AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī"

Transkripts

1 AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

2 SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu ziņojums 7-8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais ienākumu pārskats 9 Bankas pārskats par finanšu stāvokli 10 Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 11 Bankas naudas plūsmas pārskats Bankas finanšu pārskatu pielikumi

3 VADĪBAS ZIŅOJUMS Cienījamie klienti, sadarbības partneri, godājamie akcionāri! AS Latvijas pasta banka vadības vārdā piedāvājam jūsu vērtējumam AS Latvijas pasta banka (turpmāk arī - Banka) pārskatu par gada darbības finanšu rezultātiem. Vēl viens, salīdzinoši nemierīgs gads, raugoties no pasaules ekonomikas viedokļa, ir pagājis. Iespējams, ka gads netiks atzīmēts vēstures annālēs kā tādu ekonomisko satricinājumu kā gadā sākums, tomēr atsevišķi notikumi finanšu tirgos ir iezīmējuši gadu ar līdz šim neiedomājamiem precedentiem. Proti, valstu parādu krīze un, jo īpaši, Grieķijas kas, aktualizējusies gadā, tika atrisināta, ja to var nosaukt par risinājumu, gada sākumā, nopietni satricināja visas pasaules finanšu tirgu pamatus. Pirms tam pat varbūtība, ka kāda no Eiropas Savienības valstīm un eiro zonas valstīm varētu kļūt maksātnespējīga, netika nopietni apsvērta. Eiropas finanšu sistēmas uzticamība tika nopietni iedragāta gada otrā puse pagāja salīdzinoši mierīgi. Starptautiskā valūtas fonda eksperti paredz eiro zonas finanšu stāvokļa uzlabošanos gada otrajā pusē kā stingru politisko pasākumu rezultātu. ASV politiķi ir novērsuši finanšu bankrotu, paaugstinājuši parāda griestus. Ekonomikas atveseļošanās pakāpeniski nostiprinās, tomēr atkārtotas recesijas riski joprojām ir lieli. Finanšu tirgiem stabilizējoties, lata naudas tirgus procentu likmes atgriezušās atbilstošajām eiro naudas tirgus procentu likmēm tuvā līmenī. Kopš gada Latvijas valsts veiksmīgi atgriezusies starptautiskajos kapitāla tirgos, emitējot ASV dolāros denominētas obligācijas ar dzēšanas termiņu 10 un 5 gadi. Valsts Kase sekmīgi emitēja Latvijas valsts obligācijas denominētas latos ar dzēšanas termiņu 10 gadi, nosakot vēsturiski zemas ienesīguma likmes. Starptautisko aizdevēju un kredītreitinga aģentūru labvēlīgais vērtējums Latvijas tautsaimniecībai apstiprina to, ka uzņēmējdarbības vide Latvijā stabilizējas. Tas var veicināt investīciju ieplūdes, kas, iespējams, palielinās apstrādes rūpniecības un eksporta jaudu. Ņemot vērā ekonomisko situāciju un tās attīstības prognozes, Bankas pamatvērtības nav mainījušās, proti, tās ir godīgums godīga un taisnīga attieksme pret visiem Bankas klientiem, profesionalitāte profesionāla komanda, atbildība augsts atbildības līmenis pret pieņemtiem lēmumiem, lojalitāte vienlīdzīga attieksme pret visiem Bankas klientiem un kolēģiem, kvalitāte ērta un kvalitatīva Bankas pakalpojumu sniegšana klientiem un Bankas pakalpojumu konkurētspēja, elastība spēja pielāgoties klientu vajadzībām, drošība Bankas klienti var būt droši par saviem noguldījumiem un informāciju, ko snieguši Bankai sadarbības ietvaros. Bankas pakalpojumu klāsts tiek pastāvīgi paplašināts, saglabājot kvalitāti, par ko liecina pastāvīgi un organiski pieaugošais klientu skaits. Gada laikā, neskatoties uz sarežģīto situāciju pasaules ekonomikā, Bankas aktīvi ir palielinājušies par 25% un sasnieguši 57 milj. latu. Bankas kā salīdzinoši jauna vietējā finanšu tirgus dalībnieka darbības rezultāti neapšaubāmi vērtējami pozitīvi un apstiprina Bankas spēju sekmīgi risināt problēmas un darboties jebkuros apstākļos. Banka pilnībā izpilda visas normatīvās prasības. Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs ir 30.47%, un tas pārsniedz Finanšu un kapitala tirgus komisijas noteiktās minimālās prasības. 3

4 VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums) Likviditātes rādītājs ir %, kas arī vairākkārtīgi pārsniedz Finanšu un kapitala tirgus komisijas noteiktos 30%. Pamatojoties uz augstāk minēto, jāsecina, ka Bankai ir visas iespējas sekmīgi turpināt savas darbības stratēģijas īstenošanu. Lai veicinātu turpmāku Bankas attīstību, Bankas padome ir pieņēmusi lēmumu iegādāties Bankas īpašumā ēku Brīvības ielā 54, Rīgā, plānojot pārvietot Bankas centrālo biroju tuvāk pilsētas centram. Arī tupmāk svarīga loma Bankas stratēģijā ir paredzēta turīgu klientu līdzekļu pārvaldīšanai un produktiem, kas atbilst mūsu klientu individuālajām vajadzībām. Kā prioritārs Bankas turpmākās darbības stratēģiskais virziens minams arī maksājumu karšu izsniegšana un pieņemšana POS terminālos un Internetā, sadarbojoties ar tādām pazīstamām organizācijām kā MasterCard, Visa, Tieto, First Data, Global Payment. Bankas vadība pastāvīgi seko strauji mainīgajiem finanšu tirgus apstākļiem, labi apzinoties gan savu atbildību klientu priekšā, gan iespējamos riskus, kas tiek detalizēti izvērtēti un pārvaldīti pēc saprātīgas piesardzības principiem, saglabājot mērenu vispārējo risku līmeni. Banka spēj būt drošs partneris gan klientu saimnieciskajā, gan personiskajā darbībā, saglabājot mierīgu un profesionālu pieeju, lai kopīgi strādātu tālākās izaugsmes vārdā. Ņemot vērā reģiona un Latvijas ekonomiskās attīstības prognozes, mēs tomēr ar optimismu un pārliecību raugāmies uz gadu un turpmākajiem gadiem, kad Banka ieņems vēl stabilāku vietu Latvijas banku sektorā. Pateicamies AS Latvijas pasta banka klientiem par izrādīto uzticību un ceram uz turpmāku kopēju un savstarpēji veiksmīgu biznesu nākotnē! Ar cieņu, Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 4

5 PADOMES UN VALDES LOCEKĻI Bankas Padome Bankas Padomes sastāvs uz gada 31. decembri Vārds, uzvārds Amats Iecelšanas datums Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs 13/10/2008 Jūlija Kozlova Padomes locekle 13/10/2008 Guntars Grīnvalds Padomes loceklis 13/10/2008 Bankas valde Bankas Valdes sastāvs uz gada 31. decembri Vārds, uzvārds Amats Iecelšanas datums Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs 05/09/2008 Arnis Kalveršs Valdes loceklis 05/09/2008 Dairis Krūmiņš Valdes loceklis 27/03/2012 Bankas vadības vārdā: Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 5

6 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU (turpmāk tekstā Banka) vadība ir atbildīga par Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu katram finanšu gadam. Sagatavojot finanšu pārskatus, kas ietverti no 9. līdz 69. lapai, par gadu, kas noslēdzas gada 31.decembrī, vadība ir pielietojusi atbilstošus grāmatvedības principus, kas pamatojas uz saprātīgiem spriedumiem un aprēķiniem. Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu kapitāla un tirgus komisijas noteikumiem. Bankas vadība ir atbildīga par grāmatvedības uzskaites ierakstu pareizību, un tā nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu, Kredītiestāžu likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu. Vadības uzdevums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Bankas aktīvus, novērstu krāpšanu un citas negodīgas darbības. Vadības lēmumi un pieņēmumi par finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Bankas vadības vārdā: Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 6

7 REVIDENTU ZIŅOJUMS 7

8 8

9 BANKAS APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS Pielikumi Procentu ienākumi Procentu izdevumi 4 (866) (535) Neto procentu ienākumi Komisijas naudas un līdzīgi ienākumi Komisijas naudas un līdzīgi izdevumi 5 (832) (792) Neto komisijas naudas ienākumi Neto peļņa no finanšu instrumentu tirdzniecības darījumiem Pārējie ieņēmumi Pamatdarbības ienākumi, neto Administratīvie izdevumi 8 (1 234) (855) Nolietojums 16 (77) (87) Pārējie izdevumi 6 (309) (306) Kopējie pamatdarbības izdevumi (1 620) (1 248) Uzkrājumu nedrošiem aktīviem veidošanas rezultāts 9 (28) (2 161) Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (1 142) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 (185) 168 Pārskata gada peļņa/(zaudējumi) (974) Uz Bankas akcionāriem attiecināmā pārskata gada peļņa/(zaudējumi) (974) Pārvērtēšanas rezerve 278 (40) Kopējie apvienotie ienākumi/(zaudējumi) (1 014) Uz Bankas akcionāriem attiecināmie kopējie ienākumi/(zaudējumi) (1 014) Peļņa/(zaudējumi) uz vienu akciju (LVL) (0.157) Pielikumi no 14. līdz 69. lapai ir neatņemama šo Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 69. lapai gada 19. martā apstiprināja Bankas Valde un Bankas Padome. Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 9

10 BANKAS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Pielikumi AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas Banku Prasības pret kredītiestādēm Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi Atvasinātie finanšu instrumenti Kredīti un debitoru parādi Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi Tekošie nodokļu aktīvi - 1 Atliktā nodokļa aktīvi Pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi Pārējie aktīvi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Kopā aktīvi PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Amortizētajā iegādes vērtībā turētas saistības Noguldījumi Pakārtotās saistības Atvasinātie finanšu instrumenti Tekošā nodokļa saistības Atliktā nodokļa saistības Pārējās saistības Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Kopā pasīvi UZ BANKAS AKCIONĀRIEM ATTIECINĀMAIS KAPITĀLS Apmaksātais pamatkapitāls Aktīvu pārvērtēšanas rezerves 215 (63) Nesadalītā peļņa/(zaudējumi) 66 (974) Kopā uz Bankas akcionāriem attiecināmais kapitāls Kopā kapitāls Kopā pasīvi un kapitāls Pielikumi no 14. līdz 69. lapai ir neatņemama šo Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 69. lapai gada 19. martā apstiprināja Bankas Valde un Bankas Padome. Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 10

11 BANKAS KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS Apmaksātais pamatkapitāls Pārvērtēšanas rezerves Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) Kopā 2010.gada 31. decembrī (23) Kopējie apvienotie zaudējumi - (40) (974) (1 014) Izmaksātas dividendes - - (179) (179) Akciju emisija gada 31. decembrī (63) (974) Kopējie apvienotie ienākumi gada 31. decembrī Pielikumi no 14. līdz 69. lapai ir neatņemama šo Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 69. lapai gada 19. martā apstiprināja Bankas Valde un Bankas Padome. Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 11

12 BANKAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS NAUDAS PLŪSMA PAMATDARBĪBAS REZULTĀTĀ Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa (1 142) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums Uzkrājumu finanšu aktīvu vērtības samazināšanai pieaugums Ārvalstu valūtas nerealizētā (pelņa)/zaudējumi (97) 127 Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās Prasību pret bankām (pieaugums)/samazinājums (1 854) Kredītu un citu parādu pieaugums (1 437) (1 334) Pārējo aktīvu pieaugums (795) (241) Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums)/pieaugums (1 633) 563 Noguldījumu pieaugums Pārējo saistību pieaugums Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā NAUDAS PLŪSMA INVESTĪCIJU DARBĪBAS REZULTĀTĀ Pamatlīdzekļu iegāde (22) (28) Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu pieaugums (3 011) (1 071) Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pieaugums (6 845) (9 588) Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas investīciju darbības rezultātā (9 878) (10 687) NAUDAS PLŪSMA FINANSĒŠANAS DARBĪBAS REZULTĀTĀ Akciju emisija Dividenžu izmaksa - (179) Pakārtoto saistību samazinājums (527) - Pakārtoto saistību pieaugums Nauda un tās ekvivalentu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā Neto naudas plūsma par periodu (2 437) Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 97 (127) Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās Naudas un tās ekvivalentu atšifrējums atspoguļots 26.pielikumā. 12

13 BANKAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (turpinājums) Pamatdarbības naudas plūsma, kas rodas procentu maksājumu rezultātā Samaksātie procenti Saņemtie procenti Pielikumi no 14. līdz 69. lapai ir neatņemama šo Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 69. lapai gada 19. martā apstiprināja Bankas Valde un Bankas Padome. Biomins Kajems Padomes priekšsēdētājs Boriss Ulmans Valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 19. martā 13

14 1.PIELIKUMS VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA AS Latvijas pasta banka (Banka) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas gada 12. septembrī izsniegto licenci. AS Latvijas pasta banka juridiskā adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073, Latvija. Bankai ir centrālais birojs, 2 norēķinu grupas. Bankas galvenie darbības virzieni ir vietējo un starptautisko pārskaitījumu veikšana, noguldījumu piesaistīšana, maksājumu karšu izsniegšana un apkalpošana, kredītu izsniegšana, operācijas ar vērtspapīriem un valūtas operācijas. Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu akcionāru sapulcei ir tiesības un pienākums pieņemt lēmumus par gada pārskata apstiprināšanu. 2. PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATS (a) Atbilstības paziņojums Bankas finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem ( SFPS ). (b) Darbības turpināšana Finanšu pārskati sastādīti balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Bankas vadība ir apsvērusi Bankas finanšu stāvokli, finanšu resursu piejamību un veikusi finanšu krīzes ietekmes uz Bankas nākotnes darbību analīzi. Banka darbojas saskaņā ar attīstības stratēģiju, kas pamatojas uz pieņēmumu, ka sākotnējais Pasta Bankas projekts netiek atbalstīts un sākotnēji izstrādāto attīstības stratēģiju nav iespējams realizēt. Šī stratēģija tiks piemērota līdz brīdim, kamēr sākotnējās attīstības stratēģijas realizācijas iespējamība būs pilnībā juridiski apstiprināta vai izslēgta. Bankas darbības stratēģijas pamatā ir turpināt tādas bankas izveidi, kas strādā ar noteiktu klientu loku un attīsta šiem klientiem interesantus un nepieciešamus produktus un atbilstošas pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas. Bankas kapitāla pietiekamības monitorings tiek veikts: - analizējot saskaņā ar Bankas Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas procedūrā noteikto sagatavoto pārskatu ne retāk kā reizi mēnesī; - novērtējot Bankai būtisko risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru un pieejamā kapitāla apmēru 3 gadu plānošanas periodam vismaz reizi gadā un katru mēnesi, salīdzinot faktiskos Bankas finanšu rādītājus ar plānotajiem; - veicot aktīvu kvalitātes vērtēšanu un nepieciešamo uzkrājumu aprēķinus ne retāk kā reizi ceturksnī. Bankas Kapitāla krīzes pārvarēšanas plāns paredz, ka ilgtermiņa kapitāla krīzes gadījumā Banka izmantos tās kapitāla rezervi, piesaistīs subordinētos noguldījumus vai lūgs akcionāriem paaugstināt Bankas kapitālu. Izsverot pašreizējās un potenciālās ekonomiskās situācijas priekšrocības riskus, banku nozares attīstību, kā arī Bankas esošos un potenciālos cilvēku un finanšu resursus, Banka īsteno šādu stratēģiju: 14

15 - Prioritāri piedāvā pakalpojumus juridiskām personām, veidojot uz personalizētu pakalpojumu sniegšanu balstītu klientu portfeli; - Līdzvērtīgi juridiskām personām piedāvā personalizētus pakalpojumus fiziskām personām ar augstiem un ultra-augstiem ienākumiem; - Darbības reģioni Latvija, Krievija, Ukraina; - Prioritārie darbības virzieni ir: maksājumu karšu izsniegšana un pieņemšana POS terminālos un Internetā, sadarbojoties ar tādām pazīstamām organizācijām kā MasterCard, Visa, Tieto, First Data, Global Payment, piesaistīto līdzekļu izvietošana finanšu instrumentos, maksājumu kartēm piesaistītu kredītlīniju piešķiršana fiziskām personām, juridisko personu kreditēšana ar mēreni konservatīvu riska pieeju, īpaši - apgrozāmo līdzekļu kreditēšana un transportēšanas plūsmu kreditēšana. Banka gadam bija noteikusi kapitāla pietiekamības minimālo mērķi 20 procentu apmērā. (c) Funkcionālā un finanšu pārskata valūta Finanšu pārskati uzrādīti tūkstošos latu (), ja vien nav noteikts citādi. Bankas funkcionālā valūta ir Latvijas lati (LVL). (d) Pārskata sagatavošanas principi Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz sākotnējas vērtības uzskaites pamatprincipu, izņemot šādus aktīvus un saistības, kas uzrādīti to patiesajā vērtībā: - atvasinātie finanšu instrumenti; - pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi. Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējais ieskaits tiek veikts un neto summa atspoguļota finanšu stāvokļa pārskatā tikai tādā gadījumā, ja ir juridiskas tiesības veikt atzīto summu ieskaitu un, ja pastāv nodoms norēķināties par šiem aktīviem neto vai realizēt šos aktīvus un nokārtot saistības vienlaicīgi. Finanšu pārskatos ienākumi un izdevumi netiek savstarpēji ieskaitīti, ja vien to neprasa vai neatļauj kāds grāmatvedības standarts vai interpretācija, kas īpaši norādīts Bankas grāmatvedības politikā. 15

16 3.PIELIKUMS NOZĪMĪGĀKO UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS (a) Jaunu un/vai mainītu SGS, SFPS un SFPIK interpretāciju pieņemšana. Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušās spēkā gadā, bet neattiecas uz Bankas darbību un tiem nav ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem. Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija par aktīvu nodošanu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumi 1. SFPS Pirmreizējā piemērošana par noteiktiem datumiem un hiperinflāciju (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumi 12. SGS Uzņēmumu ienākuma nodoklis attiecībā uz atlikto nodokli (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, un kuri neattiecas uz Bankas darbību vai arī nav apstiprināti Eiropas Savienībā. Grozījumi 19. SGS Darbinieku labumu uzskaite (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi 1. SGS Atspoguļošana Finanšu pārskatos attiecībā uz apvienoto ienākumu pārskatu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, apstiprināti ES gada jūnijā); 9. SFPS Finanšu instrumenti 1. daļa: Klasifikācija un novērtēšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk ). 11. SFPS Vienošanās par sadarbību (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk ). 12. SFPS Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk ). Grozījumi 10., 11. un 12. SFPS piemērošanā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk ). 13. SFPS Patiesās vērtības novērtēšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī). 27. SGS (pārskatīts gadā) Atsevišķie finanšu pārskati (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk ). 28. SGS (pārskatīts gadā) Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk ). 16

17 Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējo ieskaitu ` (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, apstiprināti ES gada decembrī). Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas uzrādīšana par finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējo ieskaitu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, apstiprināti ES gada decembrī). Grozījumi 1. SFPS Pirmreizējā piemērošana par valdību aizdevumiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti ES). Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi (izdoti gada maijā; lielākā daļa uzlabojumu ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti ES): - 1. SFPS Standartu piemērošana pirmo reizi ; - 1. SGS Finanšu pārskatu sagatavošana ; SGS Pamatlīdzekļi ; SGS Finanšu instrumenti: Informācijas uzrādīšana ; SGS Starpposma finanšu informācija. Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS attiecībā uz ieguldījumu uzņēmumiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti ES). 20. SFPIK Atkritumu novākšanas izmaksu uzskaite ražošanas posmā atklātajos karjeros (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES gada decembrī). (b) Nozīmīgi grāmatvedības pieņēmumi un aplēses Piemērojot Bankas grāmatvedības politikas, vadība finanšu pārskatos uzrādītās summas aprēķinājusi, pamatojoties uz zināmiem pieņēmumiem un aplēsēm. Galvenie izmantotie pieņēmumi un aplēses ir šādas: Darbības turpināšana Bankas vadība ir izvērtējusi Bankas spēju turpināt savu darbību un ir pārliecinājusies, ka Bankai ir pietiekami resursi turpināt savu darbību pārskatāmā nākotnē. Bez tam vadībai nav zināmas nekādas neskaidrības, kas varētu likt apšaubīt Bankas spēju turpināt darbību. Līdz ar to finanšu pārskati ir sagatavoti, pieņemot, ka Banka savu darbību turpinās arī nākotnē. Finanšu instrumentu patiesā vērtība Ja pārskatā par finanšu stāvokli atspoguļoto finanšu aktīvu un finanšu saistību patieso vērtību nevar noteikt, pamatojoties uz tirgus datiem, tās noteikšanā tiek izmantotas citas vērtēšanas metodes, tajā skaitā matemātiskie modeļi. Šajos modeļos tiek izmantoti novērojami tirgus dati, ja tādi ir pieejami. Ja šādi dati nav pieejami, patiesās vērtības noteikšanā jāizmanto pieņēmumi, tajā skaitā apsvērumi saistībā ar likviditāti un modelī izmantojamajiem datiem. Zaudējumi no vērtības samazināšanās Uzkrājumi iespējamam kredītu vērtības samazinājumam tiek izveidoti, atsevišķi izvērtējot katru kredītu, ņemot vērā aizņēmēja finansiālo stāvokli, kredīta nodrošinājuma vērtību un kredītlīguma nosacījumu ievērošanu. Uzkrājumu apjoms tiek noteikts atbilstoši nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtībai, ņemot vērā būtiskus faktorus, kas varētu ietekmēt aizņēmēju spēju atmaksāt to 17

18 parādus, ķīlas vērtību un esošos ekonomiskos apstākļus. Faktiskie kredītu zaudējumi var atšķirties no to pašreizējām aplēsēm. Kredīta nodrošinājumam pieņemtās ķīlas vērtība tiek noteikta, balstoties uz tās iespējamo ātrās realizācijas vērtību. Šī vērtība tiek ņemta vērā, nosakot paredzamo naudas plūsmu un attiecīgi nepieciešamo kredītu uzkrājumu lielumu. Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi tiek novērtēti individuāli, ja tiek saņemta informācija par iespējamu vērtības samazinājumu. Ja pastāv objektīvi pierādījumi, ka pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtība ir neatgriezeniski samazinājusies, zaudējumiem no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības vērtības samazināšanās tiek samazināta pārvērtēšanas rezerve un uzrādīti Bankas apvienotajā ienākumu pārskatā. Kā objektīvs pierādījums kalpo arī nozīmīga vai ilgstoša vērtības samazināšanās ieguldījumam kapitāla instrumentos līdz līmenim, kas zemāks par iegādes izmaksām. Banka par nozīmīgu uzskata 20%, bet ilgstošu parasti laika periodu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem. (c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Darījumi un atlikumi ārvalstu valūtās Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa. Visi realizētie ienākumi un zaudējumi tiek uzskaitīti apvienotajā ienākumu pārskatā periodā, kurā tie radušies. Nerealizētā peļņa un zaudējumi no prasību un saistību pārvērtēšanas tiek uzrādīta apvienotajā ienākumu pārskatā, izmantojot valūtas kursus uz bilances sastādīšanas datumu. Pielietotie ārvalstu valūtu kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija sekojoši (lati pret vienu valūtas vienību): Latvijas Bankas valūtas kurss gada 31. decembrī gada 31. decembrī EUR USD (d) Finanšu aktīvi un saistības Finanšu aktīvu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana Finanšu aktīvi tiek atzīti bilancē tikai un vienīgi brīdī, kad Banka kļūst kā līgumslēdzēja puse saskaņā ar instrumenta līguma nosacījumiem. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja ir beigušās līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā aktīva vai arī Banka pilnībā nodod finanšu aktīvu un visus ar finanšu aktīvu saistītos riskus un labumus darījuma partnerim. Finanšu aktīvu, izņemot kredītu nebankām, pirkšanas un pārdošanas darījumu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana bilancē tiek atspoguļota norēķinu dienā. Kredītus nebankām bilancē atspoguļo brīdī, kad naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz klienta norēķinu kontu. 18

19 Atvasinātie instrumenti uzskaitīti pēc to patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Banka nodarbojas ar tādiem atvasinātiem finanšu instrumentiem kā valūtas nākotnes darījumi (forward), valūtas mijmaiņas darījumi (swap).visi atvasinātie instrumenti tiek uzskaitīti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, bet, ja to patiesā vērtība ir negatīva, tie tiek uzskaitīti kā pasīvi. Atvasināto instrumentu patiesā vērtība tiek atspoguļota bilancē kā Atvasinātie finanšu instrumenti. Izmaiņas šo atvasināto instrumentu patiesajā vērtībā katru dienu tiek atspoguļotas apvienotajā ienākumu pārskatā Neto peļņa no finanšu instrumentu tirdzniecības darījumiem. Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus Banka iegādājas, lai turētu nenoteiktu laiku un gūtu procentu ienākumus un/vai peļņu no vērtspapīru cenas pieauguma. Pārdošanai pieejamajā portfelī tiek iekļauti parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti pēc to patiesās vērtības, ieskaitot tiešās darījuma izmaksas un arī turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā. Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts tiek atspoguļots pašu kapitālā kā pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve. Pārdošanai pieejamajiem vērtspapīriem, kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju), pakāpeniski amortizē diskonta (prēmijas) summu, izmantojot efektīvo procentu likmi. Amortizētās summas tiek iekļautas apvienotajā ienākumu pārskatā kā procentu ienākumi / (izdevumi) no parāda vērtspapīriem. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no pārdošanai pieejamo vērtspapīru atsavināšanas, un līdz atsavināšanas brīdim uzkrātā patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve tiek iekļauti apvienotajā ienākumu pārskata postenī "Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no finanšu instrument tirdzniecības darījumiem". Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi Līdz termiņa beigām turētajos ieguldījumu vērtspapīros tiek iekļauti neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētiem dzēšanas termiņiem, kurus Bankai ir nolūks un spēja turēt līdz termiņa beigām un kuri pēc definīcijas nav kredīti un debitoru parādi. Līdz termiņa beigām turētajos finanšu aktīvos ietilpst parāda finanšu instrumenti. Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā vērtībā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi, ņemot vērā vērtības samazināšanās uzkrājumus. Kredīti un debitoru parādi Kredīti un debitoru parādi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kuri netiek kotēti aktīvajā tirgū. Kredīti tiek uzrādīti bilancē pēc to amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Kredīta amortizētā vērtība ir vērtība, kas tiek noteikta pie kredīta izsniegšanas, atskaitot kredīta atmaksātās pamatsummas, plus vai mīnus sākotnēji aprēķinātā amortizācija par starpību starp sākotnējo vērtību un vērtību termiņa beigās (izmantojot efektīvās procentu likmes metodi), mīnus daļēja norakstīšana sakarā ar vērtības samazināšanos vai bezcerīga parāda dēļ. 19

20 Finanšu noma (Banka kā iznomātājs) Finanšu pārskatu vajadzībām no finanšu nomas tiesībām izrietošās prasības ir iekļautas bilances postenī Kredīti un debitoru parādi. Finanšu nomas prasības tiek uzrādītas nomas stāšanās spēkā brīdī kā aktīvi, kuru apjoms nomas stāšanās spēkā brīdī ir vienāds ar neto nomas ieguldījumu. Finanšu ienākumi tiek atzīti visa nomas perioda līguma garumā, nodrošinot pastāvīgu un regulāru atdevi no neatmaksātajiem neto ieguldījumiem. Finanšu saistības Finanšu instrumenti, kuri tiek iekļauti bilancē kā Noguldījumi un Pakārtotās saistības, tiek klasificēti kā pēc amortizētās vērtības novērtētas finanšu saistības. Pēc sākotnējās novērtēšanas, finanšu saistības turpmāk tiek novērtētas pēc to amortizētās vērtības, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Amortizētā vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā jebkuru izlaišanas diskontu un izdevumus, kas ir efektīvās procentu likmes neatņemama daļa. Amortizācija tiek iekļauta apvienotajā ienākumu pārskatā postenī Procentu un līdzīgie izdevumi. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad šīs saistības ir izpildītas vai atceltas, vai tām beidzies termiņš. Gadījumos, kad esošās finanšu saistības tiek aizvietotas ar citām saistībām pret to pašu aizdevēju uz būtiski citiem nosacījumiem, vai ja esošo saistību nosacījumi tiek būtiski mainīti, šāda aizvietošana vai nosacījumu maiņa tiek uzskatīta par sākotnējo saistību atzīšanas pārtraukšanu un jaunu saistību atzīšanu. Starpība starp sākotnējās uzskaites finanšu saistību vērtību un samaksātā atlīdzība tiek atzīta peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās Banka pārskata gada bilances datumā izvērtē iespējamās objektīvās pazīmes, kas liecinātu par kāda finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas vērtības samazināšanos. Sākotnēji Banka novērtē objektīvo pazīmju esamību individuāli katram būtiskam finanšu aktīvam, kā arī visiem kavētiem kredītiem neatkarīgi no kredīta atlikušās bilances vērtības. Finanšu aktīvi, kas tiek individuāli novērtēti, bet kuriem vērtības samazināšanās jau tika konstatēta, tiek iekļauti viendabīgās aktīvu grupās ar vienlīdzīgu kredītrisku, lai identificētu vērtības samazināšanās risku. Gadījumā, ja pastāv objektīvas pazīmes par finanšu aktīvu amortizētās vērtības samazināšanos, zaudējumu summa ir vienāda ar starpību starp aktīvu bilances vērtību un nākotnē gaidāmās naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas diskontēta pēc finanšu instrumenta sākotnējās efektīvās procentu likmes. Pārbaudot viendabīgo aktīvu grupas vērtības samazināšanos, Banka pieņem, ka visi naudas līdzekļi noslēgto līgumu rezultātā tiks saņemti, un vērtības samazināšanās zaudējumi tiek novērtēti, balstoties uz vēsturisko zaudējumu pieredzi, ko saskaņo ar esošiem datiem. Aktīvu bilances vērtība tiek samazināta, izmantojot speciālos uzkrājumus, un uzkrājumu summas samazinājums vai palielinājums tiek atspoguļots pārskata gada apvienotajā ienākumu parskatā. Gadījumā, ja kredīts vai parādi nevar tikt atgūti, tie tiek norakstīti no bilances posteņiem kopā ar attiecīgajiem uzkrājumiem, kā arī tiek realizēts kredīta nodrošinājums vai arī tas tiek pārnests uz Bankas bilanci. Ja turpmākajos periodos vērtības zudums pieaug vai samazinās tādu apstākļu dēļ, kas radušies pēc sākotnējās vērtības zuduma atzīšanas, iepriekšējais vērtības zudums tiek 20

21 palielināts vai samazināts, koriģējot uzkrājumu kontu. Ja nākotnes norakstīšana tiek vēlāk atgūta, tad par atgūto summu tiek kreditēts konts Kredītu norakstīšanas izdevumi. Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā aktīvs var tikt pārdots vai saistība nokārtota kompetentu, labprātīgu pušu starpā normālos tirgus apstākļos. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšanai Banka izmanto kotētas tirgus cenas, neatkarīgu reitinga aģentūru piešķirtus reitingus vai piemērotus novērtēšanas modeļus. Gadījumos, kad finanšu aktīvam vai saistībām nav pieejama kotētā tirgus cena, patiesās vērtības noteikšanai Banka izmanto ticami novērtējamās alternatīvās metodes, ņemot vērā to, ka patiesā vērtība nav summa, kuru Banka saņemtu vai maksātu piespiedu darījumā, nelabprātīgas likvidācijas gadījumā vai, veicot piespiedu pārdošanu. Šādu modeļu pamatā ir diskontēto naudas plūsmu metode, kurā saistītās naudas plūsmas no attiecīgajiem finanšu aktīviem tiek novērtētas un diskontētas pēc procentu likmes, kuras pamatā ir diskontētās likmes, kas piemērojamas noteiktajam aktīvu veidam. (e) Pamatlīdzekļi Pārskatā pamatlīdzekļi ir atspoguļoti iegādes cenās, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Pamatlīdzekļi: Datori un iekārtas 33 % Pārējie pamatlīdzekļi % Pamatlīdzekļu atzīšana tiek pārtraukta, kad tos atsavina, vai kad objektu vairs neizmanto, vai, izmantojot pamatlīdzekļu objektu, nākotnē nav gaidāmi ekonomiskie labumi. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšanas rezultātā, nosaka kā starpību starp atsavināšanas ienākumu un objekta uzskaites vērtību atsavināšanas datumā un atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā. Nolietojuma aprēķina lietderīgās izmantošanas laiki un atlikušās vērtības tiek izvērtētas katru gadu. (f) Nemateriālie aktīvi Nemateriālie aktīvi ir tādi identificējami aktīvi, kas nav monetāri aktīvi un kas nav pieejami fiziskā veidā (licences, programmatūra, kuru ir iespējams nošķirt no elektroniskajām iekārtām un tml.), kas tiek turēti pakalpojumu sniegšanai vai citiem mērķiem un ja ir paredzams, ka šie aktīvi nesīs Bankai ekonomisku labumu. Nemateriālie aktīvi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju, kuru uzskaita apvienotajā ienākumu pārskatā, sadalot vienādās summās visā nemateriālā aktīva lietderīgās izmantošanas laikā, kā arī ir novērtēts nemateriālo aktīvu vērtības samazinājums, ja vien ir bijušas pazīmes, ka nemateriālā aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Katra nemateriālā aktīva lietderīgās izmantošanas laiks tiek novērtēts individuāli, ņemot vērā attiecīgo līgumu noteikumus, vai/un pamatojoties uz noteikto termiņu, kura laikā plānots iegūt ekonomisko labumu no attiecīgā aktīva. Amortizācijas periods un amortizācijas metode nemateriālajam aktīvam ar noteiktu derīgās lietošanas laiku tiek pārskatīts vismaz katra pārskata perioda beigās. Izmaiņas paredzamajā 21

22 lietošanas laikā vai izmaiņas plānotajā nākotnes ekonomisko labumu gūšanas modelī tiek ņemtas vērā, mainot attiecīgi amortizācijas periodu vai metodi, uzskatot tās par izmaiņām grāmatvedības aplēsēs. Amortizācijas likmes dalījumā pa nemateriālo aktīvu veidiem ir šādas: Nemateriālie ieguldījumi: Licences 10 % Programmnodrošinājums 10 % (g) Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums Katrā finanšu pārskatu datumā Banka novērtē, vai nepastāv pazīmes, kuras liecinātu, ka nefinanšu aktīviem, izņemot atliktā nodokļa aktīvu, varētu būt samazinājusies vērtība. Ja tiek konstatēts, ka šādas pazīmes pastāv, tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst brīdī, kad aktīva uzskaites summa pārsniedz tā atgūstamo summu. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā. (h) Ienākumu un izdevumu uzskaite Visiem finanšu instrumentiem, kas tiek novērtēti amortizētajā vērtībā, finanšu aktīviem, kas klasificēti kā pārdošanai pieejamie, kā arī finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā saskaņā ar uzkrāšanas principu, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi, kur tiek pielietota likme, kas diskontē visas nākotnes naudas plūsmas finanšu aktīva kopējā lietošanas periodā. Aprēķinot procentu likmi, Banka aplēš naudas plūsmu, ņemot vērā visas finanšu instrumenta līgumsaistības (piemēram, priekšapmaksas nosacījumus, dzēšanas un tamlīdzīgas iespējas), taču netiek ņemti vērā nākotnes kredītu zaudējumi. Procentu ienākumos un izdevumos ir iekļauta jebkura starpība starp procentu ienākumus nesošā finanšu aktīva vai pasīva sākotnējo uzskaites vērtību un to noteiktajā termiņā maksājamo summu, kas aprēķināta pēc efektīvās procentu likmes metodes, amortizācija (diskonts, prēmija vai cits). Procentu ienākums ietver kuponus, kas tika nopelnīti no Bankas portfelī esošajiem parāda vērtspapīriem. Uzkrātais procentu ienākums tiek atzīts apvienotajā ienākumu pārskatā, ja Bankai nav objektīvu pierādījumu, ka šie maksājumi netiks saņemti norādītajā termiņā. Finanšu aktīviem ar samazinātu vērtību uzkrātais procentu ienākums tiek atzīts, izmantojot procentu likmi, kas izmantota nākotnes naudas plūsmu diskontēšanai, lai noteiktu vērtības samazinājumu. No klientiem saņemtā komisijas nauda parasti tiek atzīta uz uzkrāšanas principa pamata, jo pakalpojums ir sniegts, vai pēc būtisku darbību veikšanas, vadoties pēc konkrētās situācijas. Komisijas nauda par pakalpojumiem, kas tiek sniegti ilgākā laika periodā (komisija par kontu apkalpošanu, komisijas par naudas līdzekļu pārvaldīšanu, komisijas par operācijām ar norēķinu kartēm utml.) tiek uzkrāta par attiecīgo periodu un atspoguļota ieņēmumos. Komisijas, kas saistītas ar kredītu izsniegšanu, tiek atzītas ieņēmumos pakāpeniski visa kredīta līguma darbības laikā. Kredītu komisijas izsniegtajiem kredītiem tiek uzkrātas (kopā ar jebkādām papildus izmaksām) un atzītas kā korekcija kredīta efektīvajai procentu likmei. Ja kredīta izsniegšana ir maz ticama, kredīta komisijas tiek atzītas saistību termiņa laikā pēc lineārās metodes. Komisijas 22

23 naudas, kas saņemamas par atsevišķu pakalpojumu sniegšanu tiek atzītas ieņēmumos līdz ar pakalpojuma izpildi. Ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti apvienotajā ienākumu pārskatā neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. (i) Nauda un tās ekvivalenti Saskaņā ar starptautisko grāmatvedības standartu SGS 7 Naudas plūsmas pārskats, naudu un tās ekvivalentus veido naudas līdzekļi un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām un citām kredītiestādēm, ar sākotnējo atmaksas termiņu 3 mēneši vai mazāk. Naudas plūsmas pārskats atspoguļo naudas plūsmas no pamatdarbības, investīciju un finanšu darbības analīzi par gadu. Naudas plūsmas no pamatdarbības tiek atspoguļotas, balstoties uz netiešo metodi. Naudas plūsmas no investīciju un finanšu darbības tiek atspoguļotas, pamatojoties uz kopienākumu un maksājumiem, kas tika veikti pārskata perioda laikā. (j) Nodokļi Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktu prasībām. Par un gadu uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 15%. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas rodas īslaicīgu atšķirību rezultātā, kas saistītas ar nevienlaicīgu ienākumu un izdevumu atzīšanu nodokļu deklarācijās un šajos finanšu pārskatos, tiek aprēķināts, izmantojot bilances saistību metodi. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības tiek noteiktas pēc nodokļa likmēm, kuru piemērošana gaidāma periodā, kad izzudīs pagaidu atšķirības, pamatojoties uz nodokļa likmēm, kas ir spēkā vai būs spēkā līdz bilances datumam. Galvenās pagaidu atšķirības rodas, finanšu uzskaitē un nodokļu saistību aprēķināšanā izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no vērtspapīru pārvērtēšanas, viendabīgo kredītu vērtības samazinājuma uzkrājumiem, atliktajām komisijām par finanšu aktīviem un atvaļinājuma rezervēm. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīva, ja tāds pastāv, atlikusī vērtība tiek pārskatīta katrā bilances datumā un samazināta līdz tādam apmēram, kas atbilstu ar nodokli apliekamajam ienākumam, kas varētu tikt gūts nākotnē un izmantots atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīva realizēšanā. (k) Ārpusbilances finanšu saistības un iespējamās saistības Ikdienas uzņēmējdarbībā Bankai ir izveidojušās ārpusbilances finanšu saistības un iespējamās saistības, kas ietver saistības attiecībā uz kredītu piešķiršanu un neizmantotajām kredītlīnijām vai kredītkaršu limitiem, galvojumu izsniegšanu. Saistības attiecībā uz kredītu piešķiršanu un neizmantotajām kredītlīnijām vai kredītkaršu limitiem atspoguļo līgumos noteiktās saistības izsniegt kredītus un automātiski atmaksājamos kredītus. Finanšu saistībām parasti ir noteikts termiņš vai citi līgumā paredzēti to beigu nosacījumi. Tā kā finanšu saistības var beigties arī pirms to realizēšanas, kopējais līgumā paredzētais saistību apmērs ne vienmēr atspoguļo nākotnē nepieciešamo naudas summu. Uzkrājumi saistībām tiek atzīti, ja pastāv liela varbūtība pagātnes notikumu rezultātā, ka šo saistību segšanai būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un ir 23

24 iespējams ticami novērtēt tās apjomu. Izdevumi, kas saistīti ar šādiem uzkrājumiem, tiek atspoguļoti apvienotajā ieņēmumu pārskatā neto summā, ņemot vērā izdevumu atlīdzināšanu. (l) Aktīvi pārvaldīšanā Aktīvi, kurus Banka pārvalda savu klientu, fondu un citu institūciju uzdevumā, netiek uzskatīti par Bankas aktīviem. Līdz ar to šie aktīvi netiek atspoguļoti Bankas bilancē. Šajos finanšu pārskatos aktīvi pārvaldīšanā iekļauti vienīgi atspoguļošanas nolūkā. Banka neuzņemas nekādu kontroli, riskus un tiesības attiecībā uz aktīviem un saistībām pārvaldīšanā. (m) Dividendes Dividendes par parastajām akcijām tiek atzītas kā saistības un izņemtas no pašu kapitāla brīdī, kad to ir apstiprinājuši Bankas akcionāri. Dividendes par gadu, kas ir apstiprinātas pēc pārskata datuma, tiek atklātas kā notikums pēc bilances datuma. (n) Darbinieku materiālie labumi Banka veic Valsts sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai un valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru Bankai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi un tai nerodas papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus maksājumus, ja valsts pensiju apdrošināšanas sistēma vai valsts fondēto pensiju shēma nevar nokārtot savas saistības pret darbiniekiem. Saskaņā ar Latvijas Ministru Kabineta noteikumiem 76,20% (2011: 72,84%) no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek izmantotas, lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu. Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, ieskaitot atalgojumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas un apmaksāto atvaļinājumu pabalstus, tiek iekļauti administratīvajos izdevumos pēc uzkrāšanas principa. 24

25 4. PIELIKUMS NETO PROCENTU IENĀKUMI Procentu ienākumi Prasības pret kredītiestādēm Kredīti un debitoru parādi t.sk., kredītiem ar atzītu vērtības samazinājumu Vērtspapīri t.sk. līdz termiņa beigām turētie bez atzīta vērtības samazinājuma t.sk. līdz termiņa beigām turētie ar atzītu vērtības samazinājumu t.sk. pārdošanai pieejamie Procentu ienākumi kopā: Procentu izdevumi Saistības pret kredītiestādēm (155) (98) Nebanku noguldījumi (599) (391) Maksājumi noguldījumu garantiju fondā (112) (46) Procentu izdevumi kopā: (866) (535) Neto procentu ienākumi PIELIKUMS NETO KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI Komisijas naudas ienākumi Par kontu apkalpošanu un skaidras naudas operācijām Par klientu līdzekļu pārvaldīšanu un brokeru pakalpojumiem Par norēķinu karšu operācijām Par citām bankas operācijām Komisijas naudas ienākumi kopā: Komisijas naudas izdevumi Par korespondentbanku pakalpojumiem (98) (30) Par norēķinu karšu operācijām (673) (707) Par brokeru pakalpojumiem (49) (33) Par citām bankas operācijām (12) (22) Komisijas naudas izdevumi kopā: (832) (792) Neto komisijas naudas ienākumi

26 6. PIELIKUMS PĀRĒJIE IENĀKUMI UN IZDEVUMI Pārējie ienākumi Iekasētās soda naudas t.sk. no maksājumu karšu darījumiem - 31 par temiņnoguldījumu pirmstermiņa laušanu 1 3 Par kredītu maksājumu kavējumiem Citi ienākumi Kopā pārējie ienākumi Pārējie izdevumi Dalības maksa dažādās organizācijās Norēķinu karšu projektu ieviešanas un apkalpošanas izdevumi Ar faktoringa apkalpošanu saistīti izdevumi 45 3 Ar klientu piesaisti saistīti izdevumi 37 6 Citi izdevumi Kopā pārējie izdevumi PIELIKUMS NETO PEĻŅA NO FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMIEM Neto (zaudējumi)/peļņa no darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem (64) 129 t.sk. neto tirdzniecības (zaudējumi)/peļņa (64) 106 neto pārvērtēšanas rezultāts - 23 Neto peļņa/(zaudējumi) no darījumiem ar ārvalstu valūtu 194 (77) t.sk. neto tirdzniecības peļņa /(zaudējumi) neto pārvērtēšanas rezultāts 97 (127) Neto peļņa no darījumiem

27 8. PIELIKUMS ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI Personāla atalgojuma izdevumi Padomes un Valdes atalgojums Personāla atalgojums Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Personāla atalgojuma izdevumi kopā: Telpu noma un ekspluatācijas izdevumi Neatskaitāmais PVN priekšnodoklis Telefonu, sakaru un pasta izdevumi Programnodrošinājuma uzturēšanas izdevumi Profesionālie un juridiskie pakalpojumi Kancelejas piederumi un citi biroja izdevumi Citi ar personālu saistīti izdevumi Citi administratīvie izdevumi Pārējie izdevumi kopā: Administratīvie izdevumi Uz gada beigām Bankā nodarbināto darbinieku skaits bija 97 (2011.gada beigās 74). 9. PIELIKUMS UZKRĀJUMU VEIDOŠANAS REZULTĀTS Kredīti Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri Pārējie aktīvi Kopā Atlikums gada 31.decembrī Uzkrājumu izveidošana Norakstīšana - - (4) (4) Atlikums gada 31. decembrī Uzkrājumu izveidošana Norakstīšana (1) (2 096) (1) (2 098) Atlikums gada 31. decembrī

28 10. PIELIKUMS UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi ir atspoguļoti šādi: Pārskata gadā aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (3) - Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis (182) 168 Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa (izdevumi)/ieņēmumi (185) 168 Uzņēmuma ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskas summas, kas veidotos pec Latvijas nodokļu likumdošanas noteiktās nodokļu likmes - 15% (2011. gadā - 15%) šādi: Pārskata gada pelņa/(zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina (1 142) Uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas veidotos pēc Latvijas Republikā noteiktās nodokļu likmes 15% Apliekamā nodokļa korekcijas summa, neto Aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis Iepriekšējo gadu nodokļu zaudējumu izmantošana (194) - Pārskata gadā aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis 3 - Izmaiņas atliktajā uzņēmuma ienākuma nodoklī var tikt atspoguļotas šādi: Atliktā nodokļa saistības: Uzkrātā nodokļu nolietojuma pārsniegums par nolietojumu finanšu grāmatvedības uzskaitē Atliktā nodokļa aktīvs: Atvaļinājumu rezerve (7) (4) Neizmantotie nodokļu zaudējumi - (194) Pārējie atliktā nodokļa aktīvi - 3 Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības/(prasības) 46 (136) Neizmantotie nodokļu zaudējumi, kas pārnesti no gada ir tūkst. LVL. Saskaņā ar nodokļu likumdošanu šos nodokļu zaudējumus var segt hronoloģiskā secībā no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma gadā Banka aprēķināto ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamo ienākumu tūkst LVL apmērā samazina par iepriekšējo gadu nodokļu zaudējumiem. Uz nākamajiem pārskata periodiem pārnesamu nodokļu zaudējumu gadā nav. 28

29 11. PIELIKUMS KASE UN PRASĪBAS PRET LATVIJAS BANKU Kase Prasības pret Latvijas Banku Kopā Prasības pret Latvijas Banku ietver naudas līdzekļus korespondējošajā kontā un īstermiņa noguldījumu Latvijas Bankā. Saskaņā ar Latvijas Bankas norādījumiem, Bankas korespondentkonta vidējais mēneša atlikums nedrīkst būt mazāks par bankas obligāto rezervju prasību summu, kura tiek aprēķināta no rezervju bāzē ietverto saistību atlikuma uz mēneša pēdējo datumu gada 31. decembrī Bankas obligāto rezervju prasību summa bija tūkst. LVL (2011. gada 31.decembrī tūkst.lvl). 12. PIELIKUMS PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM Prasības uz pieprasījumu Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes Eiropas Savienībā reģistrētās kredītiestādes Pārējo valstu kredītiestādes Termiņprasības Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes Pārējo valstu kredītiestādes Kopā Bankas vidējās procentu likmes prasībām pret kredītiestādēm gadā ir: LVL 0.28% USD 0.22%, EUR 0.21%. (Attiecīgi gadā - LVL 0.28% USD 0.16%, EUR 0.74%). Uz gada 31. decembri Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs izvietotie termiņnoguldījumi par summu tūkst. LVL ir ieķīlāti, lai saņemtu garantiju darījumu veikšanai ar Mastercard (2011. G.31. decembrī 571 tūkst. LVL) 29

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk