Padomes 1968

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Padomes 1968"

Transkripts

1 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši ir tikai Eiropas Kopienu normatīvie akti, kas publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī (tā nosaukums angļu valodā - Official Journal of the European Communities) jebkurā no Eiropas Kopienu oficiālajām valodām. Vienīgi publikācijas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir uzskatāmas par autentiskām. LĪGUMS PAR VIENOTAS EIROPAS KOPIENU PADOMES UN VIENOTAS EIROPAS KOPIENU KOMISIJAS IZVEIDI (APVIENOŠANAS LĪGUMS) 1. LĪGUMA TEKSTS Preambula I nodaļa: Eiropas Kopienu Padome II nodaļa: Eiropas Kopienu Komisija III nodaļa: Finanšu noteikumi SATURS IV nodaļa: Eiropas Kopienu amatpersonas un pārējie darbinieki V nodaļa: Vispārīgi un nobeiguma noteikumi 2. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS KOPIENĀS I nodaļa: Eiropas Kopienu īpašumi, fondi, aktīvi un operācijas II nodaļa: Saziņa un ceļošanas atļaujas III nodaļa: Asamblejas locekļi IV nodaļa: Dalībvalstu pārstāvji, kas piedalās Eiropas Kopienu iestāžu darbā V nodaļa: Eiropas Kopienu amatpersonas un pārējie darbinieki VI nodaļa: Eiropas Kopienās akreditēto trešo valstu pārstāvniecību privilēģijas un imunitāte VII nodaļa: Vispārīgi noteikumi 3. NOBEIGUMA AKTS I PIELIKUMS: Eiropas Kopienu Komisijas uzdevums II PIELIKUMS: Vācijas Federatīvās Republikas deklarācija par Līguma par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma piemērošanu Berlīnei Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2006

2 LĪGUMS PAR VIENOTAS EIROPAS KOPIENU PADOMES UN VIENOTAS EIROPAS KOPIENU KOMISIJAS IZVEIDI Preambula Viņa Majestāte Beļģu karalis, Vācijas Federatīvās Republikas prezidents, Francijas Republikas prezidents, Itālijas Republikas prezidents, Viņa Karaliskā Augstība Luksemburgas lielhercogs, Viņas Majestāte Nīderlandes karaliene, ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 96. pantu, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 236. pantu, ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 204. pantu, nolēmuši turpināt virzību uz Eiropas vienotību, nolēmuši īstenot triju Kopienu apvienošanu, paturot prātā ieguldījumu, kādu šajā apvienošanā dod vienotu Kopienas iestāžu radīšana, ir nolēmuši radīt vienotu Eiropas Kopienu Padomi un vienotu Eiropas Kopienu Komisiju un tālab iecēluši par saviem pilnvarotajiem: Viņa Majestāte Beļģu karalis premjerministra vietnieku un ārlietu ministru Polu-Anrī Spāku (Paul-Henri Spaak), Vācijas Federatīvās Republikas prezidents ekonomikas ministru Kurtu Šmukeru (Kurt Schmucker); Francijas Republikas prezidents ārlietu ministru Morisu Kūvu de Mirvilu (Maurice Couve de Murville); Itālijas Republikas prezidents ārlietu ministru Amintori Fanfani (Amintore Fanfani); Viņa Karaliskā Augstība Luksemburgas lielhercogs valdības vadītāju, ārlietu ministru Pjēru Vernēru (Pierre Werner), Viņas Majestāte Nīderlandes karaliene ārlietu ministru J.M.A.H. Lunsu (J. M. A. H. Luns), kas, iepazinušies ar pārējo Pušu pilnvarām un atzinuši tās par likumīgām un spēkā esošām, ir vienojušās par turpmāko: Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

3 I nodaļa: Eiropas Kopienu Padome 1. pants Ar šo ir nodibināta Eiropas Kopienu Padome (še turpmāk Padome ). Šī Padome aizstāj Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Īpašo ministru padomi, Eiropas Ekonomikas kopienas Padomi un Eiropas Atomenerģijas kopienas Padomi. Tā īsteno pilnvaras un kompetenci, kas minētajām iestādēm piešķirta saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas, Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, kā arī ar šo Līgumu. 2. pants Padome sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem. Katra valdība deleģē tajā vienu valdības locekli. Priekšsēdētāja amatā sešus mēnešus pēc kārtas ir visi Padomes locekļi šādā dalībvalstu secībā: Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande. 3. pants Padome sanāk, ja to sasauc tās priekšsēdētājs vai nu pēc paša ierosmes, vai arī pēc kāda tās locekļa vai Komisijas lūguma. 4. pants Par Padomes darba sagatavošanu un Padomes doto uzdevumu izpildi atbild Komiteja, kas sastāv no dalībvalstu pastāvīgajiem pārstāvjiem. Padome pieņem savu reglamentu. 5. pants 6. pants Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nosaka algas, pabalstus un pensijas Komisijas priekšsēdētājam un locekļiem, kā arī Tiesas priekšsēdētājam, tiesnešiem, ģenerāladvokātiem un sekretāram. Padome tāpat ar kvalificētu balsu vairākumu nosaka arī citus maksājumus, kas paredzēti kā atlīdzība par darbu. 7. pants Tiek atcelts Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 27. pants, 28. panta pirmā daļa, 29. un 30. pants, Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 146., 147., 151. un 154. pants, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 116., 117., 121. un 123. pants. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

4 8. pants 1. Nosacījumus tās kompetences īstenošanai, ko Īpašajai ministru padomei piešķir Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums un tam pievienotais Protokols par Tiesas Statūtiem, groza, kā izklāstīts šā panta 2. un 3. punktā. 2. Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 28. pantu groza šādi: a) trešās daļas noteikumus, kas izteikti šādi: Ja saskaņā ar šo Līgumu vajadzīgs vienprātīgs lēmums vai vienprātīga piekrišana, šāds lēmums ir pieņemts vai piekrišana ir dota, ja visi Padomes locekļi balso par., papildina ar šādiem noteikumiem: Piemērojot šā Līguma 21., 32., 32.a, 78.d un 78.f pantu un Protokola par Tiesas Statūtiem 16. pantu, 20. panta trešo daļu, 28. panta piekto daļu un 44. pantu, klātesošu vai pārstāvētu locekļu atturēšanās tomēr neliedz Padomei pieņemt lēmumus, kuriem vajadzīga vienprātība. ; b) ceturtās daļas noteikumus, kas izteikti šādi: Padomes lēmumus, kam nav vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums vai vienprātība, pieņem ar tās locekļu balsu vairākumu; par šādu vairākumu uzskata dalībvalstu pārstāvju absolūto vairākumu, ieskaitot tāda pārstāvja balsi, kas pārstāv vienu no valstīm, kuras katra ražo vismaz vienu sestdaļu Kopienas kopējās ogļu un tērauda produkcijas., papildina ar šādiem noteikumiem: Piemērojot tos šā Līguma 78., 78.b un 78.d panta noteikumus, kas paredz lēmuma pieņemšanu ar kvalificētu balsu vairākumu, Padomes locekļu balsīm tomēr ir šāda vērtība: Beļģijai 2, Vācijai 4, Francijai 4, Itālijai 4, Luksemburgai 1, Nīderlandei 2. Lēmuma pieņemšanai ir vajadzīgas vismaz divpadsmit balsis par, ko nodevuši vismaz četri Padomes locekļi.. 3. Protokolu par Tiesas Statūtiem, kas pievienots Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumam, groza šādi: a) atceļ 5. un 15. pantu; b) atceļ 16. panta noteikumus un tos aizstāj ar šādiem noteikumiem: 1. Lai Tiesa varētu darboties, tai piesaista amatpersonas un pārējos darbiniekus. Viņi ir pakļauti Tiesas sekretāram priekšsēdētāja vadībā. 2. Pēc Tiesas priekšlikuma Padome ar vienprātīgu lēmumu var paredzēt referenta palīgu iecelšanu un pieņemt noteikumus, kas reglamentē viņu pienākumus. Referenta palīgiem saskaņā ar Reglamentu var uzdot piedalīties Tiesā izskatāmo lietu provizoriskā izmeklēšanā un sadarboties ar tiesnesi referentu. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

5 Referenta palīgus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kam ir vajadzīgā juridiskā kvalifikācija; viņus ieceļ Padome. Referenta palīgi Tiesas priekšā zvēr pildīt pienākumus objektīvi un apzinīgi un ievērot Tiesas apspriežu slepenību. ; c) Protokola 20. panta trešo daļu un 28. panta piekto daļu groza, pievienojot katras daļas beigās šādus vārdus: ar vienprātīgu lēmumu. ; d) atceļ 44. panta pirmo teikumu un to aizstāj ar šādu tekstu: Tiesa pieņem Reglamentu. Tos apstiprina ar vienprātīgu Padomes lēmumu. II nodaļa: Eiropas Kopienu Komisija 9. pants Ar šo ir nodibināta Eiropas Kopienu Komisija (še turpmāk Komisija ). Šī Komisija aizstāj Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augsto Iestādi, Eiropas Ekonomikas kopienas Komisiju un Eiropas Atomenerģijas kopienas Komisiju. Tā īsteno pilnvaras un kompetenci, kas minētajām iestādēm piešķirta saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas, Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, kā arī ar šo Līgumu. 10. pants 1. Komisijā ir deviņi locekļi, kurus izraugās, pamatojoties uz viņu vispārējo kompetenci, un kuru neatkarība nav apšaubāma. Padome ar vienprātīgu lēmumu var mainīt Komisijas locekļu skaitu. Par Komisijas locekļiem var būt tikai dalībvalstu pilsoņi. Komisijā jābūt vismaz vienam pilsonim no katras dalībvalsts, tomēr ne vairāk kā divi Komisijas locekļi drīkst būt vienas un tās pašas valsts pilsoņi. 2. Komisijas locekļi pilda pienākumus pilnīgi neatkarīgi un Kopienas vispārējās interesēs. Pildot pienākumus, viņi nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai citas struktūras norādījumus. Viņi atturas no jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar viņu pienākumiem. Visas dalībvalstis apņemas ievērot šo principu un nemēģināt ietekmēt Komisijas locekļus, kad viņi veic amata pienākumus. Komisijas locekļi amata pilnvaru laikā nedrīkst veikt nekādu citu algotu vai nealgotu darbu. Stājoties amatā, viņi svinīgi solās tiklab amata pilnvaru laikā, kā pēc tam pildīt pienākumus, ko uzliek šis amats, jo īpaši pienākumu izturēties taisnīgi un godprātīgi, pēc amata pilnvaru beigām pieņemot atsevišķus amatus un priekšrocības. Katrā šo pienākumu neievērošanas gadījumā Tiesa pēc Padomes vai Komisijas lūguma var noteikt, ka attiecīgo Komisijas locekli atkarībā no apstākļiem vai nu atbrīvo no amata saskaņā ar 13. panta noteikumiem, vai arī Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

6 viņam atņem tiesības uz pensiju vai citām priekšrocībām. 11. pants Komisijas locekļus ieceļ dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties. Viņu amata pilnvaru laiks ir četri gadi. Viņus var iecelt amatā atkārtoti. 12. pants Izņemot parastas nomaiņas vai nāves gadījumus, Komisijas locekļu pienākumi beidzas, kad viņi atkāpjas vai viņus atbrīvono amata. Uz atlikušo amata pilnvaru laiku brīvajā vietā ieceļ jaunu Komisijas locekli. Padome var vienprātīgi pieņemt lēmumu par to, ka brīvajā vietā nav jāieceļ jauns loceklis. Izņemot gadījumus, kad Komisijas locekļus atbrīvo no amata saskaņā ar 13. pantu, viņi paliek amatā līdz nomaiņai. 13. pants Ja kāds Komisijas loceklis vairs neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi pienākumu izpildei, vai izdarījis smagu pārkāpumu, Tiesa pēc Padomes vai Komisijas iesnieguma var viņu atbrīvot no amata. 14. pants Komisijas priekšsēdētāju un trīs viņa vietniekus ieceļ uz diviem gadiem no Komisijas locekļu vidus saskaņā ar to pašu procedūru, kas noteikta Komisijas locekļu iecelšanai. Viņus var iecelt amatā atkārtoti. Ja vien netiek nomainīta visa Komisija, šādu iecelšanu veic pēc apspriešanās ar Komisiju. Priekšsēdētāja vai viņa vietnieku atkāpšanās vai nāves gadījumā viņus nomaina uz atlikušo amata pilnvaru laiku saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem. 15. pants Padome un Komisija apspriežas un, savstarpēji vienojoties, nosaka sadarbības formas. 16. pants Komisija pieņem savu reglamentu, nodrošinot to, ka gan Komisija, gan tās dienesti darbojas saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas, Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, kā arī ar šo Līgumu. Tā nodrošina minētā reglamenta publikāciju. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

7 17. pants Komisija pieņem lēmumu ar 10. pantā noteiktā locekļu skaita balsu vairākumu. Komisija ir tiesīga lemt tikai tad, ja sēdē piedalās reglamentā noteiktais locekļu skaits. 18. pants Komisija katru gadu vismaz mēnesi pirms Asamblejas sesijas sākuma publicē vispārēju ziņojumu par Kopienu darbību. 19. pants Ir atcelts Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 156. līdz 163. pants, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 125. līdz 133. pants un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 9. līdz 13. pants, 16. panta trešā daļa, 17. pants un 18. panta sestā daļa. III nodaļa: Finanšu noteikumi 20. pants 1. Eiropas Ogļu un tērauda kopienas administratīvos izdevumus un ar tiem saistītos ieņēmumus, Eiropas Ekonomikas kopienas ieņēmumus un izdevumus un Eiropas Atomenerģijas kopienas ieņēmumus un izdevumus, izņemot Sagādes aģentūras un kopuzņēmumu ieņēmumus un izdevumus, kā arī izdevumus un ieņēmumus, kas jāuzrāda Eiropas Atomenerģijas kopienas pētījumu un investīciju budžetā, uzrāda Eiropas Kopienu budžetā saskaņā ar triju Kopienu dibināšanas līgumu attiecīgajiem noteikumiem. Šis budžets, kura ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā, aizstāj Eiropas Ogļu un tērauda kopienas administratīvo budžetu, Eiropas Ekonomikas kopienas budžetu un Eiropas Atomenerģijas kopienas kārtējo budžetu. 2. Izdevumu daļu, ko sedz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 49. pantā paredzētie atskaitījumi, nosaka 18 miljonu norēķinu vienību apjomā. No finanšu gada, kas sākas gada 1. janvārī, Komisija katru gadu iesniedz Padomei pārskatu, pēc kura Padome pārbauda, vai ir iemesls šo summu koriģēt, pieskaņojot to pārmaiņām Kopienu budžetā. Padome pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, kas noteikts Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 28. panta ceturtās daļas pirmajā teikumā. Koriģēšanu veic, izvērtējot jaunos izdevumus, kas rodas, piemērojot Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu. 3. To nodokļu daļu, kas paredzēta Kopienu budžeta izdevumu segšanai, Komisija piešķir šā budžeta izpildei saskaņā ar grafiku, kas noteikts finanšu regulās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 209. panta b) punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 183. panta b) punktu, kas attiecas uz metodēm un procedūru, kā dara pieejamas dalībvalstu iemaksas. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

8 21. pants Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 78. pantu atceļ un aizstāj to ar šādu pantu: 78. pants 1. Kopienas finanšu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 2. Kopienas administratīvie izdevumi ietver Augstās Iestādes izdevumus, tostarp izdevumus, kas saistīti ar Konsultatīvās komitejas darbību, kā arī Tiesas, Asamblejas un Padomes izdevumus. 3. Katra Kopienas iestāde sastāda savu paredzamo administratīvo izdevumu tāmes. Augstā Iestāde apvieno šīs tāmes provizoriskā administratīvā budžeta projektā. Tā pievieno projektam atzinumu, kurā var būt citādas tāmes. Augstā Iestāde provizorisko budžeta projektu iesniedz Padomei vēlākais 30. septembrī pirms budžeta izpildes gada sākuma. Ja Padome nodomājusi atkāpties no provizoriskā budžeta projekta, tā apspriežas ar Augsto Iestādi un, vajadzības gadījumā, ar pārējām ieinteresētajām iestādēm. 4. Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, izveido administratīvā budžeta projektu un iesniedz to Asamblejai. Administratīvā budžeta projektu iesniedz Asamblejai vēlākais 31. oktobrī pirms budžeta izpildes gada. Asamblejai ir tiesības ierosināt Padomei labojumus administratīvā budžeta projektā. 5. Ja mēneša laikā pēc administratīvā budžeta projekta iesniegšanas Asambleja ir to apstiprinājusi vai arī nav sniegusi Padomei atzinumu, administratīvā budžeta projektu uzskata par pieņemtu galīgā variantā. Ja šajā laikā Asambleja ir ierosinājusi labojumus, administratīvā budžetu projektu ar labojumiem nodod Padomei. Padome to apspriež ar Augsto Iestādi un, vajadzības gadījumā, ar pārējām ieinteresētajām iestādēm un ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem administratīvo budžetu galīgā variantā. 6. Administratīvā budžeta pieņemšana galīgā variantā pilnvaro Augsto Iestādi un uzliek tai pienākumu iekasēt attiecīgus ieņēmumus saskaņā ar 49. pantu. 78.a pants Administratīvo budžetu sastāda norēķinu vienībās, kas noteiktas saskaņā ar regulām, kuras pieņemtas atbilstīgi 78.f pantam. Budžetā iekļautos izdevumus apstiprina vienam finanšu gadam, ja vien regulās, kas pieņemtas saskaņā ar 78.f pantu, nav noteikts citādi. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

9 Saskaņā ar nosacījumiem, kas jāparedz, ievērojot 78.f pantu, visas apropriācijas, kas nav izlietotas līdz finanšu gada beigām, izņemot tās, kas attiecas uz personāla izdevumiem, var pārcelt tikai uz nākamo finanšu gadu. Apropriācijas klasificē dažādās nodaļās, grupējot izdevumu posteņus pēc to veida un mērķiem, un vajadzības gadījumā iedala sīkāk saskaņā ar regulām, kas pieņemtas saskaņā ar 78.f pantu. Asamblejas, Padomes, Augstās Iestādes un Tiesas izdevumus uzrāda atsevišķās administratīvā budžeta daļās, neskarot īpašos noteikumus attiecībā uz dažiem kopīgiem izdevumu posteņiem. 78.b pants 1. Ja, sākoties finanšu gadam, par administratīvo budžetu vēl nav nobalsots, katru mēnesi var iztērēt summu, kas nepārsniedz divpadsmito daļu no iepriekšējā finanšu gada budžeta apropriācijām jebkurā administratīvā budžeta nodaļā vai citā apakšnodaļā saskaņā ar regulām, kas pieņemtas saskaņā ar 78.f pantu; šie noteikumi Augstajai Iestādei tomēr nedod iespēju saņemt līdzekļus, kas pārsniedz divpadsmito daļu no summas, ko paredz topošais budžeta projekts. Augstā Iestāde ir pilnvarota un tai ir pienākums uzlikt nodevas līdz iepriekšējā finanšu gada apropriāciju summas apjomam, bet tā nedrīkst pārsniegt summu, kāda administratīvajā budžetā būtu pēc budžeta projekta pieņemšanas. 2. Ja pārējie 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir ievēroti, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var atļaut izdevumus, kas pārsniedz divpadsmito daļu. Pilnvarojumu un pienākumu uzlikt nodevas var attiecīgi koriģēt. 78.c pants Augstā Iestāde pilda administratīvo budžetu, ņemot vērā apropriāciju apjomu un saskaņā ar regulām, kas pieņemtas saskaņā ar 78.f pantu. Regulās paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā katra iestāde izlieto savu izdevumu daļu. Augstā Iestāde var ņemot vērā ierobežojumus un nosacījumus, ko nosaka regulās, kuras pieņem saskaņā ar 78.f pantu administratīvajā budžetā apropriācijas pārcelt no vienas nodaļas vai apakšnodaļas uz citu. 78.d pants Visu 78. panta 2. punktā minēto administratīvo izdevumu uzskaiti, kā arī uzskaiti par administratīviem ieņēmumiem un Kopienas ieņēmumiem, ko veido nodokļi, kurus uzliek tās amatpersonu un pārējo darbinieku algām un citiem ienākumiem, pārbauda Revīzijas komisija, kuras revidentu neatkarība nav apšaubāma un no kuriem viens ir priekšsēdētājs. Padome ar vienprātīgu lēmumu nosaka revidentu skaitu. Revīzijas komisijas revidentus un priekšēdētāju uz pieciem gadiem ar vienprātīgu lēmumu ieceļ Padome. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nosaka viņu atalgojumu. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

10 Revīzija balstās uz grāmatvedības datiem un vajadzības gadījumā tiek veikta uz vietas, un tās mērķis ir konstatēt, vai visi ieņēmumi ir saņemti un izdevumi izdarīti likumīgi un pareizi un vai finanšu pārvaldība ir bijusi nevainojama. Pēc katra finanšu gada slēgšanas Revīzijas komisija sastāda gada pārskatu, ko pieņem ar tās locekļu balsu vairākumu. Augstā Iestāde katru gadu Padomei un Asamblejai iesniedz pārskatu par administratīvā budžeta izpildi iepriekšējā finanšu gadā un Revīzijas komisijas ziņojumu. Augstā Iestāde tām iesniedz arī finanšu ziņojumu par Kopienas aktīviem un pasīviem jomā, uz kuru attiecas šis budžets. Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, atbrīvo Augsto Iestādi no atbildības par administratīvā budžeta izpildi. Tā savu lēmumu dara zināmu Asamblejai. 78.e pants Padome uz trim gadiem ieceļ amatā revidentu; viņš sastāda gada pārskatu, kur norādīts, vai pareizi veikta Augstās Iestādes grāmatvedība un finanšu pārvaldība; šis pārskats neattiecas uz administratīvajiem izdevumiem, kas minēti 78. panta 2. punktā, administratīvajiem ieņēmumiem vai Kopienas ieņēmumiem, ko veido nodokļi, kurus uzliek Kopienas amatpersonu un pārējo darbinieku algām un citiem ienākumiem. Revidents sastāda šo ziņojumu sešos mēnešos pēc tā finanšu gada beigām, uz kuru uzskaite attiecas, un iesniedz to Augstajai Iestādei un Padomei. Augstā Iestāde nodod to Asamblejai. Pildot pienākumus, revidents ir pilnīgi neatkarīgs. Revidenta amats nav savienojams ne ar vienu citu amatu Kopienu iestādēs vai dienestos, izņemot 78.d pantā paredzētās Revīzijas komisijas locekļa amatu. Viņu var iecelt amatā atkārtoti. 78.f pants Padome pēc Augstās Iestādes priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu: a) pieņem finanšu regulas, kurās jo īpaši precizē administratīvā budžeta izstrādes un izpildes, kā arī pārskatu sagatavošanas un revīzijas procedūru; b) pieņem noteikumus par kredītrīkotāju un grāmatvežu pienākumiem, kā arī par piemērotām pārbaudes metodēm. 22. pants Ar šo ir nodibināta Eiropas Kopienu Revīzijas komisija. Šī Revīzijas komisija aizstāj Eiropas Ogļu un tērauda kopienas, Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Revīzijas komisijas. Tā saskaņā ar triju Kopienu dibināšanas līgumos paredzētajiem noteikumiem īsteno pilnvaras un kompetenci, ko minētie līgumi piešķir minētajām struktūrvienībām. 23. pants Ir atcelts 6. pants Konvencijā par dažām kopīgām Eiropas Kopienu iestādēm. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

11 IV nodaļa: Eiropas Kopienu amatpersonas un pārējie darbinieki 24. pants 1. Šim Līgumam stājoties spēkā, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas, Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas amatpersonas un pārējie darbinieki kļūst par Eiropas Kopienu amatpersonām un darbiniekiem un iekļaujas minēto Kopienu vienotajā administrācijā. Padome pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies ar pārējām attiecīgām iestādēm ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem Eiropas Kopienu Amatpersonu nolikumu un Kopienu pārējo darbinieku darba noteikumus. 2. Atceļ 7. panta trešo daļu Konvencijā par pārejas noteikumiem, kas pievienota Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumam, Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 212. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 186. pantu. 25. pants Līdz laikam, kad stājas spēkā 24. pantā paredzētais vienotais Amatpersonu nolikums un darba noteikumi, kā arī noteikumus, kas jāpieņem atbilstīgi šim Līgumam pievienotā protokola 13. pantam, amatpersonas un pārējie darbinieki, kas pieņemti darbā pirms šā Līguma stāšanās spēkā, turpina ievērot noteikumus, kas uz viņiem attiekušies iepriekš. Amatpersonas un pārējie darbinieki, kas pieņemti darbā šā Līguma spēkā stāšanās dienā vai pēc tās, līdz laikam, kad tiek pieņemts 24. pantā paredzētais vienotais Amatpersonu nolikums un darba noteikumi, kā arī noteikumus, kas jāpieņem atbilstīgi šim Līgumam pievienotā protokola 13. pantam, ievēro noteikumus, kas attiecas uz Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas amatpersonām un pārējiem darbiniekiem. 26. pants Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 40. panta otro daļu atceļ, un to aizstāj ar šādu daļu: Tiesas jurisdikcijā ir arī noteikt zaudējumu atlīdzību uz Kopienas rēķina, ja kāds Kopienas darbinieks, pienākumus pildot, personīgi pieļāvis kļūdu. Darbinieku personisko atbildību attiecībā pret Kopienu reglamentē attiecīgais personāla nolikums vai uz viņiem attiecināmie darba noteikumi. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

12 V nodaļa: Vispārīgi un nobeiguma noteikumi 27. pants 1. Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 22. panta pirmo daļu, Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 139. panta pirmo daļu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 109. panta pirmo daļu atceļ un tās aizstāj ar šādu daļu: Asambleja sanāk gadskārtējās sesijās. Tā bez īpaša uzaicinājuma sanāk marta otrajā otrdienā. 2. Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 24. panta otro daļu atceļ, un to aizstāj ar šādu daļu: Ja Asamblejai ir iesniegts priekšlikums izteikt Augstajai Iestādei neuzticību, Asambleja par to balso ne ātrāk kā trīs dienas pēc iesniegšanas un vienīgi atklātā balsojumā. 28. pants Dalībvalstu teritorijās Kopienām ir visas privilēģijas un imunitāte, kas vajadzīga, lai veiktu uzdevumus saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šim Līgumam pievienotajā protokolā. Tas pats attiecas arī uz Eiropas Investīciju banku. Ir atcelts Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 76. pants, Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 218. pants un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 191. pants, šiem trim līgumiem pievienotie protokoli par privilēģijām un imunitāti, 3. panta ceturtā daļa un 14. panta otrā daļa Protokolā par Tiesas Statūtiem, kas pievienots Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumam, un 28. panta 1. punkta otrā daļa Protokolā par Eiropas Investīciju bankas Statūtiem, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumam. 29. pants Kompetenci, ko Padomei piešķir šā Līguma 5., 6., 10., 12., 13., 24., 34. un 35. pants un Līgumam pievienotais protokols, īsteno saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 148., 149. un 150. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 118., 119. un 120. pantu. 30. pants Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu noteikumus par Tiesas jurisdikciju un šīs jurisdikcijas īstenošanu attiecina uz šā Līguma un tam pievienotā protokola noteikumiem, izņemot noteikumus par grozījumiem Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumā, uz kuriem joprojām attiecināmi Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma noteikumi. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

13 31. pants Padome savus pienākumus sāk pildīt dienā, kad stājas spēkā šis Līgums. Šajā dienā Padomes priekšsēdētāja amatu ieņem tas Padomes loceklis, kam saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumos paredzētajiem noteikumiem jāuzņemas Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Padomes priekšsēdētāja amats; tas ir spēkā atlikušo viņa amata pilnvaru laiku. Šim termiņam beidzoties, priekšsēdētāja amatu ieņem dalībvalstu secībā, kas noteikta šā Līguma 2. pantā. 32. pants 1. Komisijā ir četrpadsmit locekļi līdz dienai, kad stājas spēkā vienotas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums vai līdz dienai, kad ir apritējuši trīs gadi kopš Komisijas locekļu iecelšanas, atkarībā no tā, kas noticis vispirms. Šajā laikā ne vairāk kā trīs locekļi var būt vienas dalībvalsts pilsoņi. 2. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un Komisijas locekļus ieceļ, šim Līgumam stājoties spēkā. Komisija sāk pildīt savus pienākumus piektajā dienā pēc tās locekļu iecelšanas. Tajā pašā laikā beidzas Augstās Iestādes locekļu un Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Komisiju locekļu amata pilnvaras. 33. pants Šā Līguma 32. pantā paredzētās Komisijas locekļu amata pilnvaras beidzas 32. panta 1. punktā noteiktajā dienā. Līguma 10. pantā paredzētos Komisijas locekļus ieceļ vēlākais mēnesi pirms minētās dienas. Ja noteiktajā laikā kāds loceklis vai neviens no locekļiem nav iecelts, 12. panta trešās daļas noteikumus nepiemēro tam loceklim, kuram no visiem dalībvalstu pilsoņiem ir mazākais locekļa stāžs kādā Komisijā vai Augstajā Iestādē, vai jaunākajam loceklim, ja diviem vai vairākiem locekļiem ir vienāds stāžs. Līguma 12. panta trešās daļas noteikumus tomēr turpina attiecināt uz visiem locekļiem, kas ir vienas dalībvalsts pilsoņi, ja līdz 32. panta 1. punktā noteiktajai dienai kāds loceklis, kas ir šīs dalībvalsts pilsonis, ir amatu atstājis un nav aizvietots. 34. pants Padome ar vienprātīgu lēmumu nosaka finansiālus pasākumus attiecībā uz tiem bijušajiem Augstās Iestādes un Eiropas Ekonomikas kopienas Komisijas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Komisijas locekļiem, kuri atstājuši amatu saskaņā ar 32. pantu, bet nav iecelti par Komisijas locekļiem. 35. pants 1. Kopienu pirmo budžetu izstrādā un apstiprina finanšu gadam, kas sākas 1. janvārī pēc šā Līguma stāšanās spēkā. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

14 2. Ja šis Līgums stājas spēkā pirms gada 1. jūlija, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas administratīvo izdevumu vispārējo tāmi, kas beidzas 1. jūlijā, pagarina līdz tā paša gada 31. decembrim; šajā tāmē paredzētās apropriācijas proporcionāli palielina, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj citādi. Ja šis Līgums stājas spēkā pēc gada 30. jūnija, Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienprātīgi pieņem attiecīgus lēmumus, ņemot vērā vajadzību nodrošināt, lai Kopienas darbotos vienmērīgi un pirmais Kopienu budžets tiktu apstiprināts cik iespējams drīz. 36. pants Stājoties spēkā šim Līgumam, Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs un locekļi sāk pildīt Eiropas Kopienu Revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļu pienākumus un pilda tos atlikušo iepriekšējā amata pilnvaru laiku. Revidents, kas līdz šā Līguma spēkā stāšanās laikam veic pienākumus atbilstīgi Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 78. pantam, uzņemas minētā līguma 78.e pantā paredzētā revidenta pienākumus uz atlikušo iepriekšējā amata pilnvaru laiku. 37. pants Neskarot Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 77. panta, Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 216. panta, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 189. panta un Protokola par Eiropas Investīciju bankas Statūtiem 1. panta otrās daļas piemērošanu, dalībvalstu valdību pārstāvji, savstarpēji vienojoties, pieņem noteikumus, kas vajadzīgi, lai atrisinātu dažas ar Luksemburgas Lielhercogisti saistītas problēmas, kas rodas, veidojot vienotu Eiropas Kopienu Padomi un vienotu Komisiju. Dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums stājas spēkā tajā pašā dienā, kad šis Līgums. 38. pants Augstās Līgumslēdzējas Puses šo Līgumu ratificē saskaņā ar savām attiecīgām konstitucionālām prasībām. Ratifikācijas dokumentus deponē Itālijas Republikas valdībai. Šis Līgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ratifikācijas dokumentu deponējusi pēdējā no parakstītājvalstīm, kam tas jāizdara. 39. pants Šā Līguma oriģinālu franču, holandiešu, itāļu un vācu valodā vienā eksemplārā deponē Itālijas Republikas valdības arhīvā; visi četri teksti ir vienlīdz autentiski, un Itālijas Republikas valdība izsniedz apliecinātas kopijas visu citu parakstītājvalstu valdībām. To apliecinot, attiecīgie Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

15 Līgums par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi, PROTOKOLS PAR EIROPAS KOPIENU PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI Augstās Līgumslēdzējas Puses, Preambula ņemot vērā to, ka saskaņā ar 28. pantu Līgumā par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi Kopienām un Eiropas Investīciju bankai dalībvalstu teritorijā ir privilēģijas un imunitāte, kas vajadzīga, lai pildītu to uzdevumus, ir vienojušās par turpmāk izklāstītiem noteikumiem, ko pievieno šim Līgumam. I nodaļa: Eiropas Kopienu īpašumi, fondi, aktīvi un operācijas 1. pants Kopienu zemesgabali un ēkas ir neaizskaramas. Tās nevar pārmeklēt, rekvizēt, konfiscēt vai atsavināt. Uz Kopienu īpašumu un aktīviem bez Tiesas atļaujas nevar attiecināt nekādus administratīvus vai juridiskus piespiedu pasākumus. Kopienu arhīvi ir neaizskarami. 2. pants 3. pants Kopienas, to aktīvi, ieņēmumi un citi īpašumi ir atbrīvoti no visiem tiešajiem nodokļiem. Ja vien tas iespējams, dalībvalstu valdības veic attiecīgus pasākumus, lai atlaistu vai atlīdzinātu netiešo nodokļu vai tirdzniecības nodokļu summas, kas iekļautas kustama vai nekustama īpašuma cenā, ja Kopienas savai oficiālai lietošanai izdara lielus pirkumus, kuru cenā ietilpst šādi nodokļi. Šos noteikumus tomēr nepiemēro tā, lai to iedarbība Kopienās traucētu konkurenci. Nekādus izņēmumus neparedz nodokļiem un nodevām, kas pieder tikai pie maksājumiem par sabiedriskiem pakalpojumiem. 4. pants Kopienas ir atbrīvotas no visiem muitas nodokļiem, importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem, ko uzliek priekšmetiem, kas domāti to oficiālai lietošanai; tās valsts teritorijā, kur šādi priekšmeti ievesti, tos var atsavināt par atlīdzību vai bez atlīdzības tikai saskaņā ar nosacījumiem, ko apstiprinājusi attiecīgās valsts valdība. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

16 Kopienas ir atbrīvotas arī no visiem muitas nodokļiem un visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz to publikācijām. 5. pants Eiropas Ogļu un tērauda kopiena var turēt jebkuru valūtu, un tai var būt norēķinu konti jebkurā valūtā. II nodaļa: Saziņa un ceļošanas atļaujas 6. pants Katras dalībvalsts teritorijā Kopienu iestāžu oficiālai saziņai un visu dokumentu sūtījumiem ir tāds pats statuss, kādu šī valsts piešķir diplomātiskām pārstāvniecībām. Kopienu iestāžu oficiālo korespondenci un citu oficiālu saziņu necenzē. 7. pants 1. Kopienu iestāžu locekļiem un darbiniekiem šo iestāžu vadītāji var izsniegt ceļošanas atļaujas Padomes noteiktā formā, ko dalībvalstu varasiestādes atzīst par derīgiem ceļošanas dokumentiem. Šīs ceļošanas atļaujas izdod amatpersonām un pārējiem darbiniekiem saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti Kopienu Amatpersonu nolikumā un citu darbinieku darba noteikumos. Komisija var noslēgt nolīgumus par to, lai šīs ceļošanas atļaujas atzītu par derīgiem ceļošanas dokumentiem trešo valstu teritorijā. 2. Tikmēr, kamēr šā panta 1. punkts nav piemērots, 6. pantu, kas ietverts Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Ogļu un tērauda kopienā, tomēr joprojām piemēro iestāžu locekļiem un darbiniekiem, kam dienā, kad šis Līgums stājas spēkā, ir šajā pantā paredzētās ceļošanas atļaujas. III nodaļa: Asamblejas locekļi 8. pants Asamblejas locekļiem, kas dodas uz Asamblejas sanāksmes vietu vai prom no tās, nerada nekādus administratīvus vai citādus brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Asamblejas locekļiem attiecībā uz muitām un valūtas kontrolēm: a) viņu valstu valdības piešķir tādus pašus atvieglojumus, kādus tās piešķir vecākajām amatpersonām, kas dodas uz ārzemēm pildīt īslaicīgus oficiālus uzdevumus; b) citu valstu valdības piešķir tādus pašus atvieglojumus, kādus tās piešķir ārvalstu valdību pārstāvjiem, kas pilda īslaicīgus oficiālus uzdevumus; Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

17 9. pants Asamblejas locekļus nedrīkst pārmeklēt, aizturēt vai vajāt viņu paustā viedokļa dēļ vai viņu balsojuma dēļ, kas veikts, pildot pienākumus. Asamblejas sesijās tās locekļiem ir: 10. pants a) savas valsts teritorijā imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem; b) visu citu dalībvalstu teritorijā imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un kriminālvajāšanu. Imunitāte tāpat attiecas uz Asamblejas locekļiem, kamēr viņi dodas uz Asamblejas sanāksmes vietu un prom no tās. Ja tiek konstatēts, ka Asamblejas loceklis pārkāpis likumu, viņš nevar pretendēt uz imunitāti, un tā neliedz Asamblejai īstenot tiesības kādam no tās locekļiem imunitāti atņemt. IV nodaļa: Dalībvalstu pārstāvji, kas piedalās Eiropas Kopienu iestāžu darbā 11. pants Dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās Kopienas iestāžu darbā, viņu padomdevējiem un tehniskiem ekspertiem, veicot pienākumus, kā arī dodoties uz sanāksmes vietu un prom no tās, ir parastās privilēģijas, imunitāte un atvieglojumi. Šis pants attiecas arī uz Kopienu padomdevējiestāžu locekļiem. V nodaļa: Eiropas Kopienu amatpersonas un pārējie darbinieki 12. pants Neatkarīgi no pilsonības Kopienu amatpersonām un pārējiem darbiniekiem visu dalībvalstu teritorijā: a) saskaņā ar attiecīgiem Līgumiem, kas, no vienas puses, attiecas uz noteikumiem par amatpersonu un pārējo darbinieku atbildību attiecībā pret Kopienām un, no otras puses, uz Tiesas kompetenci domstarpībās starp Kopienām un to amatpersonām un pārējiem darbiniekiem, ir neaizskaramība attiecībā uz darbībām, ko viņi veikuši, pildot oficiālos pienākumus, tostarp attiecībā uz teikto vai rakstīto. Šī imunitāte saglabājas arī tad, kad viņi beiguši pildīt amata pienākumus; b) uz viņiem, kā arī viņu laulātajiem un apgādājamiem ģimenes locekļiem neattiecas imigrācijas ierobežojumi vai ārvalstnieku reģistrācijas formalitātes; c) attiecībā uz naudas vai valūtas maiņas noteikumiem viņiem piešķir tādus pašus atvieglojumus, kādus parasti piešķir starptautisku organizāciju amatpersonām; Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

18 d) viņiem ir tiesības, pirmo reizi stājoties amatā, bez muitas nodevām attiecīgā valstī ievest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus un tiesības bez muitas nodevām pārvest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, kad viņu pienākumi šajā valstī beigušies abos gadījumos ievērojot nosacījumus, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā šīs tiesības īsteno; e) viņiem ir tiesības savām personiskām vajadzībām bez muitas nodevām ievest automašīnu, ko viņi iegādājušies vai nu valstī, kas bijusi viņu iepriekšējā pastāvīgās uzturēšanās vieta, vai arī valstī, kuras pilsoņi viņi ir, saskaņā ar nosacījumiem, kas ir spēkā attiecīgās valsts vietējā tirgū, un atkal to izvest bez muitas nodevām, abos gadījumos ievērojot nosacījumus, ko attiecīgās valsts valdība uzskata par vajadzīgiem. 13. pants Kopienu amatpersonas un pārējie darbinieki maksā Kopienām nodokļus no algām un citiem ienākumiem, ko viņi saņem no Kopienām, saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, ko pēc Komisijas priekšlikuma nosaka Padome. Viņi ir atbrīvoti no savu valstu nodokļiem no algām un citiem ienākumiem, ko viņi saņem no Kopienām. 14. pants Piemērojot ienākumu nodokļus, īpašuma nodokļus un mantojuma nodevas, kā arī piemērojot starp Kopienu dalībvalstīm noslēgtās konvencijas par izvairīšanos no nodokļu dubultas uzlikšanas, Kopienu amatpersonām un pārējiem darbiniekiem, kas vienīgi Kopienu pienākumu veikšanas dēļ apmetas uz pastāvīgu dzīvi tādas dalībvalsts teritorijā, kas nav valsts, kurai viņiem bijuši jāmaksā nodokļi, stājoties Kopienu dienestā, gan valsts, kurā viņi faktiski pastāvīgi dzīvo, gan valsts, kurai viņiem bijuši jāmaksā nodokļi, uzskata, ka viņi palikuši pastāvīgi uzturēties šajā valstī, ja tā ir Kopienu dalībvalsts. Šis noteikums attiecas arī uz laulātajiem, ja vien viņi nav atsevišķi iesaistīti algotā darbā, un uz apgādājamiem bērniem, kas ir šajā pantā minēto personu aprūpē. Kustams īpašums, kas pieder pirmajā panta daļā minētajām personām un atrodas tās valsts teritorijā, kurā viņas uzturas, ir atbrīvojams no šīs valsts mantojuma nodevām; lai aprēķinātu šādu nodevu, uzskata, ka šāds īpašums nodokļu uzlikšanas nolūkos atrodas zemē, kurā persona uzturas, un uz to attiecas trešo valstu tiesības un var attiekties starptautiskas konvencijas par nodokļu divkāršu uzlikšanu. Piemērojot šo pantu, neņem vērā nevienu pastāvīgu dzīvesvietu, ko izmanto vienīgi tādēļ, lai pildītu pienākumus citās starptautiskās organizācijās. 15. pants Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienprātīgi nosaka Kopienu amatpersonu un pārējo darbinieku sociālās nodrošināšanas sistēmu. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

19 16. pants Padome pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies ar citām attiecīgām iestādēm nosaka to Kopienu amatpersonu un pārējo darbinieku kategorijas, uz kurām pilnībā vai daļēji attiecas 12. pants, 13. panta 2. daļa un 14. pants. Šādās kategorijās iekļautu amatpersonu un pārējo darbinieku vārdus, rangus un adreses periodiski dara zināmus dalībvalstu valdībām. VI nodaļa: Eiropas Kopienās akreditēto trešo valstu pārstāvniecību privilēģijas un imunitāte 17. pants Dalībvalsts, kuras teritorijā ir Kopienu galvenā mītne, Kopienās akreditēto trešo valstu pārstāvniecībām piešķir parasto diplomātisko imunitāti un privilēģijas. VII nodaļa: Vispārīgi noteikumi 18. pants Privilēģijas, imunitāti un atvieglojumus Kopienu amatpersonām un pārējiem darbiniekiem piešķir vienīgi Kopienu interesēs. Visām Kopienu iestādēm ir jāpilda prasība atņemt kādai amatpersonai vai darbiniekam piešķirto imunitāti, ja šī iestāde uzskata, ka imunitātes atņemšana nav pretrunā Kopienu interesēm. 19. pants Lai varētu piemērot šo Protokolu, Kopienu iestādes sadarbojas ar attiecīgo dalībvalstu atbildīgām varasiestādēm. 20. pants Uz Komisijas locekļiem attiecas 12. līdz15. pants un 18. pants. 21. pants Protokola 12. līdz15. pants un 18. pants attiecas uz Tiesas tiesnešiem, ģenerāladvokātiem, Tiesas sekretāru un referenta palīgiem, neskarot 3. pantu Protokolā par Tiesas Statūtiem, kurš attiecas uz tiesnešu un ģenerāladvokātu imunitāti. 22. pants Šis Protokols attiecas arī uz Eiropas Investīciju banku, tās struktūru locekļiem, tās personālu un uz dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās tās darbā, neskarot Protokolu par bankas Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

20 Statūtiem. Eiropas Investīciju banka turklāt ir atbrīvota no jebkādiem nodokļiem vai maksājumiem ar līdzīgu iedarbību visos gadījumos, kad vien palielinās tās kapitāls, kā arī no dažādām formalitātēm, kas var būt ar to saistītas valstī, kurā banka atrodas. Arī bankas slēgšanas vai likvidācijas gadījumā tai neuzliek nekādus maksājumus. Visbeidzot, bankai un tās struktūrvienību darbībām, kas veiktas saskaņā ar Statūtiem, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus. To apliecinot, attiecīgi Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

21 Līgums par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi NOBEIGUMA AKTS Preambula Viņa Majestātes Beļģijas karaļa, Vācijas Federatīvās Republikas Prezidenta, Francijas Republikas Prezidenta, Itālijas Republikas Prezidenta, Viņa Karaliskās Augstības Luksemburgas lielhercoga, Viņas Majestātes Nīderlandes karalienes pilnvarotie, kas sapulcējušies Briselē gada 8. aprīlī, lai parakstītu Līgumu par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi, ir pieņēmuši šādus dokumentus: Līgumu par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi, Protokolu par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti. Parakstot šo dokumentu, Pilnvarotie ir uzdevuši Eiropas Kopienu Komisijai uzdevumu, kas izklāstīts I pielikumā; un ir pieņēmuši zināšanai Vācijas Federatīvās Republikas valdības deklarāciju, kas izklāstīta II pielikumā. To apliecinot, attiecīgi Pilnvarotie ir parakstījuši šo Nobeiguma aktu. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

22 Līgums par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi I PIELIKUMS: Eiropas Kopienu Komisijas uzdevums Eiropas Kopienu Komisijas uzdevums atbilstīgi tās pienākumiem ir veikt vajadzīgos pasākumus, lai piemērotā un relatīvi īsā laikā, kas nepārsniedz vienu gadu, racionalizētu tās dienestus. Šim nolūkam Komisija var lūgt attiecīgus atzinumus. Lai Padome varētu sekot šīs darbības attīstībai, Komisijai ir pienākums regulāri ziņot Padomei. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

23 Līgums par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi II PIELIKUMS: Vācijas Federatīvās Republikas valdības deklarācija par Līguma par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma attiecināšanu uz Berlīni Vācijas Federatīvās Republikas valdība patur tiesības, iesniedzot ratifikācijas dokumentu, paziņot, ka Līgums par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums tāpat attiecas uz Berlīnes zemi. Tulkojums Tulkošanas un terminoloģijas centrs,

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa Eiropas Savienības ISSN 1725-5201 C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums 2007. gada 17. decembris Paziņojums Nr. Saturs Lappuse 2007/C 306/01 Lisabonas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 386/387, 23.11.1999 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (pieņemta Hāgā 1980.gada

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts 2004. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes 2004. gada 22. marta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

1

1 31.10.2002. Immigration Law, the Official Journal 169 (2744), 20.11.2002 with subsequent amendments (consolidated version for 24.11.2011.) 31.10.2002. likums "Imigrācijas likums" ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.;

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Valmieras novada fonda statūti

Valmieras novada fonda statūti Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 201.gada. ar Nr. 40008093066 N o d i b i n ā j u m a «V A L M I E R A S N O V A D A F O N D S» s t a t ū t i Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

KONSOLIDĒTS EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMS

KONSOLIDĒTS EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMS This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk