AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas"

Transkripts

1 AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr.147 no

2 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums: Juridiskais statuss: Reģistrācijas numurs: Datums un vieta: Pārreģistrācija LR Komercreģistrā: Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS Apdrošināšanas akciju sabiedrība LV gada 19. maijs, Rīga, Latvija gada 14. Septembris Juridiskā adrese, kontaktinformācija: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija Tālr.: Fakss: Klientu apkalpošanas centrs "Vienības gatve" Vienības gatve 186a, Tālr.: Riga, LV-1058 Cēsu nodaļa Raunas iela 9a, Cēsis, LV-4101 Tālr.: Fakss: Daugavpils nodaļa Saules iela 23, Daugavpils, LV-5401 Tālr.: Fakss: Rēzeknes nodaļa Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601 Tālr.: Fakss: Ogres nodaļa Mālkalnes prospekts 26, Ogre, LV-5001 Tālr.: Fakss:

3 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS Liepājas nodaļa F.Brīvzemnieka iela 52, 1. stāvs Liepāja, LV-3401 Mob. talr.: Valmieras nodaļa Rīgas iela 7, Valmiera, LV Tālr./Fakss: Valkas nodaļa Rīgas iela 24, Valka, LV Tālr./Fakss: Padome: Padomes priekšsēdētājs: Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Ivo Kuldmae Padomes locekļi: Antti Mikael Partanen, Dmitrijs Osipovs Valde: Valdes priekšsēdētājs: Aleksejs Pečerica Valdes locekle: Nataļja Jefimova Akcionārs: SIA BAN Holdings 100% Reģ. nr. LV

4 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr. 147 Bilances pārskats gada 31.marts (pārskata perioda pēdējais datums) Pozīcijas nosaukums Pārskata periods Iepriekšējais pārskata gads Materiālie aktīvi Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās Nemateriālie aktīvi Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - - Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar - - atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā - - Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Nodokļu aktīvi - - Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumi Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Kopā aktīvi Kapitāls un rezerves Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības Finanšu saistības, kas novērtētās patiesajā vērtībā ar - - atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu saistības, kas novērtētās amortizētajā iegādes vērtībā Uzkrājumi - - Nodokļu saistības Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi Kopā saistības Kopā kapitāls un rezerves un saistības Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica

5 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr. 147 Peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskats Pozīcijas nosaukums gada 31.marts (pārskata perioda pēdējais datums) Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā Nopelnītās prēmijas Citi tehniskie ienākumi, neto Piekritušās atlīdzību prasības, neto ( ) ( ) Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto - - Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs - - Gratifikācijas, neto - - Neto darbības izdevumi ( ) ( ) Citi tehniskie izdevumi, neto - - Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs - - Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas (7 065) (3 508) maksājumi Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu - - saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Neto peļņa/zaudējumi finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas - - novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, - - ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi Nolietojums (22 960) (32 391) Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma - - apvērse Negatīvā nemateriālā vērtība - - Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitassabiedrībās, - - kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi Pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma (43 071) nodokļa aprēķināšanas Uzņēmumu ienākuma nodoklis - - Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (43 071) Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica

6 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāja pārskats par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām, izmaksātaj ām apdrošināšanas atlīdzībām un neto darbības izdevumiem sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem 2018.gada 31.marts Parakstītās prēmijas, bruto Izmaksātās atlīdzības, bruto Latvijā noslēgtie Latvijā noslēgtie līgumi līgumi Neto Pozīcijas nosaukums t.sk. ar Kopsum t.sk. ar darbības kopsumma fiziskajām ma fiziskajām izdevumi personām personām noslēgtie noslēgtie līgumi līgumi Nedzīvības apdrošināšana Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem un citiem Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Kredītu apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Palīdzības apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

7 Baltijas Apdrošināšanas Nams 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāja darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem 2018.gada 31. marts Apdrošināšanas veids Pozīcijas nosaukums Pārskata Nelaimes Veselī Sausze Kuģu Kravu Īpašuma Vispārē Kredītu Galvoju Palīdzības OCTAA periodā gadījumu bas mes apdrošinā apdroši apdroši jās apdroši mu apdrošinā apdrošināša apdroši transpor šana nāšana nā šana civiltiesi nāšana apdroši šana na nāšana ta pret skās nāšana apdrošinā uguns un atbildī šana dabas bas stihiju apdroši postīju nāšana miem Zaudējumu rādītājs 63.25% 1.95% 64.80% 66.27% 0.00% -6.13% 56.60% 3.97% 0.00% 0.83% 51.21% 71.94% Izdevumu rādītājs 35.07% 82.92% 38.14% 32.35% 0.00% 37.74% 55.36% 23.37% 0.00% 78.62% 40.45% 24.32% Kombinētais rādītājs 98.32% 84.87% % 98.62% 0.00% 31.60% % 27.34% 0.00% 79.44% 91.67% 96.26%

8 6. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr. 147 Pārskats par apdrošinātāja pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu 2018.gada 31. marts N.p.k. Pozīcijas nosaukums Pārskata periodā 1 Pamata pašu kapitāls Atskaitījumi par līdzdalību finanšu iestādēs un kredītiestādēs 0 3 Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem (I.-2.) Papildu pašu kapitāls kopā 0 5 Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību Maksātspējas kapitāla prasība Minimālā kapitāla prasība Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību % 9 Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālo kapitāla prasību %

9 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS risku vadība Apdrošināšana ir komercdarbības nozare, kurā apdrošinātājs pārņem riskus no saviem klientiem (fiziskām un juridiskām personām) uz sevi un nodarbojas ar šo risku pārvaldi. Ar dažādiem riskiem apdrošinātājs saskaras jau pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, t.i., pieņemot apdrošināmo risku, novērtējot to, izvēloties pārapdrošināšanas segumu. Ar risku apdrošinātājs saskaras arī pildot no noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem izrietošās saistības. Tāpat sabiedrība ir pakļauta arī tirgus riskam, kas rodas veicot ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos. Līdz ar to Baltijas Apdrošināšanas Nams (turpmāk Sabiedrība) par būtisku priekšnoteikumu veiksmīgai komercdarbībai uzskata pietiekamas un kvalitatīvas risku pārvaldības sistēmas izveidi, kuras ietvaros tiek identificēti riski, kuriem ir pakļauta sabiedrības komercdarbība, šo risku pastāvīga izpēte un kontrole, nolūkā izvairīties no risku negatīvās ietekmes vai arī nodrošināt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi un Sabiedrības komercdarbību. Riskus, kuru ietekmei ir pakļauta Sabiedrības komercdarbība nosacīti var iedalīt 3 grupās: 1) apdrošināšanas risks; 2) finanšu risks; 3) operacionālais risks. 1. Apdrošināšanas risks Apdrošināšanas risks ir viens no būtiskākajiem un nozīmīgākajiem riskiem, ar ko Sabiedrība saskaras ikdienas darbā. Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas pastāv risks, ka iestāsies apdrošināšanas gadījums. Atkarībā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās biežuma un izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību apmēriem pastāv iespēja, ka faktiskie zaudējumi var būt lielāki nekā sabiedrība ir aprēķinājusi iespējamo zaudējumu apmērus. Tāpēc būtiski ir veikt risku diversifikāciju jau pirms līgumu noslēgšanas, t.i., riska parakstīšanas stadijā. Riska sadale tiek nodrošināta diversificējot zaudējumu risku lielā apdrošināšanas līgumu portfelī, kādēļ ir mazāka iespēja, ka izmaiņas kādā no portfeļa daļām, var kopumā ietekmēt šādu diversificētu portfeli. Pielāgoties risku mainīgumam var izvēloties apdrošināšanas stratēģiju, kā arī slēdzot pārapdrošināšanas līgumus. Apdrošināšanas stratēģija ir izstrādāta tāda, lai tiktu nodrošināta pietiekama risku diversifikācija, gan atkarībā no risku veidiem, gan atkarībā no apdrošinājuma summām. Tādējādi riski tiek sadalīti pa nozarēm un klientu segmentiem. Sabiedrība regulāri izvērtē izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjomus, kā arī veic pastāvīgu un sistemātisku sabiedrības piedāvāto produktu, t.sk., šo produktu cenu izpēti un salīdzināšanu. Būtiska loma apdrošināšanas riska pārvaldīšanā ir sabiedrības darbiniekiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kurā ir noteiktas procedūras, gan apdrošināšanas konsultantiem, gan riska parakstītājiem, gan arī personām, kas nodarbojas ar zaudējumu noregulēšanu. Sabiedrības datu bāzē Lotus Notes, kas tiek izmantota sabiedrības ikdienas darbā, t.sk., noslēdzot apdrošināšanas līgumus, risku parakstīšanā un zaudējumu noregulēšanā tiek noteikti dažādi limiti. Katram risku parakstītājam, ņemot vērā viņa profesionālās darbības pieredzi, kā arī veicot regulāru novērtēšanu tiek noteikti limiti, kuru ietvaros risku parakstītāji ir tiesīgi pieņemt lēmumus par apdrošināšanas līgumu noslēgšanu, apdrošināšanas līguma seguma izvēli, apdrošinājuma summas noteikšanu u.c. Personām, kas nodarbojas ar zaudējumu noregulēšanu, iekšējos normatīvajos aktos ir atrunāti limiti, kuru ietvaros šīs personas ir tiesīgas pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu. Atkarībā no zaudējumu apmēra, tiek nodrošināta arī lielāka kontrole lēmumu

10 pieņemšanai par mazākām summām lēmumu tiek pieņemti vienpersoniski, par lielākām lēmumus pieņem speciāli izveidota komisija un pēc zināma limita sasniegšanas lēmums tiek akceptēts arī valdē. Lai nodrošinātu sabalansēta apdrošināšanas portfeļa izveidi, tiek vērtētas apdrošināšanas tirgus tendences un attīstība, veicot nepieciešamās izmaiņas apdrošināšanas noteikumos, nosakot līgumu atjaunošanas vai pagarināšanas nosacījumus, nosakot apdrošināšanas veidus, kuru īpatsvaru apdrošināšanas portfelī ir nepieciešams palielināt, kā arī šī mērķa sasniegšanai nepieciešamās darbības un pasākumus. Tā kā lielāko īpatsvaru Sabiedrības apdrošināšanas portfelī veido KASKO, OCTA un īpašuma apdrošināšana, tad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tieši šo produktu analīzei un attīstībai. KASKO apdrošināšanā tiek izvērtēts, cik daudz klients ir vērsies apdrošināšanas sabiedrībā apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, attiecīgi, ja zaudējumi uz konkrēto klientu ir mazāki, tad apdrošināšanas prēmija tiek noteikta mazāka un otrādi. Tāpat palielinot apdrošināšanas prēmiju vai samazinot tiek izmantota bonus-malus sistēma. Transportlīdzekļi tiek iedalīti riska grupās un atkarībā no tā, kurai riska grupai konkrētais transportlīdzeklis pieder, tiek noteikta arī apdrošināšanas prēmija kā arī pasākumi riska samazināšanai marķēšana un glabāšanas vieta. Ietekmēt apdrošināšanas risku, kas saistīts ar OCTA apdrošināšanu, sabiedrībai ir mazākas iespējas nekā KASKO vai īpašuma apdrošināšanas gadījumos. Šo apdrošināšanas veidu un noteikumus nosaka Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. OCTA apdrošināšanā prēmija tiek noteikta, izmantojot bonus-malus sistēmu, kurā tiek apkopota informācija par konkrētā cilvēka izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Īpašuma apdrošināšanā būtiskākie zaudējumi rodas ugunsgrēku gadījumos, bet biežākie cauruļu plīsumu gadījumos. Tāpēc, pirms apdrošināšanas līguma pastiprināti tiek izvērtēts konkrētā īpašuma stāvoklis un fiziskais nolietojums. Tāpat tiek ņemts vērā arī izvietojums un konstruktīvie materiāli. Attiecīgi, gadījumos, kad uguns risks ir mazāks, prēmija tiek noteikta mazāka, ja lielāks lielāka. Īpašumi ar lielu fizisko nolietojumu, kur ir augsts ugunsbīstamības risks un komunikācijas sliktā stāvoklī, netiek apdrošināti. Savā komercdarbībā sabiedrība rēķinās arī ar riska koncentrācijas iespējamību. Lielākās iespējas, kas saistītas ar riska koncentrāciju pastāv palīdzības un nelaimes gadījumu apdrošināšanā, kad kāda personu grupa cieš kādā negadījumā vai atrodoties ceļojumā saindējas ar pārtiku. Tāpat riska koncentrācija var notikt arī blīvi apbūvētā koka māju rajonā, notiekot ugunsgrēkam. Visefektīvākais veids, kā sabiedrība nodrošinās pret šādiem zaudējumiem ir pārapdrošināšana. Visos gadījumos, kad ir lielāks zaudējumu rašanās risks tiek izmantota pārapdrošināšana. Sabiedrības darbības pārskatāmību un efektivitāti un līdz ar to arī risku vadības efektivitāti nodrošina kvalitātes vadības sistēma. Sabiedrībā ir ieviests ISO 9001/2001 standarts, saskaņā ar kuru tiek izstrādāti, uzturēti un efektivizēti dažādi iekšējo normatīvie akti, kas pozitīvi ietekmē arī Sabiedrības risku vadību. 2. Finanšu riski Uzņēmuma komercdarbība un sevišķi investīciju pārvaldīšana ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, tie ir: 1) kredītrisks; 2) tirgus risks; 3) likviditātes risks; 4) valūtas risks; 5) procentu likmju risks.

11 2.1. Kredītrisks. Kredītrisks ir risks, ka līguma otrā puse nespēs izpildīt savas saistības pret Sabiedrību, kas ir saistīts gan ar debitora kredītspēju, gan ar Sabiedrības ienākumu svārstībām. Kredītrisks pastāv Sabiedrības saistībās ar debitoriem, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, pārapdrošināšanas līgumiem, aizdevumu līgumiem un finanšu ieguldījumu pārvaldīšanas. Kredītriski tiek pārvaldīti analizējot emitentu un potenciālo aizņēmēju spēju atmaksāt aizdevuma pamatsummu un procentus, kas notiek iegūstot informāciju par konkrētā sadarbības partnera finanšu stāvokli. Pērkot vērtspapīrus, Sabiedrība iegādājas vērstpapīrus tikai ar fiksētiem ienākumiem. Savukārt izsniedzot aizdevumus, aizdevuma procenti nevar būt mazāki par vidējo gada likmi īstermiņa depozītiem Latvijas bankās. Nolūkā nodrošināt veiksmīgas finanšu operācijas ar noguldījumiem, Sabiedrība ir izstrādājusi un apstiprinājusi Ieguldījumu politiku, kurā ir atrunāta kārtība, kādā tiek veikti ieguldījumu. Kredītrisks tiek pārvaldīts, regulāri analizējot izdevēju, aizņēmēju un potenciālo aizņēmēju spēju apmaksāt procentu un kapitāla saistības, un, mainot šos aizdošanas limitus, kur tas ir nepieciešams. Nav tādu aizdevumu, kas pārsniegtu 10% no kopējā kapitāla un rezervēm. Kredītrisks, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, kad debitori nepilda saistības samaksāt apdrošināšanas prēmiju, tiek pārvaldīts, izlietojot normatīvajos aktos paredzētās tiesības pārtraukt apdrošināšanas līgumus. Lai nodrošinātu kredītriska pārvaldību sadarbībā ar pārapdrošinātājiem, pārapdrošināšana tiek veikta tikai pasaulē labi pazīstamās un uzticamās pārapdrošināšanas sabiedrībās, kurām piešķirts starptautiskas reitingu aģentūras vērtējums Tirgus risks. Tirgus risks ir saistīts ar finanšu instrumentu vērtības izmaiņām, kas ir atkarīga no svārstībām ārvalstu valūtas kursos, tirgus procentu likmēs, tirgus cenās, neatkarīgi no tā, vai cenu izmaiņas noteikuši faktori, kas saistīti ar attiecīgo instrumentu vai tā emitentu, vai arī faktori, kas ietekmē visus attiecīgajā tirgū tirgotos instrumentus. Lai nodrošinātos pret tirgus risku sabiedrības vadība regulāri analizē Latvijas tirgus attīstības tendences, noguldījumu drošību, izvēloties tikai uzticamus komersantus ar stabilu finansiālo stāvokli un nevainojamu reputāciju. Tirgus (ieguldījumu) riska vadībai Sabiedrība ir izstrādājusi ieguldījumu politiku, kurā atrunāti ierobežojumi Sabiedrības ieguldījumu veikšanai Likviditātes risks. Likviditātes risks ir Sabiedrības nespēja pildīt uzņemtās saistības tirgus situācijas vai nepareizu lēmumu attiecībā uz bilances struktūras veidošanu dēļ. Lai nodrošinātu pietiekamu spēju izpildīt no noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem izrietošās saistības, Sabiedrībai jānodrošina noteikta likviditāte. Lai saglabātu pietiekamu likviditātes līmeni, Sabiedrība daļu no saviem aktīviem izvieto ieguldījumos ar augstu likviditāti, t.i. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, pārējās prasības pret kredītiestādēm (termiņnoguldījumi u.tml.), ieguldījumi vērtspapīros. Sabiedrība nodrošina, ka vismaz 30% no Sabiedrības aktīviem, kas nepieciešami tehnisko rezervju segumam, ir izvietoti ieguldījumos, kuriem ir augsta likviditāte. Būtiska nozīme likviditātes riska pārvaldībā ir noguldījumiem, kuru veikšanas kārtība ir noteikta Ieguldījumu politikā. Tāpat Sabiedrības vadība nosaka minimālo nepieciešamo naudas resursu līmeni, kurām ir jābūt pastāvīgi pieejamam Valūtas risks. Sabiedrība lielāko daļu savu darījumu veic latos un eiro, kas piesaistīti latam, tādēļ valūtas riska ietekme uz sabiedrības komercdarbību ir minimāla. Tā kā Sabiedrībai nav saistību ASV dolāros un

12 citās ārvalstu valūtās ar mainīgu kursu, tad Sabiedrība praktiski nav pakļaut valūtas riskam. Sabiedrības vadība ierobežo valūtu risku, izveidojot ieguldījumu portfeli atbilstošās valūtās tādos apmēros, kāds atbilst tehnisko rezervju apjomam attiecīgās valūtās Procentu likmju risks. Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instrumentu vērtība un nākotnes naudas plūsmas varētu mainīties procentu likmju svārstību ietekmē. Procentu likmju riska ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir minimāla, jo par lielāko Sabiedrības uzņemto saistību procenti nav jāmaksā. Lai izvairītos no procentu likmju riska Sabiedrība noguldījumus veic tikai uz īsiem termiņiem, t.i., līdz vienam gadam. Bez tam noguldījumi tiek veikti ar fiksētu procentu likmi. Aktīvu un saistību analīze pēc to atlikušajiem termiņiem pēc būtības atbilst procentu likmju pārskatīšanas datumiem visiem procentu nesošiem aktīviem un saistībām. 3. Operacionālais risks Operacionālais risks nozīmē iespējamos finansiālos zaudējumus, kas var rasties darbinieku kļūdas vai prettiesiskas rīcības dēļ. Tāpat operacionālais risks pastāv gadījumos, kad netiek ievēroti iekšējie normatīvie akti metodikas un rīkojumi apdrošināšanas līgumu noslēgšanai un riska parakstīšanai. Operacionālais risks var nebūt saistīts arī darbinieku kļūdu vai kādu noteikumu neievērošanu, jo paši normatīvie dokumenti var būt nepilnīgi vai kļūdaini, vai arī kontroles mehānisms ir nepilnīgs. Tā kā viens no Sabiedrības pamatuzdevumiem ir nodrošināt aukstas kvalitātes apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Lai to nodrošinātu viens no vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem ir profesionāls uz izglītots darbinieku sastāvs. Lai nodrošinātu vidējā un augstākā līmeņa kvalificētu darbinieku piesaisti un kadru nemainību, ir ieviesta konkurētspējīga atalgojuma sistēma. Lai izvairītos no iespējamām kļūdām un ļaunprātīgām rīcībām apdrošināšanas līgumu noslēgšanas un zaudējumu noregulēšanas procesā, Sabiedrība ir izstrādājusi dažādas metodikas, un rīkojumus, kas reglamentē, kā tiek izrakstītas polises, kādi kritēriji ir jāievēro, lai varētu noslēgt apdrošināšanas līgumu, kādi kritēriji nosaka prēmijas lielumu. Tāpat ir noteikti limiti, kuru ietvaros darbinieki ir tiesīgi rīkoties bez saskaņošanas ar augstāka līmeņa darbiniekiem. Būtiska nozīme profesionālu darbinieku veidošanā ir procedūrām, kas ieviestas ISO standarta ietvaros. Pirms darbinieks uzsāk savu darbu, viņš tiek apmācīts par visiem sabiedrības piedāvātajiem produktiem, ko dara pieredzējuši sabiedrības speciālisti. Tāpat tas tiek darīts pēc jebkurām izmaiņām un papildinājumiem, kas attiecas uz sabiedrības piedāvātajiem produktiem. Lai maksimāli izvairītos no kļūdām pieņemot lēmumus par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu, paralēli inspektoriem, katru izmaksu lietu izskata izmaksu lietu eksperti, kuri nepieciešamības gadījumā izbrauc uz pieteikumos norādītajām negadījuma vietām, veic papildus izmeklēšanu un apstākļu noskaidrošanu. Starpnieku nodaļa nodarbojas ar uzņēmuma darbības analīzi, jauno projektu izvērtēšanu, kā arī izvērtē risku ietekmi uz sabiedrības komercdarbību un Sabiedrības projektiem. Noslēdzot līgumus ar starpniekiem Starpnieku nodaļas darbinieki izvērtē potenciālo sadarbības partneru uzticamību, finanšu radītājus un reputāciju, pieprasot nepieciešamo informāciju. Būtiska loma Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai un darbinieku pieņemto lēmumu un darbību kontrolē ir informācijas sistēmām. Tiek pievērsta liela uzmanība informācijas sistēmu drošībai un attīstībai atbilstoši mūsdienu prasībām. Sabiedrībā darbojas IT nodaļa, kura nodrošina un uztur sabiedrības informācijas sistēmas, atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām.

13 Informācijas sistēmu pastāvīgas attīstības nodrošināšanai tiek piesaistīti arī speciālisti ārpus Sabiedrības. Tāpat Sabiedrība nodrošina darba drošībai nepieciešamos pasākumus, t.sk., Sabiedrības darba aizsardzības speciālists instruē darbiniekus darba drošības jautājumos. Darbiniekam tiek nodrošināti taisnīgi, droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi, kādi paredzēti LR normatīvajos aktos.

14 DARBĪBAS MĒRĶI UN STRATĒĢIJA Baltijas Apdrošināšanas Nama ilgtermiņa mērķis ir tuvāko piecu gadu laikā kļūt par vienu no piecām Latvijas lielākajām apdrošināšanas sabiedrībām nedzīvības apdrošināšanas nozarē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, apdrošināšanas sabiedrība plāno ievērojamas investīcijas esošo pakalpojumu pilnveidošanā un jaunu pakalpojumu ieviešanā. Svarīgs faktors uzņēmuma tālākajā izaugsmē ir nepieciešamība rūpēties par pakalpojumu atbilstību mūsdienu tehnoloģiju attīstībai, ņemot vērā arvien pieaugošo interneta lietotāju skaitu, ir būtiski rūpēties par klientu ērtībām, piedāvājot iespēju iegādāties pakalpojumus pēc e-veikala principa. Otrs svarīgs sabiedrības stratēģiskās darbības virziens ir sabiedrības konkurētspējas paaugstināšana, nodrošinot nevainojamu klientu apkalpošanas kvalitāti un veicot ievērojamus ieguldījumus uzņēmuma personāla apmācībā un profesionālo prasmju pilnveidošanā. Jau pašlaik apdrošināšanas sabiedrībā ir ieviesti augsti klientu apkalpošanas standarti, kas ir jāievēro ikvienam darbiniekam. Turklāt teicamu darba apstākļu nodrošināšana uzņēmuma personālam ir būtisks konkurētspēju veicinošs faktors mainīgajos darbaspēka tirgus apstākļos.

15 Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS PĀRAPDROŠINĀTĀJI Pārapdrošinātājs Pārapdrošinātāja Reitingu piešķirusi aģentūra Pārapdrošinātāja reģistrācijas vieta reitings (valsts) GENERAL REINSURANCE AG (GenRe) AA+ Standard & Poor's Vācija HANNOVER RE AA- Standard & Poor's Vācija ATRADIUS RE A- Standard & Poor's Īrija SwissRe AA- Standard & Poor's Vācija SCOR A+ Standard & Poor's Šveice Munich Re AA- Standard & Poor's Vācija APDROŠINĀŠANAS UN PĀRAPDROŠINĀŠANAS BROKERI Brokeris Pakalpojuma veids Reģistrācijas vieta (valsts) Mai Reinsurance Brokeris SIA Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas starpniecība Latvija Brokeri SIA A TURBOC 4U SIA AD REM AUTO SIA ADAMAS GROUP SIA AGGA BROKERIS SIA AKA INSURANCE SIA AMBER BROKER BALTIC SIA AMSERV FINANCIAL SERVICES SIA AON BALTIC SIA AP SOLVENCY SIA APDROŠINĀŠANA UN RISKA VADĪBA SIA APDROŠINĀŠANAS BROKERU AĢENTŪRA SIA APDROŠINĀŠANAS DARBNĪCA SIA APDROŠINĀŠANAS PARTNERI SIA APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS SIA ATTOLLO BROKERS SIA AUTO ĪLE UN HERBST SIA AUTOBRAVA SIA AVL FINANCE SIA BALTIJAS MĀRKETINGA KOMPĀNIJA SIA BALTO LINK SIA BB BROKERIS SIA BM BROKERIS SIA BROKERU AĢENTŪRA-ROOT SIA CO BROKERS SIA COLEMONT FKB LATVIA SIA DFD BROKERIS SIA E-AĢENTS SIA EAST WEST TRANSIT SIA EMPIRIUS

16 SIA EURORISK LATVIA SIA EUROSTATUS SIA FCS SIA GO INSURANCE SERVICES SIA GOLDEN PROPERTIES CONSULTING SIA IIZI BROKERS SIA INS PARTNERI SIA INSURELINE SIA INTONA SIA INVESTIMUS SIA JŪSU BROKERS SIA JVC RISK MANAGEMENT & INSURANCE SIA K.O. PARTNERI SIA KEBS SIA KOREN SIA KRONOR SIA LATEKO APDROŠINĀŠANAS BROKERS SIA MAI INSURANCE BROKERS SIA MARKO BROKERI SIA MARSH SIA MITAU BROKERIS SIA MITAU MOTORS SIA MOLLER AUTO KRASTA SIA MOLLER AUTO LATVIA SIA MŪSU DOMĪNIJA SIA NIPPON AUTO SIA NORDE APDROŠINĀŠANA SIA NORVIK APDROŠINĀŠANAS BROKERIS SIA PARTNER BROKER SIA PILNA SERVISA LĪZINGS SIA PRIMEBROKER SIA PRO-BALTIC SIA PROVECTUS SIA R&D APDROŠINĀŠANAS BROKERS SIA REGOR BROKERIS SIA RINKOS SPEKTRAS LATVIJAS FILIĀLE SIA RISK MANAGEMENT SIA SKANDI APDROŠINĀŠANAS BROKERI SIA STR INSURANCE BROKERS SIA UNIBROKKER SIA UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING SIA UNICREDIT INSURANCE BROKER SIA VIS BROKERHOUSE SIA VM CONSULT SIA WESS FINANCIAL SERVICES SIA ZIEMEĻU APDROŠINĀŠANAS BROKERI

17 Aģenti SIA FLC SIA KEBS SIA EAST WEST

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats 2018. gada I. ceturksnis Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019

AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019 AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par 2018. gadu Aprīlis, 2019 Saturs Lpp. Kopsavilkums... A. Darījumdarbība un rezultāti... A.1 Darījumdarbība... A.2 Riska

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20

Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20 Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 2017. gadu Pārskata daļu tulkojums SATURS Informācija

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk