvi un sasniegt līdzsvaru darbā un privātajā dzīvē. 5. Nodrošināt godīgu komercdarbības praksi, atbalstot godīgu konkurenci un interešu konfliktu novēršanu, kā arī ievērojot augstus ētikas standartus cieņu katram pret sevi, kolēģiem un akcionāriem, klientiem un partneriem, atbildību par saviem darbiem un pieņemtajiem lēmumiem. 6. Nodrošināt caurspīdīgumu komunikācijā ar klientiem, sniedzot godīgu un patiesu informāciju par mūsu darbību un rezultātiem, produktiem un pakalpojumiem, piemērojamām maksām, visu informāciju, kas ir nepieciešama klientu lēmumu pieņemšanai, izskatot visas klientu sūdzības un pretenzijas. 7. Piedāvāt klientiem ieguldījumu iespējas atbildīgos un ilgtspējīgos ieguldījumu projektos. 8. Nodrošināt vietējās kopienas iesaisti un attīstību, veicinot Baltijas nacionālo un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kā arī attīstot mūsdienīgu pilsētvidi Rīgas vēsturiskajā centrā. Izvēloties reprezentācijas dāvanas klientiem un partneriem, priekšroku dodam Latvijā ražotām precēm. Pārvaldīt klienta kapitālu atbildīgi un pielāgojot klientu interesēm mums nozīmē: 1. Izzināt klienta vēlmes, vajadzības un riska toleranci un piedāvāt tām atbilstošu produktu un pakalpojumu klāstu un struktūru. 2. Nodrošināt klientiem caurspīdīgumu jebkurā kapitāla pārvaldīšanas posmā. 3. Ieguldīt līdzekļus ilgtspējīgās nozarēs un biznesa projektos. 4. Sargāt klientu privātumu. Nodrošināt izcilību klientu apkalpošanā mums nozīmē: 1. Pievienotās vērtības nodrošināšana klientiem, kas atbilst un pat pārspēj to gaidas. 2. Nodrošināt izcilu rezultātu noturēšanu ilgtermiņā. 8

9 Risku vadība Informācija par risku vadību ir pieejama AS Baltic International Bank tīmekļa vietnē gada pārskatā no 37. līdz 46. lpp. Kopš 215. gada 31. marta nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā. Bankas darbības rādītāji Pozīcijas nosaukums (neauditēts) (neauditēts) Kapitāla atdeve (ROE) (%) Aktīvu atdeve (ROA) (%)

10 Peļņas un zaudējumu aprēķins Pozīcijas nosaukums (neauditēts) (neauditēts) Koncerns Banka Koncerns Banka Procentu ienākumi Procentu izdevumi Dividenžu ienākumi Komisijas naudas ienākumi Komisijas naudas izdevumi Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi Pārējie ienākumi Pārējie izdevumi Administratīvie izdevumi Nolietojums Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts Vērtības samazināšanās zaudējumi Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata perioda peļņa/zaudējumi

11 Bilances pārskats Pozīcijas nosaukums (neauditēts) (auditēts) Koncerns Banka Koncerns Banka Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi Kredīti un debitoru parādi Pārējas prasības pret kredītiestādēm Kredīti nebankām Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Pamatlīdzekļi Ieguldījumu īpašums Nemateriālie aktīvi Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā Nodokļu aktīvi Pārējie aktīvi Kopā aktīvi Saistības pret centrālajām bankām Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības Termiņsaistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pakārtotās saistības Emitētie parāda vērtspapīri Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi Uzkrājumi Nodokļu saistības Pārējās saistības Kopā saistības Kapitāls un rezerves Kopā kapitāls un rezerves un saistības Ārpusbilances posteņi Iespējamās saistības Ārpusbilances saistības pret klientiem

12 Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats N.p.k. Pozīcijas nosaukums (neauditēts) Koncerns Banka 1. Pašu kapitāls ( ) Pirmā līmeņa kapitāls ( ) Pirmā līmeņa pamata kapitāls Pirmā līmeņa papildu kapitāls 1.2. Otrā līmeņa kapitāls Kopējā riska darījumu vērtība ( ) Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei 2.3. Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 2.6. Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī 2.7. Citas riska darījumu vērtības 3. Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi 3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*1) Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) ( *4.5%) Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*1) Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) ( *6%) Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*1) Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%) Kopējo kapitāla rezervju prasība ( ) Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%) Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%).. 5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas 5.1. Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām 5.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru (%) Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru (%) Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru (%)

13 Likviditātes rādītāja aprēķins N.p.k. Pozīcijas nosaukums (neauditēts) Banka 1 Likvīdie aktīvi Kase Prasības pret Latvijas Banku Prasības pret maksātspējīgām kredītiestādēm Likvīdie vērtspapīri Tekošās saistības (ar atlikušo termiņu līdz 3 dienām) Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Emitētie parāda vērtspapīri Nauda ceļā Pārējās tekošās saistības Ārpusbilances saistības Likviditātes rādītājs (1:2) (%) Minimālais likviditātes rādītājs (%) 3. 13

14 1. Pielikums. Vērtspapīru portfelis Bankas vērtspapīru portfelis valstu sadalījumā ir šāds: Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi Daudzpusējās attīstības bankas (neauditēts) Pārdošanai Līdz termiņa pieejami finanšu beigām turēti aktīvi ieguldījumi Kopā Spānija Itālija Vācija Dānija Zviedrija Lietuva Latvija Lielbritānija Brazīlija Turcija ASV Pārējo valstu vērtspapīri* kopā * Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 1% no pašu kapitāla. Pārskata periodā pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem netika atzīts vērtības samazinājums. Daudzpusējās attīstības bankas ASV Spānija Itālija Vācija Dānija Zviedrija Lietuva Latvija Lielbritānija Brazīlija Turcija Pārējo valstu vērtspapīri* Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi kopā (auditēts) Pārdošanai Līdz termiņa pieejami finanšu beigām turēti aktīvi ieguldījumi Kopā * Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 1% no pašu kapitāla. 14

15 2. Pielikums. Centrālo valdību parāda vērtspapīri Bankas centrālo valdību parāda vērtspapīri valstu griezumā ir šādi: (neauditēts) (auditēts) Uzskaites vērtība Uzskaites vērtība ASV Itālija Spānija Lietuva Latvija Turcija Pārējo valstu vērtspapīri* kopā * Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 1% no pašu kapitāla. 15

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x 1 VADĪBAS VĒSTULE Finanšu rādītāji 2016. gada 1. ceturksnī AS Citadele banka koncerns 2016. gada 1. ceturksnī strādāja ar 7.67 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir līdzīgs rezultāts kā 2015. gada attiecīgajā

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembris ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembri

ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembris ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembri 2013. gada janvāris - decembris 2016. gada janvāris decembris Bankas vadības ziņojums 1 Dāmas un kungi, godātie akcionāri! 2016. gadā turpinājās bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu attīstība. Mums izdevās

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Citadele publiskie ceturkšņa pārskati

Citadele publiskie ceturkšņa pārskati 2018. gada 4. ceturkšņa Publiskais pārskats Pārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018.gadu 2019.gada 19.jūlijā 1 SATURS Informācija par pārvaldības pasākumiem... 5 Risku pārvaldīšana... 7 Risku pārvaldīšanas struktūra... 7 Ziņošanas kārtība...

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk