TKB_2009_1cet_parsk_lv

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TKB_2009_1cet_parsk_lv"

Transkripts

1 A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI)

2 SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati un konsolidētie finanšu pārskati: Peļņas un zaudējumu aprēķini un konsolidētie peļņas un zaudējumu aprēķini 6 Bilances un konsolidētās bilances 8 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskati un konsolidētie kapitāla un rezervju izmaiņu pārskati 11 Naudas plūsmas pārskati un konsolidētie naudas plūsmas pārskati 13 Finanšu pārskatu pielikumi un konsolidētie finanšu pārskatu pielikumi AS TRASTA KOMERCBANKA 2

3 STARPPERIODU BANKAS (GRUPAS MĀTES UZŅĒMUMA) VADĪBAS ZIŅOJUMS.gada sākumā Latvijas ekonomikā turpinājās straujš kritums: valsts IKP sarukums.gada 1.ceturksnī, pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, sastādīja 18% (.gadā 4.6%), t. sk. rūpniecībā 22%, mazumtirdzniecībā 25%, viesnīcu un restorānu nozarē 34%. Vairums ekspertu.gadā Latvijā prognozē IKP sarukumu par 15-18%. Bezdarba līmeņa pieauguma un iedzīvotāju ienākumu sarukuma tiešie rezultāti ir iekšējā patēriņa samazinājums un inflācijas tempu sarukums, kas Latvijā sācies jau kopš.gada maija..gada 1.ceturksnī vidējais inflācijas līmenis valstī sastādīja 9.2% (.gadā 15.4%), līdz ar ko eksperti.gada II pusgadā Latvijā prognozē pat deflāciju. Vienlaikus ar inflāciju Latvijā turpināja samazināties tekošā konta deficīts, kas.gada 1.ceturksnī pat kļuva pozitīvs (pirmo reizi kopš 1995.gada 3.ceturkšņa). Tomēr tas saistāms ar straujo ārējās tirdzniecības apjoma samazinājumu:.gada 1.ceturksnī eksports saruka par 26%, imports par 36.5%. Šobrīd Latvijas jaunā valdība turpina sarunas ar starptautiskajiem kreditoriem par valsts budžeta deficīta pieļaušanu 7% apmērā, tomēr jau tagad pastāv nopietnas bažas par kārtējās palīdzības devas nesaņemšanu (summa 1.7 mljrd. EUR, sākotnēji paredzētais pārskaitījuma termiņš.gada jūnija beigas), kā arī par valsts budžeta deficīta noturēšanu vismaz 7% robežās (jaunākie dati liecina, ka valsts budžeta deficīts sasniedz turpat 500 milj. LVL). Ņemot vērā Latvijas valsts ekonomisko situāciju un globālo kredītu un likviditātes krīzi, Bankas darbības rezultāti.gada 1.ceturksnī uzskatāmi par apmierinošiem. Banka strādāja ar peļņu, būtiski palielināja uzkrājumus kredītiem (4,4% no kopējā bankas kredītportfeļa) un turpināja attīstīties saskaņā ar darbības Stratēģiju.. gada 1.ceturksnī sasniegtie rezultāti liecina, ka Bankai izdodas pretoties tam, lai valsts un pasaules ekonomiskā situācija neatstātu būtisku ietekmi uz tās finansēm. Bankas sekmīgo darbību apliecina pārskata periodā sasniegtie kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji:.gada 31.martā Bankas kapitāla pietiekamība bija 17.32%, likviditāte - 50,17%. Bankas kapitāla atdeve ROE.gada 1.ceturkšņa beigās veidoja 7.49%, savukārt aktīvu atdeve ROA %..gada 31.martā Bankas aktīvu apjoms sasniedza miljonus latu, kas par 16 miljoniem pārsniedz.gada noslēguma radītāju..gada pirmajos trīs mēnešos piesaistīto noguldījumu apjoms sasniedzis miljonus latu..gada 31.martā Bankas kredītportfelis sastādīja miljonus latu, bet kapitāla un rezervju apjoms miljonus latu..gada 1.ceturksni Banka noslēdza ar peļņu 0.67 miljonu latu apmērā..gada 30.martā tika atklāts jaunais Bankas Klientu apkalpošanas centrs Rīgā, Palasta ielā 1, kurš turpmāk kalpos kā Bankas centrālais birojs gadā celtajā ēkā tika veikti apjomīgi remontdarbi un izveidots interjers Art Deko stilā, nodrošinot visaugstākā līmeņa apkalpošanu katram bankas klientam. Nams Miesnieku ielā 9, kas līdz šim kalpoja kā Bankas centrālais birojs, tika pārveidots par Klientu biznesa attīstības centru, kurā risināt jautājumus, kas saistīti ar kreditēšanu, līzingu, tirdzniecības operāciju finansēšanu un citiem biznesa attīstībai nepieciešamajiem finanšu risinājumiem. Bankas juridiskā adrese un tālruņu numuri saglabājās bez izmaiņām. Bankas akcionāru pilnsapulcē, kura notika.gada 31.martā, atbilstoši izmaiņām likumdošanā un Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām tika ievēlēta Bankas revīzijas komiteja, kā arī apstiprināta ar revīzijas komitejas darba organizāciju saistītā dokumentācija. Sakarā ar šiem jauninājumiem Bankas akcionāri apstiprināja grozījumus AS TRASTA KOMERCBAKA statūtos, nosakot, ka revīzijas komiteju divu locekļu sastāvā ievēl Bankas akcionāru sapulce uz trīs gadiem. Tāpat Bankas statūti tika papildināti ar AS TRASTA KOMERCBANKA 3

4 jaunu punktu, kas Bankas Valdei uz pieciem gadiem piešķir tiesības palielināt Bankas pamatkapitālu līdz pat 30% apmērā no pamatkapitāla. Bankas Padomes un Valdes sastāvs sapulcē tika pārvēlēts bez izmaiņām. Vadība apstiprina, ka konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati no 6. līdz 27. lapai par periodu no.gada 1.janvāra līdz.gada 31.martam ir sagatavoti, pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru pielietojums ir bijis konsekvents, un vadības lēmumi un pieņēmumi attiecībā uz šo pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Vadība apstiprina, ka, sagatavojot pārskatus, tika ievēroti attiecīgie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, un šie finanšu pārskati tika sagatavoti, balstoties uz darbības turpināšanas principu. Pārskata mērķis ir sniegt visaptverošo informāciju par Bankas un Grupas finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un ar Bankas darbību saistītiem riskiem. Pārskata periodā no. gada 1.janvāra līdz 31.martam banka nav veikusi starpposma auditu. Šīs publiskais ceturkšņa pārskats ir sagatavots pamatojoties uz neauditētiem finanšu pārskatiem par šo periodu. Šīs pārskats ir brīvi pieejams Bankas interneta mājas lapā Šogad Trasta komercbanka atzīmē savu 20 gadu jubileju, kas vēlreiz apliecina Bankas stabilitāti un veiksmīgo darbību Latvijas un ārvalstu finanšu tirgū. Bankas vadības vārdā izsaku pateicību visiem Bankas klientiem, akcionāriem un darbiniekiem par izrādīto uzticību, atbalstu un sekmīgo veikumu. Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs Rīga,. gada 25. maijā AS TRASTA KOMERCBANKA 4

5 Padomes sastāvs Vārds, uzvārds Amats Ievēlēšanas datums Igors Buimisters Padomes priekšsēdētājs , kārtējo reizi Alfrēds Čepānis Padomes loceklis , kārtējo reizi Charles E.G. Treherne Padomes loceklis , kārtējo reizi Valdes sastāvs Vārds, uzvārds Amats Ievēlēšanas datums Gundars Grieze Valdes priekšsēdētājs , kārtējo reizi Māris Fogelis Valdes priekšsēdētāja pirmais , kārtējo reizi vietnieks Viktors Ziemelis Valdes priekšsēdētāja vietnieks , kārtējo reizi Svetlana Krasovska Valdes locekle , kārtējo reizi Tatjana Konnova Valdes locekle , kārtējo reizi AS TRASTA KOMERCBANKA 5

6 . GADA 31. MARTĀ PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI UN KONSOLIDĒTIE PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI Tūkstošos latu Pielikums Grupa Banka Procentu ienākumi Procentu izdevumi (682) (650) (690) (661) Tīrie procentu ienākumi Uzkrājumu veidošanas rezultāts, neto (716) (2) (721) 8 Tīrie procentu ienākumi pēc uzkrājumiem nedrošiem kredītiem Komisijas naudas ienākumi Komisijas naudas izdevumi (263) (345) (263) (347) Tīrie komisiju ienākumi Dividenžu ienākumi Neto peļņa no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem (66) (624) (66) (624) Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa (49) 2059 (48) 2061 Pārējie ienākumi Pārējie ne-procentu ienākumi (97) 1604 (98) 1568 Personāla izdevumi (1171) (1383) (1146) (1361) Administratīvie izdevumi (537) (891) (548) (908) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums (124) (123) (123) (123) Pārējie izdevumi (27) (27) (26) (20) Pārējo uzkrājumu (izdevumi)/samazināšanas ienākumi Pārējie ne-procentu izdevumi (1822) (2424) (1767) (2412) Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas AS TRASTA KOMERCBANKA 6

7 . GADA 31. MARTĀ PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI UN KONSOLIDĒTIE PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI (turpinājums) Tūkstošos latu Pielikums Grupa Banka Uzņēmumu ienākuma nodoklis (196) (657) (193) (646) Pārskata gada peļņa no nepārtrauktām operācijām Peļņa no pārtrauktām operācijām pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 7 (661) Pārskata gada peļņa (25) Attiecināma uz bankas akcionāriem Attiecināma uz mazākuma līdzdalības daļu (230) Grupas peļņa uz vienu akciju (parastā un koriģētā), latos AS TRASTA KOMERCBANKA 7

8 . GADA 31. MARTĀ BILANCES UN KONSOLIDĒTAS BILANCES Tūkstošos latu Pielikums 31.marts AKTĪVI Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku un citām centrālām bankām Prasības pret kredītiestādēm ar pieprasījuma termiņu līdz 3 mēnešiem Grupa 31.decembris 31.marts Banka 31.decembris Prasības uz pieprasījumu Pārējās prasības Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēti ienākumu Atvasinātie finanšu instrumenti Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Prasības pret kredītiestādēm ar pieprasījuma termiņu virs 3 mēnešiem Kredīti Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Ilgtermiņa projektu veidošanas izdevumi Pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā Uzņēmumu ienākuma nodokļa prasības Atliktā nodokļa aktīvi Pārējie aktīvi Atsavināšanas grupas aktīvi, kas klasificēti kā pārdošanai pieejami aktīvi KOPĀ AKTĪVI AS TRASTA KOMERCBANKA 8

9 . GADA 31. MARTĀ BILANCES UN KONSOLIDĒTAS BILANCES (turpinājums) Tūkstošos latu Pielikums 31.marts Grupa 31.decembris 31.marts Banka 31.decembris PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Saistības uz pieprasījumu Termiņsaistības ar pieprasījuma termiņu līdz 3 mēnešiem Termiņsaistības ar pieprasījuma termiņu virs 3 mēnešiem Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības Atvasinātie finanšu instrumenti Noguldījumi Saistības uz pieprasījumu Termiņsaistības Emitētie parāda vērtspapīri Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi Uzkrājumi iespējamām saistībām Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības Pārējās saistības Pasīvi, tieši saistītie ar aktīviem, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejami Saistības pirms pakārtotām saistībām Pakārtotās saistības KOPĀ SAISTĪBAS AS TRASTA KOMERCBANKA 9

10 . GADA 31. MARTĀ BILANCES UN KONSOLIDĒTAS BILANCES (turpinājums) Tūkstošos latu Pielikums 31.marts Grupa 31.decembris 31.marts Banka 31.decembris KAPITĀLS UN REZERVES Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves (82) (80) (82) (80) Ārvalstu valūtas pārrēķināšanas rezerve (3381) (3412) - - Nesadalītā peļņa Kapitāls un rezerves, kas attiecas uz Bankas akcionāriem Mazākuma akcionāru līdzdalības daļa Kopā kapitāls un rezerves KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES AS TRASTA KOMERCBANKA 10

11 . GADA 31. MARTĀ KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATI (1) Grupa Tūkstošos latu STĀVOKLIS GADA 31. DECEMBRĪ Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves Ārvalstu valūtas pārrēķinā -šanas rezerve - Nesadalītā peļņa Kopā Mazākuma Kopā akcionāru kapitāls līdzdalības daļa un rezerves Izmaiņas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņu rezultātā Kopā ienākumi atzītie kapitālā un rezervēs Pārskata gada peļņa Kopa pārskata gada atzītie ienākumi Fiziskās personas, rezidenti Fiziskās personas, nerezidenti Jaunais parasto akciju laidiens Izmaksātās dividendes (3 800) (3 800) - (3 800) STĀVOKLIS. GADA 31. MARTĀ STĀVOKLIS. GADA 31. DECEMBRĪ Izmaiņas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņu rezultātā (80) (3 412) (2) - - (2) - (2) Ārvalstu valūtas pārrēķināšanas rezerve Kopā izdevumi atzītie kapitālā un rezervēs (23) (2) (23) 6 Pārskata gada peļņa (230) (25) Kopa pārskata gada atzītie ienākumi - - (2) (253) (19) Meitas sabiedrības iegāde Izmaksātās dividendes STĀVOKLIS. GADA 31. MARTĀ (82) (3 381) AS TRASTA KOMERCBANKA 11

12 . GADA 31. MARTĀ KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATI (2) Banka Tūkstošos latu Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves Nesadalītā peļņa Kopā kapitāls un rezerves STĀVOKLIS GADA 31. DECEMBRĪ Izmaiņas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņu rezultātā Kopā ienākumi atzītie kapitālā un rezervēs Pārskata gada peļņa Kopa pārskata gada atzītie ienākumi Jaunais parasto akciju laidiens Izmaksātās dividendes (3 800) (3 800) STĀVOKLIS. GADA 31. MARTĀ STĀVOKLIS. GADA 31. DECEMBRĪ (80) Izmaiņas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības (2) - izmaiņu rezultātā (2) Kopā izdevumi atzītie kapitālā un rezervēs (2) - (2) Pārskata gada peļņa Kopa pārskata gada atzītie ienākumi - - (2) Izmaksātās dividendes STĀVOKLIS. GADA 31. MARTĀ (82) AS TRASTA KOMERCBANKA 12

13 . GADA 31. MARTĀ NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI Tūkstošos latu Grupa Banka Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā: Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Peļņa no pārtrauktām operācijām pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (661) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums Uzkrājumu nedrošiem parādiem (samazinājums)/pieaugums 852 (60) 858 (75) Ieguldījumu radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi 850 (40) 850 (41) Finanšu aktīvu pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi 162 (454) 162 (454) Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu samazinājums/(pieaugums) (178) (387) (178) (387) Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums Kredītu pieaugums (3525) (8824) (3474) (8637) Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu samazinājums/(pieaugums) (94) (79) (92) (88) Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums) (1679) (569) (1715) (564) Saistību pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums) 4 (4) 4 (4) Noguldījumu (samazinājums)/pieaugums 806 (27584) 804 (27563) Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu saistību samazinājums Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu (samazinājums)/pieaugums (13) 113 (1) 132 Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums (29032) (29036) Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (443) (459) (440) (456) Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums pamatdarbības rezultātā (29 491) (29 492) Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde, neto (445) (270) (445) (270) Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu samazinājums/(pieaugums) - (1375) - (1375) Atsavināšanas grupas neto aktīvu, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejami aktīvi, iegāde - - (1669) - Atsavināšanas grupas neto naudas plūsma, kas ir klasificēta kā pārdošanai pieejama (4309) Ilgtermiņa projektu izdevumi (2) (2) (2) (2) Ilgtermiņa projektu pārdošana Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums ieguldījumu darbības rezultātā (4756) (1647) (2116) (1647) AS TRASTA KOMERCBANKA 13

14 . GADA 31. MARTĀ NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI (turpinājums) Tūkstošos latu Grupa Banka Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā Emitēto ķīlu zīmju izmaiņas/pārdošana Akciju emisija Sindicēta aizņēmuma saņemšana/(atmaksāšana) Pakārtoto saistību piesaistīšana/(atgriešana) Dividenžu izmaksas - (3800) - (3800) Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums finansēšanas darbības rezultātā - (3800) - (3800) Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (34938) (34939) Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi)/ peļņa (850) 40 (850) 41 Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās Naudas un tās ekvivalentu aprēķins Tūkstošos latu Grupa Banka Prasības pret citām kredītiestādēm, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus Skaidrā nauda kasē un korespondējošais konts Latvijas Bankā Saistības pret citām kredītiestādēm, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus (2755) (15522) (2755) (15522) NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI Saņemto un (samaksāto) procentu ienākumu/(izdevumu) summu atspoguļojums sniegts zemāk: Tūkstošos latu Grupa Banka Pārskata periodā saņemtie procentu ienākumi Pārskata periodā samaksātie procentu izdevumi (637) (520) (646) (531) AS TRASTA KOMERCBANKA 14

15 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 1 VISPARĪGĀ INFORMĀCIJA AS TRASTA KOMERCBANKA (tālāk tekstā Banka) ir Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr reģistrēta akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci Nr.8 kredītiestādes darbībai. Bankas juridiskā adrese ir. Banka sniedz pilnu finanšu pakalpojumu klāstu. Bankas darbības prioritāte ir ekskluzīvā bankas servisa sniegšana juridiskām un fiziskām personām. Bankai ir četras pārstāvniecības ārpus Latvijas, t.i. Kanādā, Kazahstanā, Ukrainā un Baltkrievijā, kuru uzdevums ir pārstāvēt bankas intereses attiecīgajās valstīs, kā arī uzturēt attiecības ar Bankas klientiem un sniegt tiem nepieciešamo informāciju. Bankai ir viena ārzemju filiāle Kiprā un divas Latvijā Liepājā un Daugavpilī. To funkcijās ietilpst finanšu pakalpojumu sniegšana Bankas klientiem. Banka ir nodibinājusi divus Latvijas meitas uzņēmumus, t.i. SIA TKB LĪZINGS un SIA TKB NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, kuru sniegtie pakalpojumi paplašina Bankas pakalpojumu klāstu..gadā Banka tiešā un netiešā veidā iegādājās līdzdalību Ukrainas bankā Misto banka, kopumā iegūstot 50.3% no šīs bankas pamatkapitāla. Detalizētāka informācija par šo iegādi ir sniegta 7 pielikumā. Šos finanšu pārskatus. gada 25. maijā ir apstiprinājusi Bankas Valde. 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (1) Vispārīgie principi Šie starpposma saīsinātie finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar 34. Starptautisko grāmatvedības standartu un neietver pilnu finanšu pārskatu komplektu, kā to pieprasa 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana. Līdz ar ko šie starpposma saīsinātie finanšu pārskati būtu jāanalizē kopā ar iepriekšējā pārskata gada Grupas un Bankas finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatā lietojamā naudas izteiksmes vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība lats. Visas summas finanšu pārskatā tiek uzrādītas tūkstošos. Bankas grāmatvedības uzskaite tiek kārtota, pamatojoties uz atbilstošām grāmatvedības metodēm un politikām, kuru pielietošana pārskata periodā ir bijusi konsekventa un kopš iepriekšēja pārskata gada izmaiņas tajās netika veiktas. AS TRASTA KOMERCBANKA 15

16 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (2) Konsolidācijas principi Banka veica finanšu pārskata konsolidāciju ar saviem meitas uzņēmumiem saskaņā ar 27. Starptautisko grāmatvedības standartu. Informācija par Bankas meitas uzņēmumiem ir atspoguļota 6. pielikumā. Konsolidācija tika veikta pamatojoties uz kontroli par uzņēmumu darbību, kas izriet no balsstiesību vairākuma meitas uzņēmumos. (3) Pielietojamie ārvalstu valūtu kursi LVL 1 = EUR USD GBP RUB AS TRASTA KOMERCBANKA 16

17 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 3 NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAS IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA. gada 13. augustā stājās spēkā jauns Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums (turpmāk - Likums), kas aizstāja gadā pieņemto likumu Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Jaunajā likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes gada 26. oktobra Direktīvas2005/60EK un Eiropas Komisijas gada 1. augusta Direktīvas 2006/70EK. Saskaņā ar likumu Finanšu un kapitāla tirgus komisija. gada 27. augustā ir izdevusi Klientu padziļinātās izpētes normatīvos noteikumus (turpmāk -Noteikumi). Jaunais Likums paredz iepriekš nebijušus pienākumus un atbildību lielai daļai Latvijas fizisko un juridisko personu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, Likuma subjektu loks ir ievērojami paplašināts. Ar jauno Likumu un Noteikumiem tiek ieviests princips uz risku pamatota pieeja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, kas nosaka nepieciešamību nepārtraukti veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas risku novērtējumu un, ievērojot šo novērtējumu, veikt klientu izpēti. Ņemot vērā jaunās prasības, AS TRASTA KOMERCBANKA ir pārskatījusi un pilnveidojusi visus iekšējās kontroles sistēmas dokumentus noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanās novēršanā, kā arī aktīvi strādā pie esošo klientu lietu sakārtošanas atbilstoši jaunajām prasībām. Bankā ir apstiprināts pasākumu plāns.gadam, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, galvenā uzmanība tiks veltīta jaunas automatizētas klientu uzraudzības sistēmas ieviešanai. AS TRASTA KOMERCBANKA 17

18 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 4 RISKU KONTROLE UN VADĪŠANA Finanšu risku pārvaldīšanai un Bankas darbības raksturojošo rādītāju normatīvu ievērošanai - kapitāla pietiekamības, likviditātes, ārvalstu valūtu pozīcijas, kā arī Bankas darījumu risku kontrolei un pārvaldīšanai, ir apstiprinātas Risku pārvaldīšanas politika un citas politikas, t.sk. Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa politiku, Likviditātes pārvaldīšanas politiku, Ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas politiku, Valsts riska pārvaldīšanas politika, Kredītpolitika, Tirdzniecības portfeļa politika un citas, kuras ir apstiprinājusi Bankas Valde un Padome. Attiecīgās politikas ir izstrādās atbilstoši Bankas stratēģiskajam plānam un nepārtraukti tiek pilnveidotas, ievērojot tirgus un Bankas pamatdarbības attīstību. Šīs politikas nosaka principus pēc kuriem Banka nosaka: vispārējās nostādnes, pēc kurām Banka vadās savā darbībā, lai samazinātu visa veida riskus, kas varētu novest pie zaudējumiem; riska darījumu un citu risku, kādiem savā darbībā ir pakļauta Banka, klasifikāciju; vispārējo ikdienas Bankas riska darījumu kontroli un tā pārvaldīšanu. Bankas risku pārvaldīšanas politiku pamatmērķis ir aprakstīt un noteikt līdzekļu kopumu, ar kuru palīdzību tiktu maksimāli samazināta varbūtība Bankai ciest zaudējumus, gadījumos kad Bankas ieguldītie vai tai pienākošies līdzekļi netiktu atmaksāti laikā un pilnā apmērā, vai arī Banka nestu cita veida zaudējumus. Bankas risku pārvaldīšanas politikas realizē Bankas Padome, Valde, Aktīvu-pasīvu pārvaldīšanas komiteja (turpmāk ALCO), Kredītkomiteja, Kredītu novērtēšanas komiteja, kā arī Bankas attiecīgās riska darījumu kontroles struktūrvienības. Grupas risku kontroles un vadīšanas politikas būtiski neatšķīrās no Bankas politikām. Šo politiku padziļinātā salīdzināšana tiks veikta līdz pārskata gada beigām. AS TRASTA KOMERCBANKA 18

19 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI Tūkstošos latu.gada 31.marts Grupa.gada 31decembris.gada 31.marts Banka.gada 31.decembris 5 KREDĪTI UN UZKRĀJUMU NEDROŠIEM PARĀDIEM IZMAIŅAS Privātuzņēmumi Privātpersonas Radniecīgie uzņēmumi Finanšu iestādes Personāls Valsts uzņēmumi Kredītu bruto vērtība Uzkrājumi kredītiem, novērtēti individuāli (5359) (4497) (5180) (4312) Vispārējie uzkrājumi kredītiem (456) (466) (456) (466) Kredītu sadalījums pa kredītu veidiem: Komerckredīti Hipotekārie kredīti Industriālie kredīti Kredīti patēriņa preču iegādei Finanšu līzings Overdrafti Vekseļi Reverse REPO Kredīti pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings) Maksājumu karšu kredīti Drošības depozīts Pārējie Uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pārskata perioda laikā: Grupa Banka Uzkrājumi kredītiem 1. janvārī Papildu uzkrājumu veidošana Papildu vispārējo uzkrājumu veidošana/(samazināšana) (10) 466 (10) 466 Uzkrājumu samazināšana (93) (103) (78) (63) Kredītu norakstīšana Efekts no kursa starpības Uzkrājumi kredītiem 31.martā/ 31. decembrī AS TRASTA KOMERCBANKA 19

20 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 6 LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ Grupas uzņēmumu nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese SIA TKB Līzings, reģ.nr , Latvija, Rīga, Palasta 7 SIA TKB Nekustamie īpašumi, reģ. Nr , Latvija, Rīga, Palasta 7 Darbības veids Līzinga un kreditēšanas operācijas Operācijas ar nekustamo īpašumu Ieguldījumi un līdzdalības daļa Iegādes vērtība Aktīvu bilances vērtība Pamat kapitāla daļa (%) Iegādes vērtība, samazināta par uzkrājumiem Ieguldījumi un līdzdalības daļa Iegādes vērtība Aktīvu bilances vērtība Pamat kapitāla daļa (%) Iegādes vērtība, samazināta par uzkrājumiem Zemāk ir atspoguļota apkopotā finanšu informācija par radniecīgiem uzņēmumiem: Aktīvi Pasīvi (6274) (5961) Neto aktīvi Pārskata gada peļņa AS TRASTA KOMERCBANKA 20

21 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 7 PĀRTRAUKTAS OPERĀCIJAS.gada aprīlī Banka ir iegādājusies 9,0055% Ukrainas komercbankas Misto Bank (reģistrācijas kods ) daļu. Tāpat Banka ir iegādājusies 100% meitas uzņēmuma ar ārvalstu investīciju Rolvenden Standart (vienotā Ukrainas uzņēmumu un organizāciju reģistra kods ) daļas, kura aktīvos ir 41,2945% Misto Bankas daļu. Ņemot vērā krīzes situāciju pasaulē, gada beigās Grupa pieņēma lēmumu pārdot investīciju meitas uzņēmumā. Tā rezultātā Grupa ir klasificējusi investīciju meitas uzņēmumā saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr. 5 prasību, pārklasificējot šo investīciju kategorijā pārdošanai turēti finanšu aktīvi, un ir uzsākusi pircēja meklēšanas procesu. Šī plāna ietvaros Banka ir noslēgusi nodomu protokolu ar Ukrainas kompāniju Unimax par to, ka līdz.gada 30.oktobrim tiks noslēgts pirkuma līgums par Bankai piederošo 9,0055% Misto Bankas daļu un 100% meitas uzņēmuma Rolvenden Standart pārdošanu kompānijai Unimax, plānotā darījuma summa 30 miljoni USD. Šī meitas uzņēmuma aktīvi un pasīvi ir uzrādīti Grupas konsolidētajos finanšu pārskatos atsevišķi no citiem Grupas aktīviem un pasīviem kā atsavināšanas grupas aktīvi un pasīvi, kas klasificēti kā pārdošanai pieejami. Zemāk ir sniegta informācija par atsavināšanas grupas aktīviem un pasīviem, kas klasificēti kā pārdošanai pieejami, nemateriālo vērtību, kā arī tās darbības rezultātiem: Nemateriālā vērtība UAH LVL Nemateriālā vērtība (57298) (5598) Nemateriālā vērtība (57298) (3787) Nemateriālā vērtības izmaiņas (ārvalstu valūtas pārrēķināšanas rezerve) Tīrie procentu ienākumi 569 Uzkrājumu veidošanas rezultāts, neto (487) Tīrie komisiju ienākumi 157 Pārējie ne-procentu ienākumi (136) Pārējie ne-procentu izdevumi (759) Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (656) Uzņēmumu ienākuma nodoklis (5) Peļņa no pārtrauktām operācijām pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (661) AS TRASTA KOMERCBANKA 21

22 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 7 PĀRTRAUKTAS OPERĀCIJAS (turpinājums) AKTĪVI Kase un prasības pret kredītiestādēm ar pieprasījuma termiņu līdz 3 mēnešiem 4643 Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi 531 Prasības pret kredītiestādēm ar pieprasījuma termiņu virs 3 mēnešiem 1247 Kredīti Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 6613 Pārējie aktīvi 1811 Atsavināšanas grupas aktīvi, kas klasificēti kā pārdošanai pieejami aktīvi Nemateriālā vērtība Atsavināšanas grupas kopējie aktīvi, kas klasificēti kā pārdošanai pieejami aktīvi PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības 566 Pasīvi, tieši saistītie ar aktīviem, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejami Neto aktīvi, kas tieši saistīti ar atsavināšanas grupu AS TRASTA KOMERCBANKA 22

23 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 8 SEGMENTU ANALĪZE Turpmākā analīze uzrāda Grupas un Bankas segmentus balstoties uz iekšējām atskaitēm. (1) Bilance Grupa Banka Tūkstošos latu marts 31.decembris 31.marts 31.decembris Nauda un prasības pret centrālo banku Prasības pret kredītiestādēm Kredīti Citu valstu parādzīmes Akcijas un citi ieguldījumi Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi Citi aktīvi Kopā aktīvi Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Parāda vērtspapīri Citas saistības Uzkrājumi un uzkrātās saistības Kapitāls Kopā kapitāls un saistības Kopējie aktīvi pēc Bankas iekšējām atskaitēm Paskaidrojošās starpības: Uzkrājumi 1 (5 815) (4 963) (5 636) (4 778) Citas paskaidrojošās starpības 2 (6 194) (21 320) (260) (344) Kopējie aktīvi pēc SFPS prasībām Kopējās saistības pēc Bankas iekšējām atskaitēm Paskaidrojošās starpības: Uzkrājumi 1 (5815) (4963) (5636) (4778) Pakārtotās saistības Citas paskaidrojošās starpības 2 (4064) (15645) (260) (344) Kopējās saistības pēc SFPS prasībām Bankas iekšējo atskaišu vajadzībām uzkrājumi nedrošiem aktīviem tiek uzrādīti kā saistības nevis uzrādīti neto vērtībā ar aktīviem. 2 Citas paskaidrojošās starpības ir galvenokārt atšķirības uzskaites laika starpību dēļ, kā arī klasifikācijas ko nosaka SFPS. 3 Bankas iekšējo atskaišu vajadzībām pakārtotās saistības tiek klasificētas kā kapitāls.. AS TRASTA KOMERCBANKA 23

24 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 8 SEGMENTU ANALĪZE (turpinājums) Turpmākā analīze uzrāda Grupas un Bankas segmentus balstoties uz iekšējām atskaitēm. (2) Peļņas vai zaudējuma aprēķins Grupa Banka Tūkstošos latu Procentu ienākumi Komisijas ienākumi Tirdzniecības peļņa (115) 1443 (114) 1445 Uzkrājumu samazinājums Citi ienākumi Kopā ienākumi Procentu izmaksas Komisijas izmaksas Administrācijas izmaksas Nodokļu izmaksas Uzkrājumu izmaksas Citas izmaksas Kopā izmaksas Peļņa Kopā ienākumi priekš iekšējo ienākumu uzskaites Izskaidrojošās starpības, neto Kopā ienākumi pēc SFPS prasībām Administrācijas izmaksas iekļauj nolietojuma izmaksas. 2 Izskaidrojošās starpības ir pārsvarā dēļ tā, ka priekš iekšējās uzskaites vajadzībām procentu ienākumi tiek uzskaitīti pēc nominālās procentu likmes, savukārt pārskata vajadzībām tiek piemērota efektīvā procentu likme. Grupas ienākumu sadalījums pa klientu atrašanās vietām Tūkstošos latu Latvijas Latvijas Latvijas Latvijas rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti Procentu ienākumi Komisijas ienākumi Kopā ienākumi AS TRASTA KOMERCBANKA 24

25 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 8 SEGMENTU ANALĪZE (turpinājums) Bankas ienākumu sadalījums pa klientu atrašanās vietām Tūkstošos latu Latvijas Latvijas Latvijas Latvijas rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti Procentu ienākumi Komisijas ienākumi Kopā ienākumi ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances saistības Tūkstošos latu. 31.marts Grupa. 31.decembris 31.marts Banka 31.decembris Iespējamās saistības t.sk. Galvojumi (garantijas) t.sk. Atsavināšanas grupas galvojumi, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejami galvojumi Saistības pret klientiem t.sk. Neizmantotie kredītu limiti t.sk. Akreditīvi t.sk. Nomas saistības t.sk. Pārējās saistības t.sk.. Atsavināšanas grupas saistības pret klientiem, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejami Uzkrājumi ārpusbilances saistībām (20) (54) (136) (209) Pārējās saistībās ir iekļautas Bankas saistības par pamatlīdzekļu iegādi. Iepriekšējā periodā šajās saistībās tika iekļautas arī saistības par vērtspapīru. AS TRASTA KOMERCBANKA 25

26 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 10 GRUPAS UN BANKAS DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM Par saistītām ar Banku personām tiek uzskatīti akcionāri, kuriem Bankā pieder būtiska līdzdalība, kā arī šo akcionāru fizisko personu laulātie, vecāki un bērni; Bankas meitas uzņēmumi un uzņēmumi, kuros Bankai ir dalība, Bankas padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā dienesta vadītājs un locekļi un citi Bankas darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt Bankas darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un kuri atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki, bērni un uzņēmumi, kuros minētajām personām pieder būtiska līdzdalība. Saistītām personām Banka sniedz standarta pakalpojumus - tas ir norēķinu veikšana, vērtspapīru pirkšana un pārdošana, vērtspapīru pārvaldīšana klientu uzdevumā, brokeru pakalpojumu sniegšana utt. Šie darījumi tiek veikti ar standarta nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad nosacījumi tiek izmainīti tirgus konjuktūras dēļ. (1) Zemāk ir norādīts Grupas darījumu apjoms ar saistītām personām Tūkstošos latu Akcionāri Citas Padome un saistītas personas 1 Valde Kopā Akcionāri Citas Padome un saistītas personas 1 Valde Aktīvi Kredīti Uzkrājumi nedrošiem kredītiem (37) (37) (16) (16) Kredīti, neto Pasīvi Noguldījumi Ārpusbilances posteņi Neizmantotie kredītu limiti Peļņas vai zaudējumu aprēķins Procentu ienākumi Komisijas naudas ienākumi Procentu izdevumi - (3) (3) (6) - (2) (4) (6) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi, neto Pārējie izdevumi (4) (14) (6) (24) (5) (11) (10) (26) Kopā 1 Citas saistītas personas ir laulātie, vecāki un bērni akcionāriem, padomes vai valdes locekļiem un ar tiem saistītie uzņēmumi. AS TRASTA KOMERCBANKA 26

27 . GADA 31.MARTĀ FINANŠU PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI 10 GRUPAS UN BANKAS DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM (2) Zemāk ir norādīts Bankas darījumu apjoms ar saistītām personām Tūkstošos latu Akcionāri Meitas uzņēmumi Citas saistītas personas 1 Padome un valde Kopā Akcionāri Meitas uzņēmumi Citas saistītas personas 1 Padome un valde Aktīvi Kredīti Uzkrājumi nedrošiem parādiem (37) (37) - - (16) - (16) Kredīti, neto Pasīvi Noguldījumi Ārpusbilances posteņi Neizmantotie kredītu limiti Peļņas vai zaudējuma aprēķins Procentu ienākumi Komisijas naudas ienākumi Procentu izdevumi - - (3) (3) (6) - - (2) (4) (6) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi, neto Pārējie izdevumi (4) (30) (14) (6) (54) (5) (34) (11) (10) (60) 1 Citas saistītas personas ir laulātie, vecāki un bērni akcionāriem, padomes vai valdes locekļiem un ar tiem saistītie uzņēmumi. Kopā 11 NOTIKUMI PĒC BILANCES DATUMA Laika posmā no pārskata perioda pēdējas dienas līdz šo finanšu pārskatu publicēšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuri būtiski ietekmētu šos finanšu pārskatus. * * * * * AS TRASTA KOMERCBANKA 27

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konsolidētie 216. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati 28.2.217 / RĪGA Atruna Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija),

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk