Ligums_Rutka_Nr574

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ligums_Rutka_Nr574"

Transkripts

1 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr , juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr , mob , e-pasts: mājas lapas adrese Pārstāvis: saskaņā ar statūtiem valdes priekšsēdētāja Olga Kazačkova/ pilnvaru kreditēšanas speciāliste S.Koraskova AIZŅĒMĒJS Vārds, uzvārds Pases sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde Deklarētā dzīvesvieta, pasta indekss Dzīvesvietas adrese, pasta indekss Personas kods Tālruņa numurs Darba devējs e-pasta adrese Aizņēmēja konts Aizdevējs un Aizņēmējs visi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu kredīta līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums : Līguma struktūra Līgums sastāv no I daļas Pamatnoteikumi un II daļas Vispārīgie noteikumi. Abas Līguma daļas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, tās ir vērtējamas un tulkojamas kopsakarībā, bet jebkurā gadījumā Pamatnoteikumi ir noteicošie. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar visās Līguma daļās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, atzīst tos par saprātīgiem un tiem piekrīt. I DAĻA PAMATNOTEIKUMI 1. Aizdevuma pamatnoteikumi 1.1.Aizdevuma summa, valūta 1.2.Aizdevuma mērķis 1.3. Grafika sastādīšanas metode: Anuitātes metode 1.4.Aizdevuma termiņš 1.5.Aizdevuma atmaksas sākuma datums 1.6.Ikmēneša Aizdevuma atmaksas un procentu maksājuma datums 1.7.Komisija 1.8.Procentu likme (%) 1.9.Nokavējuma procenti: % no nokavētā maksājuma summas par katru kavēto dienu 1.10.Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam (Aizdevuma summa, Aizdevuma procenti, Komisija) 1.11.Procentu maksājums dienā Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā 1.12.Gada procentu likme (GPL) (%) 2. Aizdevuma nodrošinājums 2.1.Finanšu ķīla 1. Nodrošinājuma devējs: Aizņēmējs Ieķīlātā manta: Finanšu nodrošinājums Nodrošinājuma līgums: Līgums (Līguma II daļas 7.nodaļa) 2.2. Galvojums 1. Nodrošinājuma devējs: (vārds, uzvārds, p.k) (turpmāk - Galvinieks) Nodrošinājuma līgums:..201*. Galvojuma līgums Nr. 2. Nodrošinājuma devējs: (vārds, uzvārds, p.k) (turpmāk - Galvinieks) Nodrošinājuma līgums:..201*. Galvojuma līgums Nr. 3. Aizdevuma izsniegšanas veids 3.1.Naudas pārvedums:

2 4. Īpašie noteikumi 4.1.Aizņēmējs neatsaucami piekrīt Darba devēja uzņemtajām saistībām ik mēnesi ieturēt no Aizņēmēja darba samaksas un pārskaitīt uz Aizņēmēja kontu Grafikā norādītos maksājumus un apņemas turpmāk neizvirzīt pret Darba devēju ne mantiska, ne arī kāda cita rakstura pretenzijas šajā sakarā. 4.2.Aizņēmējs neatsaucami piekrīt Darba devēja uzņemtajām saistībām informēt Aizdevēju par paredzēto darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Aizņēmēju Aizņēmējs neatsaucami piekrīt Darba devēja uzņemtajām saistībām gadījumā, ja Darba devējam ar Aizņēmēju tiks pārtrauktas darba attiecības, pārskaitīt Aizņēmēja pēdējo darba samaksas summu uz Aizņēmēja kontu. Līguma eksemplāru skaits Līgums sastādīts latviešu valodā uz trīs lapām, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. II DAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1. DEFINĪCIJAS Līgums šis Kredīta līgums, kas noslēgts starp Aizņēmēju un Aizdevēju. Aizdevuma summa - naudas līdzekļi, ko saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs aizdod Aizņēmējam. Aizņēmēja konts - uz Aizņēmēja vārda pie Aizdevēja atvērts pieprasījuma noguldījuma konts, kas norādīts Līgumā. Komisija maksa, ko Aizņēmējs maksā par Aizdevuma izsniegšanu un, kurā ietilpst visas tās izmaksas, kas rodas Aizdevējam saistībā ar Aizdevuma izsniegšanu. Aizdevums Aizņēmējam izsniegtā un Aizdevējam neatmaksātā Aizdevuma summa. Grafiks - Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu grafiks Aizdevuma procenti - atlīdzība par Aizdevuma lietošanu. Aizdevuma procenti tiek aprēķināti no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas, piemērojot Līguma I daļā norādīto Procentu likmi un pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. Procentu likme - procentu likme, kas noteikta Līgumā un ir izteikta gada procentos. Darba devējs - juridiskā persona, kas uz darba līguma pamata nodarbina Aizņēmēju. Kredīta konts - uz Aizņēmēja vārda pie Aizdevēja atvērts konts, kas norādīts Līgumā. Aizdevuma termiņš - termiņš, kas iestājas Līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma atmaksas datumā. Aizdevuma atmaksas datums - Aizdevuma termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu ir jāveic Aizdevuma atmaksas un Procentu samaksas maksājums. Atteikuma tiesības - Aizņēmēja tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Nokavējuma procenti Līguma I daļā noteiktie procenti, kas aprēķināmi par kāda Līgumā vai Grafikā maksājuma kavējumu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti par katru nokavēto dienu, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas un to samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Gada procentu likme (GPL) - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās izmaksas, kas izteiktas procentos no Aizdevuma summas. Gada procentu likme Aizdevuma summai tiek norādīta Līgumā, un tās aprēķinu veic, pieņemot, ka Līgums ir spēkā visu Līgumā norādīto Aizdevuma termiņu un ka Aizdevējs un Aizņēmējs pildīs savas saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem. Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējām - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, tajā skaitā Procentu maksājumi, Komisija, konta atvēršanas (ja nepieciešams) un uzturēšanas maksa, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu. MK noteikumi - spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Noteikumi par patērētāja kreditēšanu. Nodrošinājuma devējs persona, kas sniedz Nodrošinājumu. Nodrošinājuma līgums līgums starp Aizdevēju un Nodrošinājuma devēju par Nodrošinājuma sniegšanu. Nodrošinājums nodrošinājuma (saistību pastiprināšanas) līdzekļi (piemēram, ķīlas tiesība, galvojums), ar kuriem nodrošināta no Līguma izrietošo Aizņēmēju saistību izpilde pret Aizdevēju. Finanšu nodrošinājums visi Aizņēmēja noguldījumi pie Aizdevēja (gan esošie, gan nākamie) un visi naudas līdzekļi, kas citādi pienākas (nākotnē pienāksies) Aizņēmējam no Aizdevēja un kuri saskaņā ar likumu var būt par finanšu ķīlas priekšmetu. i-dzks Sabiedrības attālinātas pieejas sistēma, kas ir pieejama un kas nodrošina Aizņēmējam iespēju saņemt Aizdevēja pakalpojumus, izmantojot internetu. Puse/s - Aizņēmējs vai/un Aizdevējs. Trešā persona - jebkura persona, kura nav Līguma puse. 2. AIZDEVUMA SUMMAS IZSNIEGŠANA 2.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevuma summu atbilstoši Līguma I daļas 3.punktam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Uzskatāms, ka Aizdevējs ir izsniedzis Aizņēmējam Aizdevuma summu vai gadījumā, ja saskaņā ar Līguma I daļu Aizdevuma summa ir izsniedzama pa daļām, katru attiecīgo Aizdevuma summas daļu ar brīdi, kad Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas vai tās daļas pārvedumu Līguma I daļas noteiktajā kārtībā, un vienlaicīgi ir uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu vai tā daļu no Aizdevēja ir saņēmis. Aizdevējs atkārtoti neizsniedz Aizņēmējam atmaksāto Aizdevumu, izņemot gadījumu, ja Puses rakstveidā ir vienojušās citādi. 3. AIZDEVUMA ATMAKSA 3.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Grafiku. Aizdevuma atmaksas maksājumu un Procentu maksājumu aprēķināšanas un veikšanas pamats ir Līgums, un attiecīgajā laika posmā Grafiks Aizdevējs: Aizņēmējs

3 vienīgi atspoguļo Aizdevuma atmaksas maksājumu un Procentu maksājumu apmērus un veikšanas termiņus, kas aprēķināti un noteikti (attiecīgi) atbilstoši Līguma noteikumiem Aizņēmējs, brīdinot Aizdevēju rakstiski ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš, ir tiesīgs pirms termiņa pilnīgi vai daļēji izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Gan pilnīgas, gan daļējas Aizdevuma atmaksas pirms termiņa gadījumā, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Aizdevuma par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku atbilstoši līguma II daļas 4.1.punktam. 4. AIZDEVUMA PROCENTI 4.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Aizdevuma procentus no Aizdevuma par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Procentu likmi Līguma II daļas 8.5.punktā noteiktā gadījumā. Paziņojums par Procentu likmes maiņu tiek nosūtīts Aizņēmējam uz Aizņēmēja Līgumā norādīto Dzīvesvietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi Ja 30 dienu laikā no brīža, kad paziņotas Procentu likmes izmaiņas, Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu, uzskatāms, ka Aizņēmējs Procentu likmes izmaiņām ir piekritis un atzīst tās sev par saistošām Saskaņā ar Līguma II daļas 4.2.punktu grozītā Procentu likme stājas spēkā 31.(trīsdesmit pirmajā) dienā pēc paziņojuma par Procentu likmes maiņu nosūtīšanas uz Aizņēmēja Līgumā norādīto Dzīvesvietas adresi un/vai e-pasta adresi. 5.GRAFIKS 5.1. Grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu Ja Aizņēmējam nav pieslēgta i-dzks, tad Grafiks tiek izsniegts Aizņēmējam Līguma parakstīšanas brīdī un/vai 7 dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas, kā arī pēc Procentu likmes maiņas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Grafiku uz Aizņēmēja šajā Līgumā norādīto Aizņēmēja Dzīvesvietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi. Uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Grafiku, iepazinies ar to un akceptējis, ja Aizņēmējs 12 dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas vai Procentu likmes maiņas datuma nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt viņam Grafiku. Ja Aizņēmējam ir pieslēgta i-dzks, tad Grafiks tiek paziņots Aizņēmējam i-dzks (saskaņā ar Attālināto pakalpojumu līgumu) divu dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas datuma, kā arī divu darba dienu laikā no grozītās Procentu likmes spēkā stāšanās datuma. Šādā gadījumā uzskatāms, ka Aizņēmējs Grafiku ir saņēmis trešajā dienā pēc iepriekš minētā termiņa notecējuma, iepazinies ar to un akceptējis, ja Aizņēmējs 12 dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas vai Procentu likmes maiņas datuma nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt viņam Grafiku Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt Grafika izrakstu papīra formātā. 6. MAKSĀJUMI 6.1. Dienā, kurā saskaņā ar Grafiku ir veicams maksājums, Aizņēmējs nodrošina, lai naudas summa, kas nepieciešama maksājuma veikšanai, būtu brīvi pieejama Aizņēmēja kontā. Līgumā un Grafikā noteikto maksājumu samaksa notiek, Aizdevējam norakstot attiecīgo naudas summu no Aizņēmēja konta Ar Līguma noslēgšanu Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju norakstīt Grafika maksājumu veikšanai nepieciešamas naudas summas no Aizņēmēja konta, un gadījumā, ja Aizņēmēja kontā attiecīgā Grafika maksājuma veikšanas brīdī brīvi pieejamo naudas līdzekļu apmērs nav pietiekams attiecīgā Grafika maksājuma veikšanai, arī no jebkura cita Aizņēmēja konta pie Aizdevēja. Aizdevējam nav nepieciešams iepriekš paziņot Aizņēmēju par šādu naudas summu norakstīšanu. Aizdevējs noraksta no attiecīgā Aizņēmēja konta pie Aizdevēja naudas summu, kas pienākas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu un Grafiku, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav noteikts aizliegums norakstīt naudu no šā konta (piemēram, apķīlājums, arests). Ja Līguma maksājuma veikšanai Aizdevējam ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Aizdevēja noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās naudas summas norakstīšanas brīdī Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek dzēsti šādā kārtībā: Nokavējuma procentos (ja tādi izveidojušies), nenomaksātos Aizdevuma procentos, un Aizdevuma summas atbilstoši Grafikam dzēšanai. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt šajā punktā noteikto maksājuma saistību izpildes secību pēc sava ieskata tiktāl, ciktāl saskaņā ar normatīvajiem aktiem šādi izmainītā maksājuma saistību izpildes secība ir atļauta. 7.FINANŠU ĶĪLA 7.1. Lai nodrošinātu no Līguma izrietošo Aizņēmēja saistību izpildi pret Aizdevēju, Aizņēmējs ieķīlā Aizdevējam Finanšu nodrošinājumu pēc finanšu ķīlas noteikumiem. Uz Līguma pamata nodibinātā finanšu ķīla uz Finanšu nodrošinājumu ir spēkā visā Līguma spēkā esamības laikā Aizņēmējs apliecina Aizdevējam, ka Aizņēmējam ir tiesības brīvi rīkoties ar Finanšu nodrošinājumu (arī ieķīlāt to saskaņā ar Līguma noteikumiem) un Finanšu nodrošinājums nav nevienam citam ieķīlāts vai citādi apgrūtināts Aizņēmējs nav tiesīgs bez Aizdevēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Finanšu nodrošinājumu (jebkādu tā daļu) Ievērojot Līgumā un citās vienošanās starp Pusēm noteiktos ierobežojumus rīcībai ar Finanšu nodrošinājumu, Aizņēmējs ir tiesīgs rīkoties ar Finanšu nodrošinājumu. Taču, ja Aizdevējs izmanto savas tiesības uz Finanšu nodrošinājumu saskaņā ar Līguma II daļas 7.5.punktu, vispirms ir apmierināmi visi Aizdevēja prasījumi, kas izriet no Līguma, un tikai pēc tam, kad šie prasījumi ir apmierināti, Aizņēmējs ir tiesīgs rīkoties ar Finanšu nodrošinājuma atlikušo daļu (ja tāda būs) Ja Aizņēmējs ir nokavējis kādu no Grafika maksājumu veikšanas termiņiem, kā arī jebkurā citā gadījumā, kad ir iestājies jebkurš no Līguma neizpildes gadījumiem, Aizdevējam ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Aizņēmēju, apturēt norēķinu (debeta) operācijas ar Finanšu nodrošinājumu (jebkādu tā daļu) un izmantot Finanšu nodrošinājumu (jebkādu tā daļu) no Līguma izrietošo Aizņēmēja maksājuma saistību izpildei. Šajā gadījumā vispirms nauda tiek norakstīta no tiem kontiem, kuri ir atvērti tajā valūtā, kurā atbilstoši Līgumam ir veicams attiecīgais Līguma maksājums. Ja Līguma

4 maksājuma veikšanai Aizdevējam ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Aizdevēja noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās naudas summas norakstīšanas brīdī Ja Finanšu nodrošinājums ir ieķīlāts, lai nodrošinātu Aizdevēja prasījumus, kas izriet no vairākiem dažādiem pamatiem (līgumiem), tad, iestājoties pamatam Finanšu nodrošinājuma izmantošanai Aizdevēja prasījumu apmierināšanai, Aizdevējam ir tiesības izvēlēties, kādu prasījumu apmierināšanai un kādā apmērā un secībā izmantot Finanšu nodrošinājumu. 8. SAISTĪBU IZPILDE 8.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā un veidā, kādā izsniegts Aizdevums Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, Aizdevuma procentus, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Grafika maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir norakstīta no Aizņēmēja konta Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam visu Līguma saistību izpildi pirms termiņa šādos gadījumos: Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas nokavē Grafikā noteikto Aizdevuma atmaksas vai Procentu samaksas termiņu; Pret Aizņēmēju vai viņa mantu tiek vērsti trešo personu prasījumi, vai Aizņēmējs ir pasludināts par maksātnespējīgu Aizdevums netiek izmantots šī Līguma I daļā norādītajām Aizdevuma mērķim kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms kāds no Nodrošinājuma līgumiem, vai arī netiek izpildīts kāds no Nodrošinājuma līgumu noteikumiem un šāda neizpilde nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Aizdevējs ir paziņojis par šādu neizpildi Aizņēmējam; Aizdevējs pieprasa, lai pirms noteiktā termiņā Aizņēmējs vai kāds no Nodrošinājuma devējiem izpilda tādas savas maksājuma saistības pret Aizdevēju, kuras izriet (attiecīgi) no cita starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtā darījuma dokumenta vai no starp Aizdevēju un šo Nodrošinājuma devēju noslēgtā darījuma dokumenta; Aizņēmējs nav paziņojis Aizdevējam par savu nodomu saņemt aizdevumu (kredītu), un/vai Aizdevējs pamatoti uzskata, ka jauna aizdevuma (kredīta) saņemšanas rezultātā Aizņēmēja finanšu stāvoklis ir tik būtiski pasliktinājies, ka Aizdevējs nebūtu piekritis izsniegt Aizdevumu, ja Aizņēmēja finanšu stāvoklis būtu tāds bijis uz Līguma noslēgšanas dienu; ir iestājies jebkurš notikums, kas nav īpaši minēts kādā citā no Līguma II daļas 8.4.punkta apakšpunktiem un kura iestāšanās saskaņā ar normatīvajiem aktiem dod Aizdevējam tiesības pieprasīt, lai Aizņēmējs atmaksā neatmaksāto Aizdevuma summu pirms noteiktā termiņa Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa vai arī vienpusēji paaugstināt Procentu likmi par 10 (desmit) procentpunktiem gadījumā, jā Aizņēmējs ir izstājies vai izslēgts no kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Dzelzceļnieks KS, reģ.nr Ja saskaņā ar Līguma II daļas 8.4. un/vai 8.5.punktu Aizdevējs pieprasa, lai Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam visu neatmaksāto Aizdevuma summu un izpilda visas citas Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājuma saistības pret Aizdevēju pirms noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam visu neatmaksāto Aizdevuma summu, samaksāt Aizdevējam visus uzkrātos Procentus, Aizdevēja aprēķinātos Nokavējuma procentus un izpildīt visas citas Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājuma saistības pret Aizdevēju pilnā apmērā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā Aizdevēja pieprasījuma, vienlaicīgi ar paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, nosūtīšanas Aizņēmējam. Minētais paziņojums nosūtāms ierakstītā pasta sūtījumā un uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ja šo 15 (piecpadsmit) dienu laikā atbilstoši Grafikam Aizņēmējam ir pienākums veikt Aizdevuma atmaksas maksājumu vai Procentu maksājumu Aizdevējam, Aizņēmējs veic šo maksājumu Aizdevējam Grafikā noteiktajā termiņā. 9. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 9.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu tikai Līgumā norādītam mērķim Aizņēmējam ir jānodrošina Aizņēmēja kontā nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs saskaņā ar Grafiku ikmēneša Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu datumā Ja no Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu un tā izpildi Ja līdz Aizdevuma izsniegšanas brīdim Aizņēmēja darba alga tikusi pārskaitīta uz Aizņēmēja kontu pie Aizdevēja vismaz vienu reizi pēdējo 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, Aizņēmēja pienākums turpināt savas darba algas pārskaitīšanu uz Aizņēmēja kontu pie Aizdevēja ne retāk, kā vienu reizi mēnesī Aizņēmējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā no notikuma, jāziņo Aizdevējam par sava vārda, uzvārda, pases, dzīvesvietas, darbavietas un telefona numura izmaiņām Aizņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma saņemšanas ir pienākums iesniegt Aizdevējam Aizdevēja pieprasītos dokumentus par Aizdevuma izmantošanu atbilstoši Aizdevuma mērķim, Aizņēmēja ienākumiem Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Aizņēmēja Aizdevēja prasījumu nodrošinājuma palielināšanu gadījumā, ja Aizdevējs, novērtējot kredīta riska pakāpi Līguma darbības laikā, secina, ka tā ir palielinājusies salīdzinot ar riska pakāpi Līguma slēgšanas brīdī. Novērtējot kredīta riska pakāpi tiek ņemts vērā Aizņēmēja finansiālais stāvoklis, ienākumu apmērs, Līgumā noteikto maksājumu izpildes kārtība un citi rādītāji, kuri raksturo Aizņēmēja maksātspēju Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt informāciju no citām personām un iestādēm (tajā skaitā dažādām kredītiestādēm, kredītņēmēju un parādnieku datu bāzēm, darba devējiem, valsts iestādēm (tajā skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu Dienesta, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras), lai pārbaudītu Līgumā sniegto datu pareizību un izvērtētu Aizņēmēja kredītvēsturi. Aizdevējs: Aizņēmējs

5 9.9. Aizdevējs ir tiesīgs veikt Līgumā sniegto Aizņēmēja personas datu reģistrēšanu, uzglabāšanu un izmantošanu Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējam ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā: Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja personas datus, lai Aizņēmēju informētu, tajā skaitā nosūtot Aizņēmējam attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi vai SMS uz Aizņēmēja mobilo telefonu, par jebkādiem jauniem, papildus un/vai aktuāliem pakalpojumiem, ko Aizdevējs piedāvā Aizņēmējam. 10. ATTEIKUMA TIESĪBAS Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, brīdinot Aizdevēju rakstiski par atteikuma tiesību izmantošanu Ja Aizņēmējs izmanto šī Līguma II daļas 10.1.punktā paredzētās Atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja rakstveida iesniegumu par Atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu, Aizdevuma procentus, kas tiek aprēķināti par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku un citus maksājumus, kas izriet no Līguma Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējam nav pienākuma maksāt Aizdevējam komisijas maksu par Aizdevuma noformēšanu. Ja Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam komisijas maksu par Aizdevuma noformēšanu, tad Aizdevējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam Aizdevumu un samaksājis Procentus saskaņā ar šā punkta noteikumiem, atmaksā Aizņēmējam šo komisijas maksu, ieskaitot to Aizņēmēja kontā. 11. ATBILDĪBA Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Līgumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumu izpildi sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību Par savu ar Līgumu uzņemto saistību neizpildi Aizņēmējs atbild ar visu savu kustamu un nekustamu īpašumu Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē kādu Grafikā paredzēto Aizdevuma atmaksas summas maksājumu ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma procentus no nokavētās Aizdevuma atmaksas summas par visu nokavējuma laiku Ja Aizņēmējs neiesniedz Aizdevējam kādu no Līguma II daļas 9.5. vai 9.6.punktā minētajiem dokumentiem Līgumā noteiktajā termiņā, Aizņēmējs maksā Aizdevējam līgumsodu 25 EUR (divdesmit pieci euro) apmērā par katru šādu pārkāpumu Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei Trešajām personām Gadījumā, ja Aizņēmējs savlaicīgi nav veicis maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā rezultātā Aizņēmēja parādsaistības pret Aizdevēju ir 150 (viens simts piecdesmit) euro apmērā vai vairāk, kā arī kavējums ir ilgāks par 60 (sešdesmit) dienām, Aizdevējs sniedz ziņas par kavētajiem maksājumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistram. 12. CITI NOTEIKUMI Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses Līgums ir spēkā līdz tā Pušu saistību pilnīgai izpildei, Līgumu var grozīt tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties Aizņēmējs izmanto i-dzks, lai saņemtu no Aizdvēja ar Līguma izpildīšanu saistīto informāciju Līgumā noteiktā korespondence, izņemot Grafiku un šī Līguma II daļas 8.6.punktā minēto paziņojumu, uzskatāma par saņemtu dienā, kad Puse ir parakstījusies uz tai iesniegtā dokumenta, vai astotajā dienā pēc dokumenta nosūtīšanas dienas, vai trešajā dienā pēc tās iesūtīšanas i-dzks. Korespondences nosūtīšanai pa pastu izmantojama Aizņēmēja Dzīvesvietas adrese un Aizdevēja juridiskā adrese. Adrešu izmaiņas kļūst saistošas Pusēm tikai pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi rakstisku informāciju vai dokumentus, kas apstiprina šādas izmaiņas Aizņēmēja konta un citu saistībā ar Līgumu atvērto un izmantoto kontu izraksti, kurus sagatavojis Aizdevējs, ir prima facie pierādījums (pierādījums, kas ir pietiekams pamats attiecīgā fakta esamības vai neesamības noteikšanai, kamēr šis pierādījums nav atspēkots) ar tiem saistītajos jautājumos Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Ja Līgumu paraksta divi vai vairāki Aizņēmēji, Līgumā katra atsauce uz Aizņēmējiem/Aizņēmēju uzskatāma kā atsauce uz katru no Aizņēmējiem un visiem kopā ievērojot, ka Aizņēmēji ir kopīgi parādnieki, kas par Līgumā noteiktajām saistībām atbild solidāri Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Kr.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013; Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Kungu ielā 1, Rīgā, LV Aizdevējs Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS Aizņēmējs

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

%CustName%

%CustName% FL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Finanšu līzinga (nomas pirkuma) līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

%CustName%

%CustName% OL_JP_03 Spēkā no 2019.gada 31.maija Nomas līguma Vispārējie Noteikumi 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA 1.1. Termini un definīcijas 1.1.1. Apdrošinātājs ir apdrošināšanas sabiedrība

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.202 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:  LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk