Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO"

Transkripts

1 Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos ir šāda nozīme: Darba diena diena, kurā Iestāde ir atvērta Klientu apkalpošanai, jebkura diena, izņemot Latvijas Republikā noteiktās svētku un atpūtas dienas un Klientiem iepriekš paziņotās Iestādes brīvdienas. Darba laiks Iestādes noteikts darba laiks Darba dienas ietvaros, kurā tiek apkalpoti Klienti. Informācija par Iestādes darba laiku ir pieejama Iestādes mājas lapā. Darījuma attiecības Līdzēju attiecības, kamēr ir spēkā vismaz viens ar Klientu noslēgts Pakalpojuma līgums. Cenrādis Iestādes Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošs Komisijas maksu saraksts, kuru Iestāde izvieto savā mājas lapā. Iestāde SIA Transact Pro, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar numuru , SEPA (Single Euro Payments Area) identifikators LV86ZZZ , juridiskā adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, mājas lapas adrese internetā: elektroniskā pasta adrese: Iestāde ir licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus, kura ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus licenču reģistrā ar Nr /359 un kuras darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Iestādes mājas lapa Iestādes mājas lapa internetā: Klienta dati Klienta, Klienta pārstāvja, Saistītās personas un PLG dati, kas kļuvuši zināmi Iestādei, sniedzot Klientam Pakalpojumu vai jebkurā citā veidā. Klients fiziska vai juridiska persona, kurai ir Darījuma attiecības ar Iestādi vai kurai Iestāde sniedz Pakalpojumu. Komisijas maksa maksājums Iestādei par Pakalpojuma sniegšanu. Konts Klienta norēķinu konts, kartes konts un/vai elektroniskās naudas konts, kas atvērts Iestādē, vai konts Iestādē, kurā Iestāde uzskaita Klienta un citu Iestādes Klientu Līdzekļus, neatverot Klientam atsevišķu kontu. Līdzēji Klients un Iestāde kopā. Līdzekļi naudas līdzekļi un/vai elektroniskā nauda. Maksājumu pakalpojums jebkurš maksājumu pakalpojums LR Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Operācija pēc Klienta, Iestādes vai trešās personas iniciatīvas Pakalpojuma ietvaros veikta darbība, kuras rezultātā tiek debetēts vai kreditēts Konts. Pakalpojuma līgums līgums, kas noslēgts starp Klientu un Iestādi par noteikta Pakalpojuma sniegšanu Klientam. Pakalpojuma noteikumi Iestādes noteikumi, kas regulē tiesiskās attiecības starp Klientu un Iestādi saistībā ar noteikta Pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojums jebkurš finanšu pakalpojums vai ar finanšu pakalpojumu saistīts pakalpojums, kuru Iestāde piedāvā sniegt vai sniedz Klientam. Paraksta paraugs Klienta, tā pārstāvja paraksta paraugs, kas ir iegūts Klienta vai tā pārstāvja identifikācijas procesā. Patērētājs fiziska persona, kura saņem vai piesakās Pakalpojuma saņemšanai nolūkam, kas nav saistīts ar minētās personas saimniecisko vai profesionālo darbību. PLG patiesais labuma guvējs ir ar Klientu saistīta fiziskā persona: a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no Klienta juridiskas personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē Klienta juridiskas personas darbību, b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no Klienta juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par PLG nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par PLG politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība, c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas Darījuma attiecības, d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs Darījums, nenodibinot Darījuma attiecības.

2 Rezidents - visas juridiskās personas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs. Nerezidents - visas juridiskās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums studenti), kā arī monetārās finanšu iestādes ārvalstīs reģistrētās filiāles, ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā. Rīkojums Klienta rīkojums, kas ir iesniegts Iestādei ar nolūku saņemt Pakalpojumu vai izpildīt Operāciju, tai skaitā maksājuma rīkojums. Saistītā persona persona, kura ir saistīta ar Klientu. Ja Klients ir fiziska persona, par Saistītu personu uzskatāma fiziska vai juridiska persona, kuru Klients pārstāv uz pilnvarojuma pamata, kurā Klients ir amatpersona vai kurā Klientam pieder vismaz 10% no balsstiesīgā pamatkapitāla, kā arī tā laulātie, vecāki un bērni. Ja Klients ir juridiska persona, par Saistītu personu uzskatāma fiziska persona, kura ir Klienta amatpersona, šo amatpersonu laulātie, vecāki un bērni, juridiska persona, kurā Klientam tieši vai netieši pieder vismaz 10% balsstiesīgā pamatkapitāla, kā arī fiziska un/vai juridiska persona, kura ir Klienta dalībnieks (akcionārs) un kurai pieder vismaz 10% no Klienta balsstiesīgā pamatkapitāla, kā arī šādu dalībnieku (akcionāru) fizisko personu laulātie, vecāki un bērni. Vispārējie darījumu noteikumi šie Iestādes Vispārējie darījumu noteikumi, kuru aktuālā redakcija ir pieejama Iestādes mājas lapā Termini vienskaitlī aptver attiecīgo apzīmējumu daudzskaitlī un otrādi, ja vien no Noteikumu teksta viennozīmīgi neizriet savādāk. 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 2.1. Vispārējie darījumu noteikumi reglamentē Klienta un Iestādes attiecības, tie ir piemērojami ar brīdi, kad Iestāde, pamatojoties uz Klienta pieteikumu vai ar Iestādi noslēgtu līgumu, uzsāk Pakalpojuma sniegšanu. No Darījuma attiecību nodibināšanas brīža Vispārējie darījumu noteikumi kļūst par Darījuma attiecību pamatdokumentu Vispārējie darījumu noteikumi nosaka Klienta un Iestādes savstarpējo tiesisko attiecību pamatprincipus, papildus Vispārējiem darījumu noteikumiem tiesiskās attiecības starp Klientu un Iestādi, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, regulē attiecīgie Pakalpojuma noteikumi, Pakalpojuma līgumi, Cenrādis un labās prakses principi Vispārējie darījumu noteikumi ir piemērojami visiem starp Līdzējiem noslēgtajiem Pakalpojumu līgumiem, ciktāl Līdzēji Pakalpojumu līgumos nav vienojušies savādāk. Ja tiek konstatēta pretruna starp Vispārējiem darījumu noteikumiem un Pakalpojuma noteikumu tekstu, Līdzēji vadās pēc Pakalpojuma noteikumos noteiktā Vispārējie darījumu noteikumi, Pakalpojumu noteikumi un Cenrādis ir pieejami Klientam Iestādes telpās Iestādes darba laikā vai Iestādes mājas lapā Klients, parakstot jebkuru dokumentu, kas iesniegts vai noslēgts ar Iestādi, apliecina, ka ir iepazinies ar attiecīgā dokumenta parakstīšanas brīdī spēkā esošo Vispārējo darījumu noteikumu, Pakalpojuma noteikumu aktuālo redakciju un spēkā esošo Cenrādi, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti Vispārējo darījumu noteikumu un Pakalpojuma noteikumu normas, kas attiecas uz Klientu, kas ir juridiska persona, tiek piemērotas arī jebkuram citam tiesību subjektam, kas nav Patērētājs, tai skaitā arī individuālajam komersantam Pretrunu gadījumā starp Vispārējo darījumu noteikumu, Pakalpojumu noteikumu un/vai Cenrāža tekstu latviešu valodā un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā. 3. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU UN TO GROZĪJUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS 3.1. Vispārējie darījumu noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir izvietoti Iestādes telpās un/vai Iestādes mājas lapā Iestādei ir tiesības vienpusēji grozīt Vispārējos darījumu noteikumus, Pakalpojumu noteikumus un Cenrādi Iestāde paziņo Klientam par grozījumiem Vispārējos darījumu noteikumos, Pakalpojumu noteikumos un Cenrādī, izvietojot tos Iestādes telpās un Iestādes mājas lapā vismaz 10 (desmit) dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas. Klientam, kurš ir Patērētājs, Iestāde paziņo par grozījumiem iepriekš minētajos dokumentos, ja grozījumi attiecas uz Maksājumu pakalpojumu, šajā punktā norādītajā veidā vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas Iestādei ir tiesības grozīt Vispārējos darījumu noteikumus, Pakalpojuma noteikumus un/vai Cenrādi, neievērojot Vispārējos darījumu noteikumos noteikto iepriekšējās paziņošanas termiņu, ja šādu grozījumu veikšanai ir pamatots iemesls vai tie ir veikti par labu Klientam Ja Klients nepiekrīt Vispārējiem darījumu noteikumiem vai grozījumiem Vispārējos darījumu noteikumos, Pakalpojuma noteikumos un/vai Cenrādī, Klientam ir tiesības pirms to spēkā stāšanās vienpusēji atkāpties no Pakalpojuma līgumiem, paziņojot par to Iestādei rakstiski vai citā starp Līdzējiem saskaņotā veidā un izpildot visas no noslēgtajiem Pakalpojuma līgumiem izrietošās Klienta saistības. Ja Klients neizmanto šai punktā noteiktās 2

3 atkāpšanās tiesības, ir uzskatāms, ka Klients ir piekritis Vispārējiem darījumu noteikumiem un/vai Vispārējos darījumu noteikumos, Pakalpojuma noteikumos un/vai Cenrādī veiktajiem grozījumiem. 4. PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS IESTĀDĒ 4.1. Fiziska persona stājas Darījuma attiecībās ar Iestādi un veic Operācijas personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Pēc Iestādes pieprasījuma, fiziskai personai ir pienākums stāties Darījuma attiecībās un veikt Operācijas personīgi Juridiska persona stājas Darījuma attiecībās ar Iestādi un veic Operācijas ar tās amatpersonu, kas darbojas likumā un reģistrācijas dokumentos piešķirto pilnvaru ietvaros, vai ar citas pilnvarotās personas starpniecību. Pēc Iestādes pieprasījuma juridiskai personai ir pienākums stāties Darījuma attiecības ar Iestādi un veikt Operācijas ar Klienta amatpersonas starpniecību Pārstāvību apliecinošam dokumentam jābūt noformētam atbilstoši Iestādes un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Ja Klienta pārstāvja pilnvarojums nav noformēts Iestādes pilnvarota pārstāvja/darbinieka klātbūtnē, Iestādei ir tiesības pieprasīt, lai šāds pilnvarojums būtu notariāli apliecināts Iestādei nav pienākums pieņemt pārstāvību apliecinošu dokumentu, kurā pārstāvības tiesības nav skaidri un nepārprotami formulētas, ietvertais pilnvarojums, Iestādes ieskatā, nav pietiekams, vai arī Iestādei ir radušās šaubas par pilnvarojuma spēkā esamību vai īstumu Klienta pārstāvību apliecinoši dokumenti uzskatāmi par spēkā esošiem līdz brīdim, kamēr Iestāde nav saņēmusi dokumentus, kas apliecina izmaiņas Klienta pārstāvību apliecinošos dokumentos Iestādei iesniegtais pilnvarojums, kas izdots uz noteiktu termiņu, ir uzskatāms par spēkā esošu līdz minētā termiņa beigām, ja vien Klients nav iesniedzis Iestādei rakstisku pilnvarojuma atsaukumu pirms termiņa beigām. Iestādei iesniegtais pilnvarojums, kas izdots uz nenoteiktu laiku, ir uzskatāms par spēkā esošu līdz brīdim, kad Iestāde ir saņēmusi Klienta pilnvarojuma rakstisku atsaukumu. Klientam ir pienākums paziņot Iestādei par pilnvarojuma atsaukšanu arī gadījumā, ja pilnvarojuma atsaukums ir publicēts oficiālā laikrakstā. 5. DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 5.1. Klients iesniedz Iestādei dokumentu oriģinālus, notariāli vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem notariālam apliecinājumam pielīdzināmā veidā apliecinātas dokumentu kopijas. Iestāde ir tiesīga nepieņemt kopijas, kas ir izgatavotas no kopijām, nevis no dokumenta oriģināla Iestādei jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt, lai Klients iesniedz dokumentu oriģinālus Iestādei ir tiesības uzskatīt, ka dokuments, kuru Klients ir iesniedzis tai, ir īsts, spēkā esošs un pareizs Iestādei ir tiesības pieprasīt, lai dokumenti, kas izdoti ārvalstī, būtu legalizēti, ja vien normatīvie akti vai līgums starp Latvijas Republiku un attiecīgo dokumenta izdevušo ārvalsti nenosaka citādi Iestāde pieņem dokumentus latviešu, krievu un angļu valodā vai citā ar Iestādi saskaņotā valodā bez tulkojuma uz latviešu, krievu vai angļu valodu. Ja dokumenti ir noformēti valodā, kurā Iestāde nepieņem dokumentus, Iestādei ir tiesības pieprasīt dokumentu tulkojumu latviešu, krievu vai angļu valodā. Tulkojumam ir jābūt notariāli apliecinātam Visiem dokumentiem, kuri tiek iesniegti Iestādei, ir jābūt skaidri salasāmiem un pareizi noformētiem, bez neatrunātiem labojumiem vai svītrojumiem, un ir jābūt parakstītiem Ja Klients iesniedz dokumentu, kurš neatbilst Iestādes noteiktajām vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, vai arī Iestādei rodas šaubas par iesniegtā dokumenta īstumu vai pareizību, Iestādei ir tiesības atteikties nodibināt Darījuma attiecības, noslēgt Pakalpojuma līgumu un/vai neizpildīt Rīkojumu, kā arī pieprasīt iesniegt papildu dokumentus. 6. KLIENTA, TĀ PĀRSTĀVJA IDENTIFICĒŠANA UN DOKUMENTU PARAKSTĪŠANA 6.1. Iestāde veic Klienta identifikāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Iestādes noteikto kārtību Iestāde ir tiesīga jebkurā laikā pieprasīt, savukārt Klientam ir pienākums pēc pirmā Iestādes pieprasījuma iesniegt Iestādei atbilstoši tās prasībām noformētus identifikācijas dokumentus Veikt darbības ar Kontu vai saņemt informāciju par Klientu, Klienta Kontiem vai Operācijām var Klients, Klienta pilnvarotais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja Iestādei ir iesniegti Iestādes prasībām atbilstoši noformēti pārstāvēšanas tiesības vai pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, un tikai pēc attiecīgās personas identificēšanas Fizisku personu klātienē Iestāde identificē pēc personu apliecinoša dokumenta, kas ir derīgs identifikācijas veikšanas vietā. Pēc Darījuma attiecību nodibināšanas Iestādei ir tiesības identificēt fizisku personu pēc autovadītāja apliecības Klienta, kurš ir juridiska persona, identifikācija tiek pārbaudīta pēc reģistrācijas dokumentiem, izrakstiem no kompāniju vai tirdzniecības reģistriem un/vai citiem Iestādei pieņemamiem dokumentiem. Fiziskas personas, kura pārstāv Klientu kā juridisku personu, identitāti pārbauda saskaņā ar Iestādes noteikto fizisko personu identifikācijas kārtību. 3

4 6.6. Noslēdzot pirmo Pakalpojuma līgumu vai pēc Iestādes ieskatiem vēlāk, Klientam ir pienākums saskaņā ar Iestādes prasībām Iestādes pārstāvja klātbūtnē vai citā Iestādei pieņemamā veidā iesniegt Klienta vai Klienta pārstāvja Paraksta paraugu. Ja Klientu pārstāv viens pārstāvis, par Paraksta paraugu kalpo pārstāvja paraksts uz Klienta anketas, kas aizpildīta un sagatavota pēc Iestādes apstiprinātas formas, pārējos gadījumos Parakstu paraugi tiek iesniegti, noformējot Iestādes prasībām atbilstošu Parakstu paraugu kartiņu vai albumu. Klients, kurš ir juridiska persona, var papildināt Paraksta paraugu ar Klienta zīmoga nospieduma paraugu Iesniedzot Iestādei informāciju par Klienta pārstāvjiem un to pārstāvības tiesībām, Klients pilnvaro jebkuru Klienta pārstāvi, kura Paraksta paraugs ir iesniegts Iestādei, pārstāvēt Klientu attiecībās ar Iestādi un Klienta vārdā noslēgt visa veida darījumus, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, ciktāl Klients nav sniedzis Iestādei informāciju par pārstāvības tiesību ierobežojumiem. Klienta pārstāvim, kam nav noteikti pārstāvības tiesību ierobežojumi, ir šādas tiesības: rīkoties ar visiem Klienta Kontiem, kas ir atvērti vai nākotnē tiks atvērti Iestādē, un Līdzekļiem šajos Kontos, kā arī parakstīt un iesniegt Iestādei izpildei Rīkojumus un/vai citus dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu no Iestādes informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar Klientu un/vai Pakalpojumu sniegšanu Klientam, apstiprināt Kontu atlikumus; atvērt un slēgt Kontus; parakstīt jebkuru Pakalpojuma līgumu, tā grozījumus un pārjaunojumus Iestāde ir tiesīga uzskatīt, ka Klienta pārstāvis, kura Parakstu paraugs ir fiksēts Iestādes apstiprinātajās un Klienta aizpildītajās dokumentu formās, ir tiesīgs rīkoties, ievērojot atbilstoši Iestādes piedāvājumam Klienta pārstāvjiem noteiktās parakstu kategorijas, nosacījumus un pārstāvības tiesību ierobežojumus Jebkuri grozījumi pārstāvības tiesībās stājas spēkā ar dienu, kad Klients ir iesniedzis Iestādei rakstisku informāciju par jaunu pārstāvju nozīmēšanu vai grozījumiem esošo pārstāvju pārstāvības tiesībās, noformējot to atbilstoši Iestādes prasībām Gadījumos, kad Klienta pārstāvis atbilstoši Klienta iekšējiem dokumentiem ir tiesīgs slēgt tikai noteiktus darījumus, par noteiktām summām vai rīkoties tikai noteiktos apstākļos, vai ir nepieciešama Klienta sabiedrības pārvaldes institūcijas piekrišana, Iestādei nav pienākums pārliecināties par attiecīgo nosacījumu izpildi, šādu Klienta dokumentos noteikto nosacījumu neizpilde un lēmumu nepieņemšana nevar būt par pamatu Pakalpojuma līguma, Rīkojuma vai Operācijas atcelšanai vai atzīšanai par spēkā neesošu Iestāde var pārbaudīt Klienta identitāti, vizuāli salīdzinot Klienta vai Klienta pārstāvja parakstu uz Rīkojuma ar Iestādei iesniegto Paraksta paraugu. Gadījumā, ja pārstāvja Paraksta paraugam ir pievienots Klienta zīmoga nospieduma paraugs, Iestāde vizuāli salīdzina arī Klienta zīmoga nospiedumu uz Rīkojuma ar Iestādei iesniegto zīmoga nospieduma paraugu. Veicot salīdzināšanu, Iestādei nav pienākums ņemt vērā zīmoga nospieduma krāsu Klientam ir pienākums mainīt Klienta un/vai Klienta pārstāvja Paraksta un/vai zīmoga nospieduma paraugu, ja ir mainījies Klienta pārstāvis vai tā personas dati, ir mainījies paraksta paraugs vai zīmoga nospiedums, kā arī pēc Iestādes pieprasījuma Iestāde nav atbildīga par Iestādei iesniegto dokumentu īstumu, kā arī Līdzekļu norakstīšanu no Konta uz viltota vai citādi prettiesiska Rīkojuma pamata, ja paraksts un zīmoga nospiedums uz Iestādei iesniegta Rīkojuma vizuāli (bez speciālu līdzekļu pielietojuma) atbilst Iestādei iesniegtajam Paraksta/-u paraugam un zīmoga nospieduma paraugam (ja tāds ir) Iestādei ir tiesības pieprasīt, lai paraksts uz jebkura dokumenta tiktu izdarīts Iestādes pārstāvja klātbūtnē vai, ja tas nav iespējams vai nav izpildāms, Iestādei ir tiesības pieprasīt, lai paraksts būtu notariāli apliecināts Iestāde var pārbaudīt Klienta vai tā pārstāvja identitāti ar Iestādei pieņemamu sakaru līdzekļu starpniecību pēc Klienta vai tā pārstāvja identifikācijas līdzekļiem vai drošības elementiem (lietotāja vārda, parolēm, kodiem, testatslēgām u.c.), kuru statusu un izmantošanas noteikumus nosaka attiecīgā Pakalpojuma līguma noteikumi, vai citā Iestādei pieņemamā veidā, kas ļauj noteikt Klienta vai tā pārstāvja identitāti Pakalpojuma līgumā noteiktajos gadījumos un saskaņā ar Pakalpojuma līgumā noteikto kārtību elektroniski pārsūtīts vai mutiski nosaukts Klienta vai tā pārstāvja identifikācijas līdzeklis vai drošības elements ir uzskatāms par līdzvērtīgu Klienta vai tā pārstāvja pašrocīgam parakstam. 7. INFORMĀCIJAS APMAIŅA 7.1. Klients, noslēdzot Pakalpojuma līgumu par Kontu atvēršanu un apkalpošanu, Iestādes piedāvātā kārtībā izvēlas saziņas valodu ar Iestādi. Iestāde sagatavo Klientam adresētos paziņojumus Klienta Pakalpojuma līgumā par Konta atvēršanu un apkalpošanu noteiktajā valodā. Iestāde ir tiesīga sagatavot paziņojumu citā valodā, ja tas tiek sagatavots saistībā ar atsevišķu Pakalpojuma līgumu, kas noslēgts citā valodā, vai Iestādē saņemtu Klienta rakstveida dokumentu, kas sagatavots citā valodā Klients ir atbildīgs par visu Iestādei sniegto ziņu un dokumentu patiesumu, pilnību un iesniegšanas savlaicīgumu. Iestādei ir tiesības nepieņemt neskaidrus, nenoteiktus, nepareizi aizpildītus, skaidri nesalasāmus dokumentus. 4

5 7.3. Visi paziņojumi vai dokumenti uzskatāmi par saņemtiem Iestādē ar brīdi, kad attiecīgais paziņojums vai dokuments ir reģistrēts Iestādes lietvedības reģistros, ņemot vērā Cenrādī ietvertos noteikumus par atsevišķu dokumentu saņemšanas laiku Iestāde informē Klientu, izvietojot attiecīgo informāciju Iestādes telpās un/vai Iestādes mājas lapā, un/vai izmantojot masu informācijas līdzekļus. Iestāde pēc saviem ieskatiem var nosūtīt Klientam adresētus paziņojumus, kas saistīti ar Pakalpojumiem, pa pastu vai izmantojot citus sakaru līdzekļus Iestādei ir tiesības nosūtīt Klientam ar Pakalpojumiem saistītu informāciju uz Klienta adresi un/vai telefona numuru, kas ir norādīts Pakalpojuma līgumā, Rīkojumā vai citā dokumentā, kas iesniegts Iestādei Visi paziņojumi vai dokumenti uzskatāmi par Klienta saņemtiem 5. (piektajā) darba dienā pēc attiecīgā paziņojuma vai dokumenta nodošanas pasta iestādei nosūtīšanai Klientam ierakstītā vēstulē. Iestādes paziņojumi un dokumenti, kas padarīti pieejami Klientam, izmantojot attālinātās konta pārvaldīšanas ierīces, par kuru izmantošanu Līdzēji vienojās, ir uzskatāmi par Klienta saņemtiem dienā, kad attiecīgais paziņojums ir padarīts Klientam pieejams. Iestādes paziņojumi un dokumenti, kas nosūtīti uz Iestādei zināmo Klienta faksa numuru vai e-pasta adresi, ir uzskatāmi par Klienta saņemtiem attiecīgā dokumenta nosūtīšanas dienā. Ja paziņojums tiek piegādāts Klientam personīgi, uzskatāms, ka Klients to ir saņēmis, kad attiecīgais paziņojums ir izsniegts Klientam vai Klienta pārstāvim pret parakstu Klients nosūta Iestādei informāciju rakstiskā vai citādā veidā, par kuru Līdzēji ir iepriekš vienojušies Klients nekavējoties informē Iestādi par jebkādām izmaiņām informācijā, kas norādīta Pakalpojuma līgumos vai citos Iestādei iesniegtajos dokumentos, tai skaitā: fiziskām personām par vārda, uzvārda, deklarētās dzīvesvietas adreses vai kontaktinformācijas izmaiņām, par izmaiņām plānotajā naudas plūsmā caur Iestādē atvērtajiem kontiem, par izmaiņām klienta anketā norādītajā saimnieciskajā vai personīgajā darbībā, kā arī par Iestādei iesniegto pilnvaru grozījumiem vai izbeigšanos; juridiskām personām par nosaukuma, juridiskās personas veida, juridiskās vai kontaktadreses, reģistrācijas numura vai reģistrācijas valsts maiņu, par izmaiņām saimnieciskajā darbībā vai par plānoto darījumu rakstura vai apjomu izmaiņām, kā arī personu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Klientu, vai viņu pārstāvības tiesību izmaiņām. Juridiskai personai ir pienākums informēt Iestādi arī par juridiskās personas reorganizāciju, pasludināšanu par maksātnespējīgu, sabiedrības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no komercreģistra. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Iestādei par Klienta vai tā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu maiņu, to nozaudēšanu vai zādzību, vai iespējamu nonākšanu trešo personu rīcībā Iepriekšminētā paziņošanas pienākuma neizpildīšanas gadījumā Iestādei ir tiesības uzskatīt tās rīcībā esošo informāciju par patiesu Klientam ir pienākums sniegt Iestādei Vispārējos darījumu noteikumos paredzēto informāciju arī tad, ja informācija ir publiski izziņota masu saziņas līdzekļos vai reģistrēta publiskā reģistrā. 8. KONFIDENCIALITĀTE 8.1. Iestāde ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par Klientu, Kontiem un Klienta veiktajiem darījumiem (turpmāk Konfidenciālā informācija) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Iestādei ir tiesības bez Klienta piekrišanas sniegt Konfidenciālu informāciju trešajām personām Iestādei saistošajos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos Iestādei ir tiesības veikt Klienta datu apstrādi Pakalpojuma līguma noslēgšanai, Pakalpojuma sniegšanai, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un aizsargātu savas tiesības Ar jebkura Pakalpojuma līguma vai cita Iestādei iesniegta dokumenta parakstīšanu Klients apliecina Iestādei, ka Klients ir tiesīgs nodot Iestādei attiecīgajā dokumentā Klienta norādītos fizisko personu datus Iestādei ir tiesības izpaust Klienta datus un Konfidenciālo informāciju: ar Iestādi saistītai personai; personām, kuras piedalās Pakalpojuma sniegšanā; personai, kurai Iestāde nodod vai Iestādei ir nodoms nodot Iestādes prasījuma tiesības, kas izriet no Pakalpojuma līguma, kas piedalās Iestādes likumīgo tiesību realizēšanā; saskaņā ar normatīvo aktu un Iestādes darījumu partneru prasībām valsts kompetentām institūcijām; Latvijas Bankai, citu valstu centrālajām bankām un norēķinu sistēmu darbībā iesaistītajām trešajām personām, lai nodrošinātu norēķinu sistēmu efektīvu funkcionēšanu Iestādei ir tiesības papildināt tās pārziņā esošo Klienta datu apstrādes sistēmu ar informāciju, kas iegūta no publiskiem reģistriem, valsts vai pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmām un/vai citiem publiskiem avotiem, ja šādas informācijas sniegšana vai iespēja tai piekļūt atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem. Iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt Klienta datus no trešajām personām. 5

6 9. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANA 9.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai Iestāde rīkojas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Iestāde veic Klienta un tā pārstāvju identifikāciju saskaņā ar Iestādes un piemērojamos normatīvajos aktos noteikto kārtību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos Iestādei ir tiesības pieprasīt un Klientam pēc Iestādes pieprasījuma ir pienākums rakstiski sniegt informāciju par PLG un ziņas par Līdzekļu izcelsmi un piederību, Darījuma attiecību pastāvēšanas laikā Iestādei ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus informāciju un dokumentus par Klienta saimniecisko un personisko darbību, tai skaitā ziņas par darījumu partneriem, apgrozījumu, skaidras un bezskaidras naudas operāciju daudzumu, darījumu biežumu u.tml., kā arī informāciju un dokumentus par Klienta organizatorisko un kontroles struktūru, PLG, tai skaitā trešajām personām, jebkuru Klienta veiktu darījumu, Klienta finanšu stāvokli, Pakalpojuma vai Operācijas mērķi un Līdzekļu izcelsmi un piederību, Līdzekļu izcelsmes noskaidrošanas nolūkā pieprasīt Klientam dokumentus, kas kalpo par pamatu Operācijai (pirkuma līgumi, piegādes līgumi, preču pavaddokumenti u.tml.) un/vai informāciju par Operācijā iesaistītu pretējo pusi vai citu ar Operāciju saistītu personu. Ja Klients neiesniedz Iestādei dokumentus, kas apliecina Operācijā izmantojamo Līdzekļu izcelsmi, Iestādei ir tiesības atteikties nodibināt Darījuma attiecības, neizpildīt Rīkojumu un/vai Operāciju un rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Iestādei ir tiesības apturēt Operācijas Klienta Kontā un/vai apturēt vai izbeigt Pakalpojuma sniegšanu vai Operācijas izpildi, kā arī pieprasīt no Klienta izpildīt visas no Pakalpojuma līgumiem izrietošās Klienta saistības pret Iestādi pirms noteiktā termiņa, ja Iestādei ir radušās aizdomas par Klienta, Operācijas vai kāda no Klienta darījumiem saistību ar nelikumīgām darbībām, vai arī ja Klients nesniedz vai atsakās sniegt Iestādei informāciju un dokumentus, ko Iestāde pieprasījusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā Iestādei ir tiesības atteikties noslēgt Pakalpojuma līgumu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus Iestāde nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Klientam vai trešajām personām sakarā ar Operāciju izpildes vai Pakalpojuma sniegšanas apturēšanu vai izbeigšanu, ja Iestāde to veikusi nolūkā novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai citu prettiesisku darbību. 10. FINANŠU ĶĪLA Iestādes valdījumā, turējumā vai lietošanā esošie Klienta Līdzekļi un nākamās to sastāvdaļas ir uzskatāmi par nodrošinājumu visām Klienta pastāvošajām un nākamajām saistībām pret Iestādi Iestādei ir tiesības pieprasīt no Klienta sniegt nodrošinājumu vai palielināt esošo nodrošinājumu prasījumam, kas var rasties Iestādei no Pakalpojuma sniegšanas. Šādas tiesības Iestādei ir gadījumā, ja ir mainījušies apstākļi, uz kuru pamata ir noslēgts Pakalpojuma līgums Klients pilnvaro Iestādi bez Klienta papildus Rīkojuma un bez iepriekšēja brīdinājuma norakstīt naudas summas, kas pienākas Iestādei saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Pakalpojuma noteikumiem un/vai Pakalpojuma līgumiem, no jebkura Konta vai ieturēt no Līdzekļiem, kuri savādāk pienākas Klientam. Ja maksājuma veikšanai Iestādei ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Iestādes noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās naudas summas norakstīšanas dienā. 11. RĪKOJUMI Rīkojumi tiek iesniegti Iestādei rakstiski vai citādā veidā, par kuru Līdzēji ir vienojušies Iestādei ir tiesības, neatbildot par iespējamiem Klienta zaudējumiem, atteikties izpildīt Rīkojumu, ja Iestādei ir radušās pamatotas šaubas par tās personas, kura sniedz Rīkojumu, pilnvarojumu Iestāde izpilda tikai tādus Rīkojumus, kuri ir noformēti un iesniegti Iestādei atbilstoši tās prasībām, ir nepārprotami un tie ir izpildāmi. Iestāde nav atbildīga par neprecizitātēm un kļūdām Rīkojumā. Ja Rīkojums nav skaidri noformulēts, Iestādei ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus informāciju vai dokumentus un atlikt Rīkojuma izpildi līdz šādas informācijas saņemšanai Iestādei ir tiesības atteikties izpildīt Rīkojumu, ja pēc Iestādes ieskatiem šāds atteikums atbilst Klienta interesēm un attiecīgie apstākļi Iestādei dod pamatu uzskatīt, ka Klients šādu rīcību akceptētu Klients piekrīt, ka Iestādei ir tiesības ierakstīt Rīkojumus un paziņojumus, kas iesniegti Iestādei, izmantojot sakaru līdzekļus, un nepieciešamības gadījumā izmantot šos ierakstus attiecīgo Rīkojumu vai paziņojumu pierādīšanai Ja Iestādei ir radušās šaubas par Rīkojuma patiesumu un gadījumos, kad Klients vai Klienta pārstāvis Rīkojumu nav iesniedzis Iestādē personīgi vai Rīkojums iesniegts, izmantojot sakaru līdzekļus, Iestādei ir tiesības pirms Rīkojuma izpildes pieprasīt, lai Klients uz sava rēķina iesniedz Iestādei tai pieņemamā formā un veidā papildus apstiprinājumu Rīkojumam. Iestādei ir tiesības neizpildīt Rīkojumu līdz brīdim, kamēr Iestāde nav saņēmusi papildus apstiprinājumu Rīkojumam Iestāde izpilda Rīkojumus normatīvajos aktos, Pakalpojuma līgumā, Pakalpojuma noteikumos un Cenrādī noteiktajos termiņos. 6

7 11.8. Klientam ir tiesības pieprasīt tikai tādu Rīkojumu izpildi, kuru izpildīšanu paredz Pakalpojuma noteikumi un Cenrādis vai par kuru izpildi Iestāde un Klients ir vienojušies Pakalpojuma līgumā Klientam ir tiesības atsaukt Rīkojumu, ja Iestāde šo Rīkojumu nav izpildījusi vai nav sākusi tā izpildi, pārējos gadījumos Iestādei ir tiesības noraidīt Rīkojuma atsaukumu Ja Klienta Rīkojumā summa vai skaitļi ir norādīti gan ciparos, gan vārdos un tie atšķiras, Iestādei ir tiesības izpildīt to, par pamatu ņemot summu vai skaitļus, kas norādīti vārdos. Lietojot elektroniskos maksāšanas līdzekļus, par pamatu tiek ņemta summa vai skaitļi, kas norādīti ar cipariem Iestāde nav atbildīga par Rīkojuma izpildes nokavējumu, ja šāds nokavējums radies sakarā ar to, ka Klients nav noformējis vai nosūtījis Iestādei Rīkojumu atbilstoši tās prasībām, vai ja šāds nokavējums radies citu no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ Ja Iestādei saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Pakalpojuma noteikumiem vai Pakalpojuma līgumu ir jāpārbauda dokumentu īstums, pilnīgums, patiesums vai spēkā esamība, vai arī jāiztulko to saturs, Iestāde atbild tikai par rupju neuzmanību Iestādei ir tiesības atteikties izpildīt Rīkojumu, ja ar Rīkojuma izpildi tiktu pārsniegti Klienta un/vai Iestādes noteiktie izņēmumi vai ierobežojumi, kā arī Pakalpojumu vai Operāciju limiti. 12. NORĒĶINU VALŪTAS Klients izpilda saistības pret Iestādi tajā valūtā, kurā tās ir izteiktas. Iestādei ir tiesības noteikt savu saistību pret Klientu izpildi citā valūtā, ja šo saistību izpilde attiecīgajā valūtā nevar notikt tādu apstākļu dēļ, par kuriem Iestāde nav atbildīga un pie kuru iestāšanās Iestāde nav vainojama Iestādei ir tiesības piemērot noteikumus un ierobežojumus, kurus nosaka ārvalstu valūtas izcelsmes valsts un kuri skar Iestādi, veicot Operācijas vai sniedzot Pakalpojumus Iestādei ir tiesības atlikt tādu saistību izpildi, kuras Iestāde uzņēmusies ārvalstu valūtā vai piemērot ierobežojumus attiecībā uz to, ja šādas atlikšanas vai ierobežojumu piemērošanas iemesls ir nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās attiecīgās ārvalstu valūtas izcelsmes valstī Ja Pakalpojuma līgumā nav noteikts citādi, saskaņā ar Pakalpojuma līgumu noteiktu ierobežojumu (piemēram, limitu) kontroles vai Pakalpojuma līguma izpildes vajadzībām pārrēķinot noteiktu naudas summu no vienas valūtas uz citu valūtu, Iestāde ir tiesīga piemērot Eiropas Centrālās bankas publicēto atsauces kursu. 13. KOMISIJAS MAKSAS, IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA UN CITAS SAISTĪBAS Klients maksā Iestādei Komisijas maksas saskaņā ar Cenrādi, Pakalpojuma noteikumiem un/vai Pakalpojuma līgumu Klientam ir pienākums iepazīties ar Cenrādi un par sniegtajiem Pakalpojumiem maksāt Iestādei Komisijas maksas saskaņā ar attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo Cenrādi. Pakalpojuma izmantošana nozīmē, ka Klients ir piekritis Cenrādim. Pakalpojumiem, kuri nav iekļauti Cenrādī, Iestāde ir tiesīga noteikt Komisijas maksu pēc saviem ieskatiem Ja Pakalpojuma noteikumos vai Pakalpojuma līgumā noteiktā Komisijas maksa atšķiras no Cenrādī noteiktās Komisijas maksas par attiecīgo Pakalpojumu, Klients maksā Iestādei Komisijas maksu saskaņā ar attiecīgajiem Pakalpojuma noteikumiem vai Pakalpojuma līgumu Iestādei ir tiesības noteikt īpašas maksas vai palielināt noteiktās Komisijas maksas, ja attiecīgā Pakalpojuma izpilde prasa papildus darbu vai rada iepriekš neparedzētus izdevumus Klients atlīdzina Iestādei arī visus izdevumus, kas Iestādei radušies saistībā ar darbībām, kas ir nepieciešamas Klienta Rīkojumu izpildei, kā arī jebkādas blakus izmaksas Papildus Komisijas maksām, Klients atlīdzina Iestādei izdevumus par nepieciešamajām darbībām, ko Iestāde veikusi Klienta interesēs, kā arī nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar Pakalpojumiem Klienta saistību izpildes nokavējuma vai cita pārkāpuma gadījumā Klients maksā Iestādei Cenrādī, Pakalpojuma noteikumos vai Pakalpojuma līgumā noteiktos nokavējuma procentus un/vai līgumsodu. Nokavējuma procentus Iestāde aprēķina no nokavētās maksājuma summas Līgumsodu samaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildīšanas pienākuma un nav ieskaitāma zaudējumu atlīdzināšanā Vispārējos darījumu noteikumos, Pakalpojuma noteikumos vai Pakalpojuma līgumos paredzētajos gadījumos, kad Iestādei ir paredzētas tiesības veikt saistību pārrēķinu citā valūtā, Iestāde piemēro attiecīgās darbības veikšanas brīdī spēkā esošo Iestādes noteikto standarta valūtas maiņas kursu. Valūtas kursu izmaiņas Iestāde piemēro nekavējoties ar lēmuma par valūtas maiņas kursu apstiprināšanas pieņemšanas brīdi un bez iepriekšējas paziņošanas Klientam. Iestāde informē Klientu par Iestādes noteikto valūtas maiņas kursu un par pieņemtajiem lēmumiem par valūtas maiņas kursu izmaiņām, izvietojot informāciju Iestādes telpās un Iestādes mājas lapā Iestādei ir tiesības dzēst jebkuru Klienta prasījumu pret Iestādi ar savu pretprasījumu. Ja prasījums un pretprasījums ir izteikti dažādās valūtās, Iestādei ir tiesības pārrēķināt Klienta pretprasījumu Iestādes prasījuma valūtā saskaņā ar Iestādes noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā ieskaita veikšanas dienā. 7

8 14. PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMI Konts vai Pakalpojums var tikt bloķēts, kas nozīmē, ka Operācijas ar Līdzekļiem Kontā vai Pakalpojumu sniegšana ir pilnībā vai daļēji apturēta Pēc Klienta iniciatīvas Konts vai Pakalpojums var tikt bloķēts un to darbība var tikt atjaunota uz Klienta rakstiska iesnieguma pamata. Pēc Klienta iniciatīvas nevar tikt apturētas Operācijas, kuras Iestāde veic, lai dzēstu Klienta saistības pret Iestādi, vai Operācijas, kuras saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem Iestādei pienākums veikt uz trešās personas iesniegta rīkojuma pamata vai bez atsevišķa rīkojuma saņemšanas no Klienta vai trešās personas Ja Klients bloķē Kontu vai Pakalpojumu sakarā ar to, ka pastāv draudi Kontā esošo Līdzekļu krāpnieciskai izmantošanai, Konts vai Pakalpojums var tikt bloķēts uz Klienta mutiska norādījuma pamata, kas saņemts pa telefonu. Iestāde var pieprasīt Klientam noteiktā laikā iesniegt rakstisku apstiprinājumu Klienta norādījumiem par bloķēšanu. Iestādei ir tiesības atcelt bloķēšanu, ja Klients noteiktajā laikā bloķēšanu nav apstiprinājis. Šajā gadījumā Iestāde nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Klientam sakarā ar bloķēšanas atteikumu vai atcelšanu Iestādei ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Klientu, bez Klienta atsevišķa pieprasījuma vai piekrišanas bloķēt Kontu vai Pakalpojumu šādos gadījumos: Klients nav iesniedzis Iestādes pieprasītos dokumentus, lai Iestāde pārliecinātos par pārstāvības tiesībām vai lai pārbaudītu datus, kas kalpo par pamatu Klienta vai tā pārstāvja identifikācijai; Iestādei ir iesniegti pretrunīgi dokumenti attiecībā uz personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Klientu kā juridisku personu; Iestādei ir pamatotas aizdomas, ka Klienta Konts vai citi maksājuma līdzekļi var tikt izmantoti krāpnieciski; Iestāde ir saņēmusi ar dokumentiem apstiprinātu informāciju par Klienta fiziskas personas nāvi; Klients ir pieļāvis Vispārējo darījumu noteikumu, Pakalpojuma noteikumu un/vai Pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpumu, tai skaitā maksājuma saistību neizpildes rezultātā Klientam ir radies parāds pret Iestādi Iestāde atceļ Konta vai Pakalpojuma bloķēšanu pēc tam, kad vairs nepastāv apstākļi, kas bija par pamatu Konta vai Pakalpojuma bloķēšanai, bet gadījumā, ja Konta vai Pakalpojuma bloķēšana tika veikta sakarā ar Klienta nāvi, pēc mantinieku pieprasījuma, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina mantošanas tiesības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā Iestādei ir tiesības bez paskaidrojumiem bloķēt Kontu vai Pakalpojumu jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot Klientu par šādu Konta vai Pakalpojuma bloķēšanu un nesaņemot Klienta atsevišķu pieprasījumu vai piekrišanu šādai Konta vai Pakalpojuma bloķēšanai Papildus iepriekš minētajiem gadījumiem Iestādei ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Klientu, bez Klienta atsevišķa pieprasījuma vai piekrišanas bloķēt Kontu šādos gadījumos: Iestādē atvērto Klienta, kas ir fiziska persona, Kontu gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā šajā Kontā nav veiktas Operācijas; Iestādē atvērto Klienta, kas ir juridiska persona, Kontu gadījumā, ja 6 (sešu) mēnešu laikā šajā Kontā nav veiktas Operācijas; ar Klientu tiek izbeigtas Darījuma attiecības Bloķētā Kontā veicamas tikai kredīta Operācijas un šādas debeta Operācijas: kuras Iestāde veic, lai dzēstu Klienta saistības pret Iestādi; kuras saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem Iestādei ir pienākums veikt uz trešās personas iesniegta rīkojuma pamata; gadījumā, kad Konts bloķēts saskaņā ar 14.4.punktu, visas debeta Operācijas, kas veiktas maksājumu izpildei ar Kontam piesaistīto Karti, un citu Pakalpojumu līgumu norēķiniem Iestādei ir tiesības arī pēc saviem ieskatiem atcelt saskaņā ar 14.4.punktu veikto Konta bloķēšanu pilnībā vai daļēji, nesaņemot Klienta pieprasījumu un neveicot Klienta un Klienta pārstāvju identificēšanu Iestāde neatbild par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Konta vai Pakalpojuma bloķēšanu Klienta Līdzekļi, kas atrodas Iestādē, var tikt apķīlāti un tiem var tikt uzlikts arests, kā arī Klienta norēķinu operācijas var tikt pilnībā vai daļēji apturētas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 15. MANTOŠANA Klienta, kas ir fiziskas persona, nāves gadījumā, personai, kura piesakās Iestādē kā Klienta mantinieks, ir jāiesniedz Iestādei dokumenti, kas apliecina attiecīgās personas mantojuma tiesības, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Iestāde identificē šo personu kārtībā, kāda ir paredzēta Klienta identificēšanai Klienta vai Klienta PLG nāves gadījumā Iestādei ir tiesības Klienta mantas aizsardzības nolūkā atturēties no Pakalpojumu sniegšanas Līdz Klienta mantiniekiem mantojuma masā ietilpstošo finanšu līdzekļu izmaksai Iestādei ir tiesības ieturēt visus tai pienākošos maksājumus, Iestādei realizējot finanšu ķīlas ņēmēja tiesības. 8

9 16. DARĪJUMA ATTIECĪBU UN PAKALPOJUMA LĪGUMA IZBEIGŠANA Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji izbeigt Darījuma attiecības, nosūtot otram Līdzējam atbilstoša satura paziņojumu vismaz 10 (desmit) dienas pirms Darījuma attiecību izbeigšanas, ciktāl Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ja Klientam pastāv neizpildītas saistības pret Iestādi, Darījuma attiecības tiek izbeigtas ar dienu, kad Klients izpilda visas savas saistības pret Iestādi. Līdz Klienta saistību pilnīgai izpildei Darījuma attiecības tiek apturētas, un šai periodā Iestāde nesniedz Klientam jaunus Pakalpojumus, izņemot, ja tas ir nepieciešams pastāvošo Klienta saistību izpildei Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu, nosūtot otram Līdzējam atbilstoša satura paziņojumu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ciktāl Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pakalpojuma līgumā vai Pakalpojuma noteikumos nav noteikts citādi Iestāde ir tiesīga vienpusēji bez iepriekšējas brīdināšanas izbeigt Darījuma attiecības, atkāpties no jebkura Pakalpojuma līguma un pārtraukt jebkura atsevišķa Pakalpojuma sniegšanu šādos gadījumos: Klients ir pārkāpis Vispārējos darījuma noteikumus, atkārtoti nav izpildījis saistības pret Iestādi, tīši vai atkārtoti ir pārkāpis Pakalpojuma līguma noteikumus; kāds no Klienta Iestādei sniegtajiem apliecinājumiem izrādās nepatiess, Klients atsakās sniegt vai ir sniedzis Iestādei nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par sevi, PLG, savu vai PLG saimniecisko, profesionālo vai personīgo darbību, mantisko stāvokli un Kontā ieskaitīto līdzekļu izcelsmi; Klients vai Saistītā persona ir sniegusi Iestādei nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, nav paziņojusi par būtiskām izmaiņām Iestādei sniegtajā informācijā vai arī ir atteikusies sniegt informāciju; Iestāde izbeidz Darījuma attiecības ar Saistīto personu vai arī Iestāde pēc savas iniciatīvas izbeidz jebkuru ar Saistīto personu noslēgto Pakalpojuma līgumu; Iestādei ir aizdomas, ka Klienta vārdā rīkojas persona, kura nav identificēta vai pienācīgi pilnvarota; ir aizdomas, ka ir iestājusies Klienta fiziskas personas nāve; Klients pieļauj juridiski sodāmu, negodīgu vai neētisku rīcību, vai arī Iestādei rodas pamats uzskatīt turpmāko sadarbību ar Klientu par nevēlamu vai tādu, kas var aizskart Iestādes reputāciju; Iestādei ir aizdomas par Klienta saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu, kā arī Operāciju saistību ar citām nelikumīgām darbībām; Klients vai Saistītā persona ir nodarījusi Iestādei būtiskus zaudējumus, vai arī pastāv iespēja, ka šādi zaudējumi varētu iestāties; Iestādes noteiktajā termiņā Klients nav izpildījis Iestādes prasījumu sniegt vai palielināt Klienta pret Iestādi pastāvošo saistību izpildes nodrošinājumu; ir uzsākts Klienta maksātnespējas, likvidācijas vai bankrota process, ir uzsākta Klienta reorganizācija bez Iestādes iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas, vai arī Klienta darbība izbeidzas uz cita pamata; citos gadījumos, kuri paredzēti Pakalpojuma līgumā vai Pakalpojuma noteikumos Darījuma attiecību vai Pakalpojuma līguma izbeigšanas gadījumā iestājas visu Klienta saistību, kuras izriet no Darījuma attiecībām vai attiecīgā Pakalpojuma līguma, izpildes termiņš. 17. STRĪDU IZSKATĪŠANA Darījuma attiecībām un Līdzēju savstarpējām tiesiskajām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti Jebkurš strīds, kas rodas starp Iestādi un Klientu sakarā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, to prasību piemērošanu vai izpildi, ja tas nav atrisināts Klienta savstarpējās sarunās ar Iestādi vai pārrunas šajā sakarā ilgst vairāk nekā 30 dienas, tiek izšķirts: ja Klients ir Patērētājs, pēc prasītāja izvēles līgumiskās piekritības tiesā, kas tiek noteikta pēc Iestādes atrašanās vietas, vai vispārējās jurisdikcijas tiesā; ja Klients nav Patērētājs, pēc prasītāja izvēles vispārējās jurisdikcijas tiesā vai Galvenajā Šķīrējtiesā (vienotais reģistrācijas Nr ), Rīgā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šīs šķīrējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Tiesvedības valoda latviešu valoda. 18. ATBILDĪBA Iestādei ir tiesības veikt plānotus informācijas sistēmu apkalpes un pilnveidošanas darbus. Iestājoties ārkārtas apstākļiem, Iestādei ir tiesības veikt ārpuskārtas apkalpes un pilnveidošanas darbus Apkalpes un pilnveidošanas darbu laikā no Pakalpojuma Līguma izrietošo Iestādes saistību izpilde pret Klientu tiek atlikta Gadījumā, ja Kontā tiek kļūdaini ieskaitīti Līdzekļi, Klientam ir pienākums nekavējoties pēc šādu kļūdainu Operāciju atklāšanas informēt par to Iestādi. 9

10 18.4. Iestādei ir tiesības norakstīt no Konta Līdzekļus, kurus Iestāde ieskaitījusi Kontā maldības, kļūdas vai neuzmanības dēļ, vai arī bez jebkāda tiesiska pamata Līdzēji ir atbildīgi par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Iestāde nav atbildīga par Klientam nodarītajiem netiešajiem zaudējumiem Iestāde nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis bija šķērslis, kuru Iestāde nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai tā paredzētu šī šķēršļa rašanos saistību nodibināšanas laikā vai izvairītos no šī šķēršļa, vai pārvarētu to vai tā sekas Iestāde nav atbildīga par pakalpojumiem, kurus ar Iestādes starpniecību sniedz trešās personas Klients ir atbildīgs par informācijas sniegšanu Iestādei, kā arī Iestādei sniegtās informācijas pareizību Ja Klients neizpilda savu pienākumu informēt Iestādi, Iestāde uzskata, ka tai sniegtā informācija ir pareiza, un neatbild par informācijas nesniegšanas dēļ Klientam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, izņemot zaudējumus, kas radušies Iestādes ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā Klientam ir pienākums atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies sakarā ar nepatiesu ziņu sniegšanu vai informācijas nesniegšanu Iestādei, kā arī sakarā ar izmaiņu agrāk sniegtajā informācijā nepaziņošanu Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Klientam veicot krāpnieciskas darbības vai maldinot Iestādi, vai arī Klienta neuzmanības dēļ Ja Līdzēji Pakalpojumu sniegšanas ietvaros izmanto saziņas līdzekļus, Iestāde nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies attiecīgā Pakalpojuma ietvaros izmantoto telekomunikāciju sistēmu (pasta, faksa, elektroniskā un tehniskā aprīkojuma) trūkumu dēļ Iestāde nav atbildīga par aizkavējumiem Rīkojumu nosūtīšanā, sūtījumu nozušanu un pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu nepietiekamības vai bojājumu dēļ, laika zonu starpību, valūtas kursu svārstību vai jebkādu citu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Iestādes gribas un kontroles. 10

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk