IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At"

Transkripts

1 IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija, reģ.nr , Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV 5400, (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Aivara Pudāna personā, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EVOR LATGALE, reģ. Nr , juridiskā adrese: Raiņa ielā 8-2, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās izpilddirektores Natālijas Golubevas personā, kura rīkojas pamatojoties uz 2015.gada 01.oktobra komercpilnvaras Nr.EC/2011/ pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti LĪDZĒJI, pamatojoties uz SIA AADSO iepirkuma procedūras iepirkuma Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2016/02 komisijas lēmumu no /protokols Nr.5/, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 1. Līguma priekšmets 1.1. Pasūtītājs pasūta, apmaksā un Izpildītājs apņemas nodrošināt fizisko apsardzi objektā pēc adreses: sadzīves atkritumu poligons Cinīši, Demenes pagasts, Daugavpils rajons un visā Pasūtītāja teritorijā, turpmāk tekstā Objekts, kā arī veikt pasākumus, kas saistīti ar Pasūtītāja ēkas un īpašuma apsardzi un teritorijas uzraudzību Objekta tehniskā apsardze šī līguma izpratnē ir šajā līgumā un Izpildītāja konkursam iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā veicamie darba uzdevumi (līguma 1. pielikums), šajā līgumā 1.1. punktā norādītajās adresēs Apsardzes sistēmas signāla raidītāji ir Izpildītāja īpašums un tie tiek uzstādīti, uzturēti kārtībā un demontēti par Izpildītāja līdzekļiem. Pārējās apsardzes sistēmas komponentes ir Pasūtītāja īpašumā un tās tiek uzturētas darba kārtībā par Pasūtītāja līdzekļiem Objektu Apsardze iekļauj fizisko apsardzi, apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizāciju iekārtu un videonovērošanas sistēmas (ja Objektā tāda ir) iekārtu (turpmāk - Iekārtas) darbības nodrošināšanu un tās ietvaros veikto Iekārtu tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 2. Izpildītāja pienākumi un tiesības un atbildība 2.1. Objekta apsardzi veic gan ēkas iekšpusē, gan ārpusē, nodrošina kārtību un materiālo vērtību saglabāšanu Nodrošina teritorijas apgaitu, lai nepieļautu kārtības pārkāpumus Izpildītāja pienākums ir novērst vai arī mazināt zaudējumus, kas var rasties Pasūtītājam trešo personu prettiesiskas, nolaidīgas rīcības dēļ vai citāda veida Objekta apdraudējuma rezultātā, ar mērķi, lai saglabātu Pasūtītāja mantu, pārtrauktu pretlikumīgas darbības un/vai aizturētu likumpārkāpējus Apsardze nepieciešamības gadījumā nodrošina operatīvās grupas izbraukumu. Pēc trauksmes signāla saņemšanas uz centrālo apsardzes pulti, operatīvai grupai ierasties Objektā minūšu laikā (ziemas laikā ierašanas laiks palielinās par 2 minūtēm), apsekot to, un atbilstoši konstatētajam (ugunsgrēks, ielaušanās, viltus trauksme u.tml.), veikt tiesiskas darbības saskaņā ar LR apsardzes darbību reglamentējošām tiesību normām un savas kompetences ietvaros, iespējamā tiesībpārkāpēja aizturēšanā, tajā skaitā, paziņošanu policijai un tās izsaukšanu uz Objektu, kā arī citu glābšanas un avārijas dienestu informēšanu un/vai izsaukšanu Nepieciešamības gadījumā informēt, izmantojot Objekta kartē fiksētos tālruņa numurus, par trauksmi (tajā skaitā, par tehniskajām avārijām) Objektā Pasūtītāja pārstāvjus un paziņot, ja ir nepieciešama to klātbūtne Objektā. Izpildītājs apsargā Objektu līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim 2.6. Izpildītājs, nekavējoši telefoniski, informē Pasūtītāja pārstāvi par ierašanās nepieciešamību Objektā 1 (vienas) stundas laikā, ja ir ilgstoši bojāta vai pārtraukta elektropadeve Objektā, kā rezultātā, apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu centralizētās sistēmas autonomā elektrobarošana nevar nodrošināt apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu centralizētās sistēmas darbību Ja Pasūtītājs rakstiski paziņo par Objektā esošiem apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu centralizētās sistēmas bojājumiem vai traucējumiem Izpildītājs nekavējoties, 1 (vienas) stundas laikā, nodrošina tehniskā speciālista ierašanos Objektā, kurš konstatē un novērš apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu centralizētās sistēmas bojājumus vai traucējumus, un pieslēdz pie centrālās apsardzes pults, par ko tiek sastādīts akts, ko paraksta Pušu pārstāvji Izpildītājam ir tiesības, nepieciešamības gadījumā, piesaistīt trešās personas, tādējādi, nodrošinot šī Līguma pienācīgu izpildi Izpildītājs nes atbildību par nodarītajiem kaitējumiem trešajām personām apsardzes pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī par Pasūtītāja objektā esošajām materiālajām vērtībām Izpildītāja dienesta darbinieks darba vietā atrodas formas tērpā un ar speclīdzekļiem Izpildītājs savus dienesta darbiniekus nodrošina ar pastāvīgiem sakaru līdzekļiem Izpildītāja dienesta darbinieks ik pēc stundas ziņo kāda situācija ir objektā uz savas apsardzes info, kura nodrošina tā reģistrāciju.

2 2.13. Izpildītājs atbild par apsargājamā objektā esošo materiālo vērtību zaudējumiem un citiem atlīdzinājumiem izņemot: skaidru naudu, tai skaitā atrodošos juvelierizstrādājumus, dārgmetālus un izstrādājumus no dārgmetāliem, narkotikās un psihotropās vielas, ieročus un munīciju, ja to glabāšanai nav veikti speciāli drošības pasākumi (mehāniski pastiprinātas telpu sienas, grīdas, griesti, iekšējās logu restes, speciāli metāla skapji, seifi u.t.t) Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, zaudējumu atlīdzināšanu Puses veic, pēc visu zaudējumu atlīdzināšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, un Pušu savstarpējās vienošanās par zaudējuma apmēru un to atlīdzināšanas kārtību. Tiešo zaudējumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz mantas vērtības apliecinošiem dokumentiem Zādzības, īpašuma iznīcināšanas vai bojājuma faktu Izpildītāja vainas dēļ, ugunsgrēka vai citu apstākļu rezultātā apstiprina Valts policija Izpildītājs tiek atbrīvots no materiālās atbildības, gadījumā, kad Izpildītājs var pierādīt savu nevainību: - zaudējumi dabas katastrofu rezultātā; - ugunsgrēks, kurš notika tādu apstākļu dēļ, kuri ir neatkarīgi no Izpildītāja darbinieku darbībām vai neizdarībām; - zādzības no objektiem, kuri netika nodoti apsargāšanai un nav acīmredzamo ielaušanās pēdu Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Izpildītājs neatbild par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un Pasūtītāja Objektam nodarīti trešo personu prettiesiskas, nolaidīgas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, ja Izpildītājs ir rīkojies savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Līguma noteikumiem, novēršot prettiesisku rīcību Pasūtītāja Objektā (vienu) reizi pusgadā, ierašanās laiku saskaņojot ar noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu, veikt apsardzes signalizācijas iekārtu tehnisko apkopi, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes žurnālā; (vienu) reizi ceturksnī, ierašanās laiku saskaņojot ar noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu, veikt ugunsdrošības signalizācijas iekārtu tehnisko apkopi, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes žurnālā; (vienu) reizi pusgadā, ierašanās laiku saskaņojot ar noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu, veikt videonovērošanas sistēmas iekārtu tehnisko apkopi, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes žurnālā; ja Iekārtu tehniskās apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtas remonts, par paredzētajiem remontiem 1 (vienas) dienas laikā sastādīt remonta tāmi, kurā norāda veicamajos remonta darbos izmantojamos materiālus un detaļas un to cenas, kā arī paredzamo remonta veikšanas laiku stundās, remonta veikšanas termiņu un remonta kopējās izmaksas; pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarotās personas pa elektronisko pastu vai faksu, ja elektroniskais pasts nefunkcionē, nosūtītu pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 1 (vienas) dienas laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas par remonta nepieciešamību ierasties Objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi, kurā norāda veicamajos remonta darbos izmantojamos materiālus un detaļas un to cenas, kā arī paredzamo remonta veikšanas laiku stundās, remonta veikšanas termiņu un remonta kopējās izmaksas; elektroniski nosūtīt remonta tāmi apstiprināšanai Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona nepiekrīt tāmei, tā var iesniegt savus labojumus vai atteikties no remonta; veikt nepieciešamo remontu tikai pēc tāmes elektroniskas saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu; pēc remontdarbu veikšanas sastādīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā norāda Līguma numuru, Izpildītāju, remontdarbu veikšanas vietu, remontdarbu veikšanas laiku stundās un cenu, remontdarbos izlietotos materiālus un detaļas un to izmaksas, remontdarbu kopējās izmaksas. Iekārtas remontdarbi ir uzskatāmi par izpildītiem ar dienu, kad Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas Iekārtas remontdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītāju neapmierina remontdarbu kvalitāte, Līguma Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta nodošanas-pieņemšanas aktu un nosūta pa e-pastu vai, ja e-pasts nefunkcionē, pa faksu Izpildītāja pilnvarotajai personai attiecīgu pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš trūkumus. Iekārtas remontdarbu kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss periods līdz brīdim, kad Izpildītājs novērš trūkumus; nodrošināt Pasūtītāja atbildīgo personu apmācību apsardzes signalizācijas iekārtu un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu izmantošanā; nodrošināt Izpildītāja veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņu no remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas ja garantijas laikā saremontētajām Iekārtām vai remontā izmantotajiem materiāliem vai detaļām atklājas bojājums, kurā vainojams Izpildītājs, tas bez maksas 1 (vienas) dienas laikā no paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža novērš bojājumu. Paziņojums par bojājumu tiek nosūtīts elektroniski uz Izpildītāja norādīto elektroniskā pasta adresi; visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītajām detaļām un materiāliem un veiktajiem remontdarbiem; 3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 3.1. Piešķirt Izpildītāja dienesta darbiniekam dienesta telpu (vietu) pārģērbšanai Izpildītāja dienesta darbiniekam radīt apstākļus, lai viņš spētu veikt savus pienākumus pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē Iepazīstina Izpildītāja darbiniekus ar tiem esošajiem spēkā tehniskās drošības noteikumiem apsargājamā objektā, kuri attiecas uz Izpildītāja dienesta darbinieku izpildi. 2

3 3.4. Pasūtītāja pārstāvis ziņo Izpildītājam 1(vienas) dienas laikā par objekta darba režīma un profila izmaiņām, par jaunām materiālo vērtību glabāšanas vietām, kā arī citām izmaiņām, kas saistītas ar īpašuma glabāšanu, pasākumu (darbību) veikšanu, kuru rezultātā var rasties nepieciešamība izmainīt apkalpošanas veidu vai posteņu dislokāciju Pasūtītājam ir jāpilda izpildītāja rakstiskas rekomendācijas, kas saistītas ar iemeslu un nosacījumu novēršanu, kas izprovocē zādzības no objekta un tam piegulošās teritorijas Pasūtītājs nodrošina, iepriekš savstarpēji saskaņojot, Izpildītāja pārstāvja piekļūšanu Objekta apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu centralizētās sistēmas profilaktiskai pārbaudei, remontam, pārvietošanai u.tml Pienākums, 24 stundas iepriekš, paziņot Izpildītajam par Objekta telpas/u remontu, pārbūvi, logu, durvju un citu būvelementu nomaiņu, pretējā gadījumā, atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, nes pats Pasūtītājs Savlaicīgi un pilnā apmērā apmaksā Izpildītājam par sniegtajiem pakalpojumiem. 4. Līguma cena un norēķinu kārtība 4.1. Līguma cena ir noteikta Latvijas euro (EUR) Pakalpojumu cena ir noteikta līguma pielikumos un visā līguma darbības laikā paliek nemainīga Kopējā līgumcena šī līguma darbības laikā ir EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa turpmāk tekstā PVN, PVN 21% EUR (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro 75 centi), kopā ar PVN 21% EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro 75 centi) Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Apsardzi, tajā skaitā fiziskās apsardzes nodrošināšanu Objektos, Iekārtu darbības nodrošināšanas un tās ietvaros veiktās Iekārtu tehniskās apkopes izmaksas, ieskaitot tajā izmantoto materiālu un detaļu izmaksas, transporta izmaksas, garantijas, apdrošināšana, nodokļi, nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām pusēm un citas izmaksas, kā arī Iekārtu remonta izmaksas un remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu izmaksas Fiziskās apsardzes 1 (vienas) stundas cena 1 (vienam) apsardzes darbiniekam, Iekārtu remontdarbu 1 (vienas) stundas cena, kā arī Iekārtu darbības nodrošināšanas ietvaros 1 (vienu) reizi ceturksnī veiktās ugunsdrošības signalizācijas iekārtu tehniskās apkopes cena un 1 (vienu) reizi pusgadā veiktās apsardzes signalizācijas iekārtu tehniskās apkopes cena un 1 (vienu) reizi pusgadā veiktās videonovērošanas sistēmas (ja Objektā tāda ir) iekārtu tehniskās apkopes cena Objektos norādīta Līguma 2.pielikumā Kopējā mēneša maksājumu summa veidojas no maksas par Objektā konkrētajā mēnesī veikto fiziskās apsardzes pakalpojumu un, ja Izpildītājs ir veicis, tad maksas par Iekārtu tehnisko apkopi un maksas par veiktajiem Iekārtu remontdarbiem Iekārtu remontdarbu cena tiek noteikta, ņemot vērā Iekārtu remontdarbu 1 (vienas) stundas cenu un remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu cenas, par kurām Puses vienojas, Pušu pilnvarotajām personām saskaņojot tāmi Pēc rēķina saņemšanas un parakstīšanas, 20/divdesmit/ darba dienu laikā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam rēķinā norādīto summu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu Ja Pasūtītājs nokavē šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu par sniegto Pakalpojumu, tad maksā līgumsodu 0,2 % apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar rēķinā noteikto apmaksas termiņu, bet ne vairāk par 10% no kopējās līguma summas Izpildītājs apņemas izmaksāt naudas kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem 30/trīsdesmit/ dienu laikā pēc rakstiska ziņojuma ar izziņu, kuru izsniedz valsts policija Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 5. Papildus noteikumi 5.1. Visus darba jautājumus par Objekta un tam piegulošās teritorijas apsardzi, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja administrāciju Apsargājamam Objektam un tam piegulošai teritorijai pa perimetru ir jābūt apgaismotām no tumsas iestāšanās brīža tādā veidā, lai nodrošinātu Izpildītāja dienesta darbiniekiem novērošanas iespēju Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar Nepārvaramu varas apstākļu iestāšanos. Ar Nepārvaramu varu, šī Līguma izpratnē ir jebkādi valdības iestāžu, departamentu vai organizāciju izdoti rīkojumi, priekšraksti vai rakstiski norādījumi likumu vai citādā veidā, kas tieši ietekmē Līguma izpildi, kā arī jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, terora akts, sacelšanās, karš, kara stāvoklis, vētras, plūdi un citas stihiskas nelaimes, viss tas kas Pusēm nav kontrolējams un nav iespējams paredzēt, noslēdzot Līgumu. Šajā gadījumā, Puses pārtrauc saistību izpildi un saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz to laika periodu, kura darbojas augšminētie apstākļi Puse, kura nevar izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, pienākums nekavējoši paziņot otrai Pusei, taču ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās. Izbeidzoties šiem apstākļiem, Pusei, kura atsaucās uz tiem, ir pienākums iesniegt otrai Pusei kompetentu iestāžu izsniegtu apstiprinājumu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu. 6. Līguma darbības laiks, grozīšana, papildināšana un izbeigšana 3

4 6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 01.decembri un ir spēkā 12 /divpadsmit/ mēnešus, tas ir līdz 2017.gada 30.novembrim Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta Puses, un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu, ierakstītā pasta sūtījumā rakstiski paziņojot par to otrai pusei vienu mēnesi iepriekš Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu rakstiski paziņojot to Izpildītājam divas nedēļas iepriekš, ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs pārkāpj līguma saistības, vai arī sniedz Pakalpojumus par augstāku summu nekā Pasūtītājam iepirkumā iesniegtajā finanšu tehniskajā piedāvājumā, un desmit dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas nav novērsis trūkumus uz sava rēķina; Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; Izpildītājs darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu; Pakalpojumi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu. 6.5.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu rakstiski paziņojot to Pasūtītājam divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu vairāk par divdesmit dienām Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā Pusēm jāizpilda līdz galam savas līgumsaistības, kas izveidojušās pirms līguma izbeigšanas Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Līgums nav spēkā ilgāk kā vienu mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma saistību izpildes, tikai ar nosacījumu, ka ir izpildīti savstarpēji norēķini saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 7. Nobeiguma noteikumi 7.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot to ar saviem parakstiem Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā Pušu kontaktpersonas: SIA AADSO valdes loceklis Aivars Pudāns, t ; SIA EVOR LATGALE izpilddirektore Natālija Golubeva, t ; 7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 7/lapām/ lapām neieskaitot pielikumus. Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija, 2.finanšu piedāvājuma kopija. 8. Pušu adreses un bankas rekvizīti PASŪTĪTĀJS: SIA AADSO Reģ.Nr Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5403 AS Swedbank Daugavpils filiāle N/k LV84 HABA Tālr IZPILDĪTĀJS: SIA EVOR LATGALE Reģ.Nr Raiņa ielā 8-2, Daugavpils, LV-5401 AS NORVIK BANKA N/k LV84LATB Tālr valdes loceklis...a.pudāns z.v. izpilddirektore...n.golubeva z.v. 4

5 1.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.Apsargājamie objekti: Nr. Objekta adrese sadzīves atkritumu poligons Cinīši, Demenes pagasts, Daugavpils novads 1.1. Teritorijā iekļauti visi Teritorijā esošie ēku kompleksi, kā arī Teritorijas robežās esošās iebrauktuves, brauktuves, ietves, iekšējie pagalmi, autostāvvietas, apstādījumi u.c. 2. Apsargājamos objektos veicamie darba uzdevumi: Nr. Pasākums vai izpildāmā darbība Katru dienu Objektā ir jānodrošina fiziskā viena cilvēka apsardze no plkst.21:00 līdz plkst (Nodrošināt pasūtītāja ēkas, teritorijas un īpašuma apsardzi fizisko kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus un noziegumus apsargājamajā Objektā) 2 Objekta tumšajā laikā apsardze ieslēdz teritorijas apgaismojumu 3 Objektā kontrolēt ugunsdrošības sistēmu. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 01; Pieņemot maiņu objektā apsardze pārbauda visas teritorijas vārtus vai tie ir aizslēgti. Pieņemt lietošanā Objektā uzstādītās Iekārtas, nodrošināt to nepārtrauktu darbību. 5 Nodrošināt trauksmes signāla nepārtrauktu nonākšanu līdz izpildītāja centralizētajai novērošanas pultij 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta Iekārtu pieņemšanas lietošanā sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotai 6 personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar Iekārtām, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā Operatīvi ne ilgāk kā minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētās apsardzes pultī nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai 7 mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, par notikušo nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc ierašanās objektā ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai Apsardzes darbiniekiem, atrodoties postenī un ierodoties Objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt 8 nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformā, pēc kuras iespējams identificēt darbinieku piederību pakalpojumu sniedzējam Veicot fizisko apsardzi, nodrošināt materiālo vērtību drošību Objektā; apsardze ir materiāli atbildīga par 9 īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies apsardzes darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties 10 paziņot attiecīgajam dienestam un pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta Iekārtu darbību Operatīvi informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai 11 signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi Veikt apsardzes signalizācijas iekārtu apkopi 1 (vienu) reizi pusgadā, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes 12 žurnālā, ierašanās laiku saskaņojot ar pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi Veikt ugunsdrošības signalizācijas iekārtu apkopi 1 (vienu) reizi ceturksnī, veicot par to ierakstu tehniskās 13 apkopes žurnālā, ierašanās laiku saskaņojot ar pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi Veikt objekta videonovērošanas sistēmas iekārtu tehnisko apkopi 1(vienu) reizi pusgadā, veicot par to 14 ierakstu tehniskās apkopes žurnālā, ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar pasūtītāja pilnvaroto personu Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt 15 pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu). Iekārtu remonts tiek veikts pēc tāmes saskaņošanas ar pasūtītāja pilnvaroto personu Nepieciešamības gadījumā nodrošināt pasūtītāja pilnvarotās personas apmācību rīcībai ar apsardzes un 16 ugunsdrošības signalizācijas iekārtām Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām 24 (divdesmit četri) 17 mēneši no remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Atklājušos Iekārtu bojājumu bezmaksas novēršanas termiņš garantijas laikā 1 (vienas) darba dienas laikā no 18 pilnvarotās personas paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža Apsardzes darbinieka citi pienākumi - Nodrošināt sabiedrisko kārtību un tam piederošajā teritorijā. - Novērot piegulošo teritoriju (telpas), kā arī personas un piebraucošo transportu ar nolūku saglabāt materiālās vērtības. - Zināt administrācijas darbiniekus un apkalpojošo personālu. - Fiksēt aizdomīgus transporta līdzekļus un cilvēkus. - Mobilajam postenim regulāri veikt tehniskā nostiprinājuma (logi, durvis, atslēgas, teritorija, nožogojums, apgaismojums) apsekošanu. Pārbaudīt un uzturēt tehniskā kārtībā inventāru. 5

6 6

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS PROJEKTS DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS NR. Lielvārde, 2012.gada.. Mēs apakšā parakstījušies dzīvojamās mājas ielā Nr., Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieki, turpmāk tekstā saukts ĪPAŠNIEKI, no vienas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk