LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad"

Transkripts

1 LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3 Rīgā Latvijas Bankas IBAN reģistra lietošanas kārtība Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu 1. Ar šo kārtību tiek pieņemti un apstiprināti "IBAN reģistra lietošanas noteikumi" (1. pielikums) un līguma "Par IBAN reģistra lietošanu" paraugs (2. pielikums). 2. Šīs kārtības 1. punktā minēto līgumu (tālāk tekstā līgums) paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz līguma otru pusi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas prombūtnē, līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz līguma otru pusi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē, līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis. 3. Latvijas Bankas valde nosaka IBAN reģistra darbības nodrošināšanas kārtību. 4. Latvijas Bankas valde nosaka IBAN reģistra funkcionālo aprakstu. 5. Kārtība stājas spēkā gada 18. novembrī. Latvijas Bankas prezidenta vietniece1 Z. Razmusa

2 IBAN reģistra lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 2 1. pielikums Latvijas Bankas padomes gada 20. septembra kārtībai Nr. 279/3 1. Noteikumi nosaka IBAN reģistra lietošanas kārtību, IBAN reģistrā iekļaujamās informācijas saturu, kā arī IBAN reģistra lietotāja un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus. 2. Noteikumos lietoti šādi termini: 2.1. ātro maksājumu serviss Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas; tālāk tekstā EKS sistēma) sastāvdaļa, kas nodrošina ātrā Vienotās euro maksājumu telpas (Single Euro Payments Area; tālāk tekstā SEPA) kredīta pārveduma rīkojumu un ātrās SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojumu nepārtrauktu (24/7/365) reālā laika klīringu, t.sk. maksājuma apstiprinājuma nosūtīšanu maksātājam, ātrā SEPA maksājuma atsaukumu un ar to saistīto ziņojumu pārsūtīšanu, kā arī maksājuma norādījumu sagatavošanu un iesniegšanu TARGET2 sistēmā norēķina veikšanai EKS sistēmas tiešo dalībnieku norēķinu kontos TARGET2 sistēmā; 2.2. IBAN reģistrs reģistrs, kas satur informāciju par IBAN reģistra lietotāju, to netiešo dalībnieku vai adresējamā BIC turētāju klientu kontu IBAN (International Bank Account Number) numuru un mobilā tālruņa numuru sasaisti; 2.3. IBAN reģistra lietotājs EKS sistēmas tiešais dalībnieks, kas izmanto ātro maksājumu servisa pakalpojumus (tālāk tekstā EKS sistēmas tiešais dalībnieks), šo noteikumu 11. punktā minētā iestāde, kura pieteikusies lietot IBAN reģistru un saņēmusi Latvijas Bankas piekrišanu šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā, un Latvijas Banka; 2.4. TARGET2 sistēma TARGET2 sistēma Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Sistēmas noteikumu dalībai TARGET2-Latvija" izpratnē. 3. Latvijas Banka izveido un uztur IBAN reģistru, lai nodrošinātu IBAN reģistra lietotāja IBAN reģistrā iekļautās informācijas glabāšanu un izsniegšanu IBAN reģistra lietotājiem pēc to pieprasījuma ar mērķi nodrošināt efektīvāku ātro SEPA maksājumu ieviešanu un lietošanu. II. IBAN reģistra lietošanas pamatprasības 4. IBAN reģistrā iekļauto informāciju IBAN reģistra lietotājs izmanto ātrā SEPA kredīta pārveduma rīkojuma vai cita SEPA maksājuma rīkojuma sagatavošanai, pamatojoties uz IBAN reģistra lietotāja klienta sniegto informāciju par maksājuma saņēmēja mobilā tālruņa numuru. 5. IBAN reģistra lietotājs iesniedz IBAN reģistrā informāciju, kā arī pieprasa labot, anulēt un izsniegt IBAN reģistrā iekļauto informāciju. Latvijas Banka sniedz IBAN reģistrā iekļauto informāciju ziņojumu veidā, izmantojot tīmekļa pakalpi saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, kur: 5.1. ar informācijas apmaiņas veidu saprot tiešsaistes komunikāciju savienojuma nodrošināšanu ātro maksājumu servisa ietvaros, tiešsaistes ziņojumu apmaiņu ātro maksājumu servisa ietvaros un informācijas apmaiņu maksājumu sistēmu ietvaros saskaņā ar šiem noteikumiem;

3 Latvijas Banka katram IBAN reģistra lietotājam piešķir šādas licences: divas paaugstinātās drošības sistēmas licences tiešsaistes komunikāciju savienojuma nodrošināšanai ātro maksājumu servisa ietvaros; divas paaugstinātās drošības sistēmas licences tiešsaistes ziņojumu apmaiņai ātro maksājumu servisa ietvaros; divas paaugstinātās drošības sistēmas licences informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku maksājumu sistēmu ietvaros. 6. IBAN reģistrs ir pieejams IBAN reģistra lietotājiem tiešsaistes režīmā nepārtraukti (24/7/365). 7. Latvijas Banka nodrošina, ka IBAN reģistra lietotāja IBAN reģistrā iesniegtā jaunā vai labotā informācija ir pieejama IBAN reģistrā divu stundu laikā pēc tās iesniegšanas vai labošanas laika, kā arī informācija vairs nav pieejama nekavējoties pēc tās anulēšanas. 8. IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, ziņo un apliecina Latvijas Bankai, ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens līgums, kas tam ir saistošs. 9. IBAN reģistra lietotājs neuzkrāj IBAN reģistra lietošanas laikā iegūto informāciju par citu IBAN reģistra lietotāju klientiem. 10. IBAN reģistra lietotājs apņemas piedalīties Latvijas Bankas organizētajos testos un citu ar IBAN reģistra lietošanu saistītu jautājumu risināšanā. III. IBAN reģistra lietošanas pieteikšanās un Latvijas Bankas piekrišanas procedūra 11. Par IBAN reģistra lietotāju var kļūt šāda iestāde, kas, nepiedaloties EKS sistēmā, nodrošina iestādes sasniedzamību EKS sistēmas ātro maksājumu servisā caur citu maksājumu sistēmu: Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta kredītiestāde, t.sk., ja tā darbojas, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli; ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrēta kredītiestāde, kas darbojas, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli; Eiropas Savienības valsts centrālā banka. 12. Pirms IBAN reģistra lietošanas uzsākšanas EKS sistēmas tiešais dalībnieks nokārto testus, ko prasa Latvijas Banka. 13. Šo noteikumu 11. punktā minētā iestāde, lai kļūtu par IBAN reģistra lietotāju, izpilda šādas prasības: iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu IBAN reģistra lietošanai saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikumu; noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par IBAN reģistra lietošanu"; instalē, administrē, apkalpo un pārrauga informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas nepieciešama IBAN reģistra lietošanai, kā arī nodrošina tās drošību; nokārto testus, ko prasa Latvijas Banka. 14. Papildus Latvijas Banka var pieprasīt citu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai pieņemtu lēmumu par piekrišanu IBAN reģistra lietošanai.

4 4 15. Latvijas Banka paziņo savu lēmumu par piekrišanu 11. punktā minētās iestādes IBAN reģistra lietošanai viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi visus šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un izpildītas visas šo noteikumu 13. punktā minētās prasības. Ja Latvijas Banka pieprasa papildinformāciju saskaņā ar šo noteikumu 14. punkta nosacījumiem, lēmumu par piekrišanu IBAN reģistra lietošanai paziņo viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi šo informāciju. Atteikuma gadījumā Latvijas Banka norāda atteikuma iemeslus. 16. EKS sistēmas tiešais dalībnieks IBAN reģistru var sākt lietot nākamajā dienā pēc šo noteikumu 12. punktā minēto testu pabeigšanas. IV. IBAN reģistrā iekļaujamā informācija 17. IBAN reģistrā iekļauj šādu informāciju: IBAN reģistra lietotāja klienta konta IBAN numuru; IBAN reģistra lietotāja klienta mobilā tālruņa numuru; IBAN reģistra lietotāja klienta vārdu un uzvārdu (fiziskajai personai) vai nosaukumu (juridiskajai personai); IBAN reģistra lietotāja klienta izvēlēto pseidonīmu; IBAN reģistra lietotāja BIC. 18. IBAN reģistrā: vienam mobilā tālruņa numuram var tikt piesaistīts tikai viens klienta konta IBAN numurs; viens klienta konta IBAN numurs var tikt piesaistīts vairākiem mobilā tālruņa numuriem. 19. EKS sistēmas tiešais dalībnieks var iekļaut IBAN reģistrā arī tā netiešā dalībnieka vai adresējamā BIC turētāja informāciju. 20. IBAN reģistra lietotājs: tehnoloģiski drošā veidā pārliecinās, ka attiecīgais mobilā tālruņa numurs ir klienta valdījumā; nodrošina, ka klients (t.sk. tā EKS sistēmas netiešā dalībnieka un adresējamā BIC turētāja klients), par kuru tiks iekļauta informācija IBAN reģistrā, ir saņēmis pilnu informāciju par IBAN reģistru un tajā iekļautās informācijas izmantošanu un rakstiski apstiprinājis piekrišanu informācijas iekļaušanai IBAN reģistrā; nodrošina, ka šo noteikumu apakšpunktā minētā informācija, kā arī vismaz 50% no šo noteikumu apakšpunktā minētās informācijas par maksājuma saņēmēju nav pieejami klientam pirms maksājuma rīkojuma apstiprināšanas. V. Informācijas iekļaušana IBAN reģistrā un IBAN reģistrā iekļautās informācijas sniegšana 21. Lai iekļautu informāciju IBAN reģistrā, IBAN reģistra lietotājs iesniedz IBAN reģistrā jaunas informācijas pievienošanas ziņojumu. IBAN reģistrs apstiprina informācijas pievienošanu, nosūtot informācijas pievienošanas apstiprinājuma ziņojumu. 22. Ja jaunas informācijas pievienošanas ziņojumā norādītais mobilā tālruņa numurs jau iekļauts IBAN reģistrā, IBAN reģistrs anulē iepriekš iesniegto informāciju par mobilā tālruņa numura un klienta konta IBAN numura sasaisti un IBAN reģistra lietotājam, kurš iepriekš bija sniedzis informāciju par attiecīgo mobilā tālruņa numuru, nosūta informāciju par attiecīgās informācijas anulēšanu IBAN reģistrā.

5 5 23. Lai anulētu IBAN reģistrā iekļauto informāciju, IBAN reģistra lietotājs iesniedz IBAN reģistrā informācijas anulēšanas no IBAN reģistra ziņojumu. IBAN reģistrs apstiprina informācijas anulēšanu, nosūtot informācijas anulēšanas apstiprinājuma ziņojumu. 24. Lai labotu IBAN reģistrā iekļauto informāciju, IBAN reģistra lietotājs iesniedz jaunas informācijas pievienošanas ziņojumu. 25. Lai saņemtu IBAN reģistrā iekļauto informāciju, IBAN reģistra lietotājs iesniedz informācijas pieprasījuma ziņojumu. 26. Ja pieprasītā informācija ir iekļauta IBAN reģistrā, IBAN reģistrs nosūta atbildes ziņojumu uz informācijas pieprasījuma ziņojumu. 27. Ja pieprasītā informācija nav iekļauta IBAN reģistrā, IBAN reģistrs nosūta informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojumu. 28. IBAN reģistra lietotājs var pieprasīt visu tā IBAN reģistrā iekļauto informāciju, izmantojot IBAN reģistra lietotāja visas IBAN reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījumu. 29. IBAN reģistra lietotājam katru dienu tiek nosūtīts IBAN reģistrā iekļauto mobilā tālruņa numuru saraksts. 30. Šo noteikumu 28. un 29. punktā minētā pieprasījuma saņemšanai un saraksta nosūtīšanai izmanto failu apmaiņas servisu. 31. Detalizētas ziņojumu tehniskās specifikācijas un sagatavošanas prasības iekļautas Latvijas Bankas valdes apstiprinātajā "IBAN reģistra funkcionālajā aprakstā". VI. Piekļuves IBAN reģistram izbeigšana 32. IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, var atteikties no IBAN reģistra lietošanas jebkurā laikā, iesniedzot Latvijas Bankai pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikumu. Latvijas Banka izbeidz IBAN lietotāja piekļuvi IBAN reģistram pieteikumā noteiktajā datumā. 33. Latvijas Banka izbeidz IBAN reģistra lietotāja, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, piekļuvi IBAN reģistram, ja IBAN reģistra lietotājs: vairs neatbilst šo noteikumu 11. punktā noteiktajām piekļuves prasībām; būtiski pārkāpis šos noteikumus, t.sk. nepiedalās Latvijas Bankas organizētajos testos vai nav samaksājis šo noteikumu 38. punktā minēto komisijas maksu. 34. Ja Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 33. punkta nosacījumiem izbeidz IBAN reģistra lietotāja piekļuvi IBAN reģistram, Latvijas Banka nekavējoties par to paziņo IBAN reģistra lietotājam. 35. Ja IBAN reģistra lietotājs, pārtraucot EKS sistēmas ātro maksājumu servisa pakalpojumu izmantošanu, vēlas turpināt lietot IBAN reģistru, tas iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu IBAN reģistra lietošanai saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikumu un noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par IBAN reģistra lietošanu". Latvijas Banka pieņem lēmumu par piekrišanu IBAN reģistra lietošanai šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā un pārbaudot atbilstību šo noteikumu11. punkta prasībām.

6 6 36. Ja Latvijas Banka pārtrauc IBAN reģistra uzturēšanu, tai ir pienākums par to trīs mēnešus iepriekš paziņot IBAN reģistra lietotājiem, ja vien ar IBAN reģistra lietotājiem nevienojas par citu ziņošanas periodu. 37. Vienlaikus ar IBAN reģistra lietotāja piekļuves IBAN reģistram izbeigšanu tiek dzēsta visa attiecīgā IBAN reģistra lietotāja IBAN reģistrā iesniegtā informācija. VII. Komisijas maksa par IBAN reģistra lietošanu un tās piemērošana 38. IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, par IBAN reģistra lietošanu katru mēnesi maksā Latvijas Bankai komisijas maksu euro apjomā, kas sastāv no maksas par IBAN reģistra lietošanu euro un 21% pievienotās vērtības nodokļa euro. 39. Rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, Latvijas Banka nosūta IBAN reģistra lietotājam ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā. 40. IBAN reģistra lietotājs maksājumu Latvijas Bankas norādītajā norēķinu kontā veic ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 14. darbadienā. VIII. Atbildības regulējums 41. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas, ja IBAN reģistra lietotājs sniedzis nepareizu vai nepatiesu informāciju iekļaušanai IBAN reģistrā, kā arī ja IBAN reģistra lietotājs nav saņēmis klienta piekrišanu informācijas par attiecīgo klientu iekļaušanai IBAN reģistrā. 42. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai kļūdas sistēmās vai tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas informācijas sistēmu infrastruktūrā, programmās, datos un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja Latvijas Banka veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādas sistēmas un infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas. IX. Konfidencialitāte 43. Latvijas Banka un IBAN reģistra lietotājs saglabā konfidencialitāti attiecībā uz IBAN reģistra informāciju, izņemot, ja šāda izpaušana ir atļauta vai prasīta Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 44. Atkāpjoties no šo noteikumu 43. punkta prasībām, IBAN reģistra lietotājs piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust IBAN reģistra darbības laikā iegūto informāciju saistībā ar IBAN reģistra lietotāju vai tā klientiem tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams uzraudzības un pārraudzības iestāžu uzdevumu izpildei un informācijas izpaušana nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Latvijas Banka nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām. 45. IBAN reģistra lietotājs tam pieejamo ar IBAN reģistra darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem. IBAN reģistra lietotājs attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien Latvijas Banka nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai.

7 7 X. Paziņojumi 46. Paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules vai citā veidā rakstiski, ja šie noteikumi neparedz citu kārtību. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvijā, vai adresē BIC LACBLV2X. Paziņojumus IBAN reģistra lietotājam sūta uz adresi, ko IBAN reģistra lietotājs norāda Latvijas Bankai un aktualizē. 47. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu. 48. Visus paziņojumus sniedz latviešu valodā. IBAN reģistra lietotājs, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā, paziņojumus Latvijas Bankai var sniegt angļu valodā. 49. IBAN reģistra lietotājam ir saistoši visi dokumenti, kurus tas iesniedzis Latvijas Bankai saskaņā ar šo noteikumu 46. un 47. punkta nosacījumiem un kurus Latvijas Banka uzskata par saņemtiem no IBAN reģistra lietotāja, tā darbiniekiem vai pārstāvjiem. XI. Trešās personas tiesības 50. IBAN reģistra lietotājs nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem, bez Latvijas Bankas rakstiskas piekrišanas. 51. Šie noteikumi rada tiesības un pienākumus tikai Latvijas Bankai un IBAN reģistra lietotājam. XII. Piemērojamie normatīvie akti, jurisdikcija un tiesas vieta 52. Divpusējām attiecībām starp Latvijas Banku un IBAN reģistra lietotāju piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus. 53. Tiesas vieta saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Banku un IBAN reģistra lietotāju ir Latvija. XIII. Noslēguma jautājumi 54. Latvijas Bankai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt grozījumus Latvijas Bankas un IBAN reģistra lietotāja noslēgtajā līgumā par IBAN reģistra lietošanu, šajos noteikumos, to pielikumos un Latvijas Bankas valdes apstiprinātajā "IBAN reģistra funkcionālajā aprakstā" (tālāk tekstā grozījumi). Grozījumus paziņo rakstiski. Uzskatāms, ka IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, ir akceptējis grozījumus, ja tas nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, izteicis iebildumus, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties izbeigt IBAN lietotāja piekļuvi IBAN reģistram. 55. Ja kāda šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē šo noteikumu citu normu piemērojamību. 56. Lietojot IBAN reģistru, IBAN reģistra lietotājs automātiski piekrīt šiem noteikumiem attiecībās starp IBAN reģistra lietotāju un Latvijas Banku.

8 8 57. Piekļuves IBAN reģistram izbeigšana neatbrīvo IBAN reģistra lietotāju no to saistību pilnīgas izpildes, kuras izriet no šiem noteikumiem.

9 pielikums Pieteikuma veidlapa IBAN reģistra lietošanai Pieteikt Izbeigt Aizpildīšanas datums Vēlamais spēkā stāšanās datums Iestādes reģistrētais nosaukums*: (* Ievadot sistēmā, nosaukums var tikt atveidots ar latīņu alfabēta burtiem bez latviešu valodas diakritiskajām zīmēm.) PVN maksātāja numurs L V Reģistrācijas numurs Testa BIC BIC Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt IBAN reģistra lietotāju, paraksts: Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks: Datums Latvijas Republikas monetārās finanšu iestādes kods Norēķinu konta numurs Latvijas Bankā Pievienošanās datums Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa

10 10 2. pielikums Latvijas Bankas padomes gada 20. septembra kārtībai Nr. 279/3 Rīgā 20. gada PARAUGS LĪGUMS Nr. Par IBAN reģistra lietošanu Latvijas Banka (tālāk tekstā BANKA) tās (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar, (pārstāvības tiesību pamats) no vienas puses, un (nosaukums) (tālāk tekstā LIETOTĀJS) (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar, (pārstāvības tiesību pamats) no otras puses (abi kopā tālāk tekstā PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā LĪGUMS). 1. LIETOTĀJS piekrīt pieteikties IBAN reģistra lietošanai saskaņā ar Latvijas Bankas padomes apstiprinātajiem "IBAN reģistra lietošanas noteikumiem" (tālāk tekstā IBAN reģistra noteikumi). 2. Ja BANKA pieņem pieteikumu IBAN reģistra lietošanai, LIETOTĀJS piekrīt darboties saskaņā ar IBAN reģistra noteikumiem. 3. Ja BANKA noraida LIETOTĀJA pieteikumu par IBAN reģistra lietošanu vai tiek izbeigta IBAN reģistra lietotāja piekļuve IBAN reģistram saskaņā ar IBAN reģistra noteikumiem, vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS. 4. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 5. LĪGUMS sagatavots uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. 6. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 6.1. BANKA: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija; tālr , fakss , e-pasta adrese: reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR , BIC LACBLV2X.

11 LIETOTĀJS: BANKA (paraksts) (datums) LIETOTĀJS (paraksts) (datums) Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts Saturs Pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/3 1. IBAN konta numuru un identifikatoru sasaiste... 2 2. Ziņojumu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 5.10.2010. PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Koncerti valdes locekļa Guntara Ķirša 2016. gada 18. jūlija Rīkojumu Nr.1.1-4/35 Guntars Ķirsis IDEJU KONKURSA par 2017. gadā realizējamajām koncertprogrammām NOLIKUMS 1.

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk