EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Dokuments attiecas uz EEZ) LV LV

2 KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Dokuments attiecas uz EEZ) 1. IEVADS Padomes Direktīvas 96/82/EK 1 par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, tā sauktās Seveso II direktīvas, mērķis ir novērst tādu smagu nelaimes gadījumu briesmas, kuros iesaistītas bīstamas vielas, un mazināt tādu nelaimes gadījumu sekas cilvēkiem un videi. Seveso II direktīvu piemēro aptuveni desmit tūkstošiem rūpniecības uzņēmumu, kuros atrodas bīstamas vielas. Šis ziņojums attiecas uz direktīvas piemērošanu gadā. Direktīvas 19. panta 4. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums iesniegt Komisijai trīsgadu īstenošanas pārskatus saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Ziņojumu standartizācijas direktīvā 2. Saskaņā ar agrāko praksi minētajos pārskatos iekļauj tikai informāciju, kas attiecas uz augstāka līmeņa uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 6. un 9. pants. Šā pārskata 2. nodaļā ir sniegts tās informācijas kopsavilkums, ko dalībvalstis sniegušas aptaujas anketās 3. Šā kopsavilkuma mērķis ir novērtēt īstenošanas līmeni un apzināt risināmos trūkumus. 3. nodaļā, kurā izanalizētas emars 4 un SPIRS 5 datubāzes, ko pārvalda Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra Smagu negadījumu bīstamību novēršanas birojs (EK-JRC-MAHB), pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, kopsavilkums ir papildināts ar dažiem skaitļiem par nelaimes gadījumiem. Secinājumi un turpmākā rīcība ir noteikta 4. nodaļā. 1. pielikumā ir norādīta daļa no sniegtajiem skaitļiem. 27 dalībvalstu pilnīgie pārskati un Norvēģijas, Islandes un Maķedonijas brīvprātīgie pārskati, kā arī aptaujas anketa, agrākie pārskati par gadu 6, gadu 7 un gadu 8 un papildu informācija ir atrodami Komisijas Seveso tīmekļa vietnē DALĪBVALSTU PĀRSKATU KOPAVILKUMS Visas 27 dalībvalstis iesniedza Eiropas Komisijai savus trīsgadu pārskatus. Sniedzot informāciju, divas trešdaļas valstu iekļāvās paredzētajā termiņā, kas bija noteikts gada 1. oktobrī Direktīva 96/82/EK, OV L 10, , 13. lpp.; grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/105/EK, OV L 345, , 97. lpp gada 23. decembra Direktīva 91/692/EEK, OV L 377, , 48. lpp. Dokuments C(2008) 5088 galīgā redakcija, Komisijas gada 19. septembra Lēmums Smagu nelaimes gadījumu ziņošanas sistēma tiešsaistē Seveso uzņēmumu informācijas izguves sistēma. Dokuments C(2004)3335. Dokuments C(2007)3842. Dokuments C(2010) 5422 galīgā redakcija. LV 2 LV

3 2.1. Uzņēmumu skaits gada decembrī tika iesniegti pārskati par kopumā uzņēmumiem, skaitam pārskata periodā palielinoties par 3 %, no kuriem 5523 (54 %) bija zemāka līmeņa, bet 4791 (46 %) augstāka līmeņa uzņēmumi. Attiecībā uz augstāka līmeņa uzņēmumiem rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējiem trim gadiem ir paaugstinājies par 6 % (no 4528 uzņēmumiem gadā). Šis pieaugums varētu būt kā ekonomiskās izaugsmes rezultāts, tā arī sekas tam, ka labāk tiek izpildīta ziņošanas prasība. Dažādās dalībvalstīs situācija atšķiras dažās rādītāji ir paaugstinājušies, citās pazeminājušies. 1. diagramma: Seveso uzņēmumu kopskaits visā ES gadā. 2. diagramma: Seveso uzņēmumu kopskaits katrā dalībvalstī, kas iekļauti pārskatā par gadu Seveso uzņēmumu kopskaits gadā DE FR IT UK ES NL BE SE PL RO FI EL CZ PT HU BG AT DK IE SK LV SI EE LT LU CY MT Augstāka līmeņa Zemāka līmeņa Vācijā ir visvairāk Seveso uzņēmumu, tad seko Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste katrā aptuveni 1100 uzņēmumu. No SPIRS datubāzes iegūtie statistikas secinājumi liecina, ka Somijā ir visvairāk uzņēmumu uz miljons iedzīvotājiem 49 Seveso uzņēmumi uz miljons iedzīvotājiem, nākamās ir Luksemburga un Zviedrija. Maltā ir vislielākā Seveso uzņēmumu koncentrācija LV 3 LV

4 34 uzņēmumi uz 1000 km 2, tai seko Beļģija, Nīderlande, Luksemburga un Vācija. 19 dalībvalstīs ir mazāk nekā trīs Seveso uzņēmumi uz 1000 km 2. Seveso uzņēmumu skaita izteiksmē uz vienu IKP vienību Igaunija un Latvija ir vadībā ar aptuveni trīs Seveso uzņēmumiem uz miljardu EUR IKP. Vācija ir 17. vietā. No 49 darbības veidiem, ko izmantoja, lai sagrupētu Seveso uzņēmumus kategorijās, septiņi darbības veidi tiek veikti 50 % uzņēmumu: degvielas glabāšana (tostarp apkure, mazumtirdzniecība u.c.), glabāšana un izplatīšana vairumā un mazumā (izņemot SNG), SNG glabāšana, vispārīga ķīmisko vielu ražošana, organisko ķīmisko pamatvielu ražošana, enerģijas ražošana, piegāde un sadale, SNG ražošana, iepildīšana tilpnēs un izplatīšana beztaras veidā Operatori [vadītāji] Galvenās prasības augstāka līmeņa uzņēmumu operatoriem [vadītājiem] attiecas uz drošības ziņojumu un iekšēju operatīvās rīcības plānu sagatavošanu. Dalībvalstu atbildēs ir norādīts, ka līdz gadam aptuveni 2 % operatoru [vadītāju] nebija iesnieguši kompetentajām iestādēm drošības ziņojumu. Šis rādītājs pēdējos gados ir diezgan stabils: 2 % un gadā, 1 % gadā. Rādītāji par iekšējiem operatīvās rīcības plāniem ir līdzīgi, jo kompetentās iestādes pierādījumu par tādu plānu esību ir ieguvušas galvenokārt no drošības ziņojumiem. Līdz gada beigām aptuveni 1 % (67) no augstāka līmeņa uzņēmumiem nebija iekšējā operatīvās rīcības plāna (salīdzinājumā ar 1 % gadā). Turklāt vairākas dalībvalstis (Bulgārija, Latvija un Ungārija) paziņoja, ka šī prasība saskaņā ar vietējo tiesisko regulējumu ir noteikta arī zemāka līmeņa uzņēmumu operatoriem [vadītājiem]. Tādējādi var secināt, ka kopumā ir augsts atbilstības līmenis prasībai par drošības ziņojumu sagatavošanu un iekšējo operatīvās rīcības plānu izstrādi. Tomēr nelielam skaitam dalībvalstu jāveic pasākumi, lai uzlabotu šīs prasības ievērošanu, tostarp Maltai un Portugālei, kur pēdējos trijos gados mazāk nekā 90 % augstāka līmeņa uzņēmumu ir iesnieguši drošības ziņojumus. 3. diagramma: Drošības ziņojumi, kas iesniegti 2005., un gadā. LV 4 LV

5 2.3. Kompetentās iestādes Seveso II direktīva nosaka kompetentajām iestādēm vairākus pienākumus, no kuriem svarīgākais ir pārbaudīt drošības ziņojumus un paziņot savus secinājumus operatoram [vadītājam], sagatavot ārējos operatīvās rīcības plānus, nodrošināt, lai sabiedrība, kas var tikt skarta, būtu informēta par drošības pasākumiem, veikt inspekcijas, apzināt uzņēmumu grupas, ko var skart iespējams domino efekts, kā arī ņemt vērā to, kā smagu nelaimes gadījumu briesmas var ietekmēt zemes lietošanas plānojumu. Dalībvalstis savās atbildēs ir sniegušas daudz specifiskas informācijas par konkrēto valsti. Šis kopsavilkums koncentrējas uz aspektiem, par kuriem ir iespējams veikt statistiski nozīmīgus izvērtējumus vai informāciju var salīdzināt, un tie ir: ārējās operatīvās rīcības plānošana, inspekcijas, sabiedrības informēšana un piespiedu līdzekļu izmantošana Ārējo operatīvās rīcības plānu izstrāde Minētajam nolūkam ieceltās iestādes izstrādā ārējos operatīvās rīcības plānus, iekļaujot tajos pasākumus, kas veicami ārpus uzņēmuma. Minētie plāni ir svarīgi nelaimes gadījumu ierobežošanai un kontrolēšanai, lai pēc iespējas mazinātu to sekas un kaitējumu cilvēkiem, videi un īpašumam. Sniegtie dati liecina, ka 90 % augstāka līmeņa uzņēmumu gadā bija īpaši ieceltu iestāžu izstrādāts ārējais operatīvās rīcības plāns, 6 % tāda plāna nebija, un 4 % bija atbrīvoti no šīs prasības saskaņā ar 11. panta 6. punktu. Līdz ar to vidēji 93 % no augstāka līmeņa uzņēmumiem bija izpildījuši minēto prasību līdz gada beigām. Tas ir vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējiem pārskata periodiem, kur skaitļi attiecīgi bija 91 % gadā un 68 % gadā. Situācijai tomēr vēl jāuzlabojas, jo īpaši Čehijā, Nīderlandē un Portugālē, kur ārējie operatīvās rīcības plāni bija sagatavoti mazāk nekā 80 % augstāka līmeņa uzņēmumu. 4. diagramma: Ārējie operatīvās rīcības plāni, kas sagatavoti 2005., un gadā LV 5 LV

6 Ārējo operatīvās rīcības plānu testi un pārskatīšana Operatīvās rīcības plāni ir jāpārskata un jātestē ne retāk kā reizi trijos gados. Lai gan precīzs statistisks izvērtējums nav iespējams, jo daži plāni šajā laikposmā, iespējams, ir testēti vairākkārt, bet citi nemaz, no dalībvalstu atbildēm izriet, ka gadā 27 ES valstīs ir testēti aptuveni 73 % no esošajiem ārējiem operatīvās rīcības plāniem. Tas ir par 13 % vairāk nekā paziņotie 60 % testēto plānu gadā un ievērojami vairāk nekā paziņotie 40 % testēto plānu gadā. Lai gan šis rādītājs ir uzlabojies, dalībvalstīs situācija ir ļoti atšķirīga (diapazonā no 100 % līdz tikai 14 % testētu operatīvās rīcības plānu). Uzlabojumi ir nepieciešami jo īpaši Beļģijā, Čehijā, Grieķijā, Itālijā, Portugālē un Zviedrijā, kur pēdējos trijos gados ir testēti mazāk nekā 50 % ārējo operatīvās rīcības plānu. 5. diagramma: Pēdējos trijos pārskata periodos testētie ārējie operatīvās rīcības plāni Diagrammas > 100 %, jo dažas dalībvalstis var būt interpretējušas jautājumu tādējādi, ka jānorāda uzņēmumu skaits, kuros operatīvās rīcības plāni tiek testēti katru gadu. LV 6 LV

7 Sabiedrības informēšana Informācija par drošības pasākumiem un nepieciešamo rīcību, ja iestājas nelaimes gadījums, bez speciāla pieprasījuma regulāri jādara zināma tām personām, kuras var skart smags nelaimes gadījums. Direktīva nenosaka, kurš ir par to atbildīgs. Maksimālais laikposms, kas var paiet no vienas sabiedrības informēšanas reizes līdz nākamajai, ir pieci gadi (par diviem gadiem vairāk nekā pārskata periods). Tāpēc aptaujas anketā bija vaicāts, par cik uzņēmumiem gadā informācija tika nodota atklātībai. Ne visu dalībvalstu atbildes attiecas uz šo laikposmu. Kopumā sabiedrība gadā tika informēta par 4171 uzņēmumu, kas ir aptuveni 87 % no Seveso augstāka līmeņa uzņēmumiem un ir vairāk nekā attiecīgi 80 % gadā un 72 % gadā. Tomēr vairākās dalībvalstīs, tostarp Grieķijā, Spānijā, Luksemburgā un Nīderlandē, informācija tika sniegta reti vai netika sniegta vispār. Turklāt skaitļos nav ziņu par sniegtās informācijas kvalitāti un efektivitāti. 6. diagramma: Uzņēmumi, par kuriem informāciju dara zināmu sabiedrībai. LV 7 LV

8 Vēl aptaujas anketā bija prasīts norādīt informāciju par to, kas ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu. Sniegtie dati norādīja, ka 10 dalībvalstīs atbildība jāuzņemas iestādēm, bet 14 dalībvalstīs operatoriem [vadītājiem], savukārt divās dalībvalstīs saskaņā ar ziņojumu atbildība dalīti uzticēta operatoriem [vadītājiem] un iestādēm. Parasti struktūras, kas atbild par sabiedrības informēšanu, uzņemas arī saistītās izmaksas. 7. diagramma: Struktūras, kas atbild par sabiedrības informēšanu (dalībvalstu skaits) Inspekcijas Vidēji inspekcijas tika veiktas 65 % augstāka līmeņa uzņēmumu un gadā un 66 % gadā. Šis rādītājs ir praktiski nemainīgs salīdzinājumā ar gadu, kad tas bija 66 %, vai ar gadu, kad tas bija 69 %. Inspekcijas zemāka līmeņa uzņēmumos tika LV 8 LV

9 veiktas retāk vidēji 42 % tādu uzņēmumu gadā, 41 % gadā un 43 % gadā. Tas atspoguļo faktu, ka pienākums veikt ikgada inspekcijas ir noteikts tikai augstāka līmeņa uzņēmumiem, ja vien kādam konkrētam uzņēmumam nav izstrādāta inspekciju programma, pamatojoties uz minētā uzņēmuma smagu nelaimes gadījumu briesmu sistemātisku novērtējumu. Dati par inspekcijām zemāka līmeņa uzņēmumos par iepriekšējiem pārskata periodiem nav pieejami. Gada dati neļauj izdarīt skaidrus secinājumus, jo inspekciju biežums ir saistīts ar inspekciju programmu, un tāpēc var nebūt vajadzības inspicēt katru gadu visus uzņēmumus. Tomēr, detalizēti izanalizējot dalībvalstu sniegto informāciju, ir apzināts, ka inspekciju skaits augstāka līmeņa uzņēmumos varētu būt jāpalielina vairākās dalībvalstīs, tostarp Grieķijā, Itālijā, Portugālē un Zviedrijā, kur pēdējā pārskata periodā ir inspicēti mazāk nekā 50 % augstāka līmeņa uzņēmumu. 8. diagramma: Uzņēmumu procentuālā daļa (%), kas inspicēti 2005., un gadā Piespiedu līdzekļu izmantošana Visas dalībvalstis ir paziņojušas par piespiedu līdzekļiem, ko var izmantot tiesību aktu prasību pārkāpumu gadījumā. Piespiedu līdzekļi tikuši izmantoti 5895 gadījumos. Visbiežāk izmantotais līdzeklis ir formāls paziņojums (uzlabojums, ievērošana, brīdinājums utt.), kam seko rakstiski rīkojumi un ievērošanas rīkojumi, kā arī administratīvie sodi. Izmantošanas aizliegumi ir bijuši reti (38 gadījumos), un nav ziņots ne par vienu uzsāktu kriminālprocesu. 1. tabula: Piespiedu līdzekļu izmantošana, par ko dalībvalstis ziņojušas, gadā Līdzekļu kategorija DV, kas ziņojušas par līdzekļiem šajā kategorijā Paziņoto gadījumu skaits g g. izmantošanas g. Periodā kopā Uzlabošanas paziņojums/ Ievērošanas paziņojums BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, UK LV 9 LV

10 Līdzekļu kategorija DV, kas ziņojušas par līdzekļiem šajā kategorijā Paziņoto gadījumu skaits g g. izmantošanas g. Periodā kopā Rakstiski rīkojumi/ Ievērošanas rīkojums Administratīvais sods Pārkāpuma procedūra (vispārīgā) BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FR, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK AT, BE, BG, CZ, DE, EE,ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK Mutvārdu brīdinājumi BE, CY, DK, RO, SI, UK Izmantošanas aizliegums Kriminālprocess (paredzēta apcietināšana) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK,ES, FI, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK BE, DE, EE, FR, IT, NL, PL, PT, UK NO EMARS DATUBĀZES IEGŪTĀ STATISTIKA PAR NELAIMES GADĪJUMIEM Smagu nelaimes gadījumu skaits ir galvenais rādītājs, izvērtējot direktīvas izpildi un tās mērķi nepieļaut nelaimes gadījumus. Dalībvalstīm obligāti jāziņo emars Smagu nelaimes gadījumu ziņošanas sistēmas datubāzē visi smagie nelaimes gadījumi, kas atbilst Seveso direktīvas VI pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem. Tās var ziņot arī par citiem notikumiem 11 (citiem smagiem nelaimes gadījumiem, kas neatbilst minētajiem kritērijiem vai uz ko neattiecas Seveso direktīva, piemēram, saistībā ar transportu), un potenciāliem nelaimes gadījumiem. Lai gan ir palielinājies uzņēmumu skaits, uz ko attiecas Seveso direktīva (par 3 % laikā no līdz gadam), gadā paziņoto smago nelaimes gadījumu skaits ir palicis relatīvi stabils vidēji 27 gadījumi gadā 12. Tā kā nelaimes gadījumi tiek paziņoti ar nokavēšanos galvenokārt tāpēc, ka paiet laiks tiesvedības procedūru pabeigšanai, kā arī tāpēc, ka vajadzīgs laiks emars datubāzē reģistrēto pārskatu sagatavošanai un apstiprināšanai, statistika par pēdējiem trijiem gadiem var vēl papildināties ar datiem. 9. diagramma: emars datubāzē norādītais smagu nelaimes gadījumu skaits Citi notikumi var būt smagi nelaimes gadījumi, kas neatbilst VI pielikumā uzskaitītajiem kritērijiem, vai nelaimes gadījumi, uz ko neattiecas Seveso direktīva, piemēram, ar transportu saistīti nelaimes gadījumi. Nav iespējams noteikt kopējo palielinājumu kopš gada, jo iepriekšējos pārskata periodos dati par zemāka līmeņa uzņēmumu skaitu netika ziņoti. Tomēr var atzīmēt, ka augstāka līmeņa uzņēmumu skaits kopš gada ir palielinājies par 25 %. LV 10 LV

11 Datubāzē ziņotie nelaimes gadījumi ir galvenokārt smagi nelaimes gadījumi Seveso izteiksmē. Par potenciāliem nelaimes gadījumiem un citiem notikumiem ir ziņots mazāk. Galvenie kritēriji, pēc kuriem tiek sagatavots ziņojums, ir šādi: iesaistīts vairāk nekā 5 % no vielu kritiskā daudzuma, ir ievainoti cilvēki vai nodarīts kaitējums īpašumam. Augstāka līmeņa uzņēmumi gadā datubāzē katru gadu ir ziņojuši par vairāk nelaimes gadījumu nekā zemāka līmeņa uzņēmumi (224 augstāka līmeņa uzņēmumi salīdzinot ar 43 zemāka līmeņa uzņēmumiem un 54 paziņotiem nelaimes gadījumiem, par kuriem nav precizēts, vai tie notikuši augstāka līmeņa vai zemāka līmeņa uzņēmumā), kas atspoguļo lielāku risku augstāka līmeņa uzņēmumos. Pēdējā desmitgadē paziņoto nāves gadījumu un ievainojumu skaita ziņā ir novērojama vispārēja samazināšanās tendence. Kopējais nāves gadījumu skaits ir samazinājies no 27 gadījumiem gadā līdz 9 gadījumiem gadā. Jo īpaši kopš gada ārpus uzņēmumiem nav bijis neviena nāves gadījuma. Kopējais ievainojumu skaits ir samazinājies no 126 gadījumiem gadā līdz 23 gadījumiem gadā. No emars datubāzē ziņotajām nelaimes gadījumos iesaistītajām bīstamajām parādībām toksisko vielu noplūde katru gadu šķiet visbiežākā, izņemot 2002., un gadu, kad biežāk notika eksplozijas un ugunsgrēki. Galvenās iesaistītās vielu kategorijas ir šādas: toksiskas: 91 smags nelaimes gadījums, ārkārtīgi viegli uzliesmojošas: 80 smagi nelaimes gadījumi, ļoti toksiskas: 53 smagi nelaimes gadījumi. Septiņi darbības veidi ir bijuši pamatā vairāk nekā 10 notikumiem gadā. Rēķinot pēc nelaimes gadījumu skaita vienā uzņēmumā, visbiežāk nelaimes gadījumi notiek kategorijās Metālu apstrāde, Petroķīmisko vielu/naftas pārstrādes rūpnīcas un Vispārīga ķīmisko vielu ražošana. 2. tabula: Darbības veidi, kas ir bijuši pamatā vairāk nekā 10 notikumiem gadā Informācija iegūta no emars un SPIRS datubāzēm. LV 11 LV

12 Seveso uzņēmumu skaits Ziņotie notikumi Darbības veids Kopska its % 14 Smagi nelaimes gadījumi Potenci āli nelaime s gadīju mi Citi notiku mi Notiku mi kopā % 15 Biežum s 16 Plastmasas un gumijas ražošana Pesticīdu, biocīdu, fungicīdu ražošana un glabāšana Glabāšana un izplatīšana vairumā un mazumā (izņemot SNG) 368 3, ,8 0, , ,6 1, , ,5 Metālu apstrāde 78 0, ,9 7 Petroķīmisko vielu/naftas pārstrādes rūpnīcas Vispārīga ķīmisko vielu ražošana (kas nav iekļauta iepriekš) 238 2, , ,4 4,5 Cita darbība 276 2, ,5 3,2 Par septiņiem nelaimes gadījumiem ir paziņots, ka tiem ir bijusi pārrobežu ietekme. Par vairāk nekā 90 % nelaimes gadījumu, kas paziņoti gadā, tika atzīmēts, ka no tiem ir gūta mācība. Tomēr daudzos gadījumos šī informācija ir bijusi ļoti sliktas kvalitātes. Šī ir joma, kurā Komisija nākamajos gados veicinās uzlabojumus. 4. SECINĀJUMI UN TURPMĀKĀ RĪCĪBA Iepriekš veiktā analīze apstiprina, ka direktīva darbojas labi un ka pēdējos divos pārskata periodos dalībvalstis ir būtiski uzlabojušas tās īstenošanu. Pēdējos desmit gados, lai gan Uzņēmumu skaits (par darbības veidu) pret Seveso uzņēmumu kopskaitu, kas paziņoti SPIRS datubāzē (paziņoti 9449 uzņēmumi). Procentuālā daļa, kas izsaka notikumu skaitu (par darbības veidu) pret notikumu kopskaitu, kas paziņoti gadā (356 notikumi). Biežums, izteikts notikumu procentuālās daļas izteiksmē (par darbības veidu) pret uzņēmumu procentuālo daļu (par to pašu darbības veidu). LV 12 LV

13 uzņēmumu skaits ir stipri palielinājies galvenokārt uz jauno ES dalībvalstu rēķina, smagu nelaimes gadījumu skaits ir palicis relatīvi stabils gadā paziņoti vidēji 27 smagi nelaimes gadījumi. Ievērojamais paziņoto nāves gadījumu un ievainojumu skaita samazinājums pēdējā desmitgadē rada optimismu par situācijas uzlabošanos. Seveso II direktīvas praktiskā īstenošana un piemērošana vairākumā jomu ir turpinājusi uzlaboties, un jo īpaši nozares operatori lielā mērā izpilda prasības attiecībā uz drošības ziņojumiem un iekšējiem operatīvās rīcības plāniem. Tomēr vairākās dalībvalstīs dažās jomās vēl ir jāpanāk uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz ārējo operatīvās rīcības plānu izstrādi un testēšanu un sabiedrības informēšanu. Turklāt salīdzinoši liels uzņēmumu skaits katrā konkrētā gadā paliek neinspicēts (aptuveni 34 % no augstāka līmeņa uzņēmumiem), kas prasa koriģējošu darbību. Secinājumus par iepriekšējo pārskata periodu 17 Komisija ir ņēmusi vērā, pārskatot Seveso II direktīvu, pēc kā tika pieņemta Seveso III Direktīva 2012/18/ES 18. Jaunā direktīva nostiprina sabiedrības tiesības būt pienācīgi informētai, attiecinot vairākus noteikumus arī uz zemāka līmeņa uzņēmumiem. Tajā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi, lai garantētu sabiedrības pienācīgu konsultēšanu par individuāliem projektiem, un ir ieviesti stingrāki inspekcijas noteikumi. Tāpēc tiek sagaidīts, ka Seveso III direktīvas prasību izpilde veicinās vajadzīgos uzlabojumus, kas norādīti šajā ziņojumā. Komisija cieši uzraudzīs minēto jautājumu attīstību un, attiecīgi izmantojot dažādas atbalsta darbības un piespiedu izpildi, turpinās palīdzēt dalībvalstīm pilnveidot savu izpildes līmeni Dokuments C(2010) 5422 galīgā redakcija. OV L 197, ,1. lpp. LV 13 LV

14 DV Augst āka līmeņa g. Augstāk a līmeņa g. Augstāk a līmeņa g. Drošības ziņojums vēl nav iesniegts g. Iekšējais operatīvās rīcības plāns vēl nav izstrādāts g. Ārējais operatīvās rīcības plāns vēl nav izstrādāts g. Ārējais operatīvās rīcības plāns vēl nav izstrādāts g. ĀORP testēti g. ĀORP testēti g. Informā sabiedr AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK ES 4,791 4,528 3, ,135 2,553 4,17 LV 14 LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

SANTE/11917/2016-EN Rev, 1

SANTE/11917/2016-EN Rev, 1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 20.12.2016. COM(2016) 808 final KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS Dalībvalstu pieredze darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU NOZARĒS Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējum

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU NOZARĒS Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējum www.euipo.europa.eu INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējums gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

The 2011/2012 Alert Mechanism Report: outline and issues for consideration

The 2011/2012 Alert Mechanism Report: outline and issues for consideration EIROPAS KOMISIJA Briselē, 13.11.2013. COM(2013) 790 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI Brīdinājuma mehānisma

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

european-semester_thematic-factsheet_research-innovation_lv.docx

european-semester_thematic-factsheet_research-innovation_lv.docx EIROPAS PUSGADA TEMATISKĀ FAKTU LAPA PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA 1. IEVADS Pētniecībai un inovācijai ir būtiska nozīme gudras un ilgtspējīgas izaugsmes izveidē un darbvietu radīšanā. Pētniecība rada jaunas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Evaluation of national drug strategies in Europe EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the Euro

Evaluation of national drug strategies in Europe EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the Euro Evaluation of national drug strategies in Europe EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway 1. īpašā tēma Eiropas valstu

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 9. aprīlis Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: Direktors

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 8.7.2016. COM(2016) 454 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI 2015. GADA ZIŅOJUMS PAR TO, KĀ TIEK ĪSTENOTA REGULA (EK) Nr. 300/2008 PAR KOPĪGIEM NOTEIKUMIEM

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BALTIJAS DISTRIBŪCIJAS CENTRS 2013.gada 14.novembris Reinis PLAKANIS Darba aizsardzības un kvalitātes vadītājs Safety Contact Drošības Kontakts > 2 Drošības kontakts sildītājus novietot vismaz 1m no viegli

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija PASĀKUMS PAR PERSONĪGO DROŠĪBU Rīga, 20.10.2016 TIESĪBAS PIENĀKUMI LIKUMS IZGLĪTĪBA MEDICĪNA DARBS DROŠĪBA SABIEDRISKAIS TRANSPOSRT LAULĪBA PILSONĪBA PENISJA PATERĒTĀJU TIESĪBAS VIDES AIZSARDZĪBA NODOKĻI

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk