(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)"

Transkripts

1 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU

2 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada 31.decembri 7-8 Naudas plūsmas pārskats 9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Gada pārskata pielikums: I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem III. Cita informācija 14 IV. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem 14 V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā 14 VI. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem VII. Skaidrojums par bilances posteņiem Revidentu ziņojums 21 14

3 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) Ziņas par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss SIA Vidzemes koncertzāle Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistra Nr., vieta un datums Adrese (juridiskā un pasta) Valdes loceklis Dalībnieku pilni vārdi, īpatsvars % un adreses Gada pārskatu sagatavoja Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Juris Žagars Cēsu novada pašvaldība, 100% Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV Ieva Trekše, grāmatvede Pārskata gads 01/01/ /12/2016 Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība EUR Vidējais darbinieku skaits 38 Zvērināts revidents Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801 A.Kursīte sert.nr 14 3

4 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) Vadības ziņojums Pamatinformācija Lai sekmētu Vidzemes reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidotu pilnvērtīgu kultūrvidi, nodrošinātu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslas pieejamību un veicinātu sabiedrības kultūrizglītību Cēsu novadā un Vidzemes reģionā, 2013.gada 5.novembrī, šo mērķu sasniegšanai, tika nodibināta kapitālsabiedrība SIA,,Vidzemes koncertzāle, reģ.nr (turpmāk tekstā Sabiedrība). Sabiedrības pamatkapitāls ir ,- EUR, 100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība. Sabiedrība struktūrvienības izvietotas Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV Sabiedrības darbība pārskata gadā 2016.gads bija sabiedrības otrais pilnais darbības gads. Pārskata gadā nav veiktas izmaiņas Sabiedrības statūtos, tās organizatoriskajā struktūrā un valdes sastāvā. Sabiedrības vidējais nodarbināto skaits 2016.gadā ir 38 (trīsdesmit astoņi) darbinieki. Sabiedrības darbība 2016.gadā tika veikta pamatojoties un vadoties pēc sekojošiem pamatdokumentiem: 1) SIA Vidzemes koncertzāle vidēja termiņa stratēģija gadam; 2) Cēsu novada pašvaldības un Sabiedrības Deleģēšanas līgums; 3) Daudzfunkcionālā centra Vidzemes mūzikas un kultūras centrs darbības stratēģija gadam, aktivitātē Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide. Valsts pārvaldes un pašvaldības uzdevumu ietvaros Koncertzāle savas darbības laikā nodrošina programmas daudzveidību un sasniedz konkrētus rezultatīvos rādītājus. Mākslinieciskās programmas izveidei Koncertzāle izveidojusi ciešu un produktīvu sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras un izglītības iestādēm, ārvalstu kultūras institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām un privātajiem partneriem. Partneri koncertu, teātra un dejas izrāžu rīkošanā, kino filmu skašu nodrošināšanā līdz šim bijuši: VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, VSIA Latvijas Koncerti, VSIA Kremerata Baltica, VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, VSIA Latvijas Nacionālā opera, VSIA Dailes teātris, VSIA Latvijas Nacionālais teātris, VSIA Jaunais Rīgas teātris, SIA Liepājas teātris, VSIA Leļļu teātris, VSIA "M.Čehova Rīgas krievu teātris", Pētera Vaska fonds, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Francijas Institūts, biedrība,,laikmetīgās profesionālās dejas horeogrāfu asociācija, Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīga 2014, Cēsu mākslas festivāls, Rīgas Starptautiskais kino festivāls, Nacionālais kino centrs, EESTI KONTSERT, Kinoblogeri, mūzikas aģentūras Francijā un Lielbritānijā u.c. Koncertzāle ir līdzorganizators dažādām konferencēm, semināriem un kooperatīviem pasākumiem. Lai paplašinātu koncertzāles pasākumu klāstu un auditoriju, SIA Vidzemes koncertzāle lielā zālē ienāk producentu rīkoti koncerti, tādējādi nodrošinot arī daļu no SIA Vidzemes koncertzāle ieņēmumiem no telpu nomas. Līdzšinējās darbības laikā Vidzemes koncertzālē Cēsis koncertējuši gan Latvijas, gan ārvalstu populārās estrādes mākslinieki Intars Busulis, Linda Leen, Dons, Labvēlīgais tips, Midge Ure, Appasionate, Frank Yamma, Auļi, DaGamba, Ainars Mielavs, grupa REMIX u.c. Vidzemes koncertzālē,,cēsis, laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, notikuši dažādu mākslas žanru pasākumi, t.sk.: 51 koncertzāles rīkotie pasākumi; 41 producentu rīkotie pasākumi; 11 amatiermākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkotie pasākumi 671 kino seanss 14 kino gardēža seansi 7 izstāžu projekti Kopā: 795 pasākumi Koncertzāles savu pamatdarbību, mākslinieciskās programmas saturu nodrošina finansēšanas līguma Nr STP- M09005 starp SIA Vidzemes koncertzāle un Valsts kultūrkapitāla fonds ietvaros. Līguma ietvaros tiek realizēts projekts Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana SIA Vidzemes koncertzāle 2016.gadā ,- EUR (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit euro, 00 centi) apmērā gadā Koncertzāle programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu ,- EUR apmērā no iekasētajiem biļešu ieņēmumiem. 4

5 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) Sabiedrības 2016.gada finanšu rezultāts ir peļņa ,- EUR. Sabiedrības finanšu rādītāju analīze Sabiedrības līdzekļus pamatā veido Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums mākslinieciskās programmas nodrošināšanai, biļešu ieņēmumi realizējot māksliniecisko programmu, kā arī telpu nomas ieņēmumi. Pārskata periodā no līdz Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir ,- EUR, kas salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājies par 5,42%. Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 1,41, kas liecina, ka Sabiedrība regulāri saņem ieņēmumus, spēj savlaicīgi un pilnīgi norēķināties par savām kārtējām saistībām, tādējādi nodrošina spēju bez pārtraukuma veikt saimniecisko darbību. Sabiedrības rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 27,00%, kas liecina par sekmīgu pamatdarbības efektivitāti. Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Sabiedrībai nav kavētu nodokļu parādu. Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji kopumā vērtējami pozitīvi. Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība Ir apstiprināta 2017.gada mākslinieciskā programma, kā arī ir noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitāla fondu par projekta Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 2017.gadā īstenošanu, paredzot finansējumu 2017.gada mākslinieciskās programmas nodrošināšanai ,- EUR apmērā gadā koncertprogrammas paplašināšanai Sabiedrība plāno novirzīt finansējumu ,97 EUR apmērā. Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu Sabiedrības vadība ierosina pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un 2017.gada plānoto zaudējumu segšanai un ieguldījumiem profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā. Valdes loceklis Juris Žagars 2017.gada 06.martā Gada pārskatu sagatavoja: Grāmatvede Ieva Trekše 5

6 Nr. SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) PIEZĪMES RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS NUMURS Neto apgrozījums: no citiem pamatdarbības veidiem Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 ( ) ( ) 3 Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas 3 (61 456) (50 490) 5 Administrācijas izmaksas 4 ( ) ( ) 6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (1 394) (1 950) 8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: 7 (955) (717) citām personām (955) (717) 9 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa (4 216) 10 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 8 (5 680) (794) Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām (5 010) 9 (427) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (4 583) Valdes loceklis Juris Žagars Gada pārskatu sagatavoja: Grāmatvede Ieva Trekše Pielikums no 11. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 6

7 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) Bilance 2016.gada 31.decembrī Aktīvs Piezīmes numurs Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Citi nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: Atliktā nodokļa aktīvi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma

8 SIA Vidzemes koncertzāle PAR GADU ( ) Bilance 2016.gada 31.decembrī Pasīvs Piezīmes numurs Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 20 (4 203) 380 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (4 583) Pašu kapitāls kopā Īstermiņa parādi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības * Īstermiņa parādi kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma * 2015.gada salīdzinošie rādītāji pārklasificēti no posteņa Citi uzkrājumi uz posteni Uzkrātās saistības EUR 7828, skat.14 lpp. Valdes loceklis Juris Žagars Gada pārskatu sagatavoja: Grāmatvede Ieva Trekše Pielikums no 11. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

9 Naudas plūsmas pārskats (sagatavots, izmantojot netiešo metodi) I. Pamatdarbības naudas plūsma 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa (4 216) Korekcijas: Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem) Pamatlīdzekļu norakstīšana Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām Korekcijas: Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) (1 243) (18 282) Krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+) (3 164) Piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-) Nākamo periodu izdevumu pieaugums (234) 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi procentu maksājumiem (955) (717) 5.Izdevumu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem (427) (253) 6.Pamatdarbības neto naudas plūsma II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 1.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde (4 030) (10 902) 7.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (4 030) (10 902) III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 1.Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 0 0 IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 0 0 V.Pārskata gada neto naudas plūsma Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (929) VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās Valdes loceklis Juris Žagars Gada pārskatu sagatavoja: Grāmatvede Ieva Trekše Pielikums no 11. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 9

10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Akciju vai daļu Pašu kapitāls Nesadalītā peļņa kapitāls (pamatkapitāls) /kopā Atlikums 2014.gada 31.decembrī Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums 0 ( 4 583) (4 583) Atlikums 2015.gada 31.decembri (4 203) Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums Atlikums 2016.gada 31.decembri Valdes loceklis Juris Žagars Gada pārskatu sagatavoja: Grāmatvede Ieva Trekše Pielikums no 11. līdz 20. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 10

11 Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2016.gada 31.decembri pielikums I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk Pārskata sagatavošanas pamats Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar 2016.gadā izdarītajām likumdošanas izmaiņām ir mainīts peļņas vai zaudējuma aprēķina klasifikācijas nosaukums un veiktas citas izmaiņas, kas detalizēti paskaidrotas sadaļā V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. Pielietotie grāmatvedības principi Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk; 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība; c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; 5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; 7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem. Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR). Grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir: Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais euro atsauces kurss; 11

12 tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē euro atsauces kursu pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret euro (Bloomberg, Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret euro). Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. Finanšu noma Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies. Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas: Pārējie pamatlīdzekļi 5 gadi Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 3 gadi Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Krājumu novērtēšana Krājumi novērtēti izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā. Krājumu atlikumi degviela EUR 58.91; konfektes EUR Ieņēmumu atzīšanas principi ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina izrakstīšanas datuma. Izdevumu atzīšanas principi Izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos. 12

13 Uzkrājumi Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības". Uzkrātie ieņēmumi Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem, saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem. Uzkrātās saistības Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem Uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Būtiskie pieņēmumi un spriedumi Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību. Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem Debitoru atgūstamā vērtība Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem Krājumu novērtēšana Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība. Saistītās puses Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole. Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli. 13

14 II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras atgūstamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz atskaitāmām pagaidu starpībām. Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām starp aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības galvenokārt radušās, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, no uzkrājumiem lēnas aprites krājumiem, no uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem, uzkrājumiem nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestāsies likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli 9.pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Sabiedrībai kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā un to neiekļauj finanšu pārskatā. III. Cita informācija Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības (kopsumma) Sabiedrībai nav bilancē neiekļautas finansiālas saistības. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finanšu rādītājus, nav notikuši. IV. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem Sabiedrība nav konstatējusi iepriekšējo gadu kļūdas un labojumus, kas ietekmētu iepriekšējo gadu rādītājus. V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā Salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija 2016.gada 1.janvārī, stājoties spēja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums aizstājot pēc apgrozījuma izmaksu metodes ar klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Atbilstoši minētā likuma prasībām mainīti arī atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances posteņu nosaukumi, kā arī veikta posteņu pārklasifikācija, lai finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu ir klasificēti atbilstoši pārskata gadā lietotajiem principiem un ir savstarpēji salīdzināmi: Finanšu pārskata postenis 2015 pēc pārklasifikācijas EUR Pārklasifikācija EUR 2015 pirms pārklasifikācijas EUR Bilance Citi uzkrājumi - (7 828) Uzkrātās saistības

15 VI. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem Piezīme Nr.1 Neto apgrozījums Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: Darbības veidi Kino ieņēmumi Koncertdarbības ieņēmumi LR Kultūrkapitāla fonda finansējums * Telpu noma * Deleģēšanas ieņēmumi Citi ieņēmumi * +363 Kopā * Pārklasificēti 2015.gada salīdzinošie rādītāji - no posteņa Citi ieņēmumi uz posteni Telpu noma EUR 70802, kā arī no posteņa LR Kultūrkapitāla fonda finansējums uz posteni Citi ieņēmumi EUR Piezīme Nr. 2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā Koncertdarbības nodrošinājums Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums Personāla izmaksas Sociālais nodoklis Citi ēkas uzturēšanas izdevumi Tehniskās izmaksas Neatskaitāmais PVN Kopā Piezīme Nr. 3 Pārdošanas izmaksas Iekļauj ar pārdošanu saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas Mārketinga izmaksa Biļešu izplatīšanas izmaksas Kopā Piezīme Nr. 4 Administrācijas izmaksas Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas Sakaru izdevumi Biroja izdevumi Juristu pakalpojumi Transporta izdevumi Reprezentācijas izdevumi Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Administrācijas atalgojums Citas administrācijas izmaksas Kopā

16 Piezīme Nr.5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Līdzfinansējums Citi ieņēmumi Kopā Piezīme Nr.6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Apdrošināšanas izmaksas Darbinieku vervēšana, apmācība Citi izdevumi Kopā Piezīme Nr.7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Piezīme Nr.8 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju Piezīme Nr.9 Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis (427) 427 Piezīme Nr.10 Sabiedrībā nodarbināto personu skaits Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā

17 VII. Skaidrojums par bilances posteņiem AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite Piezīme Nr.11 Nemateriālie ieguldījumi Citi nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi kopā Sākotnējā vērtība uz Iegādāts 0 0 Likvidēts (300) (300) uz Nolietojums uz Aprēķinātais nolietojums Izslēgts (142) (142) uz Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz Piezīme Nr.12 Pamatlīdzekļi Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Citi pamatlīdzekļi 5 gadi Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 3 gadi Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Likvidēts (40) 0 (40) Nolietojums x Aprēķinātais nolietojums x Izslēgts (14) x (14) x Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz

18 Piezīme Nr.13 Atliktā nodokļa aktīvi Atliktā nodokļa aktīvi Apgrozāmie līdzekļi Piezīme Nr.14 Krājumu atlikumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā: Piezīme Nr.15 Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Bilances vērtība Piezīme Nr.16 Citi debitori Riska nodevas pārmaksa Norēķini ar POS terminālu Drošības nauda Citi debitori kopā: Piezīme Nr. 17 Nākamo periodu izdevumi Nākamo periodu izdevumi (reklāma, apkalpošanas līgumi, apdrošināšana) Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu. Piezīme Nr. 18 Naudas līdzekļu atlikumi uz Nauda kasē Nauda bankā Nauda kopā:

19 PASĪVS Pašu kapitāls Piezīme Nr.19 Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem. Procenti no Īpašnieki pamatkapitāla Daļu skaits Daļas vērtība EUR Summa EUR Cēsu novada pašvaldība 100% Piezīme Nr.20 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (4 203) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (4 583) Īstermiņa kreditoru uzskaite Piezīme Nr.21 No pircējiem saņemtie avansi No pircējiem saņemtie avansi Piezīme Nr.22 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Piezīme Nr.23 Nodokļi Nodokļa veids Atlikums uz Aprēķināts 2016.gadā Samaksāts 2016.gadā Citas korekcijas 2016.gadā Atlikums uz Uzņēmuma ienākumu nodoklis (114) Pievienotās vērtības nodoklis Sociālās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva (5) Kopā X X X t.sk. nodokļu parādi t.sk. nodokļu pārmaksas 5 0 Piezīme Nr.24 Pārējie kreditori Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas. Darba alga Citi Kopā

20 Piezīme Nr.25 Nākamo periodu ieņēmumi Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem. Nākamo periodu ieņēmumi Piezīme Nr.26 Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrātās saistības kopā: Atbilstoši likumdošanas prasībām, veikta 2015.gada salīdzinošo rādītāju pārkvalifikācija Finanšu pārskata postenis 2015 pēc pārklasifikācijas EUR Pārklasifikācija EUR 2015 pirms pārklasifikācijas EUR Bilance Citi uzkrājumi - (7 828) Uzkrātās saistības gada 06.martā Gada pārskatu paraksta: Valdes loceklis Juris Žagars Gada pārskatu sagatavoja: Grāmatvede Ieva Trekše 20

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Attollo brokers VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN 40003633935 2018.GADA PĀRSKATS Par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. Rīgā, 2019. SATURS Lp. I. Vadības ziņojums 3-4 II. Finanšu pārskats,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008174776 Nosaukums RĪGAS 64.VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS NODIBINĀJUMS Adrese Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084 Taksācijas periods

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk