Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc"

Transkripts

1 PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM

2 SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance 3 Ziņojums par izmaiņām kapitālā un rezervēs 4 Naudas plūsmas pārskats 5 Piezīmes pie gada pārskata 6-30 Neatkarīgo auditoru ziņojums

3 VADĪBAS ZIŅOJUMS Aizvadītais finansu gads Trasta komercbankai bija veiksmīgs. Banka ir nostiprinājusi savas tirgus pozīcijas, uzrādījusi augstākos ienākumu rādītājus bankas vēsturē, palielinājusi kapitālu, paplašinājusi klientu bāzi, ieviesusi jaunus pakalpojumus. Ar gandarījumu varam paziņot, ka Trasta komercbanka pārskata periodā vairākkārt bija banka Nr.l Latvijas komercbanku vidū, pirmā ieviesa Latvijā līdz šim nebijušus pakalpojumus - telefoniskos norēķinus un ir vienīgā, kas piedāvā norēķinus Intemetā. Banka pirmā veica uzņēmumu publiskās akciju emisijas organizēšanu. Un tieši Trasta komercbankas brokeris saņēma Rīgas Fondu, biržas piešķirto titulu Gada labākais brokeris. Mērķtiecīgas un pārdomātas darbības rezultātā Trasta komercbankas finansiālās darbības ienākumi veidoja 2,830 miljonus LVL un bankas gada peļņa sasniedza 932 tūkstošus LVL. Rezultātā bankas aktīvu rentabilitātes rādītājs (ROE) ievērojami pārsniedza sākotnējās prognozes un bija 35,12%. Bankas vadība nolēma 1997.gada peļņu 659 tūkstošu LVL apmērā novirzīt atlikušo 1995.gada zaudējumu segšanai, 122 tūkstošu latu novirzīt uz rezervēm un atlikušo summu 151 tūkstošu LVL apmērā nesadalīt 1998.gada laikā. Apzinoties, ka būtisks priekšnoteikums kopējai biznesa palielināšanai ir bankas kapitāla pieaugums. Trasta komercbanka piesaistīja jaunus akcionārus. Piektās emisijas laikā Bankas pamatkapitāls tika palielināts par 325 tūkstošiem LVL un sasniedza 2,654 miljonus LVL. Lai veiksmīgi attīstītos ari turpmāk, bankas akcionāri ir paredzējuši vēl palielināt bankas kapitālu jau 1998.gada 1.ceturksnī. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija Bankas tirgus daļas palielināšana. Neskatoties uz arvien pieaugošo konkurenci, banka ir strauji attīstījusies un gada laikā bankas aktīvi ir palielinājušies vairāk nekā divas reizes un uz pārskata perioda beigām bija 43,959 miljoni LVL. Aktīvu pieaugumu veicināja gan klientu bāzes palielināšanās par 47%, gan arī arvien pieaugošie esošo klientu kontu atlikumi, kā ari tas, kas aprīļa beigās banka uzsāka kontu atvēršanu un noguldījumu pieņemšanu no fiziskām personām. Salīdzinot ar 1996.gadu, noguldījumi ir pieauguši par 18,661 miljoniem LVL, sasniedzot 24,143 miljonus LVL. Tā kā Banka orientējas uz vidēji lieliem un lieliem korporatīvajiem klientiem, pamatā savus pakalpojumus iedalām divās grupās -1) Latvijas un tās kaimiņvalstu kompāniju norēķinu un tirdzniecības darījumu apkalpošana, 2) vērtspapīru portfeļu veidošana un pārvaldīšana. Mūsu plānos nav veikt plašu slāņu privātpersonu noguldījumu piesaistīšanu. Tomēr, vēlamies apkalpot turīgus noguldītājus un nodrošināt viņu finansiālās vajadzības. Paplašinot savu darbību Latvijas tirgū, pakāpeniski esam uzsākuši veidot ari stabilu klientu bāzi kreditēšanai. Jauni produkti, it īpaši investīciju un vērtspapīru pakalpojumos, spēlē arvien lielāku lomu bankas ieņēmumu veidošanā. Banka aktīvi veido investīciju portfeļus dažādos valdības un citos vērtspapīros Latvijā, Lietuvā, Krievijā un citās NVS valstis, investējot gan savus brīvos līdzekļus, gan ari veidojot vērtspapīru portfeļus klientu uzdevumā. Rīgas Fondu biržas biedru skaits pagājušajā gadā pieauga no 15 gada sākumā līdz 24 biržas biedriem 1997.gada beigās. Pārskata gada laikā Trasta komercbanka ieņēma stabilu vietu Rīgas Fondu biržas aktīvāko biedru pirmajā pieciniekā. Trasta komercbanka pirmā no Latvijas komercbankām uzsāka uzņēmumu publiskās akciju emisijas organizēšanu. Viens no nozīmīgākajiem realizētajiem projektiem bija Latvijas lielākās apdrošināšanas akciju sabiedrības Balta pirmās līdz sestās slēgto emisiju akciju laišana publiskā apgrozībā un pirmās publiskās emisijas sākotnējā izplatīšana. Lai veiksmīgāk veidotu un pārvaldītu ieguldījumus dažādās valstis, Trasta komercbanka izveidoja fondu pārvaldes firmu TKB Asset Management. Uzsākot aktīvu darbību TKB Asset Management jau maijā izveidoja investīciju fondu TKB Bond Portfolio ieguldījumiem Austrumeiropas valstu obligācijās. Trasta komercbankas mērķis ir nodrošināt klientus ar tehnoloģiski modemiem finansu pakalpojumiem, kas ļauj minimizēt ar darbiniekiem saistītās izmaksas un tajā pašā laikā ir peļņu nesošas izstrādnes ar kuru palīdzību var klientam nodrošināt vēl augstvērtīgāku servisu. Jau šobrīd Banka klientiem piedāvā attālā lietotāja sistēmu Telebanka, kā ari ir pirmā banka Latvijā, kas ieviesusi automatizētu 24 stundu telefonisko norēķinu sistēmu TeleTrasts. Lai nodrošinātu maksimālu servisu bankas klientiem, it īpaši ārvalstu klientiem, banka oktobri sāka piedāvāt pakalpojumu TrastNets - norēķinus Intemetā. Mēs, Trasta komercbankā, esam apmierināti ar sasniegto pārskata periodā un ar pārliecību varam teikt, ka esam nodrošinājuši visus apstākļus bankas veiksmīgai attīstībai ari turpmāk. Bankas vadības vārdā gribētu pateikties klientiem par izrādīto uzticību, akcionāriem par nozīmīgo atbalstu bankas darbā un īpaši darbiniekiem, kuru pašaizliedzīgais darbs nodrošināja bankas panākumus 1997.gada. Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Rīga, 1998.gada 24. martā Ģirts Melbārdis Valdes priekšsēdētājs

4 ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Rīga 1998.gada24.martā Akciju sabiedrības "'Trasta komercbanka" Vadība ir atbildīga par šo finansu pārskatu, kas sagatavots, pamatojoties uz bankas grāmatvedības uzskaites pirmatnējiem ierakstiem par katru pārskata periodu. Bankas grāmatvedības uzskaites pirmatnējie ieraksti patiesi atspoguļo Bankas finansiālo stāvokli, kas ir izveidojies uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas par šo periodu. Ar šo Bankas Vadība apliecina, ka grāmatvedības uzskaitē tika konsekventi pielietoti prasībām atbilstošie principi, ka finansu pārskati par laika periodu no 1997.gada l.janvārim līdz 1997.gada 31.decembrim, kas ir ietverti šajā Gada pārskatā no 1. līdz 30. lapai, tika sagatavoti pamatojoties uz saprātīgiem spriedumiem un aprēķiniem. Vadība apliecina to, ka tika pielietoti Starptautiskie Audita Standarti un, ka finansu pārskati tika sagatavoti uz Bankas nepārtrauktās darbības pamata. Bankas Vadība ir atbildīga par grāmatvedības uzskaites ierakstu pareizību, par apzinīgu darbību Bankas aktīvu saglabāšanā, kā ari krāpšanas un citu pārkāpumu novēršanā. Vadība ir atbildīga ari par Bankas darbību atbilstoši LR Kredītiestāžu likumam un citai LR pastāvošai likumdošanai, kā ari Latvijas Bankas normatīviem. Bankas Vadības vārda: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Melbārdis Valdes priekšsēdētājs

5 AS "" PADOMES UN VALDES SASTĀVS Padomes sastāvs Jānis Medens Vilnis Vītoliņš Dimitrijs Kivmans Aleksejs Ušakovs Andrejs Osis Armants Čapkevičs Gundars Grieze Padomes priekšsēdētājs Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Pārskata gada no Padomes locekļu pienākumu pildīšanas ir atbrīvoti G.Dombrovskis un A.Kalniņš. Valdes sastāvs Ģirts Melbārdis Haralds Āboliņš Aldis Reims Boriss Grigorjevs Nella Ušakova Svetlana Krasovska Andris Upmiņš Jānis Reirs Signe Kalniņa Ilmārs Putns Valdes priekšsēdētājs, Prezidents Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes locekle Valdes locekle Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes locekle Valdes loceklis Pārskata gadā no Valdes locekļu pienākumu pildīšanas ir atbrīvoti Mārtiņš Barkāns un Inna Skorohodova. Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Melbārdis Valdes priekšsēdētājs

6 KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Tūkstošos latu Piezīme mēn 12 mēn Procentu ieņēmumi Procentu izdevumi 4 (566) (581) Tīrais ienākums no procentiem Dividenžu ieņēmumi no akcijām u.c. vērtspapīriem ar nefiksēto ienākumu 49 1 Komisijas naudas ieņēmumi Komisijas naudas izdevumi 6 (534) (84) Peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu Citi parastie ieņēmumi Finansiālās darbības ienākumi Administratīvie izdevumi 9 (1 378) (721) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un norakstīšana 20 (113) (68) Citi parastie izdevumi 10 (88) (18) Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem 11 (240) (254) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas (zaudējumi) (38) (20) Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļu aprēķināšanas Nodokļi 12 (106) (3) PĀRSKATA GADA PEĻŅA/(ZAUDĒJUMI) Mazākuma līdzdalības daļas zaudējumi 5 - PĀRSKATA GADA NESADALĪTĀ PEĻŅA Piezīmes no 6. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 30. lapai ir apstiprinājusi Bankas valde 1998.gada 18.martā un Bankas padome 1998.gada 24.martā un to vārdā gada pārskatu ir parakstījuši: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Melbārdis Valdes priekšsēdētājs 1

7 KONSOLIDĒTĀ BILANCE PAR GADA 31.DECEMBRI Tūkstošos latu Piezīme AKTĪVI Kase un prasības pret centrālo banku Prasības pret citām kredītiestādēm Prasības uz pieprasījumu Citas prasības Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi 17 - Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi KOPĀ AKTĪVI PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Saistības uz pieprasījumu Termiņsaistības Noguldījumi Pieprasījuma noguldījumi Termiņnoguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Saistību kopsumma Mazākuma līdzdalības daļa meitas uzņēmumā 13 - Pakārtotās saistības Kapitāls un rezerves Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Nesadalītā peļņa/(zaudējumi) 273 (659) KOPĀ PASĪVI Piezīmes no 6. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 30. lapai ir apstiprinājusi Bankas valde 1998.gada 18.martā un Bankas padome 1998.gada 24.martā un to vārdā gada pārskatu ir parakstījuši: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Melbārdis Valdes priekšsēdētājs 2

8 KONSOLIDĒTĀ ĀRPUSBILANCE PAR GADA 31.DECEMBRI Tūkstošos latu Piezīme ĀRPUSBILANCES PRASĪBAS Prasības pret klientiem KOPĀ ĀRPUSBILANCES PRASĪBAS ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS Iespējamās saistības Galvojumi un garantijas Saistības pret klientiem Pārējās saistības KOPĀ ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS Piezīmes no 6. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 30. lapai ir apstiprinājusi Bankas valde 1998.gada 18.martā un Bankas padome 1998.gada 24.martā un to vārdā gada pārskatu ir parakstījuši: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Melbārdis Valdes priekšsēdētājs 3

9 IZMAIŅAS KAPITĀLĀ UN REZERVĒS Tūkstošos latu Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 1.janvārī Jaunais akciju laidiens Privātpersonas, rezidenti Privātpersonas, nerezidenti 2 - Juridiskas personas, rezidenti Juridiskas personas, nerezidenti Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 31.decembrī Akciju emisijas uzcenojums 1.janvārī Juridiskas personas, rezidenti - 20 Akciju emisijas uzcenojums 31.decembrī Citas rezerves 1.janvārī Rezerves kapitāla samazināšana - (531) Citas rezerves 31.decembrī Nesadalītā peļņa / (zaudējumi) 1.janvārī (659) (1 306) Pārskata perioda peļņa Nesadalītā peļņa / (zaudējumi) 31.decembrī 273 (659) KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES Piezīmes no 6. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa. 4

10 KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Tūkstošos latu Piezīme Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā: Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļu aprēķināšanas Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana Uzkrājumu nedrošiem parādiem (samazinājums)/pieaugums11 (167) 112 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi Nākamo periodu ieņēmumu un uzkrāto izdevumu pieaugums Nākamo periodu izdevumi un uzkrāto ieņēmumu (pieaugums) (747) (430) Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums 21 (2 071) 613 Pārējo saistību pieaugums Atlikto nodokļu (samazinājums)/pieaugums Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos, veicot pamatdarbību Īstermiņa ieguldījumu (pieaugums) (2 641) (9 099) Prasību pret kredītiestādēm samazinājums/ (pieaugums) (280) Kredītu (pieaugums) 15 (3 231) (1 074) Saistību pret kredītiestādēm pieaugums Noguldījumu pieaugums Mazākuma līdzdalības daļas pieaugums 13 - (Nodokļi) (4) (3) Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) (7 099) pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos, veicot pamatdarbību Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā Pamatlīdzekļu (pirkšana) 20 (317) (313) Nemateriālo ieguldījumu (pirkšana) (17) - Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā un citu ilgtermiņa ieguldījumu (pirkšana) (9 052) (149) Pamatlīdzekļu pārdošana - 19 Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārdošana - 5 Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) (9 386) (438) investīciju darbības rezultātā Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā Akciju emisija un pakārtotā kapitāla piesaistīšana Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ finansēšanas darbības rezultātā Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) (1 429) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi) 7 (213) (153) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Piezīmes no 6. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa. 5

11 1 DARBĪBAS PĀRSKATS Trasta komercbanka ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība un darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci. Patreizējā bankas licence atļauj veikt visas LR Kredītiestāžu likumā norādītās bankas operācijas. Bankai ir viena filiāle un divas norēķinu grupas Rīgā, kas sniedz pilnu pakalpojumu klāstu. Bankas pamatdarbība ir universālu bankas pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām, kā arī investīciju pakalpojumu sniegšana gan Latvijas, gan citu valstu vērtspapīru tirgos. 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (1) Vispārīgie principi Banka veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu Par grāmatvedību un Latvijas Bankas norādījumiem, pielietojot vēsturisko izmaksu koncepcijas metodi. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Bankas grāmatvedības uzskaites datiem, kur tie nepieciešamības gadījumos ir izmainīti, sastādot pārskatu atbilstoši Norādījumiem par kredītiestāžu gada pārskatiem un Starptautiskajiem Grāmatvedības Standartiem gada 31.decembrī slēgtā bilance atspoguļo reālo situāciju uz attiecīgo datumu. (2) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Aktīvi, pasīvi un ārpusbilances posteņi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi ir iekļauti pārskata perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. Pielietotie ārvalstu valūtas kursi nozīmīgākajām valūtām ir sekojoši: LVL 1 = USD 1,695 DKK 11,442 DEM 3,003 FIM 9,091 UAH 3,236 GBP 1,010 (3) Ienākumu un izdevumu uzskaite Ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti peļņas un zaudējumu aprēķinā neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. Uzkrātie ieņēmumi tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā tikai, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu. Izdevumi bankas peļņas un zaudējumu bilancē tiek uzrādīti jau tad, kad ir paredzama to iespējamība. (4) Ieguldījumi Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumi fiksētā ienākuma vērtspapīros tiek uzrādīti pēc vērtības, kura ir palielināta vai samazināta par uzkrāto uz gada beigām diskonta vai prēmijas summu. Pārdodot vērtspapīrus pirms termiņa, peļņas un zaudējumu aprēķinā tiek iekļauta starpība starp fiksētā ienākuma vērtspapīru iegādes vērtību, uzkrātā ienākuma summu un summu, kas tiek saņemta no vērtspapīru pārdošanas. Vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumi vairāku valstu Fondu Biržu kotētās akcijās un LR privatizācijas sertifikātos gada pārskatā uzrādīti pēc zemākās no iegādes un tirgus cenas. Pārvērtēšanas rezultātā iegūtais ieguldījumu vērtības samazinājums tiek iekļauts peļņas un zaudējumu bilancē. Ieguldījumi biržās nekotētās akcijās uzrādīti pārskatā novērtējot ieguldījumus pēc zemākās no iegādes un uzņēmuma patiesās vērtības. Pārvērtēšanas rezultāts tiek iekļauts peļņas un zaudējumu bilancē. 6

12 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (5) Kredīti Gada pārskatā kredīti, ja tiem ir izveidoti speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem, uzrādīti atskaitot šo uzkrājumu vērtību. Uzkrātie procentu ieņēmumi ir iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. Speciālo uzkrājumu apjoms tiek aprēķināts ņemot vērā kredītu novērtēšanu atbilstoši to reālajai vērtībai, kuru nosaka šādi faktori: aizņēmēja finansiālais stāvoklis un maksātspēja, kredīta nodrošinājuma pietiekamība, kredītlīgumā noteikto nosacījumu ievērošana un LB noteikto riska darījumu lieluma ierobežojumu ievērošana. Kredīti tiek klasificēti sekojošās piecās kategorijās: Kategorija Uzkrājumi procentos Standarta kredīti 0% Uzraugāmie kredīti 10% Zemstandarta kredīti 30% Šaubīgie kredīti 60% Zaudētie kredīti 100% Ja kredīta atgūšana pēc vadības domām tiek atzīta par bezcerīgu, tas tiek norakstīts no bilances. (6) Pamatlīdzekļi un to vērtības nolietojums un norakstīšana Pamatlīdzekļi gada pārskatā ir uzrādīti pēc atlikušās vērtības, t.i., no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts un norakstīts izdevumos katru mēnesi pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas likmes: Zeme un ēkas 5% gadā Mēbeles un aprīkojums 10% gadā Datori un iekārtas 20% gadā Transporta līdzekļi 20% gadā Pārējie pamatlīdzekļi 50% gadā Īrēto telpu kapitālās izmaksas īres perioda laikā Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas tiek uzrādīti attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. (7) Ārpusbilances finansu instrumenti Ārpusbilances finansu instrumenti ietver valūtas maiņas spot, forward un opciju darījumus. Darījumi ar ārpusbilances finansu instrumentiem ir novērtēti, atbilstoši to tirgus vērtībai un pārvērtēšanas rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi ir iekļauti peļņas un zaudējumu bilancē. Visi darījumi ar minētajiem finansu instrumentiem ir veikti tirdzniecības nolūkos. Šo darījumu pamatsummas nav iekļautas bilancē. 7

13 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (8) Nodokļi Šajā postenī atspoguļotā nodokļu summa ir aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Ienākuma nodokļa izdevumi šajos finansu pārskatos ir aprēķināti, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošās nodokļu likumdošanas un Starptautiskā Grāmatvedības Standarta Nr.12 (nerevidētā). Atliktie nodokļi tiek aprēķināti, balstoties uz pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtību pēc grāmatvedības uzskaites un saskaņā ar nodokļu aprēķināšanas principiem. Galvenās pagaidu atšķirības rodas no dažādām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm, kā arī vērtspapīru pārvērtēšanas rezultātiem. Atlikto nodokļu aktīvi finansu pārskatos tiek uzrādīti tikai tad, ja to atmaksa ir salīdzinoši droši paredzama. Bankas vadība plāno aprēķināt atlikto nodokļu apjomu pēc Revidētā Starptautiskā Grāmatvedības Standarta Nr.12, sākot ar finansu pārskatiem, kas atspoguļo atskaites periodu no 1998.gada 1.janvāra. Bankas vadība uzskata, ka nepastāv būtiskas atšķirības starp atlikto nodokļu apjomu pēc Revidētā un Nerevidētā SGS Nr.12. (9) Konsolidācija Bankas gada pārskats atspoguļo konsolidētus bankas un tās meitas uzņēmuma TKB Assets Management finansu pārskatus. Uz 1998.gada 1.janvāri bankai pieder 51% no TKB Assets Management akciju kapitāla. TKB Assets Management aktīvi uz 1998.gada 1.janvāri ir 27 tūkstoši latu, akciju kapitāls - 37 tūkstoši latu. Ieguldījumi meitas uzņēmuma akciju kapitālā saskaņā ar SGS tiek izslēgti no konsolidētiem finansu pārskatiem. Mazākuma līdzdalības daļa meitas uzņēmumā tiek uzrādīta atsevišķi no bankas saistībām un akciju kapitāla un tiek koriģēta par peļņas vai zaudējumu summu atbilstoši tās ieguldījumu daļai meitas uzņēmumā. Meitas uzņēmuma peļņa vai zaudējumi tiek sadalīti atbilstoši dalībnieku kapitāla daļām meitas uzņēmumā. Ieguldījumi saistītajos uzņēmumos tiek atspoguļoti, pielietojot tos pašus uzskaites principus, kādu tiek pielietoti ieguldījumiem uzņēmumu pamatkapitālā. (10) Salīdzinošā informācija Saskaņā ar "Norādījumiem par kredītiestāžu gada pārskatiem" un Starptautisko Grāmatvedības Standartu Nr. 5 "Par informāciju, kas iekļaujama finansu pārskatā", gada pārskatā ir iekļaujama salīdzinoša informācija. Kā salīdzinoša informācija šajā gada pārskatā tika izmantoti 1996.gada darbības pārskata rādītāji. (11) Patiesā vērtība Patiesā vērtība ir summa, par kādu kāds aktīvs vai saistība var tikt realizēta standarta nosacījumu ietvaros. Pēc vadības domām, nepastāv būtiskas atšķirības starp aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu patieso vērtību un finansu pārskatos atspoguļoto vērtību gada 31. decembrī. Patiesā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz pieejamajām tirgus likmēm. 8

14 Tūkstošos latu mēn 12 mēn 3 PROCENTU IEŅĒMUMI Procenti no prasībām pret kredītiestādēm Procenti no kredītiem nebankām Procenti no obligācijām u.c. parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu Procentu ieņēmumu analīze Ieguldījumu vidējais Procentu Ieguldījumu apjoms uz mēneša ienākums ienesīgums beigām (gada %) Procenti no prasībām pret kredītiestādēm ,4% Procenti no kredītiem nebankām ,14% Procenti no obligācijām u.c. parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu ,50% ,93% 4 PROCENTU IZDEVUMI Procenti kredītiestādēm (208) (329) Procenti par noguldījumiem (306) (237) Procenti par pakārtotām saistībām (24) (15) Pārējie procentu izdevumi (28) - (566) (581) Procentu izdevumu analīze Piesaistīto līdzekļu vidējais Izmaksātie Maksa par apjoms uz mēneša procenti resursiem beigām (gada %) Procenti kredītiestādēm ,35% Procenti par noguldījumiem ,45% Procenti par pakārtotām saistībām ,74% Pārējie procentu izdevumi ,17% ,27% 9

15 Tūkstošos latu mēn 12 mēn 5 KOMISIJAS NAUDAS IEŅĒMUMI Garantijas un galvojumi 1 - Skaidrā nauda Vostro operācijas Akreditīvi 10 3 Pārskaitījumi Ceļojuma čeki un kredītkartes Vērtspapīri Citi KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI Nostro konti (92) (62) Skaidrā nauda (14) (22) Vērtspapīri (115) - Ārvalstu valūtas darījumi (313) - (534) (84) 7 PEĻŅA NO DARĪJUMIEM AR VĒRTSPAPĪRIEM UN ĀRVALSTU VALŪTU Peļņa/(zaudējumi) no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu Peļņa no nākotnes (forward) darījumu pārvērtēšanas - 21 Ārvalstu valūtas pārvērtēšana (213) (153) Peļņa/(zaudējumi) no tirdzniecības ar vērtspapīriem Apgrozāmo vērtspapīru pārvērtēšana (494) (8) CITI PARASTIE IEŅĒMUMI Citi parastie ieņēmumi Saņemtā soda nauda

16 Tūkstošos latu mēn 12 mēn 9 ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI Personāla izmaksas - atalgojums padomei un valdei (59) (15) - pārējais atalgojums un izmaksas (275) (129) - sociālā nodokļa izmaksas (92) (50) Audita un juridiskie pakalpojumi (51) (28) Sakari (191) (147) Telpu un inventāra uzturēšanas izmaksas (127) (79) Krājumi (20) (21) Komandējumi (20) (7) Reklāma un mārketings (82) (13) Apsardze (29) (25) Apdrošināšana (392) (91) Soda nauda (5) (88) Pārējie administratīvie izdevumi (35) (28) (1 378) (721) Pārskata periodā no 1997.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim Bankā bija vidēji 96 (1996: 65) darbinieki. 10 CITI PARASTIE IZDEVUMI Sponsorēšana (49) (1) Biedru maksas (4) (4) Sociālie un kultūras pasākumi (1) (1) Citi izdevumi (34) (12) (88) (18) 11 IZDEVUMI UZKRĀJUMIEM NEDROŠIEM PARĀDIEM Izdevumi speciāliem uzkrājumiem pārējiem aktīviem un prasībām pret nebankām (141) (206) Izdevumi speciāliem uzkrājumiem prasībām pret kredītiestādēm - (47) Izdevumi speciāliem uzkrājumiem uzkrātiem ieņēmumiem (29) - Izdevumi speciāliem uzkrājumiem galvojumiem un saistībām (6) (1) Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem (64) - (240) (254) Speciālo un vispārējo uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pārskata gada laikā Speciālie un vispārējie uzkrājumi uz 01.janvāri Papilduzkrājumu veidošana Uzkrājumi norakstītajiem kredītiem (347) (61) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi (60) (24) Ārvalstu valūtas pārvērtēšana - 5 Speciālie un vispārējie uzkrājumi 31.decembrī

17 Tūkstošos latu mēn 12 mēn 12 NODOKĻI Uzņēmumu ienākuma nodoklis (188) - Izmaiņas atliktajos nodokļos 86 - Īpašuma nodoklis (4) (3) (106) (3) a) salīdzinājums starp nodokļa izdevumiem pēc nodokļa likmes un faktiskajiem izdevumiem Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas Ienākuma nodoklis (25% no ienākuma) (258) (163) Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (18) (25) Aktīvu pārvērtēšanas zaudējumi (134) (7) Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem (16) - Ārvalstīs ieturētais nodoklis (3) - Ienākumi, kas nav apliekami ar ienākuma nodokli 13 - Atšķirības amortizācijas likmēs Sponsorēšana 41 - Iepriekšējo gadu zaudējumi Pārskata gada nodokļu izdevumi (188) - b) atlikto nodokļu aprēķins Pagaidu Nodokļu Pagaidu Nodokļu atšķirība efekts atšķirība efekts Atlikto nodokļu aktīvi Iepriekšējo periodu nodokļu zaudējumu atlikums uz pārskata perioda beigām Aktīvu pārvērtēšanas zaudējumi Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem Atlikto nodokļu aktīvi Atlikto nodokļu saistības Atšķirības amortizācijas likmēs Atlikto nodokļu saistības Starpība starp atlikto nodokļu aktīviem un saistībām Uzkrājumi atlikto nodokļu aktīviem - (131) tūkst. LVL ir iekļauti finansu pārskatos kā atlikto nodokļu aktīvi. Atlikto nodokļu aktīvi un saistības finansu pārskatos ir atspoguļoti neto summā gada 31. decembrī atlikto nodokļu aktīvi netika rādīti, jo, pēc Bankas vadības domām, to atgūšanas iespēja nebija droši paredzama. 12

18 Tūkstošos latu KASE UN PRASĪBAS PRET CENTRĀLAJĀM BANKĀM Skaidrā nauda kasē Korespondējošā konta atlikums Latvijas Bankā Vidējais kases atlikums latos un vidējais korespondējošā konta Latvijas Bankā atlikums veido kredītiestādes rezervju prasības izpildi. Rezerves prasības aprēķina Latvijas Bankas padomes apstiprinātās kredītiestādes rezervju normas apmērā no piesaistīto līdzekļu vidējiem atlikumiem. Uz pārskata perioda beigām Banka ir izpildījusi rezervju prasības. 14 PRASĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM Prasības pret - citām LR reģistrētajām kredītiestādēm OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Prasības klientu uzdevumā pret - pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Uzkrājumi prasībām pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm - (47) Kredītiestāžu saraksts, pret kurām ir vislielākās prasības Republic National Bank, NY /ASV Dresdner Bank / Vācija 836 Rossiyskiy Kredit / Krievija 653 Moscom Privatbank / Krievija 264 Banka ir nodibinājusi korespondējošās attiecības ar 43 bankām. 13

19 Tūkstošos latu KREDĪTI Vekseļi Kredīti privātuzņēmumiem Finansu līzings - 27 Kredīti privātpersonām Kredīti personālam Speciālie uzkrājumi nedrošiem un šaubīgiem kredītiem (18) (306) Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem (64) Ņemot vērā ekonomiskās situācijas mainīgumu Latvijā, kā arī banku praksi šajā jomā, Bankas vadība pieņēma lēmumu īpašas drošības nolūkos izveidot vispārējos uzkrājumus 1,5% apmērā no standarta kredītiem, kuru kopsumma uz gada beigām bija tūkst.LVL. Kredītu nozaru koncentrācija Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība 8 Zvejniecība 142 Apstrādājošā rūpniecība 654 Būvniecība 97 Tirdzniecība Transports, noliktavu saimniecība un sakari 40 Finansu starpniecība 552 Patēriņa kredīti 431 Pārējie pakalpojumi OBLIGĀCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU Latvijas valsts parādzīmēs Ukrainas valsts parādzīmēs Ieguldījumi klientu uzdevumā t.sk. Ukrainas valsts parādzīmēs t.sk. Krievijas valsts parādzīmēs t.sk. citu valsts parādzīmēs Uzkrātais diskonts uz gada beigām t.sk. Latvijas valsts parādzīmes t.sk. Ukrainas valsts parādzīmes Samaksātā prēmija uz gada beigām (3) - t.sk. Latvijas valsts parādzīmes (3) Latvijas un Ukrainas valsts parādzīmes tiek turētas investīciju nolūkos. Šo vērtspapīru nominālvērtība ir 21718tūkst.LVL. Atlikušā diskonta un prēmijas summa, kura nav uzkrāta peļņas un zaudējumu bilancē uz gada beigām ir attiecīgi 913 tūkst.lvl un 15 tūkst.lvl. Latvijas valsts parādzīmes ir iesaistītas aktīvu pārdošanas darījumos ar atpirkšanu (repo darījumi) par summu tūkst. LVL (1996 : tūkst.lvl). 14

20 Tūkstošos latu AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā Ieguldījumi akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu t.sk. sertifikātos t.sk. biržās kotētās akcijās t.sk. biržās nekotētās akcijās Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu klientu uzdevumā t.sk. privatizācijas sertifikātos 79 - t.sk. biržās kotētās akcijās t.sk. biržās nekotētās akcijās Pārvērtēšanas rezultātā ieguldījumu vērtības samazinājums (505) Gandrīz visi ieguldījumi vērtspapīros ar nefiksēto ienākumu (izņemot ieguldījumus uzņēmumu pamatkapitālā) tiek veikti ar nolūku gūt spekulatīvu peļņu laika periodā, kas mazāks par vienu gadu. Šo vērtspapīru tirgus vērtība uz gada beigām ir tūkst.lvl. Bankas ieguldījumus uzņēmumu pamatkapitālā veido Uzņēmuma Uzņēmuma Ieguld. Līdzd. Ieguld. Līdzd. nosaukums Darbības veids pašu kapitāls lielums daļa lielums daļa AAS Balta Apdrošināšana ,08% 157 5,58% Rīgas Fondu Birža Fondu birža ,66% 13 2,32% Pārējie ieguldījumi pamatkapitālā

21 Tūkstošos latu LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ Uzņēmuma Uzņēmuma Ieguld. Līdzd. Ieguld. Līdzd. nosaukums Darbības veids pašu kapitāls lielums daļa lielums daļa Banku Komunikāciju Centrs SWIFT pakalpojumi ,28% 46 14,28% AS Arcus Ražošana un tirdzn ,00% - - AS Druva Pārtikas prod. ražošana ,23% - - TKB Bond Portfolio Limited Investīciju fonds ,60% Pārvērtēšanas rezultātā ieguldījumu vērtības samazinājums (11) Ieguldījumi a/s "Arcus" un a/s "Druva" pamatkapitālā ir veikti vērtspapīru tirdzniecības nolūkos un tos ir plānots pārdot, ja Bankas vadība uzskatīs,ka tirgus apstākļi tam ir piemēroti. Ieguldījums TKB Bond Portfolio Limited ir veikts, lai veicinātu šī investīciju fonda darbības uzsākšanu. Bankai piederešo akciju īpatsvars minētajā fondā samazināsies, paplašinoties fonda darbībai, kā rezultātā palielināsies tā akciju kapitāls. 19 LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ Uzņēmuma Uzņēmuma Ieguld. Līdzd. Ieguld. Līdzd. nosaukums Darbības veids pašu kapitāls lielums daļa lielums daļa TKB Equity Portfolio Ltd Investīciju fonds ,85% - - Pārējie ieguldījumi pamatkapitālā Pārvērtēšanas rezultātā ieguldījumu vērtības samazinājums (16) 75 - Ieguldījums TKB Equity Portfolio Ltd ir veikts, lai veicinātu šī investīciju fonda darbības uzsākšanu. Ieguldījums TKB Equity Portfolio Ltd nav konsolidēts Bankas finansu pārskatos, jo Banka plāno samazināt akciju īpatsvaru minētajā fondā, paplašinoties fonda darbībai, kā rezultātā palielināsies tā akciju kapitāls. 16

22 Tūkstošos latu 20 PAMATLĪDZEKĻI (1) Pamatlīdzekļu kustība 1997.gadā Zeme un Transporta Iekārtas un Īrēto telpu ēkas līdzekļi aprīkojums kap.izmaksas Kopā Sākotnējā vērtība Uz 1997.gada 1.janvāri Iegādātie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi Izslēgtie pamatlīdzekļi - - (2) (5) (7) 1997.gada 31.decembrī Uzkrātais nolietojums Uz 1997.gada 1.janvāri Nolietojums pārskata periodā gada 31.decembrī Atlikusī vērtība 31.decembrī (2) Pamatlīdzekļu kustība 1996.gadā Zeme un Transporta Iekārtas un Īrēto telpu ēkas līdzekļi aprīkojums kap.izmaksas Kopā Sākotnējā vērtība Uz 1996.gada 1.janvāri Iegādātie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi Izslēgtie pamatlīdzekļi - (9) (10) - (19) 1996.gada 31.decembrī Uzkrātais nolietojums Uz 1996.gada 1.janvāri Nolietojums pārskata periodā Izslēgtie pamatlīdzekļi - (2) (3) - (5) 1996.gada 31.decembrī Atlikusī vērtība 31.decembrī

23 Tūkstošos latu PĀRĒJIE AKTĪVI Avansa maksājumi Ceļojuma čeki pārdošanai 29 - Drošības depozīti Drošības depozīti klientu uzdevumā Prasība pret Krievijas budžetu 24 - Priekšapmaksa par akcijām Pārējie aktīvi Speciālie uzkrājumi prasībai pret Krievijas budžetu (24) - Speciālie uzkrājumi drošības depozītam (74) Kā avansa maksājumi ir uzrādīta drošības nauda 500 tūkst. LVL apmērā, kura tika iemaksāta darījumu kontā lai piedalītos tenderī a/s "Latvijas Zemes banka" akciju pirkšanai. Darījumu konts ir atspoguļots postenī "Saistības pret kredītiestādēm". Drošības depozītu 826 tūkst.lvl Banka ir ieguldījusi Bermudu salās reģistrētās brokeru kompānijas Refco Market Capital Ltd kontā, kā nodrošinājumu norēķiniem par noslēgtajiem valūtas maiņas forward darījumiem. Lai samazinātu risku, Banka noslēdza pretējos darījumus ar Moscomprivatbank, kā rezultātā atvērto pozīciju slēgšanas gadījumā iespējamie zaudējumi varētu būt 74 tūkst.lvl, kuriem Banka ir izveidojusi speciālos uzkrājumus gada 21.augustā saskaņā ar Krievijas federācijas nodokļu policijas Federālā dienesta pārvaldes lēmumu no AS "Trasta komercbanka" korespondējošā konta KB"Baltiyskiy Bank" tika norakstīti naudas līdzekļi ,6 tūkst. rubļu apmērā, kuriem Banka ir izveidojusi speciālos uzkrājumus. Banka ir veikusi priekšapmaksu par Latvijas uzņēmuma akcijām. Šīs akcijas atrodas Bankas pilnvarotās personas īpašumā un tiek pārvaldītas tās uzdevumā. Banka plāno savā īpašumā saglabāt tikai 1/3 no minētajām akcijām. 22 SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM Saistības pret - Latvijas Banku citām LR reģistrētajām kredītiestādēm OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Kā nodrošinājums saistību izpildei pret LR reģistrētajām kredītiestādēm ir ieķīlātas Latvijas valsts parādzīmes par summu 2065 tūkst. LVL. Kredītiestāžu saraksts, pret kurām Bankai ir vislielākās saistības Latvijas Universālā Banka Latvijas Hipotēku un Zemes banka 767 Private Assets Management Bank 600 Ako Bank Corp. 447 Hansabank-Latvija

24 Tūkstošos latu NOGULDĪJUMI Centrālā valdība Pašvaldības 4 2 Valsts finansu institūcijas Valsts uzņēmumi Privātās finansu institūcijas Privātuzņēmumi Privātpersonas Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas Kā nodrošinājums saistību izpildei pret Centrālo valdību ir ieķīlātas Latvijas valsts parādzīmes par summu tūkstoši latu. 24 PĀRĒJĀS SAISTĪBAS Nauda ceļā Saistības pret kredītiestādēm, kurām ir atsaukta licence Klientu uzdevumā iegūto aktīvu avoti Pārējās saistības PAKĀRTOTĀS SAISTĪBAS Bankas piesaistītās pakārtotās saistības uz pārskata gada beigām ir LVL (1996: LVL) apmērā, kas ir noguldītas bankā ar sekojošiem nosacījumiem: - pakārtoto saistību dzēšanas termiņš beidzas 2004.gadā; - no 1997.gada 1.janvāra līdz termiņa beigām par pakārtoto saistību piesaistīšanu Banka maksās procentus, kas tiks aprēķināti sekojoši: 12 mēnešu LIBOR procentu likme plus 2% gadā; - pakārtoto saistību atmaksa pirms termiņa ir spēkā tikai bankas bankrotēšanas gadījumā; - Bankas bankrotēšanas gadījumā aizdevēja prasības tiks apmierinātas tikai pēc citu kreditoru prasību apmierināšanas, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Pakārtoto saistību saraksts Nosaukums Summa un Noslēgšanas Atmaksas Procentu valūta datums datums likme SIA BKRR LVL ,00% Vilnis Vītoliņš USD ,95% Aleksejs Ušakovs USD ,95% Veicot kapitāla pietiekamības koeficienta aprēķinus, augstāk minētās pakārtotās saistības ir iekļautas papildus kapitālā (skat. piezīmi Nr.35). 19

25 26 AKCIJU KAPITĀLS Banka ir reģistrējusi statūtkapitālu latu apmērā, kas sastāv no akcijām ar nominālvērtību 50 LVL gada aprīlī beidzās 5.emisijas laidiens. Reģistrētais apmaksātais statūtkapitāls uz 1997.gada 31.decembri bija latu, kurā bija parastās akcijas ar nominālvērtību 50 LVL katra. (Salīdzinājumam 1996.gadā statūtkapitāls bija latu, kur bija parastās akcijas.) Pēc skaita ir 66 akcionāri, no tiem 23 juridiskās personas un 43 fiziskās personas. Laika posmā no 1997.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim bija izlaistas parastās akcijas kopsummā LVL. Bankas lielāko akcionāru procentuāla analīze Akcionārs Akciju daļa Reģistrācijas valsts % LVL 000 Apdrošināšanas akciju sabiedrība Balta 10,5 280 Latvija Lanciano LTD 9,8 260 Kipra The Israeli International Investment Company 8,8 233 Britu Virdžīnas Salas Aridus Investments Ltd. 8,8 232 Delavera, ASV Alphanet Establishment 8,0 212 Lihtenšteina A.Osis 6,2 166 Latvija Rabat Corporation 6,2 164 Ņujorka, ASV V.Vītoliņš Latvija Lonsen Group Ltd. 5,5 147 Britu Virdžīnas Salas The Onyx Group SA 5,5 147 Britu Virdžīnas Salas A.Ušakovs 5,3 140 Latvija N.Ušakova 4,7 126 Latvija Zemāk ir uzrādītas akcionāru kapitāla daļu izmaiņas (tūkstošos latu) Rīgas apdares darbi -3 Alphanet Establishment +20 Aridus Investment Ltd. +42 L.Širika +2 A.Čapkevičs +4 Lanciano LTD +260 D.Kivmans -152 V.Vītoliņš +152 Izmaiņas kopā

26 Tūkstošos latu ĀRPUSBILANCES FINANSU INSTRUMENTI, IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS UN SAISTĪBAS PRET KLIENTIEM (1) Prasības pret klientiem Nākotnes valūtas darījumi spot forward option (2) Iespējamās saistības Galvojumi un garantijas nenodrošināti 4 4 nodrošināti ar valsts parādzīmēm - 14 nodrošināti ar naudas depozītu nodrošināti ar īpašumu (3) Saistības pret klientiem Nākotnes valūtas darījumi spot forward option Neizmantotās kredītlīnijas Nākotnes vērtspapīru pirkšanas līgumi Vispārējās prasības. Normālas biznesa darbības gaitā laiku pa laikam tiek saņemtas klientu prasības pret Banku. Bankas vadība tās ir izskatījusi un uzskata, ka nav iespējamas būtiskas prasības, kas nebūtu ņemtas vērā, sastādot finansu pārskatus. Juridiskās prasības gada 31.decembrī Banka nebija iesaistīta tiesvedības procesos, kam būtu būtiska ietekme uz finansu pārskatiem Nodokļu likumdošana. Latvijas nodokļu likumdošanā ir biežas izmaiņas un pastāv dažāda jautājumu interpretācija. Tā rezultātā pastāv iespējamība, ka noteiktu darījumu nodokļu interpretācija, kuru pieprasa nodokļu institūcijas var nesakrist ar Bankas vadības viedokli attiecībā uz šiem darījumiem. Tā rezultātā nodokļu institūcijas var iesniegt prasības par papildus nodokļu un soda naudas maksājumiem. Nodokļu saistības var tikt pārskatītas trīs gadu laikā. Bankas vadība uzskata, ka iespējamība, ka 1997.gada 31.decembrī būtu situācijas, kurās nodokļu institūcijas varētu pieprasīt papildus uzrēķinus, ir minimāla. Kredītu saistības. Kredītu saistības ietver saistības par klientiem piešķirtajām, bet vēl neizmantotajām kredītlīnijām un garantijas. Šo saistību nominālvērtība veido risku, kāds veidojas gadījumā, ja minētās saistības ir jāizpilda, klienti nepilda savas saistības un kāds no to saistību nodrošinājumiem kļūst bezvērtīgs gada 31.decembrī iespējamība, ka saistībā ar šīm saistībām varētu rasties zaudējumi tiek uzskatīta par nelielu un tām ir izveidoti uzkrājumi 7 tūkst. LVL apmērā (1996 : 7.tūkst. LVL). 21

27 Tūkstošos latu ĀRPUSBILANCES FINANSU INSTRUMENTI, IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS UN SAISTĪBAS PRET KLIENTIEM (turpinājums) Ārpusbilances finansu instrumenti. Banka ir iesaistījusies darījumos ar dažādiem ārpusbilances finansu instrumentiem, ieskaitot valūtas maiņas spot, forward un opciju līgumus ārvalstu valūtu pirkšanai un pārdošanai, kā arī vērtspapīru nākotnes pirkšanas līgumus. Valūtas maiņas ārpusbilances finansu instrumenti parasti tiek tirgoti neorganizētā tirgū ar profesionāliem tirgus partneriem, vadoties pēc standartizētiem darījumu noteikumiem. Ārpusbilances finansu instrumentu nominālvērtība netiek atspoguļota bilancē. Gadījumā, ja augstāk minēto darījumu partneri neizpilda savas saistības maksimālais zaudējumu apjoms varētu būt 74.tūkst.LVL, kuriem Banka ir izveidojusi speciālos uzkrājumus. 28 IEĶĪLĀTIE AKTĪVI Kā nodrošinājumu savām saistībām Banka ir ieķīlājusi Latvijas valsts parādzīmes par summu tūkst.lvl (1996 : tūkst.lvl). Nodrošināto saistību kopsumma ir tūkst.lvl (1996 : tūkst.lvl). Sīkāk informācija par ieķīlātiem aktīviem ir atspoguļota piezīmēs Nr.16, 22 un AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA KLIENTU UZDEVUMĀ Trasta komercbanka sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvu pārvaldīšanu un brokera pakalpojumu sniegšanu. Pērkot un pārdodot vērtspapīrus klienta uzdevumā, Trasta komercbanka veic operācijas Rīgas Fondu Biržā un privatizācijas sertifikātu tirgū, kā arī ārvalstu vērtspapīru tirgos. Šie aktīvi nav iekļauti Bankas bilancē tā kā tie nav ne Bankas aktīvi, ne Bankas saistības. Aktīvi, kurus Banka pārvalda savā vārdā klientu uzdevumā, tiek atspoguļoti pārskatā, ja Banka ieguvusi šo aktīvu valdījuma tiesību juridisko apstiprinājumu. Šādu aktīvu un pasīvu summas tiek atspoguļotas pārskatā, sadalot tās pa atbilstošajiem aktīvu un pasīvu posteņiem. Sīkāk informācija ir atspoguļota piezīmēs Nr.16, 17, 21 un 24. Aktīvu pārvaldīšanas klientu uzdevumā sadalījums pēc to veida: Prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Ieguldījumi citu valstu parādzīmēs Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu Drošības depozīti

28 Tūkstošos latu NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI Par naudu un tās ekvivalentiem uzskatāmi skaidras naudas atlikums kasē, prasības un saistības uz pieprasījumu un prasības un saistības ar atlikušo atmaksas termiņu līdz 3 mēnešiem pret centrālajām bankām un kredītiestādēm, kā arī īstermiņa ieguldījumi ar atlikušo dzēšanas termiņu līdz 3 mēnešiem. Skaidrā nauda kasē un korespondējošais konts Latvijas Bankā Prasības uz pieprasījumu pret citām kredītiestādēm Īstermiņa investīcijas ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem Saistības uz pieprasījumu pret citām kredītiestādēm (5 638) (7 506) DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM Par saistītām ar kredītiestādi personām tiek uzskatīti kredītiestādes akcionāri, kuriem pieder būtiska līdzdalība, un šo akcionāru laulātie, vecāki un bērni, kredītiestādes meitas uzņēmumi, kredītiestādes padomes, valdes locekļi un citi kredītiestādes darbinieki, kā arī šo personu laulātie, vecāki, bērni un uzņēmumi, kuros minētajām personām pieder būtiska līdzdalība. Personas, kuras saistītas ar banku ir vieni no lielākajiem bankas noguldītājiem. Saistītām personām banka sniedz standarta pakalpojumus, tas ir norēķinu veikšana, vērtspapīru pirkšana un pārdošana, vērtspapīru pārvaldīšana klientu uzdevumā, brokera pakalpojumu sniegšana utt. Šie darījumi tiek veikti ar standarta nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad nosacījumi tiek izmainīti tirgus konjuktūras dēļ. Zemāk ir norādīts darījumu apjoms ar saistītām personām Kredīti saistītām personām Saistīto personu noguldījumi Vislielākās saistības ir pret saistīto banku International Cassaf Bank Corp. 342 tūkstošu latu apmērā. Banka pārvalda savā vārdā, bet saistīto pušu uzdevumā aktīvus par summu tūkstoši latu. 23

29 Tūkstošos latu 32 AKTĪVU UN SAISTĪBU TERMIŅSTRUKTŪRAS ANALĪZE Līdz 1 No 1 līdz 3 No 3 līdz 6 No 6 mēn. No 1 gada 5 gadi mēnesim mēnešiem mēnešiem līdz 1 gadam līdz 5 gadiem un vairāk Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret centrālajām bankām Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Mazākuma līdzdalības daļa meitas uzņēmumā Pakārtotās saistības Pasīvi kopā ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances prasības Prasības pret klientiem Kopā ārpusbilances prasības Ārpusbilances saistības Iespējamās saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija (24 618) Banka velta ļoti lielu uzmanību savas likviditātes uzturēšanai. Banka rūpīgi seko savai likviditātei gan īstermiņa, gan ilgtermiņa griezumā, vadoties pēc Padomes apstiprinātās Likviditātes pārvaldīšanas politikas. Banka vienmēr uztur pietiekošu daudzumu savu aktīvu likvīdā formā, lai bez mazākās aizkavēšanās nodrošinātu jebkuras savas saistības pret klientiem un citiem tirgus partneriem. Saskaņā ar Latvijas Bankas prasībām Bankai ir jāuztur likvīdie aktīvi ne mazāk kā 30% no tekošo saistību kopsummas. 24

30 Tūkstošos latu 33 AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC VALŪTĀM LVL USD DEM Pārējās Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret centrālajām bankām Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Mazākuma līdzdalības daļa meitas uzņēmumā Pakārtotās saistības Pasīvi kopā ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances prasības Prasības pret klientiem Kopā ārpusbilances prasības Ārpusbilances saistības Iespējamās saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija (1 543) Lielu uzmanību Banka pievērš sabalansētiem aktīviem valūtu griezumā, nodrošinot katrā valūtā saskaņotu aktīvu-pasīvu struktūru. Banka, atbilstoši Risku pārvaldīšanas politikai regulāri veic rūpīgu valūtas un valstu riska kontroli. Bankas kopējā atklātā pozīcija ārvalstu valūtā ir 14% no Bankas pašu kapitāla. Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, kredītiestādes kopējā ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla. 25

31 Tūkstošos latu 34 AKTĪVU, PASĪVU UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅU KONCENTRĀCIJA Latvija ASV Krievija Citi Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret centrālajām bankām Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Mazākuma līdzdalības daļa meitas uzņēmumā Pakārtotās saistības Pasīvi kopā ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances prasības Prasības pret klientiem Kopā ārpusbilances prasības Ārpusbilances saistības Iespējamās saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija (5 031) (3 365)

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk