Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai"

Transkripts

1 Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki "Nosaukums", "MFI kods" un "LEI kods" attiecas uz maksājuma veicēju 2. Lauks "MFI kods" jāaizpilda vienmēr, savukārt lauks "LEI kods" obligāti jāaizpilda, izņemot gadījumā, ja maksājuma veicējs ir filiāle. Ja maksājuma veicējs ir filiāle, lauks "LEI kods" jāatstāj tukšs. Kopējo aktīvu (KA) un kopējās riska pozīcijas (KRP) vērtība jāuzrāda euro, norādot pilnu summu. Ailē "Piezīmes" abās veidnēs uzraudzītā iestāde var norādīt jebkādu papildu informāciju, kas var būt noderīga datu interpretēšanai, vai jebkāda cita veida informāciju, ko tā vēlas sniegt nacionālajai kompetentajai iestādei (NKI). Vispirms jāaizpilda veidne "Kopējā riska pozīcija" 3. Maksu noteicošos faktorus aprēķina, ņemot vērā konsolidācijas prudenciālās piemērošanas apjomu. Tāpēc maksu noteicošo faktoru aprēķinā līdztekus citiem aktīviem jāietver ieguldījumu sabiedrību aktīvi, ja šīs ieguldījumu sabiedrības ir daļa no banku grupas augstākajā konsolidācijas līmenī. Zīmju konvencija Datu vērtības abās veidnēs jāuzrāda absolūtos skaitļos Veidņu teksts nacionālajās valodās pieejams Eiropas Centrālās bankas gada 11. februāra Lēmuma (ES) 2015/530 par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2015/7), I un II pielikumā. Maksājuma veicējs ir kontaktpersona saziņā ar ECB visos ar gada uzraudzības maksu saistītajos jautājumos sk. sadaļu "Maksājuma veicējs". Tas ļaus pienācīgi darboties maksu noteicošo faktoru veidnes kontroles mehānismiem. faktoru informācijas apkopošanai 1

2 Datu kvalitātes kontrole Sīkāku skaidrojumu par datu kvalitātes nodrošināšanas procesu, t.i., kontroles mehānismiem, kas ieviesti, lai salīdzinātu KRP un KA vērtību ar ECB rīcībā esošo regulatīvo pārskatu datiem, sk. turpmākajās sadaļās. 2. Norādījumi par veidnes "Kopējā riska pozīcija" (KRP veidnes) aizpildīšanu Veidnē jāaizpilda atbilstošās dzeltenās šūnas. Visi pelēki krāsotie lauki jāatstāj tukši. Veidnes augšdaļā ietverta šāda informācija. Pārskata periods: KRP veidnē šeit var norādīt tikai "31/12/2017". 4 Datums (iesniegšanas datums): šis ir obligāti aizpildāms lauks, tajā jānorāda KRP veidnes iesniegšanas datums. Iestādes vai banku grupas nosaukums: šis ir obligāti aizpildāms lauks, tajā jānorāda maksājuma veicēja (maksātājas kredītiestādes/filiāles/iestādes, kura nominēta par maksājuma veicēju visas grupas vārdā) nosaukums. Maksājuma veicēja MFI kods: šis ir obligāti aizpildāms lauks. Maksājuma veicēja LEI kods: šis ir obligāti aizpildāms lauks, izņemot filiālēm. Filiālēm šis lauks jāatstāj tukšs.. rindas šūnas atkarībā no iestādes veida jāaizpilda šādi. 1) Iestādes veids "1": uzraudzītajai grupai, kurai nav meitasuzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, jāizmanto Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā metodoloģija. Datu kvalitātes nodrošināšanas procesa ietvaros riska pozīciju vērtība tiks salīdzināta ar jaunāko KRP vērtību, ko ECB saņēmusi regulatīvajos pārskatos, kurus NKI iesniedz ECB (COREP, veidne C 02.00,. rindas. aile), par atsauces periodu, kas beidzas Datu sniedzējām iestādēm jānodrošina, lai maksu noteicošo faktoru veidnē norādītā vērtība atbilstu vērtībai, kas norādīta NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos. Ja datu sniedzēja iestāde konstatē atšķirības starp maksu noteicošo faktoru veidnē un jaunākajos NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos norādīto KRP vērtību, tai jāiesniedz NKI pēdējā aktualizētā KRP vērtība. Ja atšķirības tiek konstatētas 4 Tas attiecas uz gada maksu noteicošo faktoru datu vākšanu. Vispārīgi runājot, maksājuma veicējiem jānorāda maksu noteicošie faktori, par atsauces datumu izmantojot iepriekšējā gada 31. decembri. faktoru informācijas apkopošanai 2

3 ECB datu kvalitātes pārbaudes laikā, tā nosūta pieprasījumu datu sniedzējai iestādei (caur attiecīgo NKI) sniegt skaidrojumu par šīm atšķirībām.. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution A TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL RISK EXPOSURE 1 Source for risk exposure amount Risk exposure amount COREP C 02.00, row 020 countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) 1021 Entity Entity Entity Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the countries: is equal to minus 020 2) Iestādes veids "2": maksātājām kredītiestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, jāizmanto Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktā metodoloģija. Datu kvalitātes nodrošināšanas procesa ietvaros riska pozīciju vērtība tiks salīdzināta ar jaunāko KRP vērtību, ko ECB saņēmusi regulatīvajos pārskatos, kurus NKI iesniedz ECB (COREP, veidne C 02.00,. rindas. aile), par atsauces periodu, kas beidzas Datu sniedzējām iestādēm jānodrošina, lai maksu noteicošo faktoru veidnē norādītā vērtība atbilstu vērtībai, kas norādīta NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos. Ja datu sniedzēja iestāde konstatē atšķirības starp maksu noteicošo faktoru veidnē un jaunākajos NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos norādīto KRP vērtību, tai jāiesniedz NKI pēdējā aktualizētā KRP vērtība. Ja atšķirības tiek konstatētas ECB datu kvalitātes pārbaudes laikā, tā nosūta pieprasījumu datu sniedzējai iestādei (caur attiecīgo NKI) sniegt skaidrojumu par šīm atšķirībām.. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution B TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL RISK EXPOSURE 2 Source for risk exposure amount Risk exposure amount COREP C 02.00, row 020 countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) 1021 Entity Entity Entity Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the countries: is equal to minus 020 faktoru informācijas apkopošanai 3

4 3) Iestādes veids "3": maksātāju filiāļu gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) punktu uzskata, ka KRP ir vienāda ar nulli. Šādā gadījumā datu sniedzējai iestādei, aizpildot maksu noteicošo faktoru veidnes. rindas. aili, jānorāda, ka riska pozīcijas vērtība ir 0.. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Branch A TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT TOTAL RISK EXPOSURE 3 Source for risk exposure amount Risk exposure amount COREP C 02.00, row countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) 1021 Entity Entity Entity Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the countries: is equal to minus 020 4) Iestādes veids "4": uzraudzītajai grupai, kurai ir meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un/vai trešajās valstīs, jāizmanto Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā metodoloģija, kas nosaka iespēju atskaitīt no grupas KRP šo meitasuzņēmumu daļu.. rindas. ailē jāieraksta KRP vērtība rindas. ailē jāieraksta visu COREP C ailē uzrādīto meitasuzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, daļu summa rindas līdz N. rindas. ailē jāieraksta visu COREP C neuzrādīto, bet maksu noteicošo faktoru veidnē uzskaitīto meitasuzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, daļu summa. Saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/ II pielikuma II daļu "iestāde sniedz pārskatu par sabiedrības devuma datiem, ja tās devums kopējā riska darījumu vērtībā pārsniedz 1% no grupas kopējās riska darījumu vērtības vai ja tās devums kopējā pašu kapitālā pārsniedz 1% no grupas kopējā pašu kapitāla. Šo slieksni nepiemēro tādu 5 6 Eiropas Centrālās bankas gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41; OV L 311, , 23. lpp.). Komisijas gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, , 1. lpp.). faktoru informācijas apkopošanai 4

5 meitasuzņēmumu vai apakšgrupu gadījumā, kas grupai nodrošina pašu kapitālu (mazākuma līdzdalības daļu vai pašu kapitālā iekļautu atbilstīgu pirmā līmeņa papildu kapitāla vai otrā līmeņa kapitāla instrumentu veidā)". Tāpēc informācija par meitasuzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, daļām, kuras jau nav uzrādītas attiecīgā gada beigās iesniegtajā COREP veidnē C ("Grupas maksātspēja"), jāsniedz rindas līdz N. rindas. ailē rindas līdz N. rindas ailē(-s) "1. iestāde" līdz "N. iestāde" jānorāda meitasuzņēmuma(-u), kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, nosaukums(-i). Tālāk redzamajā piemērā norādītas trīs iestādes, kas pieder "Iestādei C": "Iestāde C1", "Iestāde C2" un "Iestāde C3".. rindas. aile vienāda ar:. rinda mīnus 020. rinda mīnus rindas līdz N. rindas summa.. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution C TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL RISK EXPOSURE 4 Source for risk exposure amount Risk exposure amount COREP C 02.00, row 020 countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) Institution C Institution C Institution C Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the countries: is equal to minus Iepriekš sniegtajā piemērā uzraudzītās grupas KRP ir euro (KRP. rindas. aile). Taču grupa izvēlējusies iespēju atskaitīt meitasuzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, daļas. Meitasuzņēmumi, kuru daļa no KRP pārsniedz 1% no KRP, ietvertas COREP C Šo daļu kopējā summa ir euro (KRP 020. rindas. aile). Trīs meitasuzņēmumi, kuru daļa ir mazāka par 1% no KRP, uzrādīti 1021., un rindā. Šo daļu kopējā summa ir euro. KRP vērtību, kas tiek ņemta vērā, nosakot maksu noteicošo faktoru, veido. rindas. ailē automātiski aprēķinātais KRP. To iegūst, no sākotnējās KRP vērtības (šūna KRP,. rindas. aile) atņemot šūnas KRP (020. rindas. aile) vērtību un rindas līdz rindas summu. Iepriekš sniegtajā piemērā šajā aprēķinā iegūtā vērtība ir euro. Tā ir KRP vērtība, kas tiek ņemta vērā, nosakot maksu noteicošo faktoru. faktoru informācijas apkopošanai 5

6 Lai nodrošinātu datu kvalitāti, sākotnējā KRP vērtība (iepriekš minētajā piemērā euro) tiks salīdzināta ar jaunākajiem KRP datiem (COREP veidnes C rindas. aile), kurus ECB ieguvusi no regulatīvajiem pārskatiem rindas. ailē norādītā riska pozīcijas vērtība tiks salīdzināta ar veidnē C uzrādītajām vērtībām, kuras ECB ieguvusi no regulatīvajiem pārskatiem. Datu sniedzējām iestādēm jānodrošina, lai maksu noteicošo faktoru veidnē norādītā vērtība atbilstu vērtībai, kas norādīta NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos. Ja datu sniedzēja iestāde konstatē atšķirības starp maksu noteicošo faktoru veidnē un jaunākajos NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos norādīto KRP vērtību, tai jāiesniedz NKI pēdējā aktualizētā KRP vērtība. Ja atšķirības tiek konstatētas ECB datu kvalitātes pārbaudes laikā, tā nosūta pieprasījumu datu sniedzējai iestādei (caur attiecīgo NKI) sniegt skaidrojumu par šīm atšķirībām. 3. Norādījumi par veidnes "Kopējie aktīvi" (KA veidnes) aizpildīšanu Veidnē jāaizpilda atbilstošās dzeltenās šūnas. Visi pelēki krāsotie lauki jāatstāj tukši. Veidnes augšdaļā ietverta šāda informācija. Atsauces periods: pārskata gada beigas visām iestādēm, izņemot filiāles. Filiālēm vienīgais iespējamais datums ir Datums (iesniegšanas datums): šis ir obligāti aizpildāms lauks, tajā jānorāda KA veidnes iesniegšanas datums. Iestādes vai banku grupas nosaukums: šis lauks ir piesaistīts atbilstošajam laukam KRP veidnē. Maksājuma veicēja MFI kods: šis lauks ir piesaistīts atbilstošajam laukam KRP veidnē. Maksājuma veicēja LEI kods: šis lauks ir piesaistīts atbilstošajam laukam KRP veidnē.. rindas šūnas atkarībā no iestādes veida jāaizpilda šādi. 1) Ja datu sniedzējas iestādes uzrādītā KA vērtība atbilst Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) pantā noteiktajai kopējai aktīvu vērtībai, tai jāaizpilda. rindas aile "Iestādes veids", izmantojot vienu no tālāk norādītajām metodēm. 7 8 Tas attiecas uz gada maksu noteicošo faktoru datu vākšanu. Vispārīgi runājot, maksājuma veicējiem jānorāda maksu noteicošie faktori, par atsauces datumu izmantojot iepriekšējā gada 31. decembri. Eiropas Centrālās bankas gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, , lpp.). faktoru informācijas apkopošanai 6

7 i) Iestādes veids "1": ja uzraudzītā iestāde ietilpst uzraudzītā grupā, tās aktīvu kopējo vērtību konstatē, pamatojoties uz uzraudzītās grupas prudenciālo konsolidēto pārskatu (atbilstoši stāvoklim gada beigās; FINREP veidnes F rindas. aile) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 51. panta 1. punktu. Datu sniedzējām iestādēm jānodrošina, lai maksu noteicošo faktoru veidnē norādītā vērtība atbilstu vērtībai, kas norādīta NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos. Ja datu sniedzēja iestāde konstatē būtiskas atšķirības starp maksu noteicošo faktoru veidnē un jaunākajos NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos norādīto KA vērtību, tai jāiesniedz NKI pēdējā aktualizētā KA vērtība. Ja būtiskas atšķirības tiek konstatētas ECB datu kvalitātes pārbaudes laikā, tā nosūta pieprasījumu datu sniedzējai iestādei (caur attiecīgo NKI) sniegt skaidrojumu par šīm atšķirībām. Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "1", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "1" vai "4".. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution A TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as ii) Iestādes veids "2": ja uzraudzītā iestāde ietilpst uzraudzītā grupā un tās KA nevar konstatēt, pamatojoties uz iepriekš i) punktā minētajiem datiem, kopējo aktīvu vērtību konstatē, pamatojoties uz visjaunāko revidēto konsolidēto gada finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kurus Savienībā piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/ Ja šāds gada finanšu pārskats nav pieejams, kopējo aktīvu vērtību konstatē, pamatojoties uz konsolidēto gada finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar piemērojamiem attiecīgās valsts 9 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, , 1. lpp.). faktoru informācijas apkopošanai 7

8 grāmatvedības tiesību aktiem (sk. Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. panta 2. punktu). Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "2", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "1" vai "4".. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution D TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as iii) Iestādes veids "3": ja uzraudzītā iestāde neietilpst uzraudzītā grupā, tās aktīvu kopējo vērtību konstatē, pamatojoties uz tās atsevišķo prudenciālo pārskatu (atbilstoši stāvoklim gada beigās; FINREP veidnes F rindas. aile) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. panta 3. punktu). Datu sniedzējām iestādēm jānodrošina, lai maksu noteicošo faktoru veidnē norādītā vērtība atbilstu vērtībai, kas norādīta NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos. Ja datu sniedzēja iestāde konstatē būtiskas atšķirības starp maksu noteicošo faktoru veidnē un jaunākajos NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos norādīto KA vērtību, tai jāiesniedz NKI pēdējā aktualizētā KA vērtība. Ja būtiskas atšķirības tiek konstatētas ECB datu kvalitātes pārbaudes laikā, tā nosūta pieprasījumu datu sniedzējai iestādei (caur attiecīgo NKI) sniegt skaidrojumu par šīm atšķirībām. Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "3", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "2". faktoru informācijas apkopošanai 8

9 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution B TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as iv) Iestādes veids "4": ja uzraudzītā iestāde ietilpst uzraudzītā grupā un tās KA nevar konstatēt, pamatojoties uz iepriekš iii) punktā minētajiem datiem, kopējo aktīvu vērtību konstatē, pamatojoties uz visjaunāko revidēto gada finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar SFPS, kurus Savienībā piemēro saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002. Ja šāds gada finanšu pārskats nav pieejams, kopējo aktīvu vērtību konstatē, pamatojoties uz gada finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar piemērojamiem attiecīgās valsts grāmatvedības tiesību aktiem (sk. Regulas (ES) Nr. 51. panta 4. punktu). Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "4", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "2".. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution E TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as faktoru informācijas apkopošanai 9

10 v) Iestādes veids "5": ja uzraudzītā iestāde ir neiesaistītā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, tās aktīvu kopējo vērtību konstatē, pamatojoties uz statistiskajiem datiem, kas sniegti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 10 (sk. Regulas (ES) Nr. 51. panta 5. punktu). Maksātājas filiāles KA apstiprina revidents, veicot tās finanšu pārskatu pienācīgu pārbaudi. Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "5", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "3".. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Branch A TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT Yes 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as 2) Ja iestāde KA vērtību uzrāda saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktu, 020. rindas aile "Iestādes veids" tai jāaizpilda šādi. i) Iestādes veids "6": attiecībā uz uzraudzīto grupu, kurai ir meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību tikai iesaistītajās dalībvalstīs, KA noteikšanai izmanto pārskatu kopumus, kurus uzraudzītās iestādes izmanto konsolidēto pārskatu grupu līmenī sagatavošanai. Uzraudzītās grupas KA apliecina revidents, veicot pārskatu kopumu pienācīgu pārbaudi 11. Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "6", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "1". ii) Iestādes veids "7": attiecībā uz maksātāju kredītiestādi, kura nav uzraudzītajā grupā, bet kuras mātesuzņēmums veic uzņēmējdarbību Eiropas Centrālās bankas gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2008/32) (OV L 15, , 14. lpp.), kas pārstrādāta ar Eiropas Centrālās bankas gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, , 1. lpp.). Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 2. punkta a) apakšpunkts. faktoru informācijas apkopošanai 10

11 neiesaistītajā dalībvalstī vai trešajā valstī, KA noteikšanai izmanto pārskatu kopumus, kurus maksātājas kredītiestādes izmanto konsolidēto pārskatu grupu līmenī sagatavošanai. Maksātājas kredītiestādes KA apliecina revidents, veicot pārskatu kopumu pienācīgu pārbaudi 12. Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "7", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "2". (attiecas arī uz iespēju "7", attiecīgi nomainot ierakstu ailē "Iestādes veids"). CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution A TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision 6 Yes TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as 3) Ja iestāde KA vērtību uzrāda saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 3. punkta b) apakšpunktu,. rindas aile "Iestādes veids" tai jāaizpilda šādi. i) Iestādes veids "8": uzraudzītajai grupai, kurai ir meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un/vai trešās valstīs, un kura izvēlas izmantot iespēju izslēgt šos meitasuzņēmumus no KA, par kuriem tiek sniegta informācija gada uzraudzības maksas aprēķinam, jāizmanto Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteiktā metodoloģija. 12 Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 2. punkta b) apakšpunkts. faktoru informācijas apkopošanai 11

12 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution C TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Comment on submitted data 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: 8 Yes is equal to 031 minus 032 plus minus of all group entities established in participating Member States Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as Šajā gadījumā. rindas. ailē KA vērtība nav jānorāda (tā tiks automātiski aizpildīta, izmantojot formulu KA 031. rindas. ailē KA 032. rindas. ailē + KA. rindas. ailē KA. rindas. ailē). Šī ir KA vērtība, kas tiks ņemta vērā, nosakot maksu noteicošo faktoru. Izvēloties. rindas. ailē iestādes veidu "1", datu sniedzēja iestāde norāda, ka tās aktīvu kopējā vērtība konstatēta, pamatojoties uz uzraudzītās grupas prudenciālo konsolidēto pārskatu (atbilstoši stāvoklim gada beigās; FINREP veidnes F rindas. aile), kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 51. panta 1. punktu. Tādējādi datu kvalitātes nodrošināšanas procesā tiks izmantota. rindas. ailē norādītā vērtība, t.i., sākotnējie visas grupas KA (iepriekš minētājā piemērā euro vērtībā). Šī vērtība tiks salīdzināta ar jaunākajiem KA datiem, kurus ECB ieguvusi no regulatīvajiem pārskatiem. Datu sniedzējai iestādei jānodrošina, lai maksu noteicošo faktoru veidnē norādītā vērtība atbilstu vērtībai, kas norādīta NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos. Ja datu sniedzēja iestāde konstatē būtiskas atšķirības starp maksu noteicošo faktoru veidnē un jaunākajos NKI iesniegtajos regulatīvajos pārskatos norādīto KA vērtību, tai jāiesniedz NKI pēdējā aktualizētā KA vērtība. Ja būtiskas atšķirības tiek konstatētas ECB datu kvalitātes pārbaudes laikā, tā nosūta pieprasījumu datu sniedzējai iestādei (caur attiecīgo NKI) sniegt skaidrojumu par šīm atšķirībām. Datu sniedzējām iestādēm, kuras KA veidnē izvēlas iestādes veidu "8", KRP veidnē kā iestādes veidu jābūt norādījušām "1" vai "4". faktoru informācijas apkopošanai 12

13 4) Ja datu sniedzēja iestāde uzrāda KA vērtību attiecībā uz uzraudzītu iestādi vai uzraudzītu grupu, kura klasificēta kā "mazāk nozīmīga", pamatojoties uz ECB lēmumu, kas pieņemts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1024/ panta 4. punktam saistībā ar Regulas (ES) Nr. 70. panta 1. punktu un 71. pantu un Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta d) apakšpunktu,. rindas aile "Iestādes veids" tai jāaizpilda šādi. i) Iestādes veids "9": uzraudzīto iestāžu vai uzraudzīto grupu gadījumā, kuras klasificētas kā "mazāk nozīmīgas", pamatojoties uz iepriekšējā rindkopā aprakstīto ECB lēmumu, maksu noteicošais faktors KA nepārsniedz 30 mljrd. euro. Tālāk sniegtajā piemērā, nosakot maksu noteicošo faktoru, tiks ņemta vērā. rindas. ailē uzrādītā vērtība. Izvēloties. rindas. ailē iestādes veidu "1", datu sniedzēja iestāde norāda, ka tās aktīvu kopējā vērtība konstatēta, pamatojoties uz uzraudzītās grupas prudenciālo konsolidēto pārskatu (atbilstoši stāvoklim gada beigās; FINREP veidnes F rindas. aile), kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 51. panta 1. punktu. Tādējādi datu kvalitātes nodrošināšanas procesā tiks izmantota. rindas. ailē norādītā vērtība, t.i., sākotnējie visas grupas KA (tālāk minētājā piemērā euro vērtībā).. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution F TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Comment on submitted data 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus minus 031 of all group entities established in participating Member States 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional undertaking of a supervised group - obligatory states or third countries - optional for a supervised entity or supervised group classified as Comment on submitted data faktoru informācijas apkopošanai 13

14 Papildu informācijas sniegšanas prasības Datu sniedzējām iestādēm, kuras uzrāda KA vērtību, izmantojot metodi, kas noteikta attiecībā uz iestādes veidiem "8" vai "9", jāuzrāda KA arī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 51. pantu (. rindas. ailē). Ja datu sniedzējas iestādes izmanto metodi, kas noteikta attiecībā uz iestādes veidiem "5", "6", "7" vai "8", uzraudzītās iestādes aizpilda 020. aili "Revidenta pārbaudes apliecinājums", apstiprinot, vai sniegtos datus pārbaudījis revidents. Revidenta pārbaude (020. aile) Revidenta uzdevumam jāietver apņemšanās ziņot par KA konkrētu elementu, kontu vai posteni. Revidentam jāuzņemas veikt šādus uzdevumus attiecībā uz tālāk minētajām uzraudzītajām iestādēm un uzraudzītajām grupām. Iestādes veidam "5" noteiktās metodes gadījumā revidentam jāsniedz atzinums par to, vai statistikas dati, uz kuru pamata noteikts maksu noteicošais faktors KA, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar atbilstošajām finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm. Tāpēc maksātājas filiāles kopējos aktīvus, kuri aprēķināti, pamatojoties uz statistiskajiem datiem 13, ko sniedz saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), jāpārbauda ārējam revidentam. Ārējam revidentam jāapliecina maksātājas filiāles KA, veicot tās finanšu kontu pienācīgu pārbaudi (Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts). Šīs prasības izpildi var nodrošināt revidents, kas apliecina KA, pamatojoties uz iepriekš noteiktām procedūrām. Attiecībā uz iestādes veidam "6" un "7" un noteikto metodi revidentam jāsniedz atzinums par to, vai pārskatu kopums, uz kuru pamata noteikta KA vērtība, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar atbilstošajām finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm. Šī prasība ir izpildīta, ja revidents sniedz vismaz apliecinājumu par negatīvu pārliecību. Attiecībā uz iestādes veidam "8" noteikto metodi, kuras gadījumā maksājuma veicējs izmanto tiesību aktos noteiktos finanšu pārskatus, revidents apliecina, ka kopējie aktīvi atbilst kopējiem aktīviem, kas uzrādīti atsevišķu uzraudzīto iestāžu revidētos tiesību aktos noteiktajos finanšu pārskatos. Ja maksājuma veicējs izmanto pārskatu kopumus, revidents apliecina kopējos aktīvus, ko 13 Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 7. apsvērumā noteikts, ka "NCB uzdevums ir no faktisko pārskatu sniedzēju grupas vākt statistisko informāciju, kas vajadzīga ECB statistikas prasību izpildei kā plašāka statistikas pārskatu sniegšanas regulējuma daļa, kuru NCB izveido savā atbildībā atbilstoši Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem vai iedibinātai praksei un kura paredzēta arī citām statistikas vajadzībām ar nosacījumu, ka netiek skartas ECB statistikas prasības". faktoru informācijas apkopošanai 14

15 izmanto gada uzraudzības maksu aprēķināšanai, veicot pārskatu kopumu pienācīgu pārbaudi. Jebkurā gadījumā revidents apstiprina, ka apkopojuma procedūra neatkāpjas no Eiropas Centrālās bankas Lēmumā (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) noteiktās procedūras un maksājumu veicēja aprēķini atbilst grāmatvedības metodei, ko izmanto, lai konsolidētu maksātāju iestāžu grupas pārskatus. faktoru informācijas apkopošanai 15

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums AS Citadele banka Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums (3.pīlārs) par 2018. gadu IEVADS Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulas Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, iestāde vismaz reizi

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā EGESIF_15_0017-02 final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajām summām, atgūstamajām summām un neatgūstamajām summām

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 5.10.2010. PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto

Sīkāk

Illustrative Financial Statements 1997

Illustrative Financial Statements 1997 RISKU PĀRVALDĪBAS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS ZIŅOJUMS (3.pīlārs) 218. GADA 2. CETURKSNIS LUMINOR GRUPA LATVIJĀ 1 IEVADS Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības (3. pīlāra) pārskats ir sagatavots saskaņā

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Jautājumi un atbildes par noregulējumu

Jautājumi un atbildes par noregulējumu JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR NOREGULĒJUMU I. NOREGULĒJUMA SISTĒMA 1. Kāda ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) loma? VNV ir banku savienībā esošu nozīmīgu banku un citu pārrobežu grupu noregulējuma iestāde.

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

CL2014R0809LV _cp 1..1

CL2014R0809LV _cp 1..1 2014R0809 LV 01.01.2016 001.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 809/2014 (2014.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk