VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats"

Transkripts

1 Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati)

2 Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU... 7 FINANŠU PĀRSKATS... 7 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 8 BILANCE (Aktīvs)... 9 BILANCE (Pasīvs) NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS STARPPERIODU SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (līdz ierakstam par firmas maiņu LR UR komercreģistrā AS Latvijas autoceļu uzturētājs ) Valsts akciju sabiedrība (līdz ierakstam par firmas maiņu LR UR komercreģistrā Akciju sabiedrība) Reģistrācijas Nr., vieta un datums , Rīga, Uzņēmumu reģistrā Reģistrācijas Nr., vieta un datums , Rīga, Komercreģistrā Juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073 Valde Vladimirs Kononovs (valdes priekšsēdētājs) No Guntis Karps (valdes loceklis) No Oskars Zemītis (valdes loceklis) No Māris Krastiņš (valdes loceklis) No līdz Anastasija Udalova (valdes loceklis) No Padome Ar akcionāru sapulces lēmumu 2016.gada 20.maijā ir ievēlēta padome uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā: Uldis Reimanis (padomes priekšsēdētājs) No Ivars Pāže (padomes loceklis) No Normunds Narvaišs (padomes loceklis) No Finanšu gads Pārskata periods

4 VADĪBAS ZIŅOJUMS VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (turpmāk arī Sabiedrība) ir reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 24.septembrī. Sabiedrība ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī veic būvmateriālu dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ir komercsabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu, vienlaikus pildot valsts pārvaldes uzdevumu, kas noteikts saskaņā ar likuma Par autoceļiem panta pirmo daļu un Ministru kabineta gada 27. decembra rīkojumu Nr. 684 Par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu deleģēšanu akciju sabiedrībai Latvijas autoceļu uzturētājs. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar modernām tehnoloģijām un profesionāliem darbiniekiem nodrošina komplekso ceļu uzturēšanu efektīvā un videi draudzīgā veidā visā Latvijas Republikas teritorijā. Sabiedrības darbība pārskata periodā Sabiedrības komercdarbības galvenā prioritāte pārskata periodā bija gada 18. decembrī noslēgtā Deleģēšanas līguma ar Satiksmes ministriju saistību izpilde, kas paredz, ka no gada 1. janvāra Satiksmes ministrija deleģē Sabiedrībai valsts pārvaldes uzdevumu - valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu. Līgums noslēgts uz 7 gadiem līdz gada 31. decembrim. Sākot ar 2014.gadu Sabiedrībai saimnieciskajā darbībā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7.punkta b. apakšpunkta normas t.i. vismaz 80% un vairāk no gada finanšu apgrozījuma ir valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu ieņēmumu apjoms-deleģēšanas līguma izpildes ieņēmumi un ne vairāk kā 20% tās gada finanšu apgrozījumu veido citu pakalpojumu izpildes ieņēmumu apjoms, proti, ieņēmumi no darbiem uz pašvaldības ceļiem, no maģistrālo ielu uzturēšanas darbiem, no produkcijas būvmateriālu realizācijas u.c. Pastāvot šādai ieņēmumu struktūrai, pastāv finanšu risks, ka pieaugot ieņēmumu apjomam no viena klienta, tiek radīta atkarība no viena klienta, kas var atstāt ietekmi uz Sabiedrības naudas plūsmu, likviditātes un maksātspējas rādītājiem. Sabiedrības darbību raksturo divi autoceļu uzturēšanas uzņēmumam specifiski faktori: pakalpojumu sniegšanas vieta visā valsts teritorijā, un no tā izrietošā nepieciešamība pēc ražošanas bāzēm tuvu darba vietai, un nepieciešamība uzturēt specifisku, sezonāliem darbiem izmantojamu tehniku un darbaspēku. Sabiedrības ieņēmumu apjoms no pamatdarbības (neto apgrozījums) 2016.gada pārskata periodā ir 47,678 milj. eiro, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, ieņēmumu apjoms no pamatdarbības ir samazinājies par 1,0 %, absolūtos skaitļos par 0,476 milj. eiro. Ieņēmumu apjoms no pamatdarbības (neto apgrozījums), salīdzinot ar gada plānu, ir palielinājies par 1,250 milj. eiro (+2,7%), to galvenokārt ir ietekmējis ieņēmumu apjoma pieaugums no valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas par 0,853 milj. eiro (+2,2%). Tas skaidrojams ar ziemas sezonas meteoroloģiskiem un darbu veikšanas tehnoloģijai atbilstošiem apstākļiem. Pamatdarbības izmaksas pārskata periodā tika plānotas 41,240 milj. eiro apmērā. Pārskata periodā pamatdarbības izmaksas ir 40,204 milj. eiro, palielinoties ieņēmumu apjomam no pamatdarbības par 2,7%, izmaksas ir samazinājušās par 2,5%, absolūtos skaitļos 1,035 milj. eiro, kas atstāj ietekmi uz Sabiedrības pārskata perioda peļņu. Būtiskākās izmaksu apjoma novirzes ir degvielas iepirkšanas izmaksām, samazinājums par 23,0%, absolūtos skaitļos par 1,017 milj. eiro, izejvielu un pamatmateriālu iepirkšanas izmaksām, samazinājums par 8,9%, absolūtos skaitļos par 0,875 milj. eiro. Par 2,7% ir pieaugušas netiešās izmaksas, absolūtos skaitļos par 0,407 milj. eiro, būtiskākās izmaksu apjoma novirzes ir vērojamas ražošanas pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izmaksām- par 11,9%, absolūtos skaitļos par 0,384 milj. eiro. Pārskata periodā ieņēmumu struktūra no pamatdarbības (finanšu apgrozījuma) ir sekojoša: 85,0% ir ieņēmumu apjoms no SM deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes un 15,0% -ieņēmumu apjoms no pārējās 4

5 saimnieciskās darbības t.i. ieņēmumi no darbiem uz pašvaldības ceļiem, no maģistrālo ielu uzturēšanas darbiem, no citiem ceļu darbiem, no produkcijas būvmateriālu realizācijas u. c. Sabiedrības operatīvā peļņa pārskata periodā ir sasniegusi 4,793 milj. eiro, plānota tika 2,287 milj. eiro apmērā, novirzes apjoms absolūtos skaitļos 2,506 milj.eiro. Ietekme uz operatīvās peļņas apjomu: pirmkārt, salīdzinot pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultātus ar plānotajām pozīcijām, ir vērojams, ka ieņēmuma apjoma izpilde ir 102,7%, izmaksu izpilde- 97,5%, otrkārt, sniegto pakalpojumu apjoma (rentabilitātes slieksnis), pie kura Sabiedrībai nav zaudējumi, samazinājums t. i. apgrozījums, kas nodrošina finansiālo rezultātu vienādu ar 0. Jo rentabilitātes slieksnis ir zemāks, jo vieglāk izturēt ieņēmumu apjoma samazinājumu (pieprasījuma kritumu). Sabiedrības rentabilitātes slieksnis pārskata periodā vidēji mēnesī ir 4,211 milj. eiro, plānots 4,626 milj.eiro. Sabiedrības aktīvu vērtība ir 65,301 milj. eiro. Salīdzinot ar gada periodu, aktīvu vērtība ir palielinājusies par 9,8%, absolūtos skaitļos par 5,821 milj. eiro. Būtiskākās novirzes: ilgtermiņa ieguldījumu vērtība ir pieaugusi par 7,7%, absolūtos skaitļos par 3,450 milj. eiro, apgrozāmo līdzekļu vērtība ir pieaugusi par 16,4%, absolūtos skaitļos par 2,322 milj. eiro, t.sk. būtiskākais pieaugums vērojams debitoru atlikumā (1,045 milj. eiro jeb 21,2%). Sabiedrības kapitāla struktūra ir sabalansēta, aizņemtā kapitāla īpatsvars ir 28%. Tendence pieaugt. Maksājamo % seguma koeficients ir 67,8 t. i. Sabiedrības spēja ar iegūto peļņu segt % maksājumus, neskarot pašu kapitālu. Sabiedrībā uz katru ieguldīto pašu kapitāla eiro ir piesaistīts ārējais kapitāls 0,41eiro. Tendencepieaugt. Sabiedrības saimnieciskās darbības naudas plūsma ir pietiekama, lai nodrošinātu aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumu segšanu nepieciešamā apmērā un ir pietiekama rezerve gadījumos, ja saimnieciskās darbības naudas plūsmā ir īstermiņa svārstības. Sabiedrība pārskata periodā esošo saistību dzēšanai (līzingu saistību maksājumu pamatsumma, kredītu atmaksa) ir izlietojusi 4,229 milj. eiro. Ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma izmaksas pārskata periodā ir 4,724 milj. eiro, starpība 0,495 milj. eiro gadā pārskata periodā Sabiedrība ir sekmīgi izpildījusi SM deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, saskaņā ar likuma Par autoceļiem 7. panta trešo prim daļu - valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu 40,528 milj. eiro apmērā (bez PVN). Sabiedrība pārskata periodā ir veikusi kapitālieguldījumus 7,134 milj. eiro apmērā t.sk gada pārejošās investīcijas 5,540 milj. eiro, izmantojot pašu līdzekļus un piesaistot aizņemto kapitālu. Sabiedrības turpmākā attīstība Sabiedrības darbību un attīstību nākamajos gados būtiski ietekmēs autoceļu un ar tiem saistīto inženierbūvju un komunikāciju komplekso uzturēšanas darbu, būvniecības, remontu finansējuma apjomi, kā arī energoresursu cenu svārstības Sabiedrības mērķi ir kvalitatīva valsts pārvaldes uzdevuma valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana visā valsts teritorijā, saskaņā ar deleģēšanas līgumu (grozījumi likumā Par autoceļiem 23 2 panta otrā daļa), aktīva piedalīšanās valsts, pašvaldību un citu pasūtītāju izsludinātajos iepirkumos, piedāvājot kvalitatīvu pakalpojumu un konkurētspējīgu cenu, turpināt būvmateriālu ražošanu un meklēt iespējas produkcijas noieta tirgus paplašināšanai gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Sabiedrībā finanšu vadības stratēģijas mērķi ir optimālas kapitāla struktūras veidošana, efektivitātes un stabilitātes nodrošināšana, saprātīgas peļņas gūšana, kas atbilst Sabiedrības stratēģiskajām prioritātēm gadam formulētie uzdevumi un veicamās darbības: nodrošināt valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu kvalitatīvu plānošanu un izpildi atbilstoši deleģēšanas līguma prasībām; uzlabot (centralizēt) iekšējās administratīvās procedūras, efektīvākas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai, izveidot vienotu IT bāzi ražošanas procesa vadībai vienotās biznesa sistēmas izstrāde; 5

6 nodrošināt optimālu kapitāla struktūru, izstrādājot pārskata gada budžetu, nosakot aizņemto līdzekļu apjomu investīciju finansēšanai, pašu kapitāla īpatsvars nedrīkst būt mazāks par 45% no bilances aktīvu summa; nodrošināt saprātīgas peļņas gūšanu, izstrādājot pārskata gada budžetu, noteikt, ka neto peļņas rādītājs nedrīkst būt zemāks par 2%; nodrošināt uzņēmuma īstermiņa maksājumu veikšanas spēju, izstrādājot pārskata gada budžetu, noteikt, ka vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam- kopējam likviditātes koeficentam (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) jābūt ne mazākam par 1,4. uzlabot integrētās kvalitātes vadības sistēmas procedūras; nodrošināt iepirkumu veikšanu atbilstoši publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Finanšu instrumentu izmantošana Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm, pircēju un pasūtītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kā arī atvasinātie finanšu instrumenti (procentu mijmaiņas darījumi) un nauda. Aizņēmumu no kredītiestādēm galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības un kapitālieguldījumu finansējumu. Valdes vārdā Valdes priekšsēdētājs V.Kononovs 2016.gada 24. oktobris 6

7 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Sabiedrības neauditētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2016.gada 30.septembrī, ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.. Sabiedrības finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Sabiedrības Valdes vārdā, Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs 7

8 FINANŠU PĀRSKATS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) uz 2016.gada 30.septembri gada janvāris gada - septembris janvāris - septembris Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ( ) ( ) Bruto peļņa Administrācijas izmaksas ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (7 739) (5 100) Peļņa no saimnieciskās darbības Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (71 730) (91 964) Peļņa pirms nodokļiem Pārskata gada peļņa

9 BILANCE A K T Ī V S Pielikums Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz. tiesības Citi nemateriālie ieguldījumi Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: a) zemes gabali, ēkas un būves b) ieguldījuma īpašumi Augi: a) bioloģiskie aktīvi Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļi kopā Citi ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Nauda un tās ekvivalenti Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma

10 BILANCE P A S Ī V S Pielikums Pašu kapitāls Akciju kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa b) pārskata gada peļņa Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi Uzkrājumi Uzkrājumi kopā Kreditori Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Finanšu nomas saistības Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Finanšu nomas saistības No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma

11 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Sagatavots, izmantojot tiešo metodi Pamatdarbības naudas plūsma 2016.gada janvāris - septembris 2015.gada janvāris - septembris Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, par pārējiem pamatdarbības izdevumiem ( ) ( ) Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi procentu maksājumiem (73 394) (93 048) Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem ( ) ( ) Pamatdarbības neto naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtie aizņēmumi Saņemts overdrafts Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai ( ) ( ) Izdevumi overdrafta atmaksāšanai ( ) ( ) Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam ( ) ( ) Samaksātas dividendes ( ) ( ) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Akciju kapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu Iepriekšējo gadu pārvērtēšanas nesadalītā peļņa rezerve Pārskata gada peļņa Kopā Kopā pašu kapitāls Aprēķinātās dividendes gada peļņas ieskaitīšana nesadalītajā peļņā Pārskata perioda peļņa ( ) ( ) ( ) Kopā Kopā Aprēķinātās dividendes ( ) ( ) gada peļņas ieskaitīšana nesadalītajā peļņā ( ) gada peļņa Noapaļošana - - (1) - (1) Kopā pašu kapitāls

13 STARPPERIODU SAĪSINĀTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un citiem grāmatvedību reglamentējošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un piemērojot tos pašus uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2015.gada finanšu pārskatus. Peļņas vai zaudējumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešās metodes Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (). Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāmi kopā ar Sabiedrības gada pārskatu 2. Pamatlīdzekļi Pārskata periodā Sabiedrība ir veikusi ieguldījumus pamatlīdzekļos apmērā, tai skaitā: - nemateriālajos aktīvos , - nekustamā īpašumā tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās citos pamatlīdzekļos Sabiedrība pārskata periodā ir atsavinājusi pamatlīdzekļus ar sākotnējo vērtību un bilances vērtību Aizņēmumi no kredītiestādēm gada 13. janvārī ar Nordea Bank AB Latvijas filiāli noslēgts overdrafta līgums Nr.2016-OD-1. Overdrafta kopējā pieejamā summa līguma ietvaros līdz gada 31. decembrim ir Saistību pastiprinājumi (ķīla) netiek piemēroti gada 30.septembrī overdrafts nav izmantots gada 2. augustā noslēgts kredīta līgums Nr ar OPCorporate Bank plc filiāle Latvijā par summu sāls noliktavas ēkas būvniecībai Ludzā. Kredīta atmaksas termiņš ir gada 31.jūlijā. Kredīts ir nodrošināts ar komercķīlu. Ķīlas priekšmets ir nekustamie īpašumi Ludzā, Dagdas ielā 15, kuru bilances vērtība gada 30. septembrī ir Kopējā hipotēkas summa ir Finanšu nomas saistības Sabiedrība pārskata periodā ir noslēgusi vairākus finanšu nomas līgumus: - ar SIA "SEB līzings" tika noslēgti 55 saistību līgumi par ceļu uzturēšanas tehnikas iegādi. Vidējā svērtā procentu likme 0.66%. - ar SIA "DNB līzings" tika noslēgti 10 saistību līgumi par ceļu uzturēšanas tehnikas iegādi. Vidējā svērtā procentu likme 0.73%. - ar SIA "OP Finance" tika noslēgti 38 saistību līgumi par ceļu uzturēšanas tehnikas iegādi. Vidējā svērtā procentu likme 0.75%. 13

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Akciju Sabiedrība “Grindeks”

Akciju Sabiedrība “Grindeks” Akciju sabiedrība Grindeks Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati par periodiem, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī un 2015. gada 31. decembrī, sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats 2018. gada 1. janvāris 31. marts (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk