UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "UZŅĒMUMA NOSAUKUMS"

Transkripts

1 SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU

2 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada 31.decembri 7 Parskats par naudas plūsmu 9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Gada pārskata pielikumi 1.Informācija par lietoto grāmatvedības uzskaites politiku un atbilstība pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem Cita informācija Skaidrojums par grāmatvedības politikas mainu 16 Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem 17 Skaidrojumi pie bilances posteņiem 19

3 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Ziņas par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Jēkabpils reģionālā slimnīca Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistrācijas Nr Adrese (juridiskā un pasta) Andreja Pormaļa iela 125,Jēkabpils,LV5201 Valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris Valdes locekļi Ruta Miķelsone, Gunta Dābola Gada pārskatu sagatavoja galvenā grāmatvede Gunta Dābola Dibinātāja pilnvarotais pārstāvis gada pārskata apstiprināšanai Jānis Raščevskis Pārskata gads

4 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Vadības ziņojums. Darbības veids SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca (turpmāk tekstā saukta Sabiedrība ) darbojas kopš 1912.gada, LR Uzņēmumu reģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēta 1997.gada 01.septembrī, kapitāldaļu īpašnieks 100% apmērā ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Pārvaldes institūcija ir valde 3 cilvēku sastāvā priekšsēdētājs Ivars Zvīdris un locekļi- Ruta Miķelsone un Gunta Dābola. Sabiedrības pamatdarbība ir cilvēku veselības aizsardzība - sniedz valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā LR Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā NVD ) un daļēju samaksu veic arī pakalpojuma saņēmēji pacienti. Veselības aprūpes pakalpojumu tirgū SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca vieta ir noteikta kā reģionālā daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīca saskaņā ar MK apstiprināto veselības aprūpes struktūrplānu. Sabiedrība sniedz maksas medicīnas pakalpojumus un veic saimniecisko darbību: telpu nomas un uzturēšanas pakalpojumi; apkures, transporta, veļas mazgāšanas pakalpojumus. Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā *)Pārskata gadā uzņēmumā sniegta stacionārā palīdzība pacientiem (t.sk.708 gadījumos sniegta dzemdību palīdzība), par 76 pacientiem jeb 0.7% vairāk kā 2015.gadā (10214 pac), un par 567 pacientiem jeb 5.5% vairāk kā 2016.gadā NVD plānotajiem 9723 pacientiem. Sniegta ambulatorā palīdzība pacientiem, kas ir par 6236 pacientiem jeb 6% vairāk, kā gadā. Saņemts finansējums no NVD par stacionāra darbu EUR, kas ir par EUR jeb 2.7% vairāk kā 2015.gadā, un papildus EUR darba algu pieaugumam. Dzemdību palīdzība tiek apmaksāta pēc faktisko dzemdību skaita, atbilstoši NVD tarifiem, bet personāla klātbūtne jānodrošina 24 stundas diennaktī, neatkarīgi no pacientu skaita. Saņemts finansējums par ambulatoro darbu EUR, kas ir par 37380EUR jeb 1.52% mazāk kā 2015.gadā. Nemainīgs paliek uzņemšanas nodaļas un observācijas gultu finansējums. Šis finansējuma apjoms nesedz visas izmaksas - gan dežūrpersonāla, gan mājas dežuru speciālistu nodrošināšanu, gan pacientu pārvadājumu un citas pozīcijas. Esošais finansējuma modelis (NVD interpretācijā- Globālais budžets - 1/12 katru mēnesi no līguma summas) nekādā ziņā nenodrošina faktisko izmaksu segšanu. NVD izstrādātie un MK noteikumos apstiprinātie pakalpojumu tarifi vairākus gadus ir nemainīgi. Šads finansējums rada lielas grūtības uzņēmuma attīstībai, medicīnisko iekārtu atjaunošanai. Pārskata gadā turpinājās pārejas periods uz DRG finansējuma modeli (ar diagnožu grupām saistīts apmaksas modelis). Diemžēl gada laikā no NVD puses netika darīts nekas, lai šajā modelī tiktu iekļautas visas faktiskās izmaksas *)2016.gadu sabiedrība noslēgusi ar peļņu 30437EUR. Apgrozījums palielinājies par EUR jeb 10.5%, kas saistīts ar to, ka palielinājies NVD finansējums par EUR gadā pašu ieņēmumi no sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem, pacientu līdzmaksājumiem, saimnieciskas darbības un nākamo periodu ieņēmumiem ir palielinājušies par 14647EUR. Pamatdarbības rentabilitāte (BRUTO peļņa/neto apgrozījums) ir - 0.3%. Neņemot vērā nākamo periodu ieņēmumus, sabiedrības likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2016.gadā ir 0.86, 2015.gada likviditāte pēc analoga aprēķina Aprēķinot likviditāti, neizslēdzot nākamo periodu ieņēmumus un uzkrājumus, likviditāte ir 0.6 -nepietiekama. Izmaksu pozīcijās lielākais izmaksu palielinājums salīdzinot pret 2015.gadu ir pieaugums darba un VSAOI samaksai - par EUR jeb 5.7%. Nodokļu parādu uz valsts budžetam nav. Kreditoru paradi: 1)atmaksāts finanšu līzings samazinājums par 89829EUR; un palielinājums par saņemto kredīta summu EUR un 100EUR kredītkartes limits; 2)pārējie kreditori, saņemtie avansi, saistības par nodokļu maksājumiem un personālam - palielinājums par 11258EUR jeb 1.7%. Bilances Aktīvi debitoru sadaļā Pircēju un pasūtītāju parādi debitoru parādu kopēja summa EUR, palielinājums par 23237EUR jeb 11.3%. Pacientu un juridisko personu parādi EUR jeb 1.98% no apgrozījuma gadā pārgrāmatoti fizisko personu parādi uz šaubīgiem parādiem par kopējo summu un izveidoti uzkrājumi 31263EUR (attiecīgi 2015.gadā 56067EUR, 2014.gadā 66279EUR,2013.gadā 39067EUR, 2012.gadā 28824EUR) un norakstīti, izslēgti no uzskaites zaudētie parādi par summu 48923EUR (attiecīgi 2015.gadā 35324EUR, 2014.gadā 60248EUR, 2013.gadā 8584EUR un 2012.gadā 45552EUR.) Atgūti šaubīgie paradi 2657EUR. Saistību īpatsvars bilancē (saistības/ pasīvi) ir 69.7%, autonomijas koeficients (pašu kapitāls/pasīvi) ir 30.3%. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi iegādāti par EUR. Informācija par būtiskiem riskiem *)2016.gadā noslēgti līigumi ar NVD par stacionāra un ambulatorās aprūpes finansēšanu. Darba uzskaitei stacionārā piemēro DRG klasifikatoru un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazināts DRG

5 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" koeficients par sliktu Sabiedrībai. Ambulatorās aprūpes finansējums plānots ar pieaugumu, taču ir risks saņemt finansējumu ārstu trūkuma dēļ (kardiologa, infektologa, pediatra ambulatorie pakalpojumi.) Sabiedrības darbība ir pilnībā atkarīga no pasūtītāja Nacionālā Veselības dienesta un valsts budžeta finansējuma. *)Pārskata gadā tika veikts Veselības Ministrijas pasūtītais Pasaules Bankas ekspertu pētījums par veselības aprūpes sistēmas stāvokli Latvijā. Šī pētījuma rezultātā Sabiedrība ir ierindota septiņu ārpusrīgas daudzprofilu reģionālo slimnīcu sastāvā un LR MK noteikumos Nr.870 ir iezīmēts ERAF finansējums EUR apmērā infrastruktūras attīstībai un iekārtu iegādei gados. *)Nopietna problēma ir personāla trūkums. Sabiedrībai ar zināmām grūtībām izdodas nodrošināt nepieciešamo profilu ārstus, medmāsas speciālistus atbilstošo slimnīcas ārstniecības procesu un diennakts neatliekamās palīdzības nodrošināšanai. Šajā sakarā Sabiedrība jau ir piesaistījusi speciālistus dežūrām no citām administratīvajām teritorijām. Sadarbībā ar pašvaldību turpinās medicīnas studentu/rezidentu stipendiju atbalsta programma.šobrīd līgumi ir noslēgti ar divpadsmit rezidentiem. Sabiedrība arī iesaistās valsts budžeta finansētajās rezidentu apmācības programmās urologa, neirologa specialitātēs. No 2017.gada 01.jūlija ir jānodrošina 24 stundu Insulta vienības darbs, kur arī iespējamas problēmas ar ārstu-neirologu nodrošinājumu. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība *)No lielākām investīcijām 2017.gadā Sabiedrība plāno laparoskopisko operāciju instrumentu un aparatūras iegādi; ūdensvada/kanalizācijas tīklu remontu,atjaunošanu; oftalmoloģiskās diagnostikas aparatūras iegādi, kā arī uzsākt darbu pie ERAF projekta izstrādes. *)Draudi Sabiedrības veiksmīgai darbībai ir Ministru kabineta noteiktie pakalpojumu tarifi, kuri ir būtiski zemāki par pašizmaksu. Šī jautājuma risināšanā ļoti aktīvu darbību veic Latvijas slimnīcu biedrība, kuras biedrs ir Sabiedrība. Turklāt, katru gadu tiek mainīti slimnīcu darbības apmaksas un finansējuma plānošanas principi. Šajā gadā turpinās pāreja uz jaunu finansēšanas modeli- DRG (ar diagnōžu grupām saistīts apmaksas modelis). DRG sistēmas manipulētspēju pierāda fakts, ka lai gan Sabiedrība uzskaites dokumentos uzrādīja arvien pieaugošākus darba apjomus (pareizāk aizpildot uzskaites dokumentus), tomēr gadā DRG koeficients tika mākslīgi pazemināts zem 2015.gada koeficienta. Līdz ar to pret identisku pacientu skaitu kā 2016.gadā, bāzes finansējums stacionāra pakalpojumiem 2017.gadam tiek samazināts par 31000EUR. Ziņas par pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem Sabiedrība nenodarbojas ar zinātniskās pētniecības darbiem. Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas No pārskata gada beigām līdz pārskata parakstīšanai nav bijuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu. Gūtā peļņa, pēc 10% dividenžu izmaksas Sabiedrības īpašniekiem, tiks ieguldīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un Sabiedrības attīstībai, pamatā medicīnas iekārtu un instrumentu iegādei. Jēkabpilī, 2017.gada 01.martā Sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs: Ivars Zvīdris Valdes locekļi: Ruta Miķelsone Gunta Dābola Gada pārskatu sagatavoja: galvenā grāmatvede Gunta Dābola Gada pārskats apstiprināts dibinātāju sapulcē Jēkabpilī, 2017.gada 22.martā Sapulces vadītājs Jānis Raščevskis

6 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu. ( pēc izdevumu funkcijas ) Nr Rādītājs Piez g g. Nr. 1 Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 8 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa Uzņēmuma ienākuma nodoklis par 0 0 pārskata gadu 10 Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa 11 Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām 12 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Jēkabpilī, 2017.gada 01.martā Sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs: Ivars Zvīdris Valdes locekļi: Ruta Miķelsone Gunta Dābola Gada pārskatu sagatavoja: galvenā grāmatvede Gunta Dābola

7 AKTĪVS Bilance 2016.gada 31.decembrī 1.Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi 1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 2.Citi nemateriālie ieguldījumi Piez. Nr g g. datorprogrammprodukti Nemateriālie ieguldījumi kopā: Pamatlīdzekļi( pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) 1.Nekustamie īpašumizemesgabali, ēkas un inženierbūves Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 0 0 celtniecības objektu izmaksas. 5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļi kopā: Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi 1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Krājumi kopā: Debitori. 1.Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā: Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā: Aktīvu kopsumma:

8 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Bilance 2016.gada 31. decembrī PASĪVS Piez g g. 1.Pašu kapitāls Nr. 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Rezerves pašu akcijām vai daļām Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pašu kapitāls kopā: Uzkrājumi 1.Citi uzkrājumi Uzkrājumi kopā: Kreditori I. Ilgtermiņa kreditori 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi (Finanšu noma) Atliktā nodokļa saistības Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā: II. Īstermiņa kreditori. 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi (Finanšu noma) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā: Kreditori kopā: Pasīva kopsumma: Jēkabpilī, 2017.gada 01.martā Valdes priekšsēdētājs: Ivars Zvīdris Valdes locekļi: Ruta Miķelsone Gunta Dābola Gada pārskatu sagatavoja: galvenā grāmatvede Gunta Dābola

9 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Naudas plūsmas pārskats par 2016.gadu (pēc netiešās metodes) 2016.g g. I. Pamatdarbības naudas plūsma 1.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa Korekcijas * Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, nolietojums * Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinajuma korekcijas * Uzkrājumu veidošana(izņemot nedrošiem debitoriem) * Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves * procentu maksājumi * atzītie ieņēmumi no dotācijām * saņemtās dotācijas projektiem Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām Korekcijas * debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums *krājumu atlikuma pieaugums vai samazinājums *piegādātājiem un pārējiem kreditoriem parādu atlikuma pieaugums vai Samazinājums 2.Bruto darbības naudas plūsma Izdevumi procentu maksājumiem Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem, u.c. nod Pamatdarbības neto naudas plūsma II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 1.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas Saņemtie procenti Citi 0 0 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 1.Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem Saņemtie aizņēmumi Saņemtās dotācijas, subsīdijas, dāvinājumi un ziedojumi Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam Izmaksātās dividendes Saņemtās dotācijas, dalība izpētes projektos Finansēšanas darbības neto naudas plūsma IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 0 V. Pārskata gada neto naudas plūsma Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā: Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās: Sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs: Ivars Zvīdris Valdes locekļi: Ruta Miķelsone Gunta Dābola Gada pārskatu sagatavoja: galvenā grāmatvede Gunta Dābola

10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Pamat kapitāls Rezerves Nesadalī tā peļņa Pašu kapitāls kopā Uz Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums Palielinājums Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums Samazinājums (izmaksātas dividendes ) Norakstīta pārvērtēšanas rezerve gada darbības rezultāts Uz Palielinājums Samazinājums (izmaksātas dividends un pārnests uz iepriekš.gadu rezultātu) gada darbības rezultāts Uz Sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs: Ivars Zvīdris Valdes locekļi: Ruta Miķelsone Gunta Dābola Gada pārskatu sagatavoja: galvenā grāmatvede Gunta Dābola

11 Gada pārskata pielikums. 1.Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk Grāmatvedības uzskaites principu pielietojums Gada pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemtos noteikumus Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar 2016.gadā izdarītajām likumdošanas izmaiņām ir mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums un veiktas citas izmaiņas, kas detalizēti paskaidrotas sadaļā Skaidrojumi par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši: no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. Pielietotie grāmatvedības principi 1) Pieņemot, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk ( darbības turpināšanas princips); 2) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: a)pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam gūtā peļņa; b)ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība; c)aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 4) Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma ( uzkrāšanas princips). 5) Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos (atbilstības princips); 6) Izņemot gadījumus, kad nepieciešama iepriekšējā gada posteņa atlikuma korekcija, katra pārskata gada sākuma posteņu atlikumi atilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata perioda beigās; 7) Bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; 8) Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts; 9) Bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 10) Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena ( atskaitot saņemtās atlaides), kurai ir pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildus izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, materiālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laika periodu. Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos 2016.gadā nav notikušas. Pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība un ārvalstu valūtu pārvērtēšana Gada pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota naudas vienība euro. Sabiedrībā lieto tikai EUR valūtu. Finanšu pārskatos atspoguļotie dati ir uzrādīti apaļās summās euro. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas: kurus paredzēts realizēt vai patērēt uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros; kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma; tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas. Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa. Īstermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas:

12 par kurām paredzēts norēķināties uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros; par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma. Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa. Uzņēmums ilgtermiņa saistībās ieskaita arī tādas summas, kuru maksāšanas termiņš ir mazāks par vienu gadu, ja: sākotnējais saistību termiņš bija ilgāks par vienu gadu; uzņēmumam ir nodoms refinansēt šo saistību atbilstoši ilgtermiņa nosacījumiem; šo nodomu apstiprina vienošanās refinansēt vai izmainīt maksājumu grafiku, un tā ir noslēgta pirms finansu pārskatu apstiprināšanas. Ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, kurus Sabiedrībaa plāno izmantot ilgāk nekā gadu, kā arī visu veidu aktīvi, kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Sākotnējā atzīšanas vērtība 200 euro. Ilgtermiņa ieguldījumus iedala šādās grupās: nemateriālie ieguldījumi; pamatlīdzekļi; 1. Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumi, kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet tie sabiedrībai dod vai var dot ienākumus vai rada apstākļus tās normālam darbam un ienākumu saņemšanai. Nemateriālos ieguldījumos ietilpst koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, uzņēmuma nemateriāla vērtība, avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem. Sabiedrībā esošās nemateriālo ieguldījumu kategorijas un amortizācijas normas Kategorijas nosaukums Lietderīgās lietošanas Nolietojuma norma laiks gados ( % gadā). Datorprogrammas Licences 5 20 Parējie nemateriālie ieguldījumi 5 20 Datoram vai serverim paredzētā datorprogramma jeb operētājsistēma, ja tā iegādāta kopā ar datoru un bez kuras tas nevar darboties, ir šī pamatlīdzekļa -datora vai servera, neatņemama sastāvdaļa. Datorprogrammas, kuras speciāli izstrādātas konkrētām vajadzībām, uzskaitāmas atsevišķi - nemateriālo ieguldījumu sastāvā. 2. Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi ir aktīvi, kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu, kuru iegādes mērķis nav to pārdošana un tie funkcionē patstāvīgi sabiedrības darbības nodrošināšanai.pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot sabiedrības noteikto pamatlīdzekļu vienības sākotnējās atzīšanas vērtību.ja vienas aktīva vienības iegādes vai izveidošanas vērtība ir mazāka par noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā, ja to lietošanas laiks lielāks par gadu vai izmaksās. Sabiedrībā pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita: Kategorijas nosaukums Zeme, ēkas un būves Tehnoloģiskās iekārtas Pārējie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība Pamatlīdzekļiem nolietojumu (vērtības norakstīšanu) aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem, uzskaita kā uzkrāto nolietojumu (amortizāciju) un atzīst pārskata perioda pamatdarbības izdevumos pēc lineārās metodes. Finanšu noma Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un saistības, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinātajā periodā, kurā tie radušies. Krājumu novērtēšanas metodes Krājumi ir sabiedrības īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai, atsavināšanai un preču un materiālu vai izejvielu veidā atrodas un tiks izlietoti saimnieciskās darbības procesā. Grāmatvedības uzskaitē krājumu novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā pirmais ārā" (FIFO) metodi. Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Ja krājumi ir bojāti, pilnīgi vai daļēji novecojuši vai to patiesā vērtība ir kļuvusi zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina. Krājumu atlikumi pārskata gada beigās pārbaudīti inventarizācijā.

13 Debitoru parādi Debitoru parādi rodas, pārdodot produkciju vai pakalpojumus un vienlaicīgi nesaņemot samaksu par to. Debitoru parādi parasti ir īstermiņa saistības, kas kārtojamas gada laikā. Debitoru parade bilancē tiek uzradīti neto vērtībā, no sākotnējas vērtības atskaitot uzkrājumus šaubīgiem debitoriem, reizē šaubīgo debitoru summas tiek iekļautas izmaksās peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Bezcerīgie debitoru parādi norakstīti izmaksās. Ne retāk ka vienu reizi gada tiek veikta savstarpēja norēķinu salīdzināšana ar analītiskaja uzskaitē esošajiem debitoriem un kreditoriem. Nākamo periodu izdevumi Izmaksas, kas veiktas pārskata gadā, bet attiecas uz nākošo pārskata periodu, tiek ataiecinatas uz nākamo periodu izdevumiem. Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj pamatdarbības izdevumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Izdevumus noraksta ne retāk kā vienu reizi pārskata periodā. Nauda un naudas ekvivalenti Finanšu pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un banku norēķinu kontos.kontā nauda ceļā norāda datus par tiešsaites makājumu ( pos terminālu) iemaksu norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā nav ieskaitīta norēķinu kontā. Uzkrājumi Uzkrājumi tiek atzīti sabiedrībai saistībā ar pagātnes notikumu, ja pastav pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados par labu citai personaai izdarīt zināmas darbības, kas pamatojās uz līgumu vai citu tiesību aktu. Sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt pienākumu izpildei nepieciešamo resursu apjomu. Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi. Postenis 2017.gadā pārcelts uz saistībām. Aprēķins uz bilances datumu tiek veikts iespējami precīzs. Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem Uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem: atzīst, aprēķinot sabiedrības saistības pret darbinieku par neizmantotajām atvaļinājuma dienām pārskata datumā, neatkarīgi no darbinieka izlietoto atvaļinājuma dienu skaita pēc pārskata datuma; aprēķina katram darbiniekam atsevišķi, nosakot darbinieka līdz pārskata perioda beigām neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, reizinot to ar darbinieka dienas vidējo izpeļņu saskaņā ar Darba likuma prasībām un aprēķinot attiecīgos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus; Uzkrātās saistības Postenī uzrāda skaidri zināmas norēķinu summas ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja pārskata perioda pēdējā dienā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments atzīst par uzkrātajām saistībām. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm, saņemtajiem rēķiniem vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apmēru. Kreditori Kreditori ir sabiedrības pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai vajadzēs lietot tās resursus (piemēram, naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana). Kreditorus iedala šādās grupās: ilgtermiņa saistības; īstermiņa saistības. Īstermiņa saistības ir saistības, kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma. Bilancē kā ilgtermiņa un īstermiņa kreditorus norāda arī aizņēmumus. Aizņēmuma procentu izdevumus un saistību maksājumus par piešķirtajām, bet neizmantotajām aizņēmuma summām uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu, finanšu izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta. Sabiedrība uzkrāj un aprēķina aizņēmumu procentu un saistību maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem. Aprēķinot procentus, tos atzīst kā finanšu izdevumus pārskata periodā un uzskaita kā saistības. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite Ieņēmumus un izdevumus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus un izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Ieņēmumu un izdevumu korekcijas pieļaujamas tikai pārskata perioda ietvaros. Konstatētās iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā iepriekšējo parskata periodu nesadalītās peļņas korekciju.

14 Nākamo periodu ieņēmumi Uzrādīti ieņēmumi, kuri saņemti pirms bilances sagatavošanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.postenī nākamo periodu ieņēmumi uzskaita arī no valsts, pašvaldībām, ES vai citām institūcijām saņemto finanšu palīdzību ilgtermiņa ieguldījumu objektu veidošanai.finansējuma summa ik gadu tiek pārnesta uz ieņēmumu posteni Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atbilstoši izveidotā objekta lietderīgās lietošanas periodam. Uzņēmuma ienākuma nodoklis Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir noteikts, ievērojot likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi gadam. Sabiedrība aprēķina atlikto uzņēmuma ienākuma nodokli uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu uzskaites vajadzībām. Atspoguļošana bilancē notiek, ja atliktā nodokļa summa sasniedz vai pārsniedz sabiedrībā noteikto būtiskuma līmeni -1%. Būtiskie pieņēmumi un spriedumi Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties nošīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi attiecas uz pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika noteikšanu, debitoru un krājumu atgūstamās vērtības noteikšanu. Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika noteikšana Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku balstoties uz vēsturisku informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli. Atsevišķos gadījumos var tikt izmantots ārējs novērtējums. Debitoru atgūstamā vērtība Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Pārskata gadā izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem. Bezcerīgie debitoru parādi norakstīti. Krājumu novērtēšana Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājuma nepieciešamību, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, kā arī krājumu neto pārdošanas vērtība. Darījumi ar saistītām personām Ievērojot likumdošanas prasības, gada pārskatā tiek atklāta informācija par saistītajiem uzņēmumiem un darījumiem ar saistītajām personām. Par saistītam personām tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un viņu tuvi radinieki, un sabiedrības, kurās šim personām ir nozīmīga ietekme vai kontrole. Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām personām, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem. Informācija nepieciešama, lai izprastu sabiedrības faktisko finansiālo stāvokli. 2. Skaidrojumi par atkāpšanos no kāda likuma, likumā noteiktā finanšu pārskata posteņa atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principa vai noteikumiem. Sagatavojot 2016.gada pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām, sabiedrība, pamatojoties uz 13.panta 4. un 5. daļas nosacījumiem, ir izstrādājusi savu politiku atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa uzrādīšanai, ņemot vērā, ka bez šīs informācijas atspoguļošanas nav ievērots patiesa un skaidra priekšstata princips. Sabiedrība atlikto nodokli ir atzinusi iepriekšējos periodos, tā apmērs bijis būtisks. Atliktā nodokļa aprēķinā un atspoguļošanā tiek izmantots Starptautiskais grāmatvedības standarts Nr.12 Ienākumu nodokļi. Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmuma ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu svārstībām, kuras apliekamas ar šo nodokli. Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmuma ienākuma nodokļa summas,kuras atgūstamas nākamajos pārskata periodos un attiecas uz atskaitāmam pagaidu starpībām. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz laika noviržu izraisītām pagaidustarpībām starp aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, piemērojot likuma noteikto 15% likmi. Minētās pagaidu atšķirības, galvenokārt, rodas, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām un no zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem.

15 Sabiedrība katra finanšu gada beigās veic Atliktā nodokļa aprēķinu, bet Pārskata pasīvā atliktā uzņēmuma nodokļa saistības uzrāda tikai gadījumos, ja aprēķinātās atliktā nodokļa saistības pārsniedz 1% no aktīvu kopējās vērtības. Gadījumos, kad atliktā nodokļa aprēķina rezultāts atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana droši sagaidāma. Sagatavojot 2016.gada pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām, sabiedrība, atkāpjoties no 12.panta 2. punktā norādītās grāmatvedības politikas maiņas atspoguļošanas kārtības, aprēķinātās saistības atvaļinājumiem no posteņa citi uzkrājumi pārnes uz kreditoru saistībām ar 2016.pārskata gadu, lai samazinātu nepieciešamo korekciju apjomu, finansiālas novirzes atspoguļošanas perioda maiņa nerada. 3. Cita informācija Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības. Pārskata gadā nav veikti nekādi darījumi ar saistītiem uzņēmumiem un saistītām personām. Nav sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas par saistīto personu parādiem. Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā IZNOMĀTĀJS NOMĀTO IEKĀRTU NOSAUKUMS SUMMA GADĀ BEZ PVN EUR MEDILINK COBAS C111 WITH ISE 2220 MEDILINK COBAS U411 AR UPS MEDILINK SYSMEX XT MEDILINK SYSMEX XP AGA BALONU NOMA 1097 INVITROS ELECSYS 2010 ANALIZ 14 ELME MESSER GAZIFIKĀCIJAS UN UZGLABĀŠANAS SIST. NOMA 3600 MEDITEC PROGRAMMAS ĀRSTA BIROJS LICENČU NOMA 1439 LĪVĀNU SLIMNĪCA PLAUŠU VENTILĀCIJAS IEKĀRTA 300 VENDEN VENDEN IEKĀRTU NOMA 240 HEMODIALĪZES APARATŪRAS B.BRAUN DIALOG+HDF+ONLINE (2GB) 848 ZVĪDRIS IVARS AUTOMAŠĪNA VOLVO S ALEKSANDRS KRISTAPSONS/TATJANA KRISTAPSONE ZEMES NOMA 653 VALSTS ASINSDONORU CENTRS BACK ALERT KONTROLES SISTĒMA 1422 Informācija par finanšu nomu. Finanšu līzings (SIA SEB līzings) datortomogrāfijas iekārtas Somatom perspective iegādei- līgums nr.jk12118 par summu EUR uz 5 gadiem. Atlikusī maksājumu summa EUR līdz Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti 2016.gadā noslēgts līgums ar AS SEB banka, Kredīta līgums Nr.JK06014 no Summa ,00EUR. Termiņš: (maksājums 3704EUR/mēnesī no 02/2017).Mērķis Ambulatorās daļas reģistratūras rekonstrukcija. Nodrošinājums: Komercķīla uz Sabiedrības kermeniskajiem pamatlīdzekļiem, krājumiem, prasījuma tiesībām kā lietu kopību un nākamajām sastāvdaļām. Notikumi pēc bilances datuma Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

16 4. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā 2016.gadā Gada pārskatu likumu aizstāj Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Mainīts atsevišķu posteņu uzskaites regulējums. Sabiedrībai, atbilstoši jaunajām likumdošanas prasībām, nepieciešams veikt atsevišķu posteņu pārklasifikāciju. 1.Atvaļinājuma rezerves, kas iepriekš uzskaitītas postenī Citi uzkrājumi, pārklasificētas uz posteni Uzkrātās saistības.ar 2016.gadu,skat sadaļa 2. Bilance Citi uzkrājumi (darba alga un VSAOI) Uzkrātās saistības (t.sk.darba alga un VSAOI) Nekustamā īpašuma nodoklis pārklasificēts no posteņa Citi nodokļi uz PZA posteni Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas gada summa 1504EUR, 2015.gada summa 1370EUR. Peļnas un zaudējumu aprēķins, pārklasificēšana veids pēc pārklasifikācijas pirms pārklasifikācijas Pārklasifikācija Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Citi nodokļi Atliktais nodoklis pārklasificēts uz posteni iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (uzrāda pārskatā tikai gadījumos, ja aprēķinātās atliktā nodokļa saistības pārsniedz 1% no aktīvu kopējās vērtības.) 2016.gadā atliktais nodoklis netiek rēķināts. Bilance, pārklasifikācija 2015.gads pēc pārklasifikācijas pārklasifikācija 2015.gads pirms pārklasifikācijas Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Atliktā nodokļa saistības gadā mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot pēc apgrozījuma izmaksu metodes ar klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

17 Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem Piezīme Nr.1 Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu. Neto apgrozījuma sadalījums pa pamatdarbības veidiem Darbības veidi Izmaiņas (+,- ) Saimnieciskās darbības ieņēmumi (apliekami ar PVN) Valsts budžeta finansējums par medic.pak Ieņēmumi no maksas medic.pakalpoj Pacientu līdzmaksājumi Kopā Piezīme Nr.2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā. Izmaksu veidi Izmaiņas (+,- ) Materiālu izmaksas Personāla izmaksas, t.sk.vsaoi, UDRN Uzkrājumi atvaļinājumiem: darba samaksa un VSAOI Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguld nolietojums Izslēgto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana izmaksās Apgrozāmo līdzekļu vērtība norakstīšana Zaudēto parādu norakstīšana Uzkrājumi šaubīgiem parādiem Pārējās izmaksas, t.sk. DRN, UVTN, NĪN apdrošināšanas, apmācību izmaksas Kopā Piezīme Nr.3 Administrācijas izmaksas. Izmaksu veidi Izmaiņas (+,- ) Personāla izmaksas, t.sk.vsaoi, UDRN Finanšu revīzijas izmaksas Sakaru un telefona izmaksas Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguld.nolietojums Reklāmas izmaksas Naudas apgrozības izmaksas Autotransporta nomas, uzturēšanas izm Pārējās izmaksas Kopā Piezīme Nr.4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Postenī iekļauj uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumus, kas nav parādītas citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistītas, vai izriet tieši no tās.

18 Darbības veidi Izmaiņas (+,- ) Pašvaldības dotācijas donoru kompensācijas izmaksai, kapelāna darba algas,vsaoi izmaksai Atzītie nākamo periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata gadu Ziedojumi un dāvinājumi (bezmaksas medikamenti,vakcīnas) Ilgtermiņa ieguldījumu rezerves samazināšana Ieņēmumi no Uzkrājumu samazināšanas atvaļinājumiem,vsaoi, 2015.gada atlikums Citi ieņēmumi Kopā Sabiedrība pārskata gadā nav guvusi ienākumus/izdevumus no ilgtermiņa objektu pārdošanas. Piezīme Nr.5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Postenī iekļauj uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, kas nav parādītas citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistīti, vai izriet tieši no tās. Izmaksu veidi Izmaiņas (+,- ) Bezmaksas medikamenti, vakcīnas Citi izdevumi Kopā Piezīme Nr.6 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Izmaksu veidi Izmaiņas (+,- ) Samaksāti procenti par kredītiem, līzingu Samaksāti līgumsodi, nokavējuma nauda Kopā Piezīme Nr.7 Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Grāmatvedības politikas 4.sadaļu Skat Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis Piezīme Nr.8 KOPĀ: Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā t.sk valdes locekļi 3 3 Informācija par atlīdzību valdes locekļiem Atlīdzība par darbu Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Citas izmaksas (kustama īpašuma noma) Kopā

19 Paskaidrojumi pie bilances posteņiem Piezīme Nr.1 Nemateriālie ieguldījumi Postenī iekļauti par samaksu iegādātie nemateriālie aktīvi-licences, datorprogrammas, kuru vērtību noraksta pēc lineārās metodes licences piecu un datorprogrammas- trīs gadu laikā. Nemateriālā ieguldījuma veids Nemateriālā ieguldījuma veids Sākotnējā vērtība Licences Datorprogramma uz Iegādāts Likvidēts uz Nolietojums uz Aprēķināts Izslēgts uz Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz Piezīme Nr.2 Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi. Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Ēkas 2.5% Izbūves 5% Tehnoloģiskās iekārtas 14.29% Transporta līdzekļi 20% Citi pamatlīdzekļi 10% Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 33.33% Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts. Zemes gabali Ēkas un būves Pamatlīdzekļu kustības pārskats Tehnoloģisk ās iekārtas Pārējie pamatlīdzekļi Avansa maksāj. par pamatlīdz. Sākotnējā vērtība Iegādāts Likvidēts Nolietojums Aprēķināts Izslēgts Pārklasificēts Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz Datortomografijas iekārta Somatom Perspective iegādāta līzingā. Atlikusī maksājumu summa EUR līdz Pēc VZD datiem zemes kadastrālā vērtība noteikta 73407EUR; būvju ,00EUR, kopējā kadastrālā vērtība ,00EUR. Īpašums Artilērijas ielā 18 netiek izmantots slimnīcas darbībai, kā arī fiziskais stāvoklis ir kritisks atlikusī bilances vērtība uz ir 5000EUR, kadastrālā vērtība ,00EUR. Piezīme Nr.3 Krājumu atlikumi Medikamenti, reaģenti, medicīnas preces Kurināmais un degviela Kopā

20 Mazvērtīgais inventārs noliktavā Pārtikas produkti Pārējie materiāli Bilances vērtība: Piezīme Nr.4 Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem. Uzkrājumu veidošanas principi aprakstīti Pielikuma I sadaļā. Ienākumi, kas attiecas uz šiem parādiem ir iekļauti attiecīgo gadu apliekamā ienākuma aprēķinā Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites NETO vērtība, T.SK Parādi par telpu, inventāra nomu, uzturēšanas, apkures utml.pakalpojumiem NVD finansējums par 12/ Pašvaldību, valsts un to iestāžu parādi par medicīnas pakalpojumiem Citi juridisko personu parādi Fizisko personu parādi par medicīnas pakalpojumiem Uzkrājumi šaubīgiem parādiem Uzskaites vērtība uz : Uzskaites vērtība uz g. Atmaksātās šaubīgo parādu (2657EUR) summas un norakstītie bezcerīgie parādi (48882EUR) Izveidoti uzkrājumi nedrošām aizdevumu summām 2016.gadā Piezīme Nr.5 Citi debitori Piegādātājiem nesamaksātais PVN Bilances vērtība: Piezīme Nr.6 Nākamo periodu izmaksas Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet atteicas uz nākamo gadu. Nākamo periodu izmaksu atšifrējums Apdrošināšanas maksājumi Likumdošanas izdevumu, laikrakstu, žurnālu abonēšana Reklāmas izdevumi Datorprogrammu abonēšana, aparatūras noma 0 50 Atvaļinājumu un VSAOI nākamo periodu izmaksas (attiecas uz 01/2016) Bilances vērtība: Piezīme Nr.7 Naudas līdzekļi EUR uz Nauda bankā un kasē Bilances vērtība: Piezīme Nr.8 Pamatkapitāls Pamatkapitāla vērtība Daļu skaits Nominālvērtība 1 1 Piezīme Nr.9 Rezerves pašu akcijām vai daļām. Pamatkapitāla denominācijas uz EUR rezultātā, 2014.gadā izveidotas rezerves pašu kapitāla daļām 0.82EUR Rezerve pašu akcijām/daļām (denominācija) 1 1

21 Piezīme Nr.10 Nesadalītā peļņa Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Korekcija atlikā UIN saistības Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi Bilances vērtība: Piezīme Nr.11 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem Izmaiņas ( +, - ) Līgums JK Kopā ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm: gadā noslēgts līgums ar AS SEB banka, Kredīta līgums Nr.JK06014 no Summa ,00EUR. Termiņš: (maksājums 3704EUR/mēnesī no 02/2017).Mērķis Ambulatorās daļas reģistratūras rekonstrukcija. Nodrošinājums: Komercķīla uz Sabiedrības kermeniskajiem pamatlīdzekļiem, krājumiem, prasījuma tiesībām kā lietu kopību un nākamajām sastāvdaļām. Piezīme Nr.12 Citi aizņēmumi Izmaiņas (+, - ) Līzinga līgums Finanšu līzings (SEB līzings) datortomogrāfijas iekārtas Somatom perspective iegādei- līgums nr.jk12118 par summu EUR uz 5 gadiem. Atlikusī maksājumu summa EUR līdz Piezīme Nr.13 Atliktā nodokļa saistība Paskaidrojumi 2.sadaļā Izmaiņas (+, - ) Atliktā nodokļa saistības Piezīme Nr.14 Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi No ES saņemtā atbalsta daļa: līdz 2011.gadam EUR, 2012.gadā EUR, EUR, 2015.g EUR. Valsts saņemtā finanšu atbalsta daļa: līdz 2011.gadam EUR, 2012.gadā EUR, 2013gadā 65604EUR. Pašvaldības dotācijas: līdz 2011.gadam EUR.2014.gadā NVD finansējums iekārtām 39603EUR, KPFI finansējums EUR. Ziedojumi un dāvinājumi: PAC-64731EUR, 2012.gadā-1409EUR, 2013.gadā 3529EUR, 2014.gadā 3222EUR, 2015.g-361EUR g EUR.Nākošajos gados sabiedrība attiecinās uz ieņēmumiem atbilstoši aprēķinātā nolietojuma summai Izmaiņas (+, - ) Nākamo periodu ieņēmumi Finanšu palīdzības sniedzējs Kad saņemts Saņemta summa Summa uz Saņemšanas merķis Nosacīj umi Valsts 31/08/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 Valsts 31/08/ Iekārtu iegāde Nav 0 Pašvaldība 31/08/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 Valsts 31/12/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 31/12/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 Valsts 28/10/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 Pašvaldība 28/10/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 28/10/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 28/10/ Iekārtu,mēbeļu ieg. Nav 0 ROTARY klubs 31/05/ Dāvinājums -iekārtas Nav 0 31/05/2012 Valsts 28/10/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 28/10/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 28/10/ Iekārtu iegāde Nav 0 Privāti Dāvinājums iekārtas Nav 0 Atmaksājamā summa, ja nav izpildīti nosacījumi

22 Privāti 28/01/ Dāvinājums iekārtas Nav 0 Privāti 28/12/ Dāvinājums iekārtas Nav 0 Valsts 19/06/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 19/06/ Ēku rekonstrukcija Nav 0 ERAF 19/06/ Iekārtu iegāde Nav 0 KPFI 30/05/ Ēku Rekonstrukcija Izmešu 0 samazināj un Iekārtu iegāde Privāti Dāvinājums iekārtas Nav 0 NVD 16/09/ Dotācija iekārtu ieg. Nav Dāvinājums iekārtas Nav 0 Jēkabpils slimn.atbalsta fonds ERAF 02/09/ Iekārtu iegāde Nav 0 ROTARY klubs 23/12/ Dāvinājums -iekārtas Nav 0 Bērnu slim.fonds 14/11/ Dāvinājums -iekārtas Nav 0 Piezīme Nr.15 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Izmaiņas (+, - ) Līgums JK06014(skat.piez.Nr.11) Kredītkartes konts (limits 3000EUR) Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm: Piezīme Nr.16 Citi īstermiņa aizņēmumi Izmaiņas (+, - ) Līzinga līgums JK Finanšu līzings (SEB līzings) datortomogrāfijas iekārtas Somatom perspective iegādei- līgums nr.jk12118 par summu EUR uz 5 gadiem. Atlikusī maksājumu summa EUR līdz Piezīme Nr.17 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Izmaiņas ( +, - ) Parādi piegādātājiem par precēm,t.sk. medikamenti Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem, t.sk. komunālie Kopā Piezīme Nr.18 Nodokļi Nodokļa veids Atlikums uz Aprēķināts 2016.gadā Samaksāts 2016.gadā Uzņēmuma ienākuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Valsts sociālās apdroš. Oblig. iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Riska nodeva Vieglo transportl. Ekspluatāc. nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Kopā: Atlikums uz Piezīme Nr.19 Pārējie kreditori Izmaiņas ( +, - ) Darba alga Ieturējumi no darba algas Norēķini par parādiem ar personālu Kopā

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Praktiskais darbs

Praktiskais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk