Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi"

Transkripts

1 Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā Saņemšanas datums: gada 2. augusts Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs Jeppe TRANHOLM- MIKKELSEN kungs COM(2017) 411 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par īstermiņa statistiku atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1165/ panta 2. punktam Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2017) 411 final. Pielikumā: COM(2017) 411 final 11612/17 tsa DGG 1A LV

2 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 411 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par īstermiņa statistiku atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1165/ panta 2. punktam LV LV

3 1. IEVADS Eiropas īstermiņa uzņēmējdarbības statistika (ĪTS) sniedz visaptverošu rādītāju kopumu tādās jomās kā produkcija, apgrozījums, izlaides cenas (bieži arī norādītas kā ražotāju cenas), nodarbināto personu skaits, nostrādātās stundas, bruto algas un vairāki citi rādītāji četrās galvenajās ekonomikas nozarēs: rūpniecība, būvniecība, mazumtirdzniecība un pakalpojumi (izņemot finanšu un publiskos pakalpojumus). 1. tabulā sniegts pārskats par ĪTS rādītājiem. 1. tabula. Īstermiņa statistikas rādītāji Rūpniecība Būvniecība Mazumtirdzniecība Citi pakalpojumi Rūpniecības produkcija Būvniecības produkcija - Ēku būvniecība - - Rūpniecības apgrozījums, iekšzemes un ārvalstu (eurozona un valstis ārpus eurozonas) - Būvniecības atļaujas - Mājokļu skaits - Izmantojamās platības m² - Civilā būvniecība - Mazumtirdzniecības apgrozījums - - (Citu) pakalpojumu apgrozījums Nodarbināto personu skaits Nodarbināto personu skaits Nodarbināto personu skaits Nodarbināto personu skaits Nostrādātās stundas Nostrādātās stundas Nostrādātās stundas Nostrādātās stundas Bruto darba alga Bruto darba alga Bruto darba alga Bruto darba alga Rūpniecības izlaides cenas, iekšzemes un ārvalstu (eurozona un valstis ārpus eurozonas) Būvniecības izlaides cenas/būvniecības izmaksas Mazumtirdzniecības apjoms (Citu) pakalpojumu izlaides cenas Rūpniecības importa cenas (eurozona un valstis ārpus eurozonas) Īstermiņa uzņēmējdarbības statistikas juridiskais pamats ir Padomes Regula (EK) Nr. 1165/1998 1, kas grozīta ar vēlāk pieņemtām regulām (turpmāk tekstā "ĪTS regula"). Saskaņā ar minētās regulas 14. panta 2. punktu: Komisija līdz gada 11. augustam un pēc tam ik pēc trim gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par statistiku, kura apkopota, ievērojot šo regulu, un jo īpaši par tās atbilstību un kvalitāti, kā arī rādītāju pārskatīšanu. Ziņojumā arī īpašu 1 OV L 162, , 1. lpp. 2

4 uzmanību pievērš statistikas sistēmas izmaksām un šīs regulas radītajiem apgrūtinājumiem uzņēmējdarbībai attiecībā pret tās ieguvumiem. Tajā ziņo par paraugpraksi, kā samazināt apgrūtinājumus uzņēmējdarbībai, un norāda apgrūtinājumu un izmaksu samazināšanas veidus. Šis ir nākamais ziņojums, kas seko saskaņā ar iepriekšminēto pantu gada jūnijā un gada jūnijā iesniegtajiem ziņojumiem gada jūnijā, Šā ziņojuma 2. sadaļā izklāstīti īstermiņa statistikas izmantošanas veidi un tās nozīme galvenajās Eiropas politikas jomās un Eiropas monetārās politikas īstenošanā. Tajā arī norādītas īstermiņa statistikas galvenās norises kopš pēdējā ziņojuma gada jūnijā. Ziņojuma 3. sadaļā sīkāk aprakstīti īstermiņa statistikas dažādie kvalitātes aspekti. Ziņojuma 4. sadaļā izklāstīti daži fakti par izmaksām un slogu, kas rodas, vācot un apstrādājot īstermiņa statistikas datus. Pēdējā sadaļā sniegts ieskats īstermiņa statistikas turpmākajā attīstībā, jo īpaši attiecībā uz pamatregulu, ar kuru integrē uzņēmējdarbības statistiku (FRIBS), kuras priekšlikumu Komisija pieņēma gada 6. martā. 2 COM(2008) 340 galīgā redakcija, ; COM(2011) 329 galīgā redakcija, un COM(2014) 381 final, Ziņojums bija arī gadā: COM(2003) 36 galīgā redakcija,

5 2. PĀRSKATS PAR ĪSTERMIŅA STATISTIKU UN SVARĪGĀKAJĀM NORISĒM Īstermiņa statistika sniedz astoņus no 22 galvenajiem Eiropas ekonomiskajiem rādītājiem (PEEI) 3, kas izstrādāti, lai uzraudzītu ekonomikas attīstību (darījumdarbības ciklu) Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs un jo īpaši lai īstenotu monetāro politiku eurozonā. Šie rādītāji ir rūpniecības produkcija, rūpniecības izlaides cenas iekšzemes tirgū, rūpniecības importa cenas, būvniecības produkcija, mazumtirdzniecības apjoms, pakalpojumu apgrozījums (izņemot mazumtirdzniecības pakalpojumus), pakalpojumu izlaides cenas un būvniecības atļaujas. Visredzamākie īstermiņa statistikas lietotāji ir Eiropas Centrālā banka un valstu centrālās bankas, bet šie dati ir ļoti svarīgi arī Eiropas Komisijai, valstu valdībām, pētniecības iestādēm, kā arī uzņēmumiem un uzņēmējdarbības organizācijām. Svarīgi arī atzīmēt, ka īstermiņa statistika sniedz būtisku informāciju, ko izmanto citās statistikas jomās, piemēram, nacionālajos kontos. Īstermiņa statistiku visbiežāk izmanto ekonomikas tendenču analīzē, prognozēšanā un modelēšanā, kā arī pieprasa politikas lēmumu sagatavošanā, pētniecības nolūkos, no citiem avotiem iegūtu datu pārbaudē un validēšanā un izmanto par pamatu uzņēmējdarbības lēmumos (piemēram, tirgus izpētē). Īstermiņa statistikas rezultātus uzņēmumi var izmantot arī dažādiem citiem mērķiem (piemēram, izlaides cenu indeksu izmantošana līgumu indeksēšanā). Lai nodrošinātu īstermiņa statistikas atbilstību lietotāju vajadzībām un lai turpinātu uzlabot datu kvalitāti, kopš pēdējā ziņojuma par īstermiņa statistiku pieņemšanas gada jūnijā Eurostat ir pieņēmis vairākas iniciatīvas. Lai papildinātu esošo regulāro datu atbilstības novērtējumu, tika ieviesta īstermiņa statistikas datu plašāka kvalitātes pārraudzība. Papildus Eurostat adresētās valstu statistikas iestāžu veiktās datu nosūtīšanas pilnīgumam un savlaicīgumam paplašinātā kvalitātes pārraudzība arī koncentrēsies uz īstermiņa statistikas precizitāti (t. i., ticamību un izejas datiem). Jo īpaši iniciatīva ņems vērā pārskatīšanas apjomu un izvēlēto laiku, kā arī izejas datu pieejamību pirmās datu izplatīšanas laikā. Pēdējo trīs gadu laikā ir izveidoti īstermiņa uzņēmējdarbības statistikas valsts references metadati, un tie ir atjaunināti, izmantojot Eurostat metadatu standartus. Ir izveidota vismaz viena metadatu datne katram galvenajam Eiropas ekonomiskajam rādītājam (PEEI) un papildu datnes citiem rādītājiem. Lielākā daļa pārskata iesniedzēju valstu aizpildīja savas ĪTS metadatu datnes līdz gadam, uzlaboja pārskatīšanas un korekcijas koncepcijas gadā un vēl vairāk uzlaboja savu metadatu precizitāti gadā. Pārskata iesniedzēju valstu valsts references metadati tiek arī publicēti tiešsaistē kā pielikumi Eurostat ĪTS metadatu datnes beigās 4. Attiecībā uz Eiropas īstermiņa uzņēmējdarbības statistiku gada martā tika ieviesta jauna sezonālās koriģēšanas programmatūra. Sākot ar pārskata gadu, izmanto jauno programmatūru JDemetra+. Ieviešot šīs pārmaiņas, īstermiņa statistikā tiek ievēroti Eurostat 3 4 Sākotnējais PEEI saraksts tika izveidots gadā (Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par eurozonas statistiku, , COM(2002) 661 galīgā redakcija). 4

6 un ECB ieteikumi par ES oficiālās statistikas sezonālo un kalendāro koriģēšanu 5. Jaunā programmatūra uzlabo īstermiņa statistikas kalendārās un sezonālās koriģēšanas kvalitāti un pārredzamību. Pāreja uz jauno sezonālās koriģēšanas programmatūru nav radījusi izmaiņas galvenajās laika rindās, to interpretācijā vai izmantošanā. Iepriekšējās sezonālās koriģēšanas specifikācijas arī tiek izmantotas programmatūrā JDemetra+. Tas nodrošina sezonālās koriģēšanas procesa stabilitāti un līdz minimumam samazina pārskatīšanas nepieciešamību. 3. JOMA UN ATBILSTĪBA ĪTS REGULAI Eurostat pārrauga dalībvalstu atbilstību ĪTS regulai attiecībā uz savlaicīgumu un pabeigtību. Pamatojoties uz dažādajiem kvalitātes aspektiem, kas izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā 6, divas reizes gadā par katru valsti aprēķina visaptverošu atbilstības vērtējumu, kas aptver visus rādītājus. Parasti pārraudzības rezultāti liecina par augstu atbilstības līmeni regulai gada 1. aprīlī ES 28 valstu vidējais vērtējums bija 9,5 (no 10) lielākā daļa dalībvalstu pilnībā izpildīja regulas prasības Precizitāte, ticamība, saskaņotība un salīdzināmība Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1503/ tika ieviestas vienotas definīcijas īstermiņu statistikai, lai nodrošinātu datu saskaņotību un salīdzināmību. Eurostat un valstu statistikas iestādes cieši sadarbojas, lai uzturētu un uzlabotu īstermiņa statistikas rādītāju lielu precizitāti, ticamību un saskaņotību. Ar ĪTS regulu izveidotā metodikas sistēma pastāvīgi tiek uzlabota, apspriežoties ar tehniskajiem ekspertiem un īpašām tematiskajām darba grupām. Neraugoties uz vienotām definīcijām, statistikas datu apkopošanas pieejām dalībvalstīs nav jābūt identiskām. Saskaņā ar subsidiaritātes principu un ievērojot valsts atšķirības, piemēram, lielumu, ekonomikas struktūru un administratīvo datu pieejamību, ĪTS regulā noteikts, ka dalībvalstis pašas lemj par efektīvāko datu vākšanas un apstrādes veidu. Eurostat sadarbojas arī ar citām starptautiskām organizācijām, īpaši ESAO, lai ārpus Eiropas Savienības uzlabotu datu salīdzināmību un metodes Savlaicīgums un punktualitāte Īstermiņa statistika pieder pie tiem pirmajiem oficiālajiem datiem, kam jāsniedz norāde par jaunākajām norisēm ekonomikā. ĪTS regulā ir noteikti ļoti īsi termiņi, kuros valstis nosūta datus Eurostat tabulā ir norādīti pašreizējie datu nosūtīšanas termiņi Eurostat (trešā sleja) un mērķtermiņi, kurus noteikusi Ekonomikas un finanšu komiteja (EFK) jaunākajā ziņojumā par informācijas prasībām Eiropas Monetārajā savienībā. Pēdējā ailē norādīti pašreizējie izplatīšanas termiņi (piemēram, izmantojot īpašus paziņojumus presei un vispārējus tiešsaistes paziņojumus) Turklāt ESS pamatnostādnēs par sezonālo koriģēšanu Eurostat un Eiropas Statistikas sistēmas dalībniekiem ieteikts izmantot JDemetra+ plašākā kontekstā: Eiropas Statistikas prakses kodekss ir pieejams tīmekļa vietnē OV L 281, , 15. lpp. Regulā (EK) Nr. 1165/98 noteiktie sākotnējie termiņi vēl vairāk tika saīsināti ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. jūlija Regulu (EK) Nr. 1158/2005 (OV L 191, , 1. lpp.). 5

7 Kopumā īstermiņa statistikas savlaicīgumu var uzskatīt par ļoti labu. Parasti kavēšanās notiek tikai tad, ja nosūtīšanas termiņš iekrīt nedēļas nogalē vai oficiālās svinamās dienās. Izmantojot preses paziņojumu kalendāru Eurostat tīmekļa vietnē 9, lietotāji jau laicīgi ir informēti par preses paziņojumu publicēšanas datumiem. Iepriekšējos gados visi kalendārā paziņotie termiņi tika ievēroti. 2. tabula. Savlaicīgums dienas no pārskata perioda beigām līdz iesniegšanas termiņam, ĪTS regula, EFK mērķis un eurozonas agregātu faktiskā izplatīšana (2016. gada novembrī) Rādītājs Periodisku ms ĪTS regulā paredzētie termiņi a) EFK gada mērķi b) Eurozonas kopējo rādītāju izplatīšana c) Rūpniecības produkcija Ik mēnesi Rūpniecības izlaides cenas iekšzemes tirgū Ik mēnesi Rūpniecības importa cenas Ik mēnesi Būvniecības produkcija Ik mēnesi Būvniecības atļaujas Ik ceturksni Mazumtirdzniecības apgrozījums (Citu) pakalpojumu apgrozījums Ik mēnesi Ik ceturksni Pakalpojumu izlaides cenas Ik ceturksni a) datu nosūtīšanas termiņi Eurostat saskaņā ar ĪTS regulu; mazākām valstīm var piemērot garākus termiņus; b) mērķi noteikti Ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) gada Ziņojumā par informācijas prasību stāvokli EMS; c) dienas no pārskata perioda beigām līdz izplatīšanai (piemēram, preses paziņojumiem, datu izplatīšanai) Īstermiņa statistikas rādītāju pārskatīšana Īstermiņa rādītāju rezultāti daļēji ir jābalsta uz pagaidu, lēstiem un nepilnīgiem datiem. Pēc pirmās datu izplatīšanas apsekojumu rezultātus pārskata, ja tiek pievienoti tādu respondentu dati, kuri kavējušies ar informācijas iesniegšanu. Bet datus var pārskatīt arī daudzu citu iemeslu dēļ, ieskaitot sezonālo koriģēšanu, novērtēšanu, jaunus un/vai uzlabotus datu avotus un kļūdu labojumus vai metodiska rakstura izmaiņas. Pārskatīšana parasti drīzāk ir ierobežota apjoma ziņā, jo īpaši apkopotajā ES līmenī un attiecībā uz eurozonu. 9 Kalendārs pieejams tīmekļa vietnē 6

8 Lai novērtētu, kāda ir reizi mēnesī preses paziņojumā publicēto četru īstermiņa statistikas rādītāju pirmo rezultātu kvalitāte, tika analizētas mēneša pieauguma rādītāju izmaiņas, kuras pēc pirmās publikācijas parādījās otrajā publikācijā gadā. 3. tabulā par četru ĪTS rādītāju eurozonas agregātiem, kuri iekļauti preses paziņojumā, parādīts vidējais diapazons, kādā pārskatīti pieauguma rādītāji, salīdzinot pirmo un otro publikāciju pēc mēneša (otrā sleja). Tas ir nulle vai tuvu nullei un nozīmē, ka pieauguma rādītāju augšupvērstās un lejupvērstās pārskatīšanas izlīdzina viena otru, t. i., nav vērojamas sistemātiskas novirzes, kas rodas, ja pārvērtē vai nenovērtē rezultātus. 3. tabula. Četru galveno īstermiņa statistikas rādītāju pārskatīšanas diapazons gadā a) Vidējais Vidējā absolūtai Vidējā absolūtā s pārskatīš pārskatīš pieaugu ana b) ana c) ma rādītājs Relatīvā vidējā pārskatīš ana d) Rūpniecības produkcija 0,1 0,2 0,7 0,2 Rūpniecības izlaides cenas (iekšzemes tirgū) 0,0 0,0 0,4 0,1 Būvniecības produkcija 0,0 0,4 0,7 0,5 Mazumtirdzniecības apjoms 0,0 0,2 0,4 0,5 a) sezonāli izlīdzinātie pieauguma rādītāji eurozonā; b) atšķirības, aplūkojot pieauguma rādītājus otrajā un pirmajā publikācijā, gada vidējais lielums; c) absolūtās atšķirības, aplūkojot pieauguma rādītājus otrajā un pirmajā publikācijā, gada vidējais lielums; d) attiecība starp absolūto pārskatīšanu (3. sleja) un absolūto pieauguma rādītāju otrajā publikācijā (4. sleja), gada vidējais lielums. Atšķirības rodas noapaļošanas kļūdu dēļ. Absolūtā izteiksmē (trešā sleja) vidējā pārskatīšana svārstās no nulles attiecībā uz rūpniecības izlaides cenām līdz 0,4 procentpunktiem attiecībā uz būvniecības produkciju. Rādītāju atšķirības lielākoties ir izskaidrojamas ar atšķirīgām vākšanas un pārskatīšanas metodēm. Bieži rūpniecības izlaides cenas vispār netiek pārskatītas, savukārt produkcijas rādītājus var pārskatīt pat vairākus gadus pēc pirmās publikācijas. Vidējie pieauguma rādītāji (absolūtā izteiksmē otrajā publikācijā) ir norādīti 4. ailē. Pēdējā ailē parādīta saistība starp pieauguma rādītāja pārskatīšanu un pašu pieauguma rādītāju (otrās publikācijas laikā). Šis skaitlis precīzāk raksturo pārskatīšanas apjomu, jo ir atšķirība, vai pārskatīšana x procentpunktu apmērā ir veikta relatīvi augstam vai relatīvi zemam pieauguma rādītājam. 7

9 3.4. Piekļuve, skaidrība un metadatu pieejamība Īstermiņa statistikas jomā Eurostat publicē 48 preses paziņojumus gadā, proti, katru mēnesi publicē paziņojumus par četriem galvenajiem rādītājiem (rūpniecības produkcija, rūpniecības izlaides cenas, būvniecības produkcija un mazumtirdzniecības apjoms). Iepriekšējos gados visi preses paziņojumi tika publicēti saskaņā ar grafiku. Visi Eurostat īstermiņa statistikas dati ir pieejami Eurostat tīmekļa vietnē, un tie ir bezmaksas. Īstermiņa statistikai veltītā sadaļa 10 nodrošina piekļuvi pilnai īstermiņa statistikas datubāzei, kā arī virknei iepriekš definētu statistikas tabulu. Turklāt īpašajā sadaļā sniegta informācija par īstermiņa statistikas juridisko pamatu un ietvertas daudzas metodiskas publikācijas. ES agregātu metadati, kā arī valstu metadati, kas attiecas uz dažādiem īstermiņa statistikas rādītājiem, arī ir pieejami, izmantojot īpašo sadaļu. Kodolīgi raksti par īstermiņa statistikas rādītājiem, kā arī daudzi metodiski uzziņas raksti ir publicēti Statistics Explained, vikivietnes veida tiešsaistes platformā 11. Senāk daudzus rakstus par īstermiņa statistiku publicēja izdevuma Statistics in focus formātā. 4. STATISTIKAS SISTĒMAS PAŠREIZĒJĀS IZMAKSAS UN UZŅĒMUMU SLOGS Ir pierādījies, ka aprēķināt izmaksas (par statistikas sistēmām, attiecībā uz datu vākšanu, apstrādi un izplatīšanu) un slogu (uzņēmumiem, kas sniedz datus) saistībā ar īstermiņa statistiku ir ļoti grūti. Atbilstoši subsidiaritātes principam statistikas iestādes datu vākšanā un datu sagatavošanā izmanto atšķirīgas metodes. Piemēram, atšķiras datu avoti: dažas valstis izmanto apsekojuma datus, citas paļaujas uz sekundāriem administratīvajiem avotiem un citas pat apvieno apsekojuma un administratīvos datus. Atšķiras arī apsekojuma metodes un datu vākšanas rīki. Rezultātā ikviens dalībvalstu izmaksu un sloga aplēšu salīdzinājums jāaplūko ļoti piesardzīgi. Turklāt, novērtējot ar īstermiņa statistiku saistītās izmaksas un slogu, jāņem vērā arī ieguvumu puse, jo šie dati sniedz būtisku ieguldījumu citās statistikas jomās (jo īpaši nacionālajos kontos). No dalībvalstīm senāk savāktie dati par slogu liecināja, ka vidējam uzņēmumam jāvelta apmēram 20 minūtes mēnesī, lai izpildītu statistikas pieprasījumus par produkcijas datu vākšanu (rūpniecība un būvniecība), turpretī datus par apgrozījumu sniegt ir vieglāk (5 10 minūtes mēnesī), un datu par cenām sniegšanai vajadzīgas aptuveni 15 minūtes mēnesī. Tomēr šie dati ir tikai aptuvenas norādes, jo atšķirības starp dalībvalstīm ir diezgan lielas. Pieejamie pierādījumi liecina, ka statistikas slogs pēdējos gados ir mazliet samazinājies. Arvien vairāk statistikas iestāžu atvieglo datu sniegšanu uzņēmumiem, piemēram, veicot elektronisku datu vākšanu, nevis apsekojumus papīra formātā. Statistikas iestādes arī mēģina samazināt apsekojuma izlases lielumus un, kad vien iespējams, paļaujas uz administratīvajiem datiem

10 5. ĪSTERMIŅA STATISTIKAS TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA Kopš gada rūpniecības un būvniecības īpatsvars visu saimniecisko darbību pievienotajā vērtībā ir samazinājies no 34,0 % līdz 30,5 %. Tajā pašā laikposmā tirgus pakalpojumu īpatsvars (izņemot banku pakalpojumus un apdrošināšanu) palielinājās no 41,0 % līdz 45,6 % 12. Lai pienācīgi atspoguļotu šo pakalpojumu nozares pieaugošo nozīmi īstermiņa statistikā, Eurostat sadarbībā ar dalībvalstīm un pēc rūpīgas apspriešanās ar galvenajiem lietotājiem ir sagatavojis priekšlikumu īstermiņa statistikas juridiskā pamata visaptverošai paplašināšanai un uzlabošanai nolūkā labāk aptvert pakalpojumu nozares. Šī tā dēvētā "ĪTS pakete" ir daļa no priekšlikuma pamatregulai, ar ko integrē uzņēmējdarbības statistiku (FRIBS), ko Eiropas Komisija pieņēma gada 6. martā 13 līdz ar plašu ietekmes novērtējumu 14. Saskaņā ar FRIBS priekšlikumu jo īpaši produkcijas (apjoma) rādītājs pakalpojumu nozarēm (tostarp finanšu un publiskajiem pakalpojumiem) tiks iekļauts īstermiņa statistikas rādītāju kopumā. Turklāt tiks konsolidēta pakalpojumu nozaru joma, uz ko attiecas dažādi īstermiņa statistikas rādītāji. Jaunajam pakalpojumu produkcijas rādītājam (ISP) būs ikmēneša pārskata periods, un tam jābūt pieejamam 60 dienas pēc pārskata perioda. Papildus uzlabotai pakalpojumu nozaru aptveršanai īstermiņa statistika tiks racionalizēta un konsolidēta vairākos citos aspektos, piemēram, attiecībā uz nosūtīšanas termiņiem, statistikas vienību izmantošanu un valstu lieluma klases definīciju. Ierosinātās izmaiņas nodrošinās, ka īstermiņa statistika turpina pildīt tās uzdevumu pareizi un pienācīgi novērtēt uzņēmējdarbības cikla attīstību strauji mainīgajā ekonomikas vidē. Papildu pakalpojumu dati arī ļaus Eurostat publicēt jaunu kopējās produkcijas rādītāju Ar bruto pievienotās vērtības ķēdi saistītie apjomi, Eurostat, nacionālie konti, pašu aprēķini PDF. 9

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

COM(2016)551/F1 - LV

COM(2016)551/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 24.8.2016. COM(2016) 551 final 2016/0264 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām,

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 11. aprīlī (OR. en) 8483/19 ENV 417 ENT 116 MI 366 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 9. aprīlis Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: Direktors

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs

Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai, gada jūnijs EUROSISTĒMAS SPECIĀLISTU MAKROEKONOMISKĀS IESPĒJU APLĒSES EURO ZONAI Pamatojoties uz informāciju, kas pieejama līdz 2009. gada 22. maijam, Eurosistēmas speciālisti sagatavoja euro zonas makroekonomiskās

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 12. janvārī (OR. en) 5156/18 ECOFIN 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 28.6.2018 A8-0300/57 Grozījums Nr. 57 Czesław Adam Siekierski Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017.

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 24. maijs delegācijas SPORT 40 EDUC 266 JEUN

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 8.7.2016. COM(2016) 454 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI 2015. GADA ZIŅOJUMS PAR TO, KĀ TIEK ĪSTENOTA REGULA (EK) Nr. 300/2008 PAR KOPĪGIEM NOTEIKUMIEM

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 29. maijā (OR. en) 9401/15 GAF 16 FIN 395 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 27. maijs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 29. maijā (OR. en) 9401/15 GAF 16 FIN 395 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 27. maijs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 29. maijā (OR. en) 9401/15 GAF 16 FIN 395 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2015. gada 27. maijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: Direktors Jordi

Sīkāk