LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz"

Transkripts

1 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese). Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai (adrese), Priedkalnē, kadastra apzīmējums (numurs), kopplatība ha, ir reģistrēti sekojoši zemes lietošanas mērķi: -individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) ha, -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 2.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2). 3.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļā ir teikts, ka Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. 4.Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība, 14.1.apakšpunkts nosaka, ka apbūves zemes šo noteikumu izpratnē ir apbūvēta zeme, kuru atbilstoši zemes likumīgai izmantošanai izmanto būvju, inženierkomunikāciju vai labiekārtojuma uzturēšanai. Zemes vienība (adrese) atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem visā platībā. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība, apakšpunktu, Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļu, atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Zemes vienībai (adrese), Priedkalnē,, kadastra apzīmējums (numurs), kopplatība ha, noteikt vienu lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 2.Veikt zemes vienības kadastrālās vērtības noteikšanu VZD Rīgas reģionālajā nodaļā atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim. Pamatojoties uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 3.pantu, aprēķinātā kadastrālā vērtība nodokļiem tiks piemērota no 2016.gada 1.janvāra. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050 un īpašniecei A. B. (adrese). Šmite M.G Bauze-Krastiņš

2 2. Par sakņu dārza iznomāšanu Garkalnes ciemā Garkalnes novada dome ir izskatījusi Ž. A., dzīvojošas (adrese), Garkalnes novadā, 2015.gada 2.marta iesniegumu (reģ.nr.2-11/262) par nomas līguma pagarināšanu sakņu dārza izmantošanai. Izvērtējotdomesrīcībāesošoinformācijuunarlietusaistītosapstākļus,tika konstatēts: 1.Pieprasītānomaszeme-sakņu dārzs Nr.33 ( ha ) atrodas pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu , kopplatība 3.0 ha, noteiktie zemes lietošanas mērķi un reģistrētie Valsts kadastra reģistrā ir: - dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501), - pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502). 2.Zemes nomas līgums par sakņu dārza Nr.33 izmantošanu ariznomātājubeidzas2015.gada 1.aprīlī. 3.Ministu kabineta noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, 18.punks paredz, ka iznomājot zemesgabalu bez apbūves tiesībām, nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus (pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļus). Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. 4.Likums Par nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 3 1 daļa nosaka, ka minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 eiro. 5.Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.5 Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru 4.punkts nosaka, ja aprēķinātā nomas maksa no kadastrālās vērtības ir mazāka nekā 7 euro gadā, minimālā nomas maksa tiek noteikta 7 euro gadā. 6.Domes Teritoriālās attīstības un vides komitejas 2015.gada 24.marta sēdē atbalstīja zemes gabala iznomāšanu Ž. A. bez apbūves tiesībām- sakņu dārzam uz pieciem gadiem. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 18.punktu un Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.5 Par neapbūvēta pašvaldības zemes gabala nomas maksas apmēru 4.punktu, atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Iznomāt Ž. A., personas kods (numurs), zemes vienības daļu (atrašanās vieta pie Krievupītes zemes vienībā ar kadastra Nr ) ha platībā sakņu dārzam. 2.Noteiktais zemes lietošanas mērķis zemes gabalam pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502).

3 3.Domes pilnvarotai personai izpilddirektorei J.Tocai noslēgt ar Ž. A. zemes nomas līgumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu un Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.5 Par neapbūvēta pašvaldības zemes gabala nomas maksas apmēru noteikto kārtību. M.G Bauze-Krastiņš Šmite

4 3. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai īpašumos (nosaukums) un (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi R. B gada 9.februāra iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp īpašumiem (nosaukums), kadastra Nr.(numurs), un (adrese), kadastra Nr. (numurs). Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums (nosaukums), Bukultos,, kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība ha un dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu (numurs). Īpašnieki ir I. B., D. Č., I. Č., K. Č., R. Č.. Zemes vienībai noteiktais zemes lietošanas mērķis un reģistrētais Valsts kadastra reģistrā ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 2.Nekustamais īpašums (adrese), Bukultos,, kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība ha. Zemes vienībai noteiktais zemes lietošanas mērķis un reģistrētais Valsts kadastra reģistrā ir upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1202). 3.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam zemes vienības atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1) un applūstošā Dabas un apstādījuma teritorijā (DA1). 4.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.10.apakšnodaļā ir teikts, ka Dabas un apstādījumu teritoriju galvenais izmantošanas veids ir rekreācija, sports, tūrisms, brīvā laika vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides nodrošināšana, ietverot ar atbilstošo funkciju saistītās ēkas un būves. Dabas un apstādījumu teritorijās zemes vienības minimālo platību, pieļaujamo apbūves blīvumu, brīvo zaļo teritoriju, ēku vai būvju augstumu nosaka pašvaldība katrā konkrētā gadījumā, vadoties pēc plānotā objekta un teritorijas specifikas. 5.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļā ir teikts Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 1200 m 2, dvīņu mājām 600 m 2 (noteikumi publicēti 6.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļas 9.punkts nosaka, ka nav atļauts veidot tādas zemes vienības, kurām nav nodrošināta piekļūšana (noteikumi publicēti 7.Īpašnieki ir vienojušie savā starpā par robežu pārkārtošanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem (numurs) un (numurs), atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) zemes vienības daļu 550 m 2 platībā, lai pievienotu īpašumam (nosaukums) kā otro zemes vienību. Piekļūšana īpašumiem ir nodrošināta no pašvaldības Saulstaru ielas.

5 8.Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi. 9.Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: -zemes vienību robežu pārkārtošanai; -zemes vienību sadalīšanai; - piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 9.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. Saskaņā ar iepriekšminēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktiem, Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1. un 6.10.apakšnodaļām, 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļas 9.un 10.punktu, atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Bukultos nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (numurs) un nekustamā īpašuma (adrese) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (numurs) kopējās robežas pārkārtošanai. 2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 3.Lēmumu nosūtīt R. B., (adrese). Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas) Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. M.G Bauze-Krastiņš Šmite

6 4. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībā (adrese), kadastra apzīmējumu (numurs) Garkalnes novada dome ir izskatījusi R. D.-J gada 23.marta iesniegumu (Reģ. Nr.2-11/349) par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības (adrese), Bukultos, sadalīšanai. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums (adrese), kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība ha. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai (adrese), Bukultos, lietošanas mērķis ir reģistrēts individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) 2.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam zemes vienība (adrese) atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1). 3.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļā ir teikts Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 1200 m 2, dvīņu mājām 600 m 2 (noteikumi publicēti 4.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļas 9.punkts nosaka, ka nav atļauts veidot tādas zemes vienības, kurām nav nodrošināta piekļūšana. Piekļuve zemes vienībai ir no pašvaldības Ādažu ielas. 5.Īpašnieka iecere ir atdalīt no zemes vienības (adrese) apmēram 0.16 ha, lai izveidotu jaunu īpašumu. 6.Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību sadalīšanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai. 7.Domes Attīstības un vides komitejas 2015.gada 24.marta sēdē deva piekrišanu zemes vienības sadalīšanai divās daļās, izstrādājot zemes ierīcības projektu gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 9.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. Saskaņā ar iepriekšminēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktiem, Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļu, 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļas 9.un 10.punktu,

7 atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma (adrese), Bukultos, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) sadalīšanai. 2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 3.Lēmumu nosūtīt R. D.-J. (adrese). Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas) Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. M.G Bauze-Krastiņš Šmite

8 5. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (numurs) Garkalnes novada dome ir izskatījusi E. C., dzīvojoša (nosaukums), Maksteniekos,, LV-2137, 2015.gada 27.februāra iesniegumu (reģ. Nr.2-11/257) par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (numurs), zemes vienības daļas 0.24 ha platībā atdalīšanai. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums (nosaukums), Maksteniekos, kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība 1.15 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) ha 1.58 ha platībā uz kuras atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas; īpašnieks ir E. C.. 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (numurs) noteiktais lietošanas mērķis un reģistrētais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 3. Zemes vienības robeža iet pa Krievupes vidu. Ciema teritorijā upes aizsargjoslas platums ir 20 m, tauvas joslas platums ir 4 m. Piekļuve ir no pašvaldības Zemeņu ielas. Īpašnieks vēlas izveidot apmēram zemes vienības daļu 0.24 ha platībā, lai atdalītu no īpašuma (nosaukums) zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs) un izveidotu jaunu īpašumu. 4.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam atdalāmā zemes vienības daļa atrodas applūstošā Aizsargājamo mežu teritorijā (M2). 5.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.12.apakšnodaļā ir teikts, ka Aizsargājamie meži (M2) ir meži ar ekoloģiskas nozīmes funkciju, un ietver meža teritorijas, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi (ĪADT, mikroliegumi, aizsargjoslas ap purviem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas).aizsargājamo mežu teritorijas galvenā izmantošana ir saistīta ar vides, sugu un biotopu aizsardzību, un atbilstošu meža apsaimniekošanu. Aizsargājamo mežu teritorijā, ciktāl tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, atļauts ierīkot: dabas takas; slēpošanas trases; transporta infrastruktūras objektus, inženierapgādes tīklus un objektus. Apbūves noteikumu 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļā ir teikts, ka nav atļauts veidot tādas zemes vienības, kurām nav nodrošināta piekļūšana (noteikumi publicēti 6.Aizsargjoslas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot: a) īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību, b) esošo būvju renovāciju. 7.Zemes ierīcības likuma 8.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

9 -zemes vienību robežu pārkārtošanai; -zemes vienību sadalīšanai; - piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 9.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. 9.Domes Teritoriālās attīstības un vides komitejas 2015.gada 24.marta sēdē deva piekrišanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (numurs). Saskaņā ar iepriekšminēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.pantu un 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 9.1. un 9.2. apakšpunktiem, Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas apakšnodaļu un 2.nodaļas 2.1. apakšnodaļu, atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu (numurs) zemes vienības daļas 0.24 ha atdalīšanai no īpašuma. 2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 3.Lēmumu nosūtīt E. C. (nosaukums), Maksteniekos,, LV Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas) Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. M.G.Bauze-Krastiņš R.Šmite

10 6. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībā Pērses ielā 24, kadastra apzīmējumu Garkalnes novada dome ir izskatījusi SIA RENE 2015.gada 5.marta iesniegumu (Reģ. Nr.2-8/366) par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības Pērses ielā 24, Berģos, kadastra apzīmējums , sadalīšanai un zemes vienības sadales skici. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums Pērses ielā 24, kadastra Nr , Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr , sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , platība 2.5 ha, uz kuras atrodas jaunbūve ar kadastra apzīmējumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Pērses ielā 24, Berģos, kadastra apzīmējums , kopplatība 2.5 ha, lietošanas mērķi ir reģistrēti: -neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0900) ha, -pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM kods 0908) ha. 2.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam zemes vienība Pērses ielā 24 atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1). 3.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļā ir teikts Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 1200 m 2, dvīņu mājām 600 m 2 (noteikumi publicēti 4.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļas 9.punkts nosaka, ka nav atļauts veidot tādas zemes vienības, kurām nav nodrošināta piekļūšana. Piekļuve zemes vienībai ir no pašvaldības Pērses ielas un Lietus ielas. 5.Īpašnieka iecere ir atdalīt no zemes vienības Pērses ielas 24 vienu zemes vienību komercdarbības objekta apbūvei (atrodas mazumtirdzniecības veikals) un piecas zemes vienības savrupmāju apbūvei. Piebraucamais ceļš projektētajām zemes vienībām paredzēts no pašvaldības Pērses un Lietus ielām. 6.Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību sadalīšanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai.

11 7.Domes Attīstības un vides komitejas 2015.gada 24.marta sēdē deva piekrišanu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībā Pērses ielā 24 sešu zemes vienību atdalīšanai gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 9.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus. Saskaņā ar iepriekšminēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktiem, Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļu, 2.nodaļas 2.1.apakšnodaļas 9.un 10.punktu, atklāti balsojot PAR 11 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS 1 (Guntars Kniksts), Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Pērses iela 24, Berģos, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanai. 2.Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 3.Lēmumu nosūtīt SIA RENE valdes loceklim K. O. (adrese). Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas) Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. M.G.Bauze-Krastiņš R.Šmite

12 7. Par zemes ierīcības projekta (adrese) apstiprināšanu Garkalnes novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Gijas Guļānes, sertifikāta Nr. BA/116, iesniegto zemes ierīcības projektu (adrese), Upesciems, Garkalnes novads un lūgumu to apstiprināt. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums (nosaukums), kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) un zemes vienības (adrese), Upesciemā, kadastra apzīmējums (numurs), platība ha (tai skaitā ha meži), uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu (numurs) un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu (numurs). Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (numurs) divās vienādās daļās. 2.Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.(numurs), kurā reģistrēta zemes vienība (adrese), III.daļas 1.iedaļā ir ieraksts 7.9.-atzīme-ceļa servitūta teritorija ha. Ceļa servitūts ir izveidots sarkano līniju robežās 12 m platumā par labu apbūves zemēm (nosaukums) un (nosaukums). 3.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam zemes vienība (adrese) atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1); ceļa servitūta teritorija ha platībā- Transporta infrastruktūras teritorijā (TR). 4.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļā ir teikts Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 1200 m 2, dvīņu mājām 600 m 2 (noteikumi publicēti Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.7.apakšnodaļā ir teikts, ka Transporta infrastruktūras teritoriju galvenais izmantošanas veids ir visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamā lineārā transporta infrastruktūra, tai skaitā autoceļi, dzelzceļš, ielas, laukumi, piebraucamie ceļi, kā arī transporta apkalpojošā infrastruktūra. Zemes vienības minimālā platība, pieļaujamais apbūves blīvums, minimālā brīvā zaļā teritorija transporta infrastruktūras teritorijās netiek noteikta. 5.Zemes ierīkotājs Gija Guļāne 2015.gada marta mēnesī ir izstrādājusi zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā (adrese), kadastra apzīmējums (numurs). Zemes ierīcības projekta izstrāde paredz zemes gabala sadalīšanu divās zemes vienībās : -zemes vienība ha platībā, piekļūšana no pašvaldības Garās Jūdzes pa ceļa servitūtu; -zemes vienība ha platībā, piekļūšana no pašvaldības Garās Jūdzes. 6.Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, VZD Rīgas reģionālā nodaļa 2015.gada 4.martā ir sniegusi atzinumu elektroniski par tā atbilstību likuma prasībām, dokuments edoc.

13 gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 30.punkts nosaka, ka pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. 8.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pants nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. 9.Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 23. punkta apakšpunkts paredz, ka teritorijās, kur stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka atbilstoši teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai. Noteikumu 23.3.punkts nosaka, ka, ja nav šo noteikumu un 23.2.apakšpunktā minēto gadījumu zemes lietošanas mērķi nosaka atbilstoši zemes likumīgai izmantošanai. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas un 6.1.un 6.7.apakšnodaļām, Zemes ierīcības likuma 7. un 8.pantu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 30.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 23.3.apakšpunktu, 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.61 Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Apstiprināt zemes ierīkotājas Gijas Guļānes, sertifikāts Nr. BA/116, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībā (adrese), Upesciemā, kadastra apzīmējums (numurs). 1.1.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma (nosaukums), kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), atdalīt projektēto zemes vienību ha platībā, piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads un reģistrēt jaunā zemesgrāmatas nodalījumā Atdalītai zemes vienībai (adrese) noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2m Atdalītai zemes vienībai (adrese), Upesciemā, platība ha, noteikt zemes lietošanas mērķi zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 1.2.Izveidotai zemes vienībai 2, kuras adrese ir (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1938, noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus:

14 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2m, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu, ceļa servitūta teritorija, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ceļu-sarkanā līnija, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem Zemes vienībai (adrese), Upesciemā, noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus: -individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)-0.2 ha, -zeme ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) ha, -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) ha. 2.Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (numurs) no Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs) ( nosaukums ) un reģistrēt jaunā zemesgrāmatas nodalījumā ar nosaukumu (nosaukums). 2.1.Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 3.Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, to platības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050 un A. L. (adrese), Upesciemā,, LV Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas) Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. M.G.Bauze-Krastiņš R.Šmite

15 8. Par zemes ierīcības projekta nosaukums un nosaukums apstiprināšanu Garkalnes novada dome ir izskatījusi Mērniecības firmas SIA BaltSurvey zemes ierīkotājas Marijas Laganovskas, sertifikāts AA , iesniegto zemes ierīcības projektu nosaukums - nosaukums un lūgumu to apstiprināt. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums nosaukums, kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība 1.14 ha; īpašnieks ir G. L. R.. 2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (numurs) noteiktais lietošanas mērķis un reģistrētais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 3.Nekustamais īpašums (nosaukums), kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība 1.25 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu (numurs) un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējimu (numurs); īpašnieks ir G. L. R.. 4.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (numurs) atrodas plānotajā savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS1); 0.1 ha platība- Transporta infrastruktūras tritorijā (TR); zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (numurs) atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS1), 0.37 ha applūstošajā dabas un apstādījuma teritorijā (DA1). 5.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1.apakšnodaļā ir teikts, ka Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 1200 m 2, dvīņu mājām 600 m 2 (noteikumi publicēti 6.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.7.apakšnodaļā ir teikts, ka Transporta infrastruktūras teritoriju galvenais izmantošanas veids ir visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamā lineārā transporta infrastruktūra, tai skaitā autoceļi, dzelzceļš, ielas, laukumi, piebraucamie ceļi, kā arī transporta apkalpojošā infrastruktūra. Zemes vienības minimālā platība, pieļaujamais apbūves blīvums, minimālā brīvā zaļā teritorija transporta infrastruktūras teritorijās netiek noteikta. 7.Zemes ierīkotāja Marija Laganovska 2015.gada marta mēnesī ir noformējusi zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma nosaukums, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) un nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs), sadalīšanai. Projekta risinājumā zemes vienība nosaukums tiek sadalīta 8 daļās, piekļūšana tiek paredzēta pa projektēto zemes vienību 9.Projektētais ceļš tiek izveidots ņemot vērā jau esošo brauktuvi zemes vienībā nosaukums, atdalot no īpašuma un pievienojot daļu no zemes vienības nosaukums.zemes vienība 3 tiek paredzēta inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem. Zemes ierīcības projektā ir projektētas 9 zemes vienības:

16 1.zemes vienība ar platību ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 2.zemes vienība ar platību ha ( atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 3.zemes vienība ar platību ha (paliek īpašuma nosaukums sastāvā), 4.zemes vienība ar platību ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 5.zemes vienība ar platību ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 6. zemes vienība ar platību ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 7.zemes vienība ar platību ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums). 8.zemes vienība ar platību 1.14 ha (paliek īpašuma nosaukums sastāvā). 9.zemes vienība ar platību ha (veido zemes vienības nosaukums daļa ha un zemes vienības nosaukums daļa ha-tiek veidots jauns īpašums). 10.Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, VZD Rīgas reģionālā nodaļa ir sniegusi atzinumu elektroniski par tā atbilstību likuma prasībām gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 30.punkts nosaka, ka pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. 12.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pants nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. 13.Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 Adresācijas sistēmas noteikumi 7.punkts nosaka, ka ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā. Jaunizveidotai ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Noteikumu 11.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijas daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piesķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. 14.Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 23. punkts paredz, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kur stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina: atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītai teritorijas plānotai izmantošanai un, ja neapbūvētā zemes vienība pēc platības un un infrastruktūras atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām. Ministru Kabineta 2006.gada. 20.jūnija noteikumi Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ir papildināts ar NĪLM kodu 0600-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Šo noteikumu izpratnē atbilstoši punktam, tā ir zeme,

17 kurai nav izbūvēta infrastruktūra-piebraucamais ceļš un elektrības pieslēgums nav iespējams bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves. 15.Domes Attīstības un vides komitejas 2015.gada 24.marta sēdē deva piekrišanu zemes ierīcības projekta apstiprināšanai. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.1., 6.7.un apakšnodaļām, Zemes ierīcības likuma 7. un 8.pantu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 30.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 Adresācijas sistēmas noteikumi 7.punktu un 11.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība punktu un 23.3.apakšpunktu, 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.61 Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, atklāti balsojot PAR 12 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Apstiprināt zemes ierīkotājas Marijas Laganovskas, sertifikāts AA , 2015.gada marta mēnesī noformēto zemes ierīcības projektu nosaukums - nosaukums. Jaunizveidotai ielai (parcelei 9) piesķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads. 1.1.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: - no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt zemes vienības daļu ha, - no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt zemes vienības daļu ha, -atdalītās zemes vienības daļas apvienot vienā zemes vienībā, platība ha (projektētā zemes vienība 1) Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (un ar to funkcionāli saistītām ēkām) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 1.2.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt projektēto zemes vienības daļu ha platībā Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (un ar to funkcionāli saistītām ēkām) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 1.3.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt projektēto zemes vienības daļu ha platībā Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (un ar to funkcionāli saistītām ēkām) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).

18 1.4.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt projektēto zemes vienības daļu ha platībā Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (un ar to funkcionāli saistītām ēkām) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciemos, applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija, tauvas joslas teritorija gar ezeru Zemes vienībai (adrese) noteikt zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 1.5.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt projektēto zemes vienības daļu ha platībā Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (un ar to funkcionāli saistītām ēkām) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciemos, applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija, tauvas joslas teritorija gar ezeru Zemes vienībai (adrese) noteikt zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 1.6.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) atdalīt projektēto zemes vienības daļu ha platībā Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (un ar to funkcionāli saistītām ēkām) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 1.7.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: - no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu atdalīt zemes vienības daļu ha, - no nekustamā īpašuma nosaukums zemes vienības ar kadastra apzīmējumu atdalīt zemes vienības daļu ha, -atdalītās zemes vienības daļas apvienot vienā zemes vienībā, platība ha (projektētā zemes vienība 9) Jaunizveidotajai zemes vienībai ha platībā (projektētā zemes vienība 9 ) piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai (adrese) noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciemos, applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija, tauvas joslas teritorija gar ezeru ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.

19 Zemes vienībai (nosaukums) iela noteikt zemes lietošanas mērķi zeme ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods-1101). 1.8.Projektētā zemes vienība ha platībā paliek īpašuma nosaukums sastāvā Projektētai zemes vienībai piešķirt adresi (adrese), Upesciems, Garkalnes novads; dzēst adresi nosaukums, Upesciems Zemes vienībai (adrese) noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem Zemes vienībai Gunāra iela 5 noteikt zemes lietošanas mērķi zeme ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1201) Projektētai zemes vienībai ha platībā saglabāt vēsturisko adresi nosaukums, Upesciems, Garkalnes novads Zemes vienībai nosaukums noteikt sekojošus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciemos, applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija, tauvas joslas teritorija gar ezeru ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju Zemes vienībai nosaukums noteikt zemes lietošanas mērķus: -dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501)-0.37 ha, - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601)-0.66 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) ha. 2.Valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatu nodalījumos īpašumu nosaukumus reģistrēt atbilstoši zemes vienību piešķirtajām adresēm. 3.Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, to platības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050 un īpašniekam G. R. (adrese). Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas) Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. M.G.Bauze-Krastiņš R.Šmite

20 9. Par nekustamo īpašumu (adrese) un (adrese) apvienošanu Garkalnes novada dome izskatīja I. Z., dzīvesvietas adrese (adrese), 2015.gada 24.marta iesniegumu par nekustamo īpašumu (adrese) un (adrese) apvienošanu. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums (adrese), Skuķīšos, kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība ha. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai lietošanas mērķis ir reģistrēts individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 2.Nekustamais īpašums (adrese), Skuķīšos, kadastra Nr.(numurs), Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(numurs), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība ha, dārza mājas un palīgēkas. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai lietošanas mērķis ir reģistrēts individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 3.Abu augšminēto īpašumu īpašniece ir I. Z.. 4.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam zemes vienības atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1), tai skaitā applūstošajā Tumšupes aizsargjoslā. 5.Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. Saskaņā ar iepriekšminēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada. 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 23.punktu, 2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu, 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.61 Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, atklāti balsojot PAR 13 (balso Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Gunārs Bērtulsons, Māris Ežmalis, Jānis Frišfelds, Jeļena Kristapa, Guntars Kniksts, Aleksandrs Pavlovskis, Pēteris Salenieks, Leontīna Seile, Anita Strode, Juris Silovs, Edgars Treibergs, Alvis Zīriņš), PRET nav, ATTURAS nav, Garkalnes novada Dome NOLEMJ: 1.Nekustamā īpašuma (adrese), kadastra Nr.(numurs), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (numurs) pievienot nekustamā īpašuma (adrese), kadastra Nr.(numurs), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (numurs), platība ha. Apstiprināt apvienotās zemes vienības (tai skaitā funkcionāli saistīto ēku) adresi (adrese), Skuķīši, Garkalnes novads. 1.1.Zemes vienībai (adrese), Skuķīšos noteikt zemes lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).

21 1.2.Aktualizēt apvienotās zemes vienības lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 2.Pēc zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (numurs) un (numurs) apvienošanas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzēst īpašumu (adrese), zemesgrāmatas nodaļā slēgt Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.(numurs) (adrese), Valsts adrešu reģistrā dzēst adresi ar klasifikatora kodu (numurs) (adrese), Skuķīši, Garkalnes novads. 3.Valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatu nodalījumā īpašuma nosaukumu reģistrēt atbilstoši zemes vienības adresei. 4.Lēmumu nosūtīt I. Z. (adrese). M.G.Bauze-Krastinš R.Šmite

22 10. Par zemes ierīcības projekta Graudiņu iela 4A apstiprināšanu Garkalnes novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotāja Jāņa Baloža, sertifikāts AA , iesniegto zemes ierīcības projektu Graudiņu iela 4A, Garkalne, Garkalnes novads un lūgumu to apstiprināt. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Nekustamais īpašums Graudiņu ielā 4A, Garkalnē kadastra Nr , Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr , sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , platība 1.12 ha, katlu mājas ar kadastra apzīmējumu un garāžas ar kadastra apzīmējumu ; īpašnieki ir SIA GUNLO (pieder 8282/11200 d.d.) un Ē. B. (pieder 2918/11200 d.d). 2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu noteiktais lietošanas mērķis un reģistrētais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 3.Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu gadam, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu atrodas Jaukta centra apbūves teritorijā (JC1) un Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1). 4.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.5.apakšnodaļā ir teikts, ka Jauktās centra apbūves teritorijās paredzēta daudzveidīga izmantošana, kas ietver savstarpēji saderīgas funkcijas dzīvojamo apbūvi, publiskās iestādes, dažādus pakalpojumus un objektus, kas nepieciešami teritorijas apkalpei un inženiertehniskajam nodrošinājumam. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 1200 m 2. 5.Garkalnes novada Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.nodaļas 6.8.apakšnodaļā ir teikts, ka Rūpnieciskās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 6.Zemes ierīkotājs Jānis Balodis 2015.gada marta mēnesī ir noformējis zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Graudiņu ielā 4A, Garkalnē, sadalīšanai. Projekta risinājumā zemes vienība tiek sadalīta 5 daļās, 1.zemes vienība ar platību 0.17 ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 2.zemes vienība ar platību 0.12 ha ( atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 3.zemes vienība ar platību 0.07 ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 4.zemes vienība ar platību 0.23 ha (atdalāmā zemes vienība-tiek veidots jauns īpašums), 5.zemes vienība ar platību 0.53 ha (paliek īpašuma Graudiņu iela 4A sastāvā). 7.Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, VZD Rīgas reģionālā nodaļa ir sniegusi atzinumu elektroniski par tā atbilstību likuma prasībām.

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Izskatot būvvaldes ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai noteiktu sarkanās līnijas Ādažu

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90002644930 Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv SĒDES PROTOKOLS Nr.11 Rojā, 2017.gada

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Garkalnes apbūves noteikumi

Garkalnes apbūves noteikumi Garkal nes novada teritorijas plānojums 2013. 2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem II.daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013-2024 ar 2015.gada grozījumiem

Sīkāk

VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS 2013 – 2025

VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS 2013 – 2025 Vārkavas novada teritorijas plānojums 2014. 2025. gadam II daļa Galīgā Redakcija Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2014. Saturs IEVADS 5 1.VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 2018. gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 1. ) Nr.4, Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā Kazdangas pagasta pārvaldē 2018. gada 26. martā saņemts A. K. (dzim. 1995.), dzīvo (adrese), iesniegums (reģ.

Sīkāk

OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 O

OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 O OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90000015486 Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 ozolnieki@ozolnieki.lv Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2019.-2033.gadam

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS GADAM 3.sējums TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Galīgā redakcija Dagdas novada Teritorija

DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS GADAM 3.sējums TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Galīgā redakcija Dagdas novada Teritorija DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. 2024. GADAM 3.sējums TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Galīgā redakcija Dagdas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma gadam un s

APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma gadam un s APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes 17.07.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013. 2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/12 Par Krustpils novada teritorijas

Sīkāk

Microsoft Word - RTIAN_grozījumu_satura_rādītājs.doc

Microsoft Word - RTIAN_grozījumu_satura_rādītājs.doc Rīgas domes 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5 Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi SATURA RĀDĪTĀJS 1. Vispārīgie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Microsoft Word - vaks_Apbuves-noteik

Microsoft Word - vaks_Apbuves-noteik Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 2013. 2025.gadam II daļa TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN VECPIEBALGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. 2025.GADAM II daļa TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN Vecpiebalgas

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Microsoft Word - Teritorijas_izmant_un_apbuves_noteik._34.doc

Microsoft Word - Teritorijas_izmant_un_apbuves_noteik._34.doc RĪGAS DOME Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, reģ. Nr. LV90000064250, tālrunis 8000800, fakss 7026184 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Rīgā 20.12.2005. Nr.34 (Rīgas domes 20.12.2005. lēmums Nr.749) Rīgas teritorijas izmantošanas

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (kadastra Nr ) Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi Pasūtītājs: Jūrmalas pi

Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (kadastra Nr ) Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi Pasūtītājs: Jūrmalas pi Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (kadastra Nr. 13 00 020 2102) Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome Izstrādātājs: SIA Grupa93 Rīga, 2014. gads

Sīkāk

Microsoft Word - III_2.redakcija_TIAN.doc

Microsoft Word - III_2.redakcija_TIAN.doc Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem 3.daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi otrā redakcija Jūrmala 2012.g. Saturs 1. Vispārīgie noteikumi...4

Sīkāk

6

6 6 LATVIJAS REPUBLIKA ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 Zilupē 2011.gada

Sīkāk

Microsoft Word - 2.dala_Lazdukalns-Noteikumi.doc

Microsoft Word - 2.dala_Lazdukalns-Noteikumi.doc Lazdukalna pagasta saistošo noteikumu Nr. Par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu 2008-2020 1.pielikums Apstiprināts 2007.gada 2.oktobrī (protokola Nr......) Beņislavā Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs

Sīkāk

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person

2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko person 2 Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS

Sīkāk

SIA „Marno J”

SIA „Marno J” NEVERTEL UAB Rīgā 2014. gada 18. augustā Atzinums par realizējamā projekta Grēcinieku ielā 25, Rīgā (kadastra 0100 001 0087) ietekmi uz apkārtējās vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Rigas teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumi

Rigas teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumi RĪGAS DOME Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, reģ. Nr. LV90000064250, tālrunis 8000800, fakss 7026184 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Rīgā 20.12.2005. Nr.34 (Rīgas domes 20.12.2005. lēmums Nr.749) Rīgas teritorijas izmantošanas

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

Padomes sēdes Nr

Padomes sēdes Nr 2019.gada 22. martā LATVIJAS REPUBLIKA DUNDAGAS NOVADA DOME Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 S Ē D E S P R O T O K O L S Dundagas

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME Reģ.Nr Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālr , fakss , e-pasts: MĀLP

MĀLPILS NOVADA DOME Reģ.Nr Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālr , fakss , e-pasts: MĀLP MĀLPILS NOVADA DOME Reģ.Nr.90000048398 Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv MĀLPILS NOVADA DOMES SĒDES P R O T O K O L S Nr.3 Mālpils

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Apstiprināts ar Rīgas domes

Apstiprināts ar Rīgas domes 2. pielikums Apstiprināts ar Rīgas pilsētas būvvaldes..2014. lēmumu Nr. BV-14- DARBA UZDEVUMS detālplānojuma izstrādei zemes vienībai Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) Detālplānojuma

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

TP_TIAN_III_sejums

TP_TIAN_III_sejums Saistošie noteikumi Nr.17 novada teritorijas plānojums 2012. 2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Apstiprināti ar novada domes 31.10.2012. sēdes lēmumu (protokols

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv --------------- NOVADA

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2016.gada

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS III.DAĻA 1.SĒJUMS KOPĒJIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Valmi

MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS III.DAĻA 1.SĒJUMS KOPĒJIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Valmi Valmieras rajona MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. 2020. G A L A R E D A K C I J A III. daļa MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU DOMES 13.02.2008. SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 14.03.2019. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācija 3. 84. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

Nigr_apbuv_not.doc

Nigr_apbuv_not.doc Apstiprināti ar Saldus novada domes 2009.gada 23.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7. ) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 Par Saldus novada teritorijas plānojumiem SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 NĪGRANDES PAGASTA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr. 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766, e-pasts:dome@preili.lv konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts

Sīkāk

Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes lēmumam Nr.BV ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēk

Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes lēmumam Nr.BV ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēk Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes 14.12.2018. lēmumam Nr.BV-18-197-ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēku adreses, kuras tiek mainītas saskaņā ar Ministru

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 1.1. IEVADS Lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Rīgas dom

1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 1.1. IEVADS Lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Rīgas dom 1. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 1.1. IEVADS Lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Rīgas domes 2014.gada 4.novembra lēmumu Nr.1736 (prot. Nr.41,

Sīkāk

Microsoft Word - Apbūves_noteikumi

Microsoft Word - Apbūves_noteikumi 3. 1 SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI /Cesvaines novada domes 2010.gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā/ Cesvaine, 2010 SIA AMETRS, 2010 3 SATURA RĀDĪTĀJS 1. nodaļa PRIEKŠVĀRDS........

Sīkāk

Aizsargājamo ainavu apvidus «Veclaicene dabas aizsardzības plāns Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Aizsargājamo ainavu apvidus «Veclaicene dabas aizsardzības plāns Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Aizsargājamo ainavu apvidus «Veclaicene dabas aizsardzības plāns Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 02.02.16. Saturs Kas ir dabas aizsardzības plāns (DA plāns)? Kas ir sabiedriskā apspriešana? Aizsargājamo

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA 2018.gada 24.aprīļa sēde Nr.4 Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi: 1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā. 2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk