Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE noteikumiem Nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas kārtība (apstiprināti ar SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE 2017.gada 27.jūlija valdes sēdē) un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta izsole SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamai mantai hidrogrāfijas kuģim LAGA (reģ.nr.0346), turpmāk tekstā - Objekts Izsoli organizē un vada SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE izveidota izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija) Izsole notiks: SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE birojā, adrese: Meldru ielā 3C, Rīgā, 2018.gada 19.aprīlī plkst SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE birojā norādītā telpā Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli Objekta nosacītā cena ,-EUR (divdesmit astoņi tūkstoši euro) bez PVN Izsoles solis 280,-EUR (divi simti astoņdesmit euro) Izsoles nodrošinājums - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās cenas), t.i., 2 800,-EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro), jāieskaita SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ((reģ.nr ) konta Nr. LV78UNLA ) vienu dienu pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas Reģistrācijas maksa EUR 15, Izpirkuma termiņš samaksa par pirkumu vienas nedēļas laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: elektroniski: piesakoties pa e-pasts: klātienē: Meldru ielā 3C, Rīgā, darba laikā no , iepriekš piesakot vizīti pa e- pastu: vai tālruni caurlaižu noformēšanai Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamā darba dienā pēc sludinājuma publicēšanas SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE mājaslapā līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst Informācija par atsavināmo Objektu: 2.1. Izsoles objekts: SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE īpašumā esošs hidrogrāfijas kuģis LAGA: - būvēts 1986.gadā, PSRS, - tā garums 16,24 metri, platums 3,54 metri, sānu augstums 1,60 metri, - kuģošanas līdzekļa tips hidrogrāfija, tiek izmantots navigācijas zīmju/gaismu objektu apkopei un remontam, (tehniskā informācija 5.pielikumā) Visiem izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības laikā no sludinājuma publicēšanas dienas līdz izsoles sākumam iepazīties ar izsolei paredzēto Objektu tā atrašanās vietā Meldru ielā 1, Rīgā, divas dienas iepriekš piezvanot pa tālr (G.Pečaks) un saskaņojot apskates laiku.

2 3. Izsoles dalībnieki un novērotāji: 3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir veikusi Noteikumos noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par Noteikumu 1.9.punktā noteiktās summas nomaksu. 4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 4.1. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus: fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: noteiktas formas pieteikumu; izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: noteiktas formas pieteikumu; izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvniecības tiesībām; VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par trim nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; ir maksājumu parādi attiecībā pret SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ; fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija: dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; izsoles vieta un laiks; izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem.

3 5. Izsoles norise 5.1. Izsole notiek 2018.gada 19.aprīlī plkst SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE norādītā telpā, Meldru ielā 3C, Rīgā Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz izsoli Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli un informē par solīšanas kārtību Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums viņam netiek atmaksāts Solītāji solīšanas procesā paceļ roku un nosauc savu reģistrācijas numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz solīšanu Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro augstāko nosolīto cenu un šī persona atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, tā zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums.

4 5.15. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 6.1. Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu Izsoles rezultātus apstiprina SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE paraksta tiesīgā persona 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kontā Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE 3 (trīs) darba dienu laiku pēc Līguma noslēgšanas, Objekta Pircējam iesniedz rēķinu, personīgi nodot Pircējam vai nosūtot uz norādīto elektroniskā pasta adresi, vai nosūtot pa pastu Izsoles dalībniekam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Noteikumu 6.4.punktā minētā rēķina saņemšanas jāveic maksājumi par Objekta pirkšanu Objekta nodošana Pircēja īpašumā notiek tikai pēc apmaksas veikšanas, parakstot Objekta pieņemšanas nodošanas aktu Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav norēķinājies šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 6.8.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto augstāko cenu Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.8.punktā noteiktās pirkšanas piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu Ja 6.8.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam par izsolē iegūto objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valde Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīts, objekta atsavināšanas process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valde Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valdes priekšsēdētājam. 7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 7.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 7.2.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 7.3. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 7.4.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 7.5.ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 7.6. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā;

5 7.7. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.8.punktu, neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 7.8. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 7.9. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valdes priekšsēdētājs T.Bērziņš Pretendentu paraksti:

6 1.pielikums SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA izsoles noteikumiem (fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai nosaukums) (personas kods; reģistrācijas Nr.) (adrese, tālrunis) PIETEIKUMS Kustamas mantas - hidrogrāfijas kuģa LAGA (reģ.nr.0346), pirkšanai izsolē Vēlos pieteikties uz SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA (reģ.nr.0346) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Pievienotie dokumenti: 0 nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments; 0 reģistrācijas naudas iemaksas apliecinošs dokuments; 0 apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 0 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par kustamā īpašuma iegādi; 0 uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvniecības tiesībām; 0 pilnvara gada. (paraksts; paraksta atšifrējums)

7 Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts 2.pielikums SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA izsoles noteikumiem Nr. p.k. (Kārtas Nr.) Izsoles dalībnieks (vārds, uzvārds/ nosaukums) Pers. kods, pases dati/ reģ. Nr. Adrese, tālrunis Apliecinājums (Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma) Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru 1. Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru 2. Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru 3. 7

8 3.pielikums SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA izsoles noteikumiem Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr. (izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ. Nr./personas kods); (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods) Par dalību SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA izsolē, kas notiks 2018.gada.. Objekta nosacītā sākumcena ,-EUR (divdesmit astoņi tūkstoši), bez PVN. Nodrošinājuma nauda iemaksāta. Izsoles organizētāja pārstāvis /datums/ 8

9 4.pielikums SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA izsoles noteikumiem LĪGUMS 1 par hidrogrāfijas kuģa LAGA pārdošanu Rīgā 2018.gada. SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE, tās personā, kurš rīkojas pamatojoties uz, turpmāk Pārdevējs, no vienas puses, un, tās personā, kurš rīkojas pamata, turpmāk Pircējs, no otras puses, kopā abi saukti Puses, Pamatojoties uz SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE 2018.gada. kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA (reģ.nr.0346) izsoli: 1. Līguma priekšmets 1.1.Pārdevējs pārdod Pircējam, bet Pircējs pērk no Pārdevēja, Pārdevējam piederošu kustamo mantu hidrogrāfijas kuģa LAGA (reģ.nr.0346) (turpmāk Kuģis) Hidrogrāfijas kuģis LAGA ar reģ.nr,0346 reģistrēts Latvijas kuģu reģistrā kā SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE īpašums. 2.Pirkuma maksa un tās samaksas kārtība 2.1. Kuģis tiek pārdots par Pirkuma summu EUR, turpmāk - Pirkuma summa. Papildus tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Izrakstot Pirkuma apmaksas rēķinu, Pārdevējs ņem vērā Pircēja iemaksāto izsoles nodrošinājumu Pircējs Pirkuma summu samaksā Pārdevējiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas, saskaņā ar izrakstīto rēķinu Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka apzinās pirktā un pārdotā Kuģa vērtību un atsakās celt viena pret otru pretenzijas tagad un nākotnē par Līguma atcelšanu vai Pirkuma summas maiņu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 3. Pārdevēju un Pircēja apliecinājumi un saistības 3.1. Pārdevējs apliecina, ka Kuģis nav atsavināts trešajām personām, nav uzdāvināts, ieķīlāts, par to nepastāv tiesisku strīdu, par to nav noslēgti darījumi ar trešajām personām, un 1 Izsoles noteikumiem pievienotajam līguma projektam ir informatīvs raksturs, līguma noteikumi var tikt precizēti, ņemot vērā potenciālā pircēja profilu (piemēram, pircējs ir Latvijas Republikā nereģistrēts uzņēmums vai kredītiestāde) 9

10 arī turpmāk, līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas, netiks nevienam citam atsavināts, iznomāts, ieķīlāts, apgrūtināts ar saistībām, uz to netiks vērsta piedziņa un tā nebūs strīda objekts Pārdevējs apliecina, ka uzņemas visu atbildību par nodokļu un nodevu nomaksu, ja tādi var rasties saistībā ar Pirkuma summas saņemšanu Pārdevējs apliecina, ka viņiem nav nodokļu parāda, kas būtu par šķērsli Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai Latvijas kuģu reģistrā Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Kuģa faktisko stāvokli un Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju Pircējs apņemas segt visus izdevumu, kas saistīti ar Kuģa pārreģistrēšanu uz Pircēja vārda Pēc Kuģa nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas, Pircējas uzņemas visas saistības un izdevumus par Kuģa stāvēšanu tā atrašanās vietā Līguma noslēgšanas dienā un par Kuģa transportēšanu uz citu Pircēja izraudzītu vietu. 4. Īpašuma tiesību pāreja, Nekustamā īpašuma nodošana Pircējam īpašuma tiesības uz Kuģi rodas ar tās pārreģistrēšanu Latvijas kuģu reģistrā. Ar Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas dienu uz Pircēju pāriet visi ar Kuģi saistītie pienākumi un tiesības, nodokļu maksājumi, risks par kuģi pilnīgu vai daļēju bojā eju, kā arī pienākums nest visas ar Kuģi saistītās nastas un izdevumus. 5. Atkāpšanās tiesība un līgumsods 5.1. Normatīvajos aktos (t.sk. SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE izsoles) noteiktajā kārtībā, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš par to nebrīdinot Pircēju, ja Pirkuma summa netiek samaksāta Līguma 2.3.punktā minētajā termiņā Ja Pārdevējs izmanto atkāpšanās tiesību, tad īpašuma tiesības uz Kuģi pāriet atpakaļ Pārdevējam Puses vienojas, ka par tādu saistību neizpildi, kurām Līgumā ir paredzēts konkrēts termiņš, Pusēm ir tiesības piemērot nokavējuma procents 0,1% no Pirkuma summas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 6. Līguma darbības laiks un domstarpību atrisināšana 6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei Līgums var tikt atcelts pirms termiņa, ja: Puses rakstiski par to vienojoties; Pārdevējs izmanto Līguma 5.1. punktā minētās vienpusējās atkāpšanās tiesības; 6.3. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, kuru Puses nevar atrisināt mierīgā sarunu ceļā, tiks izskatīts tiesā pēc piekritības, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 10

11 6.4. Puses apņemas pielikt visas pūles, lai nekavējoties sagatavotu jaunus dokumentus vai izdarītu labojumus jau esošajos dokumentos, ja šādi papildus dokumenti vai labojumi dokumentos ir nepieciešami Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai uz Kuģi un/vai Pirkuma summas samaksai Pārdevējam. Izdevumus, kas saistīti ar papildus dokumentu vai labojumu izdarīšanu segs Puse, kuras pienākums būs šādus dokumentus sagatavošana. 7. Nobeiguma noteikumi 7.1. Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā un kas saistītas ar Līguma izpildi, skatāmas atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Līguma parakstīšanas dienā Visi paziņojumi, vēstules un citi dokumenti, kas Līguma sakāra nosūtīti reģistrētu (ierakstītu) sūtījumu veidā uz Pārdevēja administrācijas adresi un Pircēja juridisko adresi, tiek uzskatīti Pušu saņemtiem 3 (trešajā) dienā pēc to nodošanas pasta pakalpojumus sniedzošajai iestādei Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti kā papildus vienošanās pie Līguma un ir Pušu parakstīti. Papildus vienošanās tiek pievienota Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu Līgums ir saistošs Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem Līgums sagatavots uz trīs lapām divos eksemplāros, no kuriem pa vienam eksemplāram nodots katrai Pusei. Pušu rekvizīti un paraksti Rekvizīti Pārdevējs Pircējs Nosaukums: SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE PVN reģ. Nr. LV Faktiskā adrese Meldru iela 3C, Rīga, LV-1015 Juridiskā adrese: Meldru iela 3C, Rīga, LV-1015 Banka: SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV78UNLA Tālrunis: (371) E-pasts: z.v. z.v. 11

12 5.pielikums SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kustamās mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA izsoles noteikumiem Hidrogrāfijas kuģa LAGA (reģ.nr.0346) tehniskā informācija 12

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Rīga

Rīga IZSOLES NOLIKUMS nekustamajam īpašumam: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 94 A Rīgā 2018. gada 23. martā 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Šis nolikums (turpmāk izsoles nolikums) nosaka kārtību, kādā izsludināma

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes 2019. gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adrese: Daugavas iela 7a, Smiltene, kadastra Nr. 9415 008

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIR Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2017.gada 31.augusta lēmumam Nr.92/912 DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.12 CEĻMALAS IELĀ 4, DZIRNIEKOS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTĀ, JELGAVAS NOVADĀ, KADASTRA

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR , PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akci

VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR , PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akci VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.6 DEPO IELĀ 9, VENTSPILĪ, KADASTRA NR.2700 901 1456, PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie noteikumi Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada

Sīkāk

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU

Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU Pielikums Valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra valdes 2018.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.35/294 VALSTS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.7 CERIŅI, PRIEKUĻU PAGASTĀ, PRIEKUĻU NOVADĀ, KADASTRA NR.4272 900 1075,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Microsoft Word domes sēde _2_.docx

Microsoft Word domes sēde _2_.docx 2014. gada 20.martā LATVIJAS REPUBLIKA ALSUNGAS NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000036596 Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk