Lieta Nr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lieta Nr"

Transkripts

1 Lieta Nr.A SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore I. Skultāne senators A.Guļāns tiesnese V.Kakste piedaloties pieteicējam G.K. un atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts policijas pārstāvei Ilzei Ķēniņai, atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc G.K. pieteikuma par Valsts policijas 2005.gada 21.oktobra lēmuma Nr.307 atcelšanu un atlīdzinājuma noteikšanu, sakarā ar G.K. kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 19.jūnija spriedumu. Aprakstošā daļa [1] Pieteicējs vērsās ar iesniegumu Rīgas pilsētas Galvenajā policijas pārvaldē ar lūgumu atlīdzināt personisko un morālo kaitējumu, kā arī mantisko zaudējumu Ls Iesniegumā norādīts, ka Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvalde ar 2005.gada 25.maija lēmumu Nr.1676 (turpmāk 2005.gada 25.maija lēmums) atcēla Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas 2005.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.050/VB (turpmāk 2005.gada 11.aprīļa lēmums), ar kuru pieteicējs bija administratīvi sodīts, jo lēmuma pieņemšanas brīdī jau bija pagājuši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.pantā minētie termiņi, un administratīvā pārkāpuma lieta tika izbeigta. Tā kā 2005.gada 25.maija lēmumā atzīts, ka pieteicējs nepamatoti saukts pie administratīvās atbildības, minēto darbību rezultātā pieteicējam ar iestādes prettiesisku administratīvo aktu nodarīts kaitējums. 1. lappuse no 11

2 Valsts policija ar 2005.gada 21.oktobra lēmumu Nr.307 (turpmāk 2005.gada 21.oktobra lēmums) noraidīja pieteicēja iesniegumu par atlīdzinājumu. [2] Pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā par 2005.gada 21.oktobra lēmuma atcelšanu un atlīdzinājuma piešķiršanu. [3] Administratīvā rajona tiesa ar 2007.gada 11.janvāra spriedumu pieteikumu noraidīja. Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem. [3.1] No lietas materiāliem izriet, ka ar automašīnu, kas pieder SIA YAMAHA LATVIA (kuras rīkotājdirektors ir pieteicējs), ir izdarīts administratīvais pārkāpums. Ar 2005.gada 11.aprīļa lēmumu pieteicējam atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta septītajai daļai piemērots naudas sods. Šis lēmums ar 2005.gada 25.maija lēmumu ir atcelts, jo sākotnējā lēmuma pieņemšanas brīdī bija pagājuši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.pantā noteiktie termiņi un administratīvā lieta izbeigta. [3.2] Lai personai rastos tiesības uz zaudējumu atlīdzību, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 92.pantu un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7., 8. un 9.pantu viens no nosacījumiem ir prettiesisks administratīvais akts vai prettiesiska faktiskā rīcība. Pretēji pieteicēja viedoklim policijas zemākās iestādes lēmumi nebija prettiesiski, jo tie tika atcelti procesuālu pārkāpumu dēļ persona tika saukta pie administratīvās atbildības laikā, kad bija pagājuši termiņi administratīvā soda uzlikšanai gada 25.maija lēmumā tika izvērtēta arī policijas darbinieku rīcība administratīvās lietas ietvaros un tā atzīta par tiesisku. Šo lēmumu pieteicējs nav pārsūdzējis. [3.3] Pieteicēja ieskatā morālā un personiskā kaitējuma nodarīšana izriet no tā, ka visi lietas materiāli ir falsificēti, lieta ir ļaunprātīgi safabricēta. Ir aizskarta pieteicēja cieņa un gods, sabojāta reputācija, nodarīts kaitējums veselībai, pieteicējs tika aicināts ierasties policijā. Tiesas ieskatā izsaukšana uz policiju nevar radīt personai personisku un morālu kaitējumu, jo policijas amatpersonām tādas tiesības ir piešķirtas ar likuma Par policiju 12.pantu. Tā nav iestādes faktiskā rīcība, bet ir procesuālas darbības. Prasījums par nodarīto personisko un morālo kaitējumu nav pamatots ar pierādījumiem, kā arī pieteicējs nenorāda, kā konkrēti kaitējums izpaudies. Apstāklis, ka iestāde ir izdevusi prettiesisku administratīvo aktu, rada personai tiesības to apstrīdēt vai pārsūdzēt. Savukārt pārsūdzības procesā augstāka iestāde vai tiesa veic administratīvā akta tiesiskuma un pamatotības pārbaudi un novērš pieļautās nepilnības un 2. lappuse no 11

3 pārkāpumus. Tādējādi nav konstatējams pieteicējam nodarītais personiskais un morālais kaitējums. Turklāt atlīdzinājums ir gan atlīdzinājuma finansiālā izteiksme (atlīdzinājums naudā), gan stāvokļa atjaunošana, kāds bija pirms tiesību aizskāruma. Prettiesiskais lēmums ir atcelts, tātad lietā ir jau notikusi tāda stāvokļa atjaunošana, kāds bija pirms tiesību aizskāruma restitūcija. Atceļot sākotnējo lēmumu par pieteicēja sodīšanu, tiek nodrošināta iepriekšējā stāvokļa atjaunošana, kas ir pietiekams atlīdzinājums konkrētajā situācijā. Tāpēc prasījums par nodarīto personisko un morālo kaitējumu noraidāms. [3.4] Ir noraidāms arī prasījums par mantisko zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar juridiskās palīdzības izmantošanu. Tā kā pieteicēja norādītā juridiskā palīdzība saistīta ar lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pārsūdzēšanu, un no lietas materiāliem izriet, ka pieteicējs pats iesniedzis sūdzību iestādē par sākotnējā lēmuma apstrīdēšanu, bez tam administratīvajās lietās darbojas objektīvās izmeklēšanas princips, kas ievērojami samazina nepieciešamību pēc juridiskajiem pakalpojumiem, tad nav pamatota juridiskās palīdzības nepieciešamība. Turklāt lietā nav konstatējama cēloņsakarība starp pieteicēja iesniegto dokumentu un norādītajiem mantiskajiem zaudējumiem, kas saistīti ar juridiskās palīdzības saņemšanu. [4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa ar 2008.gada 19.jūnija spriedumu noraidīja pieteikumu par 2005.gada 21.oktobra lēmuma atcelšanu un atlīdzinājuma noteikšanu un atstāja bez izskatīšanas pieteikumu daļā par morālā kaitējuma Ls 2000 atlīdzināšanu. Tiesa pievienojās Administratīvās rajona tiesas sprieduma motivācijai un norādīja tālāk minētos argumentus. [4.1] Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta septīto daļu pie administratīvās atbildības var saukt gan fizisku, gan juridisku personu, kura ir transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs). Tā kā automašīnas tiesiskais turētājs ir SIA YAMAHA LATVIA, tieši pieteicējs kā sabiedrības rīkotājdirektors tika aicināts ierasties policijā. Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa lietotāju bija saucama pie administratīvās atbildības juridiskā persona SIA YAMAHA LATVIA, nevis tās rīkotājdirektors kā fiziska persona. Tādējādi sākotnējā lēmuma prettiesiskums ir izpaudies arī apstāklī, ka pie atbildības saukts nepareizais subjekts. [4.2] Administratīvais akts savu galīgo noformējumu ieguva 2005.gada 25.maija lēmumā, kurā tika arī izvērtēti pieteicēja argumenti par procesuālo darbību tiesiskumu un atzīts, ka pārkāpumi nav konstatējami. Tā kā ar šo lēmumu sākotnējais lēmums tika atcelts, augstākā iestāde ir novērsusi pieļauto kļūdu un ir atjaunojusi pieteicējam stāvokli, kāds bija pirms tiesību aizskāruma. Šo lēmumu pieteicējs nav pārsūdzējis. 3. lappuse no 11

4 [4.3] Lietā nav pierādīts pieteicēja norādītais mantiskais zaudējums, personiskais un morālais kaitējums, kā arī nav konstatējama cēloņsakarība starp prettiesisko sākotnējo lēmumu un pieteicēja norādītajiem zaudējumiem un kaitējumu. Par mantiskajiem zaudējumiem par juridisko palīdzību atzīstams, ka no iesniegtās 2005.gada 1.augusta kvīts nav iespējams konstatēt, ka juridiskā palīdzība pieteicējam sniegta tieši saistībā ar strīdus gadījumu. Turklāt kvītī nav norādīts zvērināta advokāta vārds un uzvārds. Tāpēc kvīts nav pierādījums. [4.4] Pieteicējs ir vērsies iestādē ar iesniegumu par atlīdzinājumu Ls 4100 (Ls 100 par materiālo zaudējumu, Ls 2000 par personisko kaitējumu un Ls 2000 par morālo kaitējumu). Pieteikuma papildinājumos izteikts prasījums palielināt morālā kaitējuma summu līdz Ls Tā kā pieteicējs iestādē ir prasījis atlīdzināt morālo kaitējumu tikai Ls 2000, prasījums par papildu Ls 2000 ir atstājams bez izskatīšanas, jo nav ievērota lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība. [5] Par apgabaltiesas spriedumu pieteicējs ir iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdz spriedumu atcelt un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Kasācijas sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem argumentiem. [5.1] Tiesa nepamatoti noraidījusi pieteicēja prasījumu par mantisko zaudējumu atlīdzināšanu. Tiesas secinājumi ir pretrunā Satversmes 92.pantam un Administratīvā procesa likuma 38.panta sestajai daļai, kas jebkurai personai paredz tiesības uz juridisko palīdzību. To, ka ir sniegta šāda palīdzība, apliecina kvīts. Tas, ka pieteicējs pats iesniedzis apstrīdēšanas iesniegumu, nenozīmē, ka viņam nebija nepieciešama juridiskā palīdzība. Turklāt gala lēmums netika atcelts iestādes iniciatīvas dēļ, bet tāpēc, ka pieteicējs to apstrīdēja. Tas vēlreiz apliecina juridiskās palīdzības nepieciešamību. [5.2] Pieteicējs nepamatoti tika saukts pie administratīvās atbildības. Tā rezultātā tika iedragāta pieteicēja reputācija, radot šaubas par pieteicēja godīgumu un nodarīts kaitējums veselībai. Tādējādi atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 11.pantam ir pierādīts pieteicēja interešu aizskārums. Varētu piekrist tiesai, ka izsaukums uz policiju nerada personisku un morālu kaitējumu, ja pieteicējs būtu izsaukts kā SIA pārstāvis, bet viņš tika izsaukts kā fiziskā persona. Tiesai vajadzēja vērtēt, vai šādā veidā nav tikušas aizskartas pieteicējam Satversmes 94.pantā noteiktās tiesības uz personisko brīvību un neaizskaramību. [5.3] Tiesai nevajadzēja piemērot Administratīvā procesa likuma 278.panta 1.punktu, jo pieteicējs par kaitējuma atlīdzināšanu bija vērsies policijā, bet iesniegums tika noraidīts. [6] Valsts policija paskaidrojumā par kasācijas sūdzību norāda, ka tā nav pamatota. 4. lappuse no 11

5 [7] Tiesas sēdē pieteicējs uzturēja kasācijas sūdzību, paužot viedokli, ka apgabaltiesa neņēma vērā visus pierādījumus. Pieteicējs precizēja, ka prasījis Ls 2000 par morālo kaitējumu un Ls 100 par mantiskajiem zaudējumiem. Paskaidroja, ka neuztur kasācijas sūdzības argumentu par apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru pieteikums atstāts bez izskatīšanas, jo nav domājis prasīto morālo kaitējumu dubultot. Valsts policijas pārstāve kasācijas sūdzību neatzina, paskaidroja, ka gadījumā, ja lēmumu par sodu atceļ, ziņas no Informācijas centra atsauc. Motīvu daļa [8] Administratīvā procesa likuma 92.pants noteic, ka ikviens ir tiesīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. Atbilstoši minētā likuma 93.panta trešajai daļai, ja atlīdzinājums nav prasīts vienlaicīgi ar administratīvā akta apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, iesniegumu par atlīdzinājumu var iesniegt iestādē, kas nodarījusi zaudējumus vai kaitējumu, ja ir pabeigta attiecīgās administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības (ir stājies spēkā augstākas iestādes izdots administratīvais akts, un tas nav pārsūdzēts, vai ir stājies spēkā tiesas spriedums). Senāta praksē atzīts, ka Administratīvā procesa likuma 92.pantā paredzētās personas tiesības prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem un kaitējumu, kas viņai nodarīts ar administratīvo aktu, ietver ne tikai tiesības uz atlīdzinājumu, kas nodarīts ar administratīvo aktu, bet arī ar iestādes rīcību šā administratīvā akta izdošanas procesā (sk. Senāta 2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr.SKA-39/ punktu un 2008.gada 16.maija sprieduma lietā Nr.SKA-49/ punktu). Turklāt personai ir tiesības prasīt izvērtēt tiesā iestādes procesā pieņemto procesuālo lēmumu un veikto procesuālo darbību tiesiskumu arī tad, ja iestādes izdotais administratīvais akts personai ir labvēlīgs (sk. Senāta 2008.gada 13.oktobra lēmuma lietā Nr.SKA-690/ punktu). [9] Kā izriet no apgabaltiesas spriedumā konstatētā, pieteicējs atlīdzinājumu nav prasījis vienlaicīgi ar 2005.gada 11.aprīļa (sākotnējā) lēmuma apstrīdēšanu, bet tikai pēc tam, kad bija stājies spēkā augstākas iestādes galīgais lēmums, proti, 2005.gada 25.maija lēmums. Ar šo lēmumu lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā bija izbeigta, tādējādi iestāde, izmantojot Administratīvā procesa likuma 81.pantā noteiktās tiesības, bija novērsusi sākotnējā lēmumā pieļautās kļūdas. Atbilstoši minētā panta piektajai daļai apstrīdētais administratīvais akts iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto administratīvo aktu. Šādā veidā tas ir izpildāms un to var pārsūdzēt tiesā. Tātad 5. lappuse no 11

6 ar galīgo administratīvo aktu pieteicējs netika sodīts, pret viņu uzsāktais administratīvā pārkāpuma process tika izbeigts. Minētajā lēmumā augstākā iestāde vienlaikus bija izvērtējusi arī pieteicēja iebildumus par, viņaprāt, policijas darbinieku administratīvajā procesā pieļautajiem pārkāpumiem un atzinusi, ka policijas darbinieki procesuālus pārkāpumus nav pieļāvuši. Tā kā 2005.gada 25.maija lēmumu pieteicējs nebija pārsūdzējis, var secināt, ka pieteicējs nav iebildis pret minētā lēmuma pamatojumu, tostarp atziņu, ka policijas darbinieki nav pieļāvuši procesuālus pārkāpumus. Minētais lēmums, ar kuru ir izvērtētas arī procesuālās darbības viena administratīvā procesa ietvaros, ir stājies spēkā un tā kontrole nav šīs lietas izskatīšanas priekšmets. No minētā izriet, ka attiecīgās administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības ir pabeigta ar 2005.gada 25.maija lēmumu. [10] Prasījums par atlīdzinājumu nav patstāvīgs prasījums, tas vienmēr ir pakārtots prasījumam par administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. No iepriekš minētā Senāts secina, ka pēc tam, kad administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības ir pabeigta (arī tad, ja tā noslēgusies ar nepārsūdzētu augstākas iestādes lēmumu), iestādei vai tiesai, izskatot personas iesniegumu vai prasījumu par atlīdzinājumu, vairs nav jāvērtē ne administratīvā akta tiesiskums, ne administratīvās lietas procesā pieļautie pārkāpumi (sal. Senāta 2007.gada 4.janvāra sprieduma lietā Nr.SKA-14/ punktu; 2008.gada 22.maija sprieduma lietā Nr.SKA-169/ punktu). Šajā lietā tiesas kontrolei ir nodots 2005.gada 21.oktobra lēmums, ar kuru noraidīts pieteicēja iesniegums par atlīdzinājumu. Pieteikums par atlīdzinājumu nav izmantojams, lai pakļautu tiesas kontrolei administratīvo aktu (un šā akta pieņemšanas procesu), kuru persona nebija pārsūdzējusi likumā noteiktā termiņā. Līdz ar to Senāts atzīst, ka nav ņemami vērā kasācijas instances tiesas sēdē pieteicēja sniegtie paskaidrojumi un argumenti, kas attiecas uz 2005.gada 11.aprīļa lēmumu un pieteicējam sākotnēji inkriminētā pārkāpuma būtību, kā arī uz procesuālajām darbībām pārkāpuma lietā. [11] Administratīvā procesa likuma 96.pants noteic, ka iesniedzējam ir pienākums savu zināšanu un praktisko iespēju robežās darīt iestādei zināmus apstākļus, kurus tai nepieciešams zināt, lai konstatētu attiecīgā publisko tiesību subjekta atbildības pamatu un nodarīto zaudējumu vai kaitējuma apmēru. Ja iesniedzējs šo pienākumu nepamatoti nepilda, vēlāk, pārsūdzot iestādes lēmumu tiesā, viņš uz attiecīgajiem apstākļiem nevar atsaukties. Arī no minētā likuma 150.panta trešās daļas izriet pieteicēja pienākums savu iespēju robežās iesniegt pierādījumus. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums 6. lappuse no 11

7 ietver līdzīgu regulējumu. Proti, atbilstoši minētā likuma 11.pantam mantiskā zaudējuma atlīdzinājuma tiesiskais pamats un apmērs, kā arī personiskā kaitējuma atlīdzinājuma tiesiskais pamats tiek pierādīts ar Administratīvā procesa likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem. Attiecībā uz mantiskā zaudējuma apmēra noteikšanu minētā likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka zaudējuma apmēru nosaka, izmantojot pierādīšanas līdzekļus. [12] Senāta ieskatā pieteicējs ne iesniegumā par atlīdzinājumu iestādei, ne pieteikumā tiesai nav ar pietiekošu konkrētību norādījis uz tiem apstākļiem, kas nepieciešami, lai konstatētu personiskā kaitējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu, kā arī nav iesniedzis nevienu pierādījumu, kas pamatotu personiskā kaitējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu un apmēru. Pieteicēja norāde, piemēram, uz to, ka viņam tika atteikta vīza, pasliktinājās veselība, ir vien pieteicēja klaji apgalvojumi, ko neapstiprina neviens no likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem. Senāta ieskatā apgabaltiesa ir novērtējusi visus lietā esošos pierādījumus, tāpēc nav pamatots pieteicēja viedoklis, ka tiesa to nav darījusi. Senāts atzīst, ka apgabaltiesa pamatoti noraidīja prasījumu daļā par personiskā kaitējuma atlīdzinājumu, nekonstatējot cēloņsakarību starp prettiesisko sākotnējo lēmumu un pieteicēja norādīto kaitējumu. [13] Pieteicējs prasījumu par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu saista ar izdevumiem par juridisko palīdzību. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa paredz, ka mantiskais zaudējums ir arī zaudējums, kas saistīts ar administratīvā akta atcelšanu, un aptver arī izmaksas, kas saistītas ar juridisko palīdzību. Minētais likums stājās spēkā 2005.gada 1.jūlijā, taču administratīvais process, saistībā ar kuru pieteicējs vēlas mantisko zaudējumu atlīdzinājumu, noslēdzās ar 2005.gada 25.maija lēmumu. Kā savā praksē atzinis Senāts, pirms minētā likuma spēkā stāšanās atlīdzinājumu par pārstāvību tiesā varēja prasīt, tikai pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturto daļu, kas noteic, ka lietās, kas adresātam ir sarežģītas, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, tās pārstāvim izmaksā atlīdzību no valsts budžeta (sk. Senāta 2007.gada 4.janvāra sprieduma lietā Nr.SKA-14/ punktu). Senāts piekrīt arī apgabaltiesas secinājumam, ka ar pieteicēja iesniegto kvīti par Ls 100 samaksu nav iespējams konstatēt, vai minētais maksājums ir bijis saistīts ar konkrēto strīdus gadījumu, taču citus pierādījumus pieteicējs nav iesniedzis. Taču tam šajā gadījumā nav nozīmes, jo nav tiesiska pamata pieteicējam atlīdzināt izdevumus par juridisko palīdzību kā mantisko zaudējumu pirms Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās. 7. lappuse no 11

8 Kasācijas sūdzībā norādītās tiesību normas (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants un Administratīvā procesa likuma 38.panta sestā daļa), kas noteic personas tiesības uz juridisko palīdzību, neietver pienākumu pilnībā atmaksāt izdevumus, kas personai radušies, izmantojot minēto palīdzību. Šāds pienākums neizriet arī no starptautisko tiesību normām. Apgabaltiesa, pievienojoties rajona tiesas sprieduma argumentācijai, ir argumentēti atbildējusi uz minēto jautājumu (sk. apgabaltiesas sprieduma 5.7.punktu), tāpēc Senāts pievienojas zemāko instanču tiesu spriedumos ietvertajai argumentācijai šajā jautājumā, to atkārtoti nenorādot. [14] Apgabaltiesa ir noraidījusi arī pieteikumu daļā par morālā kaitējuma atlīdzinājumu, atzīstot, ka nav pierādīts pieteicējam nodarītais morālais kaitējums, kā arī nav konstatējama cēloņsakarība starp prettiesisko sākotnējo lēmumu un pieteicēja norādīto kaitējumu. Cēloņsakarība, kas ir viens no atlīdzinājuma pamatiem, ir objektīva saikne starp iestādes rīcību un tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība rada un nosaka šo seku iestāšanās reālu iespēju un ir galvenais faktors, kas nenovēršami radījis šīs sekas. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 11.pants noteic, ka morālā kaitējuma atlīdzinājuma tiesiskais pamats uzskatāms par pierādītu, ja ir pierādīts fiziskās personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārums. Personai ir pienākums norādīt tikai morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēru. No Administratīvā procesa likuma 93.panta pirmās daļas (iesniedzot augstākai iestādei iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu, vienlaicīgi var prasīt atlīdzinājumu) izriet, ka atlīdzinājuma tiesiskais pamats var būt arī prettiesisks sākotnējais lēmums gada 11.aprīļa lēmuma prettiesiskums ir konstatēts ar 2005.gada 25.maija lēmumu, sākotnējo lēmumu atceļot un lietvedību pārkāpuma lietā izbeidzot tāpēc, ka termiņa notecējuma dēļ pieteicējam nevarēja piemērot sodu. Savukārt apgabaltiesa atzinusi, ka sākotnējais lēmums nebija tiesisks ne tikai soda uzlikšanas termiņa neievērošanas dēļ, bet arī tāpēc, ka pie atbildības bija saukts nepareizais administratīvā pārkāpuma subjekts. Tādējādi no apgabaltiesas sprieduma izriet, ka pieteicēja darbībās vispār nebija pārkāpuma sastāva, bet sākotnēji viņš tomēr tika sodīts. Morālais kaitējums ir fiziskās personas ciešanas, kuras tai izraisījis būtisks šīs personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu prettiesisks aizskārums. Senāts ir atzinis, ka morāls kaitējums ir subjektīvs jēdziens, tie ir personas iekšēji pārdzīvojumi. Pārdzīvojumu intensitāte kādā laika posmā netiek ietekmēta no tā, ka beigās reālas sekas nav iestājušās, jo visu šo laiku persona nezina, kā situācija atrisināsies (sk. Senāta 2008.gada 3.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-103/ punktu). 8. lappuse no 11

9 Pieteicējs ir norādījis morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēru un, kā Senāts secina no pieteikuma tiesai un pieteicēja paskaidrojumiem tiesas sēdē, norādījis arī uz tiem apstākļiem, kas viņaprāt radīja morālo kaitējumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka apgabaltiesa nepamatoti secinājusi, ka nav konstatējama cēloņsakarība un nav pierādīts pieteicējam nodarīts morālais kaitējums. [15] Apgabaltiesa pilnībā ir pievienojusies rajona tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai. Tostarp rajona tiesa ir atzinusi, ka, augstākai iestādei atceļot lēmumu par pieteicēja sodīšanu, ir nodrošināta restitutio in integrum, kas tiesas ieskatā ir pietiekams atlīdzinājums konkrētajā situācijā. No minētā Senāts secina, ka apgabaltiesas spriedums ir pretrunīgs, jo, no vienas puses, ir atzīts, ka nav konstatējama cēloņsakarība morālā kaitējuma atlīdzinājumam, bet, no otras puses, tiesa tomēr ir vērtējusi atlīdzinājuma veidu. Turklāt apgabaltiesa papildus rajona tiesas spriedumā konstatētajam atzinusi, ka sākotnējais lēmums bija prettiesisks arī tāpēc, ka pie atbildības bija saukts nepareizs administratīvā pārkāpuma subjekts. Šo apstākli saistībā ar atlīdzinājumu apgabaltiesa nav vērtējusi. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 94.panta ceturtajai daļai atlīdzināšanas pienākumu var izpildīt, arī atjaunojot stāvokli, kāds pastāvēja pirms zaudējuma vai kaitējuma nodarīšanas. Savukārt, ja tas nav vai nav pilnībā iespējams vai nav adekvāti, samaksājams atbilstīgs atlīdzinājums naudā. Tādējādi, vērtējot morālā kaitējuma atlīdzināšanas veidu, tiesa, novērtējot visus konkrētās lietas apstākļus, var atzīt par piemērojamu ikvienu no citētajā tiesību normā minētajiem atlīdzinājuma veidiem. [16] Apgabaltiesa pamatoti, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 278.panta 1.punktam atstāja bez izskatīšanas pieteikumu daļā par morālā kaitējuma Ls 2000 atlīdzinājumu. Minētā tiesību norma noteic, ka tiesa atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, ja pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību. No Administratīvā procesa likuma 93.panta, kā to pareizi norādījusi apgabaltiesa, izriet, ka ar iesniegumu par atlīdzinājumu, ja pabeigta administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības, ir jāvēršas iestādē. Kā izriet no pieteicēja iesnieguma iestādei un pieteikuma tiesai (sk. lietas un lpp.), pieteicējs iestādē vērsies ar lūgumu atlīdzināt Ls 4100, tai skaitā, Ls 2000 par morālo kaitējumu, Ls 2000 par personisko kaitējumu un Ls 100 mantisko zaudējumu. Savukārt vēlākā iesniegumā Administratīvajai rajona tiesai, kā arī, sniedzot paskaidrojumus rajona tiesas sēdē, pieteicējs norādījis, ka prasījumu par morālo kaitējumu dubulto, prasot to noteikt Ls 4000 (sk. lietas 79. un 81.lpp.). Līdz ar to apgabaltiesa pamatoti secināja, ka ar 9. lappuse no 11

10 prasījumu par palielināto morālā kaitējuma atlīdzinājuma summu, proti, par Ls 2000, pieteicējs nebija vērsies iestādē. [17] Ņemot vērā iepriekš izteiktos argumentus, Senāts atzīst, ka apgabaltiesas spriedums ir atceļams daļā par morālā kaitējuma atlīdzinājuma noraidīšanu un šajā daļā lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apgabaltiesai. Taču pārējā daļā spriedums atzīstams par tiesisku. Rezolutīvā daļa Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments n o s p r i e d a Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 19.jūnija spriedumu daļā, ar kuru ir noraidīts G.K. pieteikums daļā par morālā kaitējuma atlīdzinājumu, un nosūtīt lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. Spriedums nav pārsūdzams. Senatore I.Skultāne Senators A.Guļāns Tiesnese V.Kakste 10. lappuse no 11

11 11. lappuse no 11

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.142175911 1-0132-13/15 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 10.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420415111 (A-01701-13/41) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 6.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine Lietas Nr. 114006613 Lietas arhīva Nr. 105AA-0124-13/9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine un R. Liepiņa Madonā, 2013.gada 4. novembrī, izskatīja

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada NORAKSTS Lieta Nr.A420346212 (A00964-13/44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr S P R I E D U M S NORAKSTS Lieta Nr.A42915709 SKA-274/2012 Rīgā 2012.gada 2.martā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: senatore J.Briede senators

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420387412 (A01139-13/37) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA JELGAVAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Jelgavā 2013.gada 17.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420613611 A00623-13/7 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 2.jūlijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese A.Juškeviča,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142166711 (1-0108-13/9) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 21.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi NORAKSTS Lieta Nr. 130058618 Lietvedības Nr. 1-0586-18/17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese I.Millere, ar tiesas sēžu sekretāri

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā Lietas Nr. A420559310 Lietas arhīva Nr. AA43-0708-13 SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja I.Amona, tiesneši S.Liniņa

Sīkāk

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous zvērināta advokāte Lai arī ikdienā

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.C SKC-166/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 10.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: senators refere

NORAKSTS Lieta Nr.C SKC-166/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 10.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: senators refere NORAKSTS Lieta Nr.C20392609 SKC-166/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 10.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: senators referents A.Laviņš senators V.Maksimovs senatore A.Vītola

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42037443 A03744-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 21.augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Inga Juhņeviča,

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.C SKC-92/2015 S P R I E D U M S Rīgā 2015.gada 1.jūlijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments šādā sa

NORAKSTS Lieta Nr.C SKC-92/2015 S P R I E D U M S Rīgā 2015.gada 1.jūlijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments šādā sa NORAKSTS Lieta Nr.C11077811 SKC-92/2015 S P R I E D U M S Rīgā 2015.gada 1.jūlijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments šādā sastāvā: tiesnese referente A.Vītola tiesnesis V.Jonikāns

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas SPRIEDUMS Lietas Nr. A420320513 Lietas arhīva Nr. A42-00746-14/21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, piedaloties atbildētāja

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2016.gada 8.septembrī LĒMUMS Nr.206 Par administratīvā soda uzlikšanu Administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2016/6-7/9 Izskatot 2016.gada 26.jūlijā uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr.AP/2016/6-7/9

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420350213 A03502-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs Ventspils (turpmāk Sabiedrība) profesionālās ētikas

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420476612 (A01542-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr gada 25. februārī

Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr gada 25. februārī Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr. 4 2016. gada 25. februārī Saturs Likumi 73. * 265L/12 ** Grozījumi likumā Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību...4 74. 266L/12 Grozījumi Krimināllikumā...5

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse

Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse Sorosa fonds - Latvija Projekts TIESAS NOLĒMUMU ANALĪZE UN APSPRIEŠANA Pētījums Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse Pētījuma autores: Andra Tallija

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk