Annoal report 2001

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Annoal report 2001"

Transkripts

1 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS

2 SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas plūsmas pārskats 11 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 12 Pielikumi 13 Revidentu ziņojums 19 2

3 INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU Uzņēmuma nosaukums Apdrošināšanas akciju sabiedrība SEESAM LATVIA Reģistrācijas Nr. un datums Finansu gads Juridiskā forma Institūcija, kuras pārziņā atrodas uzņēmums Darbības veids Valdes locekļi Padomes locekļi Vadītājs Galvenais grāmatvedis Revidents akciju sabiedrība Finansu un Kapitāla tirgus komisija apdrošināšana Gunārs Grizāns, Viesturs Upītis, Anita Kuzma, Aigars Freimanis Tomi Yli-kyyny, Bengt Westergren, Toomas Abner Gunārs Grizāns Ināra Frīdenvalde PricewaterhouseCoopers SIA 3

4 VALDES UN PADOMES ZIŅOJUMS 1. Valde un Padome, tās sastāvs un izmaiņas AAS SEESAM LATVIA Padome un valde 2001.gada beigās darbojās sekojošā sastāvā : Padomes locekļi : Tomi Yli-kyyny padomes priekšsēdētājs Bengt Westergren padomes priekšsēdētāja vietnieks Toomas Abner padomes loceklis Valdes locekļi : Gunārs Grizāns valdes priekšsēdētājs Viesturs Upītis valdes loceklis Anita Kuzma valdes loceklis Aigars Freimanis valdes loceklis 2001.gada martā no sabiedrības Padomes izstājas Jukka Peltola un viņa vietā tika ievēlēts jauns Padomes priekšsēdētājs Jouko Bergius gada martā sabiedrības valdē tika ievēlēts Aigars Freimanis gada decembrī no sabiedrības Padomes izstājas Jouko Bergius un viņa vietā tika ievēlēts jauns Padomes priekšsēdētājs Tomi Yli-Kyyny. 2. Būtiskākie notikumi AAS SEESAM LATVIA darbībā un vispārējs apskats par sabiedrības sasniegtajiem rezultātiem gadā Apdrošināšanas Akciju Sabiedrības SEESAM LATVIA apdrošināšanas rezultāti 2001.gadā ir būtiski uzlabojušies, un AAS SEESAM LATVIA ieņēmusi stabilu vietu Latvijas vadošo apdrošināšanas sabiedrību vidū gadā tika parakstītas bruto prēmijas 2,85 miljonu latu apmērā un apdrošināšanas atlīdzībās gadā tika izmaksāti 889 tūkstoši latu. Kompānija jau ceturto gadu strādā ar peļņu, kas 2001.gadā ir 538 tūkstoši latu. 3. Vieta Latvijas tirgū AAS SEESAM LATVIA ir turpinājusi realizēt tās pamatvirzienu korporatīvo klientu apkalpošanu, kā arī sākusi strauji attīstīt privātpersonu apdrošināšanu. Latvijas apdrošināšanas sabiedrību vidū AAS SEESAM LATVIA pēc parakstīto prēmiju apjoma ieņēmusi 10. vietu. AAS SEESAM LATVIA neveic sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. AAS SEESAM LATVIA ir vadošajās pozīcijās gan pēc parakstītajām saistībām, gan pēc klasiskajiem nedzīvības apdrošināšanas riskiem, galvenokārt īpašuma apdrošināšanā. 4. Partneri AAS SEESAM LATVIA ir turpinājusi veiksmīgi strādāt ar Latvijas apdrošināšanas vadošajiem brokeriem, lielākajām ceļojumu aģentūrām un bankām. 4

5 VALDES UN PADOMES ZIŅOJUMS (turpinājums) 5. Ārzemju partneri gadā AAS SEESAM LATVIA turpināja pārstāvēt ārzemju apdrošināšanas kompāniju IF P&C un Royal & SunAlliance intereses Latvijā. Tika noslēgti pārapdrošināšanas līgumi ar POHJOLA, SWISS RE, GENERAL & COLOGNE RE un PARTNER RE. Ir turpināta laba sadarbība ar MUNICH RE. 6. Pamatkapitāls AAS SEESAM LATVIA pamatkapitāls ir 1 miljons latu. 7. Produkti Pieaudzis pieprasījums pēc tādiem produktiem kā: muitas garantiju, darbu izpildes garantiju, avansa maksājumu, uzturēšanas garantiju, konkursa noteikumu izpildes garantiju apdrošināšanu. Ir uzsākta Web apdrošināšanas programmas izstrāde, kas ļaus privātpersonu polišu izrakstīšanu caur Internetu reģistrētiem lietotājiem (starpniekiem). Ir noslēgti aģentūras līgumi ar vadošajām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām un bankām par apdrošināšanas produktu izplatīšanu. Nostiprinājusies sadarbība ar bankām: A/S Hansabanka, A/S Unibanka, A/S Aizkraukles banka u.c bankām. 8. Darbinieki AAS SEESAM LATVIA ir palielinājusi darbinieku skaitu līdz 23. Vairums darbinieku ir izgājuši apmācību kursus pie akcionāriem AIG un Pohjola, kā arī piedalījušies citu starptautisko apdrošinātāju un pārapdrošinātāju rīkotajos semināros. 9. Mērķi gadam Saglabāt kombinēto kompānijas attiecību % un izdevumu attiecību % robežās. Turpināt apkalpot esošos korporatīvos klientus, palielināt sabiedrības uzmanību uz vidējiem un mazajiem uzņēmējiem, kā arī uz privātpersonu apdrošināšanu. Ieviest privātpersonu apdrošināšanas polišu izrakstīšanu caur Internetu. Izstrādāt apdrošināšanas polišu reģistrācijas datu bāzi Lotus Notes vidē. Attīstīt sadarbību ar Latvijas bankām attiecībā uz kredītņēmēju apdrošināšanu, kā arī sadarboties ar AAS SEESAM Life LATVIA kopēju produktu izstrādāšanā un klientu apkalpošanā. Turpināt koncentrēties uz 4-5 lielākajām apdrošināšanas brokeru kompānijām, apkalpojot to klientus. Palielināt darbinieku skaitu līdz 25. Turpināt darbinieku apmācības pie akcionāriem un citās ārvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas kompānijās. Pabeigt Interneta mājas lapas izstrādi. 5

6 VALDES UN PADOMES ZIŅOJUMS (turpinājums) 10. Norādes AAS SEESAM LATVIA vadība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu, pamatojoties uz Sabiedrības sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par pārskata gadu. Tas patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, darbības rezultātus un naudas plūsmu par šo gadu. AAS SEESAM LATVIA vadība apstiprina, ka 2001.gada 31.decembra finansu pārskatu sagatavošanā tika konsekventi izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kā arī tika izdarīti piesardzīgi vērtējumi un prognozes. Tāpat AAS SEESAM LATVIA vadība apstiprina, ka tika ievērotas atbilstošās Latvijas likumdošanas prasības un, ka gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas koncepciju. AAS SEESAM LATVIA vadība ir atbildīga par atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un pasākumu veikšanu, lai saglabātu Sabiedrības līdzekļus, atklātu un novērstu krāpšanu un citas neatbilstības. 11. Norāde par notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt turpmāko AAS SEESAM LATVIA darbību AAS SEESAM LATVIA valde uzskata, ka kopš pārskata gada beigām līdz gada pārskata apstiprināšanai nav bijuši notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt AAS SEESAM LATVIA finansiālo stāvokli pārskata gada beigās un turpmāko darbību. 12. Priekšlikumi par peļņas sadali Balstoties uz gada pārskatā sniegto peļņas un zaudējumu aprēķinu, AAS SEESAM LATVIA valde un akcionāru padome pieņēma lēmumu no gada peļņu atstāt nesadalītu. AAS SEESAM LATVIA vārdā, Valdes priekšsēdētājs Gunārs Grizāns Padomes priekšsēdētājs Tomi Yli-kyyny gada 8. aprīlī 6

7 BILANCE N.p.k. AKTĪVS Piel I PARAKSTĪTAIS, BET NEAPMAKSĀTAIS PAMATKAPITĀLS II NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI UN DIBINĀŠANAS IZDEVUMI 10,748 12, Dibināšanas izdevumi un kapitāla pieaugums 2. Aizņēmumu izdošanas izmaksas 3. Nemateriālie ieguldījumi ,748 12,741 III INVESTĪCIJAS 3,218,576 2,527, Zeme un ēkas 2. Investīcijas saistītajos uzņēmumos un meitas uzņēmumos akcijas meitas uzņēmumos 2.2.vērtspapīru izdošana un aizdevumi meitas uzņēm. 2.3.daļas vai akcijas saistītajos uzņēmumos 3. Citas investīcijas 3,218,576 2,527, akcijas un citi mainīgā procenta vērtspapīri 3.2. fiksētā procenta vērtspapīri 54, ieguldījumu daļas investīciju fondos 3.4. ar hipotēku garantētie aizdevumi 3.5. citi aizdevumi 3.6. depozīti kredītiestādēs 3,218,576 2,473, citas investīcijas 4. Pārapdrošinātāja garantijas iemaksas depozītu veidā IV IEGULDĪJUMI FONDOS, KUR INVESTĪCIJU RISKU UZŅEMAS DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLIŠU ĪPAŠNIEKI V DEBITORI ,373,240 1,073, Debitori apdrošināšanas operācijās : 345, , polišu īpašnieki 345, , Starpnieki 2. Debitori norēķina operācijās ar pārapdrošinātājiem 1,020, , Citi debitori 7,895 12,816 VI CITI AKTĪVI 340, , Materiālie aktīvi ,005 58, Nauda bankā un kasē 284, , Uzņēmumam piederošās akcijas 4. Citi VII UZKRĀTIE IENĀKUMI UN NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI 66,153 48, Uzkrātie procenti un īre 66,153 46, Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 3. Citas priekšapmaksas un atliktie ienākumi 2,697 VIII KOPĀ AKTĪVI 5,009,596 3,913,930 7

8 BILANCE N.p.k. PASĪVS Piel I KAPITĀLS UN REZERVES 2,237,242 1,898, Parakstītais pamatkapitāls 1,000,000 1,000, Akciju emisijas uzcenojums 3. Pārvērtēšanas rezerve 4. Likumā noteiktās rezerves 133, Pārējās statūtos noteiktās rezerves 6. Nesadalītā peļņa : 6.1. iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 565, , pārskata gada nesadalītā peļņa 538, ,007 II SUBORDINĒTĀS SAISTĪBAS III TEHNISKĀS REZERVES 1.6,1.7,1.8 1,073, , Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku 687, , bruto summa 1,268,283 1,148, pārapdrošinātāja daļa (-) 580, , Dzīvības apdrošināšanas bruto summa 2.2. pārapdrošinātāja daļa (-) 3. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību 386, , bruto summa 624, , pārapdrošinātāja daļa (-) 237, , Rezerves gratifikācijām un atlaidēm bruto summa 4.2. pārapdrošinātāja daļa (-) 5. Izlīdzināšanas rezerves 6. Citas tehniskās rezerves bruto summa 6.2. pārapdrošinātāja daļa (-) IV DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANĀ Bruto summa 2. Pārapdrošinātāja daļa (-) V UZKRĀJUMI CITĀM SAISTĪBĀM UN ZAUDĒJUMIEM VI PĀRAPDROŠINĀTĀJA DEPOZĪTI VII KREDITORI 2.7 1,370,415 1,096, Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām 12,774 24, Kreditori norēķina operācijās ar pārapdrošinātājiem 1,253, , Aizņēmumi 4. Kredītiestādes 5. Nodokļi 5,697 70, Personāls 13,907 16, Sociālās nodrošināšanas maksājumi 8. Citi kreditori atsevišķi norādot kreditorus saistītajos uzņēmumos 84, ,917 VIII UZKRĀTIE IZDEVUMI UN SAŅEMTĀ PRIEKŠAPMAKSA 328, , Uzkrātais investīciju ienākums un īre 2. Nenopelnīto komisiju rezerve 128, , Pārskata gada dividendes 4. Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes 200, Pārējie IX KOPĀ PASĪVI 5,009,596 3,913,930 8

9 TEHNISKAIS UN NETEHNISKAIS PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS TEHNISKAIS REZULTĀTS N.p.k. Piel Nopelnītās prēmijas : 1,301,890 1,010, bruto parakstītās prēmijas 2,850,090 2,546, pārapdrošinātāju daļa ( - ) 1,368,488 1,451, izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku rezervēs (+/-) 120,189 (115,977) 1.4. izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/-) (59,523) (201,102) 2. Pārnestais investīciju ienākums no netehniskā rezultāta ,859 44, Citi tehniskie ienākumi, neto 4. Piekritušās atlīdzību prasības, neto 549, , izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 424, , bruto summa 891, , pārapdrošinātāja daļa (-) 466, , izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs 124,981 (16,873) bruto summa 54,378 5, pārapdrošinātāja daļa (-) (70,603) 22, Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto, 0 0 kas neatspoguļojas citos punktos(+/-) 6. Gratifikācijas un atlaides, neto Neto darbības izdevumi : 368, , klientu piesaistīšanas izdevumi , , izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/-) 20, administrācijas izdevumi , , pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā ( - ) 316, , Citi tehniskie izdevumi, neto ,678 43, Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs ( +/- ) KOPSUMMA (nedzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts) 424, , % 6.1% 7.7% 11.9% 2000.g. parakstīto prēmiju 2,52 milj. LVL sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 4.5% 20.3% 3.9% 2.1% 38.4% Īpašums Sauszemes transportlīdzekļi Palīdzības apdrošināšana Finansiālie riski Vispārējā CTA Nelaimes gadījumi Privātpersonu īpašums Celtniecības darbi Kravas 6.0% 3.4% 12.5% 2001.g. parakstīto prēmiju 2,85 milj. LVL sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 9.1% 2.0% 1.2% 0.1% 0.2% 18.7% 46.8% Īpašums Sauszemes transportlīdzekļi Palīdzības apdrošināšana Finansiālie riski Vispārējā CTA Nelaimes gadījumi Sauszemes tr.tlīdzekļu CTA Galvojumi Kravas Veselība 9

10 NETEHNISKAIS REZULTĀTS N.p.k. Piel Tehniskā bilance, nedzīvības apdrošināšana ( +/- ) 424, , Tehniskā bilance, dzīvības apdrošināšana ( +/- ) 3. Investīciju ienākumi ( nedzīvības apdrošināšana ) : 191, , ienākumi no līdzdalības uzņēmumiem, atsevišķi norādot ienākumus no saistītajiem uzņēmumiem _Ls 3.2. ienākumi no citām investīcijām 191, ,633 atsevišķi norādot ienākumus no saistītajiem uzņēmumiem _Ls ienākumi no zemes un ēkām ienākumi no citām investīcijām , , investīciju pārvērtēšana 3.4. ienākumi no investīciju realizācijas 4. Pārnestais investīciju ienākums no tehniskā rezultāta (dzīvības apdrošināšanā) 5. Investīciju izdevumi : 14,094 17, investīciju pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus 14,094 17, investīciju pārvērtēšana 5.3. zaudējumi no investīciju realizācijas 6. Pārnestais investīciju ienākums uz tehnisko rezultātu 91,859 44,252 (nedzīvības apdrošināšanā) 7. Citi ieņēmumi ,093 95, Citi izdevumi 9. Peļņa/zaudējumi no apdrošināšanas 616, , Ārkārtas ieņēmumi 11. Ārkārtas izdevumi 12. Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem 616, , Ienākuma nodoklis 77,961 70, Pārējie nodokļi 15. Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 538, ,007 Peļņa LVL Kombinētā attiecība , % 600, % 400, ,000 75% 50% 25% 60.4% 40.2% 21.2% 16.9% 47.5% 48.1% 13.5% 34.9% 27.1% 46.9% % Zaudējumu attiecība Izdevumu attiecība 10

11 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS N.p.k. NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Piezīmes Saņemtās bruto prēmijas 2,783,599 2,478, Izmaksātās bruto atlīdzības 891, , Saņemtās līdzapdrošināsanas prēmijas 4. Nauda samaksāta par līdzapdrošināšanas līgumiem 5. Nauda samaksāta pārapdrošinātajiem 987, , Nauda saņemta no pārapdrošinātāja 532, , Prēmijas pieņemtas pārapdrošināšanā 8. Nauda samaksāta par pieņemto pārapdrošināšanu 9. Starpnieku komisijas nauda 303, , Administratīvie izdevumi , , Samaksātie nodokļi 70, Samaksāts Satiksmes birojam 13. Citur izlietotā nauda 14. Kopā naudas plūsma apdrošināšanas darbībā (no 1 līdz 13 ) 584, , Investīcijas saistītajos uzņēmumos 16. Investīcijas meitas uzņēmumos 17. Nauda, kas saņemta no investīcijām : 182, , zeme un ēkas; mainīgā procenta vērtspapīri; fiksētā procenta vērtspapīri; ar hipotēku garantētie aizdevumi; citi aizdevumi; depozīti kredītiestādēs; 174, , citas investīcijas. 7, Nauda, kas iegūta no investīciju realizācijas: 54, zeme un ēkas; mainīgā procenta vērtspapīri; fiksētā procenta vērtspapīri; 54, ar hipotēku garantētie aizdevumi; citi aizdevumi; depozīti kredītiestādēs; citas investīcijas. 19. Nauda, kas izlietota investīciju pārvaldē: 758, , zeme un ēkas; mainīgā procenta vērtspapīri; fiksētā procenta vērtspapīri; 54, ar hipotēku garantētie aizdevumi; citi aizdevumi; 1, depozīti kredītiestādēs; 744, , citas investīcijas. 13,657 24, Kopā naudas plūsma no investīciju darbības ( no 15 līdz 19 ) (522,186) (638,340) 21. Nauda, kas iegūta emitējot akcijas 22. Izmaksātās dividendes 23. Cita saņemtā nauda 2, Cita izlietotā nauda 74, Kopā naudas plūsma no finansu darbības ( no 21 līdz 24 ) (74,590) 2, Ārvalstu valūtas kursa svārstību pieaugums/samazinājums 105,638 94, Naudas un tās ekvivalentu tīrais pieaugums 93, , Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 191,625 55, Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 284, ,625 11

12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Sākuma bilance Pārskata perioda peļņa Parakstītais pamatkapitāls Likumā Pārvērtēšanas noteiktās rezerve rezerves Likumā noteiktās rezerves Pārējās stūtos noteiktās rezerves Nesadalītā peļņa/zaudējumi 1,000, ,910 X X 538,332 Dividendes X X (200,000) Bilance uz pārskata beigām ,000, ,473 1,237,242 12

13 2001.GADA PĀRSKATA PIELIKUMI 1. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes 1.1. Vispārīgie principi Gada pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums un Ministru kabineta noteikumiem nr.421 Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskata sastādīšanas noteikumi. Grāmatvedība 2001.gadā kārtota, izmantojot 1995.gada 21.decembrī apstiprinātos Apdrošināšanas grāmatvedības kontus, detalizējot kontu plānu atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības īpatnībām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka apdrošināšanas sabiedrība darbosies arī turpmāk Ārvalstu valūtas pārvērtēšana latos Aktīvu un pasīvu posteņi ārvalstu valūtā ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Debitoru un kreditoru parādu atlikumi ārzemju valūtās pārvērtēti pēc 2001.gada 31.decembrī spēkā esošā Latvijas Bankas valūtas kursa. Pārvērtēšanas rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi ir iegrāmatoti peļņas un zaudējumu aprēķinā. Valūtas atlikumi kasē un banku kontos ir iegrāmatoti bilancē pēc 2001.gada 31.decembrī spēkā esošā Latvijas Bankas valūtas kursa USD 0,638 0,613 1 EUR 0, , Pamatlīdzekļi Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc ģeometriski regresīvas metodes lietojot uzņēmumā apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes: % Datori, datorprogrammas un elektroiekārtas 25 Automašīnas un biroja inventārs Saimnieciskās darbības izdevumu funkcionālais sadalījums Izdevumu funkcionālais sadalījums, izņemot klientu piesaistīšanas izdevumus, tiek rēķināts, reizinot kopējo izdevumu summu ar koeficientu, ko iegūst, novērtējot katra sabiedrības darbinieka ieguldījumu iepriekšminētajās izdevumu funkcijās Ienākumi un izdevumi no investīcijām Saskaņā ar FKTK Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumiem daļa 2001.gada investīciju ienākuma tiek pārnesta uz tehnisko rezultātu. Pārnestās daļas koeficients ir aprēķināts pēc sekojošas formulas: Tehniskās rezerves/(tehniskās rezerves + Kapitāls un rezerves) 13

14 1.6. Tehnisko rezervju aprēķināšanas kārtība 2001.gadā AAS SEESAM LATVIA veidoja uzkrājumus sekojošu veidu tehniskajām rezervēm: Nenopelnīto prēmiju rezerve, Nenopelnīto komisiju rezerve, Pieteikto, bet vēl neizmaksāto atlīdzību rezerve, Notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību rezerve, Notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību izdevumu rezerve Nenopelnīto prēmiju un komisiju rezervju aprēķināšanas kārtība Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves tiek aprēķinātas pēc tā sauktā 1/24 principa. Arī nenopelnīto pārapdrošināšanas komisiju rezerve tiek rēķināta pēc iepriekšminētā principa Atlīdzību rezervju aprēķināšanas kārtība AAS SEESAM LATVIA atlīdzību rezerves sastāv no Pieteikto, bet vēl neapmaksāto atlīdzību rezerves, Notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību rezerves un Notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību izdevumu rezerves. Pieteikto, bet vēl neapmaksāto atlīdzību rezervē ietilpst reāli notikušo un pieteikto zaudējumu prasības. Tās rodas sakarā ar zaudējumu laikietilpīgo novērtēšanas procesu. Notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību rezerve tiek aprēķināta katram apdrošināšanas veidam atsevišķi, lietojot sekojošas formulas: Nelaimes gadījumu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Kravu apdrošināšana Automašīnu apdrošināšana Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana 0.12*P(t) +0.02*P(t-1) 0.05*P(t) 0.25*P(t) +0.02*P(t-1) 0.05*P(t) 0.30*P(t) +0.10*P(t-1) +0.09*P(t-2) 0.12*P(t)+0.02*P(t-1) Kur P(t) gada laikā parakstītās prēmijas P(t-1) iepriekšējā gadā parakstītās prēmijas Notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību izdevumu rezerve tiek aprēķināta izmantojot sekojošu formulu: R*0.1 +P(t)*0.005 Kur P(t) gada laikā parakstītās prēmijas R notikušo, bet vēl nepieteikto atlīdzību rezerve 14

15 2. PIELIKUMI 2.1. Saimnieciskās darbības izdevumi pēc izdevumu veidiem Bruto algas Īres izdevumi Sociālās apdrošināšanas izdevumi Biroja piederumu iegādes izdevumi Vadības izdevumi Maksājumi FKTK Komandējuma izdevumi Prezentācijas izdevumi Sakaru izdevumi Reklāmas izdevumi Revīzijas izdevumi Mācību izdevumi Juridisko pakalpojumu izdevumi Transporta izdevumi Bankas izdevumi Apdrošināšana Nolietojums Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas Citi Kopā izdevumi Komisijas ceļojumu aģentūrām Brokeru komisijas Kopā komisijas Kopā darbības izdevumi Saimnieciskās darbības izdevumu funkcionālais sadalījums. Klientu piesaistīšanas izdevumi Administrācijas izdevumi Citi tehniskie izdevumi Investīciju pārvaldīšanas izdevumi Kopā

16 PIELIKUMI 2.3. Ienākumi un izdevumi no investīcijām Ienākumu veidi Uz tehnisko rezultātu pārnestie ienākumi no investīcijām Netehniskā rezultātā uzrādītie ienākumi no investīcijām Kopā procenti no depozītiem kredītiestādēs Citi ieņēmumi Ieņēmumu veidi Komisija no OCTA pārdošanas Ienākumi no valūtas kursa svārstībām Kopā Ienākumi no valūtas kursu svārstībām galvenokārt radušies sakarā ar USD un EUR svārstībām attiecībā pret latu pārskata periodā Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņu un aprēķinātā nolietojuma pārskats Nemateriālie ieguldījumi (kompjūter programmas) Mākslas priekšme ti Datori Transporta līdzekļi Biroja piederumi un citi pamatlīdzekļi Sākotnējā vērtība Atlikums uz Iegāde un izgatavošana Norakstīšana un/ vai izņemšana no darbības - - (1 968) - (5 166) (7 134) Atlikums uz Nolietojums Atlikums uz Aprēķināts pārskata gadā Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības - - (1 147) - (4 077) (5 224) Atlikums uz Atlikusī (bilances) vērtība Uz 2001.gada 1.janvāri Uz 2001.gada 31.decembri Kopā 2.6. Debitoru parādu saraksts Apdrošināšanas ņēmēji Pārapdrošinātāji Citi Kopā

17 PIELIKUMI 2.7. Kreditori Pārapdrošinātāji Starpnieki Uzņēmuma ienākuma nodoklis Personāls Apdrošināšanas ņēmēji Citi kreditori Saistītie uzņēmumi Kopā Administratīvie izdevumi (naudas plūsmas pārskatam) Algas bruto Vadības izdevumi Īre Sociālās apdrošināšanas izmaksas Biroja piederumi Komandējuma izdevumi Prezentācijas izdevumi Sakaru izmaksas Maksājumi FKTK Reklāmas izdevumi Audita izdevumi Mācību izdevumi Juridisko pakalpojumu izdevumi Mašīnas izdevumi Bankas izdevumi Grāmatas, laikraksti Citi Kopā Nauda un tās ekvivalenti (naudas plūsmas pārskatam) Nauda sabiedrības kasē Nauda Hansabankā Nauda Nordea Merita Bank PLC Rīgas filiālē Nauda Saules Bankā Nauda Trasta Komercbankā Nauda Aizkraukles Bankā Nauda Nordea Merita bank/somijā Nauda Latvijas Unibankā Nauda Rietumu Bankā Kopā

18 Pielikums par aprēķinātājiem un samaksātajiem nodokļiem valsts budžetā Pielikuma mērķis ir gada pārskata lietotājiem sniegt priekšstatu par AAS SEESAM LATVIA aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem valsts budžetā 2001.gadā Pievienotās vērtības nodoklis AAS SEESAM LATVIA sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, tādēļ nav PVN maksātājs Īpašuma nodoklis Saskaņā ar LR likumdošanu par īpašuma nodokli 2001.gadā AAS SEESAM LATVIA īpašuma nodoklis nav jāmaksā, jo likums attiecas tikai uz nekustamo īpašumu (ēkām un būvēm) Uzņēmuma ienākuma nodoklis Sastādot uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju par 2001.gadu, tika aprēķināts, ka apliekamais ienākums ir LVL 623,691. Aprēķinātais ienākuma nodoklis ir 12.5% apmērā gadā darbojas ienākuma nodokļa atlaide saskaņā ar likumu Par ārvalstu ieguldījumiem Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2001.gadā AAS SEESAM LATVIA ir aprēķinājis, ieturējis un pārskaitījis iedzīvotāju ienākuma nodokli par LVL48, Ne uz gada sākumu, ne arī beigām nav reģistrēti nodokļu parādi Sociālās apdrošināšanas maksājumi 2001.gadā AAS SEESAM LATVIA ir aprēķinājis, ieturējis un pārskaitījis sociālā apdrošināšanas maksājumus par LVL Ne uz gada sākumu, ne arī beigām nav reģistrēti nodokļu parādi. 18

19 PricewaterhouseCoopers SIA Kr. Valdemāra iela 19 Rīga LV 1010 Latvija Telephone Facsimile Revidentu ziņojums AAS SEESAM LATVIA akcionāriem Mēs esam veikuši AAS SEESAM LATVIA gada pārskata no 3. līdz 24. lappusei revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance gada 31. decembrī, gada peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskais un netehniskais rezultāts, naudas plūsmas pārskats un pārskats par izmaiņām pašu kapitālā, padomes un valdes ziņojums un pielikums. Par šo gada pārskatu ir atbildīga Sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur būtiskas neatbilstības. Revīzija ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Sabiedrības pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekošu pamatojumu mūsu atzinumam. Mūsuprāt, AAS SEESAM LATVIA gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma aktīviem, pasīviem un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem, un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums un Ministru Kabineta noteikumiem Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskata sastādīšanas noteikumi. PricewaterhouseCoopers SIA gada 8. aprīlī. 19

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk