LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats"

Transkripts

1 Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats

2 Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību... 6 Organizatoriskā struktūra... 6 LTFJA KKS JŪRNIEKU FORUMS valdes, revīzijas komisijas un kredītkomitejas sastāvi:7 Paziņojums par krājaizdevu sabiedrības vadības atbildību... 8 BILANCE... 9 PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI Vispārējā informācija Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi Vispārējie grāmatvedības principi Uzrādīšanas pamatprincipi Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Ienākumu un izdevumu uzskaite Kredīti Speciālie uzkrājumi Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi, to nolietojums Risku pārvaldīšana Ārvalstu valūtu risks Kredītrisks Cita veida darbības riski Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām latu izteiksmē Ārvalstu valūtu atklātā pozīcija Kase un prasības pret Latvijas MFI Skaidrās naudas atlikumi kasē pa valūtām: Prasības pret LR MFI Kredīti Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Pārējie aktīvi Noguldījumi Pārējie saistības Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Kapitāls un rezerves Kapitāla pietiekamība Procentu ienākumi un izdevumi Komisijas naudas ienākumi un izdevumi Peļņa/zaudējumi no darījumiem ar ārvalstu valūtu Citi parastie ienākumi Administratīvie izdevumi Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi Vidējais darbinieku skaits Citi parastie izdevumi Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un saistībām un uzkrājumu samazināšanas ienākumi Nodokļi Lpp. 2 no 19

3 Vadības ziņojums Kopš gada sākuma ekonomiskā lejupslīde Latvijā ir apturēta, un ir atsākusies izaugsme. Pakāpeniski sāk stabilizēties privātais patēriņš, par ko liecina mazumtirdzniecības apgrozījuma palielinājums. Mazumtirdzniecības apgrozījums gadā ir pieaudzis par 10%, turklāt kopš augusta mazumtirdzniecības apjomi jau pārsniedz iepriekšējā gada atbilstošo mēnešu līmeni. Situācija Latvijas finanšu sistēmā sāk stabilizēties. Sākot ar gada 4. ceturksni, vērojams noguldījumu pieaugums gada 4. ceturkšņa beigās noguldījumu apjoms salīdzinājumā ar gada attiecīgo periodu pieauga par 11,5 procentiem gadā valstī izsniegto aizdevumu atlikums turpināja samazināties gada 4.ceturkšņa beigās kopumā finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu atlikumi ir par 7,8% mazāk nekā pirms gada. Aizdevumu ar maksājumu kavējumiem daļa kopējā kredītportfelī joprojām turpina pieaugt gada beigās kopējā kredītportfelī aizdevumi ar maksājuma kavējumiem bija 25,2%, gada beigās tie pieauga līdz 28,5 procentiem. Turpmāko ekonomisko attīstību lielā mērā noteiks globālās ekonomikas spēja atjaunot izaugsmi, kā arī Latvijas īstenotās ekonomikas atveseļošanas politikas efektivitāte. Latvijas Republikā uz 2010.gada beigām darbojas 34 krājaizdevu sabiedrības, kuru galvenais darbības virziens ir noguldījumu pieņemšana no saviem biedriem un biedru kreditēšana. Krājaizdevu sabiedrību starpā LTFJA KKS Jūrnieku forums ieņem pirmo pozīciju pēc aktīvu, izsniegto aizdevumu un piesaistīto noguldījumu apjomiem. LTFJA KKS Jūrnieku forums aktīvi 2010.gadā pieauguši par 1 048,9 tūkst. latu vai gandrīz par 28%, un sastādīja 4,82 milj. latu, kas ir 41,9% no visu krājaizdevu sabiedrību kopējā aktīvu apjoma (uz sabiedrības aktīvu summa bija 3,77 milj. latu vai 38,7% no visu krājaizdevu sabiedrību aktīviem). Kopējais apmaksātais pamatkapitāls pa krājaizdevu sabiedrībām pārskata gada beigās sastādīja 1 639,0 tūkst. latu (2009.g ,9 tūkst. latu) un ir palielinājies par 86,9 tūkst. latu vai par 5,6%. Mūsu krājaizdevu sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir palielinājies no 538,2 tūkst. latu uz līdz 541,3 tūkst. latu uz vai par 3,1 tūkst. latu vai 0,6%, un no kopējā visu krājaizdevu sabiedrību apmaksātā pamatkapitāla summas tas sastāda 33%. Kopējais aizdevumu apjoms pa visām krājaizdevu sabiedrībām 2010.gadā palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2009.gadu un sastādīja 8,55 milj. latu vai 73,6% no visiem aktīviem, tai skaitā Jūrnieku forums 3,33 milj. latu vai 39.3% no kopējā aizdevumu apjoma un 69,1% no saviem aktīviem gada laikā aizdevumu apjoms mūsu sabiedrībā ir palielinājies par 204,3 tūkst. latu vai par 6,5%. Noguldījumu apjoms pa visām krājaizdevu sabiedrībām uz sastādīja 7.9 milj. latu ( milj. latu), tai skaitā Jūrnieku forums 3,79 milj. latu ( ,84 milj. latu), pieaugums gadā sastādīja 33,4%, bet noguldījumu apmērs uz gada beigām sastādīja 47,7% no visu krājaizdevu sabiedrību kopējā noguldījumu apjoma gadā, kā arī iepriekšējos gados, lielāku aktīvu daļu (81,18%) sastādīja aktīvi ārzemju valūtā, aktīvu struktūra pa valūtām pārsvarā palika nemainīga - ASV dolāru īpatsvars pieauga no 51,9% gada sākumā līdz 52,9% gada beigās. Eiro īpatsvars palielinājies no 28,4% līdz 28,5%. Pakalpojumi Sabiedrības biedriem pārsvarā joprojām tiek sniegti ASV dolāros, jo kuģu kompānijas pasaulē vēl šobrīd darba algu jūrniekiem maksā galvenokārt ASV dolāros. Lpp. 3 no 19

4 Sakarā ar iepriekšminēto nedaudz izmainījusies arī pasīvu struktūra valūtās: nebūtiski palielinājās ASV dolāru īpatsvars no 50,5% uz līdz 51,5% uz , bet eiro palielinājās no 27,2% līdz 28,2%. Pārskata gada laikā krājaizdevu sabiedrības biedriem trijās valūtās (latos, ASV dolāros un EUR) tika piedāvāti: 5 noguldījumu veidi norēķinu konti, pieprasījuma noguldījumi, termiņnoguldījumi uz termiņiem sākot ar 1 mēnesi un līdz 5 gadiem, termiņnoguldījums pensijas uzkrāšanai un jauniešiem. No 1.jūlija krājaizdevu sabiedrība uzsāka piedāvāt termiņnoguldījumu uz 18 mēnešiem ar īpašiem līguma laušanas nosacījumiem, kā arī izslēdza no pakalpojumu saraksta termiņnoguldījumus uz 1 un 9 mēnešiem. Sākot ar 13.oktobri LTFJA KKS Jūrnieku forums sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrību uzsāka programmu savu biedru atbalstam, kas paredz noguldījuma palielināšanu par 25 LVL, 50 EUR vai 50 USD, ja tika atvērts jauns pensijas uzkrājumu noguldījums. Krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu sarakstā pastāv 3 aizdevumu veidi īstermiņa līdz 9 mēnešiem, vidēja termiņa (preču iegādei) līdz 18 mēnešiem un ilgtermiņa (hipotekārie) - līdz 20 gadiem. Lai disciplinētu aizņēmējus un stimulētu viņus savlaicīgi atmaksāt parādus, tiek piemērotas diferencētas procentu likmes: aizņēmējiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ savlaicīgi nav atmaksājuši parādu vai parāda daļu un pārformē aizdevumu, jauns aizdevums tiek izsniegts ar paaugstinātu procentu likmi, bet aizņēmējiem, kuri bez kavējumiem atmaksājuši 10 un vairāk aizdevumus, jaunam aizdevumam piemēro samazinātu procentu likmi. Krājaizdevu sabiedrība centās arī 2010.gadā pēc iespējas vairāk piesaistīt Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības biedrus kļūt par krājaizdevu sabiedrības biedriem. Tā, 2010.gadā par paju biedriem tika uzņemti 103 arodbiedrības biedri (2009. gadā 152), atkārtoti uzņemti 12 paju biedri (2009.gadā 13), bet izstājušies 56 biedri (2009.gadā 64) galvenokārt sakarā ar darba pārtraukšanu jūrā un dzīves vietas maiņu. Par parādsaistību ilgstošu nepildīšanu tika izslēgts 31 paju biedrs, bet sakarā ar biedru nāvi 4. Rezultātā krājaizdevu sabiedrības biedru kopējais skaits palielinājis no uz gada sākumu līdz uz gada beigām. Ar savu stabilo darbu 11 gadu garumā un unikālu noguldījumu piedāvājumiem, krājaizdevu sabiedrība ir panākusi paju biedru uzticību kā drošu savu ietaupīto naudas līdzekļu noguldīšanas vietu, par ko liecina piesaistīto noguldījumu apjoma pieaugums. Kā jau bija minēts, noguldījumu apjoms 2010.gada beigās sastādīja 3 789,7 tūkst. latu (uz ,5 tūkst. latu) vai 78,6% no pasīvu kopsummas gada laikā paju biedri ir iegādājušies 7 papildpajas un to kopējais skaits uz sastādīja Pamatpaju skaits 2010.gada beigās sastādīja Krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāls 2010.gada beigās sastāda 847,3 tūkst. latu (2009.g. 798,4 tūkst. latu) vai ir 35,4% no visu krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla. Rezerves kapitāls 2010.gada beigās ir 262,5 tūkst. latu vai 5,39% no aktīviem (2009.g. beigās 227,2 tūkst. latu vai 6,03% no aktīviem). Krājaizdevu sabiedrība 2010.gadā darbības rezultātā no visu veidu pakalpojumiem ir ieguvusi ienākumus 458,3 tūkst. latu (2009.gadā 405,3 tūkst. lati), t.i. pret 2009.gadu visu veidu ienākumi ir palielinājušies par 53,08 tūkst. latu vai par 13,1%. Galvenais ienākumu postenis procentu ienākumi no paju biedriem izsniegtajiem aizdevumiem 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu ir palielinājušies par 24,6 tūkst. latu vai par 7,3% un sastāda 359,1 tūkst. latu vai 78,3% no kopējās ienākumu summas. Ievērojamu ienākumu daļu sastādīja komisijas naudas ienākumi 36,0 tūkst. latu vai 7,9% no visiem ienākumiem, peļņa no darījumiem ar ārvalstu valūtu 15,3 tūkst. latu vai 3,3% no ienākumu kopējā apjoma, kā Lpp. 4 no 19

5 arī uzkrājumu samazināšanas ienākumi - 21,4 tūkst. latu (4,7%), kas par 9,9 tūkst. latu vairāk nekā 2009.gadā. Kopējā visu izdevumu summa 2010.gadā sastādīja 405,4 tūkst. latu (2009.g. 363,1 tūkst. latu), t.i. izdevumu kopsumma pieaugusi par 42,3 tūkst. latu vai 11,6% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Izdevumu kopējā palielināšana galvenokārt saistīta ar sekojošo posteņu palielinājumu: procentu izdevumi par noguldījumiem par 22,9 tūkst. latu, administratīvie izdevumi par 3,3 tūkst. latu. Rezultātā 2010.gadā ir iegūta tīrā peļņa latu apjomā (2009.gadā 33,0 tūkst. latu) kas par 31.5% vairāk kā iepriekšējā gadā. Krājaizdevu sabiedrības valde savā ikdienas darbā pastāvīgi pievērš pastiprinātu uzmanību izsniegto aizdevumu risku pārvaldīšanai, to savlaicīgai atmaksai, novērtēšanai un pārraudzībai. Neskatoties uz veikto darbu aizdevumu uzraudzībā, atsevišķiem aizdevumiem bija jāizveido speciālie uzkrājumi sakarā ar to nesavlaicīgu atmaksu un atmaksas grafiku neievērošanu. Tas vairumā gadījumos ir saistīts ar darba devēju kuģošanas kompāniju pieļautajām novirzēm no algu pārskaitīšanas termiņiem uz jūrnieku kontiem bankās, kā arī ieplānotā jūrnieku darba nenodrošināšana no kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju puses un pirmstermiņa noslēgto kontraktu pārtraukšana sakarā ar kuģu īpašnieku maiņu un citiem iemesliem. Rezultātā 2010.gada laikā bija izveidoti speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem un uzkrātajiem ienākumiem 50,2 tūkst. latu apmērā, bet gada beigās to atlikums sastāda 45,6 tūkst. latu. Pārskata gada laikā uzkrājumu summa pieaugusi par 17,6 tūkst. latu. Lai samazinātu finanšu riskus izsniegtajiem īstermiņa aizdevumiem, krājaizdevu sabiedrība visus aizdevumus ar termiņu līdz 18 mēnešiem un pamatsummā līdz Ls 5 000, USD un EUR ir apdrošinājusi akciju sabiedrībā Baltijas Transporta Apdrošināšana. Visa 2010.gada laikā ir ievērotas un izpildītas krājaizdevu sabiedrību darbības regulējošās prasības kapitāla pietiekamība, lielo risku darījumu apmērs un to kopsummas apmērs, kopējais vienam vai kopējai riska grupai izsniegto aizdevumu apmērs, ārvalstu valūtu atklātās pozīcijas apmērs atsevišķā ārvalstu valūtā un kopumā visās ārvalstu valūtās. Atskaites periodā ir ievērotas arī visu 5 apstiprināto risku pārvaldīšanas politiku prasības. Savā turpmākā darbībā Krājaizdevu sabiedrības valde turpinās darbu pie jaunu paju biedru piesaistīšanas, pakalpojumu klāsta kvalitātes uzlabošanas un paplašināšanas, brīvo naudas resursu efektīvākas izmantošanas, risku pārvaldīšanas politiku pilnveidošanas un kontroles, kā arī krājaizdevu sabiedrības vadošās lomas saglabāšanas visu Latvijas krājaizdevu sabiedrību starpā. Valdes priekšsēdētājs A.Korbuts Lpp. 5 no 19

6 Informācija par krājaizdevu sabiedrību Krājaizdevu sabiedrības nosaukums Juridiskais statuss Vienotais reģistrācijas numurs, vieta Datums Adrese Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība JŪRNIEKU FORUMS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Nr , Rīga 2000.gada 6.janvārī Katrīnas dambis 22a, Rīga, LV 1045, Latvijas Republika Organizatoriskā struktūra Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Jūrnieku forums organizatoriskā struktūra: Biedru kopsapulce Kredītkomiteja Valde Revīzijas komisija Kreditēšanas un noguldījumu pieņemšanas daļa Grāmatvedība Informācijas tehnoloģijas dienests Lpp. 6 no 19

7 LTFJA KKS JŪRNIEKU FORUMS valdes, revīzijas komisijas un kredītkomitejas sastāvi: Valde (2010.gada 31.decembrī) Artūrs Korbuts - valdes priekšsēdētājs ( no ) Andrejs Umbraško - valdes priekšsēdētāja vietnieks Nataļja Gončarova - valdes locekle Norberts Petrovskis - valdes loceklis Jurijs Krūms - valdes loceklis ( no ) Revīzijas komisija (2010.gada 31.decembrī) Janīna Bērziņa Silvija Sima Nikolajs Samonovs - revīzijas komisijas priekšsēdētāja - revīzijas komisijas locekle - revīzijas komisijas loceklis Kredītkomiteja (2010.gada 31.decembrī) Igors Pavlovs Grigorijs Jegorovs Aleksandrs Volks Sergejs Epovs - kredītkomitejas priekšsēdētājs - kredītkomitejas priekšsēdētāja vietnieks - kredītkomitejas loceklis - kredītkomitejas loceklis Lpp. 7 no 19

8 Paziņojums par krājaizdevu sabiedrības vadības atbildību Krājaizdevu sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo krājaizdevu sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Latvijas un Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteiktajiem vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Krājaizdevu sabiedrības vadība apstiprina, ka no 9 19 lapai iekļautie finanšu pārskati par 2010.gadu ir sagatavoti, pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, un vadības lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Vadība arī apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanā ir izmantoti atbilstoši Latvijas un Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, un tie ir sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanas principu. Pārskata gadā ir izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskata sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Krājaizdevu sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu, un par krājaizdevu sabiedrības darbības atbilstību Latvijas Republikas Krājaizdevu sabiedrību likumam, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem un citu Latvijas Republikā spēkā esošo likumu prasībām. Valdes priekšsēdētājs A. Korbuts Lpp. 8 no 19

9 BILANCE par 2010.gada 31.decembri AKTĪVI Pielikums Nr LVL 2009 LVL Kase Prasības pret Latvijas MFI Prasības uz pieprasījumu Pārējās prasības Kredīti Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Pārējie aktīvi Kopā aktīvi PASĪVI Noguldījumi Pieprasījuma noguldījumi Termiņnoguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Kapitāls un rezerves Apmaksātais pamatkapitāls Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Pārskata gada peļņa/zaudējumi Kopā pasīvi Valdes priekšsēdētājs A.Korbuts Lpp. 9 no 19

10 PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2010.gadu Posteņa nosaukums Pielikums Nr LVL 2009 LVL Procentu ienākumi Procentu izdevumi Neto procentu ieņēmumi Komisijas naudas ienākumi Komisijas naudas izdevumi Neto komisijas naudas ieņēmumi Peļņa/zaudējumi no darījumiem ar ārvalstu valūtu Citi parastie ienākumi Administratīvie izdevumi Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atvasināšana Citi parastie izdevumi Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un saistībām Uzkrājumu samazināšanas ienākumi Parastās darbības peļņa Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas Uzņēmuma ienākuma nodoklis Pārskata gada nesadalītā peļņa Valdes priekšsēdētājs A.Korbuts Lpp. 10 no 19

11 FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMI 1. Vispārējā informācija Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai Jūrnieku forums darbības licence ir izsniegta 1999.gada 11.novembrī un tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2000.gada 6.janvārī. KKS Jūrnieku forums ir mainījusi savu nosaukumu uz Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības KKS Jūrnieku forums, kura pārreģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 19.februārī un darbības licence pārreģistrēta Finansu un kapitāla tirgus komisijā 2003.gada 21.februārī. LTFJA KKS Jūrnieku forums darbību regulē LR Kooperatīvo sabiedrību likums, Krājaizdevu sabiedrību likums, kā arī citi LR spēkā esošie likumi, tās Statūti, Latvijas Bankas un Finanšu kapitāla un tirgus komisijas normatīvie akti, LR Ministru kabineta rīkojumi un noteikumi. Sabiedrības biedru kontu apkalpošana un grāmatvedības uzskaite tika veikta, izmantojot komercbanku datorsistēmu THE WALL. Atskaites gadā grāmatvedības uzskaitē tika izmantotas divas atsevišķas programmas: pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite un darba algas uzskaite. Arī 2010.gadā sabiedrība turpināja piesaistīt noguldījumus no saviem paju biedriem, kā arī izsniegt tiem īstermiņa un ilgtermiņa kredītus. Sabiedrības paju biedriem aizdevumos neizsniegtie brīvie naudas līdzekļi tika izvietoti Latvijas Republikā reģistrētajās bankās. LTFJA KKS Jūrnieku forums ir Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību Savienības biedrs. 2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi 2.1. Vispārējie grāmatvedības principi Sabiedrības grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar LR likumdošanu, tai skaitā Latvijas krājaizdevu sabiedrībām noteiktajiem normatīviem aktiem. Sabiedrības finanšu gads sakrīt ar kalendāro gadu. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar vēsturisko izmaksu principu vai balstoties uz patieso vērtību, atbilstoši Latvijas un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotie grāmatvedības principi atbilst tiem, kas izmantoti gada pārskata sagatavošanā par iepriekšējo gadu Uzrādīšanas pamatprincipi Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar FKTK apstiprinātiem noteikumiem Krājaizdevu sabiedrību gada pārskatu sagatavošanas noteikumi Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta Finanšu pārskati ir sastādīti veselos latos Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Gada pārskatā par vērtības mēru ir lietota LR naudas vienība Lats. Sabiedrības prasību un saistību uzskaite grāmatvedībā tiek kārtota trīs valūtās LVL, USD un EUR. Visi aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtu kursa pārskata perioda beigās. Ar ārvalstu valūtas izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi tiek iekļauti pārskata perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. Pielietotie ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās bija šādi: gada 31. decembrī gada 31. Decembrī 1 USD = LVL 0,535 1 USD = LVL 0,489 1 EUR = LVL 0, EUR = LVL 0, Lpp. 11 no 19

12 Darījumi ārvalstu valūtā, tai skaitā arī ienākumu un izdevumu uzskaite, grāmatvedībā tiek atspoguļoti, pārvērtējot tos latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtu kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā Ienākumu un izdevumu uzskaite Visi būtiskie ienākumi un izdevumi, tai skaitā procentu ienākumi un procentu izdevumi, tiek uzskaitīti pēc uzkrājumu un piesardzības principa. Uzkrātie procentu ienākumi tiek rēķināti standarta, uzraugāmās, zemstandarta un zaudēto kategorijas kredītiem. No klientiem saņemtā komisijas nauda tiek ieskaitīta ienākumos darījumu veikšanas dienā. Ienākumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti peļņas un zaudējumu aprēķinā neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma Kredīti Kredīti gada pārskata bilancē tiek uzrādīti pēc netto vērtības, t.i. izsniegtās un neatmaksātās pamatsummas, atskaitot speciālos uzkrājumus nedrošiem parādiem, kuri saskaņā ar sabiedrības Kredītpolitiku tiek izveidoti katra mēneša beigās, pamatojoties uz veikto kredītu klasifikāciju. Gada laikā izveidotie uzkrājumi vai atskaitījumi no uzkrājumiem tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā Speciālie uzkrājumi Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un Sabiedrībā apstiprināto Kredītpolitiku, kredīti katra mēneša beigās tiek klasificēti piecās kategorijās, balstoties uz nokavētām pamatsummām vai procentu atmaksu, citu kredītlīgumā noteikto nosacījumu ievērošanu, aizņēmēja finansiālo stāvokli un maksātspēju: Kategorija Uzkrājumi Standarta kredīti 0% Uzraugāmie kredīti 10% Zemstandarta kredīti 30% Šaubīgie kredīti 60% Zaudētie kredīti 100% 2.8. Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi, to nolietojums Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi tiek uzrādīti pēc to atlikušās vērtības, t.i. no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojuma gada likmes tiek noteiktas pamatojoties uz to derīgās lietošanas laiku un tās ir: Nemateriālo aktīvu kategorija Nolietojums Serveri, programmatūras un licences 20,00% Programmnodrošinājums 20,00% Pārējie 33,33% un 100% Pamatlīdzekļu kategorija Mēbeles un aprīkojums, kondicionieri 20,00% Datori, skaitļošanas tehnika, kopētāji, sakaru līdzekļi un sadzīves tehnika 20,00% un 33,33% Lpp. 12 no 19

13 3. Risku pārvaldīšana Sabiedrība iekšējās kontroles sistēmas ietvaros ir izstrādājusi risku pārvaldīšanas politikas, kuras katru gadu tiek pārskatītas atbilstoši ienestajām izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī Sabiedrības iekšējos risku pārvaldes noteikumos. Savā darbībā tā īsteno šādas politikas: - kredītpolitiku; - likviditātes pārvaldīšanas politiku; - ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas politiku; - lielo riska darījumu kontroles politiku; - grāmatvedības politiku Ārvalstu valūtu risks Ārvalstu valūtas riska kontrolei un vadībai ir izstrādāta Ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas politika. Lai samazinātu zaudējumus, kas rodas no ārvalstu valūtu kursu svārstībām, kā arī, lai nodrošinātu apstiprināto darbības regulējošo prasību izpildi ārvalstu valūtu atklātajai pozīcijai atsevišķā ārvalstu valūtā un kopumā visās ārvalstu valūtās, ir izstrādāta programma, kura katras darba dienas beigās parāda katras ārvalstu valūtas pozīcijas stāvokli un kopumā pa tām Kredītrisks Kredītriska kontrole un vadība ir noteikta Kredītpolitikā, ir izstrādātas un apstiprinātas īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības procedūras, uz kuru pamata Sabiedrībā notiek aizdevumu izsniegšana un aizdevumu atmaksas uzraudzība. Kredītrisks ietver sevī risku, ka krājaizdevu sabiedrības debitori savas saistības izpilda nesavlaicīgi vai nepilnā apjomā. Valde un kredītkomiteja, saskaņā ar Kredītpolitiku, katru mēnesi izskata kredītportfeļa stāvokli, veic kavēto kredītu novērtējumu un uzrauga ar kredītriskiem saistītās procedūras un limitus, kuri noteikti Lielo riska darījumu kontroles politikā Cita veida darbības riski Krājaizdevu sabiedrības darbībā var būt identificējami arī cita veida riski, kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt cilvēku pieļautās kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmas darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras, u.tml. Lai samazinātu šādus riskus, Revīzijas komisija sistemātiski veic darījumu pareizības kontroli atbilstoši izstrādātajām politikām un procedūrām, kas savukārt dod iespēju tās uzraudzīt un pilnveidot. Izstrādātā grāmatvedības politika norāda visu veikto operāciju (darījumu) uzskaiti grāmatvedībā. Savukārt, izstrādātās procedūras nodrošina veikto operāciju (darījumu) dokumentēšanu un to ņemšanu uzskaitē. Valūtas pirkšanas-pārdošanas darījumi tiek veikti atbilstoši apstiprinātajām procedūrām darījumiem skaidrā un bezskaidrā naudā. Arī 2010.gadā šāds pakalpojums paju biedriem tika sniegts pēc Sabiedrībā noteiktā komerckursa. Lpp. 13 no 19

14 3.4. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām latu izteiksmē AKTĪVI Pozīcijas nosaukums Ls USD EUR Kopā Ls USD EUR Kopā Kase Prasības pret MFI tajā skaitā: prasības uz pieprasījumu pārējās prasības Kredīti Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Pārējie aktīvi KOPĀ AKTĪVI SAISTĪBAS Ls USD EUR Kopā Ls USD EUR Kopā Noguldījumi tajā skaitā: pieprasījuma termiņa Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Pārējās saistības KOPĀ SAISTĪBAS Ārvalstu valūtu atklātā pozīcija PAŠU KAPITĀLS LVL Summas ārvalstu valūtā Ārvalstu valūtas Ārvalstu Tīrā pozīcija Atklātā Bilance Tīrās bilances kods valūtas kurss īsā (-) pozīcija (%) Aktīvi Pasīvi pozīcija (+,-) USD EUR Kopējā tīrā pozīcija Kase un prasības pret Latvijas MFI 4.1 Skaidrās naudas atlikumi kasē pa valūtām: Valūta LVL Valūta LVL LVL USD EUR Kopā LVL Lpp. 14 no 19

15 4.2. Prasības pret LR MFI Kopā tajā skaitā: prasības uz pieprasījumu pārējās prasības Naudas līdzekļu atlikumi ir septiņās komercbankās: Swedbank AS, AS Citadele banka, AS Rietumu Banka, AS DnB NORD banka, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, AS Latvijas Biznesa banka, AS NORVIK BANKA, AS PrivatBank. 5. Kredīti Krājaizdevu sabiedrība kreditē tikai savus biedrus, izsniedzot kredītus saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, materiālās labklājības, izglītības un kultūras līmeņa paaugstināšanai. Par kredītu piešķiršanu lemj valde un kredītkomiteja Kredītpolitikā noteikto pilnvaru apjomos. Kā nodrošinājums aizdevumu piešķiršanai kalpo nekustamā īpašuma ķīla, finanšu riska apdrošināšana AAS Baltijas Transporta Apdrošināšana, klientu termiņnoguldījumi un LTFJA garantijas. Kredītu pamatsummu atlikumu klasifikācija, pa kategorijām, to īpatsvars kredītportfelī un izveidotie uzkrājumi nedrošiem parādiem: Kategorija Kredītu summa % no kredīt portfeļa Izveidotie uzkrājumi nedrošiem parādiem Kredītu summa bez uzkrājumiem Kredītu summa % no kredīt portfeļa Izveidotie uzkrājumi nedrošiem parādiem Kredītu summa bez uzkrājumiem Standarta Uzraugāmie Zemstandarta Šaubīgie Zaudētie Kopā Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi 6.1. Nemateriālie aktīvi Nemateriālie aktīvi Avansa maksājumi par programmu nodrošinājumu Kopā LVL LVL LVL Sākotnējā vērtība Iegādāts (+) Norakstīts (-) Uzkrātais nolietojums Pārskata gada nolietojums (+) Izslēgto nemateriālo aktīvu norakstīšana (-) Bilances vērtība Lpp. 15 no 19

16 6.2. Pamatlīdzekļi Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji, skaitļošanas tehnika Mēbeles un aprīkojums, kondicionieris un autotransporta līdzekļi LVL LVL LVL Sākotnējā vērtība Iegādāts (+) Norakstīts (-) Uzkrātais nolietojums Pārskata gada nolietojums (+) Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums (-) Bilances vērtība Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 8. Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi Uzkrāto ienākumu uzskaites vērtība Speciālie uzkrājumi (13496) (1985) Bilances vērtība Kopā 9. Noguldījumi UIN pārmaksa VID 2453 Norēķini par prasībām pret norēķinu personām (debitori) 2032 Citi 1640 Pārējie aktīvi kopā Pozīcijas nosaukums Ls USD EUR Kopā Ls USD EUR Kopā Noguldījumi tajā skaitā: Pieprasījuma Termiņa Pārējie saistības UIN parāds par 2010.g. (VID) 494 Norēķini par ieturētiem klientu IIN (10%) 3012 Pārējie aktīvi kopā 3506 Lpp. 16 no 19

17 11. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Pozīcijas nosaukums Ls USD EUR Kopā Ls USD EUR Kopā Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pozīcijas nosaukums Speciālie uzkrājumi nedrošajiem parādiem Speciālie uzkrājumi uzkrātajiem ienākumiem Kopā Kapitāls un rezerves Krājaizdevu sabiedrības pamatkapitālu veido biedru ieguldīto paju kopsumma. Vienas pajas nominālvērtība ir 100 lati. Saskaņā ar statūtiem pamatkapitāla lielums ir mainīgs. Krājaizdevu sabiedrības biedru skaits gada beigās ir Kapitāla un rezervju struktūra ir šāda: Pozīcijas nosaukums 1. Apmaksātais pamatkapitāls Rezerves kapitāls tajā skaitā: - iestāšanās maksa atskaitījumi no iepriekšējo gadu peļņas no tiem: par 2000.gadu par 2001.gadu par 2002.gadu par 2003.gadu par 2004.gadu par 2005.gadu par 2006.gadu par 2007.gadu par 2008.gadu par 2009.gadu neizmaksātās dividendes un pārējie: tajā skaitā: gadā gadā gadā gadā gadā gadā gadā ( 64) (64) 2010.gadā (65) - no laikā neizņemtām pajām Pārskata gada nesadalītā peļņa Kopā kapitāls un rezerves Kapitāla pietiekamība Krājaizdevu sabiedrības kapitāla pietiekamība ir pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, kura nedrīkst būt mazāka par 10%. Pašu kapitāls LVL Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma LVL KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS RĀDĪTĀJS / = 17,59% Lpp. 17 no 19

18 15. Procentu ienākumi un izdevumi Pozīcijas nosaukums Procentu ienākumi: par prasībām pret MFI par kredītiem ne-mfi pārējie procentu ienākumi Kopā procentu ienākumi Procentu izdevumi: par ne-mfi noguldījumiem Kopā procentu izdevumi Tīrie procentu ienākumi Komisijas naudas ienākumi un izdevumi Komisijas naudas ienākumi Komisijas naudas izdevumi Tīrie komisijas naudas ienākumi Peļņa/zaudējumi no darījumiem ar ārvalstu valūtu Tirdzniecība ar ārvalstu valūtu Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts (799) (4880) Kopā Citi parastie ienākumi Soda nauda Pārējie ienākumi 1860 Kopā Administratīvie izdevumi Valdei samaksātais atalgojums Personāla atalgojums Sociālā nodokļa izmaksas Sakaru izdevumi Preses izdevumi Reklāmas izdevumi Tehnikas apkalpošanas izdevumi Reprezentācijas izdevumi Kancelejas izdevumi Audita pakalpojumi Veidlapu, papīru u.c. iegādes izdevumi Telpu nomas maksa Komunālie maksājumi Pārējie Kopā Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi ietver valdes locekļu un Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai Jūrnieku forums darbinieku atalgojumu, citus maksājumus un ar tiem saistītos sociālos maksājumus. Valdes locekļu atalgojums Darbinieku atalgojums Sociālie maksājumi Kopā Lpp. 18 no 19

19 19.2. Vidējais darbinieku skaits Valdes locekļi 5 5 Darbinieki 6 8 Kopā Citi parastie izdevumi Iemaksas noguldījumu garantijas fondā FKTK uzturēšanas izdevumi Kredītu reģistra izmantošanas izdevumi - Latvija Bankā Biedru nauda LKKS Savienībai Samaksātā soda nauda 35 Kopā Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un saistībām un uzkrājumu samazināšanas ienākumi Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem tajā skaitā: speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem speciālie uzkrājumi uzkrātajiem ienākumiem Uzkrājumu samazināšanas ienākumi tajā skaitā: speciālo uzkrājumu samazinājums norakstīto aktīvu atgūšana Nodokļi Saskaņā ar likuma Par uzņēmuma ienākuma nodokli 3.pantu krājaizdevu sabiedrība maksā 15% apmērā no gūtā apliekamā ienākuma. Pozīcijas nosaukums Aprēķinātā nodokļa summa Pārskata gadā budžetā pārskaitītā nodokļa avansa summa Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN): pārmaksa parāds Valdes priekšsēdētājs gada 25. martā A. Korbuts Lpp. 19 no 19

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk