EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, un priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem {COM(2011) 747 galīgā redakcija} {SEC(2011) 1354 galīgā redakcija}

2 KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, un priekšlikums Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem IEVADS Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām 1 (KA regula) pilnībā piemērojama no gada 7. decembra. Tā paredz kredītreitingu aģentūru profesionālās ētikas normas. Turklāt gada 11. maijā tika pieņemts grozījums KA regulā 2, uzticot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) 3 īpašas uzraudzības pilnvaras pār ES reģistrētām kredītreitingu aģentūrām, lai centralizētu un vienkāršotu to uzraudzību ES mērogā. Tomēr esošā KA regula nenodrošina pietiekamu risinājumu vairākos ar kredītreitingu noteikšanas darbībām saistītos jautājumos. Vairākas atbildes, kas tika saņemtas Komisijas rīkotās apspriešanās 4 laikā un Komisijas organizēto gada jūnija apaļā galda sarunu 5 laikā, apstiprināja nepieciešamību atrisināt dažus atlikušos jautājumus. Tie jo īpaši attiecas uz risku saistībā ar finanšu tirgu dalībnieku pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, uz reitingu tirgus augsto koncentrācijas pakāpi un zināmā mērā uz to, kādā veidā kredītreitingu aģentūras tiek atalgotas. Lai gan ir diezgan daudz nelielu kredītreitingu aģentūru, reitingu tirgū dominē trīs galvenās kredītreitingu aģentūras (Fitch, Moody's un Standard & Poors), kuru kopējā tirgus daļa Eiropas Parlamenta un Padomes gada 16. septembra Regula par kredītreitingu aģentūrām, OV L 302, Eiropas Parlamenta un Padomes gada 11. maija Regula (ES) Nr. 513/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, OV L 145, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (EVTI), OV L 331, , 84. lpp. Komisijas rīkotā sabiedriskā apspriešanās par kredītreitingu aģentūrām, kas tika uzsākta gada 5. novembrī un slēgta gada 7. janvārī. Komisija saņēma vairāk nekā 100 atbildes. Eiropas Komisijas dienestu organizētās gada 6. jūlija apaļā galda sarunas par kredītreitingu aģentūrām. LV 1 LV

3 pasaulē pārsniedz 95 %. 6 Ienākšanu tirgū ierobežo nozares stingrie apjomradītie ietaupījumi, kā arī kredītreitingu aģentūru reputācija, kurai ir izšķiroša nozīme. Tāpat nav nodrošināts pietiekams risinājums noteiktu reitingu kategoriju, jo īpaši ar valsts parāda instrumentu saistīto kredītreitingu, īpatnībām. Proti, nesenās eurozonas parāda krīzes laikā 7 kredītreitingu aģentūras tika kritizētas saistībā ar valsts parāda reitingu pārredzamību un kvalitāti, un tika ierosināts jautājums par to, vai tā risināšanai būtu jāuzlabo ES tiesiskais regulējums attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām. Visbeidzot, esošajā KA regulā nav nodrošināts pietiekams risinājums interešu konfliktiem, kas ir saistīti ar kredītreitingu aģentūru akcionāru struktūru un kredītreitingu aģentūru civiltiesisko atbildību. PROBLĒMAS FORMULĒJUMS Iepriekšējā nodaļā aprakstītās problēmas var iedalīt sešās plašās jomās: pārmērīga paļaušanās uz ārējiem kredītreitingiem, kas izraisa kraujas efektu 8 kapitāla tirgos; valsts parāda reitingu izmaiņu kraujas un domino efekts; ierobežota izvēle un konkurence kredītreitingu tirgū; nepietiekami nodrošinātas tiesības uz tiesisko aizsardzību reitingu lietotājiem, kuri cieš zaudējumus neprecīza reitinga dēļ, ko piešķīrusi kredītreitingu aģentūra, kura pārkāpj KA regulu; iespējami samazināta kredītreitingu aģentūru neatkarība sakarā ar interešu konfliktiem, ko izraisa modelis emitents maksā, īpašumtiesību struktūra un ilgstoša tās pašās kredītreitingu aģentūras izmantošana; un nepietiekama kredītreitingu metodikas un procesu atbilstība Finanses FAZ.NET, S & P, Moody s un Fitch: Briseles cīņa ar reitingu oligopolu, gada jūnijs. Skatīt šeit: html. Eurozonas parāda krīzes aprakstu un detalizētu analīzi skatīt ietekmes novērtējuma VI pielikumā. Kraujas efekts ir pēkšņas darbības, ko izraisa reitinga pazemināšana zem noteiktas robežvērtības, kad viena vērtspapīra reitinga pazemināšanai var būt nesamērīga lavīnveida ietekme. LV 2 LV

4 Problēmu izraisītāji Sekas Globālās problēmas Tiesību aktos noteiktās prasības izmantot ārējos reitingus Ārējo reitingu pārmērīga izmantošana iekšējā riska pārvaldībai Ieguldījumu stratēģijas, kas ir tieši saistītas ar reitingiem Pārmērīga paļaušanās uz ārējiem reitingiem, kas izraisa procikliskumu un kraujas efektu kapitāla tirgos Nepietiekama informācija par strukturētiem finanšu produktiem Nepietiekami objektīvs un nepilnīgs valsts kredītriska reitinga process Pārredzamības trūkums valsts kredītreitinga riska noteikšanas procesā Reitingu publicēšana nepiemērotā laikā Augsta koncentrācija kredītrisku reitingu tirgū Lieli šķēršļi ienākšanai kredītrisku reitingu tirgū Valsts kredītriska reitingu izmaiņu nelabvēlīgā ietekme Ierobežotas izvēles iespējas un konkurence kredītreitingu tirgū Tirgus stabilitātes riski Zema uzticība finanšu tirgum Samazinājusies ieguldītāju uzticība Pasliktinājusies reitingu kvalitāte Reitingu salīdzināmības iespēju trūkums Civiltiesiskās atbildības režīma trūkums dažās dalībvalstīs Reglamentētās arbitrāžas risks Nepietiekamas ieguldītāju tiesības uz tiesisko aizsardzību Iespējami interešu konflikti saistībā ar īpašumtiesību struktūru Iespējami interešu konflikti saistībā ar modeli emitents maksā Samazinājusies kredītreitingu aģentūru neatkarība Nepietiekama reitingu un to pamatā esošās metodikas nepietiekama paziņošana un pārredzamība Nepiemērots reitingu publicēšanas laiks Nepietiekami pareiza kredītreitingu metodika un procesi 1. attēls. Problēmu koks. LV 3 LV

5 SUBSIDIARITĀTE Saskaņā ar subsidiaritātes principu (LESD 5. panta 3. punkts) rīkoties ES līmenī var tikai tad, kad dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami sasniegt plānotos mērķus, un tādēļ, ņemot vērā ieteiktās rīcības apmēru vai ietekmi, tos var labāk sasniegt ES. Lai gan visām iepriekš minētajām problēmām ir svarīga ietekme uz katru dalībvalsti, to kopējo ietekmi var pilnībā saprast tikai pārrobežu kontekstā. Tas ir saistīts ar to, ka vienā valstī var izsniegt reitingus par citā valstī iesniegtiem finanšu instrumentiem, tādējādi valsts līmenī īstenotai darbībai varētu nebūt nekādas nozīmes, jo joprojām būtu iespējams izsniegt un izmantot citas ES valsts vai pat trešās valsts jurisdikcijā izsniegtus reitingus. Tāpēc pastāv risks, ka valsts mēroga reaģēšanas uz problēmām saistībā ar kredītreitingu izsniegšanu, tiktu apieta vai būtu neefektīva bez ES mēroga rīcības. Tāpēc jebkādas turpmākas darbības kredītreitingu aģentūru jomā vislabāk var panākt ar kopīgiem centieniem. Tādējādi ES rīcība ir uzskatāma par lietderīgu, ņemot vērā subsidiaritātes principu. MĒRĶI UN VĒLAMIE POLITIKAS RISINĀJUMI Priekšlikuma vispārīgais mērķis ir sekmēt ar finanšu stabilitāti saistīto risku samazināšanu un atjaunot ieguldītāju un citu tirgus dalībnieku uzticību finanšu tirgiem un reitingu kvalitātei. Šajā iedaļā izklāstīto noteikto politikas risinājumu mērķis ir problēmu risināšana un attiecīgo īpašo mērķu sasniegšana. Vēlamie politikas risinājumi, ņemot vērā to efektivitāti un lietderīgumu, ir izcelti treknrakstā. Politikas risinājumi, lai samazinātu kraujas efekta 9 ietekmi uz finanšu iestādēm un tirgiem, samazinot paļaušanos uz ārējiem reitingiem. 1. Politika nemainās. Politikas risinajumi 2. Samazināt paļaušanos uz ārējiem reitingiem, uzlabojot iekšējo riska pārvaldību un sekmējot iekšējos reitinga modeļus regulatīvos nolūkos. 3. Pieprasīt kredītiestādēm, ieguldījumu sabiedrībām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām izmantot vairāk nekā vienu reitingu. 4. Uzlabot strukturēto finanšu produktu emitentiem paredzētās prasības par regulāru informācijas atklāšanu. Ietekmes novērtējums liecina, ka pasākumi, lai uzlabotu iekšējā kredītriska pārvaldību, palielinātu iekšējo modeļu izmantošanu regulatīvos nolūkos un jo īpaši lai sekmētu strukturēto finanšu produktu emitentu informācijas atklāšanu, ir izmaksu ziņā visizdevīgākie risinājumi pašreizējā situācijā. Labas kvalitātes reitingi ir noderīgi, un būtu jāturpina tos izmantot, tomēr ir svarīgi stimulēt iekšējo kredītreitingu spēju attīstīšanu uzņēmumiem, kuru rīcībā ir pietiekami daudz resursu. Tādēļ būtu jānodrošina, lai principu novērst pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, kas atbilst Finanšu stabilitātes padomes principiem, vispārēji piemēro visiem finanšu tirgu dalībniekiem. Pirmais politikas pasākumu kopums ar mērķi ierobežot paļaušanos uz kredītreitingiem jau tika ietverts Komisijas priekšlikumā par grozījumiem Kapitāla prasību direktīvā (KPD IV) 10. Šajā posmā pielāgojumi jo īpaši nepieciešami attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un alternatīviem ieguldījumu fondiem (AIF). Dubulti reitingi attiecībā uz strukturētiem finanšu produktiem ļautu vēl vairāk samazināt paļaušanos uz reitingiem par šiem kompleksajiem produktiem Kraujas efekts ir pēkšņas darbības, ko izraisa reitinga pazemināšana zem noteiktas robežvērtības, kad viena nodrošinājuma pazemināšanai var būt nesamērīga lavīnveida ietekme. COM(2011) 453 galīgā redakcija. LV 4 LV

6 Vēlamie risinājumi saskan ar ieinteresēto personu viedokļiem, ka tādu tiesību aktos paredzēto noteikumu atcelšana, kuri sekmē mehānisku paļaušanos uz reitingiem, ir tikai viens solis un nenodrošina tūlītēju risinājumu. Ieinteresētās personas turklāt norādīja, ka ir sarežģīti rast piemērotus pasākumus, lai aizstātu ārējo reitingu pašreizējo lietošanu. Daudzas ieinteresētās personas uzskatīja, ka tirgus pasākumu izmantošana reitingu vietā būtu nepiemēroti prociklisks un svārstīgs princips, tomēr tos varētu ņemt vērā kopā ar citiem pasākumiem. Dažas ieinteresētās personas, jo īpaši emitenti, neatbalstīja ideju par prasību nodrošināt vairākus reitingus kā pasākumu, kura mērķis ir samazināt pārmērīgu paļaušanos, savukārt dažas nelielās kredītreitingu aģentūras atzinīgi novērtēja prasību nodrošināt vairākus reitingus. Politikas risinājumi domino efekta risku samazināšanai saistībā ar valsts parāda reitingiem 1. Politika nemainās. Politikas risinājumi 2. Pieprasīt kredītreitingu aģentūrām publicēt pilnu izpētes ziņojumu par valsts parāda reitingiem un personāla norīkošanu. 3. Pieprasīt kredītreitingu aģentūrām publicēt valsts kredītriska reitingus pēc ES tirdzniecības vietu slēgšanas. 4. Pieprasīt kredītreitingu aģentūrām biežāk veikt valsts parāda reitinga procesus. 5. Paplašināt kompetento iestāžu (EVTI) pilnvaras, lai nodrošinātu reitingu metodikas atbilstību tiesiskajām prasībām. 6. Pieprasīt (ES) valstīm publicēt standartizētu datu kopumu par ekonomikas sniegumu, lai sekmētu kredītriska novērtējumu. 7. Piešķirt pilnvaras EVTI, lai ārkārtas situācijās uz laiku ierobežotu vai aizliegtu valsts parāda reitingu izsniegšanu. 8. Aicināt esošu, neatkarīgu ES struktūru vai pilnīgi jaunu Eiropas kredītreitingu aģentūru izsniegt kredītreitingus. 9. Aizliegt valsts parāda reitingus. Ietekmes novērtējumā tika konstatēti deviņi risinājumi, kā novērst tirgus stabilitātes riskus, ko izraisa valsts kredītriska reitingi, no kurām pieci risinājumi tika atzīti par vēlamiem. Viens no ierosinājumiem ir kredītreitingu aģentūrām publicēt pilnus izpētes ziņojumus par valsts kredītriska reitingiem (2. risinājums); šo pasākumu atbalstīja arī dažu valstu valdības un konkrētās nozares ieinteresētās personas. Turklāt valsts parāda reitingu noteikšanas process būtu jāveic biežāk (4. risinājums), un EVTI būtu jāparedz nepieciešamās pilnvaras, lai nodrošinātu metodikas atbilstību regulas prasībām, kā arī iespējas uz laiku aizliegt valsts kredītriska reitingu izsniegšanu precīzi definētos ārkārtas apstākļos (5. un 7. risinājums), lai gan dažas ieinteresētās personas neatbalstīja šo ideju. Ietekmes novērtējumā turklāt tiek uzskatīts par vēlamu nodrošināt valsts kredītriska reitingu publicēšanu pēc ES tirdzniecības vietu slēgšanas (3. risinājums). Ietekmes novērtējumā secināts, ka objektivitātes un ticamības iemeslu dēļ saskaņā ar tirgus dalībnieku viedokli nebūtu lietderīgi izmantot esošu neatkarīgu ES struktūru vai izveidot pilnīgi jaunu, publisku Eiropas kredītreitingu aģentūru valsts kredītriska reitingu izsniegšanai. Turklāt vairākas ieinteresētās personas jo īpaši pauda bažas par šādu reitingu ticamību. Politikas risinājumi kredītreitingu tirgus apstākļu uzlabošanai, lai uzlabotu reitingu kvalitāti 1. Politika nemainās. Politikas risinājumi 2. Sekmēt mazo un vidējo kredītreitingu aģentūru tīkla izveidi. 3. Sekmēt jaunas Eiropas reitingu aģentūras izveidi. 4. Saskaņot reitingu skalas, lai uzlabotu dažādu kredītreitingu aģentūru izsniegtu reitingu salīdzināmību. 5. Izveidot Eiropas reitingu rādītāju (EURIX). LV 5 LV

7 Politikas risinājumi 6. Pieprasīt kredītreitingu aģentūrām izsniegt kopīgus reitingus reitingu komitejas līmenī. 7. Aizliegt lielām kredītreitingu aģentūrām iegādāties mazās un vidējās kredītreitingu aģentūras. 8. Noteikt pagaidu ierobežojumus attiecībā uz kredītreitingu aģentūru tirgus daļu. 9. Pieprasīt kredītreitingu aģentūrām publicēt reitingu noteikšanas cenas un nodrošināt, lai cenas nav diskriminējošas un to pamatā ir saistītās izmaksas. Ietekmes novērtējums analizē plašu risinājumu klāstu, lai uzlabotu kredītreitingu tirgus apstākļus, kas varētu sekmēt kredītreitingu aģentūru neatkarību un augstu reitingu kvalitāti. Izmaksu ziņā izdevīgi risinājumi ir uzlabota pārredzamība (5. un 9. risinājums) un reitingu salīdzināmība (4. risinājums). Turklāt mazo un vidējo kredītreitingu aģentūru tīkla izveides veicināšana tiek uzskatīta par vēlamu risinājumu, lai samazinātu šķēršļus ienākšanai tirgū. Eiropas reitingu aģentūras izveidošana kā drīzāk publiska, nevis privāta iniciatīva netika izvērtēta kā vēlams risinājums. Turklāt vairākums ieinteresēto personu neatbalstīja šādu pasākumu. Būtu jānosaka aizliegums lielajām kredītreitingu aģentūrām iegādāties mazās un vidējās kredītreitingu aģentūras, lai nodrošinātu citu vēlamo, tostarp ar kredītreitingu neatkarību saistīto risinājumu efektivitāti. Tomēr šis aizliegums pats par sevi nebūtu efektīvs veids, kā mainīt tirgus struktūru, un kredītreitingu aģentūras varētu to apiet. Politikas risinājumi, lai nodrošinātu ieguldītāju tiesības uz tiesisko aizsardzību 1. Politika nemainās. Politikas risinājumi 2. Noteikt kredītreitingu aģentūru civiltiesisko atbildību ES tiesību aktos. 3. Nodrošināt, lai kredītreitingu aģentūrām valsts tiesās ir civiltiesiskā atbildība pret kredītreitingu lietotājiem. Lai nodrošinātu ieguldītāju tiesības uz tiesisko aizsardzību, ietekmes novērtējums iesaka izmantot 3. risinājumu, kas noteiktu obligātu prasību nodrošināt valsts tiesās kredītreitingu aģentūru civiltiesisko atbildību. Pastāv vispārīgs ieinteresēto personu viedoklis (ar ievērojamu pašu kredītreitingu aģentūru izņēmumu), ka būtu jānodrošina iespēja ierosināt civillietu pret reitinga aģentūrām, taču tikai par rupji nolaidīgu un tīšu pārkāpumu. Politikas risinājumi, lai uzlabotu reitingu kvalitāti, sekmējot kredītreitingu aģentūru neatkarību un veicinot pareizus kredītreitingu noteikšanas procesus un metodiku. 1. Politika nemainās. Politikas risinājumi 2. Pieprasīt no ieguldītājiem maksu par reitingiem (modelis ieguldītājs maksā ).. 3. Pieprasīt tirdzniecības vietām izveidot un nodrošināt modeļa tirdzniecības vietas maksā" administrēšanu. 4. Pieprasīt, lai kredītreitingu aģentūru izvēlas neatkarīga padome. 5. Noteikt rotācijas noteikumus attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām, ko emitents norīkojis savu produktu un paša emitenta reitinga noteikšanai. 6. Noteikt īpašas prasības par kredītreitingu aģentūru neatkarību un objektivitāti attiecībā uz to akcionāriem. 7. Noteikt stingrākus noteikumus par reitingu metodikas publicēšanu. 8. Pieprasīt kredītreitingu aģentūrām informēt ieguldītājus pietiekami savlaicīgi pirms reitinga publicēšanas. Ietekmes novērtējumā noteikti astoņi risinājumi kredītreitingu aģentūru neatkarības sekmēšanai. Citi modeļi, kas varētu būt alternatīvas modelim emitents maksā, nav pilnībā brīvi no iespējama interešu konflikta. Šajā saistībā Komisija turpinās uzraudzīt kredītreitingu aģentūru atalgojuma modeļu piemērotību un iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei LV 6 LV

8 pārskatu par veikto uzraudzību līdz gada 7. decembrim, kā to paredz KA regulas 39. panta 1. punkts. Ietekmes novērtējumā ietvertie vēlamie risinājumi attiecas uz pasākumiem, kuru mērķis ir vēl vairāk samazināt ar modeli emitents maksā saistītos neatkarības riskus. Vairākas ieinteresētās personas patiešām uzskatīja, ka ir iespējams kontrolēt ar modeli emitents maksā saistītos riskus. Šim nolūkam ietekmes novērtējums iesaka paredzēt obligātu kredītreitingu aģentūru rotāciju (5. risinājums), tostarp prasību nodrošināt, lai emitentu un tā produktu reitingu nosaka dažādas kredītreitingu aģentūras (šī prasība neattiecas uz valsts kredītriska reitingiem), kā arī noteikumus īpašumtiesību interešu regulēšanai (6. risinājums). Turklāt noteikumi par pārredzamību un reitingu publicēšanu ir izvērtēti kā vēlamie risinājumi (7. un 8. risinājums), lai turpinātu interešu konfliktu risināšanu un sekmētu augstu reitingu kvalitāti. Tomēr šo pasākumu efektivitāte, jo īpaši prasība par kredītreitingu aģentūru rotāciju, var tikt nodrošināta tikai tad, ja tirgus apstākļi veicina mazo kredītreitingu aģentūru izaugsmi un jaunu dalībnieku ienākšanu reitingu tirgū. PASĀKUMU KOPUMA VISPĀRĒJĀ IETEKME Kumulatīvā ietekme un sinerģija Šajā iedaļā izklāstīta kumulatīvā ietekme, ieviešot vēlamo politikas risinājumu kopumu. Vēlamo politikas risinājumu kopums tika izstrādāts tā, lai nodrošinātu vispārējā mērķa sasniegšanu sekmēt ar finanšu stabilitāti saistīto risku samazināšanu un atjaunot ieguldītāju un citu tirgus dalībnieku uzticību finanšu tirgiem un reitingu kvalitātei. Paredzams, ka vēlamie risinājumi samazinās pārmērīgu paļaušanos uz ārējiem reitingiem, samazinot ārējo reitingu nozīmi finanšu pakalpojumu tiesību aktos. Paredzams, ka tādējādi tiks samazināta kredītreitingu aģentūru, apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu fondu un aktīvu pārvaldīšanas nozares paļaušanās uz ārējiem reitingiem. Turklāt paredzams, ka vēlamais politikas risinājums paredzēt prasību emitentiem uzlabot informācijas sniegšanu par strukturētu finanšu produktu pamatā esošajiem aktīvu portfeļiem palīdzētu ieguldītājiem veikt pašiem savu kredītriska novērtējumu tā vietā, lai paļautos tikai uz ārējiem reitingiem. Vēlamie risinājumi uzlabos arī valsts parāda reitingu pārredzamību un kvalitāti, nodrošinot pamatā esošās par valsti sniegtās informācijas pārbaudi. Pirmais pasākums paredz prasību kredītreitingu aģentūrām pārbaudīt par valsti sniegtās informācijas precizitāti, lai nepieļautu iespējamas kļūdas valsts kredītriska reitingos. Turklāt valsts kredītriska reitingu pārredzamību un kvalitāti varētu uzlabot, pievienojot reitingam publicētu pilnu izpētes ziņojumu. Valsts kredītriska reitingu publicēšana pēc Eiropas tirdzniecības vietu slēgšanas ir paredzēta, lai nodrošinātu visiem tirgus dalībniekiem iespēju iegūt jaunu reitingu informāciju pirms tirdzniecības vietu atvēršanas, tādējādi sekmējot lielāko tirgus traucējumu ierobežošanu. Bez tam, lai samazinātu nelabvēlīgas ietekmes risku saistībā ar valsts reitingu pazemināšanu, EVTI piešķirtu pilnvaras uz laiku aizliegt valsts kredītriska reitingu izsniegšanu īpašās regulā paredzētās situācijās. Tam vajadzētu būt ārkārtējam, uz stingriem nosacījumiem piemērojamam pagaidu pasākumam. Paredzams arī, ka vēlamie politikas risinājumi uzlabos izvēli un reitingu nozares struktūru. Mazās un vidējās kredītreitingu aģentūras būtu motivētas apmainīties ar informāciju, kas varētu sekmēt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu reitingu nozarē un plaša pakalpojumu klāsta piedāvāšanu. Turklāt atšķirīgu reitingu aģentūru veikto reitingu salīdzināšanu varētu sekmēt ar kopīgiem reitingu skalas standartiem un Eiropas reitingu rādītāju (EURIX). Bez tam uzlabota pārredzamība attiecībā uz cenu politiku un maksu ne tikai veicinātu konkurenci reitingu tirgū, bet arī ļautu EVTI efektīvi uzraudzīt ar modeli emitents maksā saistītos LV 7 LV

9 iespējamos interešu konfliktus. Visbeidzot obligātā kredītreitingu aģentūru rotācija ne tikai būtiski samazinātu pret kredītreitingu aģentūras neatkarību vērstos familiaritātes draudus, ko izraisa ilgstošas darījumu attiecības starp kredītreitingu aģentūru un emitentu, bet arī ievērojami pozitīvā veidā ietekmētu izvēles iespēju uzlabošanu reitingu nozarē, nodrošinot vairāk uzņēmējdarbības iespēju mazajām kredītreitingu aģentūrām. Attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību vēlamie risinājumi nodrošinātu ieguldītājiem pienācīgas tiesības uz tiesisko aizsardzību pret kredītreitingu aģentūrām. Tas arī nodrošinātu kredītreitingu aģentūrām lielu motivāciju pildīt savus tiesiskos pienākumus un garantēt augstu reitingu kvalitāti. Reitingu neatkarību uzlabos prasība emitentiem periodiski nomainīt kredītreitingu aģentūru. Interešu konfliktu riskus varētu vēl vairāk samazināt, liedzot kredītreitingu aģentūrai vienlaicīgi sniegt pasūtītus kredītreitingus par emitentu un tā produktiem. Neatkarību sekmēs arī kredītreitingu aģentūru īpašumtiesību struktūras uzlabošana. Turklāt reitingu pārredzamību un kvalitāti varētu uzlabot, paredzot stingrākus noteikumus par reitingu metodikas atklāšanu, ieviešot reitingu metodikas attīstības un apstiprināšanas procesu, tostarp prasības kredītreitingu aģentūrām paziņot un pamatot savu reitingu metodikas izmaiņu iemeslus. Visbeidzot reitingu kvalitāti varētu uzlabot, pieprasot kredītreitingu aģentūrai informēt emitentus pietiekami savlaicīgi pirms reitinga publicēšanas. Administratīvo šķēršļu un atbilstības izmaksu novērtēšana Finanšu uzņēmumiem būs papildu izmaksas saistībā ar prasībām uzlabot iekšējā riska pārvaldību un iekšējo reitingu modeļu izmantošanu regulatīvos nolūkos. Šīs izmaksas būtu ievērojamas attiecīgajās finanšu nozarēs kopumā, taču samērīgas attiecībā uz atsevišķiem finanšu uzņēmumiem. Emitentiem rastos papildu izmaksas arī saistībā ar uzlabotām informācijas atklāšanas prasībām, kuru kopējā summa varētu sasniegt EUR 1,7 miljonus no vienreizējām izmaksām un EUR 1,92 miljonus gadā. Risinājumu kopums, kas paredzēts risku mazināšanai saistībā ar valsts kredītriska reitingu izraisītu ietekmi, radītu kredītreitingu aģentūrām arī papildu atbilstības izmaksas, kuru summa varētu sasniegt EUR 3,27 miljonus gadā visā nozarē. Pasākumi konkurences uzlabošanai neradītu ievērojamu izmaksu pieaugumu kredītreitingu aģentūrām (paredzams, ka reitingu nozarei atbilstības maksa gadā varētu sasniegt aptuveni EUR 1,38 miljonus). Izmaksas attiektos tikai uz mazo un vidējo kredītreitinga aģentūru tīkla izveides veicināšanu, kas gadā varētu sasniegt no EUR 0,9 līdz 1,95 miljoniem; Komisija izskatītu iespējas nodrošināt ES finansējumu šīm izmaksām. Paredzams, ka politikas risinājums attiecībā uz kredītreitingu aģentūru civiltiesisko atbildību pret ieguldītājiem radītu atbilstības izmaksas sakarā ar nepieciešamību nodrošināt to civiltiesisko atbildību vai, ja tas nav iespējams, izveidot finanšu buferi, lai segtu iespējamās ieguldītāju prasības. Visbeidzot, paredzams, ka vēlamie risinājumi saistībā ar kredītreitingu aģentūras neatkarību neradītu būtiskas papildu izmaksas. Juridiskā instrumenta izvēle Pašreizējā iniciatīva ietver plašu pasākumu klāstu. Tos var iedalīt četrās kategorijās: LV 8 LV

10 pasākumi, kas pieprasa grozījumus esošajā KA regulā; pasākumi, kas pieprasa grozījumus esošajā KA regulā kopā ar tehniskajiem standartiem, kas jāizstrādā EVTI; pasākumi, kas pieprasa grozījumus nozares tiesību aktos (Direktīvas par PVKIU un AIF pārvaldītājiem); pasākumi, kuru pamatā ir esoša Savienības finanšu programma, lai sekmētu mazo un vidējo kredītreitingu aģentūru tīkla izveidi. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA Ja ierosinātie politikas risinājumi tiks praktiski īstenoti, Komisija uzraudzīs, kā dalībvalstis piemēro ierosinātās politikas. Vajadzības gadījumā Komisija īstenos Līguma 226. pantā paredzēto procedūru gadījumā, kad kāda no dalībvalstīm neievēro savus pienākumus attiecībā uz Savienības tiesību aktu īstenošanu un piemērošanu. Lai novērtētu ierosināto politikas risinājumu efektivitāti, Komisija ierosinās noteikt virkni rādītāju iekļaušanai uzraudzības sistēmā, lai sekmētu novērtēšanu trīs gadus pēc transponēšanas datuma (iespējams, nosūtot ziņojumu Padomei un Parlamentam). Uzraudzības īstenošanas nolūkā EVTI saņemtu ceturkšņa ziņojumus no valsts kompetentajām iestādēm par dažādām politikas jomām. LV 9 LV

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

EN

EN LV LV LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 12.11.2008 COM(2008) 704 galīgā redakcija 2008/0217 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kredītvērtējuma aģentūrām {SEC(2008) 2745} {SEC(2008)

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 3.7.2012. COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

Jautājumi un atbildes par noregulējumu

Jautājumi un atbildes par noregulējumu JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR NOREGULĒJUMU I. NOREGULĒJUMA SISTĒMA 1. Kāda ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) loma? VNV ir banku savienībā esošu nozīmīgu banku un citu pārrobežu grupu noregulējuma iestāde.

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.10.2015 A8-0307/14 Nr. 14 2. punkts 2. norāda, ka galvenās politikas iniciatīvas, kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija paredzēts lēnais izaugsmes temps un

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk