PROJEKTS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROJEKTS"

Transkripts

1 SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas noteikumi 2017./2018.studiju gadā Izmantotie apzīmējumi: Rudens semestra studējošie studējošie, kuri apgūst studiju programmu, kuras īstenošana ir uzsākta rudens semestrī. Pavasara semestra studējošie studējošie, kuri apgūst studiju programmu, kuras īstenošana ir uzsākta pavasara semestrī. 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Atlaižu piemērošanas noteikumi izstrādāti, lai Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā BAT) varētu piedāvāt ikvienam studēt finansiāli izdevīgāk, motivējot studējošos iegūt labākas sekmes un aktīvi darboties augstskolas dzīvē Vienai personai ir tiesības izmantot vairākas šajā dokumentā minētās atlaides, ja katras izmantotās atlaides apjoms ir mazāks par 40% un atlaižu kopējais apjoms nepārsniedz 40% no studiju maksas kārtējam studiju pēc punktā minētās atlaides piemērošanas. Izņēmumu gadījumi, kad atlaides apjoms drīkst pārsniegt 40% no studiju gada maksas ir šo noteikumu punktos 2.1; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8.; 2.13.; 2.14; minētās atlaides Atlaides, kas nav izmantotas studiju pārtraukuma dēļ, attiecināmas uz tā studiju gada studiju maksu, kurā studējošais studē pēc studiju pārtraukuma Atlaižu lielumu un to piemērošanas kārtību katru gadu pārskata un apstiprina Valde Atlaides 1.studiju gadā netiek piemērotas ārvalstu studējošiem, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, izņemot atlaides Progresīvā absolventu un Izcilība. Atlaides vēlākajos studiju gados netiek piemērotas ārvalstu studējošiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, izņemot atlaides Budžeta vieta (Augstskolas finansētā), Stipendija (Augstskolas finansētā), Publicitāte, Studējošo pašpārvalde, Progresīvā absolventu un Izcilība Atlaides netiek piemērotas studējošiem, kuru studijas tiek apmaksātas no Nodarbinātības valsts aģentūras līdzekļiem Līguma par izglītības iegūšanu maksājuma grafikā norādītajai studiju maksai piemēro pēc kārtas visas piešķirtās atlaides, starprezultātus nenoapaļojot. Veicot aprēķinus, visas atlaides tiek izteiktas procentos. Gadījumā, ja piešķirtās atlaides kopsummā pārsniedz šo noteikumu 1.2 punktā minēto limitu, pēdējā piešķirtā atlaide tiek samazināta tādā apmērā, lai atlaižu kopsumma būtu vienāda ar noteikto maksimālo atlaižu limitu. Veicot šādu atlaides samazināšanu, samazināmā atlaide tiek noteikta kā decimāldaļskaitlis ar precizitāti līdz četrām zīmēm aiz komata. Pēc visu atlaižu piemērošanas, iegūto skaitli noapaļo līdz veseliem eiro. Iegūtais skaitlis ir maksa par studijām 2017./2018.studiju gadā. Ja, sastādot maksājumu grafiku, kāda semestra maksājums tiek aprēķināts nepilnos eiro, tas tiek apaļots līdz veseliem eiro. Aprēķinot otrā semestra maksājumu, tas tiek aprēķināts kā starpība starp gada studiju maksu un pirmā semestra studiju maksu Īpašos gadījumos, pamatojoties uz studējošā iesniegumu par studiju maksas atlaides piešķiršanu, komisija, kuras sastāvā ir rektors, prorektors un attīstības direktors, izskata šo iesniegumu un pieņem lēmumu par studiju maksas atlaides piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Komisijai nav pienākums argumentēt lēmumu. 2. Atlaižu piemērošana Nr. Atlaide/budžeta vieta/ stipendija Kam atlaide piemērojama Atlaides apjoms Atlaides priekšmets 1

2 2.1. Budžeta vieta (Augstskolas finansētā) BAT profesionālā bakalaura pilna laika dienas vai startup akadēmija studiju reflektantiem, kas uzvarējuši konkursā uz budžeta vietām 100% 2017./2018. studiju 2.2. Stipendija (Augstskolas finansētā) BAT profesionālā bakalaura pilna laika dienas vai startup akadēmija studiju reflektantiem, kas uzvarējuši konkursā uz stipendijām EUR /2018. studiju 2.3. Absolventa radinieks BAT absolventa 1.pakāpes radiniekiem, kuri uzsāk studijas BAT no 1.studiju gada 25% pirmajam studiju 2.4. Studē ar ģimeni BAT studējošā vai reflektanta 1.pakāpes radiniekam, kurš uzsāk studijas BAT dienas, vakara, neklātienes studiju formā un kuri līgumu par izglītības iegūšanu noslēguši līdz , ja studijas tiek uzsāktas rudens semestrī un līdz , ja studijas tiek uzsāktas pavasara semestrī, e studiju formā līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanai termiņš nav noteikts 50% studiju periodam, kamēr abi 1.pakāpes radinieki studē 2.5. Pārnākšana Reflektanti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos no 2.(otrā), 4.(ceturtā); 6.(sestā) vai 8.(astotā) semestra 50% i studiju, kurā uzsāk studijas 2.6. Rekomendācija BAT reflektantiem un studējošiem pēc BAT darbinieka vai dalībnieka īpašās rekomendācijas 40% pilnam studiju periodam 2.7. Veido sakarus BAT reflektantiem, ja noslēgts sadarbības līgums par atlaides piešķiršanu starp BAT un sadarbības partneri saskaņā ar sadarbības līgumu Atbilstoši sadarbības līgumam par atlaides piešķiršanu 2.8. Studējošo pašpārvalde BAT Studējošo pašpārvaldes biedriem BAT Studējošo pašpārvaldes valdes locekļiem līdz 40% līdz 100% 2017./2018.studiju 2.9. Publicitāte BAT studējošiem, kas veicinājuši BAT publicitāti līdz 40% 2017./2018.studiju 2

3 Sekmība (100 atlaides, kuras tiek sadalītas pa studiju programmu līmeņiem, proporcionāli studējošo skaitam) Filiāle Skat.3.10.apakšpunktā 25% BAT Filiāļu (Cēsis, Talsi, Liepāja, Jēkabpils) studējošiem, kuri uzsāk studijas BAT filiālēs no pirmā studiju gada 33.33% 1.līmeņa studiju programmās, bakalaura programmās un maģistrantūras programmās Rīgā studējošiem - studiju maksa 2018.gada pavasara un 2018.gada rudens semestriem pilnam studiju periodam Progresīvā absolventu BAT absolventiem skat apakšpunktā pilnam studiju periodam Basketbols Studējošiem, kuri spēlē BAT atbalstītajā basketbola komandā skat apakšpunktā 2017./2018.studiju Izcilība BAT absolventiem skat apakšpunktā skat apakšpunktā JPS (Jauno profesionāļu skola ) Reflektantiem, kuri ir ieguvuši JPS sertifikātu un kuri uzsāk studijas BAT skat apakšpunktā pirmajam studiju Studē ar draugu Reflektantiem diviem draugiem, kuri reizē noslēguši ar BAT līgumu par izglītības iegūšanu Rīgā līdz % studiju periodam, kamēr abi draugi studē Cenas samazinājums Saskaņā ar Valdes lēmumu Saskaņā ar Valdes lēmumu Saskaņā ar Valdes lēmumu Uzņēmuma rekomendācija Reflektantiem, kuri uzsāk studijas BAT Rīgā no 1.studiju gada un kuri izpilda 3.17.punktā noteiktās prasības 15% pirmajam studiju Dari laikā Reflektantiem, kuri uzsāk studijas BAT Rīgā no 1.studiju gada un kuri noslēguši līgumu par izglītības iegūšanu no līdz % 2017./2018. studiju 3. Nosacījumi 2.punktā minēto atlaižu piemērošanai 3

4 3.1. Atlaide Budžeta vieta Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide tiek piemērota atbilstoši Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām BAT Atlaide Budžeta vieta (Augstskolas finansētā) tiek piemērota turpmākajiem studiju gadiem Augstskolas finansēto budžeta vietu ieguvējiem, kuri tiek noteikti atbilstīgi Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumiem Atlaide Stipendija Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide tiek piemērota atbilstoši Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām BAT Atlaide Stipendija (Augstskolas finansētā) tiek piemērota turpmākajiem studiju gadiem Augstskolas finansēto stipendiju ieguvējiem, kuri tiek noteikti atbilstīgi s atlaižu rotācijas noteikumiem Atlaide Absolventa radinieks Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide Absolventa radinieks tiek piešķirta BAT absolventa 1.pakāpes radiniekam, kurš uzsāk studijas Biznesa augstskolā Turība no 1.studiju gada. Par 1.pakāpes radinieku tiek uzskatīts BAT absolventa bērns, laulātais, vecāki, brālis un māsa. Lai apliecinātu radniecību, reflektantam, iesniedzot pieteikuma dokumentus studijām, papildus jāiesniedz radniecību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu (dzimšanas apliecība, laulības apliecība u.c.) Atlaidi Absolventa radinieks var saņemt vairāki BAT absolventa radinieki Atlaides Absolventa radinieks un Studē ar ģimeni netiek piemērotas vienlaicīgi un nesummējas Atlaide ir spēkā no 2013./2014.studiju gada Atlaide Studē ar ģimeni Atlaide Studē ar ģimeni tiek piešķirta BAT studējošā vai reflektanta 1.pakāpes radiniekam (iesaistītais studējošais), kurš uzsāk studijas Biznesa augstskolā Turība no 1.studiju gada vai arī vēlākos studiju posmos. Par 1.pakāpes radinieku tiek uzskatīts BAT studējošā vai reflektanta bērns, laulātais, vecāki, brālis un māsa. Lai apliecinātu radniecību, reflektantam, iesniedzot pieteikuma dokumentus studijām, papildus jāiesniedz radniecību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu (dzimšanas apliecība, laulības apliecība u.c.) Atlaidi Studē ar ģimeni var saņemt vairāki BAT studējošā vai reflektanta iesaistītie studējošie Iesaistītais studējošais nedrīkst būt bijis BAT studējošā statusā un lauzis studiju līgumu pēc savas iniciatīvas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā Atlaide Studē ar ģimeni ir spēkā, kamēr abi radinieki studē vienlaicīgi. Atlaide Studē ar ģimeni tiek piešķirta uz vienu studiju semestri, e-studijās uz 5 mēnešiem. Ja BAT studējošais absolvē BAT vai kādu citu iemeslu dēļ tiek eksmatrikulēts, iesaistītais studējošais atlaidi zaudē no nākamā studiju semestra sākuma, e studijās sākot ar studiju gada 6.mēnesi. Ja studējošais turpina studijas un ir nokārtojis studiju līgumā iestājušos maksājumus, iesaistītais studējošais SICā pēc 15. decembra rudens semestrī studējošais, pēc 15.jūlija pavasara semestrī studējošais, pirms 2.maksājuma (ja maksājums sadalīts 2 daļās) vai pirms 6.maksājuma (ja maksājums sadalīts 10 daļās) e-studijās studējošais pārslēdz Maksājuma grafiku ar atlaidi nākamajam semestrim, e- studijās pus. 4

5 Lai saglabātu atlaidi Studē ar ģimeni, studējošajam un iesaistītam studējošam ir jāstudē secīgi, bez studiju pārtraukumiem. Izņēmums ir studējošā prombūtne saistībā ar bērna piedzimšanu un kopšanu. Gadījumos, kad studējošais paņem studiju pārtraukumu saistībā ar bērna kopšanu, iesaistītam studējošam atlaides ieguvējam atlaide tiek saglabāta, ja studijas tiek turpinātas secīgi un sekmīgi. Gadījumos, kad iesaistītais studējošais - atlaides ieguvējs paņem studiju pārtraukumu saistībā ar bērna piedzimšanu un kopšanu, viņš šo atlaidi zaudē Atlaides Studē ar ģimeni ieguvējiem iesaistītiem studējošiem, piedaloties konkursā uz budžeta vietām un stipendijām un, iegūstot budžeta vietu vai stipendiju vai iegūstot atlaidi Sekmība, ir jāizvēlas viena no saņemtajām atlaidēm (atlaide Studē ar ģimeni vai Budžeta vieta vai Stipendija vai Sekmība ) Atlaides saņēmējam aizejot studiju pārtraukumā atlaide tiek zaudēta ar mēnesi, kurā studiju pārtraukums piešķirts. Atjaunojoties no studiju pārtraukuma studiju maksa tiks noteikta bez atlaides Lai saglabātu atlaidi Studē ar ģimeni nākamajam studiju, atlaides saņēmējam iesaistītam studējošam ir jābūt līdz 15.jūlijam rudens semestrī studējošam, 20.decembrim pavasara semestrī studējošam sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem kārtējā studiju gada pārbaudījumiem un studējošam ir jābūt pārslēgtam Maksājuma grafikam nākamajam studiju Lai e-studijās studējošie saglabātu atlaidi Studē ar ģimeni nākamajam studiju, atlaides saņēmējam iesaistītam studējošam līdz studiju gada beigām ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kārtējā studiju gada pārbaudījumiem un studējošam ir jābūt pārslēgtam Maksājuma grafikam Gadījumā, ja reflektants, kura 1.pakāpes radinieks ieguva atlaidi Studē ar ģimeni netiek imatrikulēts, iesaistītais studējošais zaudē iegūto atlaidi Studē ar ģimeni Atlaide ir spēkā no 2011./2012.studiju gada un tiek piemērota tiem studējošiem, kuri noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu līdz 2017.gada 30.oktobrim, ja studijas tiek uzsāktas rudens semestrī un līdz , ja studijas tiek uzsāktas pavasara semestrī, e studiju formā līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanai termiņš nav noteikts un izpilda Uzņemšanas noteikumu prasības Atlaides Studē ar ģimeni un Absolventa radinieks netiek piemērotas vienlaicīgi un nesummējas Atlaide Pārnākšana Reflektantiem, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos no 4.(ceturtā); 6.(sestā) vai 8.(astotā) semestra jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu un jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības, Ministru kabineta noteikumi Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Reflektantiem, kas uzsāk studijas no 2.(otrā) semestra, jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu, jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide ir spēkā no 2010./2011.studiju gada Atlaide Rekomendācija Lai iegūtu atlaidi Rekomendācija, rekomendētajam reflektantam jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu. Reflektanta/ studējošā uzvārdam jābūt Vadības sapulces apstiprinātajā rekomendējamo personu sarakstā. Lai iegūtu un saglabātu atlaidi turpmākam studiju periodam, rekomendētajam BAT studējošam ir jābūt: līdz 15.jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); līdz 20.decembrim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī); 5

6 līdz Maksājuma grafika pārslēgšanas dienai sekmīgi nokārtotiem visiem plānotiem kārtējā studiju gada pārbaudījumi (e-studijās studējošiem) Jāizpilda uzņemšanas noteikumu prasības un jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu Atlaides Rekomendācija piemērošanai tiek noteikts, ka darbiniekiem, kuriem ir noslēgts darba līgums ar BAT uz nenoteiktu vai uz ievēlēšanas laiku un noteikts normālais darba laiks, izņēmums ir APK darbinieki (ne mazāk kā 20h nedēļā), IDD (vidēji 10 maiņas mēnesī) un filiāļu vadītāji un kuri nostrādājuši BAT ne mazāk kā 3 gadus, ir tiesības rekomendēt studijām 1 reflektantu vai BAT studējošo. Nākamo reizi rekomendēt studijām BAT darbinieks vai dalībnieks ir tiesīgs 5 gadus pēc iepriekšējās Rekomendācijas atlaides piešķiršanas. Atlaižu piešķiršanas periodi un atlaižu apjomi netiek summēti. Ja rekomendētais reflektants vai studējošais nenoslēdz studiju līgumu, atsakās (neizmanto) no šīs atlaides vai neizpilda izvirzītās prasības, darbinieks vai dalībnieks atlaidi var izmantot citam reflektantam vai BAT studējošajam Darbinieks vai dalībnieks, piešķirot atlaidi, personīgi uzņemas morālu atbildību par rekomendēto personu un tās lojalitāti BAT. Ja rekomendētā persona ar savu darbību vai bezdarbību rada šaubas par tās lojalitāti BAT, kā arī citos īpašos gadījumos, darbiniekam vai dalībniekam ir tiesības lūgt BAT pārtraukt speciālās atlaides piemērošanu. Pretējā gadījumā darbinieks vai dalībnieks uzņemas atbildību par rekomendētās personas darbību vai bezdarbību. Speciālās atlaides piešķiršana pārtraucama ar Valdes lēmumu no nākamā kalendārā mēneša, kad iesniegts darbinieka vai dalībnieka iesniegums par speciālās atlaides piemērošanas pārtraukšanu Ja BAT rīcībā ir informācija, ka rekomendētā persona nav bijusi lojāla BAT, BAT ir tiesīga pēc savas iniciatīvas ar Valdes lēmumu pārtraukt speciālās atlaides piešķiršanu Atlaides Rekomendācija piemērošanas pārtraukšana nedod tiesības darbiniekam vai dalībniekam atkārtoti rekomendēt studijām reflektantu vai studējošo 5 gadu noteiktajā termiņā Atlaide Rekomendācija reflektantiem, kuri uzsāk studijas vēlākos studiju posmos - BAT patur tiesības šo atlaidi nepiešķirt tiem bijušiem BAT studējošiem, kuri ir bijuši priekšlaicīgi eksmatrikulēti kārtējā vai iepriekšējā studiju gada laikā Savlaicīgi neizpildot punkta nosacījumus, atlaide tiek zaudēta nākamā gada studiju maksai Divreiz par vienu un to pašu studiju periodu (studiju gadu, semestri) atlaide netiek piemērota Atlaides piemērošanai BAT darbiniekam vai dalībniekam: līdz 25.augustam, ja studijas tiek uzsāktas rudens semestrī; līdz 30.novembrim, ja studijas tiek uzsāktas pavasara semestrī, ir jāiesniedz Sekretariātā iesniegums, norādot rekomendējamās personas vārds, uzvārds, personas kods, iesniedzēja vārds, uzvārds, amats. Ja rekomendējamā persona ir BAT studējošais, tad jānorāda studiju programma un studiju gads. Iesniegumus izvērtē un apstiprina Vadības sapulce Atlaide ir spēkā no 2013./2014.studiju gada Atlaide Veido sakarus Jāizpilda uzņemšanas noteikumu prasības, jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu un jāizpilda sadarbības līgumā vai Valdes lēmumā noteiktās prasības Ja atlaide ir piešķirta visam studiju periodam, lai to saglabātu BAT studējošam ir jābūt: līdz 15.jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); līdz 20.decembrim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī) 3.8.Atlaide Studējošo pašpārvalde 6

7 3.8.1.Lai pretendētu uz atlaidi Studējošo pašpārvalde Studējošo pašpārvaldes (turpmāk tekstā SP) biedriem ir jāraksta motivācijas vēstule, kurā jāiekļauj: studiju gada laikā padarītie darbi BAT SP un to pamatojums; atlaides apjoms uz ko pretendē pēc sava vērtējuma; Motivācijas vēstule ir jāadresē attīstības direktoram, iesniedzot to BAT SP priekšsēdētāja vietniekam, nosūtot elektroniski līdz gada 17.jūnijam Priekšlikumus par atlaides piešķiršanu līdz 01.jūlijam sagatavo komisija, kuras sastāvā ir BAT SP priekšsēdētājs, BAT SP priekšsēdētāja vietnieks un attīstības direktors Kopējais piešķirto atlaižu apjoms vienā studiju gadā SP biedriem nedrīkst pārsniegt 600% Atlaide tiek piemērota par 2016./2017.studiju gada sasniegumiem Pavasara semestra studējošiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 20.decembrim ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2016./2017.studiju gada pārbaudījumiem, Rudens semestra studējošiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 15.jūlijam ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2016./2017.studiju gada pārbaudījumiem Lēmumu par atlaižu piešķiršanu : ne vēlāk kā līdz 10.jūlijam rudens semestra studējošiem; ne vēlāk kā līdz 5. janvārim pavasara semestra studējošiem pieņem komisija, kuras sastāvā ir rektors, prorektors un attīstības direktors Studējošo pašpārvaldes valdes locekļiem piešķirtā atlaide Studējošo pašpārvalde var summēties ar citām atlaidēm, kas ir iegūtas līdz 2017.gada 15.jūlijam, pārsniedzot kopējo atlaižu apjomu 40%. 3.9.Atlaide Publicitāte Atlaide Publicitāte tiek piemērota tiem studējošiem, kuri ir veicinājuši pozitīvu BAT publicitāti un par to vēlas saņemt studiju maksas atlaidi, iesniedzot attīstības direktoram iesniegumu, publikācijas un citu apliecinošo dokumentu vai informācijas nesēju kopijas: līdz 1.jūlijam tie studējošie, kuri uzsāka studijas rudens semestrī; īdz 30.novembrim tie studējošie, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī; Iesniegumu, publikāciju un citu apliecinošo dokumentu vai informācijas nesēju kopijas par BAT studējošā sasniegumiem sportā, kultūrā, sabiedriskajā, zinātnes un citās jomās. Publikācijā obligāti ir jābūt minētam, ka attiecīgā persona ir BAT studējošais vai aktivitātei ir jābūt atpazīstamai kā BAT studējošā BAT studējošā raksti masu medijos, kurus parakstot attiecīgā persona norāda, ka ir BAT studējošais; TV raidījumu videoieraksti un radio raidījumu audio ieraksti, kuros ir minēts, ka raidījuma dalībnieks studē BAT Dalība publiskos un masu pasākumos, kuros ar vizuāliem komunikācijas līdzekļiem reklamēja vai popularizēja BAT; Dalība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē (augstākās izglītības sistēmas atzītos pētījumos - neattiecas uz valsts pārbaudījumos iekļautajiem darbiem ); Atlaide Publicitāte netiek piešķirta par publikācijām vai citām aktivitātēm, kas ir veiktas studiju procesa ietvaros (prakses, studiju darbi, projekti u.tml.) Uz atlaidi var pretendēt ar publikācijām vai citām BAT popularizējošām aktivitātēm, kas ir publicētas plašsaziņas līdzekļos vai norisinājušās: sākot no iepriekšējā gada 1.jūlija rudens semestra studējošiem; sākot no iepriekšējā gada 1.decembra pavasara semestra studējošiem. 7

8 3.9.4.Uz atlaidi Publicitāte var pretendēt arī tie studējošie, kuri BAT interneta mājas lapā ir atvēruši un uztur savus blogus. Lai studējošais varētu pretendēt uz atlaidi Publicitāte, blogam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: informācija blogā jāatjauno ne retāk kā 1 reizi 2 nedēļās; informācijai blogā jābūt saturiski un lingvistiski kvalitatīvai; informācijai blogā jābūt saistošai BAT interneta mājas lapas lasītājiem Priekšlikumu par atlaides apjomu sagatavo attīstības direktors: līdz 05. jūlijam rudens semestra studējošajiem; līdz 15.decembrim pavasara semestra studējošajiem BAT ir tiesības atlaidi nepiešķirt Atlaide tiek piemērota par 2016./2017.studiju gada sasniegumiem Pavasara semestra studējošajiem, lai iegūtu atlaidi līdz 20.decembrim ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2016./2017.studiju gada pārbaudījumiem, Rudens semestra studējošajiem, lai iegūtu atlaidi līdz 15. jūlijam ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2016./2017. studiju gada pārbaudījumiem Lēmumu par atlaižu piešķiršanu : ne vēlāk kā līdz 10.jūlijam rudens semestra studējošajiem, ne vēlāk kā līdz 5. janvārim pavasara semestra studējošajiem pieņem komisija, kuras sastāvā ir, rektors, prorektors un attīstības direktors Atlaide Sekmība Atlaide tiek piemērota 100 BAT studējošajiem, kuri studē dienas (tikai maģistrantūras programmā), vakara studiju formā vai neklātienē (izņemot e-studijas) kādā no: līmeņa studiju programmām Rīgā; bakalaura studiju programmām maģistrantūras studiju programmām līmeņa studiju programmās, bakalaura programmās un maģistrantūras programmās Rīgā studējošajiem - atlaide tiek piemērota studiju maksai 2018.gada pavasara semestrim par 2017.gada rudens semestra rezultātiem, 2018.gada rudens semestrim par 2018.gada pavasara rezultātiem Atlaide Sekmība nākamajos studiju gados/semestros tiek piemērota atbilstīgi BAT s atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem Atlaide ir spēkā no 2009./2010.studiju gada Atlaide Filiāle Atlaide tiek piemērota reflektantiem, kuri uzsāk studijas pirmajā studiju gadā BAT filiālēs un kuri līdz noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu un izpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide ir spēkā no 2012./2013.studiju gada Atlaide netiek piemērota gadījumos, ja studējošais pēc savas iniciatīvas maina akadēmisko grupu Atlaide Progresīvā absolventu Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības. 8

9 Tiek piešķirta BAT reflektantam, uzsākot studijas kādā no BAT studiju programmām. Par katru iepriekš sekmīgi apgūto BAT studiju programmu, ko apliecina BAT izsniegts augstākās izglītības diploms, piešķir studiju maksas atlaidi 10 % apjomā Lai saglabātu atlaidi turpmākam studiju, BAT absolventam ir jābūt: līdz 15.jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošajiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); līdz 20.decembrim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošajiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī) līdz Maksājuma grafika pārslēgšanas dienai sekmīgi nokārtotiem visiem plānotiem kārtējā studiju gada pārbaudījumi (e-studijās studējošiem) Savlaicīgi neizpildot punkta nosacījumus, atlaide tiek zaudēta nākamā gada studiju maksai Atlaide Basketbols Jābūt noslēgtam līgumam par izglītības iegūšanu Uz atlaidi Basketbols līdz 100% apjomā 2017./2018. studiju gada maksai var pretendēt BAT basketbola komandas spēlētāji, ja spēlētājs ir iekļauts pamatsastāva pirmo sešpadsmit spēlētāju sarakstā, kā arī tehniskā personāla darbinieki (menedžeris, video operators, fotogrāfs, mājas lapas redaktors). 1.studiju gada studējošajiem ir jābūt noslēgtam līgumam par izglītības iegūšanu un samaksātai iepazīšanās maksai augstskolas noteiktajā kārtībā. Atlaide tiek piešķirta katram studiju semestrim atsevišķi par 1., 3., 5. un 7.semestri līdz kārtējā studiju gada 15.oktobrim, par 2., 4., 6. un 8.semestri līdz kārtējā studiju gada 15.janvārim. Par atlaides apjomu, nosakot sportiskos mērķus, uzdevumus un katra spēlētāja ieguldījumu to sasniegšanā lemj un iesniegumu paraksta komandas treneri un basketbola kluba direktors Lai iegūtu punktā noteikto atlaidi Basketbols 3.,4.,5.,6.,7.,8.semestrim ir jābūt: Rudens semestra studējošiem līdz 2017.gada 15.jūlijam jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem pārbaudījumiem par 2016./2017. studiju gadu Pavasara semestra studējošiem līdz gada 20.decembrim jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem pārbaudījumiem par 2016./2017.studiju gadu BAT Basketbola kluba direktors līdz 2017.gada 1.oktobrim (par rudens semestra studējošiem) un līdz 2018.gada 2.janvārim (par pavasara semestra studējošajiem) iesniedz Attīstības direktoram kopējo basketbolistu sarakstu, kuriem pienākas studiju maksas atlaides, norādot apjomu un pamatojumu Lēmumu par atlaižu piešķiršanu pieņem komisija, kuras sastāvā ir rektors, prorektors un Attīstības direktors Atlaide Izcilība Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide Izcilība tiek piešķirta BAT absolventam, kurš ir absolvējis BAT un izpildījis šādus sekmības nosacījumus: absolvējis BAT ar Izcilības diplomu vai absolventa sekmes atbilst BAT Studiju nolikuma punktā noteiktiem kritērijiem (studējošais pārbaudījumus, kurus pieņēma komisija, nokārtojis ar vērtējumu ne zemāku par 9 (deviņi) un visos pārējos studiju programmā ieplānotajos studiju kursa noslēguma pārbaudījumos iegūto vērtējumu vidējā vērtība nav zemāka par 8.5 (astoņi komats pieci), bet nevienā studiju kursā vērtējums nav bijis zemāks par 6 (seši)) Izcilības diploms iegūšanai, atlaides apjoms tiek noteikts: 1) BAT 1.līmeņa studiju programmu absolventiem, kuri turpinās studijas bakalaura studiju programmas pirmajā, otrajā vai trešajā studiju gadā 10% apjomā visam studiju periodam; 9

10 2) BAT bakalaura programmu absolventiem, kuri turpinās studijas maģistra studiju programmā pirmajā studiju gadā - 50% apjomā visam studiju periodam; 3) BAT maģistra programmu absolventam, kuri turpinās studijas doktorantūrā pirmajā studiju gadā - 50% apjomā visam studiju periodam absolvējis BAT bakalaura programmu un Valsts pārbaudījumā ieguvis vērtējumu ne zemāku par 8 (astoņi) un visos pārējos studiju programmā ieplānotajos studiju kursa noslēguma pārbaudījumos iegūto vērtējumu vidējā vērtība nav zemāka par 7 (septiņi), kurš turpinās studijas maģistra studiju programmā pirmajā studiju gadā 30% apjomā visam studiju periodam; absolvējis BAT maģistrantūras programmu un Valsts pārbaudījumā ieguvis vērtējumu ne zemāku par 9 (deviņi), kurš turpinās studijas doktorantūras studiju programmā pirmajā studiju gadā 50% apjomā visam studiju periodam Lai studējošie saglabātu atlaidi turpmākam studiju, BAT studējošajam ir jābūt: līdz 15.jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); līdz 20.decembrim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju gada pārbaudījumi (tiem studējošiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī); līdz Maksājuma grafika pārslēgšanas dienai sekmīgi nokārtotiem visiem plānotiem kārtējā studiju gada pārbaudījumi (e-studijās studējošiem) Savlaicīgi neizpildot punkta nosacījumus, atlaide tiek zaudēta nākamā gada studiju maksai Atlaide Izcilība tiek piemērota BAT absolventiem 3 (trīs) gadus pēc iepriekšējā studiju līmeņa absolvēšanas Atlaide ir spēkā no 2012./2013.studiju gada Atlaide JPS Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības un trīs gadu laikā no atlaides piešķiršanas (ieskaitot gadu, kad atlaide saņemta) jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu līdz kārtēja gada 1.augustam. Slēdzot līgumu, reflektantam ir jāuzrāda iegūtais JPS sertifikāts Uz atlaidi JPS var pretendēt tie reflektanti, kuri ir apmeklējuši vismaz sešas dienas BAT Jauno profesionāļu skolas un profesionālās pilnveides izglītības programmas Panākumu universitāte rīkotos pasākumus un piedalījušies testā, kurā tiek noteikti 12 labākie dalībnieki ar augstāko punktu skaitu Atlaides apjoms tiek noteiks: reflektanti ar augstāko punktu skaitu testā iegūst atlaidi 100% apjomā pirmajam studiju ; reflektanti iegūst atlaidi 25% apjomā pirmajam studiju JPS atlaides reflektanti ir tiesīgi izmantot vienā no augstskolas 1.līmeņa augstākās izglītības vai bakalaura studiju programmām Atlaide ir spēkā no 2010./2011.studiju gada Atlaide Studē ar draugu Atlaide tiek piemērota reflektantiem diviem draugiem, kuri uzsāka studijas pirmajā studiju gadā BAT Rīgā un kuri līdz reizē noslēdza līgumu par izglītības iegūšanu un izpildīja Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaides saņēmēji nedrīkst būt bijuši BAT studējošā statusā un lauzuši studiju līgumu pēc savas iniciatīvas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā Atlaide Studē ar Draugu ir spēkā, kamēr abi studējošie atlaides saņēmēji studē vienlaicīgi. Atlaide Studē ar draugu tiek piešķirta uz vienu studiju semestri. Ja kāds no atlaides 10

11 saņēmējiem absolvē BAT vai kādu citu iemeslu dēļ tiek eksmatrikulēts, otrs studējošais - atlaides saņēmējs atlaidi zaudē no nākamā studiju semestra sākuma. Ja abi atlaides saņēmēji turpina studijas un ir nokārtojuši studiju līgumā iestājušos maksājumus, tad abi SICā pēc 15. decembra pārslēdz Maksājuma grafiku ar atlaidi nākamajam semestrim Lai saglabātu atlaidi, abiem studējošiem atlaides saņēmējiem ir jāstudē secīgi, bez studiju pārtraukumiem. Izņēmums ir studējošā prombūtne saistībā ar bērnu piedzimšanu un kopšanu. Gadījumos, kad atlaides ieguvējs paņem studiju pārtraukumu saistībā ar bērna piedzimšanu un kopšanu, viņš šo atlaidi zaudē. Otram atlaides saņēmējam šajā gadījumā atlaide tiek saglabāta, ja studijas tiek turpinātas secīgi un sekmīgi Atlaides Studē ar draugu ieguvējiem, piedaloties konkursā uz budžeta vietām un stipendijām un, iegūstot budžeta vietu ir jāizvēlas viena no saņemtajām atlaidēm (atlaide Studē ar Draugu vai Budžeta vieta ). Gadījumā, ja viens no studējošiem iegūst un izvēlas budžeta vietu, otrs studējošais turpina izmantot atlaidi Studē ar draugu. Ja rotācijas kārtībā nākamajā studiju gadā netiek iegūta budžeta vieta, tad atlaide Studē ar draugu tiek atjaunota Lai saglabātu atlaidi Studē ar draugu nākamajam studiju, atlaides saņēmējiem ir jābūt līdz 15.jūlijam sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem kārtējā studiju gada pārbaudījumiem un studējošajiem ir jābūt pārslēgtiem Maksājuma grafikiem nākamajam studiju Lai e-studijās studējošie saglabātu atlaidi Studē ar draugu nākamajam studiju, atlaides saņēmējam līdz studiju gada beigām ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kārtējā studiju gada pārbaudījumiem un studējošajam ir jābūt pārslēgtam Maksājuma grafikam Atlaide ir spēkā no 2014./2015.studiju gada un tika piemērota tiem studējošajiem, kuri noslēdza līgumu par izglītības iegūšanu līdz 2014.gada 30.oktobrim un izpildīja Uzņemšanas noteikumu prasības Atlaide Uzņēmuma rekomendācija Atlaide tiek piemērota reflektantiem pirmajam studiju, kuri uzsāk studijas BAT Rīgā no 1.studiju gada un noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu un izpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Lai saņemtu atlaidi, reflektantam ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanas, ir jāiesniedz rekomendācija studijām no uzņēmuma, kas ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) vai Latvijas tūrisma aģentu un operāciju asociācijas (ALTA) biedrs. Katrs reflektants atlaides saņemšanai var iesniegt vienu rekomendāciju Atlaide ir spēkā no 2015./2016. studiju gada Atlaide Dari laikā Atlaide tiek piemērota reflektantiem, kuri uzsāk studijas BAT Rīgā no 1. studiju gada un kuri noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu laika periodā no 2017.gada 3.jūlija līdz 2017.gada 8.jūlijam (ieskaitot) un izpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības Atlaide ir spēkā no 2017./2018.studiju gada. Attīstības direktore Inese Raiba 11

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums Izdots saskaņā ar likuma

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk