Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim"

Transkripts

1 Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese - Jumaras iela 195, Valmiera, LV 4201, tās valdes priekšsēdētāja Uģa Muskova personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA "AB Security Solutions", vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese - Pirts iela 8, Rīga, LV-1003, tās valdes locekles Irinas Sidorovicas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk Izpildītājs, no otras puses, kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, tā savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi - bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Pasūtītāja izveidotās Iepirkuma komisijas 2017.gada 27.februāra lēmumu, ar kuru par uzvarētāju 2017.gada 03.februārī izsludinātās iepirkuma procedūras Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/04, Iepirkuma daļā Nr. 2, turpmāk Iepirkuma procedūra, ietvaros tika atzīts, Izpildītājs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 1.Līguma priekšmets 1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kvalificētu tehnisko personālu, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un materiāltehniskiem resursiem, kā arī citiem Līguma pilnīgai izpildei nepieciešamajiem resursiem veikt Pasūtītāja būvē, telpu grupā un teritorijā Jumaras ielā 195, Valmierā, turpmāk - Objekts, tehnisko apsardzi, turpmāk Pakalpojums, atbilstoši Pasūtītāja Iepirkuma procedūras ietvaros izstrādātajai tehniskajai specifikācijai konkrētajā iepirkuma daļā, kurā Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju, turpmāk Tehniskā specifikācija, kas ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (1.Pielikums), kā arī atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros izstrādātajam piedāvājumam, turpmāk Piedāvājums, tai skaitā, bet neaprobežojoties, tā tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kas ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (2.Pielikums). 2. Pakalpojuma kvalitāte 2.1.Pakalpojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, uzraugošo institūciju, Eiropas Savienības standartu prasībām, kā arī tam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un labas prakses principiem. 2.2.Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā iesaista tikai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sertificētus darbiniekus. 2.3.Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un šai sakarā apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus pierādāmos ar Pakalpojuma neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. 3. Līguma summa un norēķinu kārtība 3.1.Līguma summa, saskaņā ar Piedāvājumu, par visu Līguma darbības termiņu, ja Pakalpojums sniegts atbilstoši Piedāvājumam, Līguma noteikumiem, atbilstošā kvalitātē un pilnā apmērā, kā arī, ņemot vērā Pasūtītāja veikto aritmētisko kļūdu aprēķinu (3.Pielikums), sastāda EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi eiro un 00 centi), bez 21% pievienotā vērtības nodokļa, turpmāk PVN, kas sastāda EUR (pieci simti četrpadsmit eiro un 08 centi), veidojot kopējo līguma summu ar PVN EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 08 centi) apmērā, turpmāk Kopējā līguma summa. 3.2.Kopējā līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu, tai skaitā, bet neaprobežojoties, darbinieku darba samaksa, kā arī visi transporta izdevumi un iekārtu apkopes izmaksas, kas var rasties nodrošinot tehniskās apsardzes izpildi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli, mehānismi, kas ir nepieciešami darbu nodrošināšanai saistībā ar apsardzes signalizācijas lietotāju kodu ievadīšanu un objekta pieslēgšanu pie centrālās apsardzes pults, kā arī citas izmaksas, kuras izriet no Līguma, Tehniskās specifikācijas un Piedāvājuma, un tā attiecībā uz Pasūtītāju nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme, Kopējā līguma summa (kā arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN

2 tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu līguma summu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi. 3.3.Pasūtītājs Pakalpojuma apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja zemāk norādīto norēķina kontu bankā. 3.4.Izpildītājam rēķins par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu jāiesniedz Pasūtītājam līdz tekošā mēneša 6. (sestajam) datumam. 3.5.Avansa maksājumi nav paredzēti. 3.6.Izpildītājs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos dokumentos (rēķinos, u.tml.) norāda Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz Līguma Nr.. 4. Līguma administrēšana 4.1.Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus pārstāvjus, turpmāk Pārstāvis vai Pārstāvji: Pasūtītāja pārstāvis: Jānis Štefenbergs, mob. tālr.: , e-pasts: Izpildītāja pārstāvis: Raimonds Pelēkais, mob.tālr.: , e pasts: 4.2.Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse ir rakstiski informējama 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 4.3.Pasūtītājs pilnvaro Pārstāvi kopā ar Izpildītāju risināt visus ar Pakalpojumu saistītos jautājumus. 4.4.Puses apņemas nodrošināt Pārstāvjus ar nepieciešamajiem pilnvarojumiem un informēt par šiem pilnvarojumiem otru Pusi. Pārstāvju uzņemtās saistības ir saistošas Pusēm, ja vien vainīgā Puse nepierāda, ka tā informējusi otru Pusi par Pārstāvja pilnvaru atsaukšanu. 5. Pakalpojuma veikšanas kārtība un termiņi 5.1.Pakalpojuma sniegšanas vieta - Objekts Jumaras ielā 195, Valmierā. 5.2.Pakalpojums sniedzams atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem, kuri nosaka apsardzes darbību, Piedāvājumam, Līgumam un Tehniskas specifikācijas prasībām, kuras ir saistošas un Izpildītajam pildāmas visu Līguma darbības laiku. 5.3.Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam sarakstu ar Pasūtītāja darbiniekiem (vārds, uzvārds, tālrunis), kuri ir tiesīgi saņemt informāciju un rīkoties Pasūtītāja vārdā šajā Līgumā norādītajos gadījumos. Pasūtītājs apņemas paziņot Izpildītājam par jebkurām izmaiņām iepriekš minētajā sarakstā. 6.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 6.1.Pasūtītājs nodrošina, lai Objektā materiālās vērtības tiktu koncentrētas kustību detektoru darbības zonās. 6.2.Pasūtītājs apņemas nodrošināt, lai apsardzes signalizācijas aparatūra netiktu aizsegta ar priekšmetiem, inventāru, lai netiktu aizkrāsoti detektori un to tuvumā netiktu izkārti kustīgi reklāmas priekšmeti, kas traucējot detektoru darbībai var izdod viltus trauksmes. Pasūtītājs nodrošina, lai telpās neiekļūtu dzīvnieki, kuri var iedarbināt apsardzes signalizāciju. 6.3.Pasūtītājs apņemas veikt pasākumus viltus trauksmju novēršanai, sniegt informāciju Izpildītājam par trešo personu iespējamiem apdraudējumiem (uzbrukumiem, laupīšanām, zādzībām, u.t.t.), iedarbināt uzbrukuma pogu, ar nolūku novērst Objektā zādzību, laupīšanu un pārkāpumus, kas apdraud sabiedrisko kārtību, un, ja ir iespējams, telefoniski sniegt informāciju Izpildītājam par uzbrukuma trauksmes pogas iedarbināšanas iemesliem, apstākļiem un situāciju Objektā. 6.4.Pasūtītājs nodrošina, lai par ugunsdrošību atbildīgie darbinieki zinātu Objekta telpu shematisko izvietojumu, lai tie jebkurā diennakts laikā ugunsgrēka gadījumā varētu iekļūt visās Objekta ugunsdrošības signalizācijai pieslēgtās telpās, zinātu ugunsdrošības instrukcijas, ugunsdrošības zonu sarakstu, detektoru izvietojumu Objektā un darbinieku pienākumus ugunsgrēka gadījumā. 6.5.Pasūtītājs apņemas nodrošināt, ka Pasūtītāja kontaktpersona ugunsdrošības signalizācijas nostrādāšanas, ugunsgrēka, zādzības, laupīšanas, tehnisko bojājumu utml. gadījumos, būtu sazvanāms jebkurā diennakts laikā un pēc pamatota Izpildītāja izsaukuma varētu ierasties Objektā 1 (vienas) stundas laikā. 6.6.Pasūtītājs nodrošina Objektu ar lietošanas kārtībā esošiem ugunsdzēsības aparātiem, atbilstoši ugunsdzēsības normatīvo aktu prasībām 6.7.Pasūtītājs, cik tālu, tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, nodrošina Objektā nepārtrauktus telefona sakarus un sprieguma padevi apsardzes iekārtām. 6.8.Pasūtītāja darbinieki, pirms Objekta nodošanas (pieslēgšanai) uz apsardzi (signalizāciju), pārbauda vai telpās neatrodas darbinieki vai trešās personas, noslēdz seifus, logus, durvis, izslēdz elektroierīces, pārbauda ugunsdrošības stāvokli un vai nav aizsegtas telpās atrodošos detektoru darbības zonas.

3 Pasūtītājs pirms Objekta noņemšanas no apsardzes (signalizācijas), veic tā ārējo apskati, bet pēc tā noņemšanas pilnu iekšējo apskati Objekta nodošana (pieslēgšana) apsardzē (signalizācijā) un noņemšana no tās notiek nospiežot tikai Pasūtītāja konkrētam darbiniekam zināmu Objekta atvēršanas kodu ieprogrammētā laikā sekundēs, bet ne ilgāk kā 1 minūtē no Objekta uzlikšanas vai noņemšanas brīža no apsardzes (signalizācijas) Objekta atvēršanas kods ir konfidenciāla informācija un vainojamā Puse otrai Pusei sedz visus zaudējumus, kas radušies šo informāciju izpaužot trešajām personām Pasūtītājs Objekta, materiālo vērtību bojājumu vai zādzības gadījumos nepārvieto materiālās vērtības, neaiztiek ar rokām priekšmetus vai telpu konstrukcijas. Pēc Objekta, materiālo vērtību bojājuma vai zādzības konstatēšanas Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) minūšu laikā par to paziņo Izpildītāja kontaktpersonai un Valsts policijai. Pasūtītājs inventarizāciju veic Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē 6.12.Pasūtītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņo Izpildītājam par Objektā veicamiem remontdarbiem, tā darbības profilu un darba laika izmaiņām uz e-pastu: 6.13.Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Izpildītājam priekšlikumus apsardzes darba kvalitātes uzlabošanai. 7.Izpildītāja tiesības un pienākumi 7.1.Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par Izpildītāja rekvizītu, adreses, tālruņa, Objekta atvēršanas kodu un paroļu, kā arī sakaru līniju izmaiņām. 7.2.Izpildītājs apņemas iepazīstināt savus Objektā strādājošos apsardzes darbiniekus ar visu informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai apsardzes nodrošināšanai, izturēties korekti pret Pasūtītāja sadarbības partneriem, darbiniekiem un apmeklētājiem. 7.3.Izpildītājs nodrošina, lai Izpildītāja darbinieki zinātu Objekta telpu shematisko izvietojumu, lai tie jebkurā diennakts laikā ugunsgrēka gadījumā varētu iekļūt tajās telpās, kuru atslēgas atrodas pie apsarga. Izpildītāja darbiniekiem jāzina Objekta ugunsdrošības signalizācijai pieslēgtās telpas, ugunsdrošības instrukcijas, ugunsdrošības zonu saraksts, detektoru izvietojumu Objektā un pienākumus ugunsgrēka gadījumā. 7.4.Izpildītājs paziņo Pasūtītāja atbildīgām personām par visiem konstatētiem likumpārkāpumiem, ugunsgrēkiem, iekšējā apsardzes režīma pārkāpumiem un tehniskām avārijām. 7.5.Gadījumā, ja Izpildītājs Objekta apsardzes laikā konstatē būtiskas apsardzes nepilnības, par tām nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 8. Līguma darbības termiņš un pirmstermiņa laušana 8.1.Iepirkuma līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz nosacījumam, kurš iestāsies pirmais: līdz 12 (divpadsmit) kalendāriem mēnešiem no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas; līdz kopējās iepirkuma līguma summas sasniegšanai. 8.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 8.3.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: Pusēm vienojoties; Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 8.4.Pasūtītājs var izbeigt Līguma darbību vienpusējā kārtā 1 (vienu) nedēļu iepriekš par to brīdinot otru Pusi, ja: Izpildītājs nepilda savas nolīgtās saistības 2 (divas) dienas no pretenziju akta sastādīšanas dienas; Izpildītājs izmanto savas tiesības ļaunprātīgi un traucē Pasūtītāja nomniekiem/īrniekiem Izpildītājs ir radījis Pasūtītājam tādus zaudējumus, kas līdzvērtīgi Līguma summai Izpildītājs nenodrošina apsardzes darbinieku ierašanos noteiktajā reaģēšanas laikā vai ja neuzsāk apsardzi objektā līgumā paredzētajā termiņā. 9. Pretenzijas 9.1.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti un Līguma izpildi visu Līguma darbības laiku. 9.2.Izvirzot pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti un Līguma izpildi Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam attiecīgu

4 aktu. 9.3.Izpildītājam ir jāizskata pretenzija pēc būtības un jādod atbilde Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā no pretenzijas akta saņemšanas dienas, norādot turpmāko rīcības modeli. 10. Pušu atbildība 10.1.Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Pasūtītājam par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu 0.5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no nokavētās maksājuma summas Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam par saistību neizpildi īstā laikā 0.5% apmērā no attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās vērtības, par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgo lietu kopējās vērtības, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam par saistību nepienācīgu izpildi 10% apmērā no attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās vērtības Gadījumā, ja Izpildītājs pieļāvis vairākus saistību pārkāpumus, Līguma un 10.3.punktā minētā līgumsoda maksimālais 10% apmērs rēķināms katrai pārkāptai saistībai atsevišķi Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā par vainīgu atzītā Puse vai tās civiltiesiskās apdrošināšanas kompānija atlīdzina otrai Pusei nodarītos tiešos zaudējumus. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās Izpildītāja civiltiesiskā riska apdrošināšanas kompānija, noslēgtās polises ietvaros, nodrošina tikai Pasūtītājam trešās personas noziedzīga nodarījuma zādzības, laupīšanas un Objekta materiālo bojājumu rezultātā nodarīto tiešo zaudējumu kompensācijas saņemšanu, turklāt tikai tajos gadījumos, ja zaudējumi Pasūtītāja Objektā radušies apsardzes laikā un Izpildītāja darbinieki vainojami šajā Līgumā noteikto pienākumu neizpildīšanā. Tos zaudējumus, kurus nesegs apdrošināšanas polise, Izpildītājs apņemas segt ar savu mantu un līdzekļiem Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kas ir radušās šī Līguma darbības laikā Pusēm nav tiesības nodod Līguma saistību izpildi trešajai personai, par to iepriekš, vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, rakstveidā nebrīdinot otro Pusi Par Tehniskajā specifikācijā noteiktā ierašanās laika neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto minūti. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs sastāda aktu, ar kuru iepazīstina Izpildītāju Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku apliecinājumu, ka veicot Pakalpojumu tiks ievērota personu datu aizsardzības prasības. 11. Konfidencialitāte 11.1.Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo Līgumu, ta skaitā, bet neaprobežojoties, par Objekta apsardzes organizāciju, apsardzes signalizāciju lietotāju kodiem, apsardzes darbinieku skaitu, ekipējumu, uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji, informācijas saņēmējs apņemas: aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar piemērojamajiem profesionālajiem standartiem; izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās saņemšanas no informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms informācijas saņemšanas no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai, un tam par iemeslu nav bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā ar likuma prasībām Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem zaudējumiem. 12. Citi noteikumi 12.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu Visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir veicami

5 ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma darbību kopumā Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapas pusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca Vienotais reģistrācijas Nr.: Juridiskā adrese: Jumaras iela 195, Valmierā, LV Banka: AS DNB Banka Konts: LV87 RIKO Kods: RIKOLV2X 13. Pušu rekvizīti un paraksti Izpildītājs: SIA "AB Security Solutions" Vienotais reģistrācijas Nr.: Juridiskā adrese: Pirts iela 8, Rīga, LV-1003 Banka: A/S SEB banka Konts: LV69UNLA Kods: UNLALV2X Valdes priekšsēdētājs: Valdes locekle: Uģis Muskovs Irina Sidoroviča

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Rīga

Rīga IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā 2018. gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk