8

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "8"

Transkripts

1 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis , fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./ /2018. mācību gadam

2 1.Skolas vispārīgs raksturojums ( turpmāk skola ) atrodas Jāņa Grestes ielā 14, Rīgā. Tā ir Rīgas domes pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde. Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti un citi iekšējie normatīvie akti. Ar Rīgas domes lēmumu Nr.2516 tika reorganizēta Rīgas Pļavnieku sākumskola un Rīgas 90.vidusskola, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar nosaukumu -, kas darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā. Skola realizē šādas izglītības programmas: Programmas Licence Kods nosaukums Datums Nr. Pamatizglītības programma Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma Skolēnu skaits Derīguma termiņš V V Beztermiņa Skolēnu skaits 2015./2016.mācību gadā skolā mācās 657 skolēni. Skolēnu sadalījums pa klašu grupām: klases klases klases klases 308 Klašu komplekti ir 27: 1.klases 4 komplekti 2.klases 4 komplekti klases 3 komplekti 8.,9. klases 2 komplekti Salīdzinot ar 2011./2012.mācību gadu, izglītojamo skaits 2015./2016.mācību gadā ir pieaudzis par 149 skolēniem ( skat.1.att.). 2

3 1.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas Skolas personāls 2015./2016. mācību gadā skolā strādā 64 pedagogi, no kuriem 57 strādā pamatdarbā. Skolas pedagogu kolektīvs izveidots apvienojot Rīgas Pļavnieku sākumskolas un Rīgas 90.vidusskolas kolektīvus. Skolotāju pašreiz iegūtā izglītība: iegūst augstāko izglītību 5 (8 %) augstākā pedagoģiskā 59 (92%) maģistri 21 (33%) iegūst maģistra grādu - 4 (6%) Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām Vecuma grupas gadi gadi gadi gadi 60 gadi un vecāki Skaits % Skolas vadību nodrošina direktore, 5 direktora vietnieki izglītības jomā un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas, kuru darbu vada direktora vietnieki izglītības jomā: Sākumskolas metodiskā komisija; Valodu metodiskā komisija; 3

4 Dabaszinātņu un sociālo zinātņu metodiskā komisija; Sporta un kultūras metodiskā komisija; Klašu audzinātāju metodiskā komisija. Skolā darbojas atbalsta personāla komisija, kuras sastāvā ir psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds un skolas medmāsa. Skolas ēkas uzturēšanu nodrošina 30 tehniskie darbinieki. Sociālā vide Skolā mācās skolēni no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas un tuvākās apkārtnes. Skolas īpašie piedāvājumi: informātikas kabinetu ar interneta pieslēgumu pieejamība; skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klasē; plašs interešu izglītības programmu piedāvājums; mūsdienīga sporta zāle un daudzveidīga sporta bāze; paralēli mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei; vienota skolas dienasgrāmata; vecāku dienas un atvērto durvju dienas; rotaļu telpa sākumskolai; adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem; augstas emocionālās inteliģences metodikas izmantošana mācību procesā; mācību video bibliotēkas izveide latviski e vidē un tās izmantošana. Interešu izglītība Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas šādas interešu izglītības programmas: Basketbols 1.-4.klašu koris Zēnu koris klasēm klašu koris 1.-4.klašu vokālais ansamblis 5.-9.klašu vokālais ansamblis 4

5 klašu tautu deju kolektīvs klašu tautu deju kolektīvs klašu tautu deju kolektīvs Floristika 5.-7.klasēm Teātra pulciņš 2. 9.klasēm Keramika 1. 7.klasēm Tradicionālie rokdarbi 5. 7.klasēm Lego konstruēšana 1. 4.klasēm Žurnālistika/Skolas avīze Teniss Datorapmācība Florbols 5

6 2. s darbības pamatmērķi Mērķis. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, demokrātiskas un mūsdienīgas iestādes veidošanu. Uzdevumi. 1. Īstenot izglītības programmas, tās mērķus un uzdevumus. 2. Veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo garīgo, radošo un fizisko spēju attīstībai. 3. Radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo vispusīgai attīstībai. 4. Veidot izglītojamos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas. 5. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību. 6. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā. 7. Racionāli izmantot skolai piešķirtos resursus. 3. Skolas attīstībai risināmie galvenie uzdevumi Skolas attīstība balstās uz 4 pamatvērtībām: cieņa; radošums; sadarbība; izaugsme. 1. Panākt kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidojot mācību saturu un metodiku. 2. Mācību materiālu, iekārtu, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija. 3. Informāciju tehnoloģiju izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā. 4. Skolas fiziskās vides uzlabošana 6

7 4.1 Mācību saturs 4.Skolas darba pašvērtējums Skolas darba stiprās puses: Skolotāji racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, vajadzības un intereses. Skolotāji ir atvērti inovācijām. Skolotāji sadarbojas mācību procesa uzlabošanā. Licencēta jauna izglītības programma Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Tālākās attīstības vajadzības Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas īstenošana. Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana mācību procesā. 4.2.Mācīšana un mācīšanās Skolas darba stiprās puses: Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolēnu zināšanu pārbaude ir plānveidīga un izmaiņas tiek saskaņotas ar skolēniem. Skolotāja un skolēnu mērķtiecīga sadarbība. Tālākās attīstības vajadzības Attīstīt skolēnos kritisko domāšanu (prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem). Iesaistīt skolēnus ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot piedāvātās papildus iespējas. Daudzveidīgu mācību līdzekļu un mācību metožu izmantošana. Pilnveidot un paplašināt IT izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā. Pielietot apgūtās kompetences dažādos mācību priekšmetos un reālajā dzīvē. 4.3.Skolēnu sasniegumi Skolas darba stiprās puses: Skolēnu dalība konkursos un projektos. Pozitīva mācību sasniegumu dinamika. Tālākās attīstības vajadzības Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus matemātikā un dabaszinātnēs. 7

8 Mācību sasniegumi tiek regulāri vērtēti un analizēti. Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes. Skolas koru, tautu deju kolektīvu un basketbola komandu sasniegumi konkursos un skatēs. Skolā ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos. Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem. Paaugstināt skolēnu runas un rakstu kultūru. Veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā. Veicināt skolēnu līdzdalība mācību priekšmetu olimpiādēs. 4.4.Atbalsts izglītojamajiem Skolas darba stiprās puses: Atbalsta personāla pieejamība, lai nodrošinātu kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem. Plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas veicina vispusīgu izglītojamo attīstību. Daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. Izglītojamo dalība konkursos, projektos un sporta sacensībās. Droši apstākļi skolā un skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos. Tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi. Aktīva vecāku atbalsta biedrības darbība. Tālākās attīstības vajadzības Turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir zema mācību motivācija. Diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem. Augstas emocionālās inteliģences metodikas izmantošana ikdienas mācību darbā. 4.5.Skolas vide Skolas darba stiprās puses: Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas. Skolā ir labvēlīga mācību vide. Moderna sporta zāle un daudzveidīgs Tālākās attīstības vajadzības Aktu zāles remonts. Pagrabstāva un garderobju renovācija. Skolas teritorijas iežogošana un 8

9 sporta inventārs. Mūsdienīgi dabaszinību kabineti. Renovēta skolas ēdamzāle un virtuve. Pakāpeniska mācību kabinetu labiekārtošana. Skolēnu formas tērpu ieviešana 1.-4.klašu izglītojamiem. Sakopta un estētiski noformēta mācību vide. sporta laukumu labiekārtošana. Skolas gaiteņu kosmētiskais remonts. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana. Zēnu mājturības un tehnoloģijas kabineta renovācija un labiekārtošana. Ieviest skolas vērtības skolas dzīvē. 4.6.Resursi Skolas darba stiprās puses: Skolā strādā kvalificēts un radošs pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls. Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības piedāvājumus. Mācību grāmatu un darba burtnīcu nodrošinājums. Pedagogi tiek nodrošināti darbam ar informāciju tehnoloģijām. Mācību video bibliotēkas izveidošana un aktīva tās lietošana mācību procesā. Tālākās attīstības vajadzības Veicināt pedagogu pašizglītošanos darbā ar IT un palielināt to izmantošanu mācību procesā. Papildināt elektroniskos mācību līdzekļus. Turpināt mācību telpu iekārtošanu atbilstoši mūsdienīga mācību procesa organizēšanai Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba stiprās puses: Veiksmīga skolotāju un skolas vadības sadarbība. Regulāra un veiksmīga sadarbība ar skolas dibinātāju. Mērķtiecīgi plānota pedagogu tālākizglītība. Skolā izstrādāti un regulāri tiek papildināti iekšējie normatīvie akti. Tālākās attīstības vajadzības Aktīva pedagogu iesaiste metodisko komisiju darbā. Turpināt izstrādāt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvos aktos. Pilnveidot personāla darba kvalitātes izvērtēšanas sistēmu. Pilnveidot sadarbību un informācijas 9

10 Veiksmīga sadarbība ar Latgales priekšpilsētas pirmskolas izglītības iestādēm. apriti ar vecākiem, izmantojot E klases sniegtās iespējas. Turpināt sadarbību ar skolas dibinātāju par skolas fiziskās vides labiekārtošanu. 10

11 Prioritāšu īstenošana 2012./ /2015. m. g. Skolas darbības jomas 1.Mācību saturs Darbības prioritāte Pilnveidot vienotās vērtēšanas kārtību skolā 2. Mācīšana un mācīšanās Informāciju tehnoloģiju izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā Attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem 3. Skolēnu sasniegumi Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā. Sasniegtais Izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ar Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu vērtēšanas kārtība tiek papildināta vai grozīta. Ar izmaiņām tiek iepazīstināti skolēni un vecāki. Tiek nodrošināta vienotu prasību īstenošana pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. Skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki izprot skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības. Daudzi skolotāji izmanto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas. Ir notikuši kursi skolotājiem par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību priekšmetu programmu apguvē. Būtiski papildināta metodisko materiālu un materiāltehnisko līdzekļu bāze dažādos mācību priekšmetos. Notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa metodisko komisiju ietvaros. Skolas komanda piedalījās Samsung skola nākotnei programmā, kā rezultātā e vidē tika izveidota mācību video bibliotēka latviski. Mācību procesā skolotāji rosina un iesaista skolēnus izmantot dažādus informācijas avotus, kā arī prezentēt patstāvīgos darbus mācību procesā. Projekta nedēļas ietvaros katrs 8.klases skolēns izveido un aizstāv referātu par noteiktu tēmu. Skolā ir izveidoti metodisko komisiju mēneši, kuru ietvaros skolā notiek dažādas aktivitātes (konkursi, tematiskās pēcpusdienas, olimpiādes un mācību priekšmetu nedēļas u.c.). Katra mācību gada beigās tiek veikta pārbaudes darbu analīze, mācību sasniegumu apkopojums, salīdzināšana E-klasē, kā arī metodiskajās komisijās un Metodiskajā padomē, tiek rasti risinājumi problēmjautājumiem un tālākai attīstībai. Izglītojamo prasmju un sasniegumu vērtēšana notiek ievērojot Rīgas Pļavnieku pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ir izstrādāts un veiksmīgi darbojas pārbaudes darbu grafiks. Regulāri un mērķtiecīgi tiek iesaistīts atbalsta personāls mācību sasniegumu uzlabošanā. Pedagogi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un vecākiem bērnu individuālo interešu, vajadzību un spēju apzināšanā. Skolotāji regulāri informē skolēnu vecākus par skolēnu mācību darbu un tā rezultātiem. Izveidotā mācību video bibliotēka kļuvusi par atbalstu patstāvīgam izziņas procesam skolā un ārpus tās.

12 4. Atbalsts skolēniem Darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības Skolēnu pašpārvaldes izveide un tās līdzdalība izglītības iestādes darbā Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana Skolas atbalsta personāls ir iepazīstinājis pedagogus ar dažādām skolēnu uztveres īpatnībām, mācīšanās stiliem un to izmantošanas iespējām diferencēta mācību procesa organizēšanai, vadīšanai. Skolā sadarbībā ar atbalsta personālu notiek regulārs darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības. Skolēni un pedagogi kopīgi veido atgādnes dažādu mācību priekšmetu apguvē skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi. Kolektīvam organizēti profesionālās pilnveides kursi Mācību disciplīna un tās veidošanās nosacījumi, Bērnu un jauniešu attīstība un audzināšana informācijas sabiedrībā un Mūsdienīgu un efektīvu metožu, formu un paņēmienu izmantošana audzināšanas stundās. Kursos gūtās zināšanas tiek izmantotas mācību procesā. Izveidota s skolēnu pašpārvalde, kuru veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu savas intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa uzlabošanu. Pašpārvaldē darbojas 5. 9.klašu skolēni. Pašpārvaldes prezidents pārstāv skolēnus Skolas padomē un Rīgas Skolēnu dome Skolā tiek piedāvāts plašs interešu izglītības programmu klāsts, kas ticis papildināts ar florbola, tenisa, žurnālistikas un mājas lapas veidošanas interešu izglītības programmām. s 3. 4.klašu koris, 5. 9.klašu meiteņu koris un zēnu koris, 1.-2.klašu tautu deju kolektīvs un 3. 4.klašu tautu deju kolektīvs ieguvuši I un II pakāpes Rīgas pilsētas skatēs. Rīgas starpskolu sacensībās basketbolā un florbolā iegūtas godalgotas vietas. Mācību priekšmeta skolotāji motivē un sagatavo skolēnus skolas un pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēm. Godalgotas vietas Rīgas pilsētā gūtas latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas un vēstures olimpiādēs. Metodiskās komisijas organizē skolas mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus. Skolēni katru gadu startē Rīgas 4.klašu skolēnu konkursā Pieskati uguni, kurā tika iegūta 1.vieta 2014./2015.mācību gadā. Mācību procesā skolotāji gatavo papildus materiālus skolēniem, kuriem mācīšanās temps ir ātrāks. 12

13 5. Skolas vide 6. Resursi Atbalsts karjeras izglītībā Popularizēt skolas tēlu sabiedrībā Dabaszinību kabinetu izveide un iekārtošana Skolas ēdamzāles un virtuves renovācija E - klases ieviešana un izmantošana Izstrādāta s karjeras izglītības programma, kas paredz skolēna karjeras vajadzības dažādos vecumposmos. Karjeras izglītība tiek īstenota klases stundās 1. 9.klasēs, kā arī integrēta dažādos mācību priekšmetos. Skolā tiek organizēta Karjeras nedēļa, kuras laikā iespējams iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, lai apgūtu izvēlēto profesiju. Skolas bibliotēkā pieejama plaša informācija par karjeras izvēli un izglītības iestādēm profesiju apguvei. Skolā norīkots atbildīgais pedagogs par karjeras izglītību. Notiek aktīva dalība konkursos, projektos, skatēs un mācību priekšmetu olimpiādēs. Katru gadu skola uzņem PII audzēkņus atvērto durvju dienās, organizējot nodarbības un aktivitātes sportā, mūzikā, tautu dejās. Konkursi Pieskati uguni, Kājāmgājējs, ZZ čempionāts. Matemātikas olimpiādes MERIDIAN, Matemātikas daudzcīņa, starptautisks projekts Mēs darām tā...kā dariet Jūs? (sadarbība ar Lietuvu), Latvijas Valsts Mežu rīkotajā meistarklasē Mammadaba 2015./ mācību gadā mūsu skola ir izvēlēta par Mammadaba vēstniecības skolu Rīgā. Sadarbībā ar RDIKSD un RDĪD ir izveidoti dabaszinību kabineti, kuri aprīkoti ar materiāltehnisko bāzi un dabaszinībām nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Sadarbībā ar RDĪD veikta renovācija skolas ēdamzālē un virtuvē, kas sniedz iespēju nodrošināt kvalitatīvu un ātru ēdiena pagatavošanu un pasniegšanu. Ir ieviesta E klase, kuru izmanto ikdienas darbā, kas sniedz iespēju sagatavot dažādas atskaites, informēt vecākus par skolēna mācību gaitām, kā arī piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes. Tiek nodrošināta piekļuve internetam visiem mācību priekšmeta skolotājiem. Administrācija veic regulāru kontroli un notiek pārraudzība par ierakstu veikšanu e-klasē. 13

14 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana Metodiskās komisijas vadītāji un direktora vietnieki apkopo un reizi gadā pedagoģiskās padomes sēdē atskaitās par paveikto, izanalizē mācību sasniegumus, audzināšanas aktualitātes un sasniegumus, izsaka priekšlikumus tālākai skolas darbības plānošanai. Izvirza nākamo trīs gadu prioritātes skolas attīstības plānam gadā izstrādāts s pašnovērtējuma ziņojums un akreditēta izglītības iestāde un Pamatizglītības programma gada 22.augustā licencēta Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. 14

15 5. Skolas attīstības prioritātes 2015./ /2018.m.g. Pamatjoma 2015./2016.m.g /2017.m.g 2017./2018.m.g Mācību saturs Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas ieviešana un īstenošana Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas ieviešana un īstenošana Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas ieviešana un īstenošana Mācīšana un mācīšanās Skolēniem ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot piedāvātās papildus iespējas Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana mācību procesā Skolēniem ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot piedāvātās papildus iespējas Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana mācību procesā Skolēnu sasniegumi Atbalsts skolēniem Skolas vide Skolēnu līdzdalība mācību priekšmetu olimpiādēs Augsta emocionālā intelekta metodikas izmantošana mācību procesā Skolas pagrabstāva un garderobju vienkāršota renovācija Skolas teritorijas iežogošana Skolēnu atbildības paaugstināšana par mācību rezultātu sasniegumiem Augsta emocionālā intelekta metodikas izmantošana mācību procesā Skolas vērtību īstenošana skolas ikdienas dzīvē Diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem Skolas pieguļošās teritorijas labiekārtošana 15

16 Resursi Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana un efektīva to izmantošana Skolas attīstības plāna izstrāde Skolas 30 gadu svinības un salidojums Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana un efektīva to izmantošana Aktīva pedagogu iesaiste metodisko komisiju darbā Personāla darba kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveide 16

17 Prioritātes īstenošanas plāns 2015./2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mācību saturs Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas ieviešana un īstenošana Mērķis Nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes izglītības jomas "Tehnoloģiju un zinātņu pamati" mācību priekšmetos. Novērtēšanas kritēriji Priekšnosacījumi atbilstošās izglītības programmas izvēlei ( mācību kabineti aprīkoti ar IKT, kvalificēti pedagogi) Tālākizglītības izvēles iespējas, balstoties uz izglītības programmā iegūtajām prasmēm un iemaņām Mācību sasniegumu dinamika Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu apguvušo skolēnu skaits Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Preventīvi pasākumi, motivējot izvēlēties pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 2. Nodrošināt atbilstošu mācību vidi, papildinot to ar IKT. 3. Nodrošināt un sekmēt pedagogu profesionālo pilnveidi un savstarpējo pieredzes apmaiņu. 4. Rosināt atspoguļot iegūtās prasmes un iemaņas, piedaloties atbilstošās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 5. Analizēt mācību sasniegumu dinamiku. 17

18 2016./2017.m.g /2018.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās Skolēniem ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot piedāvātās papildus iespējas Sekmēt sadarbību modelī skolēns skolotājs vecāks, kā arī motivēt skolēnus uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, izmantojot skolas piedāvātās papildus iespējas. Mācību motivācijas un sasniegumu paaugstināšanās, balstoties uz atbalsta personāla veiktajiem pasākumiem Produktīva sadarbība modelī skolēns skolotājs vecāks Aktīva individuālo nodarbību un fakultatīvo nodarbību apmeklēšana dažādos mācību priekšmetos Mācību video bibliotēkas izmantošana Skolēnu mācību sasniegumu dinamika Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Veicināt sadarbību modelī- skolēns-skolotājs-vecāks. 2. Pēc nepieciešamības nodrošināt atbalsta personāla pieejamību. 3. Nodrošināt individuālo darbu skolēniem ar zemu mācību motivāciju. 4. Veicināt prasmi sagatavot un pielietot papildus mācību materiālus. 5. Rosināt izmantot skolā pieejamos interešu izglītības pulciņus un fakultatīvās nodarbības, sekmējot skolēna mācību motivāciju, kā arī attīstīt skolēnā prasmes un iemaņas. 6. Skolēniem un pedagogiem veidot mācību video dažādos mācību priekšmetos, kā arī izmantot tos mācību procesā. 18

19 2016./2017.m.g /2018.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Mācīšana un mācīšanās Daudzveidīgu mācību metožu pielietošana mācību procesā Mācību metožu un darba organizācijas formu dažādošana, sekmēt izglītojamo mācību motivāciju un interesi. Daudzveidīga mācību metožu pielietošana ikdienas mācību darbā Pedagogu profesionālā sagatavotība, izmantojot IKT sniegtās iespējas Mācību sasniegumu pozitīvā dinamika, balstoties uz pedagoga pielietotajām daudzveidīgajām mācību metodēm Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Rosināt un nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, apgūstot un pielietojot praksē dažādas mācību metodes. 2. Veicināt pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu darba grupās un mācību stundu ietvaros. 3. Atbalstīt pedagogu radošu profesionālo darbību, izmantojot projektu un konkursu piedāvātās iespējas. 4. Pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to pielietojot mācību procesa plānošanā. 19

20 2015./2016.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolēnu sasniegumi Veicināt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs Skolas tēla popularizēšana, attīstot skolēnu pašiniciatīvu un radošumu, kā arī pielietot iegūtās zināšanas praksē. Skolēnu mācību sasniegumi Skolas mācību sasniegumu pozitīvā dinamika Skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Sekmēt individuālo darbu ar talantīgajiem skolēniem. 2. Skolēnu ieinteresēšana, sagatavošana un piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos. 3. Padziļināta mācību priekšmetu apguve fakultatīvās nodarbībās. 4. Plānojot mācību procesu, ņemt vērā talantīgo izglītojamo intereses un vajadzības. 20

21 2016./2017.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolēnu sasniegumi Skolēnu atbildības paaugstināšana par mācību rezultātu sasniegumiem Paaugstināt skolēnu atbildību par mācību sasniegumiem, balstoties uz pedagogu profesionālajām kompetencēm, dažādo mācību metodiku, iegūtajām zināšanām par Augstu emocionālo intelektu un IKT izmantošanu mācību procesā. Izglītojamo personiskā izaugsme un pilnveide, balstoties uz iegūtajām prasmēm, zināšanām, attieksmēm Mācību sasniegumu pozitīvā dinamika Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Sekmēt skolēnu apzinīgu un sistemātisku interesi par savu mācību darbu un tā rezultātiem. 2. Skolēnu motivēšana mācībām, iesaistot tos dažādos izglītības projektos. 3. Fiksēt un apkopot mācību sasniegumu pozitīvo dinamiku klasei un katram skolēnam individuāli. 4. Sekmēt skolēnu līdzatbildību ievērot s vērtēšanas kārtību. 21

22 2015./2016.m.g /2017.m.g. Pamatjoma Atbalsts skolēniem Prioritāte Augsta emocionālā intelekta metodikas izmantošana mācību procesā Mērķis Skolotāji apguvuši metodes un prasmes, kas palīdz efektīvāk vadīt gan savu pašsajūtu, gan arī strādāt ar skolēnu negatīvajām emocijām, uzlabot viņu koncentrēšanās spējas un mācību materiālu apgūšanu. Novērtēšanas kritēriji Augsta emocionālā intelekta metodikas izmantošana mācību stundās Uzlabojusies mācību motivācija un mācību sasniegumi Pozitīvs mikroklimats klasē Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma skolas kolektīvam Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu darbā. 2. Lekcija vecākiem un Skolas padomei par Augstu emocionālo intelektu un tās ieviešanu skolā. 3. Mācību procesa efektivizēšana, izmantojot Augsta emocionālā intelekta metodiku. 4. Pedagogu savstarpēja pieredzes apmaiņa par Augsta emocionālā intelekta metodikas izmantošanu mācību stundās. 5. Veikt pētījumus par izmantoto metožu efektivitāti. 22

23 2017./2018.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Atbalsts skolēniem Diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem Veicināt individuālās pieejas metožu dažādošanas iespējas izglītojamā zināšanu un prasmju pilnveidei un talantu attīstīšanai. Skolēniem uzlabojušies mācību sasniegumi Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Analizēt situāciju un vajadzības mācību darba diferenciācijas uzlabošanai skolā. 2. Atbalstīt un organizēt talantīgo skolēnu dalību konkursos, olimpiādēs, projektos u.c. 3. Mācību procesā pedagogi ņem vērā skolēna talantu, intereses un spējas. 4. Sistemātiski plānot un organizēt darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 5. Atbalsta personālam nodrošināt kvalitatīvu palīdzību skolēniem. 6. Apkopot pedagogu pieredzi un organizēt radošās pieredzes apmaiņas metodiskajās komisijās. 7. Iesaistīt diferenciācijas procesā izglītojamo ģimenes un atbalsta personālu. 23

24 2015./2016.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas vide Skolas pagrabstāva un garderobju vienkāršota renovācija Skolas teritorijas iežogošana Nodrošināt sakārtotu un drošu vidi skolēniem un darbiniekiem. Izveidotas garderobes skolēniem un darbiniekiem Iežogota skolas teritorija 1.Veikt esošo telpu pārplānošanu. Ieviešanas gaita Uzdevumi 2.Sagatavot telpas remontam. 3.Organizēt mācību procesu skolā remontdarbu laikā. 4.Sekot telpu remonta kvalitātei. 5.Sadarbībā ar RD Īpašuma departamentu izstrādāt skolas teritorijas iežogošanas plānojumu. 24

25 2016./2017.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas vide Skolas vērtību īstenošana skolas ikdienas dzīvē Veicināt labvēlīgu skolas vidi, balstoties uz izvirzītajām pamatvērtībām Pedagogi, skolēni un vecāki zina skolas vērtības Pozitīvs mikroklimats klasē Mācību sasniegumu dinamika Ieviešanas gaita 1. Skolotāji, skolēni un vecāki definē skolas vērtības. 2. Izveidot Skolas vērtību darba grupu. 3. Skolas vērtības iekļaut klases stundu plānā. 4. Vērtības iekļaut skolas organizētajos pasākumos. Uzdevumi 5. Skolotāji savā rīcībā un mācību procesā atspoguļo vērtības un to nozīmi cilvēka dzīvē. 25

26 2017./2018.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas vide Skolas pieguļošās teritorijas labiekārtošana Sakārtot skolas apkārtni un uzlabot sporta nodarbībām ārējos apstākļus Ir sakārtota skolas pieguļošā teritorija un labiekārtota sporta infrastruktūra Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Sadarboties ar RDĪ un RDIKSD skolas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas plānošanā. 2. Sadarbībā ar Rīgas domi iegūt papildus finansējumu teritorijas labiekārtošanai. 3. Piedalīties iepirkuma procedūrā darbu veikšanai. 4. Kontrolēt darbu veikšanas kvalitāti. 26

27 2015./2016.m.g /2017.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Resursi Skolas materiāltehnisko resursu un iekārtu atjaunošana un efektīva to izmantošana Uzlabot skolas materiāli tehnisko bāzi, skolotāju un skolēnu darba apstākļus Pedagogi un skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamiem resursiem kvalitatīvai mācību satura apguvei Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Apzināt pedagogiem nepieciešamos resursus. 2. Sadarboties ar pašvaldību par finansējuma piešķiršanu. 3. Jaunu materiāltehnisko iekārtu iegāde un atjaunošana. 4. Mācību telpu iekārtošana un resursu izmantošana mācību procesā. 27

28 2015./2016.m.g. Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritāte Skolas attīstības plāna izstrāde Skolas 30 gadu svinības un salidojums Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas darba analīzi tālākās attīstības plānošanai Saliedēt skolas kolektīvu un veidot piederības sajūtu savai skolai Novērtēšanas kritēriji Skolas pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts un publiskots Izstrādāts un saskaņots skolas attīstības plāns Katrs skolēns un skolotājs ir iesaistījies projekta darbā par skolu Apzināti bijušie skolas darbinieki un absolventi Apkopoti un papildināti vēstures fakti par skolu Skolēnos un darbiniekos ir nostiprinājusies piederības sajūta skolai Ir noorganizēts absolventu salidojums Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Izstrādāt skolas darba izvērtēšanas plānu. 2. Sadalīt pienākumus izvērtēšanas procesam. 3. Metodisko komisiju un Skolas padomes priekšlikumu apkopošana pašvērtējuma ziņojumam un tālākai skolas attīstības plānošanai. 4.Attīstības plāna izstrāde un saskaņošana. 5. Izveidot darba grupu skolas jubilejas aktivitāšu plānošanai, organizēšanai. 6.Projektu nedēļas darba tēma Es sveicu savu skolu. 7.Apzināt bijušos skolas darbiniekus un absolventus. 8.Organizēt skolas 30 gadu absolventu salidojumu. 28

29 2016./2017.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Aktīva pedagogu iesaiste metodisko komisiju darbā Aktīva pedagogu iesaiste metodisko komisiju darbā, veicinot metodiskā darba attīstību ilgtermiņā Pedagogi aktīvi iesaistās metodisko komisiju darbā Regulāras metodisko komisiju sanāksmes Pedagogu organizēti izglītojoši pasākumi Apkopoti labās prakses piemēri Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Visi pedagogi tiek iekļauti metodiskajās komisijās. 2. Skolas gada un mēneša darba plānā iekļaut Metodiskās padomes un metodisko komisiju sanāksmes. 3. Motivēt pedagogus iesaistīties dažādu izglītojošo pasākumu organizēšanā. 4. Veicināt skolotāju pieredzes apmaiņu, labās prakses popularizēšanu. 5. Organizēt metodisko komisiju mēnešus, iesaistot visus mācību priekšmeta skolotājus. 29

30 2017./2018.m.g. Pamatjoma Prioritāte Mērķis Novērtēšanas kritēriji Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Pilnveidot personāla darba kvalitātes izvērtēšanas sistēmu Veicināt darbinieku darba izpildes kvalitātes uzlabošanos un darba pienākumiem atbilstošu kvalifikāciju un kompetences Pedagogu mācību gada darba kvalitāte tiek novērtēta pēc vienotiem kritērijiem Tiek veikta regulāra pedagogu ikdienas darba kontrole Ieviešanas gaita Uzdevumi 1. Izveidot darba grupu personāla darba kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izstrādei. 2. Izstrādāt pasākumus ikdienas mācību darba izvērtēšanai un kontrolei. 3. Noteikt personāla darba kvalitātes izvērtēšanas kritērijus, kas balstīti uz personāla kompetencēm. 4. Izstrādāt iekšējās kontroles veidlapas. 5. Sniegt atbalstu pedagogiem ikdienas mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. 6. Sniegt atgriezenisko saiti darbiniekam par darba kvalitātes izvērtēšanas rezultātiem / /2018.mācību gadam apspriests s Skolas padomes sēdē 2016.gada 18.janvārī un Pedagoģiskās padomes sēdē 2015.gada 16.decembrī. Skolas direktors: Skolas padomes priekšsēdētājs: E. Dreimane Ģ.Ulmanis SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks-direktora vietnieks I.Balamovskis

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

8

8 APSTIPRINU s D.Lāce Rīgā 15.08.2014. SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks I.Balamovskis Rīgā Rīgas Dome Ūnijas 93, Rīga, LV-1084 tālr./fakss: 67598929,

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk