A/s "

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "A/s ""

Transkripts

1 Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši MK noteikumu Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi un Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību" prasībām. Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Pielietotie grāmatvedības principi Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Aplēšu izmantošana Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: a) ieņēmumi no īres to rašanās brīdī; b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām saņemšanas brīdī; c) ieņēmumi no tehniskās apkopes u.c. pakalpojumiem to rašanās brīdī. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Zemei nolietojums netiek rēķināts. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi, izmantojot finanšu grāmatvedības vajadzībām šādas vadības noteiktas likmes: 13

2 Likmju robežas finanšu vajadzībām (gados) Nemateriālie ieguldījumi: Licences, datorprogrammas 5-10 Pamatlīdzekļi: Ēkas un būves 5-83 Iekārtas un mašīnas 2-10 Transporta līdzekļi 2-10 Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 2-5 Citi pamatlīdzekļi 3-10 Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā euro (). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā ECB) publicētiem euro atsauces kursiem, bet tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē euro atsauces kursu, valūtas kurss nosakāms saskaņā ar citu normatīvajos aktos noteikto avotu (piem., Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret euro). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro pēc ECB publicētiem euro atsauces kursiem pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.. BYR PLN Nauda un tās ekvivalenti Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. Debitoru parādi Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Finanšu līzings Aktīvu noma, saskaņā ar kuru sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi, tiek klasificēts kā finanšu līzings. Finanšu līzings tiek kapitalizēts līzinga uzsākšanas datumā zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Nomas procentu maksājumi tiek ietverti perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz nomas saistību atlikumu. 14

3 Krājumu novērtēšana Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO (pirmais iekšā-pirmais ārā) metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes (vai ražošanas) pašizmaksā vai zemākajā tirgus cenā, ja tā zemāka par pašizmaksu. Novecojuši, lēna apgrozījuma vai bojāti krājumi novērtēti atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Neto pārdošanas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi. Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli prasības, un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības galvenokārt radušās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, no uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu atšķirības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu. Posteņu pārklasifikācija gadā netika veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinot ar rādītājiem par.gadu. 15

4 2 Neto apgrozījums Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem 2015 Latvija Ārvalstis Kopā Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem 2015 Ienākumi no pasažieru pārvadāšanas ar 12% un 21% PVN likmēm, t.sk vietējās nozīmes maršrutos starppilsētu nozīmes maršrutos pēc pieteikumiem LR teritorijā Ienākumi no pasažieru pārvadāšanas ar 0% PVN likmēm, t.sk starptautiskos maršrutos pēc pieteikumiem ārpus LR teritorijas Ienākumi saņemti no autoostu pakalpojumiem Ienākumi saņemti no pamatlīdzekļu iznomāšanas Pārējo darbību ienākumi, t.sk ieņēmumi no ceļojumu biroja 0 85 ieņēmumi no servisa pakalpojumiem ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas (t.sk. uzturēšanas izmaksu kompensēšana) ieņēmumi par apbraucamo ceļu ieņēmumi no bagāžas ieņēmumi no stāvvietām ieņēmumi no tehniskās palīdzības ieņēmumi no auto mazgāšanas pakalpojumiem ieņēmumi no metāllūžņu nodošanas citi ieņēmumi Kopā Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2015 Materiālu izmaksas Personāla izmaksas, t.sk.: strādnieku darba algas strādnieku veselības apdrošināšana valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nemateriālo ieguldījumu nolietojums Pamatlīdzekļu nolietojums Citas ražošanas izmaksas Citas ražošanas izmaksas t.sk : uzturēšanas izmaksas valsts nodeva par darbiniekiem zemes noma telpu noma nomāto telpu uztur. izmaksu segšana citas izmaksas (t.i. autobusu TA, transporta nodeva, apdrošināšana, apgr. līdz. norakstīšana, transporta kontrolieru pakalpojumi, sakaru pakalpojumi u.c.) Kopā

5 4 Administrācijas izmaksas 2015 Personāla izmaksas, t.sk.: darba algas veselības apdrošināšana valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nemateriālo ieguldījumu nolietojums Pamatlīdzekļu nolietojums Kantora izmaksas Telpu un teritorijas uzturēšanas izmaksas Biedru nauda Gada pārskata audits ISO standarta ieviešanas izdevumi Konsultācijas pakalpojumu izmaksas Sakaru un datoru pakalpojumi Bankas pakalpojumi Komandējumu, viesnīcas izdevumi Darbinieku apmācības izmaksas, semināri Izmaksas administrācijas transportam Dāvanas un reprezentācijas izdevumi Telpu noma Izmaksu kompensācija Pārējie izdevumi Kopā Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 2015 Finanšu dotācijas Apdrošināšanas zaudējumu atlīdzība GMD palīgstrādnieki jaunieši доплата Pamatlīdzekļu izveidošana ar saviem spēkiem Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi SOR C9,5 autobusu pārdošanas vērtība Pārdodamo SOR C9,5 autobusu atlikušas vērtības norakstīšana Nodokļu atmaksa Šaubīgo debitoru rezerves samazināšana Sociālā nodokļa parāds Kopā Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 2015 Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām Apmaksātie sodi Finanšu un materiālais pabalsts Šaubīgo debitoru uzkrājumu palielinājums Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Nemateriālo ieguldījumu atlikušas vērtības norakstīšana pēc reorganizācijas Pamatlīdzekļu atlikušas vērtības norakstīšana pēc reorganizācijas Nepabeigtās celtniecības atlikušas vērtības norakstīšana pēc reorganizācijas Mazvērtīgā inventāra atlikušas vērtības norakstīšana pēc reorganizācijas Kopā

6 7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 2015 Procentu ieņēmumi par naudas līdzekļu atlikumiem bankas kontos 1 89 Kopā Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2015 Procentu maksājumi par aizņēmumiem Kopā Parēji nodokļi 2015 Nekustamā īpašuma nodoklis Kopā Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats Citi nemateriālie Avansa Licences ieguldījumi maksājumi Kopā Iegādāts Izslēgts Aprēķināts nolietojums Izslēgts nolietojums Bilances vērtība Bilances vērtība

7 Pamatlīdzekļu kustības pārskats Zemes gabali, ēkas un būves* Iekārtas Auto - transports Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi Sākotnējā vērtība Iegādāts Izslēgts Nolietojums Aprēķināts nolietojums Izslēgts nolietojums Kopā Bilances vērtība Bilances vērtība Nekustamā īpašuma bilances vērtība , t.sk.: Zemes bilances vērtība 366 ; Meža bilances vērtība ; Ēku bilances vērtība Pamatlīdzekļu iegādes vērtība, kas tiek izmantoti un tiks izmantoti turpmāk saimnieciskajā darbībā un pilnībā uz. ir nolietojušies (atlikusi vērtība = 0): Ēkas Iekārtas Autotransports Pārējie pamatlīdzekļi Informācija par apgrūtinātajiem pamatlīdzekļiem ( skat. 18. piezīmi): 2 autobusi SetraS415 UL ar iegādes vērtību un bilances vērtību ; 1 autobuss Neoplan ar iegādes vērtību un bilances vērtību ; 3 autobusi SOR C 9.5 ar iegādes vērtību un bilances vērtību ; 3 autobusi SOR C 9.5 ar iegādes vērtību un bilances vērtību ; 3 autobusi MAN ar iegādes vērtību un bilances vērtību

8 Īpašuma adrese Kadastra numurs zemei Kadastrālā vērtība zemei Kadastra numurs ēkām Kadastrālā vērtība ēkām Sporta ielā 4, Ilūkstē Autostacija Ūpes ielā 9A, Ilūkstē Saimniecības ēka Darbnīca ielā 6, Dagdā Daudzfunkcionālā ēka Noliktava Alejas ielā 3, Dagdā, Remonta iecirkņa angārs Alejas ielā 3, Dagdā, Remonta iecirkņa garāža Rīgas ielā 55, Krāslavā, autostacija "Viktorija", Skrudalienas pagasts Kopā: Krājumi Materiāli Braukšanas biļetes Degviela un smērvielas Rezerves daļas un agregāti Mazvērtīgais inventārs Bilances vērtība Pircēju un pasūtītāju parādi Pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par autotransporta un remonta darbu pakalpojumiem, Autoostas pakalpojumiem u.c. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Bilances vērtība Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem pārskata gadā ir mainījušies sekojoši: Uzkrājumi šaubīgiem parādiem.gada 31.decembrī Samazinājums pārskatā gadā -566 Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2015.gada 31.decembrī

9 Sadalījums pa valūtām: Valūta Valūta Kopā: Citi debitori Nodokļu pārmaksa (PVN) Pārējie debitori Kopā Nākamo periodu izmaksas Abonēšana Apdrošināšana Licence pārvadājumiem Transporta nodeva Tehniskā apskate Vīzas Internet vietne 8 8 Riepas (izlietojums pēc nobraukuma) Kopā Nauda Valūta Valūta Naudas līdzekļi kasē Naudas līdzekļi bankā Naudas līdzekļi ceļā Kopā Pamatkapitāls Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda , sadalās daļās, vienas daļas vērtība 1. pilsētas domei pieder kapitāla daļas, balsstiesības ir daļām. 17 Uzkrājumi Uzkrājumi neizmantotiem Kopā atvaļinājumiem Palielinājums, t.sk Darba alga Sociālais nodoklis Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 21

10 Ilgtermiņa kreditori Informācija par aizņēmumiem Kredīta mērķis Kreditors, sākuma datums, līguma Nr. Sākuma summa Ilgums, beigu datums Atlikusī summa uz Ilgtermiņa sastāvā Tai skaitā Īstermiņa sastāvā g.izlaiduma autobusa Neoplan, VIN Nr. WAGP24ZZX g. izlaiduma autobuss MAN LIONS REGIO VIN Nr.WMAR12ZZ8GT g. izlaiduma autobuss MAN LIONS REGIO VIN Nr. WMAR12ZZ7GT g. izlaiduma autobuss MAN LIONS REGIO VIN Nr. WMAR12ZZ6GT g. izlaiduma autobuss SOR C 9.5 VIN Nr. TK9C9XXDLFLSL g. izlaiduma autobuss SOR C 9.5 VIN Nr. TK9C9XXDLFLSL g. izlaiduma autobuss SOR C 9.5 VIN Nr. TK9C9XXDLFLSL g. izlaiduma autobuss SOR C 9.5 VIN Nr. TK9C9XXDLFLSL g. izlaiduma autobuss SOR C 9.5 VIN Nr. TK9C9XXDLFLSL g. izlaiduma autobuss SOR C 9.5 VIN Nr. T TK9C9XXDLFLSL5926 Kopā Nr. Nr.DG12118 (1.3%likme+3mēn. Regibor) Nr. DG15001 (1.15%likme+3mēn Nr. DG15002 (1.15%likme+3mēn Nr. DG15070 (1.15%likme+3mēn Nr. DG15071 (1.15%likme+3mēn Nr. DG15072 (1.15%likme+3mēn Nr. DG15073 (1.15%likme+3mēn Nr. LK14058 (1.631%likme+3mēn Nr. LK14059 (1.631%likme+3mēn Nr. LK14060 (1.631%likme+3mēn Citi ilgtermiņa aizņēmumi Atmaksas termiņš Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no,

11 Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no Līgums Nr.LK Aizņēmums no Līgums Nr.LK Aizņēmums no Līgums Nr.LK Kopā citi ilgtermiņa aizņēmumi Līgums Nr.DG12118 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss Neoplan VIN nr. WAGP24ZZX ar bilances atlikusī vērtību ; 2. Līgums Nr.DG15001 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss MAN LIONS REGIO nr.wmar12zz8gt ar bilances atlikusī vērtību ; 3. Līgums Nr.DG15002 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss MAN LIONS REGIO nr.wmar12zz7gt ar bilances atlikusī vērtību ; 4. Līgums Nr.DG15070 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss MAN LIONS REGIO nr.wmar12zz6gt ar bilances atlikusī vērtību ; 5. Līgums Nr.DG15071 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SOR C 9.5 nr.tk9c9xxdlflsl5890 ar bilances atlikusī vērtību ; 6. Līgums Nr.DG15072 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SOR C 9.5 nr.tk9c9xxdlflsl5923 ar bilances atlikusī vērtību ; 7. Līgums Nr.DG15073 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SOR C 9.5 nr.tk9c9xxdlflsl5997 ar bilances atlikusī vērtību ; 8. Līgums Nr.LK14058 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SOR C 9.5 nr. TK9C9XXDLFLSL5924 ar bilances atlikusī vērtību ; 9. Līgums Nr.LK14059 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SOR C 9.5nr.TK9C9XXDLFLSL5925 ar bilances atlikusī vērtību ; 10. Līgums Nr.LK14060 Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SOR C 9.5 nr.tk9c9xxdlflsl5926 ar bilances atlikusī vērtību Līgums Nr. H Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SETRA S415UL nr.wkk ar bilances atlikusī vērtību ; 12. Līgums Nr. H Aizdevuma nodrošinājums ir autobuss SETRA S415UL nr.wkk ar bilances atlikusī vērtību Īstermiņa kreditori 19 Citi īstermiņa aizņēmumi 1. Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG Aizņēmums no, Līgums Nr.DG15073 Atmaksas termiņš

12 8. Aizņēmums no Līgums Nr.LK Aizņēmums no Līgums Nr.LK Aizņēmums no Līgums Nr.LK Aizņēmums no, Līgums Nr.H Aizņēmums no, Līgums Nr.H Kopā citi īstermiņa aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Sadalījums pa valūtām: Valūta Valūta Kopā: Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi Nodokļa veids Atlikums Aprēķināts gadā Samaksāts gadā Atlikums Pievienotās vērtības nodoklis Sociālās nodrošināšanas iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva Dabas resursu nodoklis limitā Kopā: t.sk.: Nodokļu pārmaksa Nodokļu parāds PVN nodokļa pārmaksa iekļauta postenī "Citi debitori". 22 Pārējie kreditori Sadalījums pa veidiem Darba alga Alimenti Arodbiedrības iemaksas Pārējie kreditori Kopā Uzkrātās saistības Gāze Sakaru pakalpojumi Komunālie maksājumi Revīzijas pakalpojumi Bankas procentu maksājumi Kopā

13 24 Atliktais nodoklis Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā Palielinājums/ samazinājums Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: Bruto atliktā nodokļa saistības: Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība Bruto atliktā nodokļa aktīvi: Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrātie nodokļu zaudējumi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Kopējā pagaidu atšķirība Atliktā nodokļa saistības/ (aktīvi), pielietojot sagaidāmo nodokļu likmi l5% Ievērojot piesardzības principu atliktā nodokļa aktīvi netiek atzīti finanšu pārskatā. 24 Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 2015 Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā Personāla izmaksas Izmaksu veids 2015 Atlīdzība par darbu Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas Kopā Vadības atalgojums Izmaksu veids 2015 Atlīdzība par darbu valdes loceklim alga veselības apdrošināšana VSAOI Atlīdzība par darbu citiem administrācijas darbiniekiem alga veselības apdrošināšana VSAOI Vadības atalgojums kopā

14 27 Ziņas par īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā Ziņas par īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā Sabiedrība nomā zemi: Nr Objekts 1 zemes gabals 2 zemes gabals Plat. Objekta adrese Maksa gadā Iznomātājs Pamatojums Īres mērķis m ielā 2,25% no VAS Valsts autoostas uzturēšanai 6, Dagda vērtības priv. nekustamie īpašumi zemesgabala nomas vajadz. uz līgums nr.d-8969-z PVN +NĪN 5480 Alejas ielā 3, Dagda 5% no kad. vērt. gadā Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze zemes gabala nomas līgums Nr.3 mehānisko darbnīcu uzturēšanai 3 zemes gabals 4037 Upes ielā 9A, Ilūkste 1,5% no vērtības priv. vajadz. uz PVN +NĪN Ilūkstes novada dome zemes nomas līgums Nr.804 par apbūves gabala izmatošanu mehānisko darbnīcu uzturēšanai 4 zemes gabals 4736 Sporta ielā 4, Ilūkste 1,5% no vērtības priv. vajadz. uz PVN +NĪN Ilūkstes novada dome zemes nomas līgums Nr.803 par apbūves gabala izmatošanu autoostas uzturēšanai Sabiedrība nomā telpas: Nr Objekts Plat. m2 Objekta adrese 1 tualešu telpas 37,2 Viestura ielā 10, Maksa gadā 62,46 Iznomātājs Pamatojums Īres mērķis SIA Apex Investments nomas līgums Nr /86 komercdarbības veikšanai 2 telpu noma (pārvalde) (no 445,25 m 2 Kārklu ielā 24, 33,22 AS nomas līgums Nr. 2-37/98 pamatdarbības nodrošināšanai 3 telpu noma (garāža) (no 471,2 m 2 Kārklu ielā 24, 12,57 AS nomas līgums Nr. 2-37/99 pamatdarbības nodrošināšanai 4 telpu noma (RMD) (no 1902,45 m 2 Kārklu ielā 24, 75,28 AS nomas līgums Nr. 2-37/100 pamatdarbības nodrošināšanai 5 telpu noma (noliktava)(no 300,05 m 2 Kārklu ielā 24, 7,96 AS nomas līgums Nr. 2-37/101 pamatdarbības nodrošināšanai 6 telpu noma (darbnīca) (no 158,7 m 2 Kārklu ielā 24, 5,95 AS nomas līgums Nr. 2-37/102 pamatdarbības nodrošināšanai 7 telpu noma (no 8 telpu noma (autoosta) (no 29,3 m 2 Kārklu ielā 24, 249,55 m 2 Viestura ielā 24, 10,39 87,34 AS AS nomas līgums Nr. 2-37/ nomas līgums Nr. 2-37/107 pamatdarbības nodrošināšanai pamatdarbības nodrošināšanai 26

15 Sabiedrība iznomā: Nr Objekts Platība Objekta adrese Maksa Nomnieks Pamatojums Nomas mērķis 1 zemes gabals (līdz 2.1 ha Kārklu ielā 24, 1% no kad. vērtības (gadā) SIA LP Grupa zemes nomas līgums Nr /31 uzņēmējdarb. vajadzībām 2 zemes gabals 8500 m 2 nov., Skrudalienas pag., Viktorija 3% no kad. vērtības (gadā) M.Lapkovskis, zemes apakšnomas līgums Nr /180 uzņēmējdarb. vajadzībām 3 tualešu telpas noma 37 m 2 Viestura ielā 10, 14,70 ar PVN () IK Alisa M nomas līgums Nr /217 komercdarbības veikšanai 4 telpas noma 49 m 2 Sporta ielā 4, Ilūkste 5 telpas noma 39 m 2 Sporta ielā 4, Ilūkste 6 telpu noma (AO) (līdz 185,22 m 2 Viestura iela 10, 69,58 ar PVN () + par apkuri-pēc faktiskiem izdevumiem 55,38 ar PVN ()+ par apkuri-pēc faktiskiem izdevumiem 64,93 IK Valessa IK Oksett AS nomas līgums Nr / nomas līgums Nr / nomas līgums Nr /50 komercdarbības veikšanai komercdarbības veikšanai 7 telpu noma (RMD) (līdz 3554,1 5 m 2 Kārklu ielā 24, 181,76 AS nomas līgums Nr /48 8 telpu noma (pārvalde) (līdz 275,95 m 2 Kārklu ielā 24, 20,59 AS nomas līgums Nr /47 9 telpu noma (līdz 10,5 m 2 Kārklu ielā 24, 41,16 bez PVN AS Nordeka nomas līgums Nr.16-08/ kafijas aparāts 1 m 2 Viestura iela 10,, (līdz Rīgas iela 55, Krāslava 17,64 bez PVN 17,64 bez PVN SIA Coffee Master nomas līgums Nr. U komercdarbības veikšanai 28. Notikumi pēc bilances datuma Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas. 29. Atlīdzība par 2015.gada finanšu pārskata revīziju Atlīdzība par 2015.gada finanšu pārskata revīziju SIA DOMA AUDITS noteikta 900 (bez PVN) apmērā. 30. Darījumi ar saistītajām personām Sabiedrībai pārskata gadā netika veikti darījumi ar saistītājām personām. 31. Ziņas par ārpusbilances saistībām. Sabiedrībai nav ārpusbilances aktīvu un saistību. 27

16 28

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Praktiskais darbs

Praktiskais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 6 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 7 Bilance 8 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 9 No vispārējiem ziedojumiem

Sīkāk

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī Biedrības ECR Baltic Gada pārskats 01.01.2015. 31.12.2015. Rīgā, 2016. gada 22. februārī Saturs Vispārīga informācija par biedrību... 3 Bilance (aktīvs)... 4 Bilance (pasīvs)... 5 Ieņēmumu un izdevumu

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk