MergedFile

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "MergedFile"

Transkripts

1 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1

2 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde un padome 4 Vadības ziņojums 5-6 Paziņojums par Sabiedrības vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Pārskats par finanšu stāvokli 8-9 Peļņas vai zaudējumu un citu visaptverošo ienākumu pārskats 10 Pašu kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 11 Naudas plūsmas pārskats 12 Finanšu pārskatu pielikumi Neatkarīgu revidentu ziņojums 38 2

3 ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS Apdrošināšanas akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJAS REPUBLIKAS KOMERCREĢISTRĀ REĢISTRĀCIJAS VIETA UN DATUMS Rīga, gada 19. maijs JURIDISKĀ UN PASTA ADRESE, Antonijas iela 23, KONTAKTINFORMĀCIJA Rīga, LV-1010, Latvija Tālrunis: Fakss: AKCIONĀRS SIA BAN Holdings, 100% Reģ.Nr Adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija PĀRSKATA GADS IEPRIEKŠĒJAIS PĀRSKATA GADS REVIDENTI UN TO ADRESE gada 1. janvāris gada 31. decembris gada 1. janvāris gada 31. decembris Grant Thornton Baltic SIA Licences nr. 155 Blaumaņa iela 22 Rīga, LV Latvija Kaspars Rutkis Zvērināts revidents Sertifikāts nr

4 VALDE UN PADOME Pārskata gadā Sabiedrību vadīja valde un padome šādā sastāvā: PADOME : Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Padomes locekļi Ēriks Teilāns (no ) Lauri Kustas Aima (no ) Indrek Kasela (no ) Dmitrijs Osipovs (no ) VALDE Valdes priekšsēdētājs Valdes locekļi Aleksejs Pečerica (no ) Nataļja Jefimova (no ) Uģis Ieviņš (no līdz ) 4

5 VADĪBAS ZIŅOJUMS Apdrošināšanas akciju sabiedrība Baltijas Apdrošināšanas Nams (turpmāk tekstā Sabiedrība) ir noslēgusi savas darbības 16.gadu gads raksturojams kā spraigs un dinamisks gads spēcīgas konkurences apstākļos, kas radīja nepieciešamību intensīvi strādāt pie Sabiedrības darba efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanas. Tāpat kā apdrošināšanas tirgus dalībniekiem kopumā, arī Sabiedrībai nācās saskarties, rast risinājumus un pielāgoties tirgus attīstībai sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) jomā. Sabiedrība to veiksmīgi ir darījusi, attīstot un pilnveidojot cenu veidošanas sistēmu. Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, arī sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgajā apdrošināšanā (KASKO) ir notikušas būtiskas izmaiņas portfeļa struktūrā un tarifikācijā, kas ir ļāvis minēto apdrošināšanas veidu padarīt rentablāku un konkurētspējīgāku. Atzīmēšanas vērts ir arī Sabiedrībā paveiktais darbs, kas skar veselības apdrošināšanas pakalpojumu attīstīšanu, kas arī ir nodrošinājis veselības apdrošināšanas portfeļa pieaugumu. Sabiedrība ir ieguldījusi informācijas sistēmu attīstībā, kas, sākot ar gadu, veselības apdrošināšanas klientiem nodrošina iespēju pieteikt zaudējumus attālināti - ar interneta starpniecību, tādējādi klientiem ir radīts ērts sadarbības ar Sabiedrību rīks un nav nepieciešama klienta ierašanās klātienē, lai saņemtu pakalpojumu. No Sabiedrības puses tas, savukārt, ne tikai paātrina zaudējumu noregulēšanas procesu, paaugstinot Sabiedrības tēla pievilcību klientu acīs, bet arī samazina administratīvo slogu. Administratīvā sloga samazināšanu, ātrāku zaudējumu noregulēšanas procesu, caurskatāmību un pievilcību sadarbības partneru vidū rada arī Sabiedrības ieviestais informācijas sistēmu risinājums tiešsaistes norēķini ar ārstniecības iestādēm gadā veiktās mārketinga aktivitātes galvenokārt tika tendētas uz ceļojumu apdrošināšanas veidu, kas arī rezultējās šī apdrošināšanas veida pārdošanas apjomu pieaugumā. Pārdošanas apjomu pieaugumu sekmēja arī sadarbības attīstīšana ar partneriem, izstrādājot tiem individualizētus ceļojumu apdrošināšanas produktus. Kā ierasts, arī 2016.gadā Sabiedrība ir veltījusi lielu uzmanību apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanai ar interneta starpniecību, jo uzskata to par efektīvu pārdošanas kanālu, kas katru gadu attīstās turklāt nerada lielu administratīvo slogu. Tāpat 2016.gadā norisinājās darbs pie reģionālo nodaļu darba kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanas, kas nodrošina Sabiedrības pieejamību klientiem Latvijas Republikas reģionos un vienlaikus arī Sabiedrības atpazīstamību, kas ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgai Sabiedrības produktu virzībai tirgū. Ievērojami Sabiedrības resursi ieguldīti, pilnveidojot risku un portfeļu vadības instrumentus, kas nodrošina efektīvāku un caurspīdīgāku procesa vadību. Salīdzinot ar gadu, pērn Sabiedrības parakstīto bruto prēmiju apjoms sasniedzis milj. EUR. Sabiedrības bruto apdrošināšanas atlīdzību apjoms gadā bija 7.67 milj. EUR, bet Sabiedrības peļņa bija 44.2 tūkst. EUR. Tā pat kā visus gadus, arī aizvadītajā gadā Sabiedrība turpināja ievērot konservatīvu politiku, veidojot tehniskās rezerves un pārapdrošinot uzņemtos riskus. Tie ir būtiski priekšnoteikumi Sabiedrības stabilai darbībai tirgū un spējai pilnvērtīgi aizsargāt apdrošināšanas ņēmēju intereses. Kā katru gadu Sabiedrība ir veikusi tās darbību ietekmējošo risku izvērtējumu. Kredītrisks un tirgus risks ir svarīgākie riski, kas apdraud Sabiedrības pamatdarbību un investīciju pārvaldīšanu. Tāpēc Sabiedrībā pievērš būtisku uzmanību risku pārvaldības sistēmas darbībai un uzlabošanai. 5

6 VADĪBAS ZIŅOJUMS Savukārt attiecībā uz apdrošināšanas darbību un riskiem, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu saistību izpildi, lai rūpētos par Sabiedrības finansiālo stāvokli, ieviesti stingri riska ierobežošanas pasākumi, nosakot limitus pieļaujamajam riskam un kontrolējot to ievērošanu. Sabiedrības galvenie pārapdrošināšanas partneri ir GenRe (Standard & Poor s reitings: AA+ ), Hannover Re (Standard & Poor s AA ) un Swiss re (Standard & Poor s AA ) gadā tiks turpināta klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanas programma. Lai piesaistītu klientus, tiks īstenots mārketinga aktivitāšu plāns, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem un pārdošanai internetā. Strādājot paaugstinātas konkurences apstākļos, plānots Sabiedrības darbību katrā apdrošināšanas veidā fokusēt uz rentabliem segmentiem. Sabiedrības vadība sirsnīgi patiecas visiem klientiem, sadarbības partneriem un akcionāriem par veiksmīgo sadarbību un izrādīto uzticību gadā. Īpaša atzinība pienākas Sabiedrības darbiniekiem, kas nesavtīgi rūpējas par kompānijas attīstību, ieguldot tajā savas idejas un darbu! gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs 6

7 PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS VADĪBAS ATBILDĪBU Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS vadība apstiprina, ka Sabiedrības gada pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un atbilstošām grāmatvedības metodēm. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu no sākotnējās grāmatvedības uzskaites un apstiprina, ka gada finanšu pārskati patiesi atspoguļo Sabiedrības finanšu stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada rezultātus un naudas plūsmu. Vadība apstiprina, ka gada finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 37. lapai, ir sagatavoti, pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, un vadības lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu, kā arī par Sabiedrības darbības atbilstību Latvijas Republikas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem un citu Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs 7

8 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI GADA 31. DECEMBRĪ AKTĪVS Pielikumi EUR EUR Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Ieguldījumi Ieguldījuma īpašumi Līdzdalība radniecīgās sabiedrības kapitālā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumi kopā Atliktā nodokļa aktīvs 31(c) Debitori Debitori tiešās apdrošināšanas operācijās Apdrošinājuma ņēmēji Starpnieki Debitori no pārapdrošināšanas operācijām Pārējie debitori Debitori kopā Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Pārapdrošinātāju daļa rezervēs Pārapdrošinātāju daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs Pārapdrošinātāju daļa rezervēs kopā Nauda un tās ekvivalenti KOPĀ AKTĪVI Pielikumi no 13. līdz 37. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs 8

9 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI GADA 31. DECEMBRĪ PASĪVS Pielikumi EUR EUR Pašu kapitāls Pamatkapitāls Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Uzkrātie zaudējumi: (a) Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi ( ) ( ) (b) Pārskata gada peļņa Pašu kapitāls kopā Tehniskās rezerves Nenopelnīto prēmiju rezerves Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves Tehniskās rezerves kopā Kreditori Ilgtermiņa aizņēmumi no saistītām pusēm Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas naudas Kopā kreditori KOPĀ PASĪVS Pielikumi no 13. līdz 37. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs 9

10 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU UN CITU VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS Pielikumi EUR EUR Nopelnītās prēmijas Pārklasificēts Parakstītas prēmijas Bruto parakstītās prēmijas OCTA obligātie atskaitījumi ( ) ( ) Pārpapdrošinātāju daļa 21 ( ) ( ) Neto parakstītās prēmijas Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs Bruto prēmiju rezerves 13 ( ) ( ) Pārapdrošinātāju daļa Izmaiņas neto nenopelnīto prēmiju rezervēs ( ) ( ) Neto nopelnītās prēmijas Pārapdrošināšanas komisijas naudas ieņēmumi Procentu ienākumi Citi ienākumi IENĀKUMI KOPĀ Piekritušās atlīdzību prasības Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības Bruto izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 25 ( ) ( ) Atlīdzību noregulēšanas izdevumi 25 ( ) ( ) Atgūto zaudējumu summas Pārapdrošinātāju daļa atlīdzībās Neto izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības ( ) ( ) Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs Bruto summa 14 ( ) ( ) Pārapdrošinātaju daļa Neto izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs (2 019) Neto piekritušās atlīdzību prasības ( ) ( ) Klientu piesaistīšanas izdevumi 26 ( ) ( ) Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos Administratīvie izdevumi 27 ( ) ( ) Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortiz 28 ( ) ( ) Procentu izmaksas (28 496) (28 457) Citi izdevumi 30 (3 690) (7 002) IZDEVUMI KOPĀ ( ) ( ) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis 31(a) (17 558) (11 593) Pārskata gada peļņa Kopā visaptverošie ienākumi Pielikumi no 13. līdz 37. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs 10 Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs

11 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Rezerves Iepriekšējo Pārskata Pamatkapitāls kapitāls un gadu gada pārējās uzkrātie peļņa/(zaudējumi) Pašu kapitāls rezerves zaudējumi kopā EUR EUR EUR EUR EUR gada 31. decembrī ( ) gada peļņas pārklasifikācija (99 779) gada peļņa gada 31. decembrī ( ) gada peļņas pārklasifikācija (6 208) - Pamatkapitāla denominācija (199) (199) Pārvērtēto pamatlīdzekļu izslēgšana - (20 000) - - (20 000) gada peļņa gada 31. decembrī ( ) Pielikumi no 13. līdz 37. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs 11

12 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS EUR EUR Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības Saņemtās prēmijas Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības ( ) ( ) Samaksātā nauda par nodoto pārapdrošināšanu ( ) ( ) Starpnieku komisijas nauda ( ) ( ) Administratīvie izdevumi ( ) ( ) Obligātie maksājumi ( ) ( ) Pārējā saņemtā nauda Neto naudas plūsma no apdrošināšanas darbības ( ) ( ) Naudas plūsma no ieguldījumu darbības Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Procentu ienākumi no ieguldījumiem Atmaksātie / (izsniegtie) aizdevumi, neto ( ) Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības ( ) Naudas plūsma no finansēšanas darbības Samaksātie procentu izdevumi (28 496) (28 457) Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības (28 496) (28 457) Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums ( ) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikumi no 13. līdz 37. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa gada 15.septembrī Ēriks Teilāns Padomes priekšsēdētājs Aleksejs Pečerica Valdes priekšsēdētājs 12

13 1.PAMATINFORMĀCIJA Baltijas Apdrošināšanas nams AAS ( Sabiedrība ) dibināta gadā. Sabiedrība darbojas Latvijā, un tās darbības veids ir riska (nedzīvības) apdrošināšana. Sabiedrība piedāvā pakalpojumus šādos apdrošināšanas veidos: transportlīdzekļi; īpašums; nelaimes gadījumi; galvojumi; kravas un kuģu; palīdzības un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; veselība; dzelzceļa transporta apdrošināšana; kredītu apdrošināšana. Gada pārskata beigās Sabiedrībai ir šādas struktūrvienības: Daugavpils nodaļa, reģ.nr , Ģimnāzijas iela 34/36, Daugavpils; Rēzeknes nodaļa, reģ.nr , Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne; Liepājas nodaļa, reģ.nr , Friča Brīvzemnieka iela 52, Liepāja; Valkas nodaļa, reģ.nr , Rīgas iela 24, Valka; Valmieras nodaļa, reģ.nr , Rīgas iela 7, Valmiera; Vienības gatve nodaļa, reģ.nr , Vienības gatve 186A- 1002, Rīga; Cēsu nodaļa, reģ.nr , Raunas iela 9A, Cēsis; Ogres nodaļa, reģ.nr , Mālkalnes prospekts 26, Ogre. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošiem noteikumiem, ko izdevusi Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Šos finanšu pārskatus 2017.gada 15. septembrī ir apstiprinājusi Sabiedrības Valde. Akcionāriem ir tiesības noraidīt vadības sagatavotos un iesniegtos finanšu pārskatus un pieprasīt jaunu finanšu pārskatu sagatavošanu. Jaunie standarti un interpertācijas Sekojoši Starptautiskās Grāmatvedības Standartu Padomes grozījumi esošajos standartos un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas (SFPIK) interpretācijas, kurus ir apstiprinājusi ES, ir obligāti piemērojamas šim pārskata periodam: Grozījumi 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, 12. SFPS Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos un 28. SGS Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi Ieguldījuma uzņēmumu konsolidācijas izņēmuma piemērošana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 11. SFPS Vienošanās par sadarbību par līdzdalības daļas iegādi kopīgā darbībā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana Informācijas atklāšanas iniciatīva (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 16. SGS Pamatlīdzekļi un 38. SGS Nemateriālie ieguldījumi Nolietojuma un amortizācijas atļauto uzskaites metožu skaidrojums (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), 13

14 Grozījumi 16. SGS Pamatlīdzekļi un 41. SGS Lauksaimniecība Lauksaimniecības ražu ienesošie augi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 19. SGS Darbinieku pabalsti Fiksēto pabalstu plāni: Darbinieku iemaksas, pieņemti ES gada 17. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. februārī vai vēlāk), Grozījumi 27. SGS Atsevišķie finanšu pārskati Pašu kapitāla metode atsevišķajos finanšu pārskatos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi vairākos standartos Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi (cikls ), kuri veidojušies no ikgadējā SFPS (2. SFPS, 3. SFPS, 8. SFPS, 13. SFPS, 16. SGS, 24. SGS un 38. SGS) uzlabojumu projekta, galvenokārt, ar mērķi izslēgt pretrunas un sniegt skaidrojumus formulējumiem, pieņemti ES gada 17. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. februārī vai vēlāk), Grozījumi vairākos standartos Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi (cikls ), kuri veidojušies no ikgadējā SFPS (5. SFPS, 7. SFPS, 19. SGS un 34. SGS) uzlabojumu projekta, galvenokārt, ar mērķi izslēgt pretrunas un sniegt skaidrojumus formulējumiem, pieņemti ES gada 15. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Šo standartu un to grozījumu piemērošanas rezultātā nav bijušas nepieciešamas izmaiņas Sabiedrības grāmatvedības politikās vai finanšu pārskatos. Standarti un interpretācijas, kas ir izdoti un apstiprināti lietošanai ES, bet vēl nav spēkā Finanšu pārskatu parakstīšanas brīdī sekojoši standarti, interpretācijas un esošo standartu un interpretāciju grozījumi ir izdoti un apstiprināti lietošanai ES, bet vēl nav stājušies spēkā: 9. SFPS Finanšu instrumenti - pieņemts ES gada 22. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), 15. SFPS Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un grozījumi 15. SFPS spēkā stāšanās datums - pieņemts ES gada 22. septembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Standarti un interpretācijas, kas ir izdoti, bet vēl nav apstiprināti ES SFPS, kas apstiprināti lietošanai ES būtiski neatšķiras no Starptautisko grāmatvedības standartu valdes (SGSV) izdotajiem standartiem, izņemot sekojošus standartus un esošo standartu un interpretāciju grozījumus, kuri vēl nav apstiprināti lietošanai ES kopš finanšu pārskata izdošanas datuma (zemāk minētie datumi attiecas pilnībā uz SFPS): 14. SFPS Regulatora noteiktie atliktie posteņi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) Eiropas Komisija ir nolēmusi nesākt pagaidu standarta apstiprināšanas procesu un gaidīt gala standartu, 16. SFPS Noma (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 2. SFPS Maksājumi ar akcijām akciju maksājumu darījumu klasifikācija un vērtēšana (spēkā pārskata periodiem, ks sākas gada 1. janvārī), Grozījumi 4. SFPS Apdrošināšanas līgumi 9. SFPS Finanšu instrumenti un 4. SFPS Apdrošināšanas līgumi piemērošana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada janvārī vai, kad 9. SFPS "Finanšu instrumenti" tiek piemērots pirmo reizi), 14

15 Grozījumi 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati un 28. SGS Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos Aktīvu pārdošana vai iemaksa starp ieguldītāju un tā asociēto uzņēmumu vai kopuzņēmumu un turpmākie grozījumi (spēkā stāšanās datums atlikts uz nenoteiktu laiku, kamēr noslēgsies pētniecības projekts par kapitāla metodi), Grozījumi 15. SFPS Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem precizējumi 15. SFPS Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 7. SGS Naudas plūsma Informācijas sniegšanas iniciatīva (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 12. SGS Ieņēmumu nodoklis Atliktā nodokļa aktīva atzīšana par nodokļu zaudējumiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi 40. SGS Ieguldījuma īpašumi Pārklasificēšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), Grozījumi vairākos standartos SFPS uzlabojumi (cikls ), kuri veidojušies no ikgadējā SFPS (1. SFPS, 12. SFPS, 28. SGS) uzlabojumu projekta, galvenokārt, ar mērķi izslēgt pretrunas un sniegt skaidrojumus formulējumiem (grozījumi 12. SFPS spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk un grozījumi 1. SFPS, 28. SGS spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), 22. SFPIK Priekšapmaksa darījumos ar ārvalstu valūtu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Sabiedrība vēl nav izvērtējusi iepriekš minēto standartu, grozījumu un interpretāciju potenciālo ietekmi uz Sabiedrības finanšu pārskatiem. Joprojām nav regulēta risku ierobežošanas uzskaite attiecībā uz finanšu aktīvu un saistību portfeli, kuras principus ES vēl nav pieņēmusi. Saskaņā ar Sabiedrības aplēsēm, risku ierobežošanas uzskaites piemērošanai finanšu aktīvu vai saistību portfelim saskaņā ar 39. SGS "Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana" neietekmētu finanšu pārskatu, ja tā tiktu piemērota pārskata perioda beigās. Pārklasifikācija gadā Sabiedrība mainīja klientu piesaistes izmaksu uzrādīšanas principus peļņas vai zaudējumu aprēķinā, lai nodrošinātu izmaksu būtībai atbilstošāku klasifikāciju. Veiktas attiecīgas izmaiņas salīdzinošajos finanšu pārskatu rādītājos: Iepriekš uzrādīts Pārklasifikācija Pēc pārklasifikācijas Klientu piesaistes izdevumi Administratīvie izdevumi Nolietojuma izmaksas Pārklasifikācijai nebija ietekmes uz Sabiedrības finanšu rezultātu. 15

16 Grāmatvedības aplēšu maiņa Pārskata gadā Sabiedrība veica izmaiņas aplēsēs saistībā ar atlikto klientu piesaistīšanas izmaksu novērtējumu. Sākot ar gadu, atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos tiek ietvertas arī apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanā tieši iesaistīto darbinieku algas. Papildus atliktās klientu piesaistīšanas izmaksas, kas tika atzītas Sabiedrības gada 31. decembra pārskatā par finanšu stāvokli grāmatvedības aplēses izmaiņu rezultātā, ir EUR 263,858. Grāmatvedības aplēses izmaiņu ietekme uz Sabiedrības turpmāko periodu finanšu pārskatiem netiek atklāta, jo to nav iespējams ticami noteikt. Apdrošināšanas līgumi Prēmijas Parakstītās apdrošināšanas prēmijas ietver summas, kuras pienākas par pārskata gada laikā spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtas. Parakstītās prēmijas tiek samazinātas par pārskata gadā anulētajām un pārtrauktajām polisēm. Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās tiek aprēķināta saskaņā ar noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem. Atlīdzību prasības Atlīdzību prasības ietver uz pārskata gadu attiecināmās apdrošināšanas atlīdzību prasības un pieteikto apdrošināšanas atlīdzību zaudējumu noregulēšanas izdevumus. Atlīdzību izmaksas tiek samazinātas par atgūtajām summām ar regresa prasībām vai derīgo atlieku realizācijas summām. Klientu piesaistīšanas izdevumi Klientu piesaistīšanas izdevumi ietver komisijas un citus izdevumus, kas ir tieši saistīti ar apdrošināšanas līgumu noslēgšanu. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi Komisijas izdevumi un citi klientu piesaistīšanas izdevumi, kas ir tieši saistīti ar jaunu apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un esošo līgumu atjaunošanu, tiek uzrādīti kā atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi bilancē. Visi pārējie ar klientu piesaistīšanu saistītie izdevumi tiek norakstīti izdevumos to rašanās brīdī. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi tiek amortizēti polišu termiņa laikā atbilstoši nopelnīto prēmiju atzīšanai pēc lineārās metodes. Nenopelnīto prēmiju rezerves Nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi veido tā daļa no parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz laika periodu no bilances datuma līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, lai segtu visas atlīdzības un izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem. Rezerves tiek aprēķinātas katram apdrošināšanas līgumam atsevišķi. Apdrošināšanas atlīdzību prasību rezerves Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskā rezerve gada beigās atspoguļo novērtēto apjomu atlīdzībām, kas ir notikušas pirms pārskata gada beigām, bet nav izmaksātas. Nosakot rezervi tiek ņemtas vērā tiešās atlīdzību izmaksas un zaudējumu noregulēšanas izdevumi. Šī rezerve ietver pieteikto, bet neizmaksāto atlīdzību rezervi, kā arī notikušo, bet nepieteikto atlīdzību rezervi. Pieteikto, bet vēl neizmaksāto atlīdzību rezerves aprēķina, pamatojoties uz pieteiktajām prasībām par katru gadījumu atsevišķi. Gadījumos, kad prasība ir pieteikta, bet novērtējums nav sagatavots, kā sākuma rezerve tiek izmantots vidējais prasību lielums attiecīgajā apdrošināšanas veidā. Rezerves tiek samazinātas par atgūstajām summām ar regresa prasībām vai derīgo atlieku realizācijas summām. 16

17 Notikušo, bet nepieteikto atlīdzību rezerves (IBNR) aprēķinā tiek pielietota zaudējumu attīstības trīsstūra metode, izmantojot šādu formulu: IBNR = S * k * IAA * I, kur S pārskata periodā pieteikto apdrošināšanas atlīdzību prasību skaits; k koeficients, kas parāda, kāda daļa no periodā notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem nebija zināma apdrošinātājam tehnisko rezervju aprēķināšanas dienā; IAA vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība; I Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais iepriekšējā gada patēriņa cenu indekss. Apdrošināšanas veidos, kuros ir nepietiekoši daudz statistikas, lai izmantotu šo metodi, rezerve gadā ir noteikta 5% apmērā no pārskata gada laikā parakstītajām bruto prēmijām. Ārvalstu valūtas Sabiedrības finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Sabiedrība darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Eiropas Savienības naudas vienība eiro, kas ir Sabiedrības funkcionālā un uzrādīšanas valūta. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek konvertēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa darījuma dienā. Bilances datumā ārvalstu valūtā esošie monetārie aktīvi un saistības tiek pārvērtēti pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa 31. decembrī. Peļņa vai zaudējumi no valūtas pārvērtēšanas tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi, izņemot transporta līdzekļus, tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un amortizāciju. Transporta līdzekļi tiek uzrādīti to pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu un amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, izmantojot šādus vadības noteiktus derīgās lietošanas periodus: Licences Datorprogrammas Ēkas Transporta līdzekļi Datoru aprīkojums Mēbeles 5 gadi 5 gadi 20 gadi 5 gadi 2 gadi 5 gadi Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek nolietoti 10 gadu laikā vai atlikušajā līguma darbības periodā. Uz katru bilances datumu Sabiedrība pārbauda nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību ar mērķi noteikt, vai eksistē jebkādas pazīmes, ka ir notikusi aktīvu vērtības samazināšanās. Gadījumos, ja tādas pazīmes eksistē, notiek aktīvu atgūstamās vērtības novērtēšana, lai noteiktu vērtības samazināšanās apmēru. Ja nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā novērtēto atgūstamo vērtību, attiecīgā aktīva vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. 17

18 Finanšu aktīvi Ieguldījumi tiek uzrādīti un pārtraukta to uzrādīšana tirdzniecības dienā. Ieguldījumi sākotnēji ir uzrādīti pēc patiesās vērtības, atskaitot darījumu izmaksas, izņemot patiesā vērtībā novērtētos finanšu aktīvus, kas klasificēti kā Novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvi tiek klasificēti sekojošās kategorijās: Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri, Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (AFS) un Aizdevumi un debitoru parādi. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīvu iegādes mērķa, kas tiek noteikts iegādes brīdī. Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi Ieguldījumi ar fiksētiem vai nosakāmiem nākotnes maksājumiem un fiksētiem dzēšanas datumiem, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai ir pozitīva apņemšanās un spēja turēt līdz termiņa beigām, tiek klasificēti kā Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi. Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi tiek atspoguļoti to amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmi, atskaitot jebkādus uzkrājumus iespējamam vērtības samazinājumam. Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu aktīvi tiek klasificēti kā Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja tie ir turēti tirdzniecības nolūkos vai arī sākotnēji tiek klasificēti kā Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Aizdevumi un debitoru parādi Pircēju un pasūtītāju parādi, aizdevumi un citi debitoru parādi, kas nekotējas aktīvā tirgū, un kam ir fiksēti vai nosakāmi maksājumi, tiek klasificēti kā Aizdevumi un debitoru parādi. Aizdevumi un debitoru parādi tiek uzrādīti amortizētajā izmaksu vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi, atskaitot aktīvu vērtības samazināšanos. Procentu ieņēmumi tiek atzīti, izmantojot efektīvo procentu likmi, izņemot īstermiņa debitorus, attiecībā uz kuriem procentu ieņēmumi būtu nenozīmīgi. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās Katrā bilances datumā vadība izvērtē, vai nav notikusi vērtības samazināšanās visiem finanšu aktīviem, izņemot tos aktīvus, kas ir uzrādīti pēc patiesās vērtības. Ir notikusi finanšu aktīvu vērtības samazināšanās, ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka viena vai vairāku notikumu rezultātā, kas notikuši pēc finanšu aktīva sākotnējās atzīšanas, sagaidāmā ieguldījuma naudas plūsma mainīsies. Amortizētajā vērtībā uzrādīto finanšu aktīvu vērtības samazināšanās tiek aprēķināta kā atšķirība starp aktīva uzskaites vērtību un nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtību, kas tiek diskontēta, ņemot vērā sākotnēji noteikto efektīvo procentu likmi. Nauda un tās ekvivalenti Naudas līdzekļi sastāv no naudas līdzekļiem kasē un pieprasījuma noguldījumiem, un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 30 dienām kredītiestādēs. Ieguldījuma īpašumi Ieguldījuma īpašumi, kas tiek turēti, lai gūtu nomas maksu vai sagaidītu vērtības pieaugumu, sākotnēji tiek novērtēti pēc izmaksu vērtības, ieskaitot darījuma izmaksas. Turpmāk tie tiek novērtēti to patiesajā vērtībā. Izmaiņas patiesajā vērtībā tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad tās ir radušās. 18

19 Aizņēmumi Aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, no aizņēmuma summas patiesās vērtības atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi. Amortizācijas rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā par darba devēja vienu dienu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, kā arī ņemot vērā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Komisijas naudas no starpniecības pakalpojumiem Komisijas naudas, ko Sabiedrība saņem no citām apdrošināšanas sabiedrībām par to produktu pārdošanu, netiek atliktas, bet atzītas kā ieņēmumi periodā, kurā tās pienākas Sabiedrībai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Sabiedrībai nav jāsniedz jebkādi pakalpojumi šo polišu darbības laikā. Nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas ietver aprēķinātās komisijas no pārapdrošinātājiem saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem, kuras tiek atliktas un attiecinātas uz ieņēmumiem attiecīgo polišu darbības laikā. Procentu ienākumi un izdevumi Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar uzkrāšanas principu, izmantojot efektīvo procentu metodi. Procentu ienākumi ietver procentus, kas nopelnīti par noguldījumiem bankās un aizdevumiem. Noma Nomas darījumi, kas būtībā nodod nomniekam visus ar aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. Visi citi nomas darījumi tiek klasificēti kā operatīvās nomas darījumi. Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, visā nomas līguma periodā. Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts no apliekamā ienākuma par pārskata periodu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmuma ienākuma nodokli", piemērojot 15% likmi. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas radies no īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus nodokļu deklarācijās un šajā finanšu pārskatā, ir aprēķināts, izmantojot saistību metodi. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs un saistības tiek noteiktas, pamatojoties uz nodokļu likmēm, kuras ir paredzēts piemērot tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības. Galvenās īslaicīgās atšķirības laika ziņā izriet no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, atsevišķām nodokļu vajadzībām neatskaitāmām uzkrātajām saistībām, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kurus iespējams izmantot turpmākajos pārskata periodos. Atlikto nodokļu aktīvi šajā finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tikai tādā gadījumā, ja var pietiekami pamatoti paredzēt to atgūstamību. 19

20 Saistītās personas Ja viena persona var kontrolēt otru vai arī, ja tai ir ievērojama ietekme uz otru personu, tad tās tiek uzskatītas par saistītām pusēm. Par saistītām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, augsta līmeņa vadība, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kas tieši vai netieši caur vienu vai vairākiem starpniekiem kontrolē Sabiedrību vai arī kuras Sabiedrība kontrolē, vai kuras ar Sabiedrību atrodas zem kopējas kontroles. Patiesā vērtība Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā aktīvs var tikt realizēts vai saistības nokārtotas normālos tirgus apstākļos. Ja, pēc vadības domām, finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites vērtības, patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. Novērtējumu pielietošana, kritiskie spriedumi un neskaidrības Lai sagatavotu finanšu pārskatus, vadībai nepieciešams veikt aprēķinus un pieņēmumus. Šie aprēķini un pieņēmumi ietekmē uzrādīto aktīvu, saistību un ārpus bilances posteņu vērtību, kā arī uzrādītus ieņēmumus un izdevumus. Faktiskais rezultāts var atšķirties no šiem aprēķiniem. Būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī citas neskaidrības, kuras pastāv bilances datumā, attiecībā uz ko pastāv būtisks risks, ka nākamajā finanšu gadā būs nepieciešamas būtiskas uzrādīto aktīvu un saistību korekcijas, ir saistītas ar apdrošināšanas līgumu saistībām (skat. grāmatvedības politiku par tehniskajām rezervēm), kā arī debitoru parādu un aizdevumu atgūstamās vērtības noteikšanu. Aprēķinātās atlīdzību prasības ietver tiešos izdevumus, kas saistīti ar atlīdzību izmaksāšanu, šos izdevumus samazinot par sagaidāmajām summām, kas tiks atgūtas ar regresa prasībām vai derīgo atlieku realizācijas. Sabiedrība veic saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka tai ir pieejama atbilstoša informācija par prasībām. Tomēr, ņemot vērā neskaidrības prasību tehnisko rezervju izveidē, ir iespējams, ka gala rezultāts būs atšķirīgs no sākotnēji uzrādītās saistības. Saistības ietver arī tehnisko rezervi notikušajām, bet vēl nepieteiktajām atlīdzībām. Pieteikto, bet vēl neizmaksāto atlīdzību rezerves aprēķina, pamatojoties uz pieteiktajām prasībām par katru gadījumu atsevišķi. Gadījumos, kad prasība ir pieteikta, bet novērtējums nav sagatavots, kā sākuma rezerve tiek izmantots vidējais prasību lielums attiecīgajā apdrošināšanas veidā. Rezervju noteikšana notikušajām, bet vēl nepieteiktajām atlīdzībām parasti ir saistīta ar lielākām neskaidrībām nekā jau pieteiktajām atlīdzībām, attiecībā uz kurām informācija par notikušo apdrošināšanas gadījumu ir pieejama. Uzkrājumi debitoru parādu un izsniegto aizdevumu vērtības samazinājumam tiek noteikti, pamatojoties uz vadības aplēsēm par saņemamajām naudas plūsmām. Faktiskās naudas plūsmas var atšķirties no šīm aplēsēm. 20

21 2. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI Datorprogrammu licences Avansa maksājumi par datorprogrammām Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Iegādāts Uzkrātā amortizācija Aprēķināts Aprēķināts Bilances vērtība PAMATLĪDZEKĻI Datori un biroja iekārtas Transporta līdzekļi Mēbeles un citi pamatlīdzekļi Nomāto pamatlīdzekļu uzlabojums Ēkas (birojs) Avansa maksā-jumi par pamatlīdzekļiem Sākotnējā / pārvērtētā vērtība Iegādāts Izslēgts (22 681) (18 114) (44 339) (85 134) Iegādāts Pārklasificēts (40 010) - Izslēgts (11 891) (20 000) (5 629) (37 520) Uzkrātais nolietojums Aprēķināts Izslēgts (22 681) (18 114) (44 339) (85 134) Aprēķināts Izslēgts (11 891) (19 667) (5 629) - (37 187) Kopā Bilances vērtība

22 4. IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI Sabiedrībai piederošo zemes gabalu ("Lauciņi-2" un "Lauciņi-B") Mārupes pagastā tirgus vērtība noteikta, pamatojoties uz neatkarīgu sertificētu vērtētāju veikto novērtējumu. Novērtējums tika veikts, izmantojot tirgus datu salīdzināšanas metodi (novērtējums atbilst 3. līmeņa patiesās vērtības klasifikācijas kritērijiem atbilstoši SFPS 13) Iegādes cena Patiesās vērtības izmaiņas Kopā Patiesās vērtības izmaiņas pārskata gadā: Patiesās vērtības izmaiņas gada sākumā Patiesās vērtības pieaugums Patiesās vērtības izmaiņas gada beigās LĪDZDALĪBA RADNIECĪGĀS SABIEDRĪBAS KAPITĀLĀ Sabiedrība ir veikusi ieguldījumu Zemgales Nams SIA pamatkapitālā EUR 2,216 apmērā. Radniecīgā sabiedrība Zemgales Nams 9 SIA reģistrēta LR Komercreģistrā gada 9. novembrī, tās juridiskā adrese ir Zemgales prospekts 9, Jelgava, vienotais reģistrācijas numurs Radniecīgās sabiedrības darbības veids saskaņā ar statūtiem ir darījumi ar savu nekustamo īpašumu. 100% radniecīgās sabiedrības pamatkapitāla pieder Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS. Radniecīgā sabiedrība neveic saimniecisko darbību, un tās finanšu informācija ir nenozīmīga, tādēļ konsolidētie finanšu pārskati netiek sagatavoti. 6. AIZDEVUMI (Atmaksāts) / izsniegts gadā Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi saistītai pusei Aizdevumi darbiniekiem Citi (34 516) Uzkrājumi (27 210) - (27 210) Kopā (Atmaksāts) / izsniegts gadā Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi saistītai pusei Citi (28 817) Uzkrājumi (27 210) - (27 210) Kopā (28 817) gada vidējā procentu likme aizdevumiem ir 5.50% gadā ( %) gadā Sabiedrība par EUR 1,403,000 pārņēma saistītās puses saistības pret kredītiestādi. Kopējās Sabiedrības prasības pret saistīto pusi ir EUR 1,875,521. Prasība ir nodrošināta ar hipotēku. Šīs prasības atmaksas termiņš ir gada 22. marts. Pārējo ar hipotēku nodrošināto aizdevumu atmaksas termiņš ir gada 31. decembris. 22

23 7. TERMIŅNOGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS Pamatsumma Uzkrātie procenti Kopā gada vidējā procentu likme termiņnoguldījumiem ir 0.6% gadā (2015: 0.875%). Atlikušais termiņš mēn DEBITORI Debitori - apdrošinājuma ņēmēji Debitori no pārapdrošināšanas Debitori - apdrošinājuma ņēmēji kopā Debitori starpnieki Uzkrājumi nedrošiem parādiem Debitori - starpnieki kopā Saistīto sabiedrību parādi par prasību cesiju Parādi par regresa prasībam Citas prasības pret saistītām pusēm Pārējie debitori Pārējie debitori kopā Kopā (41 061) (41 061) Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem parādiem pārskata gadā: Uzkrājumi šaubīgiem parādiem gada sākumā Palielinājums Uzkrājumi šaubīgiem parādiem gada beigās ATLIKTIE KLIENTU PIESAISTĪŠANAS IZDEVUMI Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi gada sākumā Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi gada beigās 10. UZKRĀTIE IENĀKUMI UN NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI Nomas priekšapmaksa saistītai pusei Pārējie Kopā

24 11. NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI Nauda kasē Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Kopā PAMATKAPITĀLS UN REZERVES gada 31. decembrī Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 3,948,469 (LVL 2,775,000) gadā tika veikta pamatkapitāla denominācija no latiem uz eiro, pamatkapitāls uz 2016.gada 31.decembrī ir EUR 3,948,270. Apmaksāto pamatkapitālu veidoja 5,550 akcijas, vienas akcijas nominālvērtība ir EUR Visas akcijas ir parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un gada 31. decembrī visas akcijas piederēja SIA BAN Holdings". SIA BAN Holdings dalībnieki ir Ēriks Teilāns (51.01%) un ING Luxembourg S.A (48.99%). ING Luxembourg S.A. ir holdinga kapitāla daļu turētāja, kas pārstāv investīciju sabiedrību Amber Trust II S.C.A, kuru ir dibinājušas un kopīgi pārvalda Danske Bank meitas uzņēmums Danske Capital un ASV kompānija Firebird Management. Sabiedrības rezerves gada 31. decembrī ietver iepriekšējo gadu atskaitījumus no Sabiedrības peļņas atbilstoši akcionāra lēmumiem par peļņas sadali EUR 85,372 apmērā un pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezervi EUR 20,000 apmērā. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve tika izlaista gadā, pamatojoties uz saistīto aktīvu izslēgšanu. 13. NENOPELNĪTO PRĒMIJU REZERVES Bruto summa Pārapdrošinātāju daļa Neto summa Atlikums pārskata gada sākumā ( ) ( ) Izmaiņas pārskata gadā ( ) (75 368) Atlikums pārskata gada beigās ( ) ( ) ATLIKTO APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU PRASĪBU TEHNISKĀS REZERVES Bruto summa Pārapdrošinātāju daļa Neto summa Atlikums pārskata gada sākumā ( ) ( ) ( ) ( ) Pieteiktās, bet nenoregulētās ( ) ( ) ( ) ( ) Notikušās, bet nepieteiktās ( ) ( ) - - ( ) ( ) Izmaiņas pārskata gadā ( ) ( ) (2 019) Pieteiktās, bet nenoregulētās ( ) (23 006) Notikušās, bet nepieteiktās (93 799) ( ) ( ) Atlikums pārskata gada beigās ( ) ( ) ( ) ( ) Pieteiktās, bet nenoregulētās ( ) ( ) ( ) ( ) Notikušās, bet nepieteiktās* ( ) ( ) ( ) ( ) * Saskaņā ar Sabiedrības Tehnisko rezervju aprēķināšanas metodoloģiju, notikušo, bet nepieteikto prasību rezerves 2015.gadā tiek uzrādītas neto summā. Bruto notikušo, bet nepieteikto prasību rezerve gada 31. decembrī ir EUR 1,275,850, pārapdrošinātāju daļa ir EUR 577,

25 15. AIZŅĒMUMI NO SAISTĪTĀM PUSĒM Sabiedrība ir saņēmusi vairākus aizņēmumus no saistītām pusēm. Aizņēmumu EUR 284,574 apmērā atmaksas termiņš ir gada 31. marts. Aizņēmumu EUR 284,575 apmērā atmaksas termiņš nav fiksēts, tie atmaksājami ne ātrāk kā 5 gadus pēc paziņojuma par aizņēmuma uzteikumu saņemšanas gada 31. decembrī spēkā esošā aizņēmumu procentu likme ir 5% gadā. Aizņēmumi nav nodrošināti. 16. KREDITORI NO PĀRAPDROŠINĀŠANAS OPERĀCIJĀM Vācijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS Aprēķināts gadā Samaksāts gadā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( ) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( ) Pievienotās vērtības nodoklis (4 378) Nekustamā īpašuma nodoklis (385) - Uzņēmumu ienākuma nodoklis par maksājumiem nerezidentiem (2 668) - Uzņēmējdarbības riska nodeva (594) 48 Kopā ( ) PĀRĒJIE KREDITORI Norēķini par komisijām ar brokeriem un starpniekiem Saistības pret darbiniekiem Obligātie maksājumi FKTK un Apdrošināto aizsardzības fondam LTAB obligātie atskaitījumi Parādi saistītām pusēm Citi Kopā UZKRĀTĀS SAISTĪBAS Uzkrātie izdevumi personāla neizmantotiem atvaļinājumiem Kopā ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS 2016.gadā 31.decembrī Sabiedrība nav uzņēmusies pienākumus veikt kapitālieguldījumus nākotnē gada 31.decembrī Sabiedrībai nav spēkā neatceļamu operatīvās nomas līgumu, izņemot telpu nomas līgumus, kas var tikt atcelti viena līdz trīs mēnešu laikā. 25

26 21. BRUTO PARAKSTĪTĀS PRĒMIJAS Bruto summa Pārapdrošinātāju daļa Nelaimes gadījumu apdrošināšana ( ) ( ) Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ( ) ( ) Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (3 905) (3 942) Galvojumu apdrošināšana ( ) (65 410) OCTA ( ) ( ) Veselības apdrošināšana Palīdzības apdrošināšana Kopā ( ) ( ) 22. PĀRAPDROŠINĀŠANAS KOMISIJAS NAUDAS IEŅĒMUMI Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana OCTA Kopā PROCENTU IENĀKUMI Procentu ienākumi par termiņnoguldījumiem un vērtspapīriem Procentu ienākumi par aizdevumiem Kopā CITI IENĀKUMI Ieņēmumi no ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības pieauguma Komisija par lietu administrēšanu, polišu pārtraukšanu Pārējie ieņēmumi Kopā

27 25. IZMAKSĀTĀS ATLĪDZĪBAS Bruto Pārapdrošinātāju daļa Izmaksātās atlīdzības: Nelaimes gadījumu apdrošināšana (33 032) (29 291) - - Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ( ) ( ) Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (1 015) (4 483) - - OCTA ( ) ( ) Galvojumu apdrošināšana ( ) Veselības apdrošināšana ( ) ( ) - - Palīdzības apdrošināšana ( ) ( ) - - Kopā izmaksātās atlīdzības ( ) ( ) Atlīdzību noregulēšanas izdevumi: Nelaimes gadījumu apdrošināšana (1 245) (1 595) - - Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (90 034) (90 553) - - Īpašuma apdrošināšana (24 223) (30 518) - - Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (40) - OCTA (51 872) (39 750) - - Galvojumu apdrošināšana (2 110) - Veselības apdrošināšana - (54) - - Palīdzības apdrošināšana (16 539) (15 818) - - Kopā atlīdzību noregulēšanas izdevumi ( ) ( ) - - Atgūto zaudējumu summas: Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana OCTA apdrošināšana Palīdzības apdrošināšana Veselības apdrošināšana Kopā atgūtie zaudējumi Kopā ( ) ( ) KLIENTU PIESAISTĪŠANAS IZDEVUMI Pārklasificēts Nelaimes gadījumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana OCTA Veselības apdrošināšana Palīdzības apdrošināšana Kopā Klientu piesaistīšanas izdevumi iekļauj komisijas brokeriem par klientu piesaisti un pārdošanas darbinieku atalgojuma izmaksas. 27

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr.147 no 31.08.2016. Baltijas Apdrošināšanas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47

AS SADALES TĪKLS GADA AS SADALES PĀRSKATS TĪKLS GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS gada pārskats 1 no 47 2017 2018 AS SADALES TĪKLS GADA AS "SADALES PĀRSKATS TĪKLS" GADA PĀRSKATS AS SADALES TĪKLS 2018. gada pārskats 1 no 47 SATURS Galvenie darbības rādītāji 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskati * Peļņas vai

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk