EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu apkalpes locekļu profilu un uzdevumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) LV LV

2 KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu apkalpes locekļu profilu un uzdevumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) 1. IEVADS Direktīva 2007/59/EK 1 par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā, paredz obligātās prasības, kas pretendentiem ir jāizpilda, lai iegūtu vilciena vadītāja apliecību vai saskaņoto papildu sertifikātu. Šīs direktīvas galvenais mērķis bija atvieglot vilcienu vadītāju pārvietošanos citās dalībvalstīs un no vienas dalībvalsts uz citu, kā arī atvieglot viņu pārvietošanos no viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uz citu un vispārīgākā līmenī panākt, ka apliecību un papildu sertifikātu atzīst visas dzelzceļa nozarē iesaistītās personas. Kopš Direktīvas 2007/59/EK stāšanās spēkā Komisija atbilstīgi direktīvā paredzētajiem noteikumiem jau ir pieņēmusi papildu tiesību aktus. Ar gada 29. oktobra lēmumu 2 Komisija pieņēma galvenos parametrus vilcienu vadītāju apliecību un papildu sertifikātu reģistriem atbilstīgi Direktīvas 2007/59/EK 22. panta 4. punktam. Komisija gada 3. decembrī atbilstīgi Direktīvas 2007/59/EK 4. panta 4. punktam pieņēma Komisijas Regulu (ES) Nr. 36/ par Kopienas paraugiem vilciena vadītāja apliecībām, papildu sertifikātiem, apliecinātām papildu sertifikātu kopijām un pieteikuma veidlapām vilciena vadītāja apliecību saņemšanai. Komisija gada 22. novembrī pieņēma Lēmumu 4 par vilciena vadītāju apmācībās iesaistīto mācību centru atzīšanas kritērijiem, par vilciena vadītāju eksaminētāju atzīšanas kritērijiem un par zināšanu pārbaužu/eksāmenu organizācijas kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK, kā arī gada 22. novembra Ieteikumu 5 par vilciena vadītāju mācību centru un eksaminētāju atzīšanas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK. Lai gan Direktīva 2007/59/EK neattiecas uz citiem vilcienu apkalpes locekļiem, kuri veic drošībai būtiskus pienākumus, 28. pantā ir noteikts, ka Komisija iesniedz ziņojumu un vajadzības gadījumā sniedz priekšlikumu par citu apkalpes locekļu sertifikācijas sistēmu, pamatojoties uz Eiropas Dzelzceļa aģentūras (EDA) sagatavoto ziņojumu. Aģentūra nosaka to citu apkalpes locekļu profilu un uzdevumus, kuri veic svarīgus ar drošību saistītus uzdevumus un kuru profesionālā kvalifikācija atbilstīgi veicina dzelzceļa drošību. Tas būtu jānosaka Eiropas Savienības līmenī ar apliecību un/vai sertifikātu sistēmas palīdzību, kas var būt līdzīga šajā direktīvā noteiktajai sistēmai OV L 315, OV L 8, OV L 13, OV L 314, OV L 314, LV 2 LV

3 Šādas prasības mērķis bija palielināt darba ņēmēju brīvas pārvietošanās iespēju un ES dzelzceļu drošību. Šajā nolūkā īpaša uzmanība būtu jāpievērš citiem apkalpes locekļiem, kuri lokomotīvēs un vilcienos veic drošībai būtiskus pienākumus. Obligātās prasības saistībā ar medicīnisko atbilstību un profesionālo kvalifikāciju jau ir noteiktas savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās (SITS) par satiksmes nodrošināšanu un vadību. Tomēr, tā kā šīs SITS ir īstenotas, izmantojot valstu īstenošanas plānus, un zināmā mērā attiecas tikai uz pārrobežu pakalpojumiem, pastāv zināma juridiskā nenoteiktība saistībā ar sekām, ko rada šāda personāla pieņemšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu drošības sertifikācijas procesā, kā arī saistībā ar mobilitāti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vidū. Tāpēc Eiropas Dzelzceļa aģentūru aicināja sagatavot ziņojumu par citu vilcienu apkalpes locekļu, kuri veic drošībai būtiskus pienākumus, sertifikāciju. Šajā paziņojumā ir ņemts vērā ziņojums 6, kuru EDA sagatavoja pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām un kurš Komisijai tika iesniegts gadā. Pirms šā paziņojuma pieņemšanas Komisijas dienesti ar sociālajiem partneriem nozares sociālā dialoga komitejas kontekstā apsprieda EDA ziņojuma rezultātus. Šajā paziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta citiem apkalpes locekļiem pasažieru vilcienos. Vispārēji ar kravu saistīti pienākumi ir saistīti ar kravas vilciena sagatavošanu, nevis ar uzdevumiem vilciena kustības laikā. Vilciena sagatavošanai ne vienmēr ir vajadzīga vilcienu pavadošā apkalpe. 2. TIESISKAIS REGULĒJUMS Piemērojamo tiesisko pamatu galvenokārt veido turpmāk minētās direktīvas. Direktīva 2004/49/EK par dzelzceļu drošību, kurā ir paredzēta vienota pieeja drošībai. Šajā direktīvā ir paredzēta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu sertifikācijas sistēma, kas drošības pārvaldības sistēmā ietver pienākumu noteikt un veikt personāla apmācību. Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību, kurā savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) veidā ir noteikts dzelzceļa sistēmas komponentiem piemērojamo prasību definēšanas regulējums. Šajās SITS, nosakot obligāto profesionālo kvalifikāciju, kā arī veselības un drošības noteikumus, iekļautas arī prasības attiecībā uz personālu, kas piedalās dzelzceļa sistēmas darbības nodrošināšanā un uzturēšanā. 3. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA SAISTĪBĀ AR CITU APKALPES LOCEKĻU, KURI VEIC DROŠĪBAI BŪTISKUS PIENĀKUMUS, PROFESIONĀLAJIEM PROFILIEM UN PIENĀKUMIEM 3.1. Pienākumu regulējums pasažieru pārvadājumu pakalpojumu jomā EDA savā ziņojumā apkopoja datus, ko par daudziem citiem apkalpes locekļiem sniedza vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi 11 dalībvalstīs. Ekstrapolējot tiek lēsts, ka pasažieru vilcienos nodarbināto citu apkalpes locekļu skaits Eiropā, ieskaitot Šveici un Norvēģiju, ir Ziņojums par citu apkalpes locekļu, kas veic svarīgus ar drošību saistītus uzdevumus, profilu un uzdevumiem atbilstīgi Direktīvas 2007/59/EK 28. pantam. Savstarpējas izmantojamības nodaļa, atsauce ERA/REP/ /INT, Nav publicēts. LV 3 LV

4 Gandrīz visas dalībvalstis 7 (20 no 22 dalībvalstīm) ir pieņēmušas regulējumu attiecībā uz šo profesiju, lai gan tas ir atšķirīgs un tā detalizācijas pakāpe nav vienāda. Tomēr atbilstīgi Direktīvai 2004/49/EK 8 par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) lēmumi par to, kā ir veicami pienākumi, ir jāpieņem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma līmenī. 14 no 20 dalībvalstīm valsts līmenī arī regulē profilus un pienākumus. Citu vilcienu apkalpes locekļu visu pienākumu analīze apliecina, ka: ir konstatēts, ka 59 pienākumi ir pienākumi, ko pasažieru pārvadājumu jomā veic citi apkalpes locekļi, no tiem 48 ir ekspluatācijas drošības uzdevumi un 11 tipiski komerciālie pienākumi, kuri ir jāveic vilciena kustības laikā (biļešu pārbaude, paziņojumi pasažieriem...); 14 dalībvalstīs, kuras valsts līmenī regulē pienākumus pasažieru pārvadājumu pakalpojumu jomā, tiek regulēts 21 no 48 ekspluatācijas drošības pienākumiem. Šis 21 ekspluatācijas drošības pienākums ir cieši saistīts ar satiksmes nodrošināšanas un vadības savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (OPE SITS) J pielikumu 9 par obligātajām prasībām attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju vilcienu pavadīšanas pienākumu pildīšanai Profila paraugu noteikšana pasažieru pārvadājumu pakalpojumu jomā Ir noteikti daudzi no pasažieru pārvadājumu pakalpojumu jomā strādājošo citu apkalpes locekļu profesionālajiem profiliem. Ir ieviesti divi profilu paraugi (PP1 un PP2) kā dažādu dalībvalstu atšķirīgu profesionālo profilu kopējie pamatuzdevumi. Sīkāka informācija par tiem ir sniegta pielikumā. Lai gan lielākā daļa paredzēto uzdevumu abos profilu paraugos ir līdzīgi, galvenā atšķirība starp PP1 un PP2 attiecas uz vilcienu sagatavošanu. PP1 ir iekļauti gandrīz visi ar vilcienu sagatavošanu saistītie uzdevumi, bet PP2 ir paredzēts tikai viens vilcienu sagatavošanas uzdevums. Šajos divos profilu paraugos ir noteikti kopēji drošībai būtiski uzdevumi, piemēram, durvju aizvēršanas procedūra, vilciena atiešana un pasažieru evakuācija traucētā režīma un avārijas situācijās. Lielākā daļa dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ir ieviesuši sertifikācijas sistēmu attiecībā uz PP1, bet to nav īstenojuši attiecībā uz PP Pamatprasības un sertifikācija Pamatprasības attiecībā uz minimālo vecumu, izglītības līmeni, valodu prasmēm, medicīniskajām un psiholoģiskajām pārbaudēm un profesionālo kompetenci, kurām ir jāatbilst, lai varētu kļūt par citu apkalpes locekli, visā Savienībā jau pašlaik ir ļoti līdzīgas. Šīs pamatprasības attiecībā uz abiem profiliem ir gandrīz identiskas, un tās ir iekļautas OPE SITS, kas pašlaik gan attiecas tikai uz pārrobežu satiksmi Jāņem vērā, ka dažu dalībvalstu sniegtie dati bija nepietiekami. Ir iekļauta no Norvēģijas saņemtā informācija. OV L 220, Komisijas gada 11. augusta Lēmums par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu Satiksmes nodrošināšana un vadība (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3593), kurā grozījumu izdarīti ar Lēmumu 2010/640/ES, Lēmumu 2009/107/EK un Lēmumu 2008/231/EK, OV L 359, LV 4 LV

5 Deviņas dalībvalstis ir pieņēmušas saistošus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem paredzētus noteikumus par citu apkalpes locekļu novērtēšanas procedūrām. Savukārt 13 dalībvalstīs ir spēkā valsts noteikumi, kas regulē apmācības noteikumus, lai nodrošinātu, ka zināšanu un prasmju līmenis tiek saglabāts vismaz standarta līmenī, un pārvaldītu kompetences līmeni. Pasažieru pārvadājumu pakalpojumu jomā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi parasti nodrošina apmācību un eksāmenus. Apmācību kurss parasti ilgst 4 līdz 16 nedēļas. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pasažieru pārvadājumu jomā ir izstrādājuši konkrētas procedūras, lai nodrošinātu prasmju saglabāšanu pienācīgā līmenī. Šie uzņēmumi ar dažādiem intervāliem organizē regulārus vai nepārtrauktus apmācību kursus, un 12 no šiem kursiem ir izveidotas periodiskas novērtējuma procedūras, kas tiek veiktas reizi 3 mēnešos līdz reizi 3 gados. Par drošību atbildīgās valsts iestādes jau spēj novērtēt atbilstību obligātajām ar citiem vilciena apkalpes locekļiem saistītajām pamatprasībām, īstenojot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu drošības pārvaldības sistēmu sertifikāciju atbilstīgi Direktīvas 2004/49/EK III pielikuma e) apakšpunktam Darba ņēmēju mobilitāte Ja apkalpes loceklis savā 35 gadus ilgajā karjerā maina darbu 1 līdz 2 reizes, uzņēmumu rotējošo apkalpes locekļu skaits gadā varētu būt no 2000 līdz 4000, jo Eiropā ir aptuveni citu apkalpes locekļu. Nosakot šo skaitli, neņem vērā faktu, ka apkalpes locekļi arī mēdz aiziet no darba, lai sāktu jaunu nodarbošanos dzelzceļa vai citā nozarē, vai ka apkalpes locekļus var pārcelt citos amatos, ja atbilstīgi valsts pakalpojumu līgumam iepriekšējā uzņēmuma apkalpes locekļus pārņem jauns uzņēmums. Vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi nav saskārušies ar darbinieku mobilitāti, jo tie ir valsts vienīgie vai valdības kontrolē esoši dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi. Tomēr pat tie uzņēmumi, kam ir zināma pieredze šajā jautājumā, pieņemot darbā jaunus vilciena apkalpes locekļus, kuri agrāk strādāja citā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumā, paredz īpašus uzņēmuma apmācību kursus. Šo īpašo papildu apmācību iemesls ir ritošā sastāva un infrastruktūras atšķirības. Dažādos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos var būt spēkā arī atšķirīgas procedūras. Maziem uzņēmumiem ir lielāka ar darbinieku mobilitāti saistīta pieredze, jo tie nolīgst apkalpes locekļus, kas agrāk strādāja vēsturiskajos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos. Tomēr nav pierādījumu, kas liecinātu, ka citiem apkalpes locekļiem paredzētas sertifikācijas sistēmas neesība ir šķērslis mobilitātei, un Komisija par šo jautājumu nav saņēmusi nekādas sūdzības Viendabīgums saistībā ar profesionālo kvalifikāciju Eiropas Savienībā ir plašs dažādu profesionālo profilu klāsts. Šajā posmā visu šo profilu saskaņošana nebūtu pamatota šādu iemeslu dēļ: no vienas puses, gan durvju aizvēršanas, gan vilciena atiešanas (darbības pabeigtas) uzdevumi ir ekspluatācijas procedūras, kas atšķirīgu tehnisko risinājumu dēļ dažādos uzņēmumos var atšķirties; tie būtu jānosaka uzņēmuma līmenī un nebūtu jāregulē Savienības līmenī; no otras puses, visi pārējie kopējie uzdevumi ir saistīti ar pasažieru drošību; tos parasti reglamentē valsts līmenī un nosaka Savienības līmenī: pasažieru aizsardzība traucētā režīma un avārijas situācijās; pasažieru evakuācija avārijas situācijās. LV 5 LV

6 Saskaņā ar OPE SITS 4.6. apakšpunktu un J pielikumu par obligātajām prasībām attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju ar vilciena pavadīšanu saistītiem uzdevumiem visiem profesionālajiem apkalpes locekļiem ir jābūt vajadzīgajām zināšanām, lai pārvaldītu traucētu darbības režīmu, veiktu vilciena evakuāciju un nodrošinātu pasažieru drošību, kā arī spējai praktiski izmantot šīs zināšanas. Turklāt saskaņā ar SRT SITS punktu par vilciena apkalpes un cita personāla ar tuneļiem saistītu specifisku kompetenci 10 visai vilciena apkalpei ir jābūt zināšanām par attiecīgu drošu rīcību tuneļos un īpaši jāspēj evakuēt vilcienu tunelī. Tas ietver norādījumu sniegšanu pasažieriem par to iespējamo rīcību došanos uz nākamo vagonu vai izkāpšanu no vilciena, kā arī to pavadīšanu ārpus vilciena uz drošu vietu. Pašreizējā regulējuma uzlabojumu nodrošinātu prasību attiecībā uz OPE SITS jau paredzētajiem pienākumiem sīkāka izstrāde vai paplašināšana, lai J pielikumā būtu iekļauti visi citu apkalpes locekļu PP1 un PP2 profilu paraugos noteiktie pienākumi Profesionālās kvalifikācijas atzīšana Bieži vien citu apkalpes locekļu gadījumā profesionālās kvalifikācijas atzīšana nav reglamentēta. Tikai piecās dalībvalstīs ir spēkā sertifikācijas sistēma, ko reglamentē saistoši valsts noteikumi attiecībā uz pasažieru vilcieniem. Visas šīs sistēmas attiecas uz PP1, un četrās no šīm valstīm sertifikātus izsniedz valsts drošības iestāde (VDI). Piektajā valstī sertifikātus izsniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums. Kravas pārvadājumu pakalpojumu jomā piecās no deviņām dalībvalstīm ir spēkā sertifikācijas sistēma, un tajās visās par sertifikātu izsniegšanu atbild VDI vai kompetentā ministrija. Šķiet, ka šī situācija ir šķērslis Eiropas dzelzceļa vienotās telpas izveidei, jo vienīgais nosacījums, kas atbilstīgi spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam būtu jāizpilda, lai darbotos vienā dalībvalstī, ir drošības sertifikāta ieguve (A un B daļa). Tomēr, ja šis aspekts nav iekļauts SITS, dalībvalstīs to var reglamentēt ar valsts noteikumiem, un, kā jau paskaidrots 3.3. iedaļā, attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju SITS par satiksmes nodrošināšanu un vadību ir piemērojama tikai pārrobežu pakalpojumiem. Ņemot vērā šos apstākļus, šās SITS darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā iekšzemes pārvadājumu pakalpojumus, ir būtiska, un EDA būtu jāpiešķir pilnvaras sagatavot ieteikumu šai paplašināšanai Iespējamie ieguvumi, ko varētu sniegt Eiropas sistēma, kura nodrošina to apkalpes locekļu kompetences novērtējumu, kuri veic drošībai būtiskus pienākumus Dzelzceļu drošības direktīvas (Direktīva 2004/49/EK) 13. panta 3. punktā jau ir noteikts: Pieņemot darbā jaunus vilcienu vadītājus, vilcienu apkalpes personālu un personālu, kas veic svarīgus drošības uzdevumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jābūt iespējām ņemt vērā apmācību, kvalifikāciju un pieredzi, kas iegūta citos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos. Šim nolūkam šādiem personāla locekļiem jābūt tiesībām piekļūt un saņemt kopijas no visiem dokumentiem, kas apliecina to apmācību, kvalifikāciju un pieredzi, kā arī šos dokumentus darīt zināmus. To apkalpes locekļu pienākumu turpmāka saskaņošana, kuri veic drošībai būtiskus pienākumus, varētu būt risinājums, lai atvieglotu darba ņēmēju mobilitāti, neradot negatīvu ietekmi uz drošības līmeni. Par mērķi būtu jānosaka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas nodarbina citus apkalpes locekļus, iespēja ņemt vērā agrāk iegūto kompetenci drošībai būtisku 10 Komisijas gada 20. decembra Lēmums par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar drošību tuneļos Eiropas parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6450), OV L 64, gada 7. marts. LV 6 LV

7 pienākumu jomā un pēc iespējas ierobežot papildu apmācību, ietaupot izmaksas. Kopīgai sistēmai Eiropas līmenī būtu jāsniedz iespēja īstenot šo mērķi. Galvenā uzmanība būtu jāpievērš ar dzelzceļu saistītiem specifiskiem uzdevumiem, piemēram, palīdzības sniegšanai pasažieriem traucētā režīma un avārijas situācijās. Atverot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgu gada 1. janvārī, būtu loģiski, ja citu apkalpes locekļu dažādos uzņēmumos iegūtā kompetence saistībā ar pasažieru aizsardzību un evakuāciju traucētā režīma un avārijas situācijās visā Eiropas Savienībā būtu vienāda. Tas veicinātu kopējo izpratni un sniegtu pievienoto vērtību pasažieru drošības jomā. Tas arī varētu pozitīvi ietekmēt darba ņēmēju mobilitāti. OPE SITS J pielikuma 3. punktā ir galvenokārt uzskaitīti šie kopējie uzdevumi. Atverot iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgu, kas ir ierosināts ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma kontekstā, šāds mērķis kļūst vēl svarīgāks. No otras puses, būtu jāaplūko uzdevumi, kas ir saistīti ar procedūru un atkarīgi no ritošā sastāva, piemēram, durvju aizvēršana, un kas dažādos uzņēmumos var atšķirties (atšķirīgu tehnisko risinājumu dēļ). Apkalpes loceklim, kurš sāk darbu citā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumā, tiešām būtu vajadzīga īpaša apmācība saistībā ar attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma procedūrām un tā ritošo sastāvu. 4. DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA NODROŠINĀTA APMĀCĪBA PAR UZ UZDEVUMIEM VĒRSTU RISKU NOVĒRTĒŠANU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU PASAŽIERIEM Lai nodrošinātu apkalpes locekļa kompetences atzīšanu saistībā ar palīdzības sniegšanu un pasažieru drošības garantēšanu traucētā režīma un avārijas situācijās, Komisija Eiropas līmenī gatavojas izstrādāt apmācību par risku novērtēšanu un palīdzības sniegšanu pasažieriem, ko atbilstīgi visām OPE SITS noteiktajām obligātajām pamatprasībām saistībā ar citiem apkalpes locekļiem nodrošina darba ņēmējam. Šo novērtējumu veikšanai būtu jābūt to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienākumam, kuri nodarbina darba ņēmējus vai noslēdz ar tiem līgumus, un to pamatā būtu jābūt divu līmeņu sistēmai, izmantojot ES līmenī noteiktās obligātās prasības un uzņēmuma līmenī noteiktās papildu prasības. Šo apmācību varētu nodrošināt arī apmācību centrs, kas nav piederīgs dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, bet novērtējums būtu jāveic dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, uzņemoties par to atbildību. Novērtēšanas process būtu jāizstrādā, tā centrā izvirzot četrus svarīgus turpmāk minētos punktus. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jāorganizē apmācību sesijas par dzelzceļa ekspluatācijas riskiem saistībā ar pasažieru drošību un palīdzības sniegšanu pasažieriem. Šī apmācība būtu iekļauta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā (DPS), un tās pamatā būtu OPE SITS skaidri izklāstītās prasības. Pēc apmācības kursa beigām dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam savas drošības pārvaldības sistēmas ietvaros būtu citiem apkalpes locekļiem jāizsniedz apliecinājums par apmācību par risku un palīdzības sniegšanu pasažieriem. Tam būtu jāaptver visas saskaņotās prasmes, kas OPE SITS paredzētas kā obligātas, un tajā būtu jānorāda arī apmācības kursa laikā apgūtās papildu prasmes. Šim apliecinājumam būtu jābūt derīgam visā Eiropas Savienībā, un tas, nolīgstot darbiniekus, būtu jāņem vērā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. LV 7 LV

8 Darba ņēmējiem (citiem apkalpes locekļiem) izsniegtais apliecinājums kļūst par viņu īpašumu. Tādējādi tajā gadījumā, ja viņi vēlētos strādāt citā uzņēmumā, viņiem būtu iespēja izmantot šo apliecinājumu. Šī apliecinājuma sistēma neparedz nekādu citu apmācību, kas papildinātu spēkā esošajā drošības pārvaldības sistēmā paredzēto un OPE SITS jau noteikto apmācību. Apliecinājuma jautājumam gan administratīvu, gan ekonomisku iemeslu dēļ būtu jāpaliek uzņēmuma ziņā, lai nepieļautu papildu izmaksu rašanos dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kā arī novērstu vajadzību noteikt būtiskus jaunus VDI pienākumus. Apliecinājuma forma un saturs zināmā mērā var atspoguļot Regulā (ES) Nr. 36/2010 par vilciena vadītāju papildu sertifikātiem noteiktās prasības, kas pielāgotas šim konkrētajam mērķim. Dzelzceļu drošības direktīvas 13. panta 3. punktā jau ir paredzēts šī apliecinājuma tiesiskais pamats. Vajadzības gadījumā Komisija ierosinās nelielu izmaiņu veikšanu III pielikumā, lai precizētu šo aspektu. Turklāt Komisija ierosinās atjaunināt OPE SITS, lai precizētu apmācības apliecinājuma un OPE SITS piemērošanas jomu. Papildu pienākumus (neraugoties uz to, vai tie ir saistīti ar drošību) un papildu prasības saistībā ar profesionālo kvalifikāciju var paredzēt uzņēmuma līmenī, nekavējot darba ņēmēju mobilitāti. Citu apkalpes locekļu kompetences atzīšana Savienības līmenī radītu pievienoto vērtību pasažieru drošības jomā un varētu pozitīvi ietekmēt darba ņēmēju mobilitāti, tajā pašā laikā samazinot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu izmaksas. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju (CER un EIM) pārstāvji uzskata, ka spēkā esošie tiesību akti jau paredz vajadzīgās prasības un ka citu apkalpes locekļu sertifikācijas un licencēšanas sistēma nepapildinātu jau noteiktos elementus ar kādu noderīgu, jaunu elementu, bet varētu radīt augstas izmaksas. No otras puses, Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETDF) pieprasa vilcienu personālam paredzētu Eiropas sertifikācijas sistēmu, ietverot arī valsts drošības iestāžu izsniegtu licenci un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu izsniegtu papildu sertifikātu. 5. DALĪBVALSTU NOTEIKUMI PAR CITU APKALPES LOCEKĻU VEIKTAJIEM DROŠĪBAI BŪTISKIEM PIENĀKUMIEM Kā minēts 2.1. iedaļā, lielākā daļa dalībvalstu ir noteikušas saistošus valsts noteikumus, lai reglamentētu profesiju, bet šie noteikumi ir atšķirīgi, un to detalizācijas pakāpe nav vienāda. Saistošie valsts noteikumi, kurus ir paredzējušas valsts iestādes vai kuri valsts līmenī ir pārņemti no valsts uzņēmuma, ir jāievēro visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas šajās dalībvalstīs. Runājot vispārīgi, šķiet, ka šie noteikumi pilnībā neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem triju turpmāk minēto iemeslu dēļ. Tie pilnībā neatbilst OPE SITS, kas paredz veicamos uzdevumus, jo dažas dalībvalstis nosaka, kā šie pasākumi ir veicami. Šķiet, ka valsts līmeņa noteikumi ierobežo uzņēmējdarbību un jo īpaši darba ņēmēju mobilitāti. Turklāt tie uzņēmumu noteikumi (netiešie noteikumi), kuri kļūst par saistošiem valsts noteikumiem, sniedz nepārprotamu konkurences priekšrocību vēsturiskajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. LV 8 LV

9 Kad valsts iestādes nosaka detalizētas ekspluatācijas procedūras, tās pārņem pienākumus, kuriem būtu jābūt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju kompetencē. Detalizēta pienākumu reglamentācija valsts līmenī varētu ierobežot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienākumus un būt pretrunā Dzelzceļu drošības direktīvas 4. panta 3. punktam. Izņemot gadījumus, kad kādam konkrētam tīkla aspektam ir vajadzīgi īpaši noteikumi, regulējums saistībā ar veidu, kā pienākumi ir jāveic, būtu jāpieņem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma līmenī, nevis valsts līmenī. Pat tad, ja dažādu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu procedūras ir atšķirīgas, ir svarīgi, lai uzdevums tiktu izpildīts. Komisija attiecīgi plāno aicināt dalībvalstis pārskatīt tos valsts noteikumus, kuriem ir jāatbilst OPE SITS. Tas tiks veikts Dzelzceļu drošības direktīvas īstenošanas un EDA pašlaik veiktās valsts drošības noteikumu analīzes kontekstā. 6. NOBEIGUMS. NĀKAMIE PASĀKUMI Komisija aicinās Eiropas Dzelzceļa aģentūru izstrādāt vajadzīgos noteikumus saistībā ar citiem apkalpes locekļiem paredzētu apliecinājumu, kas ir vērsts uz pasažieru drošības jautājumiem. EDA noteiks citu apkalpes locekļu kopējos drošībai būtiskos pienākumus, kas nav saistīti ar transportlīdzekļa uzbūvi/ritošo sastāvu, un definēs apmācību apliecinājuma saturu un OPE SITS J pielikuma piemērošanas jomu. EDA izstrādās apliecinājuma apmācības modeli drošībai būtisku pienākumu jomā, un darba ņēmējam būs jāpiedalās šajā apmācībā. Dzelzceļa drošības direktīvas III pielikuma grozījums paredzēs noteikumus par šī apliecinājuma procesa iekļaušanu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā. Ceturtajā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopumā ierosinātā iekšzemes tirgus atvēršana nostiprina vajadzību ieviest šo apliecinājuma sistēmu. Komisija aicinās Eiropas Dzelzceļa aģentūru iekļaut tās valsts drošības noteikumu analīzē īpašu nodaļu par saistošiem valsts noteikumiem, kas attiecas uz citiem apkalpes locekļiem, kā arī par to, kādā mērā šie noteikumi pārsniedz to piemērošanas jomu. Ja šie noteikumi nav savietojami ar Savienības tiesību aktiem, Komisijai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu to pareizu piemērošanu. Citi apkalpes locekļi veido profesionālu grupu, kurai ir būtiska nozīme drošas dzelzceļa sistēmas nodrošināšanā saistībā ar ekspluatācijas un pasažieru drošību. Komisija uzskata, ka tās priekšlikumi nostiprinās drošības pasākumus un uzlabos šīs svarīgās dzelzceļa nozares profesijas kvalitāti, kā arī sniegs atbalstu šīs nozares darba ņēmēju mobilitātei. LV 9 LV

10 PIELIKUMS Profilu paraugos (PP) noteikto galveno uzdevumu apraksts PP1 kopumā ir noteikti 17 uzdevumi, un tie ir reglamentēti vismaz 50 % to 11 dalībvalstu, kurās ir spēkā PP1. Uzdevumi ir uzskaitīti turpmāk tekstā. Pārbaudīt vilciena sastāvu: pārbaudīt vilciena sastāvu, pārbaudīt vilciena sastāva dokumentu/dokumentus. Pārbaudes un tests pirms atiešanas: bremžu stāvoklis / bremžu sistēma, vilciena signāli darbojas. Vilciena atiešana no visām stacijām: durvju aizvēršana, vilciena atiešana (darbības pabeigtas). Vilciens kustībā: avārijas bremzes atiestatīt pēc lietošanas un ziņot vilciena vadītājam, komunikācija vilcienā (jo īpaši pasažieru drošība). Darbība traucētā režīmā: pasažieru aizsardzība, vilciena atiešana, ziņošana par visiem neparastiem gadījumiem. Darbība avārijas situācijās: lēmums par vilciena apturēšanu, pasažieru aizsardzība, pasažieru evakuācija, vilciena atiešana (darbības pabeigtas), komunikācija ar vadītāju / vadītāja informēšana, komunikācija ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu / dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma informēšana. PP2 ir noteikti tikai pieci uzdevumi, un tie ir reglamentēti vismaz 50 % to sešu dalībvalstu, kurās ir spēkā PP2. Uzdevumi ir uzskaitīti turpmāk tekstā. Vilciena atiešana no visām stacijām: durvju aizvēršana, vilciena atiešana (darbības pabeigtas). Darbība traucētā režīmā: pasažieru aizsardzība. LV 10 LV

11 Darbība avārijas situācijās: pasažieru aizsardzība, pasažieru evakuācija. Manevrēšanas uzdevums dalībvalstīs atšķiras, un šajos profilu paraugos tas nav ņemts vērā. LV 11 LV

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302„/„ ( gada novembris) - par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302„/„ ( gada novembris) - par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā L 356/228 12.12.2014. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Ref. Ares(2018) /01/2018 Satiksmes ministrija 3 /inisin- о/тпищюп of the Republic of Latvia Gogo a iela 3. Riga, LV-1743, Latvia, phone

Ref. Ares(2018) /01/2018 Satiksmes ministrija 3 /inisin- о/тпищюп of the Republic of Latvia Gogo a iela 3. Riga, LV-1743, Latvia, phone Ref. Ares(2018)97999-08/01/2018 Satiksmes ministrija 3 /inisin- о/тпищюп of the Republic of Latvia Gogo a iela 3. Riga, LV-1743, Latvia, phone +371 67028210. fax +371 67217180. e-mail satiksmes.minislrijaíľsam.gov.lv.

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/ (2018. gada 31. jūlijs), - ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES)

KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/ (2018. gada 31. jūlijs), - ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) 13.8.2018. L 204/13 KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1119 (2018. gada 31. jūlijs), ar ko attiecībā uz deklarētajām mācību organizācijām groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011 EIROPAS KOMISIJA, ņemot vērā Līgumu par

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Guide for the application of TSI Loc&Pas

Guide for the application of TSI Loc&Pas Lokomotīvju un pasažieru ritošā sastāva savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (LOC un PAS SITS) piemērošanas rokasgrāmata Saskaņā ar pamatpilnvarām (2010. gada 29. aprīļa Lēmums C(2010) 2576,

Sīkāk

CL2011R1178LV _cp 1..1

CL2011R1178LV _cp 1..1 02011R1178 LV 25.08.2018 006.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 Juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk