Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo"

Transkripts

1 Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta sagatavošanas normatīvā pamatbāze ir likums Par valsts budžetu 2017.gadam, likums Par pašvaldību budžetiem, Likums par budžetu un finanšu vadību, likums Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī izmaiņas nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos. Informācija par Mārupes novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem gadam un sekojošiem diviem gadiem Mārupe ir vieta ar potenciālu. Mārupe ir viena no Pierīgas teritorijas pašvaldībām, kas atrodas nemitīgā attīstībā. Šeit notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritorijas attīstība, bet vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava. Mārupes novads aizņem ,1 ha zemes. Novadā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši bija iedzīvotāji, bet 2016.gada sākumā bija iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā Mārupes novada iedzīvotāju skaits Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati 1

2 Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un izglītības joma, jo reizē ar intensīvo ciematu paplašināšanos novadā strauji palielinājās iedzīvotāju, īpaši jaunu ģimeņu ar bērniem, skaits. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk PMLP) datiem, Mārupes novadā 43% no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem. IEDZĪVOTĀJU SKAITS MĀRUPES NOVADĀ 2016 GADĀ PAR VECUMA GRUPĀM no 62 līdz 74 gadiem; 1246; 6% no 75 un vec; 812; 4% no 0- līdz 6 gadiem; 2609; 14% no 50 līdz 61 gadiem; 2206; 12% no 25 līdz 49 gadiem; 8316; 43% no 7 līdz 14 gadiem; 2219; 12% no 15 līdz 18 gadiem; 624; 3% no 19 līdz 24 gadiem; 1083; 6% Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati Latvijā kopumā 2016.gadā salīdzinot ar situāciju 2015.gadā turpinājās iedzīvotāju skaita samazināšanās gada sākumā Latvijā dzīvoja iedzīvotāju, kas ir par mazāk kā 2015.gada sākumā. Vienīgais iedzīvotāju skaita palielinājums salīdzinot ar 2015.gada sākumu ir Rīgas reģionā - par 1509 iedzīvotājiem. Tikai 18 no 110 valsts novadiem iedzīvotāju skaits pieaudzis, un tie visi ir Pierīgas reģiona novadi. Vislielākais iedzīvotāju skaita kāpums bija Mārupes novadā (par 1179 cilvēkiem vairāk). Mārupes novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma līdzsvars 50% vīrieši un 50 % sievietes. Novadā turpina pieaug nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto uzņēmumu skaits. Turpina samazināties bezdarba līmenis. 2

3 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 5,45% Bezdarba līmenis Mārupes novadā 4,01% 3,12% 3,01% 2,96% 2,83% 2,70% , novembris Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Mārupes novadā katru gadu samazinās trūcīgo personu skaits, kuriem konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, kas kopējā iedzīvotāju skaitā 2015.gadā bija tikai 0,49%. Personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam (cilv., LM) Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Labklājības ministrija Netieši pašvaldības sociāli ekonomisko situāciju raksturo arī Finanšu ministrijas veiktais pašvaldību ieņēmumu aprēķins, tajā skaitā vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju, kas parāda ka Mārupes novads ieņem otro vietu Latvijā plānoto ieņēmumu jomā. Mārupes novadā vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāji 1256 EUR. Vislielākie vērtētie ieņēmumi ir Garkalnes novadam 1353 EUR uz vienu iedzīvotāju. Babītes novadam 1090 EUR. Minētais liecina par iedzīvotāju materiālo nodrošinātību un dzīves apstākļiem, kas turpinās uzlaboties arī 2017.gadā, par to liecina fakts, ka Finanšu ministrija 2017.gadā prognozē 5,5% darba samaksas pieaugumu pret 2016.gadu. Tas ir būtisks faktors Mārupes novada attīstībai, jo pašvaldības lielākais ienākuma avots (vairāk kā 70%) ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Veiksmīga ekonomiskā darbība ļaus pašvaldībai sekmīgi veikt ne tikai tās obligātās funkcijas, bet arī pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas sniegt atbalstu izglītības, kultūras un sporta jomā, nodrošināt vides aizsardzības uzlabojumus, 3

4 sniedzot atbalstu sociālām grupām, nodrošinot kanalizācijas pieslēgumu palielināšanos, kā arī atbalstīt sabiedriskās aktivitātes un uzņēmējdarbības veicināšanu. Pašvaldības funkcijas un uzdevumi ir noteikti Likumā par pašvaldībām. Lai nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu uzdevumu izpildi, Mārupes novadā 2012.gada 31.oktobra Domes sēdē ar lēmumu Nr.1 (sēdes protokola Nr.19 pielikums Nr.1) ir apstiprināta Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija gadam un lēmumu Nr.2 (sēdes protokola Nr.19 pielikums Nr.2) ir apstiprināta Mārupes novada attīstības programma gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Līdz ar dokumentu apstiprināšanu Mārupes novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi: 1. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki. 2. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide. 3. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai. Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai. Vidēja termiņa prioritātes: VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori. Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citu publiskos pakalpojumu. VP2: Ilgtspējīga dzīves vide. Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem. VP3: Uzņēmējdarbības attīstība. Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem. VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība. Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu. Horizontālā prioritāte: HP: Procesu vadība un sadarbība. Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. Mārupes novada Dome 2016.gada 30.novembrī sēdē Nr.15 ar lēmumu Nr.37 apstiprināja aktualizētu rīcības un investīciju plānu gadam. Trīs gadu investīciju plāns paredz investīcijām novirzīt EUR, iespēju robežās piesaistot Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu. Mārupes novada pašvaldības provizoriskais trīs gadu budžets ir sagatavots ņemot vērā apstiprināto trīsgadu investīciju plānu un uzturēšanas izdevumus. Pašvaldības apstiprinātais investīciju plāns neietver plānoto Eiropas struktūrfondu finansējumu ne ieņēmumu daļā, ne izdevumu daļā. 4

5 Mārupes novada pašvaldības provizoriskais vidēja termiņa budžets ( gadam) Budžeta ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumu daļa Ieņēmumu pozīcijas Gada budžets Gada budžets Gada budžets IENĀKUMA NODOKĻI NAUDAS SODI UN SANKCIJAS PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI Ieņēmumi PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI ĪPAŠUMA NODOKĻI NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS Kopā F Aizņēmumi Valsts kasē Finansēšana F AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā Kopā Budžeta izdevumi un finansēšanas izdevumu daļa Pro4 Vf Uzturēšanas budžets Attīstības budžets Gada budžets Gada budžets Gada budžets Vispārējie vadības dienesti Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselības aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība Investīcijas Finansēšana F Kopā Investīciju plāns PB izdevumi Investīciju plāns - Ieguldījums pamatkapitālā Investīciju plāns kopā Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa Kopā

6 Valsts apstiprināto Eiropas struktūrfondu programmu ietvaros pašvaldībai nav iespējas pretendēt uz būtisku Eiropas finansējuma piesaisti, valsts noteikto kritēriju dēļ. Tomēr kopumā tuvāko trīs gadu periodā pašvaldība turpina plānot ienākumu pieaugumu, galvenokārt, balstoties uz pašvaldības pieaugošo iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī lielo iedzīvotāju skaitu darba spējas vecumā gadā turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešana, plānotas mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai, ņemot vērā 2017.gada budžeta iespējas gadā būtiska uzmanība ir pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, īpašu uzmanību pievēršot bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem, būtisku pašvaldības finansējuma daļu novirzot privātajām izglītības iestādēm, jo novadā nav pietiekams pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu skaits. Svarīga novada joma ir lietderīgi un efektīvi izlietot Eiropas Savienības finansējumu novada ūdens sistēmu sakārtošanai, kā arī ielu un ceļu sakārtošanai pēc veiktajiem būvdarbiem. Ūdenssaimniecības projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē gadā tiks turpināts darbs pie ES finansējuma saņemšanas Mārupes vidusskolas jauna korpusa būvniecībai un stadiona izbūvei. Meklēti risinājumi baseina pieejamības nodrošināšanai izglītības programmas īstenošanai. Informācija par līdzekļu apmēru, kas paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi Mārupes pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis gadā Ienākumu iedzīvotāju nodoklis plānots ar pieaugumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas prognozi, tas pamatojas, gan uz iedzīvotāju skaita palielināšanos novadā, gan uz faktu, ka 2017.gadā palielinās minimāla alga no 370 EUR un 380 EUR. Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā un 2014.gadā iemaksa bija EUR, 2015.gadā ir EUR, 2016.gadā iemaksas bija EUR gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas aprēķiniem ir EUR. Iemaksu summai ir strauji pieaugošs raksturs. 6

7 Iemaksa Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumi Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldības no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldības nodevu ieņēmumi, pašvaldības budžeta transferti, nenodokļu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Speciālā budžeta ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi dabas resursu nodoklis, autoceļu uzturēšanas līdzekļi. Kopā Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā ir EUR, budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir EUR. Plānots aizņēmums EUR Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai. Kopā ir EUR Plānotie izdevumi 2017.gadā EUR gadā plānota arī aizdevumu pamatsummas atmaksa EUR apmērā. Kopā ir EUR 2017.gadā speciālajā budžetā Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns ir EUR. Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti EUR apmērā. Kopā speciālā budžeta ieņēmumi ir EUR, speciālā budžeta atlikums uz gada sākumu ir EUR, kas kopā ir EUR. Plānotie speciālā budžeta izdevumi ir EUR. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmuma avotiem un ekonomiskai klasifikācijai pieejami Saistošo noteikumu 1. pielikumā. 7

8 Pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā IENĀKUMA NODOKĻI; ; 72% VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS; ; 0% NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM; ; 0% ĪPAŠUMA NODOKĻI; ; 11% BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI; ; 0% VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI; ; 14% PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI; ; 2% NAUDAS SODI UN SANKCIJAS; ; 0% PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI; ; 1% Pamatbudžeta ieņēmumi ir Mārupes novada pašvaldības budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis EUR jeb 72% no visiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļa ieņēmumi EUR jeb 11% no visiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti EUR jeb 14% no visiem ieņēmumiem, pašvaldību budžetu transferti EUR jeb 2% no visiem ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumu daļa sastāv arī no pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumiem EUR apmērā, pārējie nenodokļu ieņēmumiem EUR apmērā, valsts un pašvaldību nodevas EUR apmērā, nodokļiem par pakalpojumiem un precēm EUR un naudas sodiem un sankcijām EUR. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis pamatbudžeta ieņēmumos tiek plānoti saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un nodokļa ieskaitījums par iepriekšējo gadu gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pamatbudžetā plānoti EUR, kas ietver ienākumus par zemi EUR apmērā, par ēkām un inženierbūvēm EUR un par mājokļiem EUR. Valsts budžeta transferti 2017.gadam plānoti EUR apmērā jeb 14% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra. Pamatbudžetā iekļautā summa sastāv no mērķdotācijas pedagogu atalgojumam EUR, kas paredzēta astoņiem mēnešiem, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības ministrijas transfertiem, kā arī ES projektu finansējuma transferti EUR. Saskaņā ar likumu Par valsts budžetu 2017.gadam Mārupes novada pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas ir: 8

9 EUR mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz ); EUR mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz ); EUR mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (līdz ); EUR mērķdotācija Mārupes pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Savukārt Kultūras ministrijas mērķdotācijas sadalījums paredz Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksu EUR (līdz ), saskaņā ar jauno pedagogu apmaksas sistēmu piešķirts līdz mācību gada beigām. No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām 2017.gadam ir plānota EUR apmērā, bet mācību līdzekļu un mācību grāmatu nodrošināšanai izglītības iestādēs EUR gadā asistentu pakalpojuma nodrošināšanai plānojam EUR. Mārupes speciālā budžeta ieņēmumi tiek iegūti no diviem avotiem Dabas resursu nodokļa un Autoceļu fonda. Speciālā budžeta ieņēmumi 2017 Dabas resursu nodoklis; 50000; 20% Autoceļu fonds; ; 80% Dabas resursu nodoklis Autoceļu fonds Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta (skatīt 3.pielikumu) ieņēmumu galvenā sastāvdaļa ir mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām). Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība (ar grozījumiem), nosaka, ka Mārupes novadam piešķirta mērķdotācija 0,4144% apmērā no Valsts budžetā paredzētā finansējuma valsts autoceļu fondu programmā 9

10 noteiktās apakšprogrammas Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir EUR. Mārupes novada pašvaldība 2017.gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa maksājumiem EUR apmērā. Likums Par dabas resursu nodokli nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaita 60% no novada teritorijā veiktās darbības, par kuru saņemts dabas resursu nodokļa maksājuma par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu. Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumi Mārupes novada pašvaldības budžeta izdevumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai izdevumiem no budžeta finansētu iestāžu, tajā skaitā izglītības, kultūras un sporta iestāžu, bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, administrācijas un tās patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai un infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. Plānotie pamatbudžeta izdevumi iekļauti Mārupes novada Domes saistošo noteikumu 2.pielikumā. Kases apgrozījums noteikts EUR apmērā. Pamatbudžeta izdevumi 2017 Sociālā aizsardzība; ; 4% Vispārējie vadības dienesti; ; 23% Sabiedriskā kārtība un drošība; ; 2% Izglītība; ; 41% Ekonomiskā darbība; ; 14% Vides aizsardzība; ; 0% Atpūta, kultūra un reliģija; ; 5% Veselības aizsardzība; ; 0% Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; ; 11% Klasifikācijas pozīcija Vispārējas vadības dienesti ietver: 1. iemaksu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR; 2. finansējumu pašvaldības budžetu parāda darījumiem (procentu un pakalpojuma par kredīta apkalpošanu nomaksai) EUR, 3. Domes izmaksas EUR un Administrācijas izmaksas EUR. Klasifikācijas pozīcija Sabiedriskās kārtība un drošības ietver Pašvaldības policijas izmaksas EUR. Klasifikācijas pozīcija Ekonomiskā darbība ietver: 10

11 1. Būvvaldes izmaksas EUR apmērā; 2. Pašvaldības īpašumu pārvaldes auto ceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas investīcijas EUR. Klasifikācijas pozīcija Vides aizsardzība ietver Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumu EUR apmērā. Klasifikācijas pozīcija Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver: 1. Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumus ielu apgaismošanai EUR apmērā; 2. Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumus novada teritorijas uzturēšanai un attīstībai EUR; 3. Administrācijas izdevumus EUR novada teritorijas plānošanai un attīstībai. Klasifikācijas pozīcija Veselības aizsardzība ietver Pašvaldības īpašumu pārvaldes izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai EUR. Klasifikācijas pozīcija Atpūta, kultūra un reliģija ietver: 1. Mārupes sporta centra izdevumus EUR; 2. Mazcenu bibliotēkas izdevumus EUR apmērā; 3. Mārupes kultūras nama izdevumus EUR apmērā. Klasifikācijas pozīcija Izglītība ietver: 1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII Zeltrīti izdevumi EUR; Skultes sākumskolas izdevumus EUR, Mārupes pamatskolas izdevumus EUR, PII Lienīte izdevumus EUR, Jaunmārupes pamatskolas izdevumus EUR, PII Mārzemīte izdevumus EUR; 2. Sākumskolas izdevumus Skultes sākumskolai EUR; 3. Vidusskolas un pamatskolas izdevumus Mārupes vidusskolai EUR, Mārupes pamatskolai EUR, Jaunmārupes pamatskolai EUR; 4. Interešu un profesionālās ievirzes izdevumus Mārupes mūzikas un mākslas skolai EUR; 5. Izglītības papildu pakalpojumu izdevumus Izglītības dienestam (tai skaitā privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, auklēm un transfertiem citām pašvaldībām) EUR. Klasifikācijas pozīcija Sociālā aizsardzība ietver: 1. Bāriņtiesas izdevumus EUR un Administratīvās komisijas izdevumus EUR; 2. Sociālās aizsardzības izdevumus Sociālam dienestam EUR. 11

12 Mārupes novada pašvaldības 2017.gada finansēšana Budžeta finansēšanas sadaļā (4.pielikums) iekļauti plānotie ilgtermiņa aizņēmumi EUR, no kuriem: ūdenssaimniecības projekta īstenošanai plānots aizņēmums EUR; ūdensvada izbūvei Vētras, Jaunmārupes un Mārupes ciemos EUR un Eiropas struktūrfondu īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Mārupē EUR, Skultes ciema katlumājas izbūvei EUR gadā turpinās ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa, kas šajā gadā kopā ir EUR gadā plānots pamatkapitāla palielinājums pašvaldības kapitālsabiedrība AS Mārupes komunālie pakalpojumi EUR, kas ietver Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu EUR, finansējumu ūdensvada izbūvei Vētras, Jaunmārupes un Mārupes ciemos EUR, Skultes ciema katlumājas izbūvei EUR. Finansēšanas sadaļa ietver arī pamatbudžeta 2016.gada naudas līdzekļu atlikumu EUR. Speciālā budžeta finansēšanas sadaļa ietver naudas līdzekļu 2016.gada atlikumu EUR. Informācija par budžetā paredzēto uzdevumu finansēšanu, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā gada ietvaru, līdz uzdevumu pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus Mārupes novada pašvaldības uzdevumi un funkcijas ir noteiktas likumā Par pašvaldībām, to realizēšana ir pašvaldības ikdienas darba īstenošana, kuras finansēšana paredzēta budžetā. Lai pašvaldība nodrošinātu ilgtspējīgu un mērķtiecīgu darbību, pašvaldība katra gada ietvaros īsteno pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentos noteiktās rīcības un investīcijas. Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas investīcijas, viena no pašvaldības budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada investīciju plāns (5.pielikums). Investīciju plāns paredz Izglītības koncepcijas īstenošanu, Tūrisma stratēģijas īstenošanu, Novada mārketinga stratēģijas īstenošanu, Jaunatnes politikas stratēģijas īstenošanu, Sporta stratēģijas īstenošanu, Labiekārtošanas plāna īstenošanu, Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošanu un citu vidēja termiņa plānu īstenošanu, kuri pārsniedz saimnieciskā gada ietvaru, tomēr katra aktivitāte, kas veicama budžeta gadā ir veicama budžeta gada ietvaros, nav plānoti būtiski pārejoši darbi. 12

13 Kopsavilkums pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā 2017.gada ieņēmumu klasifikācijas kopsavilkums Pamatbudžets Ieņēmumu budžeta klasifikācija Kopā IENĀKUMA NODOKĻI NAUDAS SODI UN SANKCIJAS PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI ĪPAŠUMA NODOKĻI NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS Kopā gada izdevumu kopsavilkums pa funkcionālām kategorijām Izdevumu funkcionālā klasifikācija Pamatbudžets kopā Vispārējie vadības dienesti Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselības aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība Kopā Parāda un galvojuma finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados Mārupes pašvaldības uzņemto ilgtermiņa saistību pārskats (6.pielikums) skaidri iezīmē saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā. Pašlaik pašvaldība turpina saistību izpildi par divpadsmit aizdevuma projektu īstenošanu gadā saistību apmērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 9,51%. Valsts kases aizdevumiem saistību apmērs 2017.gadā ir EUR, publiskās partnerības projektam EUR par galvojumu kapitālsabiedrībai EUR. Turpmākajos trijos gados saistību apmērs uz budžetu samazināsies no 9,51% līdz 7,99%, īpaši ņemot vērā, ka 2019.gadā aizdevuma projektu skaits samazināsies par diviem projektiem. 13

14 2017.gadā plānots aizņemties ūdenssaimniecības projekta īstenošanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai EUR; ūdensvada izbūvei Vētras, Jaunmārupes un Mārupes ciemos EUR, Eiropas struktūrfondu īstenošanai uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Mārupē EUR un Skultes ciema katlumājas izbūvei EUR. Mārupes Domes priekšsēdētājs M. Bojārs 14

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019gadā 1pielikums Mārupes novada Domes 2019gada 23janvāra Sēdes Nr1, lēmums Nr23 Saistošajiem noteikumiem Nr2/2019 (Grozīts ar MND 03042019 saistošiem noteikumiem

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami  AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

IKGADĒJAIS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS GADS

IKGADĒJAIS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS GADS PĀRSKATS PAR MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. 2019. GADAM ĪSTENOŠANU 2014. GADS Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. 2019. gadam īstenošanu 2014. SATURS Ievads... 3 1. Mārupes

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:  SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

PB_izdevumi_13_2011

PB_izdevumi_13_2011 Kocēnu novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumi Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu NR.13/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam" ( 19.10.2011.sēdes protokols Nr.14,9. ) PIELIKUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Lēmumu projekti Kokneses pagasta padomes finansu komitejas sēdei

Lēmumu projekti Kokneses pagasta padomes finansu komitejas sēdei PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE KOKNESES NOVADA 2018. GADA BUDŽETA. 1.Domes priekšsēdētāja ziņojums Plānojot izdevumus 2018.gadam galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā uzlabotu iedzīvotāju

Sīkāk

Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats

Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats Publiskā pārskata lasītāj! 2015. gads Ķekavas novada pašvaldībā bijis intensīva darba gads. Lai arī ne visas ieceres izdevies realizēt, taču likti pamati vairākiem novada attīstībai būtiskiem projektiem.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada budžetu Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar

Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada budžetu Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar Paskaidrojuma raksts par Pārgaujas novada pašvaldības 2017.gada budžetu Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalpojumi loceklis /J.Ivanovs/ 2017.gada 15.janvārī AS

Sīkāk

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Bauska, 2017

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Bauska, 2017 BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Bauska, 2017 SATURS 1. Bauskas novada domes priekšsēdētāja ziņojums... 3 2. Pašvaldības raksturojums... 4 2. Pārvalde... 8 3. Personāls... 10 3.

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Pielikums Ķekavas novada domes gada 11. jūnija ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 1. (prot. Nr. 13) ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2

Pielikums Ķekavas novada domes gada 11. jūnija ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 1. (prot. Nr. 13) ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2 Pielikums Ķekavas novada domes 2015. gada 11. jūnija ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 1. (prot. Nr. 13) ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2014. GADU Ķekavas novads 2015 Ķ Publiskā pārskata lasītāji!

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , fakss 6520

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , fakss 6520 JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv ZIŅOJUMS

Sīkāk

Saturs

Saturs NORAKSTS APSTIPRINĀTS ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.05.2009. sēdes lēmumu Nr.349 (protokols Nr.7, 69. ) Valmiera 2009 Satura rādītājs 1. Pašvaldības raksturojums... 3 1.1. Pilsēta... 3 1.2.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību Veidlapa Nr.1-SB ( ) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību Veidlapa Nr.1-SB ( ) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību Veidlapa Nr.1-SB (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus Pārskats par budžeta izpildi KODI Ministrijas,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Saturs

Saturs Apstiprināts ar domes 17.06.2010. sēdes lēmumu Nr.286 (protokols Nr.8, 47. ) Valmiera 2009 SATURA RĀDĪTĀJS 1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS... 3 1.1. Pilsēta... 3 1.2. Iedzīvotāji... 3 1.3. Ekonomika... 4 1.4.

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2018.GADA FEBRUĀRIS MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS sīkāk lasi 4.lpp MĀRUPES PAŠVALDĪBA TEJU PUSI BUDŽETA ŠOGAD NOVIRZĪS IZGLĪTĪ

2018.GADA FEBRUĀRIS MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS sīkāk lasi 4.lpp MĀRUPES PAŠVALDĪBA TEJU PUSI BUDŽETA ŠOGAD NOVIRZĪS IZGLĪTĪ 2018.GADA FEBRUĀRIS MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS sīkāk lasi 4.lpp MĀRUPES PAŠVALDĪBA TEJU PUSI BUDŽETA ŠOGAD NOVIRZĪS IZGLĪTĪBAI Mārupes novada Dome 24.janvāra sēdē apstiprināja

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu Apstiprināts Dagda

Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu Apstiprināts Dagda 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 211.gadu Apstiprināts Dagdas novada domes sēdē 212. gada 27. jūnijā, Protokols Nr.6, 2. Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Apstiprināts Liepājas pilsētas Domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā Lēmums Nr.177 (protokols Nr.7,1#) LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS GADA PUBLISKAIS PĀ

Apstiprināts Liepājas pilsētas Domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā Lēmums Nr.177 (protokols Nr.7,1#) LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS GADA PUBLISKAIS PĀ Apstiprināts Liepājas pilsētas Domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā Lēmums Nr.177 (protokols Nr.7,1#) LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs Domes priekšsēdētāja uzruna... 2 1.Pamatinformācija...

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Cēsis 2015 CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA gadam III sējums RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

Cēsis 2015 CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA gadam III sējums RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS Cēsis 2015 CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019.gadam III sējums RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS SATURS Saturs... 2 Ievads... 3 Rīcības plāns... 6 Investīciju plāns... 35 Pielikumi:

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ  SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemak

IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemak IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemaksas? Ik gadus tie ir aptuveni 140 000 000 000 kas ietekmē

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk