PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr"

Transkripts

1 PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle, no vienas puses, un AS Protezēšanas un ortopēdijas centrs turpmāk tekstā - Piegādātājs, kuru uz Statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Jerkins, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses/ puse, pamatojoties uz iepirkuma ID Nr. VSIA NRC Vaivari 2014/02 TPC (turpmāk tekstā iepirkums ) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums : 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Piegādātājs atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), savam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam iepirkumam (Līguma pielikums Nr.2), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem apņemas veikt ādas stieņu ortožu (turpmāk tehniskie palīglīdzekļi) izgatavošanu, pielāgošanu, apmācīšanu lietošanā un izsniegšanu, turpmāk tekstā - Pakalpojumi Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par sniegtajiem Pakalpojumiem Līguma pielikumā Nr.2, kas ir Piegādātāja Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumam, noteiktās cenas saskaņā ar Līguma noteikumiem. 2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 2.1. Piegādātājs apņemas: sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; sniegt Pakalpojumus personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt valsts apmaksātus Pakalpojumus un, kuras Pasūtītājs ir nosūtījis pie Piegādātāja, turpmāk tekstā Personas ; nodrošināt iespēju Personām saņemt tehnisko palīglīdzekli ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Līguma punktā minētās nosūtīšanas dienas pie Piegādātāja; nodrošināt Pakalpojumu sniegšanas un Personas novērtēšanas dokumentēšanu papīra formātā un ievērot normatīvajos aktos noteikto šāda veida dokumentu uzglabāšanas prasības; slēgt ar Personām līgumus par Pakalpojumu sniegšanu, kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga; ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu un aprites kārtību; nodrošināt, ka Piegādātājs visā Līguma darbības laikā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskās ortopēdijas iestādes prasībām; nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu, apmācīšanu lietošanā un izsniegšanu Rīgā un vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos šādās vietās: Rīgā, Pērnavas ielā 62; Liepājā, E.Veidenbauma ielā 3; Madonā, Rūpniecības ielā nodrošināt Pakalpojumu sniegšanā tikai tādu medicīnisko tehnoloģiju un ierīču izmantošanu un, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanu ir novērtējusi un apstiprinājusi atbildīgā valsts institūcija; nodrošināt atbilstošu personālu un medicīnisko lietvedība, kas atbilst LR

2 Ārstniecības likumam, Pacientu tiesību likumam un citiem LR normatīvajiem aktiem nodrošināt normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās dokumentācijas un informācijas izmantošanu un uzglabāšanu; iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildes kontrolei un pārbaudēm nepieciešamo informāciju, Līgumā neminētu informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā paskaidrojumus un dokumentu kopijas pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas nosūtīti Piegādātājam pa pastu vai izmantojot elektronisko pastu vai faksu. Pasūtītājs minētajā pieprasījumā norāda informācijas veidu, formātu un termiņu; nodrošināt Pasūtītājam iespēju iepazīties ar dokumentiem un to projektiem (arī elektroniskā formātā), finanšu līdzekļiem, telpām, iekārtām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz Līguma izpildi, kā arī ar Pakalpojumu sniegšanas darba procesu, kvalitāti un tā rezultātiem; veikt Pasūtītāja Pārbaudes ziņojumā norādītās darbības sniegto Pakalpojumu atbilstības Līguma un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nodrošināšanai; (desmit) darba dienu laikā no Līguma stāšanās spēkā rakstveidā paziņot Pasūtītājām par Piegādātāja personām, kuras būs pilnvarotas parakstīt ar Personām pēc pasūtītāja noteikta parauga sagatavotus līgumus par Pakalpojumu sniegšanu; (desmit) darba dienu laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par Piegādātāja juridiskā statusa, rekvizītu juridiskās adreses, atrašanās vietas, amatpersonu, personu, kuras nodrošina Pakalpojumu sniegšanu, vai norēķinu rekvizītu maiņu; Piegādātāja telpās publiski pieejamā vietā izvietot sekojošu korektu un pilnīgu informāciju: Piegādātāja darba laiku; Piegādātāja sniegto Pakalpojumu sarakstu, normatīvajos aktos noteikto vienreizējās iemaksas apmēru, no vienreizējās iemaksas atbrīvoto Personu kategorijas, Pasūtītāja rekvizītus, kas nepieciešami vienreizējās iemaksas veikšanai; Pasūtītāja sagatavoto informāciju, ja šāda nepieciešamība radusies ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā informēt Pasūtītāju par neiespējamību sniegt Pakalpojumus vai to apjomu, izņemot gadījumus nepārvaramas varas apstākļos; informēt Personu par vienreizējās iemaksas apmēru un izsniegt Personai veidlapu ar Pasūtītāja rekvizītiem vienreizējās iemaksas veikšanai: valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, reģ. Nr , LB Valsts kase, kods: TRELLV22, Konts: LV30 TREL , ievērojot šādus nosacījumus: Piegādātājs pārliecinās, vai Persona nepieder iedzīvotāju kategorijai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvota no vienreizējās iemaksas; ja Persona pieder iedzīvotāju kategorijai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvota no vienreizējās iemaksas, Piegādātājs Personas dokumentācijai pievieno attiecīgās izziņas kopiju lietot Pasūtītāja datu bāzi Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu datu bāze, turpmāk tekstā Datu bāze, saskaņā ar vienošanos par datu bāzes

3 Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu datu bāze lietošanu (Līguma pielikums Nr.3); izmantot Datu bāzē reģistrēto informāciju tikai Pakalpojumu nodrošināšanai; nodrošināt Personu, kurām sniegti Pakalpojumi, uzskaiti un datu ievadi Datu bāzē; pēc Personas pieprasījuma izskaidrot Personai, par kādiem Pakalpojumiem un uz kāda pamata tiek iekasēta vienreizēja iemaksa; nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu un Līguma ietvaros iesniegto pārskatu datu atbilstību grāmatvedības uzskaites rādītājiem; nodrošināt Personai iespēju atteikties no Pakalpojumiem; nodrošināt konfidencialitāti informācijai par Personu Līguma darbības laikā un pēc Līguma darbības laika, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus vai ja, Persona rakstveidā atļāvusi izpaust informāciju par sevi; nodrošināt, ka Pakalpojumus sniedz tikai tās personas, kurām, ir tiesības nodarboties ar ārstniecību LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt Pakalpojumus labā tehniskā kvalitātē un 5 (piecu) darba dienu laikā bez maksas novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies Pakalpojumu nodošanas pieņemšanas laikā, kā arī tās ekspluatācijā garantijas laikā; nodrošināt Personas ar atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem; sniedzot Personām Pakalpojumus, ievērot normatīvo aktu prasības un vispārpieņemtās uzvedības normas Pasūtītājs apņemas: Līgumā noteiktajā termiņā veikt samaksu Pasūtītājam par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā sniegtiem Pakalpojumiem; sniegt Piegādātājam pēc pieprasījuma konsultācijas par normatīvajos aktos noteikto Pakalpojumu sniegšanas kārtību un par Personu tiesībām saņemt Pakalpojumus; piešķirt Piegādātājam Datu bāzes lietošanas tiesības saskaņā ar vienošanos par datu bāzes Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu datu bāze lietošanu (Līguma pielikums Nr.3) Piegādātājam ir tiesības vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par Pakalpojumu sniegšanas apturēšanu vai Līguma izbeigšanu, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ nepilda Līguma noteiktos pienākumus ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienas Piegādātājam nav tiesību pieprasīt no Personām papildus samaksu par Pakalpojumiem, kas sniegti Līguma ietvaros Pasūtītājam ir tiesības: veikt Līguma izpildes kontroli un pārbaudes, turpmāk tekstā Pārbaudes, par sniegto Pakalpojumu atbilstību Līguma un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, noteikt Piegādātajam veicamās darbības pārkāpumu novēršanai; pieprasīt un saņemt no Piegādātāja Līguma izpildes kontrolei un Pārbaudēm nepieciešamo informāciju, tai skaitā paskaidrojumus un dokumentu kopijas; iepazīties ar Piegādātāja dokumentiem un to projektiem, finanšu līdzekļiem, telpām, iekārtām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz Līguma izpildi. 3. LĪGUMCENA, DOKUMENTU APRITES UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4 3.1. Plānotā līgumcena Pakalpojumu apmaksai ir EUR 41955,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN, turpmāk tekstā Līgumcena. Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumcenu mainīt pamatojoties uz iepirkuma nolikuma noteikumiem atkarībā no Pasūtītājam pieejamā valsts budžeta līdzekļu apjoma vai apkalpojamo Personu izvēlētā pakalpojumu sniedzēja Piegādātājs par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 10.(desmitajam) datumam, bet par decembra mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem līdz 15.(piecpadsmitajam) decembrim, iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus: ikmēneša atskaiti (izdrukāta no Pasūtītāja datu bāzes), norādot tajā datus saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2, kas ir Piegādātāja Tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkumam līgumu, kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga un noslēgti starp Piegādātāju un Personām par Pakalpojumu sniegšanu, oriģinālus; Piegādātāja un Personas parakstītus izsniegto tehnisko palīglīdzekļu nodošanas pieņemšanas aktus, kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga, oriģinālus; zvērināta notāra (vai bāriņtiesas) apliecinātas pilnvaras vai tiesību apliecinošo dokumentu (dzimšanas apliecību vai tiesas spriedumu par aizbildniecību) kopijas, ja tehnisko palīglīdzekli saņem pilnvarotās personas vai likumiskie pārstāvji; dokumentu, kas apliecina Personu tiesības tikt atbrīvotām no vienreizējās iemaksas veikšanas, kopijas; Piegādātāja sagatavotu un parakstītu aktu par pielāgotajiem un izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (Līguma pielikums Nr.4); atskaiti, kas sagatavota saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.5, par Personām, kuras Pasūtītājs ir nosūtījis Piegādātajiem, bet Piegādātājs attiecīgajā mēnesī nav apkalpojis, norādot iemeslu un veiktās darbības Personu apzināšanai; no Personām saņemtos dokumentus, kas apliecina vienreizējās iemaksas veikšanu. Dokumentos jābūt norādītam Personas vārdam, uzvārdam un personas kodam Pasūtītājs pārbauda Līguma 3.2.apakšpunktā paredzēto dokumentu atbilstību Līguma prasībām Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 3.2.apakšpunktā paredzētie dokumenti nav atbilstoši Līguma prasībām, vai nav iesniegti visi Līguma 3.2.apakšpunktā norādītie dokumenti, Pasūtītājs ne vēlā kā 5 (piecu) darba dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas, par to informē Piegādātāju, izmantojot elektronisko pastu, neatbilstības novēršanai. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs nodod dokumentus atpakaļ Piegādātājam. Piegādātājam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma 3.2.apakšpunktā paredzētos dokumentus atkārtoti, iepriekš novēršot Pasūtītāja norādīto neatbilstību Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu tikai par tiem Personām izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, par kuru izsniegšanu ir abu Pušu sagatavots un parakstīts akts saskaņā ar Līguma pielikumu Nr Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja rēķinu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas brīža Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic Latvijas latos ar pārskaitījumu uz Piegādātāja kredītiestādes norēķinu kontu, kurš norādīts Līgumā un Piegādātāja

5 izsniegtajā rēķinā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt Piegādātāja veiktos Pakalpojumus: ja netiek iesniegts kāds no Līguma 3.2. vai 3.4.apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem; ja Piegādātāja iesniegtie Līguma 3.2. vai 3.4.apakšpunktā noteiktie dokumenti ir nepilnīgi vai nesalasāmi Ja Piegādātājs ir sniedzis nekvalitatīvu pakalpojumu. 4. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS 4.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses vai tā darbinieku, kā arī šīs puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības, rezultātā Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam vai Personām Piegādātāja personāla nepietiekamās kvalifikācijas dēļ Ja Piegādātājs Līguma vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesniedz Pakalpojumus vai normatīvajos aktos, vai Līgumā noteikto informāciju, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, kā arī atlīdzina visus Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Šajā apakšpunktā noteiktais līgumsods netiek piemērots, ja Pakalpojumu sniegšanas nokavējums radies Personas vainas dēļ Par gadījumu, kad Pakalpojumi ir uzrādīti Līguma 3.2.apakšpunktā paredzētajā dokumentācijā, bet faktiski nav sniegti vai ir sniegti citi minētajai dokumentācijai neatbilstoši Pakalpojumi, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu sniegtā Pakalpojuma cenas divkāršā apmērā un Līgums ar Piegādātāju tiek izbeigts Pasūtītāja piemērotais līgumsods tiek uzrādīts aktā un ieturēts no Piegādātājam maksājamās iepriekšējā perioda izpildes summas vai uzrādīts Piegādātājam izsniegtajā rēķinā Par maksājuma termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, ja kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ. Minētais līgumsods nevar tikt piemērots gadījumā, ja Pasūtītājs nav saņēmis noteiktā termiņā un apjomā valsts budžeta līdzekļus. Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi brīdināt Piegādātāju par šādu budžeta līdzekļu nesaņemšanu Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 5. KONTROLE UN STRĪDU IZSKATĪŠANA 5.1. Pasūtītāja kontroles rezultāti tiek apkopoti Pārbaudes ziņojumā, kura izrakstu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā nesniedz Pasūtītājam rakstveida iebildumus par pārbaudes ziņojuma saturu, pārbaudes ziņojums tiek uzskatīts par akceptētu un Piegādātājam saistošu Līdzēji apņemas ar Līguma izpildi saistītos strīdus risināt sarunu ceļā. Strīdus, kuros nav panākta vienošanās, Puses risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, APTURĒŠANA, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu līdz 2016.gada 10.februārim. Līgums ir spēkā līdz uzsākto, bet neizpildīto saistību pilnīgai

6 izpildei Līgumu var papildināt, apturēt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kad abas Puses tos ir parakstījušas Pasūtītājs vienpusēji Līguma darbību var apturēt 2 (divas) nedēļas iepriekš brīdinot Piegādātāju: Pamatojoties uz Personu atkārtoti saņemtām sūdzībām par Līguma 2.1. punktā noteikto prasību neievērošanu; Pamatojoties uz Pārbaudes laikā konstatētajiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem; Pasūtītājs Līguma darbību aptur uz laiku līdz konstatētie trūkumi tiek novērsti, ko apliecina Pasūtītāja Pārbaude vai Piegādātājā iesniegts apliecinājums par konstatēto trūkumu novēršanu; 6.4. Līgumu pirms termiņa var izbeigt: Pasūtītājs vienpusēji, 2 (divas) nedēļas iepriekš brīdinot Piegādātāju, gadījumos, ja: Piegādātājs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus vai neizpilda tos pilnīgi vai Līgumā noteiktajā termiņā, vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, un 20 (divdesmit) dienu laikā pēc atkārtota aizrādījuma saņemšanas nav novērsis Pasūtītāja norādītos pārkāpumus; pret Piegādātāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierosināts maksātnespējas process, vai arī Piegādātājs ir atzīts par maksātnespējīgu; Pasūtītājs vienpusēji, ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot Piegādātāju; Piegādātājs vienpusēji, ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš brīdinot Pasūtītāju. 7. NEPĀRVARAMA VARA 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un skar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, stāšanās spēkā Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, tiklīdz tas iespējams, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. 8. CITI NOTEIKUMI 8.1. Visa Līgumā noteiktā un ar Līgumu saistītā rakstveidā nododamā korespondence un paziņojumi starp Pusēm tiek nosūtīti elektroniski uz e-pasta adresi: Dokumentu oriģināli tiek nosūtīti pa pastu, izņemot gadījumu, kad Līgumā ir norādīts citādi, uz attiecīgās puses adresi, kura norādīta Līgumā vai piegādāti personīgi attiecīgajai pusei. Ja tie tiek nosūtīti pa pastu šajā punktā noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka adresāts tos ir saņēmis 5.(piektajā) dienā pēc to nodošanas pastā Jebkāda ar Līgumu saistītā un jebkurā formā pieejamā informācija vai citāda veida dati un Piegādātāja, saskaņā ar Līgumu sagatavotās materiālās vērtības, pieder

7 Pasūtītājam un ir tā īpašums. Piegādātājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus Līgumā izveidotais sadalījums pa sadaļām ar tā piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu Visi Līguma pielikumi un papildus vienošanās pie Līguma ir neatņemamas tā sastāvdaļas Līgums sagatavots latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām un tam noslēgšanas brīdī ir 5 (pieci) pielikumi. Līgums sagatavots divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Piegādātāja, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

8 Pielikums Nr.1 pie 2014.gada 11.februāra Vienošanās par datu bāzes Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu uzskaites datu bāze lietošanu APLIECINĀJUMS Es, AS Protezēšanas un ortopēdijas centrs (pilns uzņēmuma nosaukums) Valdes priekšsēdētājs (amats) Andris Jerkins, p.k (vārds, uzvārds un personas kods) apņemos saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu: 1. saglabāt un nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus; 2. pēc dienesta (darba) tiesisko attiecību izbeigšanas nelikumīgi neizpaust iegūtos fizisko personu datus. Esmu brīdināts(a), ka par nelikumīgu fizisko personu datu izpaušanu, nozaudēšanu un citiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumu pārkāpumiem varu tikt saukts(a) pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. (datums) (paraksts un paraksta atšifrējums)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Pielikums Nr gada 11.februārī Pakalpojumu līgumam Nr.2014/02 TPC Vienošanās par datu bāzes Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu uzskaites datu bāze lietošanu Jūrmalā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, turpmāk tekstā - Datu bāzes īpašnieks, kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle, no vienas puses, un AS Protezēšanas un ortopēdijas centrs turpmāk tekstā - Piegādātājs, kuru uz Statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Jerkins no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti - Puses/ puse, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās : 1. Vienošanās priekšmets Datu bāzes īpašnieks pēc Datu bāzes lietotāja pieprasījuma piešķir Datu bāzes lietotājam Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu uzskaites datu bāzes, turpmāk tekstā Datu bāze, lietošanas tiesības. 2. Pušu pienākumi un tiesības 2.1. Datu bāzes īpašnieks apņemas: piešķirt Datu bāzes lietotājam Datu bāzes lietošanas tiesības tādā apjomā, lai Datu bāzes lietotājs varētu nodrošināt starp Pusēm 2014.gada 11.februārī noslēgtā līguma Nr.2014/02 TPC, turpmāk tekstā Iepirkuma līgums, saistību izpildi; pēc Datu bāzes lietotāja rakstiska pieprasījuma, kas nosūtīts uz Datu bāzes īpašnieka norādīto adresi Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002, 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas, piešķirt Datu bāzes lietotāja darbiniekiem Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus; Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus Datu bāzes lietotājs saņem pats personīgi vai tā pilnvarotā persona, ierodoties Datu bāzes īpašnieka norādītājā adresē Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002 un iesniedzot Vienošanās apakšpunktā minēto Apliecinājumu iepazīstināt Datu bāzes lietotāja darbiniekus, kuriem piešķirti Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizīti, ar Datu bāzes lietošanas noteikumiem un Datu bāzes īpašnieka iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fizisko personu datu aizsardzību Datu bāzes lietotājs apņemas: iesniegt Datu bāzes īpašniekam to Datu bāzes lietotāja darbinieku, kuri realizēs Iepirkuma līguma pildīšanu, identifikācijas rekvizītu rakstisku pieprasījumu, nosūtot to uz Datu bāzes īpašnieka adresi Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un IP adresi, kā arī nekavējoties informēt Datu bāzes īpašnieku par izmaiņām šajā pieprasījumā norādītajos datos; trīs darba dienu laikā ziņot, nosūtot informāciju uz Datu bāzes īpašnieka norādīto adresi Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002, par tiem Datu bāzes lietotāja darbiniekiem, kuri pārtraukuši darba attiecības ar Datu bāzes

19 lietotāju vai kuriem amata pienākumi vairs nedod tiesības lietot Datu bāzi, norādot minēto darbinieku vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu; nodrošināt no savas puses, ka Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus izmanto tikai konkrētais lietotājs fiziska persona, kurai tie piešķirti; nodrošināt Vienošanās noteikumu ievērošanu no savu darbinieku puses, kuriem piešķirti Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizīti; lietot Datu bāzi tikai un vienīgi, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma saistību izpildi; ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un nodrošināt no savu darbinieku puses, kuriem plānots piešķirt Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus, Apliecinājuma, kas pievienots Vienošanās pielikumā Nr.1, parakstīšanu un iesniegšanu Datu bāzes īpašniekam 10 (desmit) dienu laikā no Apliecinājuma parakstīšanas brīža; neveikt nelegālu datu vai sistēmas vai tās daļu kopēšanu, kā arī no Datu bāzes iegūtās informācijas satura pārveidošanu, publicēšanu, pārvadīšanu, nodošanu vai pārdošanu, reproducēšanu, atvasinātu darbu vai datu bāžu veidošanu vai izplatīšanu; neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Datu bāzes drošības sistēmas neievērošanu vai bojāšanu, kā arī neizmantot iegūto Datu bāzes informāciju savu datu apstrādes sistēmu izveidēm, vai komerciālā rakstura darbībām; neizplatīt iegūto Datu bāzes informāciju, nenodot to trešajām personām un neveikt nesankcionētas izmaiņas Datu bāzē; konstatējot problēmas Datu bāzes darbībā, nekavējoties par to ziņot Datu bāzes īpašniekam pa tālruni: , vai elektronisko pastu: 2.3. Datu bāzes īpašniekam ir tiesības anulēt Datu bāzes lietotāja darbiniekiem Datu bāzes lietošanas identifikācijas rekvizītus, ja tiek konstatēti Vienošanās noteikumu pārkāpumi Datu bāzes īpašnieks anulē to Datu bāzes lietotāja darbinieku Datu bāzes lietošanas rekvizītus, par kuriem saņemtas ziņas saskaņā ar Vienošanās punktu; 2.5. Datu bāzes lietotājam ir tiesības Vienošanās noteiktajā kārtībā saņemt un lietot Datu bāzes lietošanas tiesības. 3. Pušu atbildība Par Vienošanās noteikumu nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 4. Vienošanās darbības laiks un izbeigšana 4.1. Vienošanās stājās spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2016.gada 10.februārim vai līdz Iepirkuma līguma saistību pilnīgai izpildei Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa šādos gadījumos: Pusēm rakstveidā vienojoties; ja tiek izbeigts Iepirkuma līgums. 5. Strīdu izskatīšanas kārtība

20 Visus strīdus un domstarpības Vienošanās izpildes sakarā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, Puses risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 6. Pārējie noteikumi 6.1. Vienošanās izmaiņas, papildinājumi vai pielikumi stājas spēkā, kad tie ir noformēti rakstveidā, par tādiem nosaukti, un tos Puses ir parakstījušas Visi paziņojumi un saskaņojumi Vienošanās izpildes sakarā nosūtāmi uz norādītajām Pušu adresēm vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresēm un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai elektroniski uz Atbildīgās personas elektroniskā pasta adresi ar nosūtīšanas apstiprinājumu, vai 5 (piecas) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, katra puse apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot otrai pusei par izmaiņām Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, un tai parakstīšanas brīdī ir viens pielikums uz 1 (vienas) lapas Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viena glabājas pie Datu bāzes īpašnieka, bet otra - pie Datu bāzes lietotāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 7. Pušu pārstāvji: Datu bāzes īpašnieks: Datu bāzes lietotājs:

21 Rīgā Pielikums Nr gada 11.februārī Pakalpojumu līgumam Nr.2014/02 TPC AKTS Nr. par izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem 20.gada. AS Protezēšanas un ortopēdijas centrs turpmāk tekstā - Piegādātājs, kuru uz Statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Jerkins, no vienas puses, un valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari struktūrvienība Vaivaru TPC, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru uz pilnvarojuma pamata pārstāv Vaivaru TPC vadītāja vietniece Ligita Nelsone no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, pamatojoties uz 2014.gada 11.februāra līgumu Nr.2014/02 TPC, turpmāk tekstā - Līgums, paraksta šo aktu, ar kuru: 1. Piegādātājs apliecina, ka tas Pasūtītāja uzdevumā laika posmā no 20.gada. līdz 20.gada. ir izgatavojis, pielāgojis un izsniedzis tehniskos palīglīdzekļus par kopējo summu EUR Personām, kas minētas no Pasūtītāja datu bāzes izdrukātā ikmēneša atskaitē par izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un iekasētajām vienreizējām iemaksām, ievērojot Līguma noteikumus. 2. (tabulu aizpilda saskaņā ar faktiski izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem) Nr. p.k. Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu veids un modelis 1. Ādas stieņu ortozes: Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits Personu skaits Cena ar PVN (EUR) Summa ar PVN (EUR) Kopā: KOPĀ PAVISAM: 3. Pasūtītājs, pārbaudot Piegādātāja iesniegto dokumentāciju par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu Personām, atzīst, ka Piegādātāja šī akta 2.punktā minētajām Personām izsniegtos Tehniskos palīglīdzekļus izsniedzis atbilstoši Līguma noteikumiem. 4. Pasūtītājs akceptē šī akta 1.punktā norādīto summu. Piegādātājs: Pasūtītāja pilnvarota persona: Amats, Vārds Uzvārds, paraksts Vaivaru TPC vadītāja vietniece L.Nelsone

22 Pielikums Nr gada 11.februārī Pakalpojumu līgumam Nr.2014/02 TPC ATSKAITE PAR NEAPKALPOTAJĀM PERSONĀM Nr. p.k. Personas nosūtījums pie Piegādātāja Nosūtītās personas vārds, uzvārds Personas nosūtīšanas datums Personas kods nosūtītai personai Piegādātāja atzīmes par tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu un izsniegšanu Piegādātāja veiktais personas novērtējuma datums Tehniskā palīglīdzekļa neizsniegšanas iemesls Plānotais (pieraksts) tehniskā palīglīdzekļa pielāgošanas un izsniegšanas personai datums

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk