APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6) Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs D.Merirands SIA Eiropas dzelzceļa līnijas SLĒGTA KONKURSA Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/2 CEF Rīga,

2 1. LIETOTIE TERMINI 1.1 Komisija SIA Eiropas dzelzceļa līnijas iepirkuma komisija, kas ir izveidota ar 2017.gada 24.janvāra rīkojumu Nr. EDZL -03-1/18 Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkuma Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi (identifikācijas Nr. EDZL 2017/ 2 CEF) veikšanai. 1.2 Pasūtītājs Pasūtītāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eiropas dzelzceļa nosaukums: līnijas Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Faktiskā adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050 Reģistrācijas numurs: Tālruņa numurs: Konkurss slēgts konkurss Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi Nolikums slēgta konkursa Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi kandidātu atlases nolikums Iepirkuma procedūra slēgts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Konkurss notiek divos posmos: Konkursa pirmais posms - Kandidātu atlase dalībai slēgtā konkursā, kura rezultātā Pasūtītājs uzaicinās atlasītos Kandidātus dalībai konkursa otrajā posmā; Konkursa otrais posms uzaicināto Kandidātu iesniegto piedāvājumu slēgtā konkursā vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Kandidāts piegādātājs, kurš iesniedzis pieteikumu slēgtā konkursa pirmajā posmā Pretendents piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu slēgtā konkursa otrajā posmā Piegādātājs - Fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu un veikt būvdarbus. Piegādātājs, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, ir tiesīgs balstīties uz citu piegādātāju iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura Pieteikums Kandidāta iesniegtais pieteikums slēgtā konkursā Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi Pilsētvide pilsētas teritorija, kuru veido pilsētas apbūves, vides, transporta un cita veida infrastruktūras, kā arī daudzveidīgu sociālo procesu kopums tās funkcionālajā un vizuālajā izpausmē. 2

3 1.11. Būvprojekta izstrādi apliecinoša dokumentācija būvprojekta ģenerālplāna rasējums, stāvu plāni vai citi līdzvērtīgi rasējumi vai līdzvērtīgs dokuments, kuru parakstījuši būvprojekta izstrādātāji un saskaņojusi būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs, vai būvatļauju, kurā būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, lai Pasūtītājs varētu nekļūdīgi pārliecināties par Kandidāta piedalīšanos iesniegtajā būvprojektā un par to, ka būvprojekts ir akceptēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādātais būvprojekts atbilst kvalifikācijas prasībām. Ja kāda no norādītajām personām saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem neparaksta šādu dokumentāciju, tad Kandidāts to norāda savā Pieteikumā, norādot arī normatīvo aktu atbilstošos pantus, kuros norādīts, kas paraksta šādus dokumentus Būvdarbu izpildi apliecinoša dokumentācija akts par objekta (būves) pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina, ka objekts ir pieņemts ekspluatācijā un ļauj Pasūtītājam pārliecināties par Kandidāta piedalīšanos norādītā būvobjekta būvdarbu veikšanā Stacija dzelzceļa infrastruktūras objektu kopums, kas aizņem noteiktu daļu uz dzelzceļa nodalījuma joslas un nodrošina dzelzceļa pārvadājumu operāciju veikšanu Multimodālais sabiedriskā transporta mezgls transporta infrastruktūras objekts, kas paredzēts vairāku pasažieru transporta veidu savstarpējai integrācijai Publiska būve ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai Pasažieru transporta termināļi - dzelzceļa stacijas, autoostas, lidostas, jūras un upju pasažieru stacijas. 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs EDZL 2017/2 CEF; 2.2. Informācija par iepirkuma priekšmetu Konkursa iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības veikšana un būvdarbi. Iepirkuma priekšmeta apraksts ir norādīts Nolikuma 2. pielikumā Darba uzdevums. Darba uzdevumam Kandidātu atlases stadijā ir informatīvs raksturs CPV kods: (Celtniecības darbi); (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi) Pasūtītāja kontaktpersona SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta Projektu vadītāja Anita Rūdule-Jansone, adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050, tālr (e-pasta adrese: 3

4 2.4. Finansējums Konkursa ietvaros paredzētie darbi tiek līdzfinansēti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu un Latvijas valsts budžeta finanšu resursiem Līguma izpildes laiks un vieta Līguma izpildes laiks: orientējoši 50 (piecdesmit) kalendārie mēneši. Līguma izpildes vieta: Rīga, Latvija 2.6. Informācijas apmaiņas kārtība un Nolikuma saņemšana Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: Informācijas apmaiņa starp Komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un Kandidātiem notiek rakstveidā pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja kontaktpersonas elektronisko pasta adresi Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnē: Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju tiek nosūtītas ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnē: Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā publicētajai informācijai Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Kandidātam ir pilnībā jāsedz Pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultātiem Informācija par Konkursa otro posmu Piedāvājuma nodrošinājums Kandidātam, kurš tiks uzaicināts iesniegt piedāvājumu Konkursa otrā posmā, būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums ,00 EUR (viens simts tūkstotis euro un 00 centi) apmērā un tam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 50.panta trešajā daļā noteikto maksimālo piedāvājuma nodrošinājuma termiņu); 4

5 līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāpievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ko izdevusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no zemāk minēto apstākļu iestāšanās šādā kārtībā: Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu kad Pretendents būs iesniedzis līguma (saistību) izpildes nodrošinājumu; pārējiem Pretendentiem pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Ja iepirkuma procedūra tiks pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atdots ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc nogaidīšanas termiņa beigām Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem: Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā Piedāvājuma nodrošinājums ir neatsaucams Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas Piedāvājuma nodrošinājumam un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pretendentu un Pasūtītāju saistībā ar šo piedāvājuma nodrošinājumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā (ja tiek iesniegta apdrošinātāja polise) Piedāvājuma nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees" (ICC Publication Nr. 758), bet jautājumos, ko minētie noteikumi neregulē - Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo 5

6 piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā (ja tiek iesniegta bankas garantija) Ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus līguma izpildei, Kandidātam, kurš tiks uzaicināts iesniegt piedāvājumu būs jāiesniedz apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu daļu, saraksts. Par katru apakšuzņēmēju būs jānorāda: katra apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, paraksttiesīgā persona/-as vai tās pilnvarotā persona, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamās līguma daļas apraksts un apjoms procentos; katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu Pretendentu piedāvājumu izvēles kritērijs Konkursa otrajā posmā būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 3. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 3.1. Pieteikumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, Maskavas ielā 12, Rīga, LV-1050, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:45, līdz 2017.gada 25.jūlija plkst. 10:00, vismaz 2 (divas) stundas iepriekš piesakoties pa tālr vai Pasta sūtījumi tiek uzskatīti par iesniegtiem laikā, ja saņemti norādītajā adresē līdz Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām Iesniegto Pieteikumu Kandidāts var atsaukt vai grozīt tikai līdz Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Šādā gadījumā papildus norāda uz aploksnes/iesaiņojuma GROZĪJUMS, ATSAUKUMS Pieteikuma maiņas gadījumā par Pieteikuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā Pieteikuma iesniegšanas brīdis Ja Pieteikums iesniegts pēc norādītā Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Kandidātam Iesniegtie Pieteikumi tiks atvērti SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, Maskavas ielā 12, Rīga, LV-1050, atklātā sanāksmē gada 25.jūlija, plkst. 10:00, Maskavas ielā 12, Rīgā, LV Pieteikumus atver atklātā sanāksmē to iesniegšanas secībā, nosaucot Kandidātu, Pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī informāciju par iesniegtajiem Pieteikumu grozījumiem vai atsaukumiem, ja tāda ir. 6

7 3.7. Pieteikumu atvēršanas sanāksmē nosauktos datus pieraksta iesniegto Pieteikumu atvēršanas lapā, kuru paraksta klātesošie komisijas locekļi. Pieteikumu atvēršanas lapas kopiju izsniedz vai nosūta Kandidātam pēc tā pieprasījuma saņemšanas. 4. PIETEIKUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 4.1. Pieteikumus jāiesniedz aizlīmētā/aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda: a) Pasūtītāja nosaukums, faktiskā adrese: SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, faktiskā adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050; b) Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; c) atzīme: PIETEIKUMS SLĒGTAM KONKURSAM Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi Identifikācijas Nr. EDZL 2017/2 CEF Neatvērt līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2017.gada 25.jūlija plkst.10: Kandidāts nodrošina Pieteikuma un to kopiju drošu iesaiņojumu, lai tiem nevar piekļūt, nesabojājot aploksni/iesaiņojumu Pieteikums sastāv no šādām daļām: a) pieteikums dalībai Konkursā; b) Kandidāta atlases un kvalifikācijas dokumenti Kandidāts iesniedz 1 (vienu) Pieteikuma oriģinālu datordrukā ar atzīmi ORIĢINĀLS un 2 (divas) kopijas ar atzīmi KOPIJA. Ja Pieteikuma kopija atšķirsies no Pieteikuma oriģināla, Komisija ņems vērā Pieteikuma oriģinālu. Pieteikums ir jāiesniedz arī elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajam Pieteikumam ir jābūt pieejamai izdrukas funkcijai un dokumentiem, kuru autors ir Kandidāts, teksta meklēšanas funkcijai. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur piedāvājumu elektroniskā veidā, jābūt ievietotam Nolikuma 4.1.punktā minētajā aploksnē/ iepakojumā Pieteikumam jābūt satura radītājam, kurā atsevišķi norādīta katra Pieteikuma dokumentu daļa. Ja Pieteikums tiek iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jānorāda katram sējumam atsevišķi un pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā Pieteikuma dokumentiem ir jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), tā lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piegādātāja paraksta tiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Kandidāta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam. Pieteikumā lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam 7

8 satura rādītājam Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība ietvertajām prasībām Pieteikumā vai pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt legalizētam vai apliecinātam (apostille) atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Prasība par ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizāciju vai apliecināšanu (apostille) neattiecas uz Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegtu publisku dokumentu Pieteikums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Pieteikuma dokumentiem jāpievieno Kandidāta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Kandidāts Dokumentu kopijas sagatavo un noformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu Iesniedzot Pieteikumu, Kandidāts ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots Pieteikumu jāparaksta Kandidāta paraksta tiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Pieteikuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu atvasinājumu un tulkojuma pareizības apliecināšanai Ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā vai piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis Iesniedzot Pieteikumu, Kandidāts pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus; Iesniegtie Pieteikumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti Kandidātam Cita informācija Kandidātam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā. Iepirkuma procedūras, informācijas apmaiņas, līguma izpildes galvenā darba valoda ir latviešu valoda Kandidāts sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma 8

9 slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir tiesības pirms iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt personālsabiedrību Pieteikumā iekļaujamie dokumenti titullapa ar nosaukumu Pieteikums iepirkumam EDZL 2017/ 2 CEF Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi ; satura rādītājs ar lapu numerāciju; pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu; pilnvara, ja Pieteikumu paraksta Kandidāta pilnvarotā persona, kas nav Kandidāta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona); Piezīme: Ja Pieteikuma iesniedz piegādātāju apvienība, Pieteikumu jāparaksta visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, visi piegādātāju apvienības dalībnieki būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, gadījumā, ja Pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības Kandidāta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar nolikuma 6.punktu Ja Kandidāts balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām spējām, katras personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, parakstīts apliecinājums vai vienošanās par piedalīšanos Konkursā un, ja tiks noslēgts iepirkuma līgums, par iesaistīšanos iepirkuma līguma izpildē un par resursiem, kādi tiks nodoti Kandidāta rīcībā, kurā norāda: Komersantam - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, vai fiziskai personai vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi; Kādus resursus persona nodos Kandidāta rīcībā vai kādus darbus persona veiks, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Piezīme: Ja Kandidāts balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības saimnieciskajam un finanšu stāvoklim, šai personai būs jāuzņemas solidārā atbildība ar Kandidātu par iepirkuma līguma izpildi. Piezīme: ja Kandidāts balstās uz personas iespējām, kurā Kandidātam ir līdzdalība vai kurai Kandidātā ir līdzdalība, šai personai arī ir jāiesniedz šajā punktā minētais apliecinājums. 5. KANDIDĀTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 5.1. Kandidātu izslēgšanas noteikumi 5.2. Komisija izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Kandidāta Pieteikumu, ja uz Kandidātu attiecas jebkurš no Publisko 9

10 iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētajiem Kandidātu izslēgšanas noteikumiem: Kandidāts vai persona, kura ir Kandidāta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi, krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, cilvēku tirdzniecība, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas; Ir konstatēts, ka Kandidātam Pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; ir pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta Kandidāta saimnieciskā darbība, Kandidāts tiek likvidēts; iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Kandidātu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Kandidāta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Kandidātu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; kandidātam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras 10

11 sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Kandidāts nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir Kandidātu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; Kandidāts ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām Kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju Pasūtītājs neizslēdz Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta a apakšpunktā (Nolikuma un apakšpunkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas 6.punktā un 7.punkta b apakšpunktā (Nolikuma un apakšpunkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto Kandidātu izslēgšanas gadījumu esamību tiek veikta attiecībā uz katru Kandidātu, kas atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu Lai pārbaudītu, vai Kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja Kandidāts ir personālsabiedrība vai Kandidāta norādītā persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām, nav 11

12 izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9.punktam uz personālsabiedrības biedru, ja Kandidāts ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3, 4.,5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 11.punktam uz Kandidātu norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Kandidātam vai 42.panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētajai personai Pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs nosaka termiņu 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Kandidātam Pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Kandidātu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Kandidātam vai Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētajai personai Pieteikumu termiņa pēdējā dienā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa. Kandidāts, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, minētajā termiņā iesniedz: attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; līdz Pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai 12

13 kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību Pasūtītājs pieprasa, lai Kandidāts nomaina personu, uz kuras iespējām Kandidāts vai balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tā atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja Kandidāts 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Kandidāta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Kandidātu, vai uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot Publisko iepirkumu likuma 42.panta panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Kandidāts iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Kandidāta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Kandidātu, vai uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši Kandidāta vai Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Kandidāts ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Kandidāts noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja Pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Kandidāts var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā 13

14 daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Kandidātu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ar paša Kandidāta vai citas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43. panta prasībām: ja Kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja Kandidāts ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Kandidāts kopā ar Pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē; ja Kandidāts neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam; Pasūtītājs izvērtē Kandidāta vai personālsabiedrības biedra, ja Kandidāts ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Kandidāta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja Pasūtītājam ir pieejams vai arī Kandidāts ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā Kandidāta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē; ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Kandidātu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem 14

15 un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu Komisija neizskata Kandidāta Pieteikumu un izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības jebkurā Pieteikuma izvērtēšanas stadijā, ja Kandidāts neatbilst kādai no Nolikumā un Publisko iepirkumu likumā minētajām prasībām Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta pieņemšana: Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidāta atlases prasībām. Ja Kandidāts izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursā noteiktajām Kandidāta atlases prasībām, Kandidātam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Kandidāts ir Piegādātāju apvienība Kandidātam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku; Kandidāts var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza; Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: 6. KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 6.1. Kandidātiem jāatbilst šādām Kandidātu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti: NR. P.K. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM PRASĪBAS KANDIDĀTA ATBILSTĪBAI PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 15

16 Kandidāts ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā Kandidātam ir tiesībspēja un rīcībspēja. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Pieteikumu iesniedz Piegādātāju apvienība), kā arī personām, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām spējām (ja Kandidāts plāno piesaistīt personas, uz kuru spējām Kandidāts balstās) Kandidāta amatpersonai, kas parakstījusi Pieteikuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Pieteikumu iesniedz Piegādātāju apvienība), kā arī personām, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām spējām (ja Kandidāts plāno piesaistīt personas, uz kuru spējām Kandidāts balstās) Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktā kārtībā. Par Latvijas Republikā reģistrētiem Kandidātiem Pasūtītājs iegūst informāciju publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ārvalstu Kandidāts iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu (oriģināls vai kopija), kas apliecina, ka Kandidāts ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu reģistrāciju, vai informāciju, ka attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz šādu reģistrāciju. Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, ka Kandidāta amatpersonai, kas parakstījusi Pieteikuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalstu Kandidātiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta oriģināls vai kopija, kas apliecina, ka Kandidāta amatpersonai, kas parakstījusi Pieteikuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Pieteikuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pieteikuma dokumentus paraksta persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) tiesības, Kandidātam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt Pieteikuma dokumentus, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona. Pasūtītājs pārliecināsies, vai Kandidāts ir reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā publiski pieejamās datu bāzēs. Ja Kandidāts un/vai Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas 16

17 Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Pieteikumu iesniedz Piegādātāju apvienība), kā arī personām, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām spējām (ja Kandidāts vai Pretendents plāno piesaistīt personas, uz kuru spējām Kandidāts balstās), kas veiks būvprojektēšanas darbus un/vai būvdarbus. Prasības Kandidāta saimnieciskajam un finanšu stāvoklim a) Kandidāta vidējam neto finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) gados (2014., un gadā) jābūt vismaz EUR ,00 (simts miljoni euro un 00 centi). Ja Kandidāts ir Piegādātāju apvienība, tad visu Piegādātāju apvienības dalībnieku kopējam vidējam neto finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) gados (2014., un 2016.gadā) jābūt vismaz EUR ,00 (simts miljoni euro un 00 centi). Ja Kandidāts (arī Piegādātāju apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākajā laika periodā. b) Kandidāta tekošās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi krājumi/īstermiņa parādi) uz 2016.gada 31.decembri ir vismaz 1,00. Prasības Kandidāta tehniskajām un profesionālajām spējām Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā un septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 1. Apliecinājums par Kandidāta finanšu apgrozījumu atbilstoši noteiktajām prasībām. Apliecinājumam jāpievieno peļņas vai zaudējumu aprēķina kopija par attiecīgajiem gadiem. 2. Apliecinājums, ietverot aprēķinu, ka Kandidāta tekošās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi krājumi/īstermiņa parādi) uz 2016.gada 31.decembri ir vismaz 1, Apliecinājumam jāpievieno bilances kopija par 2016.gadu. 17

18 Projektēšana Kandidātam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ( gadā, un gadā līdz Pieteikumu iesniegšanai), ir jābūt vismaz šādai minimālai profesionālai pieredzei vismaz šādu būvprojektu izstrādē (a, b un c punktā minētā pieredze var būt ietverta vienā būvprojektā vai atsevišķos būvprojektos viens vai vairāki izpildīti līgumi): a) Elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūves projektēšana pilsētvidē (t.sk. dzelzceļa stacijā ar trīs sliežu ceļiem) ar izvērsto sliežu ceļu garumu vismaz 15 km viena būvprojekta ietvaros, nepārtraucot dzelzceļa satiksmi; b) Vismaz 2 (divu) jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu projektēšana ar kopējo katra tilta garumu vismaz 200 m, no kuriem vismaz 1 (viens) tilts izvietots pilsētvidē. c) Multimodāla pasažieru transporta mezgla projektēšana pilsētvidē, paredzot nepārtrauktu pasažieru transporta mezgla darbību ar vismaz diviem galvenajiem sliežu ceļiem. Multimodālā transporta mezgla ēkas platībai jābūt vismaz m 2. Būvdarbi Kandidātam pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ( gadā, un gadā līdz Pieteikumu iesniegšanai), ir jābūt vismaz šādai minimālai profesionālai pieredzei vismaz šādu būvdarbu izpildē vienā vai atsevišķos būvobjektos - viens vai vairāki izpildīti līgumi (a, b, c un d punktā minētā pieredze var būt ietverta viena objekta būvdarbu veikšanā vai atsevišķu būvdarbu objektos viens vai vairāki izpildīti līgumi): a. Pieredze 1 (viena) objekta būvdarbu veikšanā, kurā objekta kopējā līgumcena bez PVN ir vismaz ,00 EUR. 1. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 3. pielikuma forma Kandidāta profesionālā pieredze 1, saskaņā ar Nolikuma apakšpunktā noteiktajām prasībām. Aizpildot 3.pielikuma formu, Kandidātam ir jāpārliecinās, ka tajā tiek iekļauta visa informācija, kas apliecina Nolikuma apakšpunktā prasīto pieredzi. 2. Pasūtītāja rakstiska atsauksme par katru izstrādātu būvprojektu, saskaņā ar Nolikuma apakšpunktā minēto Kandidāta pieredzi, ietverot veikto projektēšanas darbu aprakstu un projektēšanas darbu izpildes datumu. 3. Pasūtītāja rakstiska atsauksme par izpildītiem būvdarbiem, saskaņā ar Nolikuma apakšpunktā minēto Kandidāta pieredzi, ietverot veikto būvdarbu aprakstu un nodošanas ekspluatācijā datumu. 4. Par katru būvprojektu jāiesniedz būvprojekta izstrādi apliecinoša dokumentācija (skat punktu). Dokumentācijai viennozīmīgi jāapliecina būvprojekta atbilstība konkrētai prasībai, būvprojekta akceptu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kandidāta iesaisti būvprojekta izstrādē. 5. Par katriem būvdarbiem jāiesniedz būvdarbu izpildi apliecinoša dokumentācija (skat punktu). 18

19 b. Elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūve pilsētvidē (t.sk. dzelzceļa stacijā ar vismaz trīs sliežu ceļiem) vismaz 10 km garumā, nepārtraucot satiksmi. c. vismaz 2 jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu būvdarbu veikšana ar kopējo katra tilta garumu vismaz 200 m, no kuriem vismaz 1 tilts izvietots pilsētvidē. d. Publiskas ēkas būvdarbu veikšana pilsētvidē ar kopējo platību vismaz m 2 vai ekspluatācijā esošas publiskas ēkas pārbūve pilsētvidē ar kopējo platību vismaz m Kandidātam jānodrošina nepieciešamo projekta vadības speciālistu ar attiecīgo pieredzi pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ( gadā, un gadā līdz pieteikuma iesniegšanai) Projekta vadītājs a. Pieredze 1 (viens) apvienota projektēšanas un būvdarbu (Design&Build) projekta realizācijas vadībā. b. Pieredze vismaz 1 (viens) ekspluatācijā nodota transporta infrastruktūras būvniecības projekta realizācijas vadībā pilsētvidē, kura līgumcena bez PVN ir vismaz ,00 EUR Kandidātam jānodrošina būvprojektu izstrādei nepieciešamie būvspeciālisti ar attiecīgo pieredzi pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ( gadā, un gadā līdz pieteikuma iesniegšanai) Būvprojekta vadītājs a. Dzelzceļa sliežu ceļa projektētāja prakses sertifikāts vai arhitekta Dokumenti, kas apliecina Kandidāta iesaistīto speciālistu kompetenci piedalīties Iepirkuma priekšmeta realizācijā: 1. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 4.pielikuma forma Informācija par pakalpojumam piedāvāto darbinieku izglītību, kvalifikāciju un pieredzi. 2. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 5.pielikuma forma Curriculum vitae un pieredzes apliecinājums. 3. Rakstiska pasūtītāja atsauksme par realizētiem projektiem, speciālista lomu, ietverot sniegto pakalpojumu aprakstu, pakalpojuma sniegšanas laiku. 4. Kandidātam nav tiesības piedāvāt Projekta vadītāju pildīt arī kādu no Nolikumā norādītajiem būvspeciālista amatiem (lomām). 5. Ja Nolikumā nav norādīts, ka konkrēto speciālista amatu (lomu) var izpildīt vairāki speciālisti, tad konkrēto speciālista amatu (lomu) var izpildīt viens speciālists. Dokumenti, kas apliecina Kandidāta iesaistīto speciālistu kompetenci piedalīties Iepirkuma priekšmeta realizācijā: 1. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 4.pielikuma forma Informācija par pakalpojumam piedāvāto darbinieku izglītību, kvalifikāciju un pieredzi. 2. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 5.pielikuma forma Curriculum vitae 19

20 prakses sertifikāts (vai ārvalstu būvspeciālistam, atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. Būvprojekta vadīšanas pieredze: - jauna pasažieru transporta mezgla projektēšanā pilsētvidē vai esoša mezgla pārbūves projektēšanā pilsētvidē un nepārtraucot pasažieru transporta mezgla darbību vai, - publiskas ēkas projektēšana pilsētvidē ar kopējo platību vismaz m 2 vai ekspluatācijā esošas pārbūves projektēšana pilsētvidē ar kopējo platību vismaz m Arhitekts a. Arhitekta prakses sertifikāts (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze pasažieru dzelzceļa stacijas ēkas vai cita veida pasažieru transporta termināla, kur ēkas platība ir vismaz m 2 projektēšanā pilsētvidē kā galvenajam arhitektam, kur būvprojekta sastāvā ir dzelzceļa infrastruktūra; c. pieredze kultūrvēsturisko ēku pārbūves projektēšanā Tiltu projektētājs a. būvspeciālista sertifikāts tiltu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze saspriegta dzelzsbetona transporta satiksmes tilta ar vismaz trīs laidumiem, kur un pieredzes apliecinājums. 3. Iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 4. Informācija par Latvijas būvspeciālistu sertifikātiem tiks pārbaudīta 5. Ja būvspeciālistam nav Latvijas Republikā izsniegts būvspeciālista sertifikāts un būvspeciālista mītnes valsts un sniegto pakalpojumu valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, apliecinājums, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu attiecībā uz Nolikuma , līdz apakšpunktā minētajiem būvspeciālistiem, kuri ietilpst būvinženieru profesijā, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā tiks saņemta atzīšanas institūcijas rakstiska atļauja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un saņemts atbilstošs būvspeciālista sertifikāts. 6. Ja būvspeciālistam nav Latvijas Republikā izsniegts būvspeciālista sertifikāts un būvspeciālista mītnes valsts un sniegto pakalpojumu valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, apliecinājums, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu attiecībā uz Nolikuma un apakšpunktā minēto būvspeciālistu, kurš ietilpst arhitekta profesijā, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā tiks iesniegts atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un saņemts atbilstošs būvspeciālista sertifikāts. 7. Ja būvspeciālistam nav Latvijas Republikā izsniegts būvspeciālista sertifikāts un būvspeciālista mītnes valsts un sniegto pakalpojumu valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai 20

21 vismaz viena laiduma garums ir 87 m projektēšanā pilsētvidē; c. pieredze dzelzceļa satiksmei paredzēta tilta projektēšanā Dzelzceļa sliežu ceļu (1435mm) projektētājs (var neizpildīt c punktā minēto prasību, ja to izpilda punktā minētais būvspeciālists): a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze 1435 mm platuma dzelzceļa līnijas vismaz 3 km garumā ar vismaz 2 galvenajiem sliežu ceļiem projektēšanā, atbilstoši: - savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai, - savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. c. pieredze piecu sliežu ceļu pārbūves projektēšanā, ar pieslēgumiem no vismaz trim virzieniem, nepārtraucot dzelzceļa satiksmi Dzelzceļa sliežu ceļu (1520mm) projektētājs: (var neizpildīt c punktā minēto prasību, ja to izpilda punktā minētais būvspeciālists): a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, apliecinājums, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu attiecībā uz attiecībā uz Nolikuma punktā minētajiem būvspeciālistiem, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un saņemts atbilstošs būvspeciālista sertifikāts. 8. Rakstiska pasūtītāja atsauksme par izstrādātu būvprojektu, kurā piedalījies katrs Nolikuma minētais būvspeciālists, ietverot pakalpojumu aprakstu, projektēšanas darbu izpildes laiku. 9. Par katru būvprojektu, ar kuru būvspeciālists apliecina savas pieredzes atbilstību Nolikuma prasībām, jāiesniedz dokuments, kas pierāda to, ka attiecīgais būvspeciālists ir izstrādājis būvprojektu (tā daļu, sadaļu), kā arī šī būvprojekta atbilstību Nolikuma prasībām, piemēram, rasējums, kuru parakstījuši piedāvātie būvspeciālisti un saskaņojusi būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs, vai būvatļauju, kurā būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvāto būvspeciālistu piedalīšanos būvprojekta izstrādē un par to, ka būvprojekts ir akceptēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 10. Kandidātam nav tiesības piedāvāt vienu personu pildīt vairākus Nolikumā norādītos būvspeciālistu amatus (lomas). 11. Ja Nolikumā nav norādīts, ka konkrēto būvspeciālista amatu (lomu) var izpildīt vairāki būvspeciālisti, tad konkrēto būvspeciālista amatu (lomu) 21

22 kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze pasažieru dzelzceļa stacijas projektēšanā pilsētvidē; c. pieredze piecu sliežu ceļu pārbūves projektēšanā, ar pieslēgumiem no vismaz trim virzieniem, nepārtraucot dzelzceļa satiksmi. var izpildīt viens būvspeciālists Dzelzceļa kontakttīklu projektētājs (var izpildīt viens vai vairāki būvspeciālisti, katram no būvspeciālistiem jāatbilst a punktā noteiktajam): a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa kontakttīklu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze dzelzceļa kontakttīklu projektēšanā atbilstoši savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas energoapgādes apakšsistēmai; c. pieredze 1520 mm dzelzceļa kontakttīklu projektēšanā dzelzceļa stacijās; d. pieredze dzelzceļa kontakttīklu projektēšanā pasažieru dzelzceļa stacijās ar vismaz 3 sliežu ceļiem Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs a. sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze elektronisko sakaru un tīklu projektēšanā dzelzceļa būvobjektā; 22

23 Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektētājs (var izpildīt viens vai vairāki speciālisti, katram no speciālistiem jāatbilst a punktā noteiktajam) a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā, atbilstoši savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām; c. pieredze dzelzceļa stacijas ar vismaz 5 sliežu ceļiem un dzelzceļa līniju pieslēgumiem no vismaz trim virzieniem mikroprocesora centralizācijas projektēšanā Ēku konstrukciju projektētājs a. sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze publiskas būves konstrukciju projektēšanā, kur telpu platība ir vismaz m Ceļu projektētājs a. būvspeciālista sertifikāts ceļu projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze ielu, kur asfaltbetona brauktuves virskārtas platība ir vismaz m 2 ar vismaz 1 vienlīmeņa krustojumu un vismaz 1 23

24 gājēju pāreju projektēšanā pilsētvidē Darba organizācijas projekta inženieris (var izpildīt vairāki speciālisti, kur katram speciālistam ir jāatbilst a punktā noteiktajam) a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā, tiltu projektēšanā vai sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze darba organizācijas projekta izstrādē dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, saglabājot dzelzceļa satiksmi; c. pieredze darba organizācijas projekta izstrādē pilsētvidē estakādēm saglabājot satiksmi zem tām. d. pieredze darba organizācijas projekta izstrādē publiskām būvēm, kur telpu platība ir vismaz m 2, saglabājot ēkas funkcionalitāti Tāmju inženieris (var izpildīt vairāki speciālisti, kur katram speciālistam ir jāatbilst a punktā noteiktajam) a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā, tiltu projektēšanā vai sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze būvobjekta koptāmes izstrādē dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām; c. pieredze būvobjekta koptāmes izstrādē tiltiem (estakādēm); d. pieredze būvobjekta koptāmes 24

25 izstrādē publiskām būvēm, kur telpu platība ir vismaz m Kandidātam jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie būvspeciālisti ar attiecīgo pieredzi pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā ( gadā, un gadā līdz pieteikuma iesniegšanai) Atbildīgais būvdarbu vadītājs a. Būvspeciālista sertifikāts ēku vai dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts) b. pieredze pasažieru dzelzceļa stacijas vai cita veida multimodāla pasažieru transporta termināļa, kur telpu platība ir vismaz m 2, būvdarbu vadīšanā pilsētvidē un nepārtraucot transporta termināļa darbību Tiltu būvdarbu vadītājs a. būvspeciālista sertifikāts tiltu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze saspriegta dzelzsbetona transporta satiksmes tilta ar vismaz trīs laidumiem, kur vismaz viena laiduma garums ir 87 m būvdarbu vadīšanā pilsētvidē; c. pieredze dzelzceļa satiksmei paredzēta tilta būvdarbu vadīšanā Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadītājs: a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Dokumenti, kas apliecina Kandidāta iesaistīto speciālistu kompetenci piedalīties Iepirkuma priekšmeta realizācijā: 1. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 4.pielikuma forma Informācija par pakalpojumam piedāvāto darbinieku izglītību, kvalifikāciju un pieredzi. 2. Aizpildīta un parakstīta Konkursa 5.pielikuma forma Curriculum vitae un pieredzes apliecinājums. 3. Iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 4. Informāciju par Latvijas būvspeciālistu sertifikātiem tiks pārbaudīta 5. Ja būvspeciālistam nav Latvijas Republikā izsniegts būvspeciālista sertifikāts un būvspeciālista mītnes valsts un sniegto pakalpojumu valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, apliecinājums, ka 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas attiecībā uz Nolikuma līdz apakšpunktā minēto būvspeciālistu, kurš ietilpst būvdarbu vadītāja profesijā, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā tiks iesniegta atzīšanas institūcijai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un saņemts atbilstošs būvspeciālista sertifikāts. 6. Ja būvspeciālistam nav Latvijas Republikā izsniegts būvspeciālista sertifikāts un būvspeciālista mītnes valsts un sniegto pakalpojumu valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, apliecinājums, ka 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas attiecībā uz Nolikuma punktā minētajiem būvspeciālistiem, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā 25

26 Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze sliežu ceļu pārbūves būvdarbu vadīšanā dzelzceļa stacijā ar vismaz 5 sliežu ceļiem un dzelzceļa līniju pieslēgumiem no vismaz trim virzieniem, nepārtraucot dzelzceļa satiksmi Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadītājs: a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts). b. pieredze dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšanā nosegtajās pasažieru dzelzceļa stacijās ar vismaz 3 sliežu ceļiem Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs: a. sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze elektronisko sakaru un tīklu būvdarbu vadīšanā dzelzceļa būvobjektos Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs: a. būvspeciālista sertifikāts dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts). b. pieredze dzelzceļa stacijas ar vismaz 5 sliežu ceļiem un dzelzceļa līniju pieslēgumiem no vismaz trim virzieniem mikroprocesora centralizācijas būvdarbu vadīšanā. kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un saņemts atbilstošs būvspeciālista sertifikāts. 7. Rakstiska pasūtītāja atsauksme par veiktiem būvdarbiem, kuros piedalījies katrs Nolikumā minētais būvspeciālists, ietverot veikto būvdarbu aprakstu un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā laiku. 8. Par katru būvobjektu, ar kuru būvspeciālists apliecina savas pieredzes atbilstību Nolikuma prasībām, jāiesniedz dokuments, kas pierāda objekta atbilstību Nolikuma prasībām, kā arī attiecīgā būvspeciālista iesaisti objektā, piemēram, segto darbu akts, darbu pieņemšanas akts vai līdzvērtīgs dokuments, kuru parakstījuši attiecīgie būvspeciālisti, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvāto būvspeciālistu piedalīšanos iesniegtā būvobjekta būvniecībā, un akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina, ka objekts ir pieņemts ekspluatācijā, kas ļauj Pasūtītājam pārliecināties, ka objekts ir pieņemts ekspluatācijā. 9. Kandidātam nav tiesības piedāvāt vienu personu pildīt vairākus Nolikumā norādītos būvspeciālistu amatus (lomas). 10. Ja Nolikumā nav norādīts, ka konkrēto būvspeciālista amatu (lomu) var izpildīt vairāki būvspeciālisti, tad konkrēto būvspeciālista amatu (lomu) var izpildīt viens būvspeciālists. 26

27 Ceļu būvdarbu vadītājs a. būvspeciālista sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā (vai ārvalstu būvspeciālistam atbilstoša kvalifikācija, kas dod iespēju saņemt šādu sertifikātu, ja ārvalstu būvspeciālistam nav atbilstošs Latvijā izdots sertifikāts); b. pieredze ielu, kur asfaltbetona brauktuves virskārtas platība ir vismaz m 2 ar vismaz 1 vienlīmeņa krustojumu un vismaz 1 gājēju pāreju būvdarbu vadīšanā pilsētvidē Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās veiks Pretendenta un tā būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības konkrētajā objektā apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par vienu gadījumu, kas nedrīkst būt mazāks par piedāvāto līgumcenu un pašrisku ne lielāku kā 5 000,00 EUR. Kandidāta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās veiks Pretendenta un tā būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības konkrētajā objektā apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par vienu gadījumu, kas nedrīkst būt mazāks par piedāvāto līgumcenu un pašrisku ne lielāku kā 5 000,00 EUR. 7. KANDIDĀTU UN PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA 7.1. Pieteikumu noformējumu pārbaude Komisija pārbauda Kandidāta Pieteikuma noformējuma atbilstību Nolikuma 4.punkta prasībām; Ja Komisija konstatē Pieteikuma neatbilstību kādai no Pieteikuma noformējuma prasībām, Komisija lemj par Pieteikuma tālāku izskatīšanu. 7.2.Kandidātu atlase Komisija pārbauda, vai uz Kandidātu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem Kandidātu izslēgšanas noteikumiem Nolikuma 5.punktā noteiktajā kārtībā un vai Kandidāts atbilst Nolikuma 6.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām Ja Kandidāts nebūs iesniedzis kādu no Nolikumā norādītajiem vai Komisijas pieprasītajiem dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 5. un 6.punktu vai to saturs neatbildīs Nolikuma prasībām, Komisija lems par Kandidāta izslēgšanu no turpmākas dalības Konkursā. 27

28 Iesniegt piedāvājumu Konkursa 2.posmā tiks uzaicināti Kandidātu atlasi izturējušie Kandidāti. 8. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Komisijas tiesības un pienākumi ir noteikti Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā, tai skaitā: 8.1. Komisijas tiesības: pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams Pieteikumu pārbaudei, Kandidātu atlasei un Pieteikumu vērtēšanai; pieaicināt Komisijas darbā neatkarīgus ekspertus; pieprasīt, lai Kandidāts rakstiski precizē informāciju un sniedz detalizētus paskaidrojums par savu Pieteikumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams Pieteikuma izvērtēšanai, kā arī iesniedz gada pārskatus; lemt par Pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, informējot par to Kandidātus; izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums, vai izbeigšanu; veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu Komisijas pienākumi: nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu; nodrošināt Kandidātu brīvu konkurenci kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; pēc Kandidātu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt papildu informāciju par Nolikumu; vērtēt Kandidātus un to iesniegtos Pieteikumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu. 9. KANDIDĀTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Kandidātu tiesības un pienākumi ir noteikti Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā, tajā skaitā: 9.1. Kandidāta tiesības: laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu; pirms iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto Pieteikumu piedalīties Pieteikumu atvēršanas sanāksmē iesniedzot Pieteikumu, pieprasīt apliecinājumu par Pieteikuma saņemšanu; pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā Kandidāta pienākumi: ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus; 28

29 Komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus par Pieteikumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem. 10. Apakšuzņēmēju un personāla maiņa un jaunu apakšuzņēmēju un personāla iesaistīšana iepirkuma līguma izpildē Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var iepirkuma līgumā paredzēt, ka iepirkuma procedūrā izraudzītajam Pretendentam (iepirkuma līguma pusei) ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem; piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem; apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas 29

30 piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta (iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. 11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI Nolikums sagatavots un apstiprināts latviešu valodā uz 43 (četrdesmit trīs) lapām. Nolikums sastāv no Nolikuma teksta uz 30 (trīsdesmit) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem uz 13 (trīspadsmit) lapām, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 12. PIELIKUMI 1.pielikums Pieteikums dalībai Kandidātu atlasē uz 1 (vienas) lp.; 2.pielikums Darba uzdevums uz 9 (deviņām) lp.; 3.pielikums Kandidāta profesionālās pieredzes forma uz 1 (vienas) lp.; 4.pielikums Informācija par pakalpojumam piedāvāto darbinieku izglītību, kvalifikāciju un pieredzi uz 1 (vienas) lp.; 5.pielikums Personāla CV un pieejamības apliecinājums uz 1 (vienas) lp. 30

31 1.pielikums slēgta konkursa Kandidātu atlases nolikumam iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/2 CEF P I E T E I K U M S [Piezīme: Kandidātam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.] Kam: SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkums: Kandidātu atlase dalībai slēgtā konkursā Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi 1. Ar šo, mēs apakšā parakstījušies, apliecinām savu dalību Konkursa Kandidātu atlasē. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 2. Kandidāta nosaukums 2.1. Kandidāts / persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Konkursā: 2.2. Reģistrēts: 2.3. ar Nr Juridiskā adrese: 2.5. Faktiskā adrese: 2.6. Kontaktpersona: (Vārds, uzvārds, amats) 2.7. Telefons: 2.8. Fakss: 2.9. E-pasta adrese: Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: Banka: Kods: Konts: Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. Pieteikuma dokumentu pakete sastāv no ( ) lapām. Paraksts: Vārds, uzvārds: Amats: Pieteikums sagatavots un parakstīts 20.gada Z.V. 31

32 2.pielikums slēgta konkursa Kandidātu atlases nolikumam iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2016/2 CEF DARBA UZDEVUMS 1. Darba uzdevuma vispārīgs raksturojums 1.1. Šajā pielikumā minētā darba uzdevuma mērķis ir sniegt Pretendentam vispārīgu informāciju par Rail Baltica valsts publiskās lietošanas delzceļa infrastruktūras projekta Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve (turpmāk Projekts) būvniecības aktivitātēm, kas Pretendentam rada priekšstatu par veicamo darbu apmēru un specifiku Šis darba uzdevums ir indikatīvs un nav uzskatāms par iepirkuma tehnisko specifikāciju. Tehniskā spcifikācija tiks iekļauta slēgtā konkursa Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi (turpmāk slēgts konkurss) otrā posma nolikumā Pasūtītājam ir tiesības slēgtā konkursa otrā posma dokumentācijā samazināt vai mainīt Projekta būvniecības aktivitāšu apmērus. 2. Projekta vispārīgs raksturojums 2.1. Projekta mērķis Rail Baltica infrastruktūras integrācija ar Rīgas Centrālo pasažieru staciju (turpmāk Centrālā stacija), 1520 mm sliežu ceļu infrastruktūru, autotransportu, pilsētas sabiedrisko transportu, kā arī gājēju un velosipēdistu plūsmām Projekta teritorija posms no Jelgavas ielas līdz Rēznas ielai (Vagonu parkam) (skat. 1. un 3. attēlu) Projekta būvniecības aktivitāšu risinājumi izstrādājami, ņemot vērā sekojošus dokumetus: personu apvienības AECOM Rail Baltica Latvia Central Station Joint Venture dokuments Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglā tehniskā risinājuma izstrāde, Nr. 2015/01 TEN-T, 2016.gada februāris (informācija pieejama Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē pilnsabiedrības RB Latvija dokuments Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums, gads (informācija pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē apvienības COWI un PLH dokuments piedāvājumu R2I0G1A6 metu konkursam Eiropas transporta tīkla prioritārā projekta Rail Baltica objektam Latvijā Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglam kompleksas apbūves 32

33 iecere, gads (informācija pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē Jelgavas iela Rēznas iela 1.att. Projekta teritorija Latvija, Rīga no Jelgavas ielas līdz Rēznas ielai 3. Projekta infrastruktūras apraksts Projekta ietvaros īstenojamo būvju elementu būvniecība: Būvju elementi Būvniecība Teritorija Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūra 1520 mm sliežu ceļu infrastruktūra Dzelzceļa infrastruktūra, ieskaitot 1435mm sliežu ceļu virsbūvi, signalizācijas sistēmu un elektroapgādes sistēmu Esošās dzelzceļa infrastruktūras pārbūve (t.sk. sliežu ceļu virsbūve un tās elementi; signalizācijas sistēmas, sakaru, energoapgādes iekārtas un kabeļi; elektroapgādes gaisvadu līnijas, kontakttīklu līnijas, apgaismošanas un elektronisko sakaru iekārtas un tīkla elementi; Pārmiju No Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai No Rēznas ielas (Vagonu parks) līdz Maskavas ielai 33

34 Dzelzceļa tilts Dzelzceļa estakādes 1435mm sliežu ceļu infrastruktūrai Dzelzceļa estakādes 1520mm sliežu ceļu infrastruktūrai Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija Saistītās infrastruktūras atjaunošana Ēku nojaukšana attīrīšana (gaisvadu sistēma (pneimatiskā) vai elektroapsildes sistēma); ūdens novadīšanas būves), kas tieši nepieciešama Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izveidošanai pēc iespējas esošajā dzelzceļa nodalījuma joslā. Atsevišķās vietās nepieciešama dzelzceļa uzbēruma paplašināšana un atbalsta sienu izbūve Jauns dzelzceļa tilts, blakus esošajam dzelzceļa tiltam pār Daugavu, paredzēts Rail Baltica 1435mm sliežu ceļu izvietošanai Jaunas dzelzceļa satiksmei paredzētas transporta estakādes, uz kurām paredzēts izvietot Rail Baltica sliežu ceļu infrastruktūru. Uz estakādēm izvietoto sliežu ceļu skaits dažādos estakāžu posmos būs atšķirīgs Esošai dzelzceļa satiksmei paredzētas transporta estakādes, uz kurām paredzēts izvietot 1520mm sliežu ceļu infrastruktūru. Uz estakādēm izvietoto sliežu ceļu skaits dažādos estakāžu posmos būs atšķirīgs Esošās Rīgas Centrālās stacijas pārbūve, integrējot Rail Baltica sliežu ceļu un pasažieru apkalpošanai nepieciešamo infrastruktūru Skartās infrastruktūras atjaunošana, dzelzceļa uzbēruma norakšanas un citu būvdarbu rezultātā Tirdzniecības centra Titāniks un Rīgas Starptautiskās autoostas ēkas pilnīga vai daļēja demontāža No Maskavas ielas līdz Jelgavas ielai No Dzirnavu ielas līdz Elizabetes/Timoteja ielai, no Elizabetes/Timoteja ielas līdz Gogoļa ielai, no Gogoļa ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas līdz jaunajam dzelzceļa tiltam No Elizabetes/Timoteja ielas līdz B tunelim un no Prāgas ielas līdz uzbērumam pie Maskavas ielas No Gogoļa ielas līdz Elizabetes ielai No Jelgavas ielas līdz Rēznas ielai Prāgas iela 34

35 4. Veicamo darbu teritoriālais iedalījums: 4.1. No Rēznas ielas līdz Daugavpils ielai: 1520mm sliežu ceļu infrastruktūras pārbūve, lai atbrīvotu vietu Rail Baltica 1435mm vienam sliežu ceļam, ieskaitot pieturas punkta Vagonu parks vienas platformas pārbūvi. Atsevišķās vietās nepieciešama dzelzsbetona atbalstsienas izbūve No Daugavpils ielas līdz Dzirnavu ielai: 1520 mm sliežu ceļu un saistītās dzelzceļa infrastruktūras pārbūve uz uzbēruma tuvāk Satekles ielai. Atsevišķās vietās nepieciešama dzelzsbetona atbalsta sienu izbūve. Posmā nepieciešams nojaukt un atjaunot vairākas VAS Latvijas dzelzceļš piederošas ēkas un būves Dzirnavu iela: Dzelzeļa pārvada pārbūve pilnā apjomā No Dzirnavu ielas līdz Elizabetes / Timoteja ielai: 1520 mm sliežu ceļu un saistītās dzelzceļa infrastruktūras pārbūve uz uzbēruma tuvāk Kļavu ielai, kā arī dzelzsbetona estakādes izbūve Rail Baltica sliežu ceļu infrastruktūrai. Zem estakādēm jāveic jauna ielu savienojuma izbūve starp Elizabetes un Timoteja ielām No Elizabetes / Timoteja ielas savienojuma līdz Gogoļa ielai: Centrālās stacijas pārbūve, t.sk. visu sliežu ceļu izvietošana uz estakādēm, Centrālās stacijas A un B tuneļu apvienošana, C tuneļa gājēju noeju/uzeju uz platformām pārvietošana atbilstoši jaunajai sliežu ceļu konfigurācijai, uzbēruma starp A tuneli un Elizabetes/Timoteja ielu norakšana, Centrālās stacijas ēkas pārbūve, 1520 mm sliežu ceļu un saistītās dzelzceļa infrastruktūras pārbūve. Posmā nepieciešams nojaukt vairākas VAS Latvijas dzelzceļš piederošas ēkas un būves No Gogoļa ielas līdz Prāgas ielai: Dzelzsbetona estakādes Rail Baltica 1435mm sliežu ceļu infrastruktūras izbūve. Esošie 1520mm sliežu ceļi tiek saglabāti uz uzbēruma, nostiprinot to ar atbalstsienu. Zem estakādēm jāparedz brīvtelpa, kas var tikt izmantota pilsētas infrastruktūras vajadzībām, kā arī jāparedz kustības josla gājēju un velosipēdistu statiksmei. Posmā nepieciešams nojaukt un atjaunot vairākas VAS Latvijas dzelzceļš piederošas ēkas un būves, kā arī nojaukt tirdzniecības centru Titāniks No Prāgas ielas līdz Maskavas ielai: Prāgas ielas dzelzceļa pārvada pārbūve pilnā apjomā, esošā dzelzceļa uzbēruma norakšana aptuveni 240m garumā no Prāgas ielas Daugavas virzienā, tā vietā izbūvējot divas atsevišķas dzelzsbetona estakādes, kas paredzētas 1520 mm un Rail Baltica sliežu ceļu infrastruktūrai. Zem estakādēm jāparedz brīvtelpa, kas var tikt izmantota pilsētas infrastruktūras vajadzībām, kā arī jāparedz kustības josla gājēju un velosipēdistu statiksmei. Atlikušais aptuveni 95 m garais dzelzceļa uzbērums pie Maskavas ielas jāpaplašina, lai uz tā varētu izvietot arī Rail Baltica sliežu ceļu infrastruktūru, paredzot atbalstsienas nostiprinājumu tā dienvidu pusē. Posmā nepieciešams 35

36 nojaukt Rīgas Starptautiskās autoostas ēku, autoostas pasažieru platformu nojumes, kā arī nojaukt un atjaunot vairākas VAS Latvijas dzelzceļš piederošas ēkas No Maskavas ielas līdz Mūkusalas ielai: Dzelceļa tilta pār Daugavu izbūve mm sliežu ceļu infrastruktūru saglabā nemainīgu uz esošā dzelzceļa tilta. Jaunajam tiltam nepieciešams paredzēt drošu piekļuvei un apkalpei piemērotu joslu, kas atdalīta no sliežu ceļiem un, nepieciešamības gadījumā, paredzēts izmantot gājēju un velosipēdistu satiksmei pār Daugavu. Zaķusalā sliežu ceļu infrastruktūra jāizvieto uz uzbēruma No Mūkusalas ielas līdz Jelgavas ielai: Dzelzsbetona estakādes izbūve Rail Baltica sliežu ceļu infrastruktūrai, daļēji norokot un nostiprinot ar atbalstsienu esošo 1520 mm sliežu ceļu uzbērumu. 5. Nosacījumi darbu izpildei: mm dzelzceļa infrastruktūra: Virsbūves izbūve 1520 mm sliežu ceļiem paredzēta no sliedēm 60E1, dzelzbetona vai koka gulšņiem un granīta šķembu balasta. Pārmiju pārvadi no sliedēm 60E1 ar marku ne stāvāku par 1/9. Uz galvenajiem sliežu ceļiem pārmijas pārvadu marku jāpieņem ne stāvāku par 1/ Sliežu ceļiem jabūt bezsalaidņu, sametinot tos garsliedēs un aprīkojot tos ar izolējošām salaidnēm, atbilstoši mikroprocesoru centralizācijas sistēmai Izvēlētajiem sliežu ceļu tehniskajiem risinājumiem jābūt savietojamiem ar turpmākajām projekta izbūves kārtām Esošo 1520mm platuma sliežu ceļu specifikācija tiks precizēta iepirkuma otrā posma tehniskajās specifikācijās pēc VAS Latvijas dzelzceļš tehnisko noteikumu saņemšanas Tilti un estakādes: Visi tilti un estakādes paredzēti kā monolītas dzelzsbetona konstrukcijas, projektētas atbilstoši LVS EN un LVS EN 1990 prasībām Rail Baltica 1435mm sliežu ceļu infrastruktūras tiltam, pārvadiem un estakādēm jāizmanto slodžu modelis LM mm sliežu ceļu infrastruktūras pārvadiem un estakādēm jāizmanto slodžu modeļi, atbilstoši VAS Latvijas dzelzceļš izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Kontakttīkli un energoapgādes sistēmas: Vilcienu kustības nodrošināšanai, atbilstoši izmainītajai sliežu ceļu ģeometrijai, jāparedz kontakttīkla un ar to saistītās infrastruktūras (balsti, vadu pārmijas, sekcijas izolatori, kompensatori utml.) izbūve. Centrālās stacijas platformu zonā kontakttīkla konstrukcijas pieskaņojamas 36

37 Centrālās stacijas ēkas un platformu pārsegumu arhitektoniskajiem risinājumiem. Rail Baltica dzelzceļa kontakttīkls paredzams 25 kv maiņspriegumam, 1520 mm dzelzceļa kontakttīkls 3,3 kv līdzspriegumam ar iespēju nākotnē to izmantot 25 kv maiņspriegumam atbilstoši VAS Latvijas dzelzceļš tehniskajiem noteikumiem Signalizācijas un telekomunikāciju sistēmas: mm platuma sliežu ceļu signalizācijas un telekomunikāciju sistēmu projektē atbilstoši RB Rail AS tehniskajām prasībām mm sliežu ceļu infrastruktūras mikroprocesoru centralizācijas sistēmas funkcionēšana un tās pielāgojošana būvdarbu kārtās izmainītajai sliežu ceļu konfigurācijai netiek veikta šī iepirkuma ietvaros. Darbu veikšanas procesā Pretendentam būs jāsadarbojas ar uzņēmēju, kas nodrošinās VAS Latvijas dzelzceļš centralizācijas sistēmas funkcionēšanu Pasažieru platformas: Centrālajā stacijā pie visiem pārbūvētajiem 1520 mm sliežu ceļiem, jāizbūvē 550 mm augstas pasažieru platformas, atbilstoši standartam LVS 448:2012 "Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru platformas un gājēju pārejas dzelzceļa līnijās ar 1520 mm platumu" un VAS Latvijas dzelzceļš tehniskajiem noteikumiem. Pasažieru platformu platumus un garumus pieņemt ievērojot AECOM izpētes tehniskos risinājumus Centrālajā stacijā starp 1435 mm sliežu ceļiem ir paredzēts izbūvēt 550 mm augstu Rail Baltica 1435 mm pasažieru platformu ar papildus ieejošo strupceļu platformai pa vidu, kas paredzēta lidostas ekspreša vilcienu pasažieru apkalpošanai no abām šī strupceļa pusēm atbilstoši AECOM izpētes tehniskajiem risinājumiem Centrālās stacijas ēkas pārbūve jāveic, atbilstoši metu konkursa piedāvājuma R2I0G1A6 (izstrādātājs apvienība COWI & PLH) risinājumam, kas attiecināms uz dzelzceļa infrastruktūras un tieši saistītās infrastruktūras būvniecību Atbilstoši VAS Latvijas dzelzceļš nosacījumiem, jānodrošina Centrālās stacijas darba nepārtrauktība, tajā skaitā saskaņoto kravas un pasažieru vilcienu caurlaišanas apjomu nodrošināšana Jānodrošina Centrālās stacijas nepārtrauktam darbam nepieciešamo komunikāciju (sakaru, signalizācijas, elektroapgādes līnijas un citi) darba nepārtrauktība. 6. Plānotā būvdarbu secība: 6.1. Darbu izpilde tiek plānota dalot Centrālās stacijas teritoriju dienvidu un ziemeļu daļās (skat. 2. attēlu). 37

38 2.att. Centrālās stacijas būvdarbu dalījums 6.2. Būvdarbi tiek uzsākti slēdzot satiksmi Centrālās stacijas dienvidu daļā (no sestā līdz devītajam sliežu ceļam). Daļēji tiek norakts esošais uzbērums un izbūvēta dienvidu estakāde līdz Maskavas ielai. Vilcienu satiksme no esošā tilta pār Daugavu tiek saglabāta pa 2 esošajiem sliežu ceļiem uz uzbēruma Pēc būvdarbu pabeigšanas Centrālās stacijas dienvidu daļā, pārbūvētā daļa tiek atvērta dzelzceļa satiksmei. Pieslēgums tiltam pār Daugavu tiek nodrošināts pa izbūvēto dienvidu estakādi Satiksmei tiek slēgta Centrālās stacijas ziemeļu daļa (no pirmā līdz piektajam sliežu ceļam), kurā tiek veikta Centrālās stacijas pārbūve. Tiek daļēji norakts esošais uzbērums un izbūvēta ziemeļu estakāde līdz Maskavas ielai. Esošais dzelzceļa uzbērums tiek saglabāts aptuveni 95 m garumā no Maskavas ielas un paplašināts, paredzot atbalstsienas nostiprinājumu tā dienvidu pusē. Vilcienu satiksme no esošā tilta pār Daugavu, izmantojot pārbūvēto paplašināto uzbērumu, tiek nodrošināta pa 2 sliežu ceļiem uz izbūvētās estakādes. Rail Baltica 1435 mm infrastruktūrai paredzētā estakāde (ar platformu) tiek izmantota 1520 mm sliežu ceļiem (ar kontakttīklu un signalizācijas sistēmu) pagaidu variantā uz Centrālās stacijas ziemeļu daļas pārbūves laiku Pēc būvdarbu pabeigšanas Centrālās stacijas ziemeļu daļā, pārbūvētā daļa tiek atvērta dzelzceļa satiksmei mm satiksmes pieslēgums esošajam tiltam pār Daugavu tiek nodrošināts pa jaunizbūvēto ziemeļu estakādi Centrālās stacijas pārbūves laikā desmitā, vienpadsmitā un divpadsmitā strupceļa un ar tiem saistītās infrastruktūras pārbūvi jāplāno vadoties no nepieciešamības nodrošināt vilcienu caurlaides spēju. 38

39 6.7. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu būvdarbu secību, ja vien tā katrā pārbūves daļā nodrošina saskaņoto vilcienu caurlaides spēju, kā arī Centrālās stacijas būvdarbi ir droši stacijas pasažieriem un dzelzceļa satiksmei. 7. Vispārīgi nosacījumi sadarbībai ar Pasūtītāju Kandidāta norādītajiem speciālistiem, attiecīgo būvprojekta sadaļu izstrādes laikā, ievērojot saskaņoto grafiku atbilstoši projekta izstrādes stadijai, ne retāk kā 2 reizes mēnesī klātienē jāpiedalās būvprojekta izstrādes laikā paredzētajās regulārajās sanāksmēs Kandidāta norādītajiem speciālistiem, attiecīgo būvdarbu veikšanas laikā, ievērojot saskaņoto grafiku atbilstoši būvdarbu stadijai, ne retāk kā 4 reizes mēnesī klātienē jāpiedalās paredzētajās regulārajās sanāksmēs Būvprojektā jāparedz atbilstība infrastruktūras īpašnieku izsniegto tehnisko noteikumu prasībām un RB Rail AS Projektēšanas vadlīnijām. Precīzs saistītās infrastruktūras īpašnieku saraksts tiks norādīts iepirkuma 2. posma tehniskajā specifikācijā Būvprojekta izstrāde un būvdarbi paredzēti izmantojot BIM (būves informācijas modelēšana) sistēmu. 3D vidē nepieciešams izstrādāt digitālu būves ģeometrisko modeli, kas satur informāciju par būves funkcijām un tehniskajām īpašībām Būvprojekta ekspertīzi organizē pasūtītājs Galvenā darba valoda latviešu, būvprojekts izstrādājams 2 valodās latviešu un angļu. 39

40 3.att. Projekta teritorija

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk