EN

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EN"

Transkripts

1 LV LV LV

2 EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, COM(2008) 704 galīgā redakcija 2008/0217 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kredītvērtējuma aģentūrām {SEC(2008) 2745} {SEC(2008) 2746} LV LV

3 PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS 1.1. Vispārējais konteksts, priekšlikuma pamatojums un mērķi Kredītvērtējuma aģentūras sniedz neatkarīgus atzinumus par iespēju, ka netiks pildītas saistības, vai par gaidāmajiem zaudējumiem uzņēmumiem, valdībām, kā arī par plašu finanšu instrumentu spektru. Šos kredītvērtējumus izmanto ieguldītāji, aizņēmēji, emitenti un valdības, tādēļ tiem ir liela nozīme finanšu tirgos. Komisija gadā noteica savu regulatīvo pieeju attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām 1 un paziņoja, ka rūpīgi uzraudzīs attīstību šajā jomā. Kredītvērtējuma aģentūras, kas savu darbību veic ES, galvenokārt reglamentē Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) rīcības kodekss 2, kas ir pamatots uz brīvprātīgu noteikumu ievērošanu, kā arī šīs kredītvērtējuma aģentūras reizi gadā novērtē Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (CESR) 3. Komisija norādīja, ka apsvērs jaunus priekšlikumus, ja spēkā esošo ES noteikumu vai IOSCO rīcības kodeksa ievērošana būtu acīmredzami nepietiekama vai ja rastos jauni apstākļi, tostarp nopietnas problēmas tirgus nepilnību dēļ. Ir vispārpieņemts, ka kredītvērtējuma aģentūras ievērojami sekmēja neseno tirgus satricinājumu, jo par zemu novērtēja kredītrisku, ko rada strukturēti kredītprodukti. Lielākajai daļai paaugstinātas riska pakāpes produktu piešķīra augstāko kredītvērtējumu, tādējādi nepārprotami novērtējot par zemu lielos riskus, kas raksturīgi šādiem instrumentiem. Turklāt, kad tirgus apstākļi pasliktinājās, aģentūras nespēja ātri pielāgot kredītvērtējumus. Pašreizējā krīze ir atklājusi nepilnības kredītvērtējuma aģentūru izmantotajās metodēs un modeļos. Viens no iemesliem varētu būt kredītvērtējuma aģentūru darbošanās oligopolā tirgū, kas nodrošina ierobežotus stimulus konkurēt saistībā ar sniegto kredītvērtējumu kvalitāti. Strukturētu finanšu instrumentu kredītvērtējumu kvalitāte, kas reizēm ir zema, ir ievērojami veicinājusi pašreizējās krīzes veidošanos. Turklāt atklājās trūkumi aģentūru saziņā ar kredītvērtējumu lietotājiem. Rezultātā tika iedragāta tirgus dalībnieku uzticība kredītvērtējuma aģentūru darbībai un paļaušanās uz kredītvērtējumiem. ES finanšu ministri gada oktobrī vienojās par secinājumu kopumu attiecībā uz krīzi (ECOFIN rīcības plāns) 4, kurā ietverts priekšlikums novērtēt kredītvērtējuma aģentūru nozīmi un risināt jebkādas ar tām saistītas nepilnības. Īpaši Komisijai prasīja izskatīt iespējamos interešu konfliktus kredītvērtēšanas procesā, vērtēšanas metožu pārredzamību, kavējumus atkārtota vērtējuma veikšanā un regulatīvās apstiprinājuma procedūras Komisijas paziņojums par kredītvērtējuma aģentūrām, OV C 59, , 2. lpp. ( Rīcības kodeksa pamatprincipi kredītvērtējuma aģentūrām (pārskatīts gada maijā) CESR ir neatkarīga padomdevēja grupa, kas sniedz konsultācijas Eiropas Komisijai un ko veido ES vērtspapīru tirgu valstu uzraudzības iestādes; sk. Komisijas gada 6. jūnija lēmumu, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju, 2001/527/EK (OV L 191, , 43. lpp.). CESR uzdevums ir uzlabot koordināciju starp vērtspapīru regulatoriem, konsultēt Eiropas Komisiju un nodrošināt Kopienas tiesību aktu saskaņotāku un savlaicīgāku īstenošanu dalībvalstīs ikdienā. LV 2 LV

4 Lai precizētu aģentūru nozīmi un novērtētu vajadzību piemērot regulatīvus pasākumus, gada rudenī Komisija pieprasīja CESR un Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupas 5 konsultācijas. Apmēram tajā pašā laikā citas valstis arī sāka šajā jomā ieviest reformas (ASV, Japāna), un kopš tā laika par šo jautājumu svarīgus ziņojumus ir sagatavojusi IOSCO 6, Finanšu stabilitātes forums (FSF) 7 un Globālās finanšu sistēmas komiteja (CGFS) 8. Tikmēr arī pašas kredītvērtējuma aģentūras ir izklāstījušas dažas reformas, ko tās ir gatavas ieviest 9. Nešķiet, ka pašregulācija, kas pamatota uz brīvprātīgu IOSCO kodeksa noteikumu ievērošanu, nodrošinātu piemērotu, uzticamu risinājumu nozares strukturālajām nepilnībām. Lai gan nozare ir ierosinājusi vairākas pašregulācijas shēmas, lielākā daļa šo shēmu nav bijušas pietiekami spēcīgas vai striktas, lai risinātu nopietnās problēmas un atjaunotu uzticību tirgos. Turklāt dažu kredītvērtējuma aģentūru individuālās pieejas neietekmētu visu tirgu, kas nepieciešams, lai ieviestu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES un vēlams arī pasaulē. Runājot par pamatprasībām, par globālu kritēriju Komisija uzskata pārskatīto IOSCO rīcības kodeksu. Tomēr kodeksam ir daži ierobežojumi, kas jāpārvar, lai tajā paredzētie noteikumi būtu pilnībā piemērojami. Daži IOSCO noteikumi ir samērā abstrakti un vispārīgi; tie ir jāprecizē un dažos gadījumos jākonsolidē, lai tie kļūtu efektīvāki un vieglāk piemērojami praksē. Vissvarīgāk ir tas, ka kodekss neparedz īstenošanas mehānismu, bet tikai aicina kredītvērtējuma aģentūras ziņot par iemesliem, ja tās neievēro kodeksu ( ievēro vai paskaidro pieeja). Pats kodekss ir atvērts papildinājumiem ar piemērojamiem noteikumiem. Tajā skaidri noteikts, ka kredītvērtējuma aģentūrām jāievēro tās jurisdikcijas tiesību akti un noteikumi, kurā tās veic savu darbību, un ka šie tiesību akti var ietvert tieši kredītvērtējuma aģentūrām piemērojamus noteikumus, kuros var tikt iekļauti kodeksa elementi. ASV, kur lielākajai daļai kredītvērtējuma aģentūru, kas ES veic plašu darbību, atrodas mātesuzņēmumi, kopš gada vasaras kredītvērtējuma aģentūrām piemēro noteikumus un uzraudzību 10. Ņemot vērā kredītvērtēšanas globālo nozīmi, ir svarīgi ieviest vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp ES un ASV, nosakot tādu tiesisko regulējumu ES, kas salīdzināms ar ASV piemēroto regulējumu un pamatots uz tādiem pašiem principiem. Ņemot vērā šos apsvērumus, šim regulas priekšlikumam ir četri vispārējie mērķi, lai uzlabotu kredītvērtējumu izsniegšanas procesu: Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupa (ESME) ir padomdevēja iestāde, kas konsultē Komisiju, ko veido vērtspapīru tirgu praktiķi un eksperti un ko gada aprīlī izveidoja Komisija, un to reglamentē Komisijas gada 30. marta Lēmums 2006/288/EK par Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupas izveidošanu juridisku un ekonomisku konsultāciju sniegšanai jautājumos par ES vērtspapīru direktīvu piemērošanu (OV L 106, , 14. lpp.). Rīcības kodeksa pamatprincipi kredītvērtējuma aģentūrām (pārskatīts gada maijā) FSF ziņojums par tirgu un iestāžu elastīguma uzlabošanu, gada 7. aprīlis, CGFS dokuments Nr. 32: Kredītvērtējums strukturētās finansēs kas notika nepareizi un ko ir iespējams darīt, lai risinātu šīs nepilnības? gada jūlijs, Piemēram, Standards and Poor s iesniedza reformu plānu, kurā bija iekļauti tādi pasākumi kā ieinteresēto pušu ombuda iecelšana, publisks gada pārskats par pārvaldības procesiem, ko sagatavo neatkarīga firma, un klientu rotācija analītiķiem. Moody s ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu kredītvērtēšanas procesā izmantoto datu kvalitāti. Fitch ir nošķīrusi savus darījumus, kas nav saistīti ar kredītvērtēšanu, atsevišķā struktūrvienībā un ir ieviesusi izmaiņas savās strukturētajās finanšu operācijās, lai kredītvērtējuma pārskatīšanas procesā atbalstītu objektivitāti un saskaņotību. ASV gada Kredītvērtējuma aģentūru reformu akts stājās spēkā gada 27. jūnijā, un ar to nosaka tiesisko regulējumu valstī atzītu statistisko kredītvērtējuma organizāciju (NRSRO) reģistrēšanai. LV 3 LV

5 pirmkārt, nodrošināt, ka kredītvērtējuma aģentūras kredītvērtēšanas procesā izvairās no interešu konfliktiem vai vismaz tos pienācīgi pārvalda; otrkārt, uzlabot kredītvērtējuma aģentūru izmantotās metodikas kvalitāti un vērtējumu kvalitāti; treškārt, palielināt pārredzamību, kredītvērtējuma aģentūrām nosakot informācijas atklātības pienākumu; ceturtkārt, nodrošināt efektīvu reģistrācijas un uzraudzības regulējumu, izvairoties no labvēlīgākas tiesas izvēles iespējas un regulatīvās arbitrāžas starp ES jurisdikcijām. Komisija ir paredzējusi izstrādāt tiesisko regulējumu kredītvērtējumu izsniegšanai, lai nodrošinātu augstu ieguldītāju uzticības un patērētāju aizsardzības līmeni Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā Kopienas tiesību akti attiecas tikai uz diviem konkrētiem kredītvērtēšanas aspektiem. Lai gan Direktīvas 2003/125/EK 11, ar ko īsteno Direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 12, nozīmē kredītvērtējumi nav ieteikumi, Direktīvas 2003/125/EK 10. apsvērumā sacīts, ka kredītvērtējuma aģentūrām jāapsver iespēja pieņemt iekšējo politiku un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu, ka to publicētie kredītvērtējumi ir godīgi atspoguļoti un ka tie pienācīgi dara zināmas atklātībai jebkādas būtiskas intereses vai interešu konfliktus saistībā ar finanšu instrumentiem vai emitentiem, uz kuriem attiecas to kredītvērtējumi. Kapitāla prasību direktīva 13 (2006/48/EK) paredz ārējā kredītvērtējuma izmantošanu, lai noteiktu riska svērumus un izrietošās kapitāla prasības, ko piemēro bankai vai ieguldījumu sabiedrības riskam. Ārējo kredītvērtējumu šādam nolūkam var izmantot tikai tad, ja ārējo kredītu novērtēšanas institūciju (ĀKNI), kas veic riska novērtējumu, ir atzinušas kompetentās iestādes. Atzīšanas mehānisms ir izklāstīts Kapitāla prasību direktīvas VI pielikuma 2. daļā. Kompetentās valsts iestādes var atzīt ĀKNI tikai tad, ja tā atbilst tādām prasībām kā objektivitātes, neatkarības, pastāvīgas pārskatīšanas, ticamības un pārredzamības prasības. Lai sekmētu konverģenci, Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (CEBS) ir pieņēmusi pamatnostādnes par ĀKNI atzīšanu Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un ietekmes novērtējums Kā izklāstīts 1.1. iedaļā, gada rudenī Komisija pieprasīja Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) un Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupai (ESME) sniegt konsultācijas par dažādiem kredītvērtējuma aģentūru darbības aspektiem un kredītvērtējuma aģentūru Komisijas gada 22. decembra Direktīva 2003/125/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz ieguldījumu rekomendāciju godīgu atspoguļošanu un interešu konfliktu paziņošanu atklātībai (OV L , 73. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes gada 28. janvāra Direktīva 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (OV L 96, , 16. lpp.). Eiropas Parlamenta un Padomes gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (OV L 177, , 1. lpp.). Ārējo kredītu novērtēšanas institūciju atzīšanas pamatnostādnes (GL07), gada 20. janvāris, LV 4 LV

6 darbību un nozīmi finanšu tirgos, jo īpaši strukturētajās finansēs. Abas grupas organizēja plašas apspriedes ar ieinteresētajām pusēm, nodrošinot Komisijai plašāku skatījumu un vairāk liecību par kredītvērtējuma aģentūru nozīmi strukturētajās finansēs saistībā ar paaugstinātas riska pakāpes satracinājumu tirgū. Vienlaikus cieši sekojot CESR un ESME darba attīstībai, Komisija organizēja diskusijas ar kredītvērtējuma aģentūrām un uzklausīja komentārus no citām ieinteresētajām pusēm, arī nozares asociācijām apdrošināšanas, vērtspapīru un banku sektorā, kā arī informācijas sniedzējiem. Internetā atklātas apspriedes organizēja no gada 31. jūlija līdz gada 5. septembrim 15. Izpētē apkopotajās atbildēs bija pārstāvētas kredītvērtējuma aģentūras, bankas, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas uzņēmumi, fondu vadītāji, uzraudzības un pārvaldes iestādes, finanšu ministrijas, centrālās bankas un citas ieinteresētās puses, kas sniedza vai nu individuālas, vai arī grupu atbildes Ietekmes novērtējums Saskaņā ar labāka regulējuma politiku Komisija veica politikas alternatīvu ietekmes novērtējumu. Tika apskatītas četras iespējas. 1. iespēja. Status quo saglabāšana (pašregulācijas pieeja, kas pamatota uz IOSCO kodeksu un ko papildina ar kredītvērtējuma aģentūru individuālām iniciatīvām). 2. iespēja. Eiropas rīcības kodeksa izstrāde un iestādes izveidošana, lai pārraudzītu, kā kredītvērtējuma aģentūras ievēro kodeksu, taču nepiešķirot šai iestādei īstenošanas pilnvaras. 3. iespēja. (Nesaistoša) Komisijas ieteikuma publicēšana. 4. iespēja. Tiesību akti, lai izveidotu reģistrēšanas un uzraudzības regulējumu kredītvērtējuma aģentūrām. Katra no šīm četrām politikas iespējām tika novērtēta, izmantojot četrus kritērijus: efektivitāte 17, noteiktība 18, kopējais regulējums 19 un elastīgums 20. Iespējai, kas paredz tiesību aktu izstrādi, bija acīmredzamas priekšrocības attiecībā pret citām politikas iespējām, it īpaši saistībā ar tās efektivitāti un noteiktību, jo citas iespējas (pašregulācijas pieejas vai ieteikums) nevar nodrošināt juridiski saistošus noteikumus un īstenošanas mehānismu. Turklāt tiesību akti ir labākā iespēja, lai nodrošinātu kopēju regulējumu visā ES un efektīvu līdzsvaru attiecībā pret citām svarīgām jurisdikcijām, īpaši ASV Kopā tika saņemtas 82 atbildes. Atbildes publicēja vietnē: s&vm=detailed&sb=title. Kādā mērā pasākums sasniedz 1.1. iedaļā minētos mērķus. Ieinteresēto pušu uzticība noteikumiem. Kādā mērā kredītvērtējuma aģentūru darbības regulējumu reglamentē vienādas prasības visās dalībvalstīs. Kādā mērā attiecīgā politikas iespēja sekmē kredītvērtējuma aģentūru darbību dalībvalstīs. Elastīgums arī ietekmē izmaksas, ar ko sastopas kredītvērtējuma aģentūras. LV 5 LV

7 2. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 2.1. Juridiskais pamats Priekšlikums ir pamatots uz EK līguma 95. pantu. 2.2 Subsidiaritāte un proporcionalitāte Komisijas priekšlikums reglamentēt kredītvērtējuma aģentūras ir saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts EK līguma 5. panta 2. punktā, kas paredz, ka Kopiena īsteno rīcību tikai tad, ja dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt ierosinātās rīcības mērķus un ja tādējādi šīs rīcības mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, un ka Kopiena īsteno rīcību tikai tādā mērā, lai šos mērķus sasniegtu. Kredītvērtējuma aģentūru darbība ir globāla. Vienā dalībvalstī esošas kredītvērtējuma aģentūras izsniegtos vērtējumus izmanto un uz tiem paļaujas tirgus dalībnieki visā ES. Tiesiska regulējuma nepilnības vai neesība attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām vienā konkrētā dalībvalstī varētu negatīvi ietekmēt tirgus dalībniekus un finanšu tirgus visā ES. Tādēļ ir nepieciešami pareizi regulējošie noteikumi, kas piemērojami visā ES, lai aizsargātu ieguldītājus un tirgus no iespējamām kļūmēm. Ir nepieciešams noteikt kopēju noteikumu sistēmu attiecībā uz to kredītvērtējumu kvalitāti, ko izmantos finanšu iestādes, kuras reglamentē Kopienā saskaņoti noteikumi. Pretējā gadījumā pastāvētu risks, ka dalībvalstis valstu līmenī piemēros atšķirīgus pasākumus. Tam būtu tieša negatīva ietekme uz iekšējo tirgu, un tas radītu šķēršļus tirgus pareizai darbībai, jo kredītvērtējuma aģentūrām, kas izsniedz kredītvērtējumus, kurus izmanto Kopienas finanšu iestādes, dažādās dalībvalstīs piemērotu dažādus noteikumus. Visbeidzot, ņemot vērā kredītvērtējumu globālo raksturu un ietekmi, ko tie atstāj visā pasaulē, ir svarīga to noteikumu globāla konverģence, kuri reglamentē kredītvērtējumu izsniegšanu, nodrošinot vienlīdz augstu ieguldītāju uzticamības un patērētāju aizsardzības līmeni. Dažādi valstu noteikumi Eiropas Savienībā sarežģītu šo konverģences procesu un varētu iedragāt ES stāvokli salīdzinājumā ar svarīgiem režīmiem citās pasaules vietās. Ierosinātā regula ir arī proporcionāla, kā to paredz EK līguma 5. panta 3. punkts. Tā neattiecas uz visām kredītvērtējuma aģentūrām, bet tikai uz tām, kuru kredītvērtējumus finanšu iestādes izmanto regulatīviem nolūkiem, t.i., kredītvērtējumi ar potenciāli lielu ietekmi uz finanšu sistēmu. Daudzi no regulas pamatnoteikumiem izriet no IOSCO kodeksa. Tas ievērojami ierobežos piemērošanas izmaksas, jo daudzas kredītvērtējuma aģentūras jau brīvprātīgi ievēro kodeksa noteikumus. Priekšlikumā ņem vērā lielākajās trešās valstīs spēkā esošos noteikumus, lai panāktu atbilstību to kredītvērtējuma aģentūru darbības modelim, ko izmanto pasaulē, taču tajā arī aplūko mazākas aģentūras, kuras izmanto mazāk sarežģītu darbības modeli Instrumenta izvēle ES tiesību akti, šķiet, ir vienīgā iespēja, kas varētu pietiekami aizsargāt ieguldītājus un Eiropas finanšu tirgus pret risku, ko rada kredītvērtējuma aģentūru ļaunprātīga darbība. Ir nepieciešama vienota pieeja, lai izveidotu regulējumu, ar ko dalībvalstu kompetentās iestādes var nodrošināt, ka kredītvērtējuma aģentūras konsekventi piemēro jauno prasību kopumu visā 21 Sk. 6. panta 5. punktu. LV 6 LV

8 Kopienā. Regula savas tiešās ietekmes dēļ ir vislabākais instruments, ar ko nodrošināt saskaņotu un vienotu pieeju visā Eiropas Savienībā. Pašreiz nevienā no dalībvalstīm nepastāv visaptverošs reģistrēšanas un uzraudzības režīms attiecībā uz kredītvērtējumu izsniegšanu. Tādēļ direktīva, kas dalībvalstīm nodrošina ievērojamu elastību saistībā ar lēmuma pieņemšanu par to, kā pielāgot savus valsts juridiskos noteikumus jaunajam regulējumam, nav efektīva. Tā kā regulu dalībvalstīs nav nepieciešams transponēt, ar to var nekavējoties piemērot vienoto regulējumu, ka nepieciešams ātri atjaunot tirgus uzticību kredītvērtēšanas darbībām. Regula arī nozarei uzliek mazāku slogu, jo visā Eiropas Savienībā piemēros vienotu Kopienas noteikumu kopumu Komitoloģija Priekšlikums ir pamatots uz Lamfalisī procedūru finanšu pakalpojumu reglamentēšanai. Ierosinātās regulas galvenā daļa ievieš principus, lai nodrošinātu, ka i) kredītvērtējumu izsniegšanu neietekmē interešu konflikti, ii) izsniegtajam kredītvērtējumam ir augsta kvalitāte, un iii) kredītvērtējuma aģentūras darbojas pārredzami. Tehniskie dati, kas nepieciešami, lai precizētu šīs regulas principus, ir noteikti regulas I un II pielikumā. Lai būtu iespējams ātri pielāgot regulu jebkādai jaunai attīstībai, kas skar kredītvērtēšanas darbības, pielikumos ietvertos tehnisko noteikumus var grozīt saskaņā ar Padomes gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK 22. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 2.5 Priekšlikuma saturs Piemērošanas joma (2. pants) Priekšlikums ievieš juridiski saistošu reģistrēšanas un uzraudzības režīmu attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām, kas izsniedz kredītvērtējumus, kurus galvenokārt paredzēts izmantot regulatīviem nolūkiem kredītiestādēs, ieguldījumu sabiedrībās, apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumos, kolektīvo ieguldījumu shēmās un pensiju fondos Neatkarība un izvairīšanās no interešu konfliktiem (5. 6.pants un I pielikuma A, B un C iedaļa) Ārkārtīgi svarīgi ir turpmāki uzlabojumi attiecībā uz organizatoriskām prasībām un interešu konfliktiem, ja kredītvērtējuma aģentūras vēlas atgūt tirgu uzticību. Tam nepieciešamas reformas aģentūru iekšējās pārvaldības struktūrā, ieviešot pareizu iekšēju kontroli un pareizu pakļautības sistēmu, kas skaidri nošķir kredītvērtēšanas funkcijas no uzņēmējdarbības stimuliem. Ārējo uzraudzību nostiprina iekšējā disciplīna, uzliekot kredītvērtējuma aģentūras administratīvās vai uzraugošās valdes neatkarīgajiem locekļiem bez izpildpilnvarām 22 Padomes gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, , 23. lpp.) un ko groza ar Padomes gada 17. jūlija Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, , 11. lpp.). LV 7 LV

9 konkrētus pienākumus nodrošināt efektīvu kontroli (5. pants un I pielikuma A iedaļas 2. punkts). Lai nodrošinātu kredītvērtējumu neatkarību, kredītvērtējuma aģentūrām prasa novērst interešu konfliktus un/vai pienācīgi pārvaldīt šos konfliktus, ja no tiem nav iespējams izvairīties. Aģentūrām ir jāatklāj pilnīga informācija par interešu konfliktiem, un tas jādara laikus, skaidri, precīzi, atbilstīgi konkrētajam konfliktam un redzamā veidā, kā arī aģentūrām ir jāreģistrē visi būtiskie apdraudējumi kredītvērtējuma aģentūras vai tās kredītvērtēšanas procesā iesaistīto darbinieku neatkarībai kopā ar aizsargpasākumiem, kas tikuši piemēroti, lai mazinātu šos apdraudējumus. Aģentūrām ir jāierobežo sava darbība, veicot tikai kredītvērtēšanas un saistītas darbības un neiekļaujot konsultāciju vai padomdevēju pakalpojumus (5. pants un I pielikuma B iedaļa). Aģentūrām jāpieņem piemērota iekšējā politika un procedūras, lai norobežotu kredītvērtēšanā iesaistītos darbiniekus no interešu konfliktiem un nodrošinātu kredītvērtēšanas un pārskatīšanas procesa kvalitāti, integritāti un vispusību. Šajā saistībā aģentūrām ir savās kredītvērtēšanas darbībās jāiesaista pietiekams skaits darbinieku ar piemērotām zināšanām un pieredzi, kā arī jāveic piemēroti rotācijas pasākumi attiecībā uz analītiķiem un personām, kas apstiprina kredītvērtējumus (6. pants un I pielikuma C iedaļa). Kredītvērtēšanas procesā iesaistīto darbinieku atalgojums pirmām kārtām jānosaka atbilstīgi viņu darba kvalitātei, precizitātei, vispusībai un integritātei (6. panta 6. punkts) Kredītvērtējumu kvalitāte (7. pants) Kredītvērtējumu mērķis ir nodrošināt ticamu un pareizu aizņēmēja vai emitenta kredītriska analīzi, pamatojoties uz pieejamo informāciju un ekonomisko analīzi. Daudzi ieguldītāji paļaujas uz kredītvērtējuma aģentūrām, jo viņiem nav zināšanu un/vai resursu (laika un naudas ziņā), lai veiktu kredītriska analīzi. Turklāt kredītvērtējuma aģentūru rīcībā nereti ir informācija, kas nav plaši pieejama tirgus dalībniekiem. Tātad teorētiski kredītvērtējuma aģentūru izsniegtie kredītvērtējumi ir efektīvs līdzeklis, ar ko ieguldītājiem izmērīt un pārvaldīt kredītrisku, bet tikai tādā gadījumā, ja šie kredītvērtējumi ir pareizi un kvalitatīvi. Ierosinātās regulas mērķis ir uzlabot kredītvērtējumu kvalitāti, taču tā neatbrīvo ieguldītājus no vajadzības izmantot spriešanas spējas un uzticamības pārbaudes saistībā ar paļaušanos uz kredītvērtējumiem, kad viņi pieņem lēmumus par ieguldījumiem; regula arī neapdraud kredītvērtēšanas procesa vai pašu kredītvērtējumu neatkarību, par ko kredītvērtējuma aģentūra joprojām ir pilnībā atbildīga. Lai ļautu pieredzējušiem tirgus dalībniekiem (bankas un citi institucionālie ieguldītāji) pārbaudīt izmantoto metodiku pareizumu un pārbaudīt kredītvērtējuma aģentūras izsniegto kredītvērtējumu, kā arī lai palielinātu tirgus disciplīnu, kredītvērtējuma aģentūrām ir jāatklāj informācija par metodikām, modeļiem un galvenajiem pieņēmumiem, ko tās izmanto kredītvērtēšanas procesā. Metodes regulāri jāatjauno un jāpārskata. Ja aģentūra izmaina savu kredītvērtēšanas metodiku, tai nekavējoties jāinformē, kurus kredītvērtējumus šīs izmaiņas visticamāk skars, un tie nekavējoties jāpārskata. Kredītvērtējuma aģentūrām ir arī nepārtraukti jāpārskata kredītvērtējumi. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka kredītvērtējumi tiek atjaunoti un reaģē uz izmaiņām finanšu apstākļos. Šim noteikumam ir jānovērš tas, ka kredītvērtējuma aģentūras koncentrē savus centienus un resursus uz sākotnējo kredītvērtējumu un neveic turpmāku pārraudzību, kas var kaitēt kredītvērtējumu kvalitātes uzturēšanai. LV 8 LV

10 Informācijas atklātības un pārredzamības pienākumi ( pants un I pielikuma B, D un E iedaļas) Pašreizējā krīze atklāja nepilnības metodēs un modeļos, ko aģentūras izmanto, lai veiktu kredītvērtējumu strukturētiem finanšu instrumentiem, kuri bija finansiāli izstrādāti, lai nodrošinātu augstu uzticamības līmeni ieguldītājiem, kā arī nepilnības aģentūru saziņā ar tirgiem un ieguldītājiem gan attiecībā uz strukturēto finanšu instrumentu kredītvērtējuma raksturu un ierobežojumu, gan uz kritiskiem paraugpieņēmumiem. Priekšlikums uzliek kredītvērtējuma aģentūrām pienākumu neselektīvi un laikus atklāt informāciju par kredītvērtējumiem, ja vien kredītvērtējumus nesniedz tikai saskaņā ar pasūtījumu. Priekšlikums mēģina panākt, lai ieguldītāji varētu atšķirt strukturētu produktu kredītvērtējumus no tradicionālu produktu kredītvērtējumiem (uzņēmumu, suverēni), pieprasot izmantot citu kredītvērtēšanas kategoriju strukturētajiem finanšu instrumentiem vai sniegt papildu informāciju par šo instrumentu riska iezīmēm. Īpašas informācijas atklātības prasības attiecas uz nepasūtītiem kredītvērtējumiem (8. pants). Lai nodrošinātu, ka iekšējie procesi un procedūras ir pietiekami pārredzamas, kredītvērtējuma aģentūrām ir jāpublisko konkrēta svarīga informācija, piemēram, par interešu konfliktiem, metodikām un galvenajiem kredītvērtēšanas pieņēmumiem, kā arī par to atalgojuma politikas vispārējām iezīmēm. Aģentūrām ir arī periodiski jāatklāj dati par iepriekšējo saistību nepildīšanas statistiku katrā kredītvērtēšanas kategorijā, un aģentūrām ir kompetentajām iestādēm jāsniedz konkrēti dati, piemēram, 20 pēc ieņēmumiem vislielāko klientu saraksts (9. pants un I pielikuma E iedaļa). Lai nodrošinātu, ka ir pieejami svarīgi, standartizēti dati par kredītvērtējuma aģentūru darbību, kas ļautu tirgus dalībniekiem veikt salīdzinājumus visā nozarē, CESR jāizveido publiski pieejams centrālais repozitorijs ar šādiem datiem (9. panta 2. punkts). Lai atjaunotu sabiedrības uzticību kredītvērtēšanas darbībām, kredītvērtējuma aģentūrām jāpublicē gada pārredzamības ziņojums (10. pants un I pielikuma E iedaļas III daļa) un jāveic savu darbību uzskaite (5. 7. pants un I pielikuma B iedaļa punkts) Reģistrēšana ( pants) un uzraudzība ( pants) To kredītvērtējuma aģentūru darbība, kuru kredītvērtējumus ir paredzējušas izmantot finanšu iestādes regulatīviem nolūkiem, lai panāktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem, būs iepriekš jāreģistrē. Priekšlikums paredz nosacījumus un procedūru šīs reģistrācijas piešķiršanai vai anulēšanai ( pants). Kredītvērtēšanas darbībai, ko veikusi kredītvērtējuma aģentūra Eiropas Savienībā, ir sekas visos ES tirgos; tādejādi reģistrācijas procesā ir jāiesaistās visiem Eiropas Savienības regulatoriem. Priekšlikums ievieš vienotu reģistrācijas sākumpunktu CESR, kas atrodas vislabākajā pozīcijā, lai nodrošinātu vienas pieturvietas principu attiecībā uz pieteikumiem un centrālo punktu visu ES valstu regulatoru informēšanai un koordinēšanai. Par kredītvērtējuma aģentūras reģistrēšanu un uzraudzību atbildīga ir kompetentā iestāde mītnes dalībvalstī, t.i., tā dalībvalsts, kurā atrodas kredītvērtējuma aģentūras juridiskā adrese. Šī kompetentā iestāde atrodas vislabākajā pozīcijā attiecība uz fizisko klātieni, lai cieši uzraudzītu kredītvērtējuma aģentūru. Īpaši noteikumi ir ierosināti arī attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūru grupām; izskatot reģistrācijas pieteikumus, ko iesniegusi kredītvērtējuma aģentūru grupa, attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir jāapsver grupas LV 9 LV

11 struktūra un jāvienojas par koordinatoru, kurš būs atbildīgs par reģistrācijas procesa koordinēšanu (14. pants). Lai darbotos kā vienots sākumpunkts, CESR cieši jāiesaistās reģistrācijas procesā no paša sākuma, un tai jābūt tiesīgai sniegt konsultācijas par reģistrācijas piešķiršanu vai anulēšanu, ko veic mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde, kā arī CESR var pieprasīt atkārtoti izskatīt lēmumu projektus (17. pants). Reģistrācija stājas spēkā pēc tam, kad Komisija to publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (14. pants). Komisija regulāri publicē atjaunotu reģistrēto kredītvērtējuma aģentūru sarakstu. Priekšlikums izveido mehānismu, lai nodrošinātu efektīvu šīs regulas īstenošanu. Tas kompetentajām iestādēm piešķir nepieciešamās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka kredītvērtējuma aģentūras ievēro šo regulu visā Kopienā. Veicot savus pienākumus, kompetentās iestādes neiejaucas kredītvērtējumu saturā (20. panta 1. punkts). Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību, priekšlikumā prasīti īpaši sadarbības veidi starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm nolūkā veicināt kopēju uzraudzības kultūru. Tas arī paredz labāku sadarbību kredītvērtējuma aģentūru grupas gadījumā, koordinatoram koordinējot uzraudzības darbības (25. pants). Ņemot vērā kredītvērtēšanas darbību starptautisko raksturu, ir arī nepieciešams paredzēt informācijas apmaiņu ar trešām valstīm (29. pants) Ietekme uz budžetu Priekšlikums neietekmē Kopienas budžetu. LV 10 LV

12 2008/0217 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kredītvērtējuma aģentūrām (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 23, saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 24, tā kā (1) Kredītvērtējuma aģentūrām ir svarīga nozīme pasaules vērtspapīru tirgos un banku nozarē, jo to kredītvērtējumus izmanto ieguldītāji, aizņēmēji, emitenti un valdības, lai pieņemtu informētus lēmumus par ieguldījumiem un finansēm. Kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas uzņēmumi, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas var izmantot šos kredītvērtējumus kā atsauces, lai aprēķinātu sev nepieciešamo kapitālu maksātspējas nodrošināšanai vai lai aprēķinātu savu ieguldījumu darbību riskus. Tādējādi kredītvērtējumiem ir svarīga ietekme uz ieguldītāju un patērētāju uzticību un paļāvību. Tādēļ ir būtiski, ka Kopienā izmantotie kredītvērtējumi ir neatkarīgi, objektīvi un ļoti kvalitatīvi. (2) Pašlaik lielākajai daļai kredītvērtējuma aģentūru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas. Vairākums dalībvalstu nereglamentē kredītvērtējuma aģentūru darbības vai kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumus. Neraugoties uz kredītvērtējumu lielo nozīmi finanšu tirgu funkcionēšanā, kredītvērtējuma aģentūrām tikai ierobežotā mērā piemēro Kopienas tiesību aktus, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes gada 28. janvāra Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām 25. Bez tam uz kredītvērtējuma aģentūrām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes gada OV C, lpp. OV C, lpp. OV L 96, , 16. lpp. LV 11 LV

13 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību 26. Tādēļ ir svarīgi paredzēt noteikumus, kas nodrošina, ka visi kredītvērtējumi, kurus izmanto finanšu iestādes, ko reglamentē Kopienas tiesību akti, ir ļoti kvalitatīvi un ka tos izsniedz kredītvērtējuma aģentūras, kurām piemēro stingras prasības. Komisija un tās starptautiskie partneri turpinās strādāt, lai nodrošinātu to noteikumu konverģenci, ko piemēro kredītvērtējuma aģentūrām. (3) Kredītvērtējuma aģentūras brīvprātīgi var piemērot Rīcības kodeksa pamatprincipus kredītvērtējuma aģentūrām, ko pieņēma Starptautiskā vērtspapīru komisiju organizācija (turpmāk tekstā IOSCO kodekss). Komisijas gada paziņojumā par kredītvērtējuma aģentūrām 27 Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (turpmāk tekstā CESR) aicināja uzraudzīt IOSCO kodeksa ievērošanu un reizi gadā Komisijai iesniegt ziņojumu. (4) Eiropadome, kas tikās gada 13. un 14. martā, vienojās par secinājumu kopumu, lai reaģētu uz galvenajām finanšu sistēmā atklātajām nepilnībām. Viens no mērķiem bija uzlabot tirgus funkcionēšanu un stimulu struktūras, ietverot kredītvērtējuma aģentūru nozīmi. (5) Uzskata, ka kredītvērtējuma aģentūras savos kredītvērtējumos pietiekami un laikus neatspoguļoja to, ka tirgus apstākļi pasliktinās. Šo kļūmi vislabāk var izlabot, izmantojot pasākumus, kas saistīti ar interešu konfliktiem, kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūru pārredzamību, to iekšējo pārvaldību un kredītvērtējuma aģentūru darbību uzraudzību. Tiem, kas izmanto kredītvērtējumus, nav akli uz tiem jāpaļaujas. Viņiem jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un jāveic pašiem sava analīze, kā arī jāveic uzticamības pārbaudes saistībā ar savu paļaušanos uz šādiem kredītvērtējumiem. (6) Ir nepieciešams noteikt kopēju noteikumu sistēmu attiecībā uz to kredītvērtējumu kvalitāti, ko izmantos finanšu iestādes, kuras Kopienā reglamentē saskaņoti noteikumi. Pretējā gadījumā pastāvētu risks, ka dalībvalstis valsts līmenī piemēros atšķirīgus pasākumus. Tam būtu tieša negatīva ietekme uz iekšējā tirgus labu funkcionēšanu un tas to kavētu, jo kredītvērtējuma aģentūrām, kas izsniedz kredītvērtējumus izmantošanai Kopienas finanšu iestādēs, dažādās dalībvalstīs piemērotu atšķirīgus noteikumus. Turklāt atšķirīgas kredītvērtējumu kvalitātes prasības varētu radīt atšķirīgus ieguldītāju un patērētāju aizsardzības līmeņus. (7) Lai izvairītos no potenciālajiem interešu konfliktiem, kredītvērtējuma aģentūrām savas darbības jāierobežo, izsniedzot tikai kredītvērtējumus. Kredītvērtējuma aģentūrai nav jāļauj sniegt konsultāciju vai padomdevējas pakalpojumus. Jo īpaši kredītvērtējuma aģentūrai nav jāiesniedz priekšlikumi vai ieteikumi attiecībā uz strukturētā finanšu instrumenta izstrādi. Tomēr kredītvērtējuma aģentūrām jāļauj sniegt papildu pakalpojumus, ja tas nerada potenciālus interešu konfliktus saistībā ar kredītvērtējumu izsniegšanu. (8) Kredītvērtējuma aģentūrām jāievieš piemērota iekšējā politika un procedūras saistībā ar kredītvērtēšanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem, lai novērstu interešu konfliktus OV L 177, , 201. lpp. OV C 59, , 2. lpp. LV 12 LV

14 un vienmēr nodrošinātu kredītvērtēšanas un pārskatīšanas procesa kvalitāti, integritāti un vispusību. (9) Kredītvērtējuma aģentūrām jāizvairās no interešu konfliktsituācijām un pienācīgi jāpārvalda šie konflikti, ja no tiem nevar izvairīties, lai nodrošinātu savu neatkarību. Kredītvērtējuma aģentūrām laikus jāatklāj informācija par interešu konfliktiem. Tām arī jāved uzskaite, reģistrējot visus svarīgos apdraudējumus kredītvērtējuma aģentūras un kredītvērtēšanas procesā iesaistīta darbinieka neatkarībai, kā arī aizsargpasākumus, kas piemēroti, lai mazinātu šos apdraudējumus. (10) Lai nodrošinātu kredītvērtēšanas procesa neatkarību attiecībā pret kredītvērtējuma aģentūras kā uzņēmuma uzņēmējdarbības interesēm, kredītvērtējuma aģentūrām jānodrošina, ka administratīvajā vai uzraudzības valdē iekļauj vismaz trīs biedrus bez izpildpilnvarām, kuriem jābūt neatkarīgiem saskaņā ar Komisijas Ieteikuma 2005/162/EK III iedaļas 13. punktu par biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru bez izpildpilnvarām vai padomes locekļu un (direktoru) padomes komiteju lomu 28. Turklāt ir nepieciešams, lai administratīvās vai uzraudzības valdes biedru vairākumam, arī visiem neatkarīgajiem biedriem, ir pietiekamas zināšanas finanšu pakalpojumu jomā. (11) Lai izvairītos no interešu konfliktiem, administratīvās vai uzraudzības valdes biedru atalgojumam nav jābūt atkarīgam no aģentūras uzņēmējdarbības rādītājiem. (12) Kredītvērtējuma aģentūrai jānodrošina pietiekams skaits darbinieku ar piemērotām zināšanām un pieredzi savu kredītvērtēšanas darbību veikšanai. Jo īpaši kredītvērtējuma aģentūrai jānodrošina, ka tiek nodrošināti piemēroti cilvēkresursi un finanšu resursi kredītvērtējumu izsniegšanai, kā arī to uzraudzībai un atjaunošanai. (13) Ilgstošas attiecības ar vienām un tām pašām vērtējamām juridiskajām personām vai ar tām saistītām trešām pusēm varētu kompromitēt analītiķu un to personu neatkarību, kas apstiprina kredītvērtējumus. Tādēļ šiem analītiķiem un personām jāpiemēro rotācijas mehānisms. (14) Kredītvērtējuma aģentūrām jāizmanto vērtēšanas metodikas, kas ir stingras, sistemātiskas, nepārtrauktas un noved pie kredītvērtējumiem, kuriem var piemērot uz iepriekšējas pieredzes pamatotu pārbaudi. Kredītvērtējuma aģentūrām jānodrošina, ka kredītvērtējumu noteikšanai izmantotās metodikas, modeļi un galvenie vērtēšanas pieņēmumi tiek pienācīgi uzturēti un atjaunoti, kā arī ka tiem piemēro visaptverošu un periodisku pārskatu. Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai jauna aspekta struktūras, jo īpaši strukturētu finanšu instrumentu, sarežģītība rada nopietnas šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, kredītvērtējuma aģentūrai jāatturas no kredītvērtējuma izsniegšanas vai jāatceļ jau izsniegts kredītvērtējums. (15) Lai nodrošinātu kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai jāpiemēro pasākumi, lai nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi auditētu finanšu pārskatu un publiski pieejamas informācijas izmantošanu, 28 OV L 52, , 51. lpp. LV 13 LV

15 respektablu trešo pušu pakalpojumu izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases paraugu pārbaudes, ko veic kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz saņemto informāciju, vai līguma noteikumus, kas skaidri paredz vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistīto trešo pušu atbildību, ja saskaņā ar līgumu sniegtā informācija ir apzināti un būtiski kļūdaina vai maldinoša vai ja vērtējamā juridiskā persona vai ar to saistītās trešās puses neveic saprātīgas uzticamības pārbaudes attiecībā uz informācijas precizitāti, kā noteikts līguma noteikumos. (16) Ir nepieciešams regulāri pārskatīt kredītvērtējuma aģentūras izmantotās metodikas, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus, lai varētu pienācīgi atspoguļot mainīgos apstākļus pamatā esošo aktīvu tirgos. Lai nodrošinātu pārredzamību, kredītvērtējuma aģentūras metodiku un prakšu, kā arī procedūru un procesu būtiski grozījumi jāpublisko pirms to stāšanās spēkā, ja vien ekstremālu tirgus apstākļu dēļ nav nepieciešams nekavējoties mainīt kredītvērtējumu. (17) Kredītvērtējuma aģentūrai jānorāda uz jebkādu atbilstīgu riska brīdinājumu, ietverot attiecīgo pieņēmumu jutīguma analīzi. Šajā analīzē jāpaskaidro, kā dažādie notikumi tirgū, kas skar modelī iestrādātos rādītājus, var ietekmēt kredītvērtējuma izmaiņas (piemēram, nepastāvība). Kredītvērtējuma aģentūrai jānodrošina, ka dati par iepriekšējo saistību nepildīšanas statistiku katrā kredītvērtēšanas kategorijā ir pārbaudāmi un izmērāmi, kā arī nodrošina ieinteresētajām pusēm pietiekamu pamatu, lai saprastu katras kredītvērtēšanas kategorijas iepriekšējos rādītājus, kā arī to, vai un kā kredītvērtēšanas kategorijas ir izmainījušās. Ja kredītvērtējuma vai citu apstākļu būtība padara iepriekšējo saistību nepildīšanas statistiku par nepiemērotu, statistiski nederīgu vai citādi visticamāk maldinošu kredītvērtējuma lietotājiem, kredītvērtējuma aģentūrai jānodrošina piemēroti precizējumi. Šai informācijai, cik tas iespējams, jābūt salīdzināmai ar jebkurām pastāvošām nozares tendencēm, lai palīdzētu ieguldītājiem salīdzināt dažādu kredītvērtējuma aģentūru rādītājus. (18) Konkrētos apstākļos strukturētajiem finanšu instrumentiem var būt ietekme, kas atšķiras no tradicionālajiem uzņēmumu parāda instrumentiem. Tas varētu maldināt ieguldītājus piemērot tās pašas kredītvērtēšanas kategorijas abiem instrumentu veidiem bez turpmāka paskaidrojuma. Kredītvērtējuma aģentūrām jārīkojas, lai palielinātu kredītvērtējumu lietotāju informētību par strukturēto finanšu instrumentu specifiku salīdzinājumā ar tradicionālajiem instrumentiem. Tādēļ kredītvērtējuma aģentūrām vai nu jāizmanto atšķirīgas kredītvērtēšanas kategorijas, kad tās vērtē strukturētos finanšu instrumentus, vai jānodrošina papildu informācija par šo produktu atšķirīgajām riska iezīmēm. (19) Kredītvērtējuma aģentūrām jāpiemēro pasākumi, lai izvairītos no situācijām, kurās emitenti pieprasa attiecīgā strukturētā finanšu instrumenta provizorisku kredītvērtējuma novērtējumu no vairākām kredītvērtējuma aģentūrām, lai noteiktu, kura aģentūra piedāvā labāko kredītvērtējumu attiecīgajai struktūrai. Arī emitentiem jāizvairās no šādām praksēm. (20) Kredītvērtējuma aģentūrai jāved uzskaite par kredītvērtējumu metodiku un regulāri jāatjauno tā ar izmaiņām, kā arī jāved uzskaite par būtiskākajiem elementiem dialogā starp analītiķi un vērtējamo personu vai ar to saistītām trešām pusēm. (21) Lai nodrošinātu augstu ieguldītāju un patērētāju uzticības līmeni iekšējā tirgū, kredītvērtējuma aģentūrām, kas izsniedz kredītvērtējumus, kuri paredzēti Kopienas LV 14 LV

16 finanšu iestādēm regulatīviem nolūkiem, jāpiemēro reģistrēšanas prasība. Tādēļ nepieciešams paredzēt nosacījumus un procedūru reģistrācijas piešķiršanai, apturēšanai uz laiku un anulēšanai. (22) Kredītvērtējuma aģentūrai, ko reģistrējusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, jāļauj izsniegt kredītvērtējumus visā Kopienā. Tādēļ katrai kredītvērtējuma aģentūrai ir nepieciešams noteikt vienotu reģistrāciju, kas ir derīga visā Kopienā. (23) Dažas kredītvērtējuma aģentūras ietver vairākas juridiskās personas, kas kopā veido kredītvērtējuma aģentūru grupu. Reģistrējot katru no kredītvērtējuma aģentūrām, kas ietilpst šādā grupā, attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm jākoordinē konkrētai grupai piederošo kredītvērtējuma aģentūru iesniegto pieteikumu novērtēšanas process. (24) Ir nepieciešams izveidot vienotu punktu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai. CESR jāsaņem reģistrācijas pieteikumi un efektīvi jāinformē kompetentās iestādes visās dalībvalstīs. Tomēr reģistrācijas pieteikumu izskatīšana jāveic valsts līmenī, un tas jādara attiecīgajai kompetentajai iestādei. Lai efektīvi risinātu šo kredītvērtējuma aģentūru jautājumu, CESR kompetentajām iestādēm jāizveido operatīvs tīkls, ko atbalsta efektīva informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, un jāizveido apakškomiteja, kura specializējas katras aktīvu klases, ko vērtē kredītvērtējuma aģentūras, kredītvērtēšanas jomā. (25) Komisija gada novembrī ir izveidojusi augsta līmeņa grupu, kas apsvērs turpmāko Eiropas uzraudzības procedūru finanšu pakalpojumu jomā, tostarp arī CESR nozīmi. (26) Kredītvērtējuma aģentūras uzraudzība jāveic mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei, un kredītvērtējuma aģentūru grupas gadījumā tas jādara, sadarbojoties ar citu attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un piemērojot CESR koordinēšanas pasākumus. (27) Lai uzturētu augstu ieguldītāju un patērētāju uzticības līmeni un lai nodrošinātu Kopienas finanšu iestāžu izmantoto kredītvērtējumu pastāvīgu kontroli, kredītvērtējuma aģentūrām, kuru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas, jāprasa izveidot filiāli Kopienā, lai būtu iespējama efektīva uzraudzība attiecībā uz to darbību Kopienā. (28) Ir piemēroti izveidot mehānismu, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu efektīvu īstenošanu. Dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka kredītvērtējumus, kas paredzēti izmantošanai Kopienā, izsniedz saskaņā ar šo regulu. Tā kā kredītvērtējumu izsniegšanas procesā jāsaglabā kredītvērtējuma aģentūras analītiskā neatkarība, kompetentajām iestādēm nav jāiejaucas saistībā ar kredītvērtējumu būtību un metodikām, pēc kurām kredītvērtējuma aģentūra nosaka kredītvērtējumus. (29) Lai nodrošinātu uzraudzības efektivitāti un lai izvairītos no uzdevumu pārklāšanās, dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jāsadarbojas. (30) Gadījumā, ja mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde nepiemēro nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kredītvērtējuma aģentūras pieļautās neprecizitātes, citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāspēj iejaukties un piemērot atbilstīgus pasākumus. LV 15 LV

17 (31) Ir nepieciešams uzlabot kompetentajām iestādēm piešķirto pilnvaru konverģenci, lai panāktu vienlīdzīgu īstenošanas intensitāti visā iekšējā tirgū. (32) CESR jānodrošina saskaņotība šīs regulas piemērošanā. Tai jāuzlabo un jāveicina kompetento iestāžu sadarbība attiecībā uz uzraudzību, kā arī jāuzņemas koordinatora loma ikdienas uzraudzīšanas praksē. Tādēļ CESR jāizveido starpniecības mehānisms, lai sekmētu saskaņotu pieejas izmantošanu kompetentajās iestādēs. (33) Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, ka šie noteikumi par sankcijām tiek īstenoti. Sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām. (34) Jebkādai informācijas apmaiņai vai nodošanai starp kompetentajām iestādēm, citām iestādēm, struktūrām vai personām jābūt saskaņā ar noteikumiem par personas datu nodošanu, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29. (35) Ja tiesiskais regulējums, kuram atbilstoši kredītvērtējuma aģentūras darbojas, būs stingrāks un skaidrāks, tas arī attiecīgos gadījumos atvieglos civilprasību iesniegšanu pret kredītvērtējuma aģentūrām saskaņā ar dalībvalstīs piemērotajiem atbildības režīmiem. (36) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību 30. (37) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras grozīt šīs regulas I un II pielikumu, kas nosaka konkrētus kritērijus, lai veiktu novērtējumu tam, kā kredītvērtējuma aģentūra pilda savus pienākumus saistībā ar iekšējo struktūru, darbības pasākumiem, darbiniekiem piemērojamiem noteikumiem, kredītvērtējumu prezentēšanu un informācijas atklātību. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. (38) Dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt piemērojamā pasākuma mērķus, proti, nodrošināt augstu patērētāju un ieguldītāju aizsardzības līmeni, nosakot kopēju regulējumu attiecībā uz to kredītvērtējumu kvalitāti, ko izmantos finanšu iestādes, kuras darbojas iekšējā tirgū, ņemot vērā pašreizējo valstu tiesību aktu neesību un to, ka vairākums esošo kredītvērtējuma aģentūru ir dibinātas ārpus Kopienas, un tā kā tādēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai, OV L 281, , 31. lpp. OV L 184, , 23. lpp. LV 16 LV

18 IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. I SADAĻA PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS 1. pants Priekšmets Šī regula ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu augstu kvalitāti kredītvērtējumiem, ko izmantos Kopienā, tādējādi sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību un vienlaikus panākot augstu patērētāju un ieguldītāju aizsardzības līmeni. Regula nosaka kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumus un noteikumus attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūru struktūru un darbību, lai praksē nodrošinātu to neatkarību un izvairīšanos no interešu konfliktiem. 2. pants Darbības joma 1. Šo regulu piemēro kredītvērtējumiem, ko regulatīviem vai citiem nolūkiem paredzēts izmantot finanšu iestādēm, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, ieguldījumu sabiedrībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK 31, apdrošināšanas uzņēmumiem, kuriem piemēro Padomes Direktīvu 73/239/EEK 32, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK 33, pārapdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/68/EK 34, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), kā noteikts [ ] Direktīvā [2009/XX/EK 35 ] vai papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/41/EK 36 un ko publisko vai izplata pēc pasūtījuma. 2. Šo regulu nepiemēro privātiem kredītvērtējumiem. To nepiemēro kredītvērtējumiem, ko izsniegušas valsts iestādes, kuru kredītvērtējumi netiek publiskoti un kuru kredītvērtējumus neapmaksā vērtējamā juridiskā persona. 3. pants Definīcijas 1. Šīs regulas mērķiem piemēro šādas definīcijas: a) kredītvērtējums ir atzinums par juridiskas personas kredītspēju, par kredītsaistībām, parādu vai parādam līdzīgu finanšu instrumentu, vai par šādu OV L 145, , 1. lpp. OV L 228, , 3. lpp. OV L 345, , 1. lpp. OV L 323, , 1. lpp. [ Pārstrādāta versija] OV L 235, , 10. lpp. LV 17 LV

19 saistību emitentu, un šo atzinumu izsniedz, izmantojot ieviestu un noteiktu kredītvērtēšanas kategoriju vērtēšanas sistēmu; b) kredītvērtējuma aģentūra ir juridiska persona, kas pastāvīgi un galvenokārt nodarbojas ar kredītvērtējumu izsniegšanu; c) mītnes dalībvalsts ir dalībvalsts, kurā atrodas kredītvērtējuma aģentūras juridiskā adrese; d) analītiķis ir persona, kas pilda analītiskas funkcijas, kuras nepieciešamas, lai izsniegtu kredītvērtējumu; e) vērtējamā juridiskā persona ir juridiska persona, kuras kredītspēja tieši vai netieši tiek vērtēta saistībā ar kredītvērtējumu neatkarīgi no tā, vai šī juridiskā persona ir vai nav pasūtījusi šo kredītvērtējumu un vai tā ir sniegusi informāciju šim kredītvērtējumam; f) kredītvērtēšanas kategorija ir kredītvērtējuma simbols, ko izmanto, lai noteiktu atšķirīgus kredītvērtējumus katrai kredītvērtējumu klasei nolūkā nošķirt atšķirīgās riska pazīmes, kuras piemīt dažādiem vērtējamo juridisko personu, emitentu un finanšu instrumentu veidiem; g) saistīta trešā puse ir iniciators, organizators, sponsors, apkalpotājfirma vai jebkura cita puse, kas sadarbojas ar kredītvērtējuma aģentūru vērtējamās juridiskās personas vārdā, arī jebkāda persona, kuru ar aģentūru tieši vai netieši saista kontrole; h) kontrole ir attiecības starp mātesuzņēmumu un filiāli, kā noteikts Padomes Direktīvas 83/349/EEK pantā, vai līdzīgas attiecības starp juridisko personu un uzņēmumu; i) finanšu instrumenti ir Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļā uzskaitītie instrumenti; j) strukturēts finanšu instruments ir instruments, kas rodas no Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 36. punktā minētās pārvēršanas vērtspapīros vai shēmas; k) kredītvērtējuma aģentūru grupa ir uzņēmumu grupa, ko veido mātesuzņēmums un tā filiāles Direktīvas 83/349/EK un 2. panta nozīmē, kā arī uzņēmumi, kuri ir savstarpēji saistīti ar saiknēm Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta nozīmē un kuri pastāvīgi un galvenokārt nodarbojas ar kredītvērtējumu izsniegšanu. 2. Šīs regulas 1. punkta a) apakšpunkta nolūkiem kredītvērtējumus neuzskata par ieteikumiem Komisijas Direktīvas 2003/125/EK panta 3. punkta nozīmē OV L 193, , 1. lpp OV L 193, , 1. lpp. OV L 339, , 73. lpp. LV 18 LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Jautājumi un atbildes par noregulējumu

Jautājumi un atbildes par noregulējumu JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR NOREGULĒJUMU I. NOREGULĒJUMA SISTĒMA 1. Kāda ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) loma? VNV ir banku savienībā esošu nozīmīgu banku un citu pārrobežu grupu noregulējuma iestāde.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.10.2015 A8-0307/14 Nr. 14 2. punkts 2. norāda, ka galvenās politikas iniciatīvas, kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija paredzēts lēnais izaugsmes temps un

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

COM(2016)551/F1 - LV

COM(2016)551/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 24.8.2016. COM(2016) 551 final 2016/0264 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām,

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk